Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója I. Fejezet - Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés"

Átírás

1 Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak kisebb-nagyobb közösségei, különbözı módon strukturált csoportjai számára adódhatnak olyan helyzetek, problémák, amelyekben ideiglenesen, vagy véglegesen nem tudnak magukról elfogadható szinten gondoskodni. Ilyenek lehetnek a társadalom mindazon tagjai, akik bármilyen oknál fogva (betegség, megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, munkanélküliség, hajléktalanság stb.) beilleszkedési zavarokkal küzdenek, normális életvitelük, megélhetésük mások közremőködése, külsı segítsége nélkül nem biztosítható. A szociális gondoskodás feladata nem kevesebb, mint feltárja e társadalmilag tipikus, de egyénileg jelentkezı élethelyzeteket, s azokra a jog által biztosított keretek között reagáljon. Éppen ezért nagyon fontos azoknak az eszközöknek a biztosítása, amelyekkel a felmerülı problémák a leghatékonyabban kezelhetık úgy, hogy az egyén szabadságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsa, ugyanakkor a közösség védelme is megvalósuljon. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi módosítása (1999. évi LXXIII. tv.) átfogóan meghatározta a fenntartói feladatokat szabályozva a fenntartó fogalmát, valamint az intézményekkel kapcsolatos felelısségeit és teendıit. A törvény évi módosítása (2001. évi LXXIX. tv.) tovább bıvítette a fenntartó kötelezettségeit több területen is, így a szolgáltatás-tervezési koncepció elkészítésének kötelezettsége is beépült a törvénybe. II. Fejezet A szociális szolgáltatás-tervezési koncepció célja A szolgáltatás-tervezési koncepció célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok tervezését, a hiányzó ellátások megszervezésének módjait, a más fenntartókkal történı kapcsolattartás feladatait meghatározza. Elkészítésekor fontos követelmény a realitáson alapuló, lehetıleg primer adatokból származó információk feldolgozása. A tervezés, a fejlesztés ütemezése során további követelmény a realitás, a fokozatosság elvének érvényesítése, a meglévı szolgáltatások szakmai feltételeinek korszerősítése, színvonalának emelése, a dolgozók szakmai felkészültségének növelése, az intézmények szervezeti-irányítási rendszerének átalakítása során egy modernebb és korszerőbb szemléletmód, az ellátásban pedig a korszerő szervezeti integráció megvalósulása. Törekedni kell arra, hogy a rászoruló személyek saját otthoni, vagy ismerıs lakókörnyezetükben kapják meg az igényelt, szükségletre épülı segítségnyújtást, gondoskodást.

2 - 2 - A koncepciók illeszkedésének szükségessége A szolgáltatás-tervezés a törvény értelmében kétlépcsıs rendszerben történik. Elsıként a megyei önkormányzatok készítették el saját koncepciójukat, a települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei koncepcióhoz. Battonya város szolgáltatás-tervezési koncepciójának struktúrája a vonatkozó jogszabály elıírásai alapján: A koncepció tartalmazza különösen: a./ a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b./ az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c./ a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, d./ az egyes ellátotti csoportok ( idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. Mindezek figyelembevételével készült el Battonya Város Önkormányzatának szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója. III. Fejezet A település demográfiai, foglalkoztatási jellemzıi, adatai. III/1. Demográfia: Battonya város Békés megye legdélibb szegletében a magyar-román országhatár mellett, 8,51 km2 területen fekszik. A várostól 6 km-re található lakott külterületen Tompapuszta 22-en élnek. A település lakosainak száma fı, ebbıl fı férfi és 3267 fı nı. A magyar állampolgárok száma 6.176, A bevándoroltak, letelepedettek, tartózkodási engedéllyel rendelkezı külföldi állampolgárok száma 147 fı. III/2. Jellemzı adatok: A településen 3100 lakóépületet tartunk nyilván. A lakások 93 %-a családi ház, a többi pedig lakótelepi lakás. A közmőves ivóvízellátásba a lakások 73 %-a van bekapcsolva. A szennyvízcsatorna hálózat csak részben kiépített, a lakások mintegy 22,3 %-a kapcsolódott a hálózatra. A vezetékes telefonhálózat teljesen kiépített, internet elérés telefonvonalon és kábeltévé hálózaton keresztül is biztosított. A kommunális hulladékkezelés megoldott, a gáz- és villamoshálózat is kiépített.

3 - 3 - III/3. Foglalkoztatás: A települést sújtja a munkanélküliség, a munkahelyek hiánya. Évek óta magas a munkanélküliek száma, a megyei 10 % körüli munkanélküliségi rátához képest a településre a 20 % feletti ráta a jellemzı. Gondot jelent a fiatalok, pályakezdık munkanélkülisége, akik más városban keresnek megélhetést, így Battonya az elöregedı települések sorába tartozik. A magas elvándorlás nemcsak a lakónépességet csökkenti, a korösszetétel is romlik. Ezt a hatást csak kis mértékben befolyásolja a betelepülık száma, zömüket az alacsonyan képzett, rossz szociális körülmények között élık teszik ki. Legnagyobb munkáltatónak az önkormányzat számít, intézményeiben kb. 270 fı dolgozik. Aktív korú lakosok száma 3650 fı. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatási programban évben 152 fı vett részt, a közhasznú programban foglalkoztatottak száma 193 fı, az ún. esélyteremtés programban foglalkoztatottak száma pedig 140 fı. A évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó bevétel Ft. volt. III/4. A demográfiai adatokat az alábbiak szemléltetik: Állandó lakosok száma nemenként és korcsoportonként ( ) Forrás: önkormányzati adatbázis 6323 fı ebbıl 3056 férfi és 3267 nı - férfi 0-18 év között év között év felett nı 0-18 év között év között év felett 807 Ideiglenesen bejelentett lakosok száma 151 fı. Ebbıl - férfi 0-18 éves korig 37 fı év között 28 fı 60 év felett 4 fı összesen: 69 fı - nı 0-18 éves korig 28 fı között 46 fı 60 év felett 8 összesen: 82 fı

4 - 4 - Családi állapot szerinti megoszlás nemenként: nıtlen, hajadon családi állapotú: 2818 fı ebbıl 1565 férfi 1253 nı házas családi állapotú: 2159 ebbıl: 1078 férfi 1081 nı elvált családi állapotú: 611 ebbıl 290 férfi 321 nı özvegy családi állapotú: 706 ebbıl 111 férfi 595 nı Halálesetek száma az elmúlt 5 évben : 534 ebbıl 280 férfi 254 nı korcsoport: férfi 0-18 év között év felett 226 nı 0-18 év között év felett 221 (A regisztrált tartózkodási engedéllyel rendelkezık családi állapotát nem tartjuk nyilván, ez 29 fı.) Születések száma az elmúlt 5 évben: 355 fı évben évben évben évben évben 40 Fenti adatokból kitőnik, hogy évrıl- évre csökken a születések, s nı az idısebb korosztályba tartozók száma, szembetőnı a lakosság elöregedése. III/5. Oktatás, kultúra, egészségügy helyzete: Oktatás: A városban óvoda, általános iskola, két nemzetiségi iskola és óvoda /román, szerb/ gimnázium- és szakiskola, valamint alapfokú mővészeti iskola mőködik.

5 - 5 - Az összevont napközi otthonos óvodák keretében: 3 tagintézményben gondoskodnak a gyermekek napközbeni ellátásáról, nevelésérıl, az óvodába beíratott gyermekek száma 175 fı. A Szent István Általános Iskola tanulói létszáma 466 fı, melybıl a speciális iskolába 40 tanuló jár. A Román Általános Iskola és Óvoda létszáma 74 fı, míg a Szerb Általános Iskolába és Óvodába 89 gyermek jár. A középiskolában 251 tanuló tanul nappali, 50 pedig esti tagozaton. A mővészeti iskola tanulói létszáma 187 fı. Kultúra: Kulturális hagyományait minden nemzetiség ápolja, sokszínő, bár sokszor csak helyi szinten megjelenı kulturális élete van Battonyának. A kulturális programokat a mővelıdési ház szervezi. Évente megrendezésre kerül: a nemzetiségi néptánc tábor, a szerb és román bál, mely nemzetközi kapcsolatokat is megmozgató program. A mővelıdési és sportintézmények elısegítik a lakosság kikapcsolódását, szórakozását, a szabadidı hasznos eltöltését. A városi könyvtár,a Molnár C. Pál múzeumi kiállítóhely, a városi sporttelep és a strandfürdı kultúrált szolgáltatásokat nyújt az itt élı emberek számára. Egészségügy: A település egészségügyi alapellátása biztosított, háziorvosi, fogorvosi, védınıi ellátás, gyógyszertár, fizikoterápiás kezelések és a labor folyamatosan vehetı igénybe, rendszeresen, de kihelyezett jelleggel egyes szakellátási vizsgálatok is biztosítottak. /szemészet, reumatológia, rákszőrések, stb./ IV. Fejezet Szociális ellátás, szolgáltatások IV/1. Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi alapellátások A szociális törvény 86. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat köteles biztosítani a./ étkeztetést, b./ házi segítségnyújtást és

6 - 6 - c./ állandó lakosainak számától függıen az alábbi szociális szolgáltatásokat: az a települési önkormányzat, amelyiknek területén 2000 fınél több állandó lakos él, családsegítést, 3000 fınél több állandó lakos él, idısek nappali ellátását. E törvényi kötelezettségnek önkormányzatunk maradéktalanul eleget tesz. 1./ Szociális alapszolgáltatásként biztosítjuk: az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, valamint az idısek nappali ellátását. Városunkban az egészségügyi és szociális alapellátások, illetve szolgáltatások integrált szervezeti formában az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet keretén belül mőködnek. A családsegítést a Családsegítı Szolgálat biztosítja, az étkeztetés 100 fı ellátottra, a házi segítségnyújtás 120 fı ellátottra rendelkezik mőködési engedéllyel, az idısek nappali ellátása 30 férıhellyel mőködik. 2./ Többcélú Társulás keretében biztosított szociális szolgáltatások: Önkormányzatunk a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása települései közül Mezıhegyes, Mezıkovácsháza, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Kevermes, Kaszaper és Végegyháza társult településekre kiterjedıen gesztortelepülésként végzi a szenvedélybetegek közösségi ellátását. Ugyancsak a társulás keretein belül Medgyesegyháza gesztorságával vesszük igénybe a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, valamint Mezıkovácsháza gesztorságával a támogató szolgálat alapszolgáltatásait az igényeknek megfelelıen. IV/2. Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet szervezeti felépítése a következı: Szociális szolgáltatások: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás Családsegítés Szenv.betegek köz.ell. 1 fı 6 fı 2 fı 3 fı 3 fı szakképzett 4 fı szakképzett 1 fı szakképzett 1 fı szakképzett 1 fı szakképzett 2 fı képzésben 1 fı képzésben 2 fı képzésben 2 fı képzésben Egészségügyi ellátás: 4 házi orvosi körzet 4 védınıi körzet 2 fogorvosi körzet labor fizikoterápia 4 fı házi orvos 4 fı védını 1 fı fogorvos 2 fı 1 fı A lakosság korösszetételébıl és a nagymértékő munkanélküliségbıl, elszegényedésbıl adódóan a szolgáltatásokat egyre többen veszik igénybe. Ezt az alábbi statisztikai adatok is érzékeltetik:

7 - 7 - IV/3. Szükségletalapú szolgáltatások mutatói: A családsegítı szolgáltatást igénybe vevık száma nemek szerint és korcsoportonként ( évi adatok) összesen: 884, ebbıl férfi 315 fı, nı 569 fı 6 éves és fiatalabb év között év között év között év és idısebb 153 A szolgáltatást igénybe vevık száma gazdasági aktivitás szerint 884 fı aktív keresı 45 munkanélküli 337 inaktív keresı 478, ebbıl nyugdíjas 253 eltartott 24, ebbıl kiskorú (0-13 éves) 10 A szolgáltatást igénybe vevık száma családi összetétel szerint 884 fı házastársi(élettársi) kapcsolatban együtt élık gyermek(ek)kel 524 házastársi(élettársi) kapcsolatban együtt élık gyermek nélkül 82 egy szülı gyermek(ek)kel 53 egyedül élı 225 egyéb - A szolgáltatást igénybe vevık száma legmagasabb iskolai végzettség szerint 884 tanköteles kornál fiatalabb 2 ált. isk. 8. osztályánál kevesebb 18 ált. isk. 8. osztálya 735 befejezett szakmunkásképzı iskola, szakiskola 97 befejezett szakközépiskola 15 befejezett gimnázium 12 felsıfokú iskola 5 A szolgáltatást igénybe vevık hozott problémái összesen 1700 összesenbıl több probléma együttes elıfordulása 89 összesenbıl krízishelyzet 22

8 - 8 - a probléma típusa esetek száma életviteli 105 családi kapcsolati 182 családon belüli bántalmazás 5 lelki mentális 49 gyermeknevelési 11 anyagi 122 foglalkoztatással kapcsolatos 13 egészségkárosodás következménye 26 ügyintézéshez segítségkérés 842 információkérés 345 A családsegítı szolgálat adatai ( a forgalmi napló alapján) éves forgalom 3433 fı a tárgyévben a szolgálatnál megfordult ügyfelek száma 884 fı a tárgyévben a szolgálatnál megfordult új ügyfelek száma 91 fı A szociális alapellátások és nappali ellátást nyújtó intézmények adatai (2007.) Alapellátásban részesítettek adatai a tárgyév folyamán ellátást kértek csak étkeztetésben részesül 121 ebbıl- helyben fogyasztja vagy elviszi 21 lakására szállítják 100 csak házi segítségnyújtásban 147 ellátottak neme, kora étkeztetés: helyben fogyasztja vagy elviszi éves férfi éves nı éves férfi éves férfi éves nı éves férfi 1

9 - 9 - étkeztetés: lakására szállítják 80 fı éves férfi éves nı éves nı éves férfi éves nı éves férfi éves nı éves férfi 1 házi segítségnyújtásban 127 fı éves férfi éves férfi éves férfi éves férfi éves nı éves nı éves nı éves nı éves nı 2 90 év felett nı 1 Ellátást kértek száma: Nappali ellátásban részesítettek adatai 22 fı éves nı éves nı éves férfi éves férfi éves nı éves férfi éves férfi éves nı éves nı 1 Szociális alapszolgáltatásban részesítettek adatai: - szenvedélybetegek közösségi ellátásba vétele: 15 fı ebbıl: férfi éves 4 fı éves 3 fı nı éves 3 fı éves 4 fı éves 1 fı

10 Szociális ellátások formái és adatai december 31. állapot szerint: - Idıskorúak járadéka: év közötti 1 nı év közötti 1 nı 81 év feletti 1 nı - Rendszeres szociális segély: férfi év között 62 nı 42 össz: 104 férfi év között 102 nı 96 össz: 198 férfi év között 84 nı 77 össz: 161 összesen: Lakásfenntartási támogatás: 216 fı 29 éves korig 63 fı, ebbıl 18 fı férfi, 45 fı nı év között 90 fı, ebbıl 21 fı férfi, 69 fı nı év között 46 fı, ebbıl 16 fı férfi, 30 fı nı 62 év felett 17 fı, ebbıl 4 fı férfi, 13 fı nı összesen: 216 fı - Ápolási díj: alanyi jogon járó 52 fı, alap összegő 38 fı, magasabb összegő 14 fı, méltányossági alapon járó 15 fı - Átmeneti segély: 29 éves korig 26 fı, ebbıl 16 fı férfi, 10 fı nı év között 18 fı, ebbıl 11 fı férfi, 7 fı nı év között 30 fı, ebbıl 20 fı férfi, 10 fı nı 62 év felett 5 fı, ebbıl 1 fı férfi, 4 fı nı összesen: 79 fı egyszer részesült segélyben: 69 fı kétszer részesült segélyben: 19 fı összesen: 88 fı - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 6 éves korig 190 fı, ebbıl tartósan beteg,fogyatékos 3 fı 7-14 év között 290 fı, ebbıl tartósan begeg,fogyatékos 7 fı év között 96 fı, ebbıl tartósan beteg,fogyatékos 4 fı 19 év feletti 29 fı, ebbıl tartósan beteg,fogyatékos 3 fı összesen: 605 fı 17 fı - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı családok: 1 gyermekes 102 család, ebbıl egyedülálló szülı 17 2 gyermekes 76 család, ebbıl egyedülálló szülı 14 3 gyermekes 57 család, ebbıl egyedülálló szülı gyermek 24 család, ebbıl egyedülálló szülı 2 6 vagy több 7 család, - összesen: 266 család egyedülálló szülı 39

11 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: egyszeri támogatásban részesült 54 fı kétszeri támogatásban 20 fı háromszor vagy többször 3 fı havi rendszerességgel 1 fı - Temetési segély: 18 fı - Köztemetés: 3 esetben - Közgyógyellátási igazolvány: 348 alanyi: 259 fı normatív: 75 fı méltányosság: 14 fı IV/4. Gyermekvédelmi alapellátás: A gyermekjóléti szolgáltatás nem tartozik ugyan a szociális törvény keretein belül szabályozott ellátások körébe, de az önálló gyermekjóléti szolgálat által végzett tevékenységek a szociális szektor szerves részei, annak kiegészítı elemeit képezik. Ezt támasztja alá a szociális törvény azon rendelkezése, mely szerint alapszolgáltatási központ az a szociális intézmény, amely étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátást és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít. Az alapszolgáltatási központ január 1. óta mőködik. IV/5. Az önálló gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet keretében mőködı családgondozó végzi, a munkája elvégzéséhez szükséges, megfelelı szakirányú végzettséggel rendelkezik. A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységét az alábbi adatok szemléltetik: Gondozási esetek összesen: alapellátásban történı gondozás 312 gyermek 130 családban védelembe vétel 43 gyermek 16 családban összesen: 355 fı 146 családban információnyújtás 1599 hivatalos ügyek intézésében való közremőködés 1046 tanácsadás 1031 segítı beszélgetés 613 családlátogatás 1370 közvetítés más alap-,oktatási és eü. szolgáltatásban 320 elhelyezési tárgyalásokon való részvétel 8 átmeneti nevelésbe vételnél részvétel 7 felülvizsgálati tárgyalásokon való részvétel 43 esetmegbeszélés, esetkonferencia 91 összesen: 6128

12 Szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggı stb.) 417 gyermeknevelési 140 gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 33 magatartászavar, teljesítményzavar 57 családi konfliktus 106 szülık vagy a család életvitele 190 szülıi elhanyagolás 31 családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) 29 fogyatékosság, retardáció 34 szenvedélybetegségek 21 összesen 1058 Az önkormányzat éves költségvetésének 11 %-át, eft-ot fordít szociális kiadásokra. V. Fejezet Szociális szolgáltatások fejlesztése V/1. Battonya Város Önkormányzata a 3 éves Kistérségi Szociális Felzárkóztató Program keretében egy Opel Vivara 9 személyes gépjármővet vásárolt pályázati támogatással, amellyel a szolgáltatásokkal kapcsolatos szállítási feladatokat végzik. V/2. Tartós bentlakásos ellátás: Városunkban már régen felmerült szükségletet elégít ki a Battonyai Idısek Otthona és Gondozási Központ Kht., mely az idısek szakszerő és minden igényt kielégítı, bentlakást nyújtó elhelyezésének intézményes formáját biztosítja. Az intézmény május 19-én nyitotta meg kapuit. Az engedélyezett férıhelyek száma 47 fı, melybıl jelenleg 36 férıhely van betöltve. Az idıs emberek bentlakásos elhelyezését két épületegységben biztosítják, egyés kétágyas szobákban, melyek az alapján differenciáltak, hogy saját fürdıszobában vagy közös fürdıhelyiségben van lehetıség a tisztálkodásra. Minden helyiség akadálymentesen megközelíthetı, a fürdıszobák a mozgáskorlátozottak részére megfelelıen kerültek kialakításra. Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: - napi 24 órás szakképzett ápolói szolgálat, - teljes ellátás: napi 3 x étkezés diéták figyelembe vételével, hideg-melegvizes szolgáltatás, villanyszolgáltatás, főtésszolgáltatás, mosás, vasalás, televízió antenna (kábel TV) - igény szerinti elhelyezés, - közösségi együttlét, - lelki gondozás, - szabadidıs tevékenységek, - készségfejlesztı, egészségmegırzı, mozgás-rehabilitációs foglalkozások, - magas színvonalú egészségügyi és orvosi ellátás, - gyógyszerrel történı ellátás ( az 1/2000. SzCsM. rendelet 52. (2) bekezdése szerint), valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzése, - minden helyiség nıvérhívóval van ellátva, - gondozottak ügyeinek intézésében kérésre aktív részvétel a felmerült költségek megtérítésével, - tőzjelzı berendezés biztosítja a lakók biztonságát.

13 Igény szerinti további szolgáltatások: - fodrászat, - kozmetika, - pedikőr, manikőr, - kirándulások, - színház, mozi látogatások, - egyéni diétás tanácsadás, - egyéni segítı beszélgetés. A beköltözı lakók ellátásáról kedves, figyelmes, hozzáértı, az idıskorúak ellátásában és ellátásának szervezésében komoly tapasztalatokkal rendelkezı vezetı és szakképzett egészségügyi képzésben részt vett ápoló-személyzet gondoskodik. V/3. Jövıkép: szükséglethez igazodó új ellátások; A képviselı-testület a 79/2008.(III.27.) KT. határozata az alábbiakat tartalmazza: az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet intézményi feladatbıvítési elképzeléseit elviekben támogatja. Az intézmény az alábbi, új feladatokat végzi: 1. Demens nappali ellátás idısek részére 2. Szenvedélybetegek nappali ellátása és 3. szociális foglalkoztatása A folyamatos szükségletfelmérés során a lakosság körében egyre nagyobb igény merült fel az idısek részére nyújtható demens nappali ellátás, a szenvedélybetegek nappali ellátása és egy szociális foglalkoztató igénybevétele, illetve mőködése iránt, mely szolgáltatások nemcsak a helyi lakosság, hanem a kistérség települései számára is elérhetıek lennének. A feladat megvalósításának helye: 1./ Demens nappali ellátás idısek részére helyileg a jelenleg mőködı Gondozási Központban lenne ( 15 férıhelyen). Az épület felújítására és átalakítására pályázni lehet 100 millió Ft. összegben 5 %-os önerıvel. A normatíva Ft/fı/év Ft. kiegészítı normatíva. A mőködtetéshez az állami normatív támogatás: - 2./ Szenvedélybetegek nappali ellátása helyileg a Battonya, Hısök tere 4. sz. épületben történhetne ( 30 férıhelyen). Az épület jelenleg elbírálás alatt lévı pályázat keretében 100 millió Ft. összegben 5 %-os önerıvel felújítható és átalakítható. A felújított épületbe átköltözne: a családsegítı, gyermekjóléti szolgálat, közösségi ellátás szenvedélybetegek részére, támogató szolgálat, FIP pont.

14 A szakmai létszám a jelenleg 6 órában alkalmazott szociális gondozók napi 8 órás foglalkoztatásával + 2 fıvel és 1 fı részmunkaidıssel biztosítható lenne. 3./ Szociális foglalkoztatás: A szenvedélybetegek nappali ellátására épülne egy 30 fıs foglalkoztató. A foglalkoztatás típusa: munka-rehabilitáció és fejlesztı felkészítés. Foglalkoztatás idıtartama maximum napi 7 óra, melyért munkadíj vagy munkabér jár azoknak a személyeknek, akiket az OORSZI szakvéleménye a szociális foglalkoztatásba bevonhatónak, alkalmasnak talál. Battonya, november 17. Dr. Németh Ferenc címzetes fıjegyzı

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(.01.) önkormányzati rendelethez KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Molnár Józsefné

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Sülysáp Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2241 Sülysáp Szent István tér 1. Tel/fax: 29/635-434 SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A BESZÁMOLÓ A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É RİL - 1 - I. A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS, ILLETVE A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2006-2010-ig terjedı idıszakra

Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2006-2010-ig terjedı idıszakra Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. november 04-i rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok: 129/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat A Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 13. Előterjesztés Szentendre város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójáról Előadó:

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

2008. január 1-i állapot

2008. január 1-i állapot KOLLEKTÍV SZERZİDÉS azoknak a munkavállalóknak a számára, akiket az egészségügyi és szociális szakmák munkáltatóit tömörítı szakmai egyesület tagjai foglalkoztatnak 2008. január 1-i állapot 2. A KOLLEKTÍV

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011.

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. 1 Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Terve: I. A 2010. évi közfoglalkoztatás adatai II. A 2011. évi közfoglalkoztatás

Részletesebben

Stratégia áttekintı vázlat

Stratégia áttekintı vázlat Stratégia áttekintı vázlat Megnevezés ÁLTALÁNOS - GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG PROBLÉMA CÉL INTÉZKEDÉS JAVASLAT Törökszentmiklóson az életszínvonal egyre inkább elmarad az országos átlagtól (lásd

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás. szöveges. szakmai beszámolója

Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás. szöveges. szakmai beszámolója Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás szöveges szakmai beszámolója Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás mőködése A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás 2005 július 23-án alakult négy település

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS. 2010. június 20.

TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS. 2010. június 20. TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS 2010. június 20. 1 Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A családsegítés jelenlegi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben