KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK"

Átírás

1 KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai Központ Gyır, 2006.

2 Innovatív ötletek megvalósítása KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre A kiadvány szakmai anyagát készítette: Budavári László Baumgartner Klaudia Kiadja az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. Felelıs kiadó: Budavári László 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. Tel: (96) ; Web: Technikai szerkesztı: Vasvári Bálint Nyomdai kivitelezés: Pénzes Nyomda, Gyır Elérhetı a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség forráspontjain: A kiadvány anyagát igyekeztünk a lehetı legnagyobb gondossággal összeállítani, az ennek ellenére a kiadványban maradt esetleges hibás adatokból, információkból származó károkért a szerzık és a kiadó felelısséget nem vállal. A döntések meghozatala elıtt javasoljuk a kiadványban szereplı adatok ellenırzését és aktualizálását a mindenkori jogszabályok és hivatalos tájékoztató anyagok alapján. PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

3 Kreativitás és innováció legjobb gyakorlatok Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INNOVÁCIÓ ÉRTELMEZÉSE A KREATÍV GONDOLKODÁS ALAPJAI A KOMPETENCIA ÉRTELMEZÉSE INNOVÁCIÓS KOMPETENCIA ADATBÁZIS A VIRTUÁLIS INNOVÁCIÓS KOMPETENCIA HÁLÓZAT KOMPETENCIA KÖZPONT...13 MELLÉKLET...14 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 1

4 Innovációs kompetencia kisokos 2 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

5 Kreativitás és innováció legjobb gyakorlatok 1. Bevezetés semmi új sem lesz mővedben, ha csak a járt utat futod. Lu Csi Magyarországon a rendszerváltás után a gazdaság fejlıdésére, elsısorban a multinacionális cégeknek köszönhetıen, az extenzív irány volt a meghatározó. Ez az irány különösen jellemzı volt a nyugat-dunántúli térségre, ahol a betelepült multinacionális, leginkább jármőipari cégek mellett létrejöttek az ıket kiszolgáló, nekik bedolgozó, gomba módra szaporodó mikro-, kis-, és közepes vállalkozások. E korszak legfontosabb ismérvei: a fejlett gazdaságokhoz képest olcsó beruházási lehetıség és mőködtetés. Gondoljunk csak a telekárakra, az építés költségeire, a közüzemi díjakra. Emellett viszonylag olcsó, de jól képzett munkaerı állt rendelkezése, az elsısorban betanított munkát igénylı technológiák mőködtetésére. Ösztönözték a befektetéseket a helyi és országos adókedvezmények is. A rendszerváltást követı tíz év alatt a gazdaság extenzív fejlıdésének mozgatóerıi kimerültek. Az ezredfordulón világossá vált, hogy a fejlıdés fenntartásához irányváltásra van szükség. Az intenzív irányváltás konkrét célja a nagyok lehorgonyzása a kicsik által, vagyis a kis- és közepes vállalkozások megerısítése, beszállítói képességének növelése. Ennek feltétele a gazdasági fejlıdés intenzív, tudásalapú formájának megalapozása, az innováció elıtérbe helyezése. Másképpen fogalmazva a kreativitás, az innováció, azaz a megújulás, a kutatásfejlesztés, a technológia és tudás transzfer erıteljes hangsúlyozása. A huszonegyedik században egy új nyersanyag van születıben, melynek neve: kreatív tudás. PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 3

6 Innovációs kompetencia kisokos 2. Az innováció értelmezése A évben kiadott Oslo kézikönyv harmadik kiadás alapján A tudás létrehozása, hasznosítása és diffúziója a gazdasági növekedés, a fejlesztés és az egészséges nemzeti létezés egyik alapeleme, ezért központi kérdés az innováció jobb mérésének az igénye. Utóbbi idıben az innováció természete és megjelenése megváltozott, így szükségességessé vált az is, hogy az innovációs folyamatot mérı indikátorok jobban tükrözzék ezeket a változásokat, és az innováció-politika alkotói számára az elemzés megfelelı eszközeiként szolgáljanak. Az ezzel kapcsolatos elemzéseket az 1980-as és 90-es évek folyamán elvégezték. A felmérésekkel és azok eredményeivel összefüggı fogalmi készletet és eszköztárat az Oslo kézikönyv 1992-es elsı kiadása tartalmazta, elsısorban a gyáriparra vonatkozó technológiai termék-és eljárás-innovációt. Idıvel a felmérések az Oslo kézikönyv szerkezetének további finomításához vezettek, és 1997-ben megszületett a második kiadás, amely, többek közt, kiterjesztette a vizsgálódást a szolgáltató szektorra. Azóta a felmérések eredményei és a politika változó szükségletei a kézikönyv újabb revíziójának elindításához vezettek, aminek eredménye a harmadik kiadásban ölt testet. Az OECD és az Európai Bizottság (Eurostat) közös égisze alatt elıkészített Oslo kézikönyv harmadik kiadása [2005. év] hároméves együttmőködés eredménye, amelyben 30 ország szakértıi vettek részt. Az Oslo kézikönyv harmadik kiadásának legfıbb változása a korábbiakhoz képest az innováció fogalmának szélesebb körő definiálása. A termék-és eljárás-innováción túl, az innováció új meghatározása a marketing-innovációt és a szervezési-szervezeti innovációt is felöleli: Az innováció - új, vagy jelentısen javított termék [áru vagy szolgáltatás] vagy eljárás, - új marketing-módszer, vagy - új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külsı kapcsolatokban. Figyelemreméltó változás a technológia szó eltávolítása a termék-és eljárás-innovációból. Ez nem a technológiai innováció fontosságának kisebbítését célozza, hanem nyitottabbá teszi a definíciót az alacsonyabb K+F intenzitású cégek és a szolgáltató szektor befogadására. 4 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

7 Kreativitás és innováció legjobb gyakorlatok A termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában új, vagy jelentısen megújított. Ez magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes mőszaki leírásokat, az összetevıket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat. Az eljárás-innováció új, vagy jelentısen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkezı jelentıs változásokat. A marketing-innováció új marketing-módszerek alkalmazását jelenti az értékesítés növelése érdekében, megcélozva a fogyasztói szükségleteket, új piacok megnyitását, vagy a termékek új célú piaci elhelyezését. A marketing-innováció olyan új marketing-módszerek alkalmazása, amelyek jelentıs változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra dobásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben. 6 A szervezési-szervezeti innováció három területen hozhat újat: az üzleti gyakorlatban, a munka irányításával kapcsolatos folyamatokban és menedzsment rendszerekben, a munkahelyi szervezetben, ami új szervezeti struktúrákat és új döntéshozatali eljárást eredményezhet; valamint a külsı kapcsolatokban, melyek a más cégekkel és állami kutatóintézetekkel ápolt kapcsolatok jellegét foglalják magukba. A szervezési-szervezeti innováció új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében, vagy a külsı kapcsolatokban. Alapvetı kihívás a négy különbözı innováció meghatározásánál az egyes innovációk határeseteinek megkülönböztetése. Az EU tagországaiban még az új Oslo kézikönyv megjelenése elıtt felmérést kezdeményeztek az innovációról [a CIS4-es felmérés keretében], amikor is az új keretfeltételek zömét már beépítették a kérdıívekbe. A kérdések az innovációknak mind a négy típusát felölelték, bár a marketing-és a szervezési-szervezeti innovációra vonatkozók elkülönített szekcióban szerepeltek. PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 5

8 Innovációs kompetencia kisokos Az Oslo kézikönyv harmadik kiadása a tudástranszfer és az innovációs vállalati kapcsolódások sokkal nagyobb közvetítı szerepét mutatja be. Amíg a második kiadás az információforrások hálózatainak bizonyos kiterjedését fogta át, továbbá egy rövid részt tartalmazott a K+F együttmőködésrıl, jelenleg a hangsúly a kapcsolódások innováció-politikai fontosságán van. A kézikönyv háromféle kapcsolódást határoz meg: a nyitott információforrásokat, a tudás és a technológia megszerzését, továbbá az innovációs kooperációt. - Nyitott információs források: nyilvánosan elérhetı információforrások, melyek nem igénylik a technológia vagy a szellemi jogok megvásárlását, vagy együttmőködést az eladóval. - A tudás és a technológia megszerzése: megvásárlása azon külsı tudásnak és/vagy tudásnak és technológiának, amely a tıke árucikkeibe lett beépítve (gépezet, berendezés, szoftver), és azon szolgáltatásoknak, amelyek nem igényelnek együttmőködést az eladóval. - Innovációs együttmőködés: innovációs tevékenység érdekében folytatott aktív együttmőködés más vállalkozásokkal vagy állami kutatóintézetekkel (ami a tudás megvásárlását is jelentheti). Az újdonság fogalma központi szerepet kap a vizsgálandó innovációban. Az elızı Oslo kézikönyv a fogalmat úgy használta, mint valami újszerőt a világ, az ország, vagy a cég számára. Sok esetben az ország, melyben a cég innovációt végez, nem írhatja le megfelelıen a versenykörnyezetet. Ezért az új kézikönyvben fogalomként az új a piacra fordulatot használják. Ezt már a legutóbbi felmérésekben például [a CIS3ban és a CIS4-ben] is figyelembe vették. Az új Oslo kézikönyv szerint tehát innovációs tevékenységnek tekintendı: mindazon tudományos, technológiai, szervezési, pénzügyi és kereskedelmi lépés, amely az innováció megvalósítását ténylegesen szolgálja vagy irányítja. Ez a meghatározás az innováció folyamatának valamennyi tevékenységét felöleli, és benne a K+F tevékenység nem kötıdik közvetlenül egy-egy speciális innovációhoz. Így a K+F nem önálló innovációs típusként definiáltatik, ellentétben a korábbi kézikönyvekkel, de prioritása az innovációs folyamatban továbbra is megmaradt. 6 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

9 Kreativitás és innováció legjobb gyakorlatok 3. A kreatív gondolkodás alapjai A huszonegyedik század felgyorsult, rohanó világában élünk. Az információ látszólag korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre. Az Interneten egy szót beütve a keresıbe, másodperceken belül ezer és ezer hivatkozásra találunk. A mővészet: a lényegest megkülönböztetni a lényegtelentıl. Paradox módon, a mindennapi életben való eligazodást, a jó döntések meghozatalát az információ dömping sok esetben inkább nehezíti, mint segíti. Ilyenkor vesszük elı a józan eszünket. És ez legtöbbször segítségünkre van. Érdekes módon azonban ez a módszer a kreatív gondolkodáshoz ugyan szükséges, de távolról sem elégséges eszköz. Az alkotás, az új keresése és megtalálása többet kíván. A modern lélektan az alkotó, kreatív gondolkodást három faktorból vezeti le. Az elsı a gondolkodás flexibilitása. Ez tulajdonképpen a szempontváltás, nézıpontváltás képességét jelenti. Vagyis azt, hogy az alkotó egy jelenséget, egy problémakört hányféle szempontból tud megvizsgálni, értékelni. A feladat ebben az esetben, megszabadulni a rutin sémáktól, a csılátástól. A nézıpontváltás alapkérdése a Mi lenne, ha?. Mi lenne, ha elfordítanám, lekicsinyíteném, felnagyítanám, egyszerően csak a feje tetejére állítanám? Az ilyen gondolkodáshoz empátia, beleélés szükséges. Az, hogy a gondolkodó képes legyen mások szempontrendszerébe belehelyezkedni, más szemszögbıl nézni az adott problémára. Példa a szempontváltás, nézıpontváltás képességének mérésére: Állásinterjúk kedvenc feladata az alábbi ábra, ahol az alakzatokat egybevágó részekre kell osztani. Az elsıt kettı, a másodikat három, a harmadikat négy, majd az utolsót öt egybevágó részre. A negyedik alakzatot célszerő csak az elsı három megoldása után megmutatni A kreatív gondolkodás második faktora a fluencia. Magyarra fordítva talán a legjobb szó rá az ötletgazdagság. A fogalom azt fejezi ki, hogy az alkotó meghatározott idıegység alatt hány ötletet képes kicsiholni az agyából egy probléma megoldására. Ebbıl a szempontból a minıség helyett sokkal fontosabb a mennyiség. Vagyis nem fontos, hogy az ötlet jó-e vagy használhatatlan. Az ötlet mennyisége a lényeges. A szakirodalomban ennek a folyamatnak a PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 7

10 Innovációs kompetencia kisokos neve gyakran a brain storming, az ötletroham. Sok fejlett országban az ezzel foglalkozó kiválasztott emberek a geg-manek, akik horribilis fizetést kapnak ezért a tevékenységért. Jellemzı rájuk ugyanakkor, talán nem véletlen, hogy irtóznak a megvalósítástól. Példa az ötletgazdagság gyakorlására: Képzeljük el, hogy halat árulunk egy tengerparti kisváros halpiacán. Mellettünk még legalább tucatnyi halárus, akik ugyanonnan szerzik be a halat, ahonnan mi. Ezért árversenyt gyakorlatilag nem lehet folytatni. A kérdés, mit tegyünk, hogy lehetıleg tılünk vegyék a legtöbb halat? Ez egy tipikus szolgáltatás-innováció, ötven ötlet után akár meg is állhatunk. A kreatív gondolkodás harmadik, talán az elsı kettınél is fontosabb faktora az originalitás, az eredetiség. Az a képesség, hogy úgy tudjunk rábámulni mindenre, mint egy gyermek. Mintha elıször látnánk, vagy hallanánk. Vagyis a dolgokról ne az jusson eszünkbe, amit tudunk, tanultunk róla. Semmi se legyen magától értetıdı. Ez az elvonatkoztatás a legnehezebb. Példák az eredetiségre: Sok példát lehet hozni erre nagy emberek életébıl. Sok százezer éven keresztül potyogott le az alma a fáról. Az emberek felszedték és megették, mindenki természetesnek tartotta a dolgot. Csak egyetlen ember született ez idı alatt, aki rácsodálkozott, amikor a fejére esett az alma, és megkérdezte: - Miért esik pont lefele, miért nem oldalra, vagy akár felfele? És Newton felfedezte a gravitáció törvényét. Sok kutatónak pusztult el a baktérium tenyészete, mert megpenészedett. Fleming volt az egyetlen, aki felkiáltott: - A penész megöli a baktériumokat! És felfedezte az antibiotikumot. Bíró László volt az a hazánkfia, aki rácsodálkozott, amikor egy vizes labda vonalat húzott a betonon: - A labda ír! Így született meg a 20. század egyik legnagyszerőbb találmánya, a golyóstoll. Vagyis, az egyszerő a nagyszerő! Nem véletlenül mondta Einstein a bonyolult dolgokról: - Mindent le kell egyszerősíteni, amennyire csak lehet. De nem jobban. 8 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

11 Kreativitás és innováció legjobb gyakorlatok 4. A kompetencia értelmezése A rendszerváltás után, az innovatív kezdı (start-up), elsısorban technológia-intenzív kis- és közepes vállalkozások fejlesztésének fontos kulcsszava az inkubáció. Az innovációs folyamatok társadalmi haszna lényegesen nagyobb, mint az innovatív vállalkozások által elért saját haszon. Gondoljunk csak a találmányokra, melyek akár alapjaiban képesek megváltoztatni egy társadalom életformáját. Ez indokolja, hogy az innovatív, kezdı vállalkozásokat, mint az újszülötteket az inkubátorban, mőködésük elsı szakaszában segíteni kell. A gyakorlatban ezt a feladatot látják el az inkubátorházak, innovációs és technológiai központok. Az elsısorban tudás-intenzív, a kutatás-fejlesztést és a technológia transzfer tevékenységet elıtérbe helyezı, beszállítói kapcsolatok kiépítésére képes (spin-off) kis- és közepes vállalkozások számára fontos kulcsszó a kompetencia. A vállalkozások számára a versenyképesség és a piacvezetı szerep megırzése érdekében elengedhetetlen a speciális szaktudás, kiválóság, - kompetencia - hangsúlyozása, kiemelése. Egy vállalkozás szakértıi kompetenciája, speciális szakmai jártasságából, mesterségbeli rutinból és hozzájuk tartozó speciális technológiákból, eljárásokból áll össze, amellyel a vállalkozás: - megkülönbözteti magát piaci versenytársaitól, - egyediségével már eddig is versenyelınyt szerzett, - a vevık által elismert új piaci szegmens jöhet létre, - a jövıben kiterjesztheti tevékenységét új piacokra. A gyakorlatban ezek a vállalkozói kompetenciák egyrészt már léteznek, (akkreditált speciális mérılaborok, mérési módszerek, különleges technológiai eljárások), másrészt a piaci verseny által kikényszerítve, az innováció intenzív fejlıdésével együtt, újabb és újabb vállalkozói kompetenciák jelennek meg a piacon. A speciális szaktudás, kiválóság, kompetencia nemcsak a vállalkozások és az abban dolgozó kreatív munkatársak sajátja. Egyrészt kisebb egységként az egyéni szakértık, egyetemek, kutatóintézetek kiválóságait is minısíti, másrészt nagyobb egységként, a gyakorlatban a koncentrált kompetencia szolgáltatásokat nyújtó kompetencia központok jellemzıje is. A kompetenciák egy kereslet-kínálat kompetencia mátrixban foglalhatok össze. A mátrix elsı oszlopában találhatók a vállalkozások kompetencia kereslete és saját kompetencia kínálata. A mátrix második oszlopa a kompetencia központok osztott kompetencia kínálatát, valamint a központok által generált kutatás-fejlesztési projekteket jeleníti meg. A kompetencia központok oszlopában megjelenı lusta professzorok, az egyéni szakértık, egyetemek, kutatóintézetek kiválóságainak speciális kompetenciáit jelölik. PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 9

12 Innovációs kompetencia kisokos 1. ábra Kereslet-kínálat kompetencia mátrix Vállalkozások Kompetencia Központ Kompetencia kereslet KOKE Kompetencia kínálat KOKI Kompetencia kínálat KOKI K+F projektek generálása Lusta professzorok 5. Innovációs Kompetencia Adatbázis Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ a PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség projekt keretében internetes Innovációs Kompetencia Adatbázist hoz létre abból a célból, hogy megkönnyítse a régióban az iparági- és szolgáltatási minısített partnerközvetítést. Az adatbázis célja, hogy a Nyugat-dunántúli régióban megfelelı kompetenciával rendelkezı (valamilyen kiválósági ismérvvel rendelkezik ezen a téren az egyik legjobb a piacon) vállalkozás regisztrálásra kerüljön. Az adatbázist elsısorban termelı, gyártó és termeléshez vagy gyártáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltató vállalkozások fogják használni. Az adatbázisban megtalálhatóak lesznek azok a mikro, kis-és közepes vállalkozások, (adószakértı, könyvvizsgáló, kommunikációs ügynökségek, mellett gyártó-, termelı-, mikro, kis és középvállalkozások) amelyek megfelelı szakmai háttérrel, illetve megalapozott szakmai nyelvtudással rendelkeznek az esetleges nemzetközi kooperáció végett. Az adatbázis alapja a kitöltött Innovációs Kompetencia Adatbázis Profillap, amely tartalmazza a vállalkozások fıbb adatait, tevékenységeit, termékeit és szolgáltatásait. Az adatbázis erıssége, hogy a felhasználók kulcsszavak segítségével megtalálhatják a vállalkozásokra jellemzı fı kompetenciákat, kiválóságokat is. (A kompetencia szó definícióját lásd az elızı fejezetben) 10 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

13 Kreativitás és innováció legjobb gyakorlatok Az adatbázis használatával vállalkozásoknak lehetıségük van, gyorsan, hatékonyan, közvetlenül megtalálni leendı partnereiket, beszállítóikat. Cél, hogy az adatbázist használó vállalkozások, magánszemélyek azonnal, egy kattintással megtalálják a nekik szükséges szolgáltatásokat, termékeket, technológiákat, azokat a kompetenciákat, amelyekkel a Nyugat-dunántúli vállalkozások rendelkeznek. Az adatbázisban történı regisztráció után vállalkozásának elismertsége, népszerősége növekedni fog. Az Innovációs Kompetencia Adatbázis lehetıséget ad arra, hogy a személyes kapcsolatok felvétele elıtt a célcsoportok minden szükséges elızetes információt megszerezzenek egymásról, a tervezett kapcsolat feltételrendszerérıl, és ezen ismeretek alapján üljenek le a partnerek a tárgyalóasztalhoz. A felhasználó elsıdlegesen a vállalkozás által megadott kulcsszavak alapján kereshet az adatbázisban. A kulcsszó, nem más mint a vállalkozás tevékenységére jellemzı vállalkozás kompetenciája együttmőködési szándékát kifejezı szolgáltatási, technológiai, illetve egyéb igények más vállalkozással szemben. Az adatbázisban lehetıség van a szabad szavas keresésre. Az adatbázis lista menü pont alatt megtalálhatja azon vállalkozásokat akik már regisztrálták magukat. Cél egy olyan adatbázis kialakítása amelyben minden olyan Nyugat-dunántúli Régió telephellyel rendelkezı vállalkozás szerepel, akik megfelelnek a kiválósági kritériumoknak. Ezen adatbázis alapja lehet az INNONET által létrehozásra kerülı Virtuális Kompetencia Hálózatának. Jövıbeli célkitőzés, hogy a három nyelven elérhetı adatbázis hozzásegítse a magyar-osztrákszlovák vállalkozásokat határon átnyúló KKV-k közötti kooperáció projektek partnereinek megtalálásában, kiválasztásában. A kiadvány mellélete tartalmazza az Innovációs Kompetencia Adatbázis Profillapot illetve annak kitöltési útmutatóját. Az adatbázisban történı regisztrációra kétféleképpen van lehetıség, a profillapot.pdf formában letöltheti a honlapról és fax útján az INNONET elérhetıségére visszaküldheti vagy online úton kitöltve regisztrálhatja magát a Nyugat-dunántúli Régióban azon innovatív vállalkozások mellett, akik már szerepelnek az adatbázisban ezzel megteremtve az innovatív vállalkozások online kompetencia platformját. 6. A virtuális innovációs kompetencia hálózat Az egyéni szakértıi és vállalkozói kompetenciák egyrészt már léteznek, (megszerzett speciális tudás, akkreditált mérılaborok, mérési módszerek, különleges technológiai eljárások stb.), másrészt a piaci verseny által kikényszerítve, az innováció intenzív fejlıdésével együtt, újabb és újabb szakértıi és vállalkozói kompetenciák jelennek meg a piacon. A probléma abban rejlik, hogy a szakértık és a vállalkozások a legtöbb esetben nem is ismerik fel saját kompetencia értékeiket. Ezáltal kompetencia kínálatuk nem találkozik a vállalkozói, piaci környezet PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 11

14 Innovációs kompetencia kisokos kompetencia keresletével. Ezen kívül a versenyképesség fenntartásához hiányoznak a speciális koncentrált szolgáltatásokat nyújtó kompetencia központok is, melyek létrehozása a jövı elsırendő feladata. A probléma megoldása egy Virtuális Innovációs Kompetencia Hálózat létrehozása és mőködtetése, melynek célja: - egyéni szakértık speciális kompetenciáinak regisztrálása, - innovatív vállalkozások kompetenciáinak összegyőjtése, - a kompetencia központok szolgáltatásainak rögzítése, - a kompetenciák közvetítése más vállalkozások számára, - komplex kutatás-fejlesztési projektek generálása, - kínálati pozíció megteremtése a piaci kereslettel szemben, - új kompetenciák megismertetése a vállalkozásokkal. 2. ábra Virtuális innovációs kompetencia hálózat K1 K2 KK K3 K4 K5 Lusta professzorok A Virtuális Innovációs Kompetencia Hálózat motorja az Innovációs Kompetencia Adatbázis. Az Innovációs Kompetencia Adatbázis lehetıséget ad arra, hogy a személyes kapcsolatok felvétele elıtt a célcsoportok minden szükséges elızetes információt beszerezzenek egymásról és a tervezett kapcsolat feltételrendszerérıl. Az adatbázis alapja a kitöltött Vállalkozói Kompetencia Adatbázis Profillap, amely tartalmazza a vállalkozások fıbb adatait, tevékenységeit, termékeit és szolgáltatásait. Az adatbázis erıssége, hogy a felhasználók kulcsszavak segítségével megtalálhatják a vállalkozásokra jellemzı fı kompetenciákat, kiválóságokat is. 12 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

15 Kreativitás és innováció legjobb gyakorlatok 7. Kompetencia központ A kompetencia központ egy speciális tudásra, kiválóságra kompetenciára alapozott létesítmény, amely erısíti a kooperációt a tudomány és a gazdaság között, elısegíti a kutatásfejlesztési eredmények átültetését a gyakorlatba. Az Európai Unió tagországaiban már régóta sikeresen mőködı központok általános jellemzıi: - egy speciális tudás, kiválóság (kompetencia) köré csoportosulnak - erısen gyakorlat-orientált kutató-fejlesztı bázisként mőködnek - széleskörő szolgáltatásokat képesek nyújtani a vállalatok számára - magasan képzett, új tudás létrehozására képes munkaerıt alkalmaznak - elısegítik a technológia-orientált vállalkozások hosszú távú letelepedését - K+F szolgáltatásokat nyújtanak a kis- és közepes vállalkozások számára - a K+F eredményeket megsokszorozó nemzetközi programokban vesznek részt A kompetencia központ tulajdonképpen egy speciális célú innovációs központként értelmezhetı. Az innovációs központ - kompetencia központ fogalom - pár, ebben az értelemben felfogható a regionális gazdaságfejlesztés egy extenzív-intenzív irányváltási elemének is. Kompetencia központ - Közvetlen elınyök - A kommunikáció elısegítése a felsıoktatás és a vállalkozások között - A kutatás-fejlesztési eredmények alkalmazásának elısegítése a gyakorlatban - Tudás-kompetenciák regisztrálása és közvetítése a vállalkozások számára - Vállalkozói kompetenciák regisztrálása és közvetítése a vállalkozói körben - Koncentrált technológiai kompetencia szolgáltatások nyújtása - Technológiai transzfer tevékenységek (tanácsadás, projektgenerálás) - Nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben való részvétel segítése Kompetencia központ - Közvetett elınyök - Munkahelyek biztosítása magasan kvalifikált szakemberek számára - Külföldi cégek lehorgonyzása a szolgáltatások nyújtásán keresztül - A hazai vállalkozások beszállítói képességeinek növelése - Külföldi kutatás-fejlesztési kapacitások letelepedésének elısegítése PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 13

16 Innovációs kompetencia kisokos Melléklet 14 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

17 Kreativitás és innováció legjobb gyakorlatok PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 15

18 Innovációs kompetencia kisokos 16 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

19 Kreativitás és innováció legjobb gyakorlatok PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 17

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból Az c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból 1. Az innováció (gazdasági) természetrajza 2006. okt. 3 2. Az innováció a világban és az EU- ban 2006. okt. 10. 3. A hazai innováció és kérdıjelei

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében Készítette: Bodnár Emese

Részletesebben

Regionális gazdaságtan

Regionális gazdaságtan 1 Regionális gazdaságtan 5. Térbeli agglomerálódás, klaszterek Bevezetés Hoover: a térbeli koncentráció gazdaságossága (természeti erıforrásokból eredı gazdaságosság, szállítási és kommunikációs költségek)

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Innovációs pályázati projektek menedzselése A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 5. Ipari ingatlanok értékelése Szerzı:

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ (K+F+I) INTÉZMÉNYRENDSZERE

A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ (K+F+I) INTÉZMÉNYRENDSZERE A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ (K+F+I) INTÉZMÉNYRENDSZERE 1. BEVEZETÉS Molnár László egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Marketing Intézet A magyar Kormány 2007-ben fogadta el a következı

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-140/2007/79. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TEKA-Hungary Kft. (Budapest), valamint a Lugas Konyhastudió (Budapest), a Buratino Bt. (Budapest), a Hód-in Kft. (Hódmezıvásárhely),

Részletesebben

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA 2010 Oldal: 1 / 28 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 AZ ÁTVILÁGÍTÁSRÓL RÖVIDEN 5 AZ ÁTVILÁGÍTÁS SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZAT JÖVŐBENI MŰKÖDÉSÉBEN

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

Sorsunkat a kezünkben tartva

Sorsunkat a kezünkben tartva Sorsunkat a kezünkben tartva Soltész Anikó 2009. November 19. Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-0378 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. Telefon: (1)

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN

REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN (AJÁNLOTT SZAKIRODALOM MSC HALLGATÓK SZÁMÁRA) SZERKESZTETTE:

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban 1. Elızetes megjegyzések A száz oldalas Vári Péter

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe (Az elıadás 2007. április 13-án az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága és az Európa Intézet Budapest által szervezett a Függetlenség

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/085-021/2010. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ujfalussy Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén) által képviselt Hungaropharma

Részletesebben

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével 1. Tájékoztató és támogató szolgáltatások biztosításával tevékenyen részt vesz a Növekedési és Munkahely-teremtési

Részletesebben

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A pályázatírás alapjai Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai Projekt A projekt olyan megtervezett tevékenység, amely forrásokon

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT SOPRON 2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR ROTH GYULA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ERDİVAGYON-GAZDÁLKODÁS PROGRAM A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek Jelen beszámoló a Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) Versenykultúra Központ (GVH VKK) nevő szervezeti egységének 2008. évi tevékenységét ismerteti. A GVH VKK egyrészt a GVH versenykultúra fejlesztése

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ II. A gazdasági válság hatása a regionális versenyképességre

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ II. A gazdasági válság hatása a regionális versenyképességre KUTATÁSI BESZÁMOLÓ II. A gazdasági válság hatása a regionális versenyképességre c. kutatási projekthez Kutatásvezetı: dr. Kassay János A kutatási projektben résztvevı munkatársak: - Csata Andrea - dr.

Részletesebben

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET. Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET. Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Helyzetelemzés... 6 2.1 A desztináció menedzsment napjainkban... 6 2.1.1

Részletesebben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Dankó László 1 Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Az Európai Unió költségvetési kiadásainak közel felét kitevı agrárpolitikai rezsim tarthatatlansága, valamint a WTO Dohai

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:...

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:... Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETÉS... 7 A TERÜLETI ALAPON SZERVEZETT GAZDASÁG STRUKTÚRÁJA... 15 1. Bevezetés... 15 2. A területi rendszerő gazdaság irányításának alapjai... 16 3. A területi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

A JRET-Tudásközpont hatása az innovatív oktatási környezet fejlesztésére

A JRET-Tudásközpont hatása az innovatív oktatási környezet fejlesztésére Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában Széchenyi István Egyetem SZE-Gyır: Tudomány, alkalmazás, innováció A JRET-Tudásközpont hatása az innovatív oktatási környezet fejlesztésére Szilasi

Részletesebben

Diplomás pályakezdık és felsıoktatási intézmények vállalati szemszögbıl 2008

Diplomás pályakezdık és felsıoktatási intézmények vállalati szemszögbıl 2008 FEDőLAP CÍM: Diplomás pályakezdık és felsıoktatási intézmények vállalati szemszögbıl 2008 Várható munkaerı-kereslet - 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei Diplomás pályakezdık

Részletesebben