2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás /25

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25"

Átírás

1 EDF CSOPORT TARSADALMI FELELOSSEGVALLALAS MEGALLAPODAS FELÜLVIZSGÁLATA január 25 1/25

2 MEGÁLLAPODÁS AZ EDF CSOPORT SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓAN, amely létrejött : Az EDF, részvénytársaság 22-30, avenue de Wagram Paris Cedex 08, képviseli az Elnökvezérigazgató, és : a Csoport munkavállalóinak képviselıi, a következı országos és nemzetközi szakszervezetek között: Az EDF Csoport franciaországi vállalatainak képviseletében: FNME-CGT, FCE CFDT, FNEM- FO, CFE-CGC, és CFTC-CMTE; Az EDF Csoport egyesült királyságbeli- vállalatainak képviseletében: GMB, Unison, Prospect és Unite-Amicus; Az EDF Csoport magyarországi vállalatainak képviseletében: EVDSZ; Az EDF Csoport lengyelországi vállalatainak képviseletében: SOLIDARNOSC; Az EDF Csoport szlovákiai vállalatainak képviseletében: SOZE; Az EDF Csoport ázsiai vállalatainak képviseletében: az Ázsia-Csendes Óceáni Egyeztetı bizottság (CCAP) választott munkavállalói képviselıi: Az ICEM (Vegyi-, Bánya- és Energiaipari Szakszervezetek Nemzetközi Szövetség) Az ISP (Közszolgáltatási Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége) Az OIEM (Nemzetközi Bánya- és Energiaipari Szakszervezet) 2/25

3 ELİSZÓ A gazdasági és emberi fejlıdéshez nélkülözhetetlen, életfontosságú villamos energia termelése, szállítása, elosztása és értékesítése olyan tevékenységek, melyeknek végzéséhez magas szintő szociális-társadalmi felelısségtudat szükséges. Minden olyan vállalatnak, mely a fenti szektorban tevékenykedik, illetve e vállalatok összes dolgozójának érvényesítenie kell ezt a felelısségtudatot. A felelısségvállalásnak nemcsak az EDF Csoport vállalatai és a munkavállalók közötti viszonyra kell kiterjednie, hanem e tevékenységek keretében az ügyfelekkel, alvállalkozókkal, szállítókkal, a lakossággal, a régiókkal, illetve széles értelemben véve a társadalommal fenntartott kapcsolatokra is. A jelen megállapodás kitér a szociális-társadalmi felelısségvállalás (CSR: corporate social responsibility) különféle dimenzióira, melyek érintenek még számos további szereplıt, akikkel az EDF Csoportnak párbeszédet kell folytatnia (hivatalos szervek és intézmények, NGO-k/civil szervezetek és intézmények ). A fokozott versenyhelyzetben, a villamos áram és az energia nemzetközi piacainak liberalizálása közepette az EDF Csoportot alkotó vállalatoknak a rentábilis és fenntartható növekedési modell megvalósítása keretében a gazdasági, szociális és környezetvédelmi területen egyaránt érvényesülı versenyképességre és hatékonyságra kell törekedniük. A Csoport hatékonysági modellje a gazdasági és pénzügyi hatékonyságra, a szakmai kiválóságra, valamint a szociális és környezetvédelmi felelısségtudatra épül. A Csoport azon ambíciója, hogy nemzetközi referenciává váljon a fenntartható fejlıdés tekintetében, e három pilléren nyugszik. Az EDF Csoport a nemzetközi gazdasági versenyben elıtérbe kívánja helyezni saját értékrendjét: az egyén és tiszteletben tartását, a környezetvédelmi felelısséget, a hatékonyság felkutatását, a szolidaritást elkötelezettségét és a tisztesség igényét. E közös értékekre építve kívánja kimunkálni a Csoport identitását, kultúráját illetve etikai programját. Az EDF Csoport az egymást gazdagító ágazatok és leányvállalatok kultúrájának sokféleségébıl meríti erejét, az egyedi identitásokból áll össze ugyanis a Csoport identitása. Ehhez mindenki hozzájárul. A sokféleség pedig javítja a Csoport pozícióját. A munkavállalók képviselıi és a szakszervezetek, másrészt a menedzsment részvételével létrejövı szociális párbeszédnek hozzá kell járulnia a Csoport szociális-társadalmi felelısségtudatának erısítéséhez. A szociális párbeszéd mindig is a siker egyik kulcsa volt az EDF Csoport számára. Azt szeretnénk, hogy ez része legyen a Csoport-identitás kiépítésének. A jelen megállapodás aláírásával az aláírók megegyeznek abban, hogy erısíteni kell a vezetık és az összes munkavállaló elkötelezettségét a Csoport szociális-társadalmi felelısségvállalásával kapcsolatban, és e program hitelességét a vállalt kötelezettségek betartásának folyamatos nyomon követése és ellenırzése révén kell biztosítani. Az aláírók úgy ítélik meg, hogy a Csoport által ellenırzött összes vállalat illetve a nemzetközi szakszervezeti szövetségek bevonásával folytatott nemzetközi tárgyalások eredményeképpen létrejött, az EDF Csoport szociális-társadalmi felelısségvállalására vonatkozó jelen megállapodás kiváló alkalom arra, hogy az EDF Csoport megszilárdítsa kollektív elkötelezettségét a fenntartható fejlıdés terén, és fokozottan hozzájáruljon a szociális párbeszéd nemzetközi szintő fellendítéséhez. A megállapodás nyíltan szorgalmazza a Csoport egészét érintı egyetemes elvek érvényesítését, ugyanakkor pragmatikus kíván maradni a kulturális, szociális és gazdasági különbségek tiszteletben tartását illetıen az elfogadott elvek alkalmazása során. A törvények és a szociális szabályok tiszteletbetartásával az EDF Csoport társaságai az adott országokban erıfeszítéseket tesznek a tevékenységi ágazatukban a jó gyakorlatokkal rendelkezı vállalatok közé kerülésre 3/25

4 Az EDF Csoport egészére érvényes fenti elvek és elkötelezettségek konkrét megvalósításának és érvényesítésének módozatait a szubszidiaritás jegyében minden vállalatnak magának kell meghatároznia, (azaz az adott ország gazdasági, kulturális, szakmai vagy szabályozási jellemzıinek megfelelıen). I - A MEGÁLLAPODÁS ALKALMAZÁSI TERÜLETE Az EDF Csoport RSE megállapodásának célja, hogy az EDF közvetlen irányítása alá tartozó társaságokban egy közös alapzatként mőködjön. Figyelemmel a mostantól érvényes szabályozott nyomon követés szabályaira, a jelen megállapodás vonatkozik az EDF SA-ra, valamint az 1. mellékletben csatolt listán felsorolt társaságokra a megállapodás érvénybe lépésének napjától. Ezen idıpontot követıen a jelen megállapodás érvényes lesz az 50 fınél nagyobb létszámú vállalatokra, melyekben az EDF SA közvetlen ellenırzést gyakorol, vagyis azokra a vállalatokra, melyekben az EDF SA többségi részvényes, vagy a részesedésekhez tartozó szavazati jogok többségével rendelkezik, valamint azokra az 50 fınél nagyobb létszámú társaságokra, amelyekben az EDF SA közvetlenül vagy közvetve legalább 45% tulajdonnal bír. A jelen megállapodás elızı bekezdésben hivatkozott társaságokra alkalmazása az adott társaság jelen megállapodáshoz való egyértelmő, a 2. mellékletben csatolt mintájú csatlakozási megállapodás megkötésében megnyilvánuló csatlakozásának alárendelt. Az EDF SA 15-50% tulajdonát közvetlenül vagy közvetve képezı, 50 fınél nagyobb létszámú társaságok esetében a csatlakozási megállapodás érvényessége ezen kívül az EDF SA vezetısége képviselıjének aláírásához is kötött A csatlakozási megállapodás megkötése jelen megállapodás érvényességi idején bármikor megvalósulhat és annak rendelkezései elfogadásával jár. A csatlakozási megállapodás érvénybe lépése annak az EDF SA, valamint a megállapodásban már érintett vállalatok részérıl is elfogadást jelent. Amennyiben egy társaság a továbbiakban nem felel meg a fenti feltételeknek, a megállapodás az érintett vállalatnál azonnal érvényét veszti. Az 1. mellékletben levı listán felsorolt társaságok, valamint a jelen megállapodáshoz ténylegesen csatlakozók megnevezése a továbbiakban a «Csoport társaságai», az «EDF Csoport» vagy a «Csoport». Az aláírók kötelezik magukat arra, hogy azoknál a vállalatoknál, ahol az EDF SA jelentıs befolyással bír anélkül, hogy közvetlen ellenırzést gyakorolna valamint az EDF SA közvetlen irányítása alatt álló, 50 fınél kisebb létszámú társaságokban, szorgalmazzák a jelen megállapodásban foglalt elvek minél szélesebb körő átvételét és alkalmazását. A Csoport társaságai kötelezik magukat arra, hogy szigorúan betartják a helyi és országos törvényeket, illetve a kollektív szerzıdéseket, különösen olyan esetben, amikor ezek a jelen megállapodásban foglaltaknál messzebb menı kötelezettségeket tartalmaznak 4/25

5 II - EGYETEMES SZABVÁNYOK, AZ EMBERI JOGOK BETARTÁSA 1. cikkely Az emberi jogok tiszteletben tartása. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményei) Az EDF Csoport magáénak tekinti az emberi jogok védelmére vonatkozó, az ENSZ által elfogadott nemzetközi kötelezettségeket: az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, az es Nık Mindenfajta Diszkriminációja Eltörlésének Nyilatkozatában, illetve az ENSZ-nek a Gyermekek jogairól szóló 1959-ben tett Nyilatkozatában szereplı elveket. Támaszkodik továbbá a multinacionális vállalatok figyelmébe számára ajánlott, június 27-én elfogadott OCDE irányelvekre. Megerısíti az Egyesült Nemzetek Szövetsége júliusi Globális Paktumának Tíz Elvét (Global Compact) (2004. júliusában elfogadott tizedik elv ). Az aláírókkal együtt kötelezettséget vállal ezek fejlesztésére a beszállítói körében. Minden olyan vállalatnál, ahol ellenırzést gyakorol, vállalja, hogy betartja és betartatja az ILO alapvetı egyezményeit, amelyek: Garantálják a szakszervezeti szabadságot és a kollektív tárgyalás jogát: 87. egyezmény a (szakszervezeti) egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelmérıl, egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról, 1949 Tiltják a kényszermunkát és a kötelezı munkavégzést: 29. egyezmény a kényszermunkáról, egyezmény a kényszermunka felszámolásáról, 1957 Tiltják a gyermekmunkát és a fiatalkorúak kizsákmányolását: 138. egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról, egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról, 1999 Küzdenek a diszkrimináció ellen: 100. egyezmény az egyenlı díjazásról, egyezmény a hátrányos megkülönböztetésrıl (foglalkoztatás és szakma), Ez az elkötelezettség azokban az országokban is érvényes, amelyek még nem ratifikálták az egyezményeket. Ugyanez vonatkozik az 1971-es 135. sz., a munkavállalók képviselıit érintı egyezményre is feltéve, hogy ellenkezı értelmő rendelkezések nem szerepelnek az adott ország törvényeiben. Azokban az országokban, melyek nem ratifikálták a fenti egyezményeket, az aláíró felek a helyi feltételeknek megfelelıen megpróbálhatják elımozdítani ezek elfogadtatását a szakmai 5/25

6 szervezetek illetve a helyi illetékes hatóságok körében, az EDF Csoport vállalatainál szerzett alkalmazási tapasztalatok felhasználásával. III - ELKÖTELEZETTSÉGEK ÉS KÖZÖS TÖREKVÉSEK A SZOCIÁLIS, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FELELİSSÉG TÁRGYÁBAN 3-1- FELELİSSÉG A MUNKAVÁLLALÓK IRÁNT 2. cikkely Az egészség- és a Munkavédelem 1- Az EDF Csoport számára a dolgozók egészség- és munkavédelme prioritást jelent. A vállalat állandó célként tekint a jó munkakörülményekre és az emberi tényezıkre, mint a gazdasági eredményességre, a környezetvédelemre és az ügyfelek elégedettségére. Az aláírók megítélése szerint az alvállalkozó vállalatok munkavállalói egészsége és biztonsága ugyanolyan fontos, mint a Csoport munkavállalóié. Ezt a 8. cikkely taglalja. 2- Az EDF Csoport vállalatai az összes lehetséges veszélyre való tekintettel, az adott országbeli törvények tiszteletben tartása mellett kötelesek a dolgozók biztonságának és testi valamint lelki egészségének megfelelı feltételeket biztosítani, bármilyen munkakörrıl legyen is szó. Egy a fejlıdést célzó program keretében az egészség és a munkavédelem szempontjából elért eredmények megfelelı mutatók segítségével mérhetıek lesznek és ezen mutatókat a munkavállalói képviselık tudomására hozzák. 3- A Csoport különleges figyelmet szentel a munkavédelmi képzésre. A Csoport minden társaságánál képzési programokat kell tartani. A munkavállalókat el kell látni a munkakörüknek megfelelı munkavédelmi felszerelésekkel és tájékoztatni kell ıket a saját biztonságukra vonatkozó szabályokról és felelısségükrıl, amely lehetıvé teszi számukra, hogy egyéni szereplık lehessenek mind a saját, mind munkatársaik egészség- és munkavédelme érdekében. 4- Az EDF Csoport vállalatai emellett már a beruházások tervezésénél tekintetbe veszik, hogy azok ne veszélyeztessék a dolgozók illetve a környezı lakosság egészségét és biztonságát. 5- Lépéseket tesznek a szakmai kockázatok megelızésére, különös tekintettel a villamos áram okozta és a közlekedési balesetekre. 6- A Csoport társaságai és munkavállalói odafigyelnek szociális környezetükre; ennek megfelelıen kezdeményeznek, illetve részt vesznek a népbetegségekkel és a káros szenvedélyekkel kapcsolatos figyelem felhívó akciókban. 7- Azon vállalatoknál, ahol az egészség-munkavédelem kérdésköreirıl szóló intézményes szociális párbeszéd még nem alakult ki, tárgyalást kezdenek majd az érintett társaság menedzsmentje és a munkavállalók képviselıi között egy állandó párbeszéd megfelelı szervezeti kereteinek meghatározására. E keretek között a szociális partnereknek rendelkezésre állnak majd az e párbeszédhez szükséges információk. A megállapodást aláíró szakszervezetek és munkavállalói képviselık hozzá fognak járulni az egészség- és munkavédelmi programok népszerősítéséhez, különös tekintettel a saját vállalatuknál folyó kockázat megelızési programokra. 8- Az EDF Csoport elemezni fogja az egészség- és munkavédelem területén a vállalatoknál alkalmazott tanúsítási eljárásokat. 6/25

7 3. cikkely A munkavállalók alkalmazkodó képessége a szakmai életpályák során: képzés, mobilitás 1- Az EDF Csoport elismeri és támogatja munkavállalói munkahely megszerzése vagy megtartása terén szükséges kompetenciák elsajátítására vonatkozó képességét. Ennek megfelelıen a Csoport társaságai arra törekszenek, hogy lehetıvé tegyék dolgozóik számára, bármilyen munkakörben dolgozzanak is, hogy szakmai pályafutásuk során végig hozzáférhessenek: - Új munkavállalók beilleszkedési programjához, - a szükséges információkhoz a szakmájuk alakulását, a szervezeti változásokat és a szabad álláshelyeket illetıen; - a folyamatos továbbképzési lehetıségekhez, az új szakmákra és új technológiákra való felkészülés érdekében; - a kompetenciafejlesztési és elırelépési lehetıségekhez, a folyamatos fejlıdés és állandó továbbképzés jegyében. 2- Amikor a vállalat külsı vagy belsı környezetének alakulása következtében egy munkavállalót arra kér fel, hogy vegyen részt a mobilitásban, akkor a továbbképzést, és a változások megfelelı elıkészítését szolgáló módszereket, a megfelelı szinten és a lehetı legjobb felkészülés mellett, nevezetesen a szükséges képzést és a tájékoztatást fogja elıtérbe helyezni. Amennyiben a munkavállaló saját maga keresi a mobilitás lehetıségét, a Csoport összes vállalata kötelezi magát arra, hogy támogatja az ilyen irányú egyéni kezdeményezéseket, figyelembe véve a jelentkezı kompetenciáit és képességeit, valamint a vállalat szükségleteit és kötöttségeit. Az ilyen mobilitás lehetıvé teszi a munkavállaló számára, hogy új tapasztalattal gazdagítsa egyéni illetve szakmai pályafutását. 3- Az EDF Csoport vállalatai között megvalósuló nemzetközi mobilitást támogatni kell. Amennyiben a Csoport kezdeményezésére történik és a Csoport szükségleteinek felel meg, egy Csoport-szintő kritérium-rendszer szerint kell megvalósulnia. E keretben a nemzetközi állásbörzének (GEO) lehetıvé kell tennie, hogy a munkavállalók kifejezésre juttathassák szakmai terveiket és mobilitási igényeiket. 4. cikkely - Szociális védelem, kiemelten a gyermekszülés, munkahelyi balesetek, betegségbiztosítási rendszerek és a nyugdíjak vonatkozásában Az EDF Csoport társaságai tekintetbe veszik az ILO-nak a multinacionális vállalatokhoz intézett azon felhívását, hogy járuljanak hozzá a munkavállalók helyzetének javításához 1. Az EDF SA kötelezettséget vállal, a módjában levı minden eljárást igénybe véve fokozatosan kialakítja azt a helyzetet, amelyben minden olyan munkavállaló, aki az általa ellenırzött valamely vállalatnál dolgozik, rendelkezzen olyan társadalombiztosítással, mely garantálja számára a nyugdíjat és biztosítja fizikai és morális méltóságának megırzését munkahelyi baleset, betegség vagy szülés esetén. 5. cikkely - Küzdelem a hátrányos megkülönböztetés ellen 1- Az EDF Csoport kötelezi magát arra, hogy küzd a diszkrimináció minden formája ellen, valamint kijelenti, hogy tiszteletben kívánja tartani a sokféleséget és támogatni kívánja az esélyegyenlıséget. Az ILO 111. egyezményében foglaltak szerint hátrányos megkülönböztetésnek tekintendı «a faj, a bırszín, a nem, a vallás, a politikai vélemény illetve a nemzeti vagy szociális eredet alapján történı 1 Az ILO becslése szerint a Föld lakosságának több mint fele egyáltalán nem rendelkezik semmilyen társadalombiztosítással, és mindössze 20 % számára van érvényben megfelelı társadalombiztosítási rendszer. 7/25

8 bármely megkülönböztetés, kirekesztés vagy preferencia, mely megszünteti vagy csökkenti az esélyegyenlıséget illetve az egyenlı elbánást a foglalkoztatás illetve a szakmai tevékenység területén». Az aláírók a szexuális irányultsághoz kötıdı diszkrimináció ellen is küzdeni kívánnak. Ennek megfelelıen a jelen megállapodás aláírói a lehetıségeik megengedte minden lépést megtesznek annak érdekében, hogy az érvényben lévı szabályokból eltüntessenek minden diszkriminatív elemet, ideértve a toborzásnál alkalmazott megszorításokat is. 2- Az emberi méltóság tiszteletben tartása jegyében az EDF Csoport három kiemelt fontosságú területet határoz meg: - A férfiak és nık közötti szakmai esélyegyenlıség. Az EDF Csoport vállalatai a meglévı helyzetbıl kiindulva önkéntes lépéseket tesznek annak érdekében, hogy megszüntessék a hátrányos megkülönböztetést a szakmai pályafutás során, a vezetıi állásokhoz való hozzáférést illetve az egyenértékő munka azonos szintő bérezését illetıen; - A csökkent munkaképességő dolgozók beilleszkedése. A Csoport különösen ügyel majd arra, hogy kialakítson egy politikát a csökkent munkaképességő dolgozók alkalmazására vonatkozóan, melynek határozott felvételi programra illetve a beilleszkedést és a szakmai pályafutás támogatását szolgáló specifikus akciókra kell alapulnia (munkahelyek és épületek megfelelı kialakítása, a munkaközösségek felkészítése a szakmai fejlıdés nyomon követése...); csökkent munkaképesség fellépése vagy súlyosbodása esetén a beosztás szempontjából legmegfelelıbb megoldásokat keresik meg. - A származás (etnikai, nemzeti, kulturális, vallási, családi, regionális hovatartozás), ami sohasem indokolhatja egy munkavállaló felvételének visszautasítását. Ugyanígy semmilyen állás-típust nem lehet kizárólag bizonyos munkavállalóknak fenntartani és semmilyen állástípusból nem lehet munkavállalókat kizárni származási szempontok alapján. Mindez nem zárja ki a munkaközösségeken belüli sokféleség ösztönzésére irányuló erıfeszítéseket. 3- Az EDF Csoport tiszteletben fogja tartani munkavállalóinak szakszervezeti elkötelezettségét, és védelmet biztosít számukra bármely diszkriminatív intézkedéssel szemben, mely akadályozná a dolgozók egyesülési szabadságát. Különös figyelmet kell fordítani azon munkavállalók szakmai elırehaladásának nyomon követésére, akik szakszervezeti vagy munkavállalói képviseleti megbízatást gyakorolnak. 4- Az EDF Csoport figyelembe veszi azt a tényt, hogy egy munkaközösség értékét növeli a személyek sokfélesége, ezt az értéket tehát védeni kell. Az alkalmazandó jogszabályok tiszteletben tartása mellett a sokféleséget a Csoport összes társaságánál elı kell segíteni, oly módon, hogy a vállalat szociális összetétele minél inkább tükrözze annak a civil társadalomnak az összetételét, melyben a vállalat mőködik. 6. cikkely - Az ipari átszervezések elıkészítése és szociális intézkedésekkel való végigkísérése Az EDF Csoportnak az ipari átszervezések elıkészítésére és szociális intézkedésekkel való végigkísérésére vonatkozó elveit kialakította amelyek az Európai Üzemi Bizottság által májusában véleményezett "Az EDF Csoport politikája az ipari szerkezetváltásokra való felkészülés és szociális kísérı intézkedések tárgyában" címő anyagban felsoroltak. Különös tekintettel, lehetıség szerint alkalmazni fogják ezen politika következı vezérelveit a megállapodás alkalmazási területének hatálya alatt levı társaságokban: - Felkészülés elve a következık útján: 8/25

9 o A stratégiai döntések során a szociális következmények figyelembe vétele (beruházási döntések, fúziók - vállalat felvásárlások, szerkezetváltások, vállalat eladások) ; o A döntéseket megelızıen a szükséges változásokra a munkavállalókat elıkészítı és azokat számukra megkönnyítı intézkedések meghozatala. - A szakszervezetekkel és a munkavállalói képviselıkkel folytatott szociális párbeszéd elve a gazdasági tétekrıl, a döntések következményeirıl, az egyéni és kollektív kísérı intézkedések megfelelı adaptációjáról, valamint ezek végrehajtásának ellenırzésérıl szóló tájékoztatás és párbeszéd útján. - A munkavállalók és a helyi gazdaság iránti felelısség elve, amelynek célja az érintett munkavállalókra vonatkozó következmények, valamint az egyes térségek gazdasági egyensúlyát érintı következmények mérséklése. Ily módon mindig meg kell vizsgálni a kényszerő csoportos elbocsátásokat lehetıség szerint elkerülı, vagy korlátozó intézkedéseket (többek között a Csoporton belüli mobilitási intézkedéseket, átképzés, stb....). Amennyiben a kényszerő csoportos elbocsátások elkerülhetetlenek, az adott ország törvényi szabályozásában meghatározott törvényi minimumoknál kedvezıbb feltételeket biztosítanak. Munkahely elvesztése esetén az érintett munkavállalók számára speciális, egyedi kísérı intézkedésekre tehetı javaslat, hogy számukra megkönnyítsék a munkahely keresést (outplacement, átsorolási részleg, képzés ). Általános módon, az EDF Csoport kötelezettséget vállal, hogy az általa a Csoport társaságainál alkalmazott kísérı intézkedések az adott ország azonos ágazatba tartozó vállalatai legjobb gyakorlati megoldásainak szintjén legyenek. 7. cikkely A munkavállalók vállalatuk eredményeiben való érdekeltségének rendszere Az EDF csoport eredményessége dolgozóinak munkáján alapul. Ezért a Csoport úgy ítéli meg, hogy a szociális fejlıdésnek párhuzamosan kell haladnia a gazdasági fejlıdéssel, és a munkavállalók számára biztosítani kell, hogy részesülhessenek munkájuk gyümölcseiben, azaz a vállalat által elért eredményekben. Az aláírók célja, hogy alkalmazásra kerüljön dolgozóknak juttatott alapbér kiegészítéseképpen a Csoport minden társaságánál a munkavállalóknak a vállalat eredményeiben való érdekeltségi rendszere, amely formáját tekintve változó lehet (egyéni prémium, érdekeltségi rendszer, nyereségrészesedés, munkavállalói megtakarítás vagy nyugdíjpénztári befizetés megnövelése, stb.). Az EDF Csoport vállalatai az egyéni és kollektív hatékonyságra vonatkozó bérezési politikájukat a szociális, gazdasági és jogszabályi kereteikhez alkalmazkodva határozzák meg KAPCSOLATOK AZ ALVÁLLALKOZÓKKAL - 8. cikkely Kapcsolatok az alvállalkozóinkkal a törvények, az egészség és munkavédelmi elıírások betartása, az ügyfelekkel kapcsolatos etikus viselkedés és a környezetvédelem tárgyában 1- Az EDF Csoport társaságai rendszeresen megbizonyosodnak arról, hogy az igénybe vett alvállalkozó vállalatok minıségi munkát végeznek a hatályos nemzetközi törvény és szabványok betartásával (például a gyermekmunka tilalmával kapcsolatban). Erıfeszítéseket tesznek, hogy az alvállalkozó vállalatok és munkavállalóik az adott tevékenységi ágazat és az adott ország legjobb színvonalú munkafeltételei és egészség- és munkavédelmi feltételei között fejthessék ki tevékenységüket. 9/25

10 A Csoport követelményei különösen a következıket érintik : - a törvény betartása, - a munkavállalók egészség- és munkavédelme, - az ügyfelek iránti etikus magatartás, és különösen a személy és a feddhetetlenség tiszteletben tartása, - a környezet tiszteletbe tartása. 2- A Csoport társaságai alvállalkozóikkal szemben ezen követelményeknek megfelelı kiválasztási és értékelési eljárásokat vezetnek be. 3- E követelményeket az alvállalkozók tudomására hozzák. A törvényi szabályok, a munkavállalók egészség- és munkavédelmi szabályaira, az ügyfél kapcsolatokat szabályozó elvekre és a tárgyban érvényes környezetvédelmi szabályozásokra vonatkozó szabályok súlyos és észrevételezést követıen sem korrigált megsértése az alvállalkozó vállalattal a kapcsolatok megszakítását kellene eredményeznie a szerzıdéses kötelezettségek tiszteletben tartásával. 4- Különös tekintettel az alvállalkozó vállalatok munkavállalóinak munkavédelmére, az alvállalkozóra bízott feladatok elvégzése során bekövetkezett munkabalesetekrıl egy külön jelentı rendszer (reporting) megkövetelése kerül bevezetésre. 5- Az alvállalkozó az adott feladat tekintetében esetlegesen szerzıdéses kapcsolatba vont további alvállalkozóival szemben köteles az EDF Csoport által számára meghatározott követelményeket érvényesíteni KÖRNYEZETVÉDELEM, ÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL HARC AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN, A BIODIVERZITÁS TISZTELETBEN TARTÁSA ÉS AZ ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE 9. cikkely- Az ipari létesítményeink, berendezéseink és folyamataink ökológiai biztonsága. Az EDF Csoport rendelkezik olyan létesítményekkel és berendezésekkel, amelyek potenciális kockázati tényezıit megfelelı kommunikáció és ismertetı leírás útján a helyi lakosság tudomására kell hozni. Az EDF Csoport tevékenysége során felhasznál vagy létrehoz bizonyos termékeket és kibocsát bizonyos anyagokat, melyek súlyos veszélyt jelenthetnek az emberre, illetve az ember természetes környezetére nézve. Ezen tények ismeretében az EDF Csoport társaságai kötelezik magukat, hogy: - egyrészt az ismert és azonosított kockázatok megelızésére és csökkentésére törekszik. [sor eleje, bajusz nélkül] Amennyiben egy-egy termék, amelynek veszélyes volta bizonyítást nyert, rövid távon egyéb termékekkel nem cserélhetı le, a Csoport társaságai minden intézkedést megtesznek ezek használatának lehetı legnagyobb mértékő csökkentésére, úgy az elıírt védelmi programokat megerısítik és ügyelnek az adott anyagok teljes felhasználási körfolyamata során azok megfelelı elzárására. Az EDF Csoport emellett ezen termékek közép távon történı kiváltására irányuló tudományos projekteket indít, illetve azokban részt vesz. - másrészt óvatosságra törekszik, ezért tudatos éberséggel figyeli a tudomány és a technológia fejlıdésébıl adódó kockázatokat az EDF Csoport vállalatainak tevékenységével kapcsolatban. - 10/25

11 10. cikkely Az EDF Csoport társaságainak és munkavállalóinak példaértékő akciói a környezetvédelem terén különös tekintettel az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a biodiverzitás megırzésére 1- Az EDF Csoport, mint felelıs energiaszolgáltató, aktív politikát folytat a környezet védelme terén. Az EDF Csoport társaságai folyamatosan törekszenek a környezeti káros hatások folyamatos csökkentésére, hivatkozván a csoport ISO tanúsítványára. Ennek megszerzéséhez az egész menedzsment és az összes érintett dolgozó részvétele és mozgósítása szükséges. Ehhez a programhoz hozzá tartozik az tudatosítása a munkavállalókban. alkalmazandó környezetvédelmi normatívák 2- Az EDF Csoport kiveszi részét az éghajlatváltozás elleni küzdelembıl, a biodiverzitás védelmébıl és a megújuló energiák fejlesztésébıl. Célja, hogy az európai energetikai vállalkozások között továbbra is a legkisebb CO2 kibocsátó legyen, s teszi ezt nevezetesen a termelı eszközei, különös tekintettel az erımői eszközök szennyezıanyag kibocsátásainak csökkentése révén. Erımőparkjában helyet kapnak a megújuló energiaforrások, vagy ösztönzi a decentralizált megoldásokat, ahol ez technikailag és gazdaságilag lehetséges. 3- Az aláírók vállalják, hogy a Csoport összes vállalatánál szorgalmazzák az olyan akciókat, melyek a munkavállalók és a vállalat példaszerő viselkedésére ösztönöznek a környezet védelme terén (különös tekintettel az éghajlat változás elleni küzdelemre és a biodiverzitás megırzésére). 4- A Csoport vállalatai fı tevékenységüket illetıen évente beszámolnak a jelen cikkely értelmében kezdeményezett lépéseikrıl. 11. cikkely A környezettudatos energetikai hatékonyság elısegítése az ügyfelek körében, illetve a Csoport vállalatain belül. 1- Jelentıs energetikai vállalat jellegébıl következı felelısségének tudatában, különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, Az EDF Csoport a fenntartható fejlıdésre vonatkozó programjába integrálja a környezettudatos energetikai hatékonyság javítását: az energia felhasználás és a CO2 kibocsátás egyidejő csökkentése. Aktív politikát folytat, melynek keretében az összes fogyasztó körében szorgalmazza a környezettudatos energetikai hatékonyságot: tanácsadás, az ökológiailag hatékony felhasználások népszerősítése, Az ügyfeleket tájékoztatja és tanácsokkal szolgál energiafogyasztásuk, CO2 kibocsátásaik optimalizálása és villanyszámlájuk összegének csökkentése érdekében. Ezen belül kiemelten támogatja a nehéz gazdasági helyzetben levı ügyfeleket. 2- Az aláírók arra ösztönzik az EDF Csoport társaságait és munkavállalóit, hogy mutassanak példát ökológiailag hatékony energia felhasználásukkal, kiemelten a munkahelyeken A CSOPORT TÁRSADALMI FELELİSSÉGE 12. cikkely A sérülékeny ügyfelek irányában alkalmazott lépések 1- Az EDF Csoport azon vállalatai, melyek lakossági fogyasztóknak szolgáltatnak villamos áramot, eltérı mértékben, de mind szembetalálkoznak nehéz helyzetben lévı, szegény ügyfelekkel, a fizetési nehézségek vagy a fizetésképtelenség jelenségeivel, illetve az áramlopással. 11/25

12 Az EDF Csoport egymaga, pusztán saját kezdeményezés alapján nem tudja megoldani ezeket a problémákat, de mint szociálisan felelıs, energetikai vállalat mindenütt, ahol jelen van, a megfelelı partnerekkel állami és nem kormányzati szervekkel együttmőködve megteszi a szükséges lépéseket és aktívan keresi a megfelelı megoldásokat. Az EDF Csoport belátja, hogy nincs egységesen alkalmazható megoldás a szegény vagy nehéz helyzetben lévı ügyfelek különféle problémáira, ezért Csoporton belül megvalósítja a kialakult gyakorlatok és a tapasztalatok cseréjét, a helyzet javítása érdekében. Ennek eredményérıl az aláírók tájékoztatást kapnak. 2- Külön erıfeszítést tesz a Csoport annak érdekében, hogy jobban megismerje a szegény ügyfelek problémáit, és megfelelı tanácsokkal lássa el ıket az energiaköltségek kézben tartására illetve az ésszerő energia felhasználásra vonatkozóan. E célkitőzés eléréséhez hozzásegít majd a szegény ügyfelekkel kapcsolatot tartó munkavállalók számára szervezett képzés. 3- Az aláírók az egyes országokban a hatóságok irányában is megteszik a szükséges lépéseket az intézményes megoldások keresése végett, többek között a fogyasztást terhelı adómérséklése, illetve a legszegényebb ügyfelek számára történı életfontosságú minimális villamosáramszolgáltatás érdekében. 13. cikkely A csökkent munkaképességő személyek beilleszkedésének támogatása 1- Az EDF Csoport összes vállalatánál be kell vezetni egy, a csökkent munkaképesség helyzetében levı személyek beilleszkedését szolgáló, konkrét célkitőzésekkel párosuló akciótervet, melynek keretében megoldásokat kell keresni a telephelyek és a szervezeti egységek megközelítésével kapcsolatos problémákra és szorgalmazni kell a civil társadalom e téren szakértı szereplıivel kialakított együttmőködést. Ennek érdekében minden társaságnál kijelölnek egy ezen kötelezettség vállalás ellenırzésével megbízott, a Vezetıséghez rendelt összekötıt. 2- A Csoport társaságai az ügyfélkörrel érintkezı alkalmazottaik számára a fogyatékkal élı emberek fogadásával kapcsolatos figyelem felhívó intézkedéseket vezetnek be. 3- Az EDF Csoport ügyel arra, hogy beruházói tevékenysége során minden újonnan épülı épületnél figyelembe vegye a fogyatékkal élı emberek számára a megközelíthetıség szempontjait. 4- Amennyiben vannak olyan vállalkozások, amelyek a védett szektorban mőködnek, (csökkent munkaképességőeket foglalkoztatnak) az EDF Csoport társaságait arra kell biztatni, hogy építsék be beszerzési politikájukba az ilyen vállalkozások igénybevételét. 5- Nemzetközi szinten törekedni lehet a Handisport-tal és sportszövetségekkel kapcsolatos támogató programok bevezetésére. 14. cikkely Részvétel a helyi gazdasági és szociális fejlesztési programokban Az EDF Csoport minél inkább igyekszik beilleszkedni a helyi közösségekbe, azokon a területeken, ahol jelen van. 1- Az EDF Csoport partnerkapcsolatok keretében részt vehet a tevékenységeinkhez és jelenlétünkhöz kötıdı gazdasági és szociális tevékenységek fejlesztését szolgáló programokban. Ezen belül támogathatja az olyan projekteket, melyek a helyi lakosság alapvetı 12/25

13 szükségleteinek kielégítését szolgálják lakhatás (az életfontosságú szolgáltatások igénybe vétele, környezetvédelmi hatékonyság, felújítás) oktatás. 2- Az EDF Csoport feladatának tekinti a munkaerı piacon hátrányos helyzetőek szakmai beilleszkedésének támogatását, nevezetesen a fiatalok és a szakképesítés nélküli személyek esetében: - Képzési programok: szakmai gyakorlat a helyi oktatási rendszerrel vagy a kompetens szervekkel folytatott együttmőködés keretében; - A fiatalok szakmai beilleszkedését segítı tutor-rendszer; - Ösztöndíj-rendszer az alacsony jövedelemmel rendelkezı tanulók számára partneri együttmőködés keretében, a Csoport egyes vállalatai által meghatározott feltételek és lehetıségek szerint. A jelentkezések a Csoport által kínált toborzási lehetıségeknek megfelelıen kerülhetnek elbírálásra. 15. cikkely A vállalat és a munkavállalók részvétele a közérdekő programokban 1- Az EDF Csoport szorgalmazni kívánja, hogy munkavállalói vegyenek részt közérdekő programokban. Helyi szinten kidolgozandó formákban (munkaidı-kedvezmény, eszközök adományozása ) támogatja dolgozóinak részvételét önkéntes és szolidaritási akciókban, akár egyesületi, akár intézményes keretek között. Ezen belül lehet szó többek között: - az energiafelhasználással kapcsolatos ismeretterjesztı, felvilágosító akciókról, gyermekek számára az iskolákkal való együttmőködés keretében, illetve hátrányos helyzető városrészek lakói számára; - a lakosság tájékoztatását szolgáló akciókról, a villamos áram használatával kapcsolatos kockázatokra vonatkozóan (elektromos berendezések, stb.), a balesetek megelızése érdekében; - a lakhatás és az élet minıségég javítását célzó programokról; - egyéb önkéntes, a csoport e területen érvényes ajánlásaival összhangban levı tevékenységekrıl. 2- A nagy humanitárius és szolidaritási akciókban együttmőködés alakítható ki országos és nemzetközi egyesületekkel és szervezetekkel összhangban a Csoport e területen tett ajánlásaival. 3- Az EDF Csoport bátorítja a munkavállalói kulturális és sporttevékenységek igénybevételét elısegítı kezdeményezések fejlesztését. 16. cikkely Az energiához való hozzáférés elısegítése érdekében alkalmazott lépések 1- Az aláírók úgy vélik, hogy az energiához való hozzáférés a gazdasági és szociális fejlıdés egyik alapfeltétele, és kulcstényezı a szegénység felszámolásáért folytatott küzdelemben. Még mindig mintegy 2 milliárd azok száma (az emberiség egyharmada), akik egyáltalán nem részesülnek a nélkülözhetetlen villamos energia ellátásban és még többen vannak, akiknek egyáltalán nincs hozzáférésük megbízható energiaforráshoz. Az EDF Csoport és a hozzá tartozó vállalatok akciókat kezdeményeznek illetve már meglévı kezdeményezésekhez partnerként csatlakoznak annak érdekében, hogy a különbözı országokban és különösképpen azokban a régiókban, ahol maguk is mőködnek, egyre jobb hozzáférést biztosítsanak a lakosság számára az energiához. Ezek a kezdeményezések figyelembe veszik a helyi sajátosságokat, különös tekintettel a szabályozó hatóságok követelményeire Lehetıség szerint tartósak lesznek és az energetikai környezettudatos hatékonyság terén tanácsadást is biztosítanak. 13/25

14 2- Az aláírók támogatják a munkavállalók és egyéb partnerek azon kezdeményezéseit és projektjeit, melyek e célkitőzés megvalósítását szolgálják. 3- Az EDF Csoport külön erıfeszítéseket tesz ezen célok jegyében a Kutatás és Fejlesztés terén. 17. cikkely A Csoport és a munkavállalók szolidaritása többek között a tevékenységi területeinken kívül esı villamos hálózatokat érintı természeti katasztrófák esetén Az EDF Csoport támogatja a Csoport vállalatai és munkavállalói kollektív mozgósítási kezdeményezéseit annak érdekében, hogy a többek között tevékenységi területeinken kívüli térségekben bekövetkezett természeti katasztrófák sújtotta energetikai létesítmények rövid idı alatt ismét mőködıképessé váljanak TÁJÉKOZTATÁS ÉS PÁRBESZÉD 18. cikkely Az információk közzététele Az EDF Csoport számára az átláthatóság alapvetı elv a Csoport külsı és belsı kapcsolatait illetıen. A jogszabályi, kereskedelmi illetve stratégiai követelmények szerint a bizalmas adatok védelmének tiszteletben tartása mellett a Csoport vállalja, hogy megbízható, minıségi és folyamatosan frissített információkat szolgáltat tevékenységével és eredményeivel kapcsolatban a szociális és a gazdasági szereplık számára, illetve a hatóságoknak. 19. cikkely A munkavállalók és a menedzserek közötti párbeszéd 1- Az aláírók a menedzserek és az általuk irányítottak közötti dialógust olyan eszközzé kívánják tenni, mely megkönnyíti az információk átadását és lehetıvé teszi, hogy a dolgozók részeseivé váljanak vállalatuk és a Csoport fejlıdésének. 2- Az EDF Csoporton belül minden munkavállaló számára biztosítani kell a lehetıséget, hogy rendszeresen (az éves gyakoriság jó gyakorlatnak tekintett) alkalma legyen felettesével értékelı beszélgetést folytatni szakmai eredményeirıl, fejlıdésérıl, továbbképzésérıl. 20. cikkely A szociális párbeszéd 1- Az EDF Csoport, a hatályos törvényi és rendeleti szabályozásokat betartva kötelezettséget vállal a szakszervezetek önállóságának és függetlenségének tiszteletben tartására. A Csoport a vállalatnál reprezentatív szakszervezeteket tárgyaló félként és partnerként ismeri el, különös tekintettel a kollektív érdekegyeztetés során. 2- Az EDF Csoporton belül minden munkavállalónak jogában áll az általa választott szakszervezetbe belépni, reprezentativitásra vonatkozó választáson részt venni, illetve magát jelöltetni, s az elismert szakszervezeti jogokkal élni, a hatályos törvények és rendeletek betartásával. Mint az a jelen megállapodás 5. cikkelyében olvasható, a munkavállalót szakszervezeti elkötelezettsége miatt semmiféle hátrány nem érheti mint munkavállalót szakmai életpályájának alakulásában. 14/25

15 3- A munkáltatók és munkavállalói képviselık között megvalósuló szociális párbeszédet kell elınyben részesíteni minden olyan probléma kezelésében, mely a vállalat és a dolgozók érdekeivel, a konfliktusok rendezésével és a jelen megállapodás megvalósításával kapcsolatos. IV- A MEGÁLLAPODÁS NYOMON KÖVETÉSE ÉS ELLENİRZÉSE 21. cikkely A megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesítése 1- A szerzıdés összes aláírója tájékoztatni fogja a Csoport munkavállalóit a jelen megállapodásról, a saját egységüknél meglévı kommunikációs eszközök segítségével. Az EDF Csoport külön tájékoztatást szervez a vezetık részére annak érdekében, hogy szervezetükön belül elımozdítsák és támogassák ezen megállapodás megvalósítását. Az EDF e szöveg tartalmát az alvállalkozói tudomására is hozza, nevezetesen azokat a részeket, amelyek rájuk vonatkoznak (8. cikkely). 2- A Csoport minden vállalatánál, a menedzser és az alkalmazottak között párbeszéd teszi lehetıvé az egyeztetést a jelen megállapodással kapcsolatos kezdeményezésekre és a kivitelezés módjainak megállapítására. Figyelembe kell venni a gazdasági, kulturális, szakmai jellemzıket esetleg a helyi elıírásokat, és meg kell határozni az ellenırzés módjait, egy állandó javítási eljárás keretében. 22. cikkely A megállapodásban foglaltak érvényesítésének nyomon követése és ellenırzése 1- A Csoport szintjén évente mérleg készül majd a megállapodásnak a Csoport vállalatainál történı betartásáról, érvényesítésérıl, a mérleg felterjesztésre kerül egy külön erre a célra létrejött fórum, az EDF Csoport szociális-társadalmi felelısségvállalásával foglalkozó Párbeszédbizottság (CDRS) elé. E bizottság tagjai a jelen megállapodás aláíróinak képviselıi, a 3. mellékletben foglalt feltételek szerint. A bizottság elnöke az EDF elnök-vezérigazgatója akinek jogában áll magát képviseltetni. A bizottság évente egyszer ül össze. Ez a szerv egyedül illetékes minden olyan kérdésben, melyet a megállapodás érvényesítése vet fel A szervezési költségeket (utazások, szállás, fordítás, ) a Csoport fedezi. 2- A bizottság bizonyos üléseire meghívhatja különféle Nem Kormányzati Szervezetek képviselıit is, azokra a napirendi pontokra vonatkozóan, melyek ezt indokolttá teszik, és amennyiben ebbe minden tag beleegyezik. 3- Helyi szinten a monitorozás és ellenırzés szabályait az egyes érintett társaságok határozzák meg. Azonban e szabályoknak minimum egy írásos (francia vagy angol nyelvre lefordított) írásba foglalt éves mérlegben kell megtestesülniük. Ezt a mérleget, mielıtt beépülnének a Csoport szintő megállapodás bevezetésérıl készülı éves belsı mérlegbe beépülne, megkapják az RSE megállapodás nyomon követésével megbízott munkavállalói képviselık. Az érintett társaságok gondoskodnak arról, hogy a jelen megállapodás minden fejezetével foglalkozzanak a megállapodás érvényességi ideje során és évente különös gondot fordítanak a Csoport szinten, illetve a helyileg meghatározott prioritásokra. 15/25

16 V- - A MEGÁLLAPODÁS ÉRVÉNYESSÉGE A jelen megállapodás kezdetben négy évre szól. A megállapodás bármikor záradék segítségével módosítható, és adaptálható, a Csoport mőködési övezetének változása esetén. A megállapodás befejezését megelızı év folyamán, legkésıbb 3 hónappal a megállapodás érvényességének lejárta elıtt azok az aláíró felek, akik megfelelnek az I- pontban szereplı feltételeknek, összeülnek, hogy közösen elkészítsék a megállapodásban foglaltak alkalmazásának mérlegét, a megállapodás esetleges megújítása céljából. Minden aláíró félnek joga van visszavonni tértivevényes ajánlott levélben a jelen megállapodáson elhelyezett aláírását, betartva a hat hónapos felmondási idıt. A jelen megállapodás le lesz fordítva a CDRS tagjainak anyanyelvére. Az aláíró felek között csak a francia nyelvő változat tekinthetı hitelesnek. A jelen megállapodás értelmezésére vonatkozó kérdések kizárólag a 22. cikkely értelmében létrehozott, az EDF Csoport szociális-társadalmi felelısségvállalásával foglalkozó Párbeszédbizottság illetékességi körébe tartoznak. 16/25

17 ACCORD SIGNE LE : 10 décembre 2008 A : Paris PAR Le Président Directeur Général d EDF, Et les fédérations syndicales suivantes : FNME CGT, représentée par FCE CFDT, représentée par FNEM FO, représentée par CFE CGC, représentée par CFTC-CMTE, représentée par 17/25

18 Unison, représentée par Prospect, représentée par Unite-Amicus, représentée par GMB, représentée par EVDSZ, représentée par Solidarnosc, représentée par SOZE, représentée par 18/25

19 Les représentants des salariés de la Division Asie-Pacifique, Elus au Comité de Concertation Et les organisations syndicales internationales suivantes : ICEM, représentée par ISP, représentée par OIEM, représentée par 19/25

20 1 MELLÉKLET AZ ALÁÍRÁS IDİPONTJÁBAN A CSOPORT RSE MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGOK JEGYZÉKE A TÁRSASÁG NEVE EDF Energy EDF SA ERDF ES RTE BERT DEMASZ ECK ECW KOGENERACJA ERSA (Rybnik) SSE SYNERGIE (Laibin) MECO ORSZÁG Egyesült-királyság Franciaország Franciaország Franciaország Franciaország Magyarország Magyarország Lengyelország Lengyelország Lengyelország Lengyelország Szlovákia Kína Vietnam 20/25

21 2. MELLÉKLET CSATLAKOZÁSI MEGÁLLAPODÁS AZ RSE MEGÁLLAPODÁSHOZ [ az aláírás dátuma] 1. cikk- a csatlakozási megállapodás tárgya Az EDF csoport [ dátum] módosított, szociális felelısségvállalásról szóló megállapodás I fejezete alkalmazásaként kötött jelen csatlakozási megállapodás (a továbbiakban a «Megállapodás») révén az aláíró felek idıponttól [ dátum ].csatlakoznak a Megállapodáshoz. 2. cikk - A csatlakozási megállapodás hatásai A jelen csatlakozás folytán az aláíró felek megállapodnak a Megállapodás minden rendelkezésének rájuk érvényes voltáról: a csatlakozás valójában a Megállapodás és mellékletei és késıbbi szerzıdés módosítások rendelkezéseinek összessége elfogadását jelenti. 3. cikk A jelen csatlakozási megállapodás záró rendelkezései 3.1. Idıtartam A jelen csatlakozási megállapodás meghatározatlan idıtartamú. Benyújtásának másnapján lép hatályba Felülvizsgálat Bármikor a jelen csatlakozási megállapodás felülvizsgálati tárgyalását kérheti egy vagy több a jelen megállapodást aláíró reprezentatív szakszervezet vagy a társaság [ a csatlakozó társaság megnevezése]. A megállapodás felülvizsgálatára a Munka törvénykönyve rendelkezéseinek megfelelıen kerül sor A megállapodás felmondása A jelen csatlakozási megállapodást bármikor az aláíró felek bármelyike felmondhatja három hónapos felmondási idı lejártával a Munka törvénykönyve L cikke és azt követı cikkei rendelkezéseinek megfelelıen 3.4. A benyújtás és a közzététel alaki követelményei. A jelen csatlakozási megállapodás a vállalat kezdeményezésére a Munka törvénykönyvében meghatározott rendelkezések szerint benyújtásra és közzétételre kerül. Kelt [ ] [ ]-én Aláírások: A csatlakozó társaság képviselıje [ a csatlakozó társaság megnevezése] A Reprezentatív Szakszervezetek Képviselıi [ ] Az EDF SA Vezetıségének képviselıje [ az EDF SA 45-50% tulajdonában levı társaság csatlakozása esetén] 21/25

22 3. MELLÉKLET AZ EDF CSOPORT TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁS PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG (CDRS) MŐKÖDÉSE ÖSSZETÉTEL A CDRS elnöke az EDF elnök-vezérigazgatója, vagy képviselıje. Az elnököt a Csoport managerei segíthetik. A Bizottság összetétele a következı: A Csoport társaságai vezetıségének képviselıi tekintetében : a megállapodás alkalmazási hatályának fı övezeteibıl összetevıdı vezetıi csapat. (Egyhangú aláírás feltételezésével) A Csoport társaságai munkavállalói képviselıi tekintetében: Az EDF Csoport franciaországi társaságai: A reprezentatív szakszervezetek tagjai, köztük -én [ dátum]: A FNME-CGT 2 képviselıje, Az FCE CFDT 2 képviselıje, Az FNEM- FO 2 képviselıje, A CFE-CGC 2 képviselıje, és a CFTC-CMTE 2 képviselıje 10 képviselı, Az EDF Csoport Egyesült Királyságbeli társaságai: Köztük : Az Unite-Amicus 1 képviselıje A GMB 1 képviselıje A Prospect 1 képviselıje Az Unison 1 képviselıje 4 képviselı, Az EDF Csoport magyarországi társaságai : a EVDSZ 2 képviselıje, Az EDF Csoport lengyelországi társaságai: a SOLIDARNOSC 2 képviselıje, Az EDF Csoport szlovákiai vállalatai: a SPZE 2 képviselıje, 22/25

23 Az EDF Csoport ázsiai társaságai: 2 képviselı, Akiket az Ázsia-Csendes Óceáni Egyeztetı bizottság (CCAP) keretében jelölnek ki Az Európai Üzemi Bizottság Titkára hivatalból a CDRS tagja. azaz képviselı és az EnBW egy meghívott megfigyelıje. A CDRS munkavállalói képviselı tagjait a megállapodás aláíró szervezetei jelölik ki. A tevékenységi ágazatunk a megállapodást aláíró nemzetközi szakszervezetei a CDRS-hez társulnak és egy-egy képviselıt jelölnek, azaz: (Egyhangú aláírást feltételezve) : Az ICEM (Vegyi-, Bánya- és Energiaipari Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége) : 1 képviselı Az ISP (Közszolgáltatási Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége: Az OIEM (Nemzetközi Bánya- és Energiaipari Szakszervezet) : 1 képviselı 1 képviselı képviselı A Csoport fejlıdése és/vagy az I. fejezetben hivatkozott csatlakozási mechanizmus folytán egy a CDRS keretében még nem képviselt társaság belép a Megállapodás mőködési övezetébe. Ez esetben a CDRS összetétele a kérdéses társaság megállapodáshoz való csatlakozását követı elsı Elnökségi ülésen a munkavállalói és az igazgatósági képviselık részérıl felülvizsgálatra kerül annak biztosítására, hogy a CDRS-ben még nem képviselt ország munkavállalói is kapjanak egy képviselıt e testületben. Az aláírók akarata szerint minden a megállapodás hatályába bekerülı társaság befogadó országa képviseletet kap a CDRS-ben. A CDRS összetételére vonatkozó mindezen szabályok alkalmazásának összeegyeztethetınek kell lennie a testület ésszerő létszámával, hogy a testület megırizze hatékonyságát. Ha e létszám elérné a 30 fıt, a CDRS azonos taglétszámának fenntartására egy felülvizsgálati szerzıdés módosítás útján a CDRS összetételi szabályainak újra meghatározását kötelezı elvégezni. ÉVES ÜLÉS A CDRS évente egyszer ülésezik. A CDRS minden ülése alkalmával a tagok elıkészítı és összegzı értekezletet tarthatnak. A tagok többsége igénye esetén és az Elnök beleegyezésével rendkívüli ülés tartható. 23/25

24 AZ ELNÖKSÉG ÉS A TITKÁR A CDRS a testület leképezéseként mőködı, ezen Bizottság két ülése közötti idıszakban a megfelelı mőködést biztosító elnökség alakul. Az elnökség a CDRS ülései közötti idıszakban kétszer ülésezhet. Tagjai a CDRS testületbıl két évente, a (Titkár választásakor) kijelölt hat tag, közülük legalább egy-egy képviselı a jelen megállapodásban érintett földrajzi övezetekbıl. Azonban, amennyiben az adott földrajzi övezet CDRS képviselıi kívánják, az elnökségbe jelölt képviselık akár évente is változhatnak A két évente a testület éves ülésén megválasztott CDRS titkár feladata a CDRS elnökség tagjai munkájának koordinációja. FELTÉTELEK Idıkedvezmény A CDRS ülésein való részvételre kijelölt munkavállalói képviselık az ıket foglalkoztató vállalatoknál megkapják a szükséges idıt az ülésekre felkészülésre és a részvételre (évente 3 nap). A CDRS azon tagjai, akik nem elnökségi tagok és titkári tisztséget sem töltenek be, az RSE megállapodásra egy munkanap kedvezményt kapnak). A CDRS elnökségének tagjait többlet idıkedvezmény illeti meg. (4 nap az elnökségi üléseken részvételre, valamint negyedévenként 1 nap a monitorozásra) és a titkárt is (4 nap az elnökségi üléseken részvételre, valamint negyedévenként 1 nap a monitorozásra és 3 nap a CDRS ülés elıkészítésére). Ez kiegészül az utazáshoz szükséges idıvel. Az RSE megállapodáshoz kötıdı eseti és a vezetıség részérıl jóváhagyott programok megvalósítására (belsı kommunikáció és az RSE megállapodáshoz kötıdı üzemlátogatások) az elnökség 26 nap munkaidı-kedvezménnyel rendelkezik (amennyiben a programok szükségessé teszik, az utazási határidıkkel együtt). Ezt az idıkedvezményt az elnökség javasolta és a vezetıség jóváhagyta, feltételrendszeren alapuló, konkrét RSE projektek megvalósítására kijelölt elnökségi vagy CDRS tagok vehetik igénybe. Költségviselés Az EDF SA vállalja az RSE megállapodás nyomon követése mőködéséhez közvetlenül kötıdı költségeket (CDRS, Elnökségi ülések, tolmácsolás és fordítás). Az utazási költségek a Csoport társaságait terhelik. A mőködési költségek és az RSE megállapodáshoz kapcsolódó eseti, követelmény rendszeren alapuló és vállalati elızetes jóváhagyással bíró programokra (lásd az «Idıkedvezmény» pontot) vonatkozó költségek elızetes, a következı évet érintı költségterve a CDRS Elnökségével minden évben vizsgálatra kerül. 24/25

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével 1. Tájékoztató és támogató szolgáltatások biztosításával tevékenyen részt vesz a Növekedési és Munkahely-teremtési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. december 13-án került

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/...

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/... 8.1.2014 A7-0034/246 Módosítás 246 Malcolm Harbour a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Jelentés A7-0034/2013 Marc Tarabella A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára ISSAI 40 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Minıségirányítás a legfıbb

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute Szerkezetátalakítás a villamosenergia-ipari ágazatban: Eszköztár a szociálisan felelıs szerkezetátalakításhoz, a legjobb gyakorlatra vonatkozó útmutatóval Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA:

A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA: CRI(2004)37 Version hongroise Hungarian version A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA: AZ ANTISZEMITIZMUS ELLENI KÜZDELEMRİL ELFOGADVA : 2004. JÚNIUS 25 Strasbourg,

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL végleges változat CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_HO2 1 Elıszó Jelen megállapodás aláírói

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A pályázat célja A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS

SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS Alulírott önkormányzatok, önkormányzati intézmények, önkormányzati többcélú kistérségi társulások és egyéb költségvetési szervek (a továbbiakban jelen megállapodásban: Önkormányzatok

Részletesebben

Reputációs kockázat kezelésérıl

Reputációs kockázat kezelésérıl Széchenyi István Hitelszövetkezet Szabályzat a Reputációs kockázat kezelésérıl Ezen szabályzatot a Hitelszövetkezet Igazgatósága 38/2008.(07.30.) számú határozatával jóváhagyta és 2008.07.30 ával hatályba

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben