MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap"

Átírás

1 MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt Budapest, Váci utca 38. telefon: , telefax: Forgalmazó: MKB Bank Zrt Budapest Váci utca 38. telefon: , Letétkezelı: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: Az Alap származtatott eszközökbe fektetı alap, ezért a szokásostól eltérı kockázati szintő! A származtatott ügyletek Tpt (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege nem haladhatja meg az Alap saját tıkéjének kétszeresét. 1

2 MKB TERMÉSZETI KINCSEK II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt Budapest,Váci utca 38. telefon: , telefax: Budapest, Váci utca 38. telefon: , Budapest, Váci utca 38. telefon: Az Alap származtatott eszközökbe fektetı alap, ezért a szokásostól eltérı kockázati szintő! A származtatott ügyletek Tpt (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege nem haladhatja meg az Alap saját tıkéjének kétszeresét. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÖSSZEFOGLALÓ A létrehozandó Alap rövid bemutatása A befektetési jegy lényeges jellemzıi, befektetési politika és kockázati tényezık Kockázat Felelısség KOCKÁZATI TÉNYEZİK FELELİS SZEMÉLYEK ÉS RÉSZTVEVİK Felelıs személyek Alapkezelı Letétkezelı Forgalmazó Szabályozott piacra bevezetésért felelıs befektetési szolgáltató Bejegyzett könyvvizsgáló AZ ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az Alap bemutatása Az Alap befektetési célja Az Alap befektetési politikája A portfólió elemei és befektetési korlátok A nettó eszközérték megállapítása (Értékelés) Az Alap saját tıkéje Az Alap megszőnése AJÁNLATTÉTEL A felajánlott értékpapír neve A kibocsátás pénzneme A befektetési jegyek megjelenési formája A befektetési jegyek névértéke Nyilatkozat a kibocsátás engedélyezésérıl A befektetési jegyekhez főzıdı jogok A befektetési jegyek kibocsátásának idıszaka Az Alap futamideje Megcélzott befektetıi kör A befektetési jegyek forgalmazása A befektetési jegy szabályozott piacra történı bevezetése és a kereskedésre vonatkozó szabályok A befektetési jegyek hozama A lejáratkori hozam meghatározása Hozamfizetés Tıke- és hozamvédelem A befektetési jegyek másodlagos forgalmazása Adózás A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSA A kibocsátásra kerülı befektetési jegyek mennyisége A jegyzés, fizetés módja Nem intézményi befektetık Intézményi befektetık Jegyzési idıszak Jegyzési ár A jegyzés lezárása A jegyzési eljárás lezárása a zárónap elıtt Túljegyzés Allokáció Érvénytelen jegyzés Jegyzési garancia A befektetési jegyekhez főzıdı jogok Joghatóság A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA

4 8 A FORGALOMBA HOZATAL SZEREPLİI Az Alapkezelı bemutatása Forgalmazó, Letétkezelı és a befektetési jegyek szabályozott piacra történı bevezetésében közremőködı befektetési szolgáltató bemutatása A KIBOCSÁTÁSBAN ÉRINTETT JOGI ÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉRDEKELTSÉGE Összeférhetetlenség Érdekütközés elkerülése JOGI SZABÁLYOZÁS A befektetési alapra vonatkozó törvényi szabályozás EK szabályozás JOGVITÁK RENDEZÉSE TOVÁBBI INFORMÁCIÓK FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT SZÁMÚ MELLÉKLET...29 A tájékoztatóban található hivatkozások jegyzéke SZÁMÚ MELLÉKLET...30 A Tájékoztatóban használatos egyes fogalmak magyarázata SZÁMÚ MELLÉKLET...34 A forgalmazói feladatokat ellátó MKB Bank Zrt. fiókjai: SZÁMÚ MELLÉKLET

5 1 ÖSSZEFOGLALÓ Jelen kibocsátási dokumentum az MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. által létrehozni kívánt és a Tisztelt Befektetık figyelmébe ajánlott MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tájékoztatóját tartalmazza a Tıkepiacról szóló, többször módosított évi CXX. Törvény (továbbiakban Tpt.) elıírásainak valamint az Európai Közösségek Bizottsága 809/2004/EK rendeletének (továbbiakban EK rendelet) megfelelıen. E kibocsátási dokumentum hivatott arra, hogy a Magyar Köztársaság törvényeivel és más jogszabályaival összhangban meghatározza mindazokat a mőködési szabályokat és feltételeket, amelyek betartásával az MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt, valamint az MKB Bank Zrt. mint Forgalmazó és mint Letétkezelı az MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap mőködtetése során a Befektetık általános érdekével egyezıen eljár. A Tájékoztatót az MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. mint Alapkezelı, valamint az MKB Bank Zrt. mint forgalmazó maga készítette. A jelen Összefoglaló" fejezet a Tájékoztató bevezetı fejezete, amelyet a Tájékoztató többi részével együtt kell értelmezni. A befektetési jegyekbe történı befektetés elıtt minden leendı befektetınek szükséges a teljes Tájékoztató, beleértve a hivatkozással beépített dokumentumok, valamint a Kezelési szabályzatban rögzített feltételek megismerése. A befektetési döntést kizárólag a Tájékoztató egészének részletes ismeretében lehet meghozni. 1.1 A létrehozandó Alap rövid bemutatása Az Alap neve: MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap Az Alapkezelı Igazgatósági határozatának száma, kelte: 27/2009., október 5. Felügyeleti engedélyszáma, kelte: EN-III/ÉA-210/2009., november 11. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte: Az Alap a Zártvégő Befektetési Alapok listáján a..lajstromszámon szerepel a Felügyelet nyilvántartásában. A Tájékoztató közzétételét a Felügyelet engedélyezi. Az Alap típusa, fajtája Nyilvános, zárt végő értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap nyilvántartásba vételétıl június 28. Az Alap befektetési jegyeinek ISIN kódja: HU Alapkezelı MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. Forgalmazó MKB Bank Zrt. Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. Letétkezelı MKB Bank Zrt. Befektetési alapok letétkezelésére vonatkozó engedély száma: ÁPTF 975/1997/F Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. 5

6 Az Alap könyvvizsgálója Dr. Cselıtei Istvánné (kamarai bejegyzés száma: : ), a KPMG Hungária Kft. (cg , székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.) munkatársa. Az Alap befektetési jegyeinek tızsdei bevezetésében közremőködı Befektetési Szolgáltató: MKB Bank Zrt. Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. Tájékoztatások, hirdetmények megjelentetése: A Forgalmazó honlapja: az Alapkezelı honlapja: valamint a honlapon. A Tájékoztató, Kezelési szabályzat nyomtatott formában a forgalmazási helyeken elérhetı. A befektetési jegyek forgalmazása A befektetési jegyeket az Alapkezelı Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat ellátó MKB Bank Zrt. fiókjaiban. (Tájékoztató 3. sz. melléklet) 1.2 A befektetési jegy lényeges jellemzıi, befektetési politika és kockázati tényezık MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegy A befektetési jegyek egyenként Ft névértékben, névre szólóan, dematerializált formában kerülnek kibocsátásra. A befektetési jegyek sorozata: A" Jegyzési idıszak A jegyzési idıszak kezdınapja: november 16. A jegyzési idıszak zárónapja: december 14. Az Alapkezelı a Tpt. 49. (3) bekezdése alapján a kitőzött zárónap elıtt is jogosult a jegyzési idıszakot lezárni. A jegyzési eljárás lezárása zárónap elıtt feltételeit e Tájékoztató 6.5. pontja tartalmazza. A kibocsátásra kerülı befektetési jegyek lejegyzésére harmadik személy jegyzési garanciát nem vállal. Az Alap befektetési politikája Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap tıkevédelmet és az elsı év végén védett hozamot, illetve a meghatározott nyersanyagpiaci index teljesítményébıl történı részesedési lehetıséget biztosítson a befektetık számára. A tıkevédelmet és a védett hozamot a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tıkéjének túlnyomó részét (~80%) várhatóan az MKB Bank Zrt-nél (bemutatását a Tájékoztató 8.2 pontja tartalmazza) fix kamatozású pénzpiaci eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke az elsı év végén eléri a kifizetendı védett hozam és az alap költésgeinek együttes összegét, lejáratkor pedig eléri a befektetık részére kifizetendı védett tıke és az Alap költségeinek együttes összegét. A lejáratkori hozam lehetıségét vásárolt opciós konstrukció teszi lehetıvé, mely egy nyersanyagpiaci index (Dow Jones UBS Commodity Excess Return Index) részesedési rátával korrigált pozitív hozama. Az Alap tıkevédelme Az Alap tıkevédelme az Alap lejáratakor az Alap befektetési jegyeinek névértékére vonatkozik, melyet a befektetési politika támaszt alá és biztosít. A befektetési politika által biztosított 6

7 tıkevédelem feltétele, hogy az Alap futamideje alatt a befektetési alapok vonatkozásában lényeges, kedvezıtlen és el nem hárítható hatású jogszabályi változások ne következzenek be. A tıke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A hozam meghatározása Az alap kétszer fizet hozamot. 1. Védett hozam. Az elsı év végén az Alap névértékére vetítve 8% hozamot fizet. A védett hozamot az Alap befektetési politikája biztosítja. 1. Lejáratkor az Alap befektetési politikája szerinti opciós konstrukció által meghatározott, a részesedési ráta figyelembevételével korrigált hozamot fizet. Ezt a hozamot az opciós konstrukció lejáratkori kifizetése határozza meg. Az opciós konstrukció által meghatározott- részesedési rátával korrigált hozam az Alap futamidejének végén a lejáratot követıen a tıkével együtt kerül kifizetésre. Felhívjuk a Tisztelt Befektetık figyelmét, hogy a magasabb hozam érdekében vállalni kell annak kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció értéktelenül jár le. Ebben az esetben lejáratkor az Alap csak a tıke összegét fizeti ki. 1.3 Kockázat Felhívjuk a Befektetık figyelmét az alábbi kockázati tényezıkre, melynek részletes leírását e Tájékoztató 2. pontja tartalmazza: általános gazdasági környezetbıl adódó kockázat árupiaci kockázat részvénypiaci kockázat kamatláb kockázat devizaárfolyam kockázat likviditási kockázat másodlagos forgalmazásból eredı kockázat a származtatott ügyletek és a mögöttük lévı tıkepiaci eszközök árazási és elszámolási kockázata értékpapírok, tıkepiacok összeomlásának árazási és értékelési kockázata partnerkockázat értékelésbıl eredı kockázat adózási kockázat szabályozás változásából eredı kockázat aluljegyzési kockázat tıke- és hozamvédelem jegyzési eljárás korábbi lezárása befektetési jegyek ellenértékének lejáratkori kifizetési dátuma A tıke visszafizetését, a védett hozam kifizetését harmadik személy nem garantálja. 1.4 Felelısség A Tájékoztató összeállítása során az MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt, valamint az MKB Bank Zrt. mint Forgalmazó a legteljesebb mértékben ügyelt arra, hogy a Tájékoztató tartalmazzon minden az MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı rt., valamint az MKB Bank Zrt. piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a kibocsátásra kerülı befektetési jegyhez kapcsolódó jogoknak a befektetı részérıl történı megalapozott megítéléséhez szükséges adatot, a Tájékoztatóban, illetıleg a Tájékoztatóról és a Befektetési jegyekrıl közzétett hirdetményekben közölt adatok, adatcsoportosítások, elemzések a valóságnak megfelelıek, helytállóak legyenek, továbbá elısegítsék az MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett 7

8 Származtatott Alapba történı befektetéshez szükséges megalapozott döntést, a Tájékoztató és a hirdetmény félrevezetı adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést ne tartalmazzon, ne hallgasson el olyan tényt, amely szükséges a befektetéshez történı megalapozott döntés meghozatalához. A Tájékoztató teljes egészének tartalmáért - beleértve a jelen Összefoglaló" fejezetet és minden további fejezetet és részt az MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt, valamint a forgalmazói feladatokat ellátó MKB Bank Zrt. teljes vagyonukkal, korlátlanul, egyetemlegesen felelnek. Az MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt-t, valamint az MKB Bank Zrt.-t mint Forgalmazót, minta Tájékoztató és Összefoglaló" tartalmáért felelısséget vállaló személyeket egyetemleges kártérítési felelısség terheli a befektetıknek okozott kárért abban az esetben, ha az Összefoglaló félrevezetı, pontatlan vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel. A Felügyelet a Tájékoztató jóváhagyása során az abban szereplı adatok valódiságát nem vizsgálja és nem vállal felelısséget az abban foglalt információk valódiságáért. A Felelısségvállaló Nyilatkozatot e Tájékoztató 13. pontja tartalmazza. Ha a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, elıfordulhat, hogy az Európai Unió tagállamainak nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetınek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelızıen a Tájékoztató fordításának költségeit. 2 KOCKÁZATI TÉNYEZİK Az Alapkezelı banki betétbe történı befektetéssel biztosítja a tıke visszafizetését, valamint az elsı év végén esedékes védett hozam kifizetését. Mivel a Befektetési Alap mőködése tıkepiaci kockázattal jár, az Alapba történı befektetési döntés során e kockázatok átgondolása, felmérése szükséges, tekintettel arra, hogy a Befektetési jegy megvásárlásával a Befektetı befektetési kockázatot vállal. A befektetéseken elszenvedett veszteségekért az Alapkezelı a Befektetıt nem kárpótolja. Ezért az Alapkezelı felhívja a Tisztelt Befektetık figyelmét arra, hogy hosszú távon a pénz- és tıkepiacon érvényesül az az elv, mely szerint a magasabb hozam eléréséhez a Befektetınek magasabb kockázatot kell vállalnia. Kérjük ezért az alábbi kockázati tényezık fokozott figyelembe vételét. : Általános gazdasági környezetbıl adódó kockázat Az árupiac teljesítménye függ az ıt körülvevı nemzet, illetve régió gazdasági helyzetének alakulásától, ami jelentıs mértékben ki van téve a nemzetközi gazdasági folyamatoknak. A nemzetközi pénz- és tıkepiacok erısödı integráltsága miatt egy-egy országban, illetve régióban eszközölt befektetésre más országok és régiók tıkepiaci folyamatai is hatást gyakorolnak, ezek a rövid- és középtávú ingadozások negatívan is befolyásolhatják az Alap eszközeinek értékét. Árupiaci kockázat Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelıen megtalálhatók árupiaci indexre szóló opciók. Az opciók értéke közvetlenül függ az indexet alkotó termékek tızsdei árfolyamától és annak volatilitásától, ezeken keresztül pedig közvetetten függ a világgazdaság állapotától, az alaptermékek kínálatától és keresletétıl. Az Alap hozamát alapvetıen az árupiaci árfolyamok fogják meghatározni. Részvénypiaci kockázat Csak áttételesen érvényesül, a makrogazdasági folyamatokon keresztül, közvetlen hatása nem számottevı. Kamatláb kockázat Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelıen magas részt képviselhetnek 8

9 a kamatozó eszközök, melyek mindenkori hozamát elsısorban a piaci hozamszint határozza meg. Ezért a befektetési jegyek árfolyamának alakulása nagymértékben függhet a piaci hozamszint változásától. A piaci hozamszint változása a kamatozó és származtatott eszközök árfolyamváltozásán keresztül negatívan befolyásolhatja az Alap befektetési jegyeinek másodpiaci árfolyamát az Alap futamideje alatt. Devizaárfolyam kockázat Az Alapban a származtatott ügyletek mögött álló index teljesítménye külföldi devizában van kifejezve, így a forintra (Alap devizaneme) átszámított hozama lényegesen eltérhet a saját devizában számított értéktıl. Ezért az Alap olyan származtatott ügyleteket köt, hogy a befektetık ezt a devizaárfolyam kockázatot ne viseljék. Az Alap eszközeinek értékére a devizaárfolyam ingadozása nincs hatással, csak az adott index saját devizájában számított teljesítményétıl függ. Likviditási kockázat A portfólióban lévı opciók prémiuma, illetve a megvásárolt opciók piaci értékének futamidı alatti változása miatt az alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke a névérték alatt is tartózkodhat. Másodlagos forgalmazásból eredı kockázat Az alap zártvégő, ezért a befektetési jegy lejárat elıtti visszaváltására nincs törvényi lehetıség. Az Alapkezelı az Alap Felügyelet által történı nyilvántartásába való vételét követıen az Alap Befektetési jegyeit bevezeti a Budapesti Értéktızsdére. Az ügyfél lejárat elıtt a befektetési jegyét a tızsdén értékesítheti. A befektetési jegy tızsdei árfolyama ugyanakkor jelentıs mértékben függ a piaci környezettıl (piaci hozamok, devizaárfolyam), valamint a kereslet-kínálat alakulásától. A Forgalmazó nem vállalja a zártvégő befektetési jegyek folyamatos tızsdei árjegyzését, illetve azok árfolyamának karbantartását. Ezen kockázat miatt az Alapba történı befektetés azoknak a befektetıknek ajánlott, akik a befektetést az Alap lejáratáig meg kívánják tartani. A származtatott ügyletek és a mögöttük lévı tıkepiaci eszközök árazási és elszámolási kockázata Az Alap az árupiacok teljesítményébıl a befektetési politika által részletesen meghatározott feltételek szerint részesedik. Az Alap számára az árupiacok teljesítményét az egyes árucikkek árfolyamából számolt index alakulása határozza meg. Az index összetételében bekövetkezı változások hatással lehetnek az Alap teljesítményére, így az Alap által elérhetı hozamra is. Az ilyen eset bekövetkeztének esélye kicsi, hatása várhatóan elhanyagolható, mindazonáltal ez is létezı kockázati tényezı. Értékpapírok, tıkepiacok összeomlásának árazási és értékelési kockázata A tıkepiaci eszközök, illetve részvények kereskedését végzı tızsdéken elıfordulhat olyan szélsıséges piaci árváltozás (piaci összeomlás), illetve likviditás szőkülés (piacok kiszáradása), hogy az érintett instrumentumok értéke reális módon nem meghatározható, ilyen esetben az összeomlást követı elsı értékelésre alkalmas napon történik az értékmeghatározás. Partnerkockázat Az Alapkezelı az Alap jegyzési idıszaka alatt összegyőjtött Saját tıke jelentıs részét az MKB Bank Zrt.-nél lekötött, az Alap futamidejének megfelelı Futamidıre, forint bankbetétben helyezi el a tıke, a védett hozam, valamint az Alap költségeinek együttes biztosítása érdekében. Az Alap az MKB partnerkockázatát futja az MKB Bank Zrt.-nél elhelyezett betét után, és egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bankét a megvásárolt opciós konstrukció után. Az MKB Bank Zrt. és a külföldi partnerbank pénzügyi, valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi annak a valószínősége, hogy az Alap lejáratakor nem képesek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek. A partnerkockázat csökkentése érdekében az Alapkezelı az Alap javára a kiválasztott külföldi bankkal köthet un. ISDA master szerzıdéseket (ISDA master agreement), amelyek az International Swaps and Derivatives Association, Inc. nemzetközi szervezet által kidolgozott standard szerzıdések. Ezek szabályozzák a különbözı derivatív/származtatott ügyleteket, ill. tartalmazzák az azokra vonatkozó szabványosított, egységes nemzetközi szabályokat. Az Alapkezelı az ISDA szerzıdésekhez kapcsolódóan ugyancsak írhat alá a partnereivel un. Credit Support Annex-eket (CSA), amelyek azt szabályozzák, hogy a két aláíró fél közötti, derivatív/származékos ügyletekbıl eredı követelés/tartozás kapcsán a szerzıdı felek milyen 9

10 biztosítékokat adhatnak/kérhetnek. A CSA lényegébıl eredıen az Alapkezelı, ill. az Alap un. margin (óvadéki/biztosítékok fogadására szolgáló) számlákat nyithatnak. Ezeken a számlákon történik a margin összegek fogadása, nyilvántartása. A margin összegek általában kamatoznak, így a margin-t kapó félnek kamatfizetési kötelezettsége keletkezhet. Értékelésbıl eredı kockázat Az Alapkezelı a törvényi elıírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehetı legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplı befektetések aktuális piaci értékét. Adózási kockázat A befektetési alapokra, valamint a befektetési jegyekre vonatkozó, a Tájékoztató készítésének idıpontjában hatályos belföldi adózási szabályok jövıbeni esetleges hátrányos változásai befolyásolhatják a befektetések nettó hozamát, illetve a tıke visszafizetést. Szabályozás változásából eredı kockázat A befektetési jegyekre vonatkozó jelenleg hatályos szabályok a jövıben megváltozhatnak, ezek a változások befolyásolhatják az Alap tıkevédelmét, illetve hozamát. Ilyen szabályozási változás lehet például az alapok adóalannyá válása, aminek következtében - a kibocsátás idıpontjában nem ismert - társasági vagy bármely más központi, vagy helyi adót kell fizetniük, illetve valamely hatóság vagy harmadik személy felé jogszabályban elıírt módon -a kibocsátás idıpontjában nem ismert- díjat, térítést kötelesek teljesíteni. Aluljegyzési kockázat A Befektetési jegyek kibocsátása meghiúsul abban az esetben, amennyiben az Alap jelen tájékoztatóban elıírt minimális induló Saját tıkéje (ötszáz millió forint) a jegyzési idıszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre. Tıke- és hozamvédelem A tıkevédelem az Alap által kialakított olyan konstrukció, ami biztosítja, hogy a Befektetı a tulajdonában lévı befektetési jegy névértékének megfelelı összeget az Alap futamidejének lejáratakor visszakapja. A hozamvédelem az Alap által kialakított olyan konstrukció, ami biztosítja, hogy a Befektetı a tulajdonában lévı befektetési jegyek névértékére vetítve a futamidı elsı évének végén 8% névleges hozamot kapjon. A tıkevédelmet és a védett hozamot a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tıkéjének túlnyomó részét (~80%) várhatóan az MKB Bank Zrt-nél (bemutatását a Tájékoztató 8.2 pontja tartalmazza) fix kamatozású pénzpiaci eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke az elsı év végén eléri a kifizetendı védett hozam és az alap költségeinek együttes összegét, lejáratkor pedig eléri a befektetık részére kifizetendı védett tıke és az Alap költségeinek együttes összegét. A potrfólióban a megvásárolt opciók piaci értékének futamidı alatti változása miatt az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke a névérték alatt is tartózkodhat a futamidı közben. A tıke visszafizetését és a védett hozam kifizetését az Alap befektetési politikája biztosítja. Harmadik személy a tıke visszafizetését és a védett hozam kifizetését nem garantálja. Jegyzési eljárás korábbi lezárása Felhívjuk az intézményi Befektetık figyelmét arra, hogy a jegyzési eljárás korábbi lezárhatósága miatt a fedezet átutalását megelızıen megfelelı gondossággal tájékozódjanak a jegyzés szabályos megtételéhez rendelkezésre álló idırıl. Befektetési jegyek ellenértékének lejáratkori kifizetési dátuma Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetési alap futamidejének lejárati napja (futamidejének vége) a befektetési alapok megszőnésére vonatkozó jogszabályi elıírásokra tekintettel eltérhet a befektetési jegyek ellenértékének lejáratkori kifizetési dátumától. 10

11 3 FELELİS SZEMÉLYEK ÉS RÉSZTVEVİK 3.1 Felelıs személyek A Felelısségvállaló Nyilatkozatot e Tájékoztató 13. pontja tartalmazza Alapkezelı MKB Befektetési Alapkezelı zrt. Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. Az Alapkezelı igazgatósága: Fokas-Rodatos Dimitrios elnök ügyvezetı igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Dr. Kraudi Adrienne vezérigazgató-helyettes, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Katona Ildikó, igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Sziráki László, Fıosztályvezetı, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Csorba Nikoletta, vezérigazgató, MKB Befektetési Alapkezelı zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az Alapkezelı Felügyelı Bizottsága Nyemcsok János igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest,Váci utca 38.) Bereczki Zsuzsanna ügyvezetı igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Bajusz Péter fıosztályvezetı-helyettes, MKB Bank Zrt. (Budapest, Váci utca 38.) Letétkezelı MKB Bank Zrt. Befektetési alapok letétkezelésére vonatkozó engedély száma: ÁPTF 975/1997/F Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca Forgalmazó MKB Bank Zrt. Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca Szabályozott piacra bevezetésért felelıs befektetési szolgáltató MKB Bank Zrt. Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca Bejegyzett könyvvizsgáló Dr. Cselıtei Istvánné (kamarai bejegyzés száma: : ), a KPMG Hungária Kft. (cg , székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.) munkatársa. 4 AZ ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 4.1 Az Alap bemutatása Az Alap neve MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap ISIN kód: HU Az Alap típusa, fajtája Nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap nyilvántartásba vételétıl június 28-ig. 11

12 Alapkezelı MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. Forgalmazó MKB Bank Zrt. Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. Letétkezelı MKB Bank Zrt. Befektetési alapok letétkezelésére vonatkozó engedély száma: ÁPTF 975/1997/F Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. Az MKB Bank Zrt. bemutatását e Tájékoztató 8.2. pontja tartalmazza. A befektetési jegyek kibocsátási pénzneme: forint 4.2 Az Alap befektetési célja Az Alap célja, hogy a befektetıknek olyan kedvezı befektetési alternatívát kínáljon, mely a tıke- és hozamvédelmet ötvözi a mérsékelt kockázatvállalással elérhetı magasabb hozam esélyével. 4.3 Az Alap befektetési politikája Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap tıkevédelmet és az elsı év végén védett hozamot, illetve a meghatározott nyersanyagpiaci index teljesítményébıl történı részesedési lehetıséget biztosítson a befektetık számára. A tıkevédelmet és a védett hozamot a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tıkéjének túlnyomó részét (~80%) várhatóan az MKB Bank Zrt-nél (bemutatását a Tájékoztató 8.2 pontja tartalmazza) fix kamatozású pénzpiaci eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke az elsı év végén eléri a kifizetendı védett hozam és az alap költésgeinek együttes összegét, lejáratkor pedig eléri a befektetık részére kifizetendı védett tıke és az Alap költségeinek együttes összegét. A lejáratkori hozam lehetıségét vásárolt opciós konstrukció teszi lehetıvé, mely egy nyersanyagpiaci index (Dow Jones UBS Commodity Excess Return Index) részesedési rátával korrigált pozitív hozama. 4.4 A portfólió elemei és befektetési korlátok A befektetési politika megvalósítása érdekében az Alap saját tıkéje az alábbi eszközökbe kerül befektetésre: Betét, lekötött betét A betétek tervezett aránya meghaladja az Alap Saját tıkéjének 80%-át, ez az arány a pénzpiaci hozamok alakulásától függıen változhat. Származtatott eszközök - opciók Az Alapkezelı a Saját tıke fennmaradó részét opciós konstrukció vásárlására fordítja. Az opciós konstrukcióban egy nyersanyagpiaci index (Dow Jones- UBS Commodity Excess Return Index) szerepel. Dow Jones- UBS Commodity Excess Return Index Az átfogó nyersanyagpiaci index, mely 19 különbözı nyersanyag tızsdei határidıs kontraktusának árfolyamváltozását összesíti egy indexben. Az index diverzifikáltsága és nagymértékő likviditása 12

13 miatt referencia indexként szolgál a nyersanyagok piacán. Az index értékét a Chicago Board of Trade (CBOT) publikálja. A Dow Jones UBS Commodity Excess Return Index elemei: alumínium, arany, búza, cink, cukor, ezüst, élı marha, földgáz, főtıolaj, gyapot, kávé, kıolaj, kukorica, nikkel, ólommentes benzin, réz, sertés, szójabab, szójaolaj. Az opciós konstrukció alapjául szolgáló nyersanyagpiaci index értékének meghatározása az alábbi piaci jegyzés záró ára alapján történik: i Súly Wi Index neve 1 100% Dow Jones- UBS Commodity Excess Return Index Bloomberg Kód DJUBS Index A portfólió lehetséges elemei és befektetési korlátok részletes leírását a Kezelési szabályzat 2.3. pontja tartalmazza. A globális nyersanyagpiac bemutatása Az elmúlt két év gazdasági válsága rámutatott a befektetési piacok közötti differenciálás kiemelkedı fontosságára. A 2007-ben induló pénzpiaci válság elsı körben az ingatlan piaci árak esésében, valamint a banki felárak emelkedésében nyilvánult meg. A második fázisában 2008 közepétıl megkezdıdött a részvénypiacok drasztikus romlása, majd az utolsó fázisban, a globális recesszió kialakulása során az eséshez csatlakoztak a nyersanyagpiacok is elsı negyedévében a pánikszerő eladói nyomás az összes részpiacot érintette, amelyek jelentıs veszteségeket szenvedtek el. A ciklus elméletnek megfelelıen a kilábalás elsı jelei a gazdasági konjunktúrához legjobban kötıdı részpiacokon, így a nyersanyagpiacokon fognak mutatkozni. A gazdasági folyamatok stabilizálódásának reménysugarában a nyersanyagpiacok élénkülése már tapasztalható május elsı hetében a nyersanyagpiacokat átfogó Dow Jones UBS Commodity Index 10%-kal ugrott meg, a tavalyi második féléves közel 100%-os zuhanását és az idei év eleji oldalazását követıen. Bár a gazdasági kilábalás lendülete jelen pillanatban még nem ítélhetı meg egyértelmően, azonban az Alapkezelı erıs meggyızıdése, hogy a felívelı konjunktúra fázisai az eddig megszokottak mentén haladnak majd és a tartós árfolyam emelkedés legelıször most is a nyersanyagpiacokon lesz látható. Ehhez párosul, hogy a legnagyobb nyereséggel is éppen ezek a részpiacok kecsegtetnek. Ugyanis a nyersanyagok 2008-ban annyit veszítettek értékükbıl, hogy a hosszú távú átlagokhoz képest jelentısen alulértékeltekké váltak. 4.5 A nettó eszközérték megállapítása (Értékelés) A Letétkezelı a rendelkezésre álló piaci árak alkalmazásával minden munkanapon meghatározza az Alap nettó eszközértékét és az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket. Amennyiben a nettó eszközérték nem állapítható meg, úgy az Alapkezelı a Felügyeletet haladéktalanul tájékoztatja. A Letétkezelı a nettó eszközértéket a megállapítást követı elsı Banki munkanapon teszi közzé az Alap hirdetményi helyein (lásd a Tájékoztató 7. pontját), illetve a Forgalmazó fiókjaiban. A nettó eszközérték megállapításának részletes szabályait a Kezelési szabályzat 9. pontja határozza meg. 4.6 Az Alap saját tıkéje 13

14 Az Alap saját tıkéje a nettó eszközértékével azonos. Az Alap induló saját tıkéje minimum 500 millió, maximum 15 milliárd forint. 4.7 Az Alap megszőnése A Futamidı leteltével az Alapkezelı elkészíti az Alap megszőnési jelentését, azt a Felügyelet részére megküldi, egyidejőleg hirdetményei között közzéteszi, hogy a Befektetık részére a tıkeés - amennyiben van kifizethetı hozam - hozamfizetést mikortól kezdi meg a Letétkezelı. (Részletes szabályok a Kezelési szabályzat és pontjaiban.) 5 AJÁNLATTÉTEL A felajánlott befektetési jegyekre vonatkozó információk 5.1 A felajánlott értékpapír neve MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegy, amely a Tpt. alapján nyilvános forgalomba hozatal útján, határozott futamidejő, zártvégő, dematerializált értékpapírként kerül Magyarországon kibocsátásra. 5.2 A kibocsátás pénzneme A befektetési jegyek forintban kerülnek kibocsátásra. 5.3 A befektetési jegyek megjelenési formája Az Alap befektetési jegyei Dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A Dematerializált értékpapír, olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét egyértelmő azonosítására szolgáló adatait pedig az Értékpapírszámla tartalmazza. Az eredményes jegyzést követıen az Alap Felügyelet által történı nyilvántartásba vételét követıen a befektetési jegyet az Alapkezelı a KELER Zrt.-nél keletkezteti meg. Dematerializált befektetési jegy megszerzésére és átruházására kizárólag Értékpapírszámlán történı terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A dematerializált befektetési jegy tulajdonosnak az ellenkezı bizonyításig azt kell tekinteni, akinek Értékpapírszámláján azt nyilvántartják. A befektetési jegy fizikailag nem kerül kinyomtatásra, éppen ezért fizikai formában nem kérhetı ki. 5.4 A befektetési jegyek névértéke A" sorozat: Ft 5.5 Nyilatkozat a kibocsátás engedélyezésérıl Jelen Tájékoztató aláírásával az Alapkezelı, mint a befektetési jegyek kibocsátójának törvényes képviselıje kijelenti, hogy Igazgatóságának október 5-én kelt 27/2009. számú határozatában döntött a befektetési jegyek kibocsátásáról. A Felügyelet november 11.- én kelt, EN-III/ÉA-210/2009. számú határozatával az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Tájékoztató és Kezelési szabályzat közzétételét engedélyezte. 14

15 5.6 A befektetési jegyekhez főzıdı jogok A Befektetıket megilletı, a befektetési jegyekhez főzıdı jogok jelen Tájékoztató pontjában olvashatóak. 5.7 A befektetési jegyek kibocsátásának idıszaka A jegyzési idıszak kezdınapja: november 16. A jegyzési idıszak zárónapja: december 14. A jegyzésre vonatkozó részletes információkat a Tájékoztató 6. A befektetési jegyek forgalmazása címő fejezete tartalmazza. 5.8 Az Alap futamideje A nyilvántartásba vételétıl június 28-ig. 5.9 Megcélzott befektetıi kör Befektetési jegyet jegyezni a jegyzési idıszak alatt a jegyzési helyeken lehet. Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi magán és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek jegyezhetnek A befektetési jegyek forgalmazása A befektetési jegyeket az Alapkezelı Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat ellátó MKB Bank Zrt. fiókjaiban. (Tájékoztató 3. sz. melléklet) 5.11 A befektetési jegy szabályozott piacra történı bevezetése és a kereskedésre vonatkozó szabályok A zárt végő befektetési alapra forgalomba hozott befektetési jegy a befektetési alap futamidejének vége elıtt nem válthatók vissza. (Tpt (1)) Az Alap nyilvántartásba vételét követı egy hónapon belül az Alapkezelı kezdeményezi a Befektetési jegy szabályozott piacra, ezen belül pedig a BÉT-re történı bevezetését. Az Alap futamideje alatt a Befektetési jegy a másodlagos forgalomban értékesíthetı A befektetési jegyek hozama Az alap kétszer fizet hozamot. 2. Védett hozam. Az elsı év végén az Alap névértékére vetítve 8% hozamot fizet. A védett hozamot az Alap befektetési politikája biztosítja. 3. Lejáratkor az Alap befektetési politikája szerinti opciós konstrukció által meghatározott, a részesedési ráta figyelembevételével korrigált hozamot fizet. Ezt a hozamot az opciós konstrukció lejáratkori kifizetése határozza meg. Az opciós konstrukció által meghatározott- részesedési rátával korrigált hozam az Alap futamidejének végén a lejáratot követıen a tıkével együtt kerül kifizetésre. A hozamok bruttó módon értendık. Az opció által biztosított hozam: 15

16 A nyersanyagpiaci index értékének meghatározása az alábbi piaci jegyzések záró ára alapján történik: i Súly Wi Index neve 1 100% Dow Jones- UBS Commodity Excess Return Index Bloomberg Kód DJUBS Index 5.13 A lejáratkori hozam meghatározása A nyersanyagpiaci index értéke minden negyedévben az elızı negyedéves értékkel kerül összevetésre, majd az így meghatározott teljesítmények szorzata szolgál az opció által biztosított hozam kiszámításának alapjául. A negyedéves teljesítmények közül a három legnagyobb szint 108%-os értékkel kerül figyelembe vételre a teljesítmények összeszorzása során. Az opciós konstrukció lejáratkori kifizetése az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra: 14 Vt Opciós hozam = MAX t= Vt %;0% Ahol a három legjobb negyedéves teljesítmény (azaz a szerepel, V V t t 1 tényezı) 108%-os értékkel Továbbá ahol: V : az index záró értéke az induló Megfigyelési Idıpontban (2009. december 23.) 0 V : az index záró értéke a negyedéves Megfigyelési Idıpontban (t=1,2,14) t 14 Megfigyelési idıpont van. Az elsı Megfigyelési idıpont 3 hónappal az Induló értékelési napot követıen, majd azt követıen három havonta, az utolsó pedig az opció lejáratát 7 munkanappal megelızı napra esik. Megfigyelési idıpontok A Megfigyelési idıpontok külföldi ünnepnapok miatt 1-2 napot változhatnak. Megfigyelési idıpont (1) március 23. Megfigyelési idıpont (2) június 23. Megfigyelési idıpont (3) szeptember 23. Megfigyelési idıpont (4) december 23. Megfigyelési idıpont (5) március 23. Megfigyelési idıpont (6) június 23. Megfigyelési idıpont (7) szeptember 23. Megfigyelési idıpont (8) december 23. Megfigyelési idıpont (9) március 23. Megfigyelési idıpont (10) június 25. Megfigyelési idıpont (11) szeptember 24. Megfigyelési idıpont (12) december 21. Megfigyelési idıpont (13) március 25. Megfigyelési idıpont (14) június 19. Az opció által biztosított egy befektetési jegyre jutó nominális Hozam kalkulációja: 16

17 Névérték x Max (0%; Opciós hozam x Részesedési Ráta) A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció index kosár névértéke hogyan aránylik az Alap induló Saját tıkéjéhez, azaz az Alap a portfólió teljesítményébıl hány százalékban részesedik. A Részesedési ráta értéke 50% és 110% között mozoghat. Elıre nem lehet meghatározni, hogy az Alap induló saját tıkéjének mekkora hányadát fordítja az Alapkezelı az opció beszerzésére, mert az opció árát a jegyzési idıszak alatti piaci körülmények befolyásolják. Emiatt az Alapkezelı a Részesedési ráta értékét a fenti határok között tudja megadni. A Részesedési ráta pontos értéke csak az opció megvásárlásakor áll az Alapkezelı rendelkezésére. A Részesedési ráta pontos értékét az Alapkezelı az Alap nyilvántartásba vételét követı 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein. A hozam részletes számítási szabályait számpéldával, a Kezelési szabályzat 3. pontja mutatja be Hozamfizetés A tıke visszafizetés és a hozamfizetés részletes szabályait a Kezelési szabályzat 4. pontja tartalmazza Tıke- és hozamvédelem A tıkevédelem az Alap által kialakított olyan konstrukció, ami biztosítja, hogy a Befektetı a tulajdonában lévı befektetési jegy névértékének megfelelı összeget az Alap futamidejének lejáratakor visszakapja. A hozamvédelem az Alap által kialakított olyan konstrukció, ami biztosítja, hogy a Befektetı a tulajdonában lévı befektetési jegyek névértékére vetítve a futamidı elsı évének végén 8% névleges hozamot kapjon. A tıkevédelmet és a védett hozamot a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tıkéjének túlnyomó részét (~80%) várhatóan az MKB Bank Zrt-nél (bemutatását a Tájékoztató 8.2 pontja tartalmazza) fix kamatozású pénzpiaci eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke az elsı év végén eléri a kifizetendı védett hozam és az alap költéségeinek együttes összegét, lejáratkor pedig eléri a befektetık részére kifizetendı védett tıke és az Alap költségeinek együttes összegét. A tıke visszafizetését és a védett hozam kifizetését az Alap befektetési politikája biztosítja. Harmadik személy a tıke visszafizetéséért és a védett hozam kifizetéséért garanciát nem vállalt A befektetési jegyek másodlagos forgalmazása Az Alapkezelı az Alap Felügyelet által történı nyilvántartásba vételét követıen, egy hónapon belül kezdeményezi a Befektetési jegyek BÉT-re történı bevezetését. A befektetési alap létrejötte után Befektetési jegyeket vásárolni, illetve eladni kizárólag a Másodlagos értékpapírpiacon lehet. A Futamidı alatt a Forgalmazó az Alapkezelı megbízásából nem ad el és nem vált vissza Befektetési jegyeket Adózás Az Alap a Tájékoztató készítésekor hatályos törvényi szabályozás szerint nem fizet társasági nyereségadót. Magánszemély befektetık esetén, a Magyarországon forgalmazott befektetési jegyen elért jövedelem adókötelezettségére vonatkozó szabályok függnek a befektetési alapok értékesítési helyétıl: 17

18 Tızsdén kívüli értékesítés esetén az elért hozam - hozamfizetés és árfolyamnyereség jellegő jövedelem, kamatnak minısül és Magyarországon 20% mértékő adó terheli. Tızsdei értékesítés esetén az elért árfolyamnyereség tızsdei ügyletbıl származó jövedelem és 20%-os mértékő adó terheli. Külföldi illetıségő magánszemély befektetıkre a fenti szabályok vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy a kifizetı a külföldi állam által kiállított illetıségigazolás birtokában, a kettıs adóztatást elkerülı egyezmények alapján állapítja meg adólevonási kötelezettségét és az adó mértékét. Céges befektetık esetén a hozam bruttó értéke kerül a befektetı számláján jóváírásra. Az adózással kapcsolatos részletes szabályokat a Kezelési szabályzat 4.2. pontja tartalmazza. 6 A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSA A befektetési jegyeket az Alapkezelı Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat ellátó MKB Bank Zrt. fiókjaiban. (Tájékoztató 3. sz. melléklet) 6.1 A kibocsátásra kerülı befektetési jegyek mennyisége Kibocsátásra kerül legalább db, legfeljebb db, egyenként forint névértékő, névre szóló, A sorozatú, dematerializált Befektetési jegy. A Befektetési jegyek végleges darabszámát az Alapkezelı a jegyzés sikeres lezárását követıen az érvényes jegyzések összesítésével, illetve szükség esetén az allokációs eljárással állapítja meg. 6.2 A jegyzés, fizetés módja Befektetési jegyet jegyezni a jegyzési idıszak alatt a jegyzési helyeken lehet. Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek jegyezhetnek. A jegyzés a jegyzett befektetési jegyek jegyzési árának megfizetésével és a megfelelıen kitöltött jegyzési ív aláírásával történik. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a fenti két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül. Egy befektetı által egy jegyzési íven minimálisan jegyezhetı névérték Ft. A befektetı személyesen vagy meghatalmazott képviselıje útján jegyezhet befektetési jegyet a jegyzési ár megfizetése és a jegyzési ív aláírása ellenében Nem intézményi befektetık A Befektetési jegyek jegyzési árát a nem intézményi befektetık akként fizethetik meg, hogy a jegyzéshez a fedezetet a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájukon a megfelelıen kitöltött jegyzési ív aláírásával egy idıben bocsátják rendelkezésre. A fedezetet a Forgalmazó a jegyzés alkalmával az Alap HUF számú számlájára utalja át. A Befektetınek jegyzéskor a Forgalmazónál értékpapírszámlával kell rendelkeznie, vagy értékpapírszámlát kell nyitnia. Forgalmazónál vezetett értékpapírszámla hiányában az Alapkezelı nem fogad eljegyzést Intézményi befektetık Intézményi befektetık, amennyiben nem rendelkeznek a Forgalmazónál ügyfél-illetve értékpapírszámlával, a jegyezni kívánt befektetési jegyek ellenértékét úgy is megfizethetik, hogy a jegyzés összegét közvetlenül a Forgalmazó HUF számú számlájára utalják át. A fedezetet a Forgalmazó a megfelelıen kitöltött és aláírt érvényes jegyzési ív befogadásakor átutalja az Alap HUF számú számlájára. 18

19 6.2.3 Jegyzési idıszak A jegyzési idıszak kezdınapja: november 16. A jegyzési idıszak zárónapja: december 14. A jegyzési eljárás zárónap elıtti lezárásának feltételeit a 6.5. pont tartalmazza. 6.3 Jegyzési ár A Befektetési jegyeket a jegyzési eljárás során diszkontáron lehet jegyezni. A diszkont árfolyam 7%-os (365/365 bázison) betéti kamattal került kiszámításra. Jegyzési ár Jegyzési nap Árfolyam a névérték %-ában Jegyzési nap Árfolyam a névérték %-ában A jegyzés lezárása A jegyzési eljárás akkor tekinthetı eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább Ft, azaz ötszázmillió forint saját tıke összegyőlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követıen a befektetési jegyek a nem intézményi befektetı Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra. Intézményi befektetı esetében a Forgalmazó a befektetı által a jegyzési íven meghatározott értékpapírszámlájára transzferálja a befektetési jegyeket. Az Alap nyilvántartásba vételét követıen a Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlán jóváírt befektetési jegyek transzferálhatók más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlára. Eredménytelen jegyzés esetén, tehát ha az Alap saját tıkéje az Ft összeget nem érte el, az Alapkezelı a Befektetık által a jegyzésre befizetett összegeket jutalék levonása nélkül a jegyzési idıszak végét követı 3 munkanapon belül visszautalja a Befektetıknek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira, illetve a Forgalmazónál ügyfélszámlával nem rendelkezı intézményi befektetı esetén a Befektetı azon számlájára, ahonnan a jegyzés ellenértéke érkezett A jegyzési eljárás lezárása a zárónap elıtt Az Alapkezelı a meghirdetett lejárat elıtt lezárhatja a jegyzési idıszakot: a.) túljegyzés esetén, ha a jegyzés kezdı idıpontjától számítva három banki nap már eltelt, vagy b.) ha azt a pénz-és tıkepiaci folyamatok, így elsısorban a hozamkörnyezet és a pénz-és tıkepiacok volatilitásának idıközbeni, jelentıs mértékő változásai indokolják, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: (i) az Alap minimális induló saját tıkéje szabályszerően lejegyzésre került; (ii) az Alapkezelı a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról az Alap hirdetményi helyein közzétett és a forgalmazási helyeken hozzáférhetıvé tett közleményben tájékoztatja a befektetıket a jegyzési idıszak korábbi lezárását legalább egy banki nappal megelızıen, megjelölve azt az 500 millió forintot meghaladó 15 milliárd Forintot el nem érı össznévértéket, ameddig terjedı jegyzést az allokáció során elfogad; 19

20 (iii) a jegyzésre a jegyzési idıszak kezdınapjától számítva legalább három banki nap rendelkezésre áll. Felhívjuk az intézményi Befektetık figyelmét arra, hogy a jegyzési eljárás korábbi lezárhatósága miatta fedezet átutalását megelızıen megfelelı gondossággal tájékozódjanak a jegyzés szabályos megtételéhez rendelkezésre álló idırıl. 6.5 Túljegyzés A Befektetési jegyek jegyzése során az Alapkezelı legfeljebb 15 milliárd forint összegig fogad el jegyzést. Túljegyzésre akkor kerül sor, ha a jegyzési idıszak lezárásáig érvényesen lejegyzett Befektetési jegyek összes névértéke meghaladja ezt, illetve a 6.5. (b)(ii) pont szerinti összeghatár feletti mennyiséget. 6.6 Allokáció Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követı banki napon allokációra kerül sor. Az allokáció kártyaleosztásos elven történik, és valamennyi érvényes jegyzés részt vesz benne. Az egyazon befektetı által különbözı idıpontokban adott jegyzések nem kerülnek összevonásra. A leosztás egyes körei az adott körben még résztvevı jegyzések idırendje szerint haladnak: a legkorábbinál kezdıdnek és a legkésıbbinél végzıdnek. Az utolsó - tört - leosztási kör után el nem fogadottként fennmaradó befektetési jegy igényeknek megfelelı darabszámok után befizetett jegyzési összegeket az Alapkezelı az eredménytelen jegyzés utáni elszámolásról szóló szakaszban (Tájékoztató 6.4. pontja) foglaltak szerint utalja vissza a befektetıknek. Túljegyzés esetén az allokáció eredményérıl a Forgalmazó allokációs értesítıt juttat el a befektetıkhöz. 6.7 Érvénytelen jegyzés A jegyzés a következı esetekben tekintendı érvénytelennek: - a jegyzés tartalmilag, illetve alakilag nem felel meg a törvényes követelményeknek, - a jegyzési árnak megfelelı összeg a jegyzéskor nem áll rendelkezésre a Forgalmazónál, azaz a befektetési jegy ellenértéke nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, illetve intézményi befektetık esetében a Forgalmazó 6.2.pontban nevesített számláján. 6.8 Jegyzési garancia A kibocsátásra kerülı befektetési jegyek lejegyzésére harmadik személy jegyzési garanciát nem vállal. 6.9 A befektetési jegyekhez főzıdı jogok A befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában foglalt feltételek szerint részesedjen az Alap hozamából, jogosult arra, hogy az Alap futamidejének lejáratával a meglévı vagyonból részesedjen a tulajdonában lévı befektetési jegyeknek az összes kibocsátott befektetési jegyhez viszonyított arányának megfelelıen, jogosult arra, hogy az Alap futamideje alatt a befektetési jegyét befektetési szolgáltató igénybevételével a tızsdén, illetve másodlagos forgalomnak minısülı egyéb módon értékesítse, auditálatlan féléves és auditált éves jelentést kérhet az Alapkezelıtıl, az Alap futamidejének lejáratát követıen jogosult a megszőnési jelentés megtekintésére, kérheti az Alapkezelıtıl, hogy nevezze meg az Alap nyereségének forrásait osztalék, 20

21 kamat- és árfolyamnyereség megoszlása szerint, kérheti az Alapkezelıtıl e Tájékoztató egy példányát térítésmentesen, jogosult arra, hogy a befektetési jegy elsı alkalommal történı jegyzésekor az Alap Kezelési szabályzatát térítésmentesen megkapja Joghatóság A jelen Tájékoztató, valamint a Kezelési szabályzat alapján létrejött bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A Befektetı, az Alapkezelı, az Alap, a Letétkezelı, valamint a Forgalmazó között a jelen Tájékoztatóban, az Alapkezelési szabályzatban, a jegyzési jognyilatkozatokban, illetve szerzıdésekben nem szabályozott kérdésekben a Tpt.-ben, az EK rendeletben, a Ptk.-ban valamint a BSzt.-ben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Adózási kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos adózási jogszabályait kell alkalmazni. 7 A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA Tájékoztatások, hirdetmények megjelentetése: A Forgalmazó az Alapkezelı honlapja, valamint a A Tájékoztató, Kezelési szabályzat nyomtatott formában a forgalmazási helyeken elérhetı. Az Alapkezelı az Alap mőködésérıl az üzleti év elsı felére vonatkozóan nem auditált, az év végét követıen pedig könyvvizsgáló által hitelesített jelentést készít a PSZÁF részére, illetve tesz közzé a fent megjelölt honlapon, valamint a forgalmazási helyeken. Az Alap nettó eszközértékét a Letétkezelı minden banki munkanapon közzéteszi. A féléves jelentést minden év június 30-át követı 45 napon belül kell elkészíteni és nyilvánosságra hozni. Az éves jelentést az Alap minden üzleti évének végét követı 120 napon belül kell elkészíteni és nyilvánosságra hozni. A jelentésnek a törvény által elıírt tartalommal kell rendelkeznie. A befektetési jegyek tızsdére való bevezetése után az Alap hirdetményei, tájékoztatásai a BÉT honlapján is megtekinthetıek. Megtekinthetı dokumentumok A Befektetık által megtekinthetı dokumentumok az Alap Tájékoztatója, Kezelési szabályzata, féléves és éves jelentései, rendes és rendkívüli hirdetményei. 8 A FORGALOMBA HOZATAL SZEREPLİI 8.1 Az Alapkezelı bemutatása Az Alapkezelı az alap törvényes képviselıje. Adatok az Alapkezelırıl Az Alapkezelı MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Részvénytársaság néven, a Fıvárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál a számon került bejegyzésre. (kelt: június 30.) Alaptıke: Ft Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. Félfogadás: kedd 10 és 13 óra között. Az Alapkezelı sem az elmúlt három évben, sem jelenleg nem állt, illetve áll csıd- és felszámolási eljárás alatt. Tevékenységi köre Az Alapkezelı a Felügyelettıl kapott engedéllyel összhangban kizárólag befektetési alapkezeléssel foglalkozik (TEÁOR: Befektetési alapok és hasonlók, ezen belül kizárólag értékpapír, valamint ingatlan befektetési alapok kezelése). Tevékenységét az ÁPTF július 12-én kelt, /1999.számú határozatával, valamint a PSZÁF december 20-án kelt III/ /2002. számú határozatával engedélyezte., 21

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett. elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

MKB BRIC Tőkevédett. elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen

Részletesebben

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

MKB GEMINI Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB GEMINI Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB GEMINI Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB Magaslat II. Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. december 9. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves és 10 hónapos futamidejő, EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet az Allegro Investment Corporation S.A. (a továbbiakban

Részletesebben

Terméktájékoztató Prémium befektetés

Terméktájékoztató Prémium befektetés Frissítve: 2012.09.27. Terméktájékoztató Prémium befektetés Termékleírás A prémium befektetés a futamidı végén magas fix hozamot fizet a befektetett devizában. A befektetett összeg a futamidı végén egy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap

A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap Rövidített Tájékoztató A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap nyíltvégő értékpapír befektetési alap rövidített tájékoztatója a tıkepiaci törvény és a BAMOSZ által meghatározott

Részletesebben

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

Természetes személyek részére

Természetes személyek részére ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT Természetes személyek részére Ügyfél neve: Lakcíme: Adóazonosító jele:...... Szerzıdésének száma:. Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy a Strategon Értékpapír

Részletesebben

1. Szervezeti felépítés

1. Szervezeti felépítés AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 2008. üzleti évi kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. Rendeletnek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja. Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése

CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja. Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése A CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s hosszú lejáratú forintkötelezettségek Aa3 hosszú lejáratú

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb. K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.hu K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-4 8 F ı v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0 1-1 0-0 4 1 0 4 2 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására BAMOSZ ajánlás a befektetési kategorizálására Jelen ajánlás hatálya kiterjed a BAMOSZ tagjai által kezelt befektetési ra, továbbá a BAMOSZ hivatalos adatbázisában szereplı minden egyéb befektetési alapra.

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerzıdés... 3 3.1. Szerzıdés megkötése... 3 3.2. A szerzıdés

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) HATÁLYOS:

AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) HATÁLYOS: AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. D E C E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap mint nyíltvégű, határozott futamidejű, az ÁÉKB Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos

Részletesebben

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben