A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei I. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév"

Átírás

1 Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként Eger Gyöngyös Hatvan Heves Füzesabony Pétervására Eger, március

2 1. BEVEZETÉS januárban harmincnegyedik alkalommal kértek a Heves megye területén mőködı kirendeltségek munkatársai információkat körzetük jelentısebb foglalkoztatói létszámáról, valamint az elkövetkezı három, illetve tizenkét hónap munkaerı-gazdálkodási terveirıl. A negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés elsıdleges célja a megszólított gazdasági szervezetek és a területileg illetékes kirendeltségek közötti munkakapcsolat erısítése: a cégek várható munkaerı-keresletére történı gyors reagálás, illetve a várható létszámcsökkentések révén érintett dolgozók mielıbbi munkába helyezése. A felmérés országos elemszámát tekintve jelenleg ez a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat egyik legnagyobb volumenő saját adatgyőjtése, azonban nem reprezentálja a gazdasági szervezetek területi, ágazati és létszámnagyság kategóriák szerinti összetételét. A negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés másodlagos célja a munkaerı-piaci folyamatok iránt érdeklıdı pályaválasztók, munkavállalók, foglalkoztatók és beruházók tájékoztatása, a döntési folyamatok segítése. A negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés január hónapban zajlott. A kérdıívben a munkáltatók a december 31-i statisztikai állományi létszámukat közölték és ehhez képest adták meg a várható létszámmozgást. A beérkezı adatok alapján megállapítható, hogy 3 hónapon belül összességében 406 fıs, 1,9%- os mérsékelt ütemő létszámnövekedéssel, egy évre elıretekintve hasonló mértékő, 340 fıs, 1,6%-os létszámbıvüléssel számolnak a válaszoló heves megyei munkáltatók. 2. HEVES MEGYE TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS MUNKAERİ-PIACI HELYZETE Heves megye lakónépessége 2013 január 1-én 306,3 ezer fı volt, az ország népességének 3,1%- a. A megyében 9 város és 112 közigazgatásilag önálló község található, a 9 város közül 7 egyegy kistérség központja. A lakónépesség 46%-a városban, 54%-a községben él. A megye településhálózata igen változatos. Az északi részén mintegy a szomszédos megyék aprófalvas területének folytatásaként kicsiny létszámú, 1000 fı alatti települések sokaságát találjuk. Nagyváros nincs a térségben; az itt elterülı két kistérség központja, a 2,5 ezer fı lakosú Pétervására és a 3 ezer lelket számláló Bélapátfalva. A térség népességeltartó ereje elegendı munkahely hiányában kicsi. Magas az idıskorú népesség aránya. A munkavállalási korúak körében jelentıs a munkanélküliség. A közmővekkel való ellátottság kedvezıtlen. A mikrovállalkozások nagy része erdıgazdálkodási és fafeldolgozási tevékenységet folytat. A legnagyobb létszámot az önkormányzatok foglalkoztatják idıszakosan közfoglalkoztatás keretében. A megye középsı, gazdaságilag legfejlettebb sávjában az átlagos településméret lényegesen nagyobb. A három legnépesebb várost (Egert, Gyöngyöst és Hatvant) körülvevı községek átlagos lélekszáma fı. Fejlıdésüket a nagyobb ipari és szolgáltatási centrumokhoz való közelség nagymértékben elısegíti. Hatvan és Gyöngyös térségének gazdasági elırelépésében az M3 autópálya jelenıs húzóerıt képvisel, hiszen a fıvárossal és azon keresztül az ország nyugati felével való gyors összeköttetést biztosítja. A munkahelyek kínálata bıvebb, a munkanélküliség alacsonyabb, mint a megyei átlag. A közmőellátottság színvonala is kiemelkedıen e sávban a legjobb. A megyében Eger a legjelentısebb foglalkoztatási centrum, a feldolgozóipar mellett különösen fejlett a szolgáltatási szektor, és igen jelentıs az idegenforgalom. Megyeszékhelyi funkcióiból 2

3 adódó közigazgatási és egészségügyi szerepköre is sok munkahelyet jelent, csak úgy mint fejlett középfokú és felsıfokú oktatási intézmény hálózata. A Gyöngyösi kistérségben meghatározó szerepe van az iparnak, a szolgáltató szektornak és a nem termelı infrastruktúrának. A foglalkoztatás a villamosenergia-termelés ágazatában a legnagyobb, közel 2,5 ezer fı, de a gépipar és a kereskedelem súlya is kiemelkedı. A mezıgazdaságban jelentıs a szılı és a gyümölcstermesztés. A körzet fejlett oktatási hálózattal rendelkezik. A modern ipar megtelepedése elsısorban Hatvanban tapasztalható. Az ipari parkban megjelent a nyugati és a távol-keleti tıke, az elmúlt 15 évben számos üzem települt be, amelyek összesen közel 5 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak. A körzet munkáltatói elsısorban a feldolgozóiparban tevékenykednek, de több kisebb vállalkozás foglalkozik kereskedelemmel, illetve szolgáltatással. A legtöbb munkavállalót a közúti jármő alkatrész gyártás és a híradástechnikai termék gyártás területén foglalkoztatják. A megye középsı sávjától dél felé haladva ismét kisebb, de az aprófalvak népességszámát közel kétszeresen meghaladó községek (átlagos lélekszámuk 1600 fı) találhatók a két kisváros, Füzesabony és Heves térségében. Hagyományosan a kedvezı termıhelyi adottságok alapján gazdálkodó mezıgazdaság volt a fı foglalkoztató. A legnagyobb létszámot a mezıgazdasági nagyüzemek foglalkoztatták, melyek a rendszerváltást követıen termıterületeik és melléküzemágaik nagy részét elveszítve létszámukat is jelentısen leépítették. A mezıgazdaság továbbra is jelentıs ágazat a körzetben, bár a tulajdonosi szerkezet ebben az ágazatban jelentısen átalakult az utóbbi 20 évben. A szövetkezetek megszőnése után magángazdaságok, családi vállalkozások mőködnek tovább, a korábbinál sokkal kisebb létszámot sok esetben csak szezonálisan foglalkoztatva. Az alapvetıen mezıgazdasági adottságú települések gazdaságai a kedvezı lehetıséget kihasználva folytatják tevékenységüket. Ennek köszönhetıen a szántóföldi növénytermesztés mellett hagyománya van a térségben a dinnye- és gyümölcstermesztésnek. A füzesabonyi körzetben az ipari szektor a körzetközpontban koncentrálódik. A kistérség vasúton és közúton jól megközelíthetı, az M3-as autópálya nyugat-keleti irányban szeli át. A Hevesi kistérség jellemzıje, a megyei átlagnál lényegesen nagyobb arányú gyermekkorú népesség, és viszonylag sok az idıskorú is, így e körzet eltartottsági rátája a megyei átlagnál jóval magasabb. Kevés a munkahely, fıként az iparban, ebbıl fakadóan magas a munkanélküliség. Az elhelyezkedést nehezíti a lakosság viszonylag alacsony iskolázottsági szintje, és a halmozottan hátrányos helyzető roma etnikum megyei átlagnál magasabb aránya. A megye gazdaságát évben változó irányú elmozdulás jellemezte, melyet az alábbiakban összegezhetünk: Heves megye ipari termelése I-III. negyedévben a több mint 4 fıt foglalkoztató szervezetek telephely szerinti adatai alapján 640 milliárd forintot tett ki, mely az elızı évhez képest összehasonlító áron 6%-os növekedést jelentett (országosan a termelés volumene 0,1%- kal nıtt) Egy lakosra a megyében ezer forint termelési érték jutott, ez az országosnál 18%- kal magasabb. A megyei székhelyő, legalább 50 fıt foglalkoztató ipari vállalkozások termelése I-III. negyedévhez képest 9%-kal nıtt, az elıállított ipari produktum értéke 590 milliárd forintot ért el. A Heves megyei ipar mutatóit meghatározó, a termelési érték háromnegyedét elıállító és értékesítésének 95%-át exportból realizáló gépipar termelése 7%-kal emelkedett. Az építıipari termelés volumene a legalább 5 fıt foglalkoztató Heves megyei székhelyő építıipari vállalkozások adatai alapján I-III. negyedévben 29%-kal haladta meg a rendkívül alacsony szintő bázist. Az építıipari vállalkozások a vizsgált idıszakban 15,5 milliárd forint termelési értéket állítottak elı, mely egy lakosra vetítve 50,6 ezer forintot tett ki. A mutató értéke 60%-a az országos átlagnak. Heves megye idegenforgalma I-III. negyedévben bıvült azonos idıszakához képest. A megye kereskedelmi szálláshelyei 17%-kal több (345 ezer) vendéget fogadtak, összesen 813 ezer vendégéjszakára, mely 16%-os bıvülést jelentett. 3

4 A heves megyei székhellyel mőködı gazdasági szervezetek I-III. negyedévben 42,4 milliárd forintot fordítottak új tárgyi eszköz beszerzésre, illetve a meglévık fejlesztésére, folyó áron 17%-kal többet, mint 2012-azonos idıszakában. Egy lakosra 138 ezer forint beruházási érték jutott, mely az országos 59%-a. A legalább 5 fıt foglalkoztató heves megyei székhelyő vállalkozásoknál, létszámnagyságtól függetlenül a költségvetési és a társadalombiztosítási intézményeknél és a nonprofit szervezeteknél I-III. negyedévben átlagosan 58,1 fıt foglalkoztattak, 1,3%-kal, mintegy 800 fıvel kevesebbet, mint I-III. negyedévben. Az alkalmazottak 65%-át foglalkoztató versenyszférában 1,2%-kal csökkent, a költségvetési szférában a közfoglalkoztatásban résztvevık számának emelkedése következtében nıtt a foglalkoztatottak száma. Az alkalmazásban állók 60%-át kitevı fizikai (34,9 ezer fı) száma 1,5%-kal és 40%-át képviselı szellemi foglakozásúak (23,2 ezer fı) száma 0,5%-kal csökkent. A KSH munkaerı-felmérése alapján Heves megyében III. negyedévben a éves népességbıl 125,5 ezer fı volt gazdaságilag aktív, közülük 111,5 ezer fı foglalkoztatottként, 14,0 ezer fı munkanélküliként jelent meg a munkaerı-piacon. Egy év alatt 22%-kal, mintegy 4 ezer fıvel csökkent a munkanélküliek száma, a foglalkoztatottaké pedig 4,3%-kal, mintegy 4,6 ezer fıvel nıtt. A megyében a foglalkoztatási arány 48,3%, a munkanélküliségi ráta 11,1%, az országos átlagnál (52,3% illetve 9,8%) továbbra is kedvezıtlenebb. A nyilvántartott álláskeresık számának és összetételének alakulása Heves megyében évben havonta átlagosan álláskeresıt tartottunk nyilván. Az átlagos létszám a tavalyi szint alatt alakult, fıvel, 5,3%-kal volt kevesebb, mint a fıs január - december havi átlagos létszám. A csökkenés intenzitása az országos átlaghoz (5,6%) hasonló. Az álláskeresık számának havonkénti alakulása elsı tíz hónapjában az elızı években tapasztalt szezonális ingadozást követte: I. negyedévben magas, ezer fıs létszám, amely a II. negyedévtıl a közfoglalkoztatás és a szezonális konjunktúra munkaerı-kereslet növelı hatására folyamatosan csökken, a III. negyedévben pedig ezen a viszonylag alacsony ezer fıs szinten alakul. A IV. negyedévben azonban a téli közfoglalkoztatás hatására korábban nem tapasztalt mértékő nyilvántartott álláskeresı létszámzuhanás következett be, az év végi zárólétszám 13,9 ezer fıvolt, 33%-kal 6,9 ezer fıvel kevesebb, mint egy évvel korábban. Álláskeresık számának alakulása Heves megyében január-2013.december jan. febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec évben az egy évvel korábbi állapothoz viszonyítva a megyében mőködı hat kirendeltség közül az egri, a pétervásárai és hevesi körzetben jelentısen 7-8%-kal, a gyöngyösi kistérségben 4

5 5,5%-kal, a füzesabonyi és a hatvani kirendeltség körzetében kisebb arányban, 2,2%-kal illetve 2,0%-kal csökkent a regisztrált álláskeresık átlagos száma. Az álláskeresık száma és változása az elızı évhez viszonyítva Az álláskeresık aránya a Az álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez* Körzet számának változása száma (fı) az elızı évhez képest év átlaga (fı) (%) (%) (%) Eger ,9 13,9 12,9 Gyöngyös ,5 12,7 12,1 Hatvan ,0 12,1 11,9 Heves ,2 29,1 27,2 Füzesabony ,2 18,9 19,5 Pétervására ,8 20,1 18,7 Heves megye ,3 15,7 15,0 Országosan ,6 12,6 11,9 Forrás: *A nemzetgazdaság munkaerımérlege, (KSH), A nyilvántartott álláskeresık létszáma alapján számított munkanélküliségi arányt tekintve Heves megye 15,0%-os, az országos átlagot 3,1%-ponttal meghaladó mutatójával a megyék rangsorában a középmezınyben foglal helyet. Az egyes körzetek közti különbségek is jelentısek. A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességre vetített aránya a hatvani, a gyöngyösi és az egri körzetben 12 és 13% között alakul, Heves körzetében a 27%-os, Pétervására és Füzesabony térségében a 18-19%-os arányt is eléri. A nyilvántartott álláskeresık 45,2%-a (8 876 fı) legfeljebb 8 általános iskolai végzettségő volt. Számuk 273 fıvel, 3%-kal csökkent, az összes álláskeresın belüli részarányuk 1,1%-ponttal nıtt egy év alatt. A legfeljebb 8 általános iskolát végzett álláskeresık aránya a hevesi kirendeltség körzetében a legmagasabb, 61,9%, de a füzesabonyi (54,4%) és a pétervásárai (51,3%) körzetben is meghaladja az 50%-ot. Az év folyamán 692 fıvel, 6,5%-kal csökkent a középfokú végzettségő álláskeresık száma a megyében évben havi átlagban fı volt a számuk, az összes álláskeresı 50,4%-a, részarányuk 0,9%ponttal csökkent egy év alatt. Közülük a középiskolában tanultak száma 6.5%-kal, a szakmunkás képzıben végzetteké 6.6%- kal lett kevesebb. A diplomás álláskeresık száma átlagosan 875 fı volt évben a megyében, 139 fıvel csökkent egy év alatt, az összes álláskeresık közötti részesedésük 4,9%-ról 4,5%-ra esett vissza. A hosszú ideje (több mint egy éve) folyamatosan nyilvántartott álláskeresı ügyfelek számát tekintve egy év alatt 15,5%-os (841 fıs) növekedés mérhetı évben fı (az összes álláskeresı 32%-a) szerepelt 12 hónapnál hosszabb ideje nyilvántartásunkban. Az ún. tartósan munkanélküliek aránya az alacsony iskolai végzettségőek körében magasabb, de a közfoglalkoztatás nyilvántartási idıt megszakító hatása folytán a területi eltérések kevésbé markánsak: a legmagasabb a tartós munkanélküliek összes álláskeresın belüli aránya a hevesi kistérségben, 37% és a legalacsonyabb a hatvani körzetben, 24%. 5

6 Nyivántartott álláskeresık átlaglétszámának változása és összetétele Nyilvántartott álláskeresık Létszám változása % Megnevezés száma (fı) megoszlása (%) / /2012 Férfi ,1 50,2 51,8-6,4-2,2 Nı ,9 49,8 48,2 1,0-8,5 Segédmunkás ,3 25,3 25,7-3,0-3,7 Betanított munkás ,4 27,5 28,7 1,4-1,3 Szakmunkás ,2 32,6 32,0-4,7-7,0 Fizikai együtt ,9 85,4 86,4-2,3-4,2 Szellemi ,9 14,5 13,5-5,4-11,7 25 év és alatta ,3 18,6 18,5-1,1-5, év ,1 61,1 59,4-5,9-8,1 50 év felett ,6 20,3 22,2 5,8 3,5 8 általános és kevesebb ,9 44,1 45,2-2,4-3,0 Szakiskola, szakmunkásképzı ,9 28,4 28,1-4,3-6,6 Gimnázium, szakközépiskola, technikum ,4 22,6 22,3-1,9-6,5 Felsıfokú ,9 4,9 4,5-2,2-13,7 1-3 hónap megszakítás ,7 30,8 30,9-5,4-4,9 4-6 hónap nélkül ,1 19,4 17,7-10,4-13, hónap nyilvántartott ,1 23,6 19,4 8,6-22, hónap álláskeresı ,7 16,6 19,3-3,0 9,6 > 24 hónap ,5 9,6 12,7-2,7 25,6 Összesen ,0 100,0 100,0-2,9-5,3 A szervezetünk által folyósított álláskeresési ellátásokra (álláskeresık járadéka, valamint segélye) átlagosan fı volt jogosult. Az egy évvel korábbi létszámhoz képest 329 fıvel, 14,5%-kal esett vissza számuk. A regisztrált álláskeresıkön belüli arányuk a évi 10,9%-ról 9,9%-ra csökkent. Álláskeresık összetétele ellátásra jogosultság szerint Nyilvántartott álláskeresık Létszám változása % Ellátás típusa száma (fı) megoszlása (%) / /2012 munkanélküli járadék, segély ,5 10,9 9,9-58,3-14,5 foglalkoztatás helyettesítı támogatás ,6 40,5 40,1 7,5-6,2 ellátás nélkül ,9 48,6 50,0 24,5-2,5 Összesen ,0 100,0 100,0-2,9-5,3 A foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak közül 2013 évben átlagosan fı regisztrált álláskeresı szerepelt kirendeltségeink nyilvántartásában. Számuk az egy évvel korábbitól 522 fıvel, 6,2%-kal elmarad. A regisztrált álláskeresıkön belüli arányuk a évi 40,5%-ról 40,1%-ra csökkent. A nyilvántartott álláskeresık iránti kereslet évben a hat heves megyei munkaügyi kirendeltséghez összesen álláshelyre vonatkozó munkaerıigény-bejelentés érkezett, 38,6%-kal, tel több, mint 2012-ben. Az év folyamán feltárt, nyilvántartásba vett új állások 83%-a ( állás) támogatott álláshely volt, 17%-a (4 288 állás) pedig nem támogatott foglalkoztatásra irányult. A támogatott álláshelyre vonatkozó közvetítési igények száma a bázishoz. képest csaknem duplájára,

7 fıvel, 99,3%-kal nıtt. A növekedést teljes egészében a közfoglalkoztatás keretében betölthetı állások számának 109,2%-os, fıs (8 908-rol re) nagyarányú növekedése okozta. A támogatáshoz nem kötött új létszámigények száma évben fı volt, az egy évvel korábbi állásbejelentések volumenéhez képest 13,3%-os, 659 fıs csökkenés tapasztalható. A legtöbb támogatást nem igénylı álláshely bejelentést a gyöngyösi (1 457 fı), az egri (1 221 fı) és a hatvani (961 fı) kirendeltségen regisztráltuk. A nem támogatott álláshelyek 85%-át a három kedvezıbb munkaerı-piaci helyzető körzet központjában jelentették be. Hevesen, Füzesabonyban és Pétervásárán együttesen mindössze 649 fıre vonatkozó támogatás nélküli munkaerıigényt regisztrálhattunk évben. A nem támogatott munkaerıigények 22%-át feldolgozóipari vállalkozások, 17%-át munkaerı kölcsönzı cégek, 14%-át kereskedelemmel foglalkozó munkáltatók jelentették be. A évben bejelentett nem támogatott álláshely 19%-a (816 munkahely) segédmunkás munkakör volt, 20% (854 fı) betanított fizikai munkással és 39% (1 657 fı) szakképzett fizikai munkással betölthetı munkára irányult, további 19%-a (824 fı) szellemi munkakörre vonatkozott.135 fı volt a fegyveres erık munkaerı-igénye. A támogatás nélkül alkalmazni kívánt létszámból 854 fı feldolgozóipari gépkezelı, összeszerelı (Hatvan 429 fı, Gyöngyös 325 fı), 543 fı kereskedelmi, vendéglátó ipari szakmunkás (Eger 213 fı, Gyöngyös 212 fı), 335 fı jármővezetı, mobil gép-kezelı (Hatvan 132 fı, Gyöngyös 93 fı, Eger 63 fı), 229 fı építıipari szakmunkás (Eger 124 fı, Gyöngyös 57 fı) és 221 fı fém- és villamos ipari szakmunkás (Gyöngyös 121 fı, Eger 77 fı). A havi új állásajánlatok összességét (támogatott, nem támogatott együtt) tekintve, a munkaerıigények 68%-a ( fı) szakképzetlen segédmunkás munkakörre vonatkozott, az állásbejelentések 5%-a (1304 fı) betanított jellegő munkát (gépkezelık, összeszerelık) igényelt. A szakképzett dolgozók iránti fıs (16%) kereslet a megyében leggyakrabban bolti eladó 428 fı, tehergépkocsi-vezetı 231 fı, ipari gép karbantartó 151 fı, pultos 122 fı, kımőves 119 fı, szakács 104 fı, festı és mázoló 104 fı, lakatos 95 fı, pék 75 fı, vagyonır 61 fı, épületgondnok 67 fı, villanyszerelı 60 fı, hegesztı, lángvágó 60 fı, vezeték és csıhálózat szerelı 51 fı, földmunkagép kezelıje 45 fı, targonca-vezetı 43 fı, pincér 43 fı, forgácsoló 36 fı, szabó, varró és nyomdász, fı, húsfeldolgozó 33 fı, ács 29 fı, fodrász 28 fı, bútorasztalos 27 fı szakmákban képzettek foglalkoztatására irányult. A szellemi munkakör betöltésére szóló mintegy fı (11%) ajánlatból a leggyakrabban keresett foglalkozások: irodai adminisztrátor, írnok 460 fı, szociális segítı 194 fı, gyermekfelügyelı, dajka 72 fı, adatrögzítı 70 fı, építıipari szakmai irányító, felügyelı 53 fı, kereskedelmi ügyintézı 52 fı, könyvelı 46 fı, minıségbiztosítási technikus 43 fı, szociális gondozó, szakgondozó 37 fı, számviteli ügyintézı 34 fı, ápoló, szakápoló 31 fı, recepciós 28 fı és biztosítási ügynök 25 fı. 7

8 3. A IV. NEGYEDÉVI MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSBİL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK A negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés kérdıíve rövid, mindössze öt kérdéscsoportot tartalmaz, amelyet minden negyedév elsı napjaiban kapnak meg a kirendeltségek által kiválasztott munkáltatók. Elsı kérdésünk a felméréskori létszámra vonatkozik. A második kérdésünkkel a tárgy negyedévben várható munkakörönkénti felvételrıl és kibocsátásról kérünk információt, és a 3 hónap múlva várható statisztikai állományi létszámot is itt kell feltüntetni. A negyedik kérdés az 1 év múlva várható létszámot tudakolja meg. Az utolsó kérdés negyedévrıl negyedévre változik, ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy a munkáltatók mely forrásokból elégítik ki munkaerı-igényeiket. Az 34. alkalommal lebonyolított, minden kistérségre kiterjesztett negyedéves munkaerıgazdálkodási felmérésbe (NMF) 376 céget vontak be kirendeltségeink, ami a megyében regisztrált szervezetek 1%-át jelentette. Mintánkban a 4 fı alatti kisvállalkozástól a 2 ezer fıt foglalkoztató társas vállalkozásig szerepelnek a cégek. A piaci szféra társas és egyéni vállalkozásai a legfıbb adatszolgáltatók, hiszen a gazdasági életben zajló folyamatok rövid idın belül tükrözıdnek a létszámgazdálkodásukban. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak száma nem éri el a minta egytizedét. A megyében regisztrált szervezetek 1%-ától kapott adatokkal a foglalkoztatottak 20%-áról nyertünk információt, az alkalmazásban állóknál (4 fınél többet foglalkoztató vállalkozások, költségvetési szervek létszámhatártól függetlenül) ez az arány 37%. A felmérésben szereplıknél foglalkoztatottak között feldolgozóiparban a dolgozók aránya 45% ( fı), miközben a gazdaság egészét tekintve 30%-ra becsülhetı az ezen ágazatban foglalkoztatottak súlya. A vízellátás, a villamos energia ipar, a szállítás, hírközlés, valamint a kereskedelem szintén felülreprezentált. Ezekben az ágazatokban ugyanis több nagy létszámot foglalkoztató vállalkozás található, és arra törekedtünk, hogy a nagyobb foglalkoztatók döntı többsége bekerüljön a mintába. Nemzetgazdasági ág* A IV. negyedévi NMF ágazati reprezentációja Alkalmazásban állók I-III. negyedévben 8 Az NMF-ben szereplıknél foglalkoztatottak december 31-én Reprezentációs arány Száma, fı Megoszlása, % Száma, fı Megoszlása, % % Mezıgazdaság , ,5 52,4 Bányászat 96 0,2 4 0,0 4,2 Feldolgozóipar , ,5 54,7 Villamosenergia-, gáz-, gızellátás , ,2 94,6 Vízellátás , ,7 76,2 Építıipar , ,3 20,8 Kereskedelem , ,8 63,1 Szállítás , ,6 48,5 Szálláshely-szolgáltatás , ,9 22,7 Egyéb gazdasági szolgáltatások , ,6 22,9 Közigazgatás ,2 52 0,2 1,1 Oktatás , ,4 4,5 Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,6 21,4 Egyéb személyi szolgáltatások , ,6 12,7 Összesen , ,0 37,4

9 A felmérésbe bevont 376 munkáltatónál IV negyedév végén fı állt alkalmazásban. A mintában szereplı cégek válaszai szerint ben összesen 406 fıvel, 1,9%-kal nı a foglalkoztatottak száma. Az éves idıhorizonton hasonló a helyzet, december 31- ig 340 fıvel, 1,6%-kal nı a válaszadó munkáltatók által foglalkoztatott létszám. Létszámváltozás iránya A válaszadó munkáltatók létszámváltozásának iránya Microvállalkozás (<10 fı) Kisvállalkozás (10<=&<50 fı) Középvállalkozás (50<=&<250 fı) Nagyvállalat (250 fı<=) Összesen db % és között Csökkenés ,5 Növekedes ,0 Változatlan ,5 Összesen , és között Csökkenés ,6 Növekedes ,3 Változatlan ,1 Összesen ,0 A 376 munkáltató 21%-a tervezi növelni foglalkoztatottai számát ben, 8,5%-a létszámcsökkenést vár, döntı többségük (70,5%) változatlan létszámmal számol. Éves horizonton a munkáltatók 64%-ánál nem változna a létszám, ez nem jelenti azt, hogy intenzívebb lesz a fluktuáció, a változatlan létszámot elırejelzık 6,5%pontos arányszám visszaesését az okozza, hogy néhány 3 hónapos idıtávon változatlan létszámot jelzı cég létszáma 1-2 fıs, nagyon ritkán fıs változását tervezi az azt követı 9 hónap során. Valójában 270 munkáltató (a minta 72%-a) ugyanazt a létszámot tüntette fel án és én. Részben a fenti folyamatoknak köszönhetı, hogy a 3 és a 12 hónapos idıtávon várt létszámváltozás üteme (+1,9% illetve +1,6% jelentısen nem tér el egymástól). Nemzetgazdasági áganként vizsgálva a Feldolgozó-iparban (3 hónap múlva 227 fıvel, 12 hónap múlva 271 fıvel), ezen belül a Gépiparban (71 illetve 84 fıvel), a Fa- és papíriparban mindkét idıtávon 60 fıvel, a Fémalapanyag-iparban (44 illetve 69 fıvel) és az Élelmiszeriparban (46 illetve 47 fıvel) nı a legnagyobb mértékben a létszám. A Szállítás, hírközlés, raktározás ágazat munkáltatói az I. negyedévben 113 fıs, 12 hónapos idıtávon 175 fıs létszámbıvítést terveznek, de ennek a legnagyobb részben kamionsofır felvételben tárgyiasulandó létszámnövelésnek a belföldi munkaerıvel való kielégítése nem tőnik reálisnak. A Villamos energia ellátás ágazatban éves szinten 24 fıvel, a Mezı- és erdıgazdaságban 48 fıvel, a Kereskedelemben 80 fıvel esik vissza a foglalkoztatás. 9

10 Létszámváltozás nemzetgazdasági ágak szerint Nemzetgazdasági ág Változás Változás fı % fı % Mezı- és erdıgazdaság , ,9 Bányászat , ,0 Feldolgozóipar , ,8 - Élelmiszeripar , ,5 - Textília, ruházat gyártása , ,9 - Fa- és papíripar , ,6 - Gumi-, mőanyag és nemfém , ,0 ásványi termék gyártása - Fémalapanyag és , ,6 fémfeldolgozási termék gyártása - Gép- és mőszeripar , ,5 - Egyéb feldolgozó-ipar , ,0 Villamosenergia-, gáz-, , ,2 gızellátásl Vízellátás; szennyvíz győjtése, , ,5 kezelése, hulladék Építıipar , ,0 Kereskedelem, gépjármőjavítás , ,9 Szállítás, raktározás , ,1 Szálláshely-szolgáltatás, , ,4 vendéglátás Gazdasági szolgáltatás ,0 Közigazgatás, védelem; , ,0 Oktatás , ,7 Egészségügyi, szociális ellátás , ,4 Egyéb szolg ,8 Heves megye , ,6 A legalább 250 fıt foglalkoztató nagyvállalatoknál tapasztaljuk az összes létszámbıvülés 70%- át, 237 fıt A többi vállalati méret kategóriában a változás abszolút számban egy nagyságrenddel kisebb. Létszámváltozás vállalati méret szerint Jelenlegi Létszám 3 hónap múlva Létszám 12 hónap múlva Létszámnagyságkategória Fı Fı létszám Változás Változás (fı) Fı % Fı % Mikro (0-9 fı) , ,5 Kis (10-49 fı) , ,6 Közepes ( fı) , ,2 Nagy (249 fı felett) , ,5 Összesen , ,6 A százalékos változást tekintve a mintába bekerült mikro-vállalkozások létszámbıvítése a legnagyobb arányú a 3 hónapos (6,8%) és az 1 éves idıtávon (8,6%) egyaránt. Abszolút számban azonban ez csak 50 fı bıvülést jelent. A minta kicsi mérete miatt sem gondolhatjuk azt, hogy a több mint tízezer heves megyei mikro-vállalkozás hasonló ütemben fogja növelni létszámát. A prognózisokba való bekerülés (és bennmaradás) sajnos nem véletlenszerő kiválasztással történik. A nagyvállalkozásoknál a teljes körőségre törekszünk, a minél szélesebb körő információ megszerzése érdekében, a kicsiknél pedig a kialakult munkakapcsolat biztosítja az adatlap kitöltését. A munkaügyi kirendeltséggel hosszabb távon együttmőködı kisvállalkozások pedig sok esetben támogatásunkkal folyamatosan bıvítik létszámukat. 10

11 Létszámváltozás területi bontásban Kirendeltség Változás Változás körzete fı % fı % Eger , ,3 Gyöngyös , ,6 Hatvan , ,6 Heves , ,2 Füzesabony , ,9 Pétervására , ,4 Heves megye , ,6 Kistérségenként tekintve a hatvani körzetben (104 fı illetve 140 fı) és az egri körzetben (171 fı illetve 206 fı) várható a legnagyobb arányú létszámbıvülés, míg a gyöngyösi körzet munkáltatói éves szinten pedig 49 fıs létszámfogyást jeleznek elıre. A többi körzetben a létszám szinten tartását figyelhetjük meg. Az összevont adatoknál részletesebb információt nyújt a i munkaerı-kereslet alakulásáról a foglalkozási fıcsoportonkénti várható felvételek és munkaviszony megszőnések elemzése. A legnagyobb volumenő a várható létszámbıvülés a Szakképzettséget nem igénylı, egyszerő foglalkozásokban 195 fı felvétel (Eger 114 fı Gyöngyös 42 fı és Hatvan 15 fı) mellett 52 fı (Eger 19 fı, Gyöngyös 15 fı és Heves 7 fı) munkaviszony megszőnést prognosztizálnak, azaz a segédmunka iránti kereslet nı. A Gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık körében, 197 fı felvétel (Hatvan 114 fı és Gyöngyös 42 fı) mellett 73 fı (Hatvan 36 fı és Gyöngyös 32 fı) munkaviszony megszőnést prognosztizálnak, a +124 fıs egyenlegbıl azonban +113 fıt a tehergépkocsi-vezetı, kamionsofır iránti igény reprezentál, tehát a gépkezelık, összeszerelık iránti kereslet stagnál. Az ipari, építıipari szakmákban a felvételek száma (114 fı, ebbıl Gyöngyös 53 fı, Eger 25 fı) szintén meghaladja a munkaviszony megszőnésekét (38 fı, ebbıl Eger 12 fı, Gyöngyös 9 fı), tehát az ipari szakmunkások iránti kereslet kis mértékben nı a vizsgált munkaáltatói körben. A kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások iránti kereslet egyedül az egri körzetben jelentıs, itt 25 fı felvétel mellett 1 fı munkaviszony megszőnésrıl számoltak be az érintett munkáltatók. ben várható létszámmozgások (fı) Foglalkozási fıcsoportok Eger Gyöngyös Hatvan Heves Füzesa bony Gazdasági, igazgatási, érdek-képv.-i vezetık, törvényhozók Felsıfokú képzettség önálló alkalm. igénylı foglalkozások Egyéb felsıfokú vagy középfokú képz.-et igénylı fogl.-ok Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások Mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások Ipari és építıipari foglalkozások Gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık Szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások Összesen Pétervására Heves megye Belépık Kilépık Belépık Kilépık Belépık Kilépık Belépık Kilépık Belépık Kilépık Belépık Kilépık Belépık Kilépık Belépık Kilépık Belépık Kilépık Belépık Kilépık

12 Foglalkozásonként, szakmánként tekintve a várható létszámmozgásokat, azt láthatjuk, hogy segédmunkások (egyszerő ipari, szállítási, szolgáltatási foglalkozások) iránti igény a leggyakoribb. A betanított munkások (termék összeszerelık, gépkezelık) iránti igény az elızı negyedévhez képest visszaesett, a felvételek száma nem haladja meg a munkaviszony megszőnések gyakoriságát. A minden negyedévben a legnagyobb volumenő fluktuációt mutató tehergépkocsi-vezetı, kamionsofır munkakörben ezúttal 113 fıs felvételi többletet jeleztek elıre a munkáltatók. A legkeresettebb szakma továbbra a villamos gépek mőszerésze, a lakatos és a hegesztı. A kiskereskedelmi eladó, és a pék szakmunkások iránti kereslet is minden negyedévben stabil. A téli szezon végén a kımővesek iránti igény ismét pozitív. A szellemi foglalkozások közül a vagyonır, a gépészmérnök, a minıségbiztosítási technikus végzettségőek iránti többletkereslet a legjelentısebb. ben várható létszámmozgás szakmák, foglalkozások szerint Megnevezés belépı fı kilépı fı egyenleg Tehergépkocsi-vezetı, kamionsofır Egyszerő ipari foglalkozású Vezeték- és csıhálózat-szerelı (víz, gáz, főtés) Lakatos Vagyonır, testır Hegesztı, lángvágó Egyéb egyszerő építıipari foglalkozású Egyéb, máshova nem sorolható egyszerő szolgáltatási fogl Rakodómunkás Kımőves Gépészmérnök Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztı, -elemzı Villamos gépek és készülékek mőszerésze, javítója Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelıje Minıségbiztosítási technikus Pék, édesiparitermék-gyártó Földmunkagép és hasonló könnyő- és nehézgép kezelıje Egyéb termék-összeszerelı Portás, telepır, egyszerő ır Általános irodai adminisztrátor Egyéb számviteli foglalkozású Bolti eladó Pincér Egyszerő erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású Intézményi takarító és kisegítı Ápoló, szakápoló Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építıipari foglalkozás Gépjármő- és motorkarbantartó, -javító Egyszerő mezıgazdasági foglalkozású Fémmegmunkáló, felületkezelı gép kezelıje

13 4. A MUNKÁLTATÓK VÉLEMÉNYE A PÁLYAKEZDİK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL A januári adatlap utolsó. (minden negyedévben változó) kérdése arra vonatkozott, hogy a munkáltatóknak miért éri meg, vagy miért nem érdemes pályakezdıt alkalmazni. A számszerő eredményeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Válaszok Az állam számos támogatást nyújt Könnyebben betaníthatók, mint más korosztályok Olcsóbbak, mint a tapasztalt munkaerı A legfrissebb szakmai tudással rendelkeznek Hasznosak, mert önállóan képesek feladatokat ellátni Nehezen alkalmazkodnak a munkahelyen Tapasztalatlanságukból adódóan lassúbb munkavégzésüket nem ellensúlyozza alacsonyabb bérük Betanításuk sok idıt vesz el Hosszú távon nem lehet rájuk számítani Betanításuk lefoglal egy szakképzett kollégát száma Bejelölt válaszok aránya(%) Összes válaszoló A pro érveket a válaszadók 5-63%-a jelölte be, a kontra érveket 6-20%-uk. Azaz kb. háromszor annyi munkáltató viszonyul pozitívan a jelenlegi gazdasági környezetben a pályakezdık alkalmazásához, mint amennyi ellene érvel. Tehát a munkáltatók többsége nyitott a fiatalok alkalmazása iránt. Az anyagi elınyök, a költségtakarékosság oldaláról közelítve tartja hasznosnak foglalkoztatásukat a válaszolók 63%-a állami támogatásra számítva, 27%-a alacsonyabb béreket megállapítva. Viszonylag magas arányban (38% és 23%) értékelték pozitívan a pályakezdık képességeit, könnyebb betaníthatóságukat, illetve friss szakmai tudásukat. A cégek mindössze 5%-a gondolja fontosnak az önálló feladatvégzést, vagy tartja erre képesnek a pályakezdı munkaerıt. A leggyakoribb ellenérv, hogy hosszú távon nem lehet rájuk számítani (20%), és hogy betanításuk lefoglal egy tapasztalt munkaerıt (19%), a munkáltatók 16%-a véli úgy, hogy betanítási idejük hosszú. Mindössze 11 illetve 6%-uk szerint szokják meg nehezen a munkakörülményeket illetve tapasztalatlanságuk miatti lassúbb munkavégzésüket nem ellensúlyozza alacsonyabb munkabérük. 13

14 Módszertani leírás 1. A negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés, amely 2005 közepétıl országosan bevezetésre került. A felmérés elemszámát tekintve jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legnagyobb volumenő adatgyőjtése, melyben fıként a kirendeltségekkel partneri viszonyt ápoló munkaadók vesznek részt, azonban nem reprezentálja a gazdasági szervezetek területi, ágazati és létszámnagyság kategóriák szerinti összetételét. A válaszadás a kitöltött kérdıívek kirendeltségekre való visszaküldésével, illetve interneten keresztül online történhet. A negyedéves munkaerı-gazdálkodási felméréssel a különbözı területi szinteken, negyedéves periódusokban, gyors, naprakész információkat győjthetünk a munkáltatók létszám-gazdálkodási tervérıl, és elısegíthetjük az üres álláshelyek sikeres feltárását, közzétételét. A negyedéves munkaerıgazdálkodási felmérés másodlagos célja a munkaerı-piaci folyamatok iránt érdeklıdı pályaválasztók, munkavállalók, foglalkoztatók és beruházók tájékoztatása, a döntési folyamatok segítése. 2. A lakossági munkaerı-felmérés fogalmai A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság gazdasági aktivitásának - foglalkoztatottságának és munkanélküliségének - vizsgálatára 1992-ben vezette be a nemzetközi összehasonlításra alkalmas új adatgyőjtését. A munkaerı-felmérés, ami a magánháztartásokra kiterjedı reprezentatív felvétel, a éves személyek gazdasági aktivitásáról nyújt információt. Foglalkoztatottnak tekintendı mindenki, aki a vizsgált idıszakban - az un. vonatkozási héten - legalább 1 óra, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy munkájától csak átmenetileg (szabadság, betegség stb. miatt) volt távol. Munkanélkülinek tekintendı az a személy, aki egyidejőleg az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytıl átmenetileg távol volt); aktívan keresett munkát a kikérdezést megelızı négy hét folyamán; rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelı állást. Gazdaságilag aktívak azok, akik megjelennek a munkaerıpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. Gazdaságilag nem aktívak azok, akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres, jövedelmet biztosító munkájuk és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ide tartoznak többek között a passzív munkanélküliek, akik szeretnének ugyan munkát, de kedvezıtlennek ítélve elhelyezkedési esélyeiket, meg sem kísérlik az álláskeresést; a gyermekgondozási ellátás bármelyik formáját igénybevevık; az a nyugdíjas, járadékos, aki nem folytat keresıtevékenységet; a tıkejövedelmükbıl élık; a 15 éven aluliak; a 15 éven felüli tanulók; a háztartásbeliek; a közületi eltartottak; a szociális gondozottak. A munkanélküliség, illetve a gazdasági aktivitás mértékének jellemzésére a következı fontosabb mutatószámok szolgálnak: a foglalkoztatási arány, amely a foglalkoztatottaknak a megfelelı korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya; a munkanélküliségi ráta, amely a munkanélkülieknek a megfelelı korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népességen belüli aránya; az aktivitási arány, amely a gazdaságilag aktívak aránya a megfelelı korcsoportba tartozó népességen belül. 14

15 3. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fogalmai Nyilvántartott álláskeresı: az a személy, aki 1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minısülı munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresı tevékenységet sem folytat, és 5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttmőködik, és akit 6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresıként nyilvántart. 4. TEÁOR 08, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A köznyelvben, illetve tájékoztatóinkban rendszerint az egyes nemzetgazdasági ágak rövidített változatait alkalmazzuk, amelyek a következı területeket fedik le: TEÁOR 08 Rövidített változat Ágazat Ágazat megnevezése Ágazat megnevezése betőjele A Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat Mezıgazdaság B Bányászat C Feldolgozóipar D Villamosenergia-, gáz-, gızellátás, Ipar légkondicionálás Vízellátás; szennyvíz győjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvízmentesítés E F Építıipar G Kereskedelem, gépjármőjavítás H Szállítás, raktározás I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás J Információ, kommunikáció K Pénzügyi, biztosítási tevékenység L Ingatlanügyletek Gazdasági szolgáltatások M Szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység O Közigazgatás, védelem; kötelezı Közigazgatás társadalombiztosítás P Oktatás Oktatás Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás Humán-egészségügyi, szociális ellátás R Mővészet, szórakoztatás, szabad idı Egyéb szolgáltatások S-U Egyéb szolgáltatás 15

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAERİ-PIACI PROGRAMOK MONITORING VIZSGÁLATA... 2 1.1. BEVEZETİ... 2 1.2. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 2. MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSEK... 5 2.1. AJÁNLOTT KÉPZÉS...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A Sárospataki Járás Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zemplénihegység találkozásánál,

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. szept. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2012. I. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Diplomás pályakezdık és felsıoktatási intézmények vállalati szemszögbıl 2008

Diplomás pályakezdık és felsıoktatási intézmények vállalati szemszögbıl 2008 FEDőLAP CÍM: Diplomás pályakezdık és felsıoktatási intézmények vállalati szemszögbıl 2008 Várható munkaerı-kereslet - 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei Diplomás pályakezdık

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményében Elıterjesztı:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011.

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. 1 Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Terve: I. A 2010. évi közfoglalkoztatás adatai II. A 2011. évi közfoglalkoztatás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben