Az EURES hálózat es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével"

Átírás

1 Az EURES hálózat es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével 1. Tájékoztató és támogató szolgáltatások biztosításával tevékenyen részt vesz a Növekedési és Munkahely-teremtési Stratégia politikai céljainak megvalósításában. a, Minden EURES-tag és partner elkötelezi magát amellett, hogy átfogó és szakszerő tájékoztató és támogató szolgáltatásokat biztosít a munkavállalóknak az EU/EGT területén. A fenti prioritás megvalósításakor legfıbb célunk, hogy képesek legyünk megfogalmazni és közvetíteni a növekedési és munkahely-teremtési stratégia megvalósítói számára az országunkban jelentkezı igényeket, problémákat, javaslatokat és lehetıségeket. Ennek érdekében folytatjuk, illetve erısítjük az elmúlt idıszakban az egyes középiskolákkal, felsıoktatási intézményekkel kialakított kapcsolatot, valamint törekszünk arra, hogy ahol még nem alakult ki ilyen jellegő együttmőködés, ott mihamarabb létrejöjjön a partnerség. Az érintetteknek különbözı találkozók, rendezvények, rendkívüli osztályfınöki órák, egyetemi és más állásbörzék, pályaválasztási kiállítások alkalmával tájékoztató elıadásokat tartunk az uniós munkavállalás legfontosabb tudnivalóiról, valamint az EURES hálózat kínálta lehetıségekrıl. Kitérünk a nyelvtanulás fontosságára, szóróanyagok, nyelvi brosúrák segítségével fogjuk az érintettek elhelyezkedési esélyeit a nyelvtanulás, illetve az azon belüli lexikai fejlıdés által javítani. Ennek elérése érdekében szorosabbá főzzük a viszonyt külföldi tanácsadó kollégáinkkal, hazai nyelvtanárokkal, továbbá az adott célországok, illetve ágazatok, szakmák munkáltatóival, és az országfelelısök segítségével (német, angol, olasz, francia) szakmai szóés kifejezés-győjteményeket fogunk létrehozni, melyek reményeink szerint egyszerőbbé és könnyebbé teszik majd munkavállalóink uniós elhelyezkedését. Az idegen nyelvi képzés fontosságát nyelviskolákkal közremőködve teleházakban, ifjúsági házakban, civil szervezeteknél, valamint büntetés-végrehajtási intézetekben is hangoztatni szándékozunk. A megfelelı és sikeres együttmőködéseket erısítendı az oktatási intézményekhez hasonlóan egyéb, munkavállalókkal foglalkozó partnerszervezetekkel fogjuk szorosabbá főzni a kapcsolatot. Kölcsönös együttmőködést fogunk kialakítani az érintettekkel (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Adó és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal, Foglalkozási Információs Tanácsadó, Foglalkoztatási Információs Pontok, kamarák, könyvtárak, mővelıdési- és közösségi házak, büntetés-végrehajtási intézetek, Európai Információs Pontok, Ploteus, SOLVIT, Europass, egyéb szervezetek),

2 amely keretében részükre is felvilágosítást adunk az EURES hálózat felépítésérıl, mőködésérıl, szolgáltatásairól és egyéb tevékenységeirıl a bekövetkezett változásokról, illetve informálódunk a társszervek munkájáról és frissítjük a már meglévı információinkat. b, Szolgáltatói tevékenysége során minden EURES-tag és partner biztosítja az egyenlı bánásmód elvének tiszteletben tartását az érintettek EU/EGT területén belüli lakóhelytıl függetlenül. Az EURES-hez, valamint a külföldi munkavállaláshoz kapcsolódó tájékoztatást kiszélesítjük a kamarák, civil szerveztek, média (helyi rádiócsatornák, televíziók, újságok, napilapok) irányába annak érdekében, hogy az információk a lehetı legszélesebb körben, mindenki számára hozzáférhetıek legyenek. Ennek érdekében a különbözı kisebbségi (nemzetiségi) és helyi önkormányzatokkal is fel kívánjuk venni a kapcsolatot. Mivel az uniós munkavállalás nem egyoldalúan csak a fiatalokat, illetve a foglalkoztatásban állókat érinthetik, nagyobb figyelmet kívánunk szentelni az álláskeresıknek (pályakezdı fiataloknak), valamint a tartós munkanélkülieknek. Ennek érdekében az EURES az egyes munkaügyi kirendeltségek által szervezett programokon (állásbörzék, pályakezdık napja, lakossági fórumok) a korábbiaknál is aktívabban fog részt venni. Tanácsadó és információs faladataink által az álláskeresı klubok foglalkozásain is segíteni kívánjuk az elhelyezkedni vágyók tapasztalatszerzését, boldogulását. Az információk minél szélesebb körben való megismertetése céljából a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak számára is kívánunk tájékoztatókat tartani, ezzel is elısegítve mihamarabbi és lehetıleg zökkenımentes be/visszailleszkedésüket a társadalomba, illetve felvillantva a külföldi munkavállalás lehetıségét. Mindezek mellett fontos és szükséges, hogy egyre bıvülı tájékoztató és információs anyagaink eljussanak a fogyatékkal született és azzal élı embertársainkhoz és a velük foglalkozó, valamint kapcsolatban álló szervezetekhez, intézményekhez (elsısorban a RIC) is. Annak érdekében, hogy ez utóbbi cél a lehetı legeredményesebben valósuljon meg, az Internet kínálta lehetıségek érintettekkel való megismertetése mellett nagy hangsúlyt helyezünk a személyes kapcsolattartás kialakítására, a már meglévık elmélyítésére, bıvítésére valamint a papír alapú tájékoztatók példányszámának növelésére, országos, illetve országon kívüli terítésére. c, Az EURES-menedzserek biztosítják, hogy a rendelkezésre bocsátott információk helytállóak és naprakészek legyenek. Változás esetén az információkat azonnal frissíteni kell.

3 Az információk frissítéséért minden megyében a tanácsadók a felelısek. A menedzser a tanácsadók által frissített információt továbbítja az érintetteknek. A mobilitás elısegítése érdekében a külföldrıl beérkezett ajánlatok valamennyi kirendeltségen, illetve partnerszervezetnél (FIT, FIP, kamarák, egyetemek, könyvtárak, közösségi házak, EIP) egyidejőleg megjelennek, illetve azok betöltése után az információs terekrıl lekerülnek. Ennek jövıbeni, zökkenı- és problémamentes mőködése érdekében valamennyi tanácsadó szoros kapcsolatban fog állni az illetékességi területén mőködı partnerszervezetekkel, intézményekkel, munkáltatókkal és biztosítani fogja a kölcsönös információáramlást. Fontosnak tartjuk, hogy az információk szolgáltatása ne csak egyirányú legyen, hanem a hazai EURES hálózat is minél gyorsabban reagálni tudjon az egyes partnereknél megjelenı igényekre, szükségletekre akár tájékoztató elıadások, információs anyagok biztosítása, akár toborzási projektek megszervezése és megvalósítása által. Ennek elérése érdekében információs munkacsoport felállítását tervezzük, amely az EURES nemzetközi hálózatának, valamint az országos partnerszervezeteknek fog naprakész és részletes tájékoztatást adni a rendszert, valamint mőködését érintı változásokról, hírekrıl, adatokról, tervekrıl, eredményekrıl. Jelen tevékenység hatványozottan fog érvényesülni a határmenti területeken, Románia uniós csatlakozását követıen az EURES hálózathoz való csatlakozásukat elısegítendı felkészítı találkozók alkalmával rendszeresen sort fogunk keríteni az adatok frissítésére, az információk aktualizálására. 2. Felgyorsítja az EURES integrálását az állami foglalkoztatási szolgálatokba az EU/EGT egész területén. a, Mivel az EU/EGT állami foglalkoztatási szolgálatai az EURES-hálózat teljes jogú tagjai, e szerepüknek megfelelıen a hálózat irányításában résztvevı minden szolgálatnak biztosítania kell, hogy az ÁFSZ és az álláskeresık közötti kapcsolatfelvétel során mindig felmerüljön a mobilitás kérdése, és hogy az EURES megfelelı helyet kapjon az ÁFSZ-politika tervezési folyamatában, így pl. az országos és regionális szintő célok és teljesítmény-mutatók megállapítása során is. A kirendeltségek és a partnerszervezetek információs tereiben, valamint az ügyfelekkel foglalkozó kollégák részérıl minden esetben fel fogjuk hívni az álláskeresık, érdeklıdık figyelmét a külföldi munkavállalásra, munkanélküli ellátások export-importjának lehetıségére (az álláskeresık részére regisztrációjuk után kiállított Álláskeresık kiskönyve külföldi

4 munkavállalással kapcsolatos útmutatásait folyamatosan frissíteni, illetve bıvíteni fogjuk), elınyeire. Az érintettek számára gondoskodni fogunk megfelelı mennyiségő információs anyagról, valamint a tájékoztatás csatornáinak kiszélesítésérıl illetve az ellátással foglalkozó ügyintézık bevonásáról. A hirdetıtáblákon található információk mellett fel fogjuk hívni az ügyfelek, érdeklıdık figyelmét, az internetes kioszkok által használható adatbázisok ajánlataira, különbözı, a tájékozódást és álláskeresést segítı portálok látogatására, emellett azonban a tanácsadók és a kirendeltségi asszisztensek segítségével biztosítjuk a személyes tanácsadást és információszolgáltatást is. Az országos és regionális célok megfogalmazásának, összeállításának, valamint az egyes teljesítménymutatók megállapítása érdekében a tanácsadók rendszeres idıközönként beszámolnak közvetlen feletteseiknek munkájukról, az elért eredményekrıl, az ÁFSZ vezetését negyedéves beszámolók formájában tájékoztatják a hálózat hazai mőködésérıl, az elvégzett és a jövıbeni teendıkrıl, a nemzetközi kapcsolatok változásáról, alakulásáról, aktuális adatokról, várható tendenciákról. Ezek alapjául szolgálnak majd különbözı értékeléseknek, toborzási projekteknek, tanulmányoknak. A munkaerı-piaci jelentéseket hazai és nemzetközi szinten egyeztetve megállapítható lesz a munkaerıhiány és többlet, így hatékonyabban (akár hazai kezdeményezéső projektek keretében is) lehet majd kielégíteni a munkaerı iránti keresletet. Ezzel összhangban az országfelelısök, külföldi kollégáink, valamint a munkáltatók által minden évben össze fogjuk győjteni az egyes tagországok munkaerıtöbbletére és hiányára vonatkozó információkat, aktuális adatokat. b, Az ÁFSZ-en belül központi szinten és a szervezet egész területén is gondoskodni kell az EURES céljaira rendelkezésre bocsátott személyi állomány világos meghatározásáról, az érintettek szerepének és feladatainak pontos megadásával együtt, hogy az Állami Foglalkoztatási Szolgálat minden egyes szintjén tudják és tudomásul vegyék, hogy kiket rendelnek ki az EURES feladatok elvégzésére. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat felépítésének és mőködésének megfelelıen a nemzeti EURES hálózat mőködését meghatározó ügyrendet szükség szerint frissítjük, a közvetítésben érdekelt valamennyi fél számára hozzáférhetıvé tesszük, valamint az ÁFSZ érintett munkatársait kirendeltségi közvetítık, ellátási ügyintézık, más szolgáltatásban érintett ügyintézık, line managerek vezetıi, munkaértekezleteken, EURES szakmai napokon és más fórumokon tudatosítjuk az EURES személyi állományának felépítését, illetve feladatait.

5 Legfıbb célunk, hogy az EURES tanácsadás a többi, álláskeresıknek nyújtott szolgáltatásfajtával azonos értékő, mindenki által megfelelıen ismert, elismert legyen. A kirendeltségeken dolgozó kollégák tájékoztatásán túl a leggyorsabb megoldás az információ terjesztésére a belsı hírlevél-rendszer kialakítása. Ezen rendszeren keresztül minden új információ azonnal eljut minden kirendeltségre. Cél azonban, hogy a hírlevél azokhoz a partnerszervezetekhez is eljusson, amelyek potenciálisan információt nyújthatnak a külföldi munkavállalás iránt érdeklıdık részére (pl. civil szervezetek, társadalmi partnerek, médiumok, oktatási intézmények). Mentori szerepünknek megfelelıen román munkatársainknak is át fogjuk adni azokat a módszereket, amelyek segítségével szolgáltatásukat hazájuk munkaügyi szervezetének minden egyes tagjával meg tudják ismertetni. c, Az ÁFSZ-nek megfelelı továbbképzést kell szerveznie az EURES-szel foglalkozó munkatársaknak, és biztosítania kell, hogy az EURES szerepeljen az összes ügyfelekkel dolgozó munkatárs továbbképzésében is. Az EURES sikeres mőködésének alapvetı feltétele a megfelelı létszámú, valamint kellıen képzett és informált személyi állomány (tanácsadók, asszisztensek) megléte, folyamatos biztosítása. Ennek érdekében tanácsadóink részére évenként egy alkalommal nemzeti szintő képzést szervezünk. A nemzeti képzés programja a felmerült szükségleteknek megfelelıen kerül kialakításra, a meghívott elıadók mindig az adott téma elismert szakértıi. A személyes elıadás során a tanácsadóknak lehetıségük van a gyakorlatban felmerült kérdésikre választ kapni, amely során ismereteiket bıvíthetik, új, hasznos információkra tehetnek szert. A kiutazó ügyfeleket un kulturális sokk éri, melyet ki, hogyan él meg, vészeli át, mely sokszor épp a munkavállalás kudarca is lehet. A tanácsadók képzésébe be kell építeni egy olyan modult, amely képessé teszi a tanácsadókat, asszisztenseket arra, hogy az ügyfeleket felkészítsék erre a hatásra. Össze kell győjteni azokat a kulturális különbözıségeket, melyekkel az egyes tagállamokban találkozhatnak. Jó tanácsokat, javaslatokat adhatnánk, hogyan kezeljék ezeket a problémákat. Vállaljuk az új tanácsadók nemzeti alapképzésének megszervezését, megtartását, melynek célja az EURES rendszer megismertetése, valamint az EURESco által központilag szervezett alapképzésre történı felkészítésük. Amennyiben a munkaerı-mobilitás intenzitása szükségessé teszi, vállaljuk további (civil szervezeteknél tevékenykedı) tanácsadók képzését, illetve ezen munkatársak továbbképzését,

6 amennyiben pedig a jövıbeni (osztrák-magyar, szlovák-magyar, szlovén-magyar, románmagyar) határforgalom növekedése szükségessé teszi, biztosítjuk a munkaügyi dolgozók, munkatársak számára a külföldi munkavállalókkal való tevékenységhez szükséges információk megszerzését. Nagy figyelmet kívánunk fordítani az EURES mőködtetésében is részt vevı asszisztensek belsı képzésére is, hiszen ık minden munkaügyi kirendeltségen megtalálhatók, információközvetítés által segítik az álláskeresıket, valamint a tanácsadók munkáját. Belsı képzésüket egymásra épülı, többlépcsıs modulrendszerben kívánjuk megvalósítani. A nemzeti honlap munkatársak által látható részén rendszeresen aktualizált tananyag és útmutató létrehozását tervezzük esettanulmányokkal, gyakorlati oldalról megközelítve. A fejlesztését a tanácsadók is végeznék a gyakorlatban felmerült eseteik alapján. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat az állami szervek régiósításának köszönhetıen, illetve ennek eredményeként szerkezeti átalakuláson megy át. Az új struktúra kialakítása után nagy figyelmet kell fordítanunk az érintett kollégák tájékoztatására, az EURES rendszer, a magyarországi hálózat mőködésének, tevékenységeinek megismertetésére is. A román EURES hálózat munkatársainak át fogjuk adni saját tapasztalatainkat, ötleteinket a tanácsadói belsı képzésekre, a szakmai napokra, közös programok szervezése és megrendezése által kívánjuk elérni, hogy munkaügyi szervezetük a lehetı legfelkészültebben várja az uniós munkavállalás iránt érdeklıdık rohamát. d, Ha az Állami Foglalkoztatási Szolgálat magáncégnek alvállalkozásba ad ki EURES-sel kapcsolatos tevékenységeket, gondoskodnia kell arról, hogy a prioritások és várható eredmények érvényesek legyenek az ilyen magáncégek által végzett munkára is. Az ÁFSZ-nek jelenleg is vannak magán munkaerı-közvetítı cégekkel kapcsolatai, ezt a jövıben további magyar, valamint külföldi cégekkel kívánjuk bıvíteni, ide tartozik a tájékoztató tevékenység vagy más egyéb feladatok kiszervezése. Ha egy tevékenység kiszervezésre kerül, biztosítani kívánjuk és fogjuk, hogy annak végrehajtása során érvényesüljenek az EURES prioritásai és minıségi követelményrendszere. Ennek biztosítására kialakítunk egy együttmőködési szabályzatot, melyet minden egyes kiszervezés esetén útmutatóként kell használni.

7 3. Erısíti a szinergiákat és javítja az EURES megjelenését a többi hálózat és információ-szolgáltató körében a munkaerıpiac területén, országos, közösségi és nemzetközi szinten egyaránt. a. A PLOTEUS-szal és az EUROPASS-szal kialakított kapcsolatok alapján szorosabb együttmőködési mechanizmusokat kell kiépíteni más olyan EU hálózatokkal és intézményekkel is, mint a Euroguidance, az Euro Info Centres, az ERACAREERS, a Citizens Signpost Europe, a Your Europe és a TRESS (Training and Reporting on European Social Security). A már kiépített kapcsolatrendszeren keresztül folyamatos kapcsolattartást tervezünk, tájékoztató anyagokat adunk és kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, valamint biztosítjuk a folyamatos személyes kapcsolattartást is. Együttmőködést alakítunk ki teleházakkal, e-pontokkal, FIP-pontokkal (Foglalkozási Információs Pontok), hogy az ott megjelenı ügyfelek ingyenesen vehessék igénybe az internetes szolgáltatást álláskereséshez, információ-szerzéshez. A fent megjelölt szervekkel egy-egy tanácsadó építi ki és tart kapcsolatot. Az álláskeresı klubokat is bevonjuk a tájékoztató tevékenységbe. A partnerszervezetek, a PLOTEUS, az EUROPASS, az Euroguidance, az Euro Info Centres, az ERACAREERS, a Citizens Signpost Europe, a Your Europe és a TRESS (Training and Reporting on European Social Security) honlapján célunk megjelentetni az ÁFSZ-linkjét, illetve kölcsönösen az ÁFSZ honlapján a partnerszervezetek linkjét. b. Üdvözlendık a foglalkoztatás területén mőködı, érdeklıdést mutató magánjellegő tájékoztató és munkaközvetítı szolgálatokkal való munkakapcsolatok is, abban az esetben, ha ezek összhangban állnak a hálózat átfogó küldetésével, vagyis azzal, hogy személyre szabott tájékoztatást és segítséget biztosítson minden munkavállalónak és azok családjának, valamint a munkáltatóknak is. Az oktatási intézményekkel és a karrierirodákkal való kapcsolatfelvétel megtörtént, azonban ennek erısítése további cél. Olyan tájékoztató fórumokat szervezünk, ahová a magánjellegő tájékoztató és munkaközvetítı szolgáltatókat meghívjuk, kölcsönösen, teljes területi lefedettséggel nyújtunk információkat az ügyfeleknek. Ellátjuk ıket folyamatosan tájékoztató anyagokkal, hírleveleket juttatunk el hozzájuk. A közvetítıkkel tanácsadók fogják felvenni és

8 tartani a kapcsolatot. A vezetıkkel személyes találkozók során fogjuk tevékenységünket, feladataikat egyeztetni a jövıbeni esetleges együttmőködés érdekében. c. Különös figyelmet kell szentelni az info-kommunikációs (ICT) megoldások továbbfejlesztésére a hálózat összteljesítményének további növelése és a tájékoztató szolgálatok további tökéletesítése érdekében, különös tekintettel az üres álláshelyek elérhetıvé tételére és meghirdetésére. Belsı képzés a kirendeltségek ügyintézıi részére: A mobilitás legfontosabb feltétele a munkavállalók teljes körő, hiteles tájékoztatása a tagállamokban való munkavállalással kapcsolatos tudnivalókról. Ehhez a kirendeltségeken dolgozó kollégák felkészítése, folyamatos továbbképzése elengedhetetlen, hiszen ık nap, mint nap találkoznak az ügyfelekkel. Hírlevél kialakítása: A leggyorsabb megoldás az információ terjesztésére a belsı hírlevélrendszer kialakítása. Ezen a rendszeren keresztül minden új információ azonnal eljut majd minden kirendeltségen dolgozó kollégánk részére, így ık naprakész információval szolgálhatnak az ügyfelek részére. Cél azonban, hogy a hírlevél azokhoz a partner szervezetekhez is eljusson, amelyek potenciálisan információt nyújthatnak a külföldi munkavállalás iránt érdeklıdık részére. Pl. civil szervezetek, társadalmi partnerek, médiumok, oktatási intézmények Ingyenesen hívható zöld szám létrehozása: Kialakításra kerül egy ingyenesen hívható zöld szám, ahol az EURES szolgáltatásairól, a külföldi munkavállalás lehetıségeirıl, feltételeirıl teljes körő tájékoztatást kaphatnak az ügyfelek, így azok az érintettek is információ birtokába kerülhetnek, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak felkeresni EURES tanácsadót, vagy nincs lehetıségük az Internet adta lehetıségekkel élni. Saját EURES honlap létrehozása: Az ÁFSZ-portálon saját EURES-portál létrehozását tervezzük, itt lesz megtalálható többek között az európai és hazai partnerszervezetek internetes elérhetısége is. Meg fogjuk vizsgálni a többi tagállamban mőködı nemzeti honlapok tartalmát, és ezek alapján alakítjuk majd ki a saját honlapunk adattartalmát. A tervezett nemzeti EURES honlapon ki fogunk alakítani egy speciális CHAT oldalt kimondottan a külföldi munkavállalás témakörében, amely segítségségével akár a külföldön élı és dolgozó, vagy épp kiutazni készülı ügyfelek egymással kommunikálhatnak, hasznos

9 tanácsokkal láthatják el egymást, közben mi magunk is információkat szerezhetünk, illetve adhatunk számukra. Amennyiben ennek ismertsége megfelelı lesz, az tényleges segítséget jelenthet majd a nyomon követésben, illetve annak része lehet. Együttmőködés erısítése: Megfelelı referencia biztosítása mellett tovább növeljük a magán munkaközvetítıkkel történı együttmőködésünket. Legfıbb célunk, hogy a mobilitási akadályok leküzdésével tovább javuljanak a foglalkoztatási adatok, mind a munkáltatók, mind pedig a munkavállalók valóra válthassák elképzeléseiket. Mobilitást akadályozó tényezık megfigyelése/elemzése: Elıbbi cél elérése érdekében egy kérdıíves felmérés segítségével amelyet egy erre a célra kijelölt munkacsoport fog összeállítani (minıségbiztosítás keretében), felmérjük és elemezzük a mobilizációs akadályokat és azok feloldásának lehetséges formáit. Ahhoz, hogy az EURES szolgáltatásai mindenhol, mindenki számára elérhetıek legyenek, ötleteinket, tapasztalatainkat fórumok, találkozók által meg kívánjuk osztani külföldi kollégáinkkal is, szem elıtt tartva a határmenti együttmőködéseket, valamint a román EURES rendszer megalakulását, elindulását is. 4. Kommunikációs tevékenységei erısítésével növeli az EURES-hálózat által nyújtott szolgáltatások láthatóságát. a. Az EURES célcsoportjaira (álláskeresık, munkavállalók, munkáltatók) irányuló kommunikációs stratégiát kell kifejleszteni és megvalósítani, alkalmasint a szociális partnerek bevonásával, hogy tudatosuljanak bennük az európai munkaerıpiacok által felkínált lehetıségek. Kiemelt szerepet szánunk a médiának (írott, elektronikus sajtó), megyei és helyi lapoknak, a kommunikációs csatornák tájékoztatásának minden EURES-eseményrıl, toborzási projektekrıl, fórumokról. Az EURES további megismertetése céljából a médiumokat minden sikertörténetrıl tájékoztatjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a kerekasztal-beszélgetésekre, melyeket az önkormányzatokkal, városvezetéssel, ill. helyi vezetéssel, oktatási intézményekkel, valamint valamennyi partnerszervezetünkkel tervezünk megvalósítani.

10 A stratégia központjában a célcsoportok tájékoztatása áll, ennek megfelelıen külön anyagot állítunk össze az álláskeresıknek, a munkáltatóknak, ezen anyagok rendszeres idıközönkénti felülvizsgálatáról, ellenırzésérıl gondoskodunk. A szociális partnereket szintén tájékoztatjuk mőködésünkrıl, és azokban a térségekben, ahol szükségessé válik, szorosabb kapcsolatot alakítunk ki, és elıkészítjük a partnerek bevonását is a tevékenységünkbe is. b. Olyan marketing és kommunikációs stratégiát kell kifejleszteni és megvalósítani, amely hangsúlyozza a hálózat hatékonyságát és megbízhatóságát, amely erıteljes emberi komponenssel ötvözi a legmodernebb technológiákat, minıségi normákat érvényesít a hálózat egész területén és hangsúlyozza a legtöbb felkínált szolgáltatás ingyenes jellegét. Ahhoz hogy az ügyfelek könnyen hozzáférhessenek az EURES nyújtotta információkhoz, elıször is az ország 173 kirendeltségén kell hozzáférhetıvé tenni az információkat a kirendeltségeken elhelyezett, önállóan és ingyenesen használható kioszkok elhelyezésével. A kirendeltségeken túl a kioszkok szerepe jelentıs még a Foglalkoztatási Információs Tanácsadókban (FIT- ezek az alapítványoknál, önkormányzatoknál és partnerszervezeteknél létrehozott helyiségek, ahol ingyenes Internet hozzáféréssel, a foglalkoztatással kapcsolatos összes ismeretet tartalmazó szóróanyagok kihelyezésével, aktuális állásajánlatok megjelentetésével segíti az Állami Foglalkoztatási Szolgálat az ügyfeleket széles körben információhoz jutni) és a Rehabilitációs Információs Centrumokban (RIC) is. Másrészt az EURES honlap megjelentetése, megismertetése minél szélesebb körben a következı csatornák megcélzásával kivitelezhetı: a végzıs hallgatókra koncentrálva valamennyi oktatási intézmény, Teleházak, FIP-pontok (Foglalkozási Információs Pont), E- pontok. Rendszeres kapcsolattartás szükséges a teleházakkal, ifjúsági irodákkal, karrierirodákkal, hogy a szóró-és tájékoztatóanyagok elérhetıek legyenek ezeken a helyeken is, valamint az aktuális állásajánlatok náluk is folyamatosan megjelenjenek. Tervezzük meghatározott idıközönként saját, önálló, ingyenes újság kiadását is, melyben az addig elért eredményeinkrıl, tevékenységeinkrıl, aktuális állásajánlatainkról számolunk be. Munkáltatókkal a már megszokott módon kapcsolatfelvételt (munkáltatói fórumok, business breakfast) kezdeményezünk az általunk nyújtott szolgáltatások és jövıben ismertetése és együttmőködés céljából.

11 5. Jelentısen javítja a hálózat mindennapi tevékenységein alapuló stratégiai adatgyőjtést, gondoskodik az eredmények megfelelı értékelésérıl és az EUREStevékenységek rendszeres figyelésérıl. a, Módszeresen ki kell győjteni a stratégiai adatokat a hálózat napi mőködésébıl, különös tekintettel a mobilitási áramlatokra és a sikeres elhelyezések számára vonatkozó statisztikai információkra. Létre kívánjuk hozni, valamint fejleszteni, bıvíteni fogjuk azt a szervezeti hálót, amely tartalmazza az összes olyan intézményt (társszervezetek, civil szervezetek, egyéb intézmények), melyek együttmőködése révén elısegíthetjük a potenciális ügyfelek minél szélesebb körő tájékoztatását. Az adatgyőjtésekhez kapcsolódó további feladatok, tevékenységek megtervezéséhez és megvalósításához módszeresen ki fogjuk győjteni a stratégiai adatokat a hálózat napi mőködésébıl, különös figyelmet kívánunk szentelni a mobilitási áramlatokra és a jövıbeni sikeres elhelyezkedések számára vonatkozó információknak. Az EURES asszisztensek és tanácsadók folyamatos kapcsolatot fognak tartani a munkaügyi szervezet vállalati kapcsolattartással foglalkozó szakembereivel, biztosítva ezzel azt, hogy szükség esetén a munkaerıigények kielégítését a hálózat nyújtottal lehetıségekkel biztosítsuk. Ki fogjuk alakítani a feldolgozás és értékelés rendszerét, ezen tevékenység alakulásáról rendszeresen fogunk értékelést, beszámolót készíteni. b, Megfelelı mechanizmusokat kell kialakítani az összegyőjtött adatok terjesztésére, különösen az EURESco és egyéb, a tagok egyéni tevékenységi tervében meghatározott érdekeltek felé. Tanácsadóink a jövıben is havonta fogják tájékoztatni az EURESco-t az általuk nyilvántartott adatokról. Az Internet nélkülözhetetlen és az EURES mindennapi munkáját meghatározó volta miatt az összegyőjtött adatok a megvalósítás elıtt álló hírlevél útján is eljuthatnak majd az érdekeltek felé, emellett a jövıben elkészülı magyar EURES portálról is letölthetık lesznek. A munkáltatókkal való kapcsolattartást, illetve a tájékoztatásukat is segítı rendezvények (munkáltatói fórumok, business breakfast) szintén lehetıséget nyújthatnak majd

12 az adatok érintettek felé történı terjesztésére, közvetítésére, ezek alapján pedig a kapcsolatok bıvítésére, az esetleges igények (pl. országos toborzás általi) kielégítésére. c, A tevékenységek hatékonyságát növelendı, minden EURES-tagnak kezdeményeznie kell az EURES által a saját területükön elért eredmények külsı, független értékelését, legalább egy ízben a jelen Irányelvek által lefedett idıszakon belül. A Magas Szintő Stratégiai Csoporttal folytatott konzultációt követıen az EURESco meg fogja adni a kérdéses mennyiségi és minıségi értékelésekben egységesen szerepeltetendı minimális kérdés-halmaz irányelveit. Ezen kívül minden EURES-tagnak évente értékelnie kell a tevékenységi terve alapján elvégzett tevékenységeit, és az éves értékelés eredményeit el kell juttatnia az EUREScónak. Az EURES hazai hálózatának kielégítı értékeléséhez ki fogjuk alakítani az adatfeldolgozás és az értékelés egységes rendszerét, és ezen túlmenıen biztosítani fogjuk az elért eredmények monitoringját is. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy az ügyfelek számára összeállított kérdıív segítségével felmérjük elégedettségük mértékét, valamint megismerhetjük az EURES-rıl, illetve annak szolgáltatásairól kialakult véleményüket. A jövıben megrendezésre kerülı különbözı rendezvényeken (tájékoztató fórumok, állásbörzék, konferenciák) is fel fogjuk mérni a résztvevık elégedettségét, és törekedni fogunk az eredmények minél szélesebb körő megismertetésére is. d, Ha az EURES-hálózathoz tartozó valamely ország ÁFSZ-e nagyszabású értékelést végez az általa nyújtott szolgáltatásokról (a minıségértékeléseket illetve ügyfél-elégedettségi felméréseket is beleértve), az illetı EURES-tagnak az ilyen értékelésekben szerepeltetnie kell az EURES szolgáltatásaira és ezek eredményeire vonatkozó kérdéseket is. Az AFSZ által végzett értékelést az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében ki lesz terjesztve az EURES szolgáltatásokra is. A minıségbiztosítás keretében végzett munkáltatói, munkavállalói ügyfél elégedettségi felméréseket kiterjesztjük az EURES hálózat szolgáltatásaival kapcsolatos kérdésekkel is. e, Az EURES menedzserek dolga biztosítani, hogy szervezetük minden EURES-tanácsadója eleget tegyen az EURES-tanácsadók kötelezı havi beszámolójában megkövetelt adatszolgáltatásnak, és használja e célra az EURESco által e célra biztosított eszközöket. A

13 havi beszámolásban való részvétel elıfeltétele annak, hogy a hálózat része lehessen valaki. Az EURES-menedzsereknek rendszeresen ellenırizniük kell az EURES-tanácsadók által szolgáltatott adatok minıségét. EURES tanácsadóink a jövıben is havi rendszerességgel fognak eleget tenni beszámolási kötelezettségüknek az EURESco által erre a célra foganatosított kérdıívének felhasználásával. A hazai EURES menedzser kötelezıen fel fogja hívni az érintettek figyelmét beszámolási feladatuk kötelezı voltára. Ezen túlmenıen minden tanácsadó rövid értékelı beszámolót készít és juttat el az EURES hazai vezetıségének az elızı idıszakokban folytatott, az EURES-hez kapcsolódó tevékenységeirıl. Ezen beszámolók tartalmi és formai elfogadásuk után létrehozását követıen a hazai EURES portálon is elérhetı lesz, alapját képezheti egyéb beszámolóknak, tanulmányoknak, késıbbi, uniós munkavállalást érintı programoknak. f, Az EURES-tagoknak rendszeres számadatokkal kell szolgálniuk az EUREScónak arról, hogy hány ügyfél kereste fel tanácsért az országos EURES-honlapokat és a kapcsolódó állásadatbankokat. Megalkotását követıen az ÁFSZ portál álláskeresık által használt adatbankjával együtt a magyarországi EURES portált is lehetıvé kell tenni az ügyfelek számának mérésére. Ennek létrehozása után lehetıvé válik, hogy az EURESconak történı jelentésekben a tanácsadóknál történı különbözı kapcsolatfelvételeken (személyes, telefonos, levélben történı, -es) túlmenıen az egyes adatbankokat önállóan használó internetezık, érdeklıdık, álláskeresık számáról, illetve ezek változásáról is tudjunk érdemben nyilatkozni. 6. Az általános tájékoztatás mellett szükség esetén szisztematikusabb kapcsolatokat is kiépít konkrét érdekelt-csoportokkal a, Minden EURES-tag és -partner köteles kifejezetten a munkáltatók igényeire szabott mobilitási szolgáltatásokat is felkínálni. Ehhez elemezni kell a kérdéses munkaerıpiacot, és differenciáltan kell megközelíteni a különféle szektorokat és a különféle mérető vállalatokat. Össze kell hasonlítani az eljárásokat (hálózat-szerte elérhetı összehasonlítható adatokra van szükség), elemezni kell a statisztikai beszámolókat és honlapokat, és azonosítani kell a szők keresztmetszeteket.

14 Mivel fı céljaink egyike a munkáltatók igényeihez igazított, a mobilitást elısegítı szolgáltatások nyújtása, tervezzük, hogy a hazai munkaerıpiac felmérése által összegyőjtjük a különbözı vállalati igényeket. A munkaerıpiaci igényekhez igazítva, a szükséges idıközönként nemzetközi munkáltatói fórumokat, állásbörzéket szervezünk, melyek célja, hogy az egyes területeken jelentkezı munkaerıtöbblet, illetve hiány kiegyenlítse egymást. Ebben a munkában a munkáltatói kapcsolattartókkal történı szoros együttmőködésre törekszünk. A munkáltatókkal való sikeres és eredményes kapcsolattartás kiépítése érdekében külföldi kollégáink tapasztalataira is számítunk, személyes találkozók, közös rendezvények folyamán kiemelt szerepet szánunk a munkáltatók és az EURES együttmőködésének. Biztosítjuk, hogy a munkáltatók körében végzett negyedéves és éves munkaerı-piaci prognózisunk adatfelvétele kiterjedjen az EURES hálózat szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó kérdésekkel, igényfelméréssel. Ezeket az eredményeket össze kívánjuk vetni a mobilitást akadályozó tényezıkkel is, hogy ezek alapján konkrét tervekkel, szolgáltatásokkal segíthessük a hálózathoz forduló, illetve azzal kapcsolatban álló munkáltatókat. A minıségbiztosítás keretében végzett munkáltatói, munkavállalói ügyfél elégedettségi felméréseket kiterjesztjük az EURES hálózat szolgáltatásaival kapcsolatos kérdésekkel is. A visszajelzések alapján meghatározzuk azokat a hiányosságokat, melyek kiküszöbölésével javíthatjuk szolgáltatásaink színvonalát. b, Az EURES-tagoknak és partnereknek javítaniuk kell az EURES ismertségét a munkáltatók körében, éspedig a nemzetközi állomány-toborzás fı eszközéül szolgáló meglévı szolgáltatásaik erısítése és újak bevezetése révén. Ilyen eszköz pl. a honlap, a videokonferencia, a többszintő videó, az állásbörze, a munkáltatói ismertetı füzetek, valamint a nagyszabású toborzási akciókhoz nyújtott tanácsadás és támogatás. Az ÁFSZ portál, valamint a jövıben létrejövı magyarországi EURES portál munkáltatóknak szóló adatbázisait folyamatosan bıvíteni, frissíteni fogjuk. A minél szélesebb kapcsolattartás és információszolgáltatás minıségi javítása érdekében ingyenesen hívható zöld szám létrehozásán dolgozunk, amelyen a hívógombok megfelelı használatával mind az álláskeresık, mind pedig a munkáltatók hozzájuthatnának a megfelelı információkhoz, hírekhez. Információs anyagainknak, brosúráinknak palettáját kifejezetten a munkáltatóknak készített információs anyaggal kívánjuk bıvíteni, amely megalkotásához a külföldi

15 tanácsadók, illetve munkaügyi partnerek, szervezetek által összegyőjtött és az EURES rendelkezésére bocsátott adatokra kívánunk támaszkodni. Technikai felszereléseinket igyekszünk annak érdekében bıvíteni, fejleszteni, hogy megfeleljük a mai, modernkor kívánalmainak a munkáltatókkal való együttmőködés különbözı formái (videokonferencia munkáltatói fórumok, illetve állásinterjúk, toborzási projektek keretében) során. c, Módszeresebb kapcsolatteremtésre van szükség az egyes konkrét ügyfélcsoportokkal, hogy igényeik szerint lehessen javítani a szolgáltatások természetét és minıségét. Ez elsısorban a legfıbb érdekeltek közé sorolandó szociális partnerek szervezeteire érvényes. A jövıbeli együttmőködés egyéb lehetséges kiemelt célcsoportjai még az önfoglalkoztató munkavállalók, a képzésben levık, az idısebb munkavállalók valamint a helyi és regionális hatóságok. Rendszeres kapcsolatot kívánunk fenntartani a kamarákkal, a különbözı, a foglalkoztatás területén mőködı szervezetekkel, fejlesztjük a magán közvetítıkkel való együttmőködésünket. A középfokú szakképzési intézményekkel, egyetemekkel, fıiskolákkal, regionális fejlesztési irodákkal szorosabb együttmőködést alakítunk ki, állásbörzék, elıadások, fórumok szervezése mellett, az EURES rendszer munkáltatóknak történı megismertetésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Ezen kapcsolatok kiépítése és mőködtetése által hiteles képes kaphatunk a munkaerıpiac várható tendenciáiról, az igényekhez kapcsolódó programok, feladatok véghezvitelére leszünk képesek. d, Ahhoz, hogy kialakuljon a mobilitási kultúra a munkavállalói népesség körében, megfelelı akciókat kell kidolgozni a fiatalabb munkavállalók számára is, figyelembe véve az országos és európai szinten az oktatás és a képzés terén kidolgozott és sikeresnek bizonyult konstrukciókat is. A fiatal munkavállalók, pályakezdık, tanulmányaik befejezése elıtt állók részére speciális tájékoztatókat, elıadássorozatot szervezünk. Ezeket az érintett intézmények személyes felkeresésével, valamint a részükre összeállított információs anyagok megfelelı számú rendelkezésére bocsátásával kívánjuk megoldani. Az ilyen jellegő találkozók lehetıséget teremthetnek a munkavállalás témájához kapcsolódó további ismeretek (internetes álláskeresés, önéletrajzírás) bemutatásához, elsajátításához is. A már meglévı, kifejezetten a fiatalokat megcélzó kiadványokat folyamatosan bıvítjük, a felmerült igényeknek megfelelıen újabbak létrehozását is meg fogjuk valósítani. A

16 tájékoztatókat, elıadásokat a határ túl oldalán található, az ingázás szempontjából jelentısebb területekre is ki kívánjuk terjeszteni 7. Javítja a tájékoztatás átláthatóságát a különbözı foglalkoztatási piacokon, különös tekintettel arra, hogy a nemzetközi elhelyezések megfeleljenek a vonatkozó munkaügyi szabványoknak. a. Átfogó tájékoztató és munkaközvetítı szolgálataik során az EURES-tagoknak és partnereknek biztosítaniuk kell, hogy a hálózat elismerten a foglalkoztatás helyéül szolgáló országban érvényes munkaügyi normáknak megfelelıen segítse a nemzetközi munkavállalást, hozzájárulva a szociális dömping és a munkavállaló-kizsákmányolás megelızéséhez (ez a követelmény a korábbinál is fontosabbá vált a 10 új tagállam 2004-es csatlakozását követıen). Az állásajánlatok hirdetés elıtti ellenırzésének szabályozása, folyamatos frissítése az állásajánlatok jogszabályoknak megfelelı ellenırzésének egységesítése céljából munkacsoportot hozunk létre. A rendszeres változások figyelembe vételével egyértelmően követhetı eljárást dolgozunk ki. A képzésekkel, konferenciákkal a vonatkozó munkaügyi szabályokat nemzeti és nemzetközi szinten megismerve a szoláltatásaink magasabb színvonalú ellátását biztosítjuk, a törvényes foglalkoztatást ezzel is elısegítjük. Készítünk egy kiadványt a magyar munkajogi szabályokról, ezt megküldjük a többi tagállam részére, évenként felülvizsgáljuk a törvényi változásoknak megfelelıen és nemzetközi munkaértekezleteken is ismertetjük. A munkaügyi szabályok cseréjét elsısorban a Magyarországról a munkavállalás szerint a leginkább keresett országokra terjesztjük ki. Az Országos Munkabiztonsági Munkaügyi Felügyelıség honlapján található feketelistára felhívjuk a külföldi kollégák, tanácsadók figyelmét, illetve ha más országban van ilyen, azt megkérjük. Az ország-információs anyagokat már elkészítettük, azokat folyamatosan a változások igénye szerint frissítjük, aktualizáljuk és kiegészítjük az újonnan felmerült kérdésköröknek megfelelıen. A feladat számon kérhetısége érdekében a magyarországi EURES tanácsadók a korában kijelölt országonkénti felelısök biztosítják az információs anyagok hiteles megújítását. Az aktuális információkat az illetékes országban személyesen győjtjük össze a kinti EURES tanácsadók segítségével. Az újonnan csatlakozó országok tekintetében is kijelölésre kerülnek tanácsadók, akik az adott ország tekintetében állítják össze az információs anyagokat és építik ki a kapcsolatot az ottani tanácsadókkal.

17 b. Ami az új tagállamok csatlakozását követıen érvényben levı átmeneti intézkedéseket illeti, fontos, hogy az EURES továbbra is naprakész és érthetı gyakorlati információkkal szolgáljon az álláskeresıknek és munkáltatóknak arról, hogy miként kezeljék ezeket a korlátozásokat, és egyszersmind közremőködjön abban, hogy a közvéleményt és a politikaalakítókat tájékoztassák arról, hogy milyen elınyökkel jár az ilyen korlátozások csökkentése illetve megszüntetése. Folyamatos információ-átadást végzünk a nemzeti EURES hálózatban szolgáltatást nyújtó kollégáink számára az egyes tagországokat érintı változásokról. Feladatunk az ezután csatlakozók felkészítése, felvenni velük a kapcsolatot, információ győjtése, azok cseréje attól függıen, hogy munkaerıpiac mozgása milyen korlátozások alá esik a csatlakozás után. Határmenti találkozókat kezdeményezni, tájékoztató fórumot tartani, living and working -es tájékoztató füzetet adott ország nyelvére lefordítani és közzé tenni az álláskeresıik számára elengedhetetlen a további EU n belüli mobilitáshoz. Célzottan megkeressük a munkaerıpiacot megnyitó országokat munkaerıpiaci adatok beszerzése érdekében, - mi miatt nyitottak, mik a megfigyelt tendenciák és ezzel lobbizunk a zárt munkaerıpiaccal rendelkezı országok megnyitása érdekében. E célból külföldi kollégákat hívunk meg. Errıl a hazai munkaerıpiacot, annak minden szereplıjét, minden szinten tájékoztatni szükséges. A média által nyújtotta tájékoztatási lehetıségeket mind szélesebb körben, erre a célra szolgáltatásainkba kell vonni. A hazai munkaerıpiac és a közélet minden szereplıjét tájékoztatni kell a fejleményekrıl, a meghozott döntésekrıl. Az egyes tagországokkal fennálló foglalkoztatási egyezményekrıl az információt frissíjuk, a honlapon közétesszük, tájékoztató fórumokon különös figyelmet szentelünk a korlátozásokat fenntartó országok esetében a munkavállalás lehetıségeirıl, illetve azok esetleges feloldásáról szóló információknak. Felettes szerveinknek továbbítjuk az érintett tagországoktól kapott ilyen irányú információkat. A folyamatos tájékoztatással elérjük mobilitással kapcsolatos elıítéletek felszámolását, csökkenését. c. A hálózaton belül illetve által végzett szolgáltatás-fejlesztésnek teljes mértékben meg kell felelnie annak a követelménynek, hogy a tájékoztatás egyre átláthatóbbá váljon az egyes foglalkoztatási piacokon belül, és egyre inkább megfeleljen az egységesen megállapított minıségi normáknak.

18 Az EURES oldalon is elérhetı munkaerıpiac elemzés, a vállalati igények felmérése kérdıíves módszerrel, az eddigi tapasztalatok összegyőjtése mindenki számára érthetı módon szerepeljen. Az elért eredmények monitoringját biztosítani kell, személyes kérdıívek és az EURES portálon keresztül, az itt található statisztikai adatokat felhasználásával együtt, az értékeléseket évente szükséges elvégezni. Az ÁFSZ az EURES szolgáltatások vonatkozásában minıségbiztosítási rendszert kell létrehozni és a már meglévı minıség biztosítási rendszerhez kell igazítani A személyes kérdıívek feldolgozása után az ügyfelek elégedettségi mutatója jelzi azt az irányt melyben a szolgáltatásaink minıségét javítani szükséges. Feltárjuk a hiányosságokat, a konzekvenciákat levonjuk, és stratégiai útmutatót dolgozunk ki. A szolgáltatásainkról adott tájékoztatatók könnyen elérhetı, mindenki számára érthetı formában, naprakész információval lássa el a munkaerıpiac minden szereplıjét. A média bevonásával interjúkat készítünk az utca emberével az EURES -rıl, mely tájékoztat bennünket az eddigi munkánk közhírré válásáról, szolgáltatásaink ismertségérıl. 8. Biztosítja a hálózaton keresztül közvetített információk és különösen az állami foglalkoztatási szolgálatok által meghirdetett üres álláshelyek megfelelı minıségét. a. Tekintettel arra, hogy a 2006-ban elindított közös álláshely-platformnak köszönhetıen EU-szerte mindenki hozzáférhet az EURES-tagok és partnerek által meghirdetett álláshelyekhez, az utóbbiaknak tevékenyen közre kell mőködniük a rendelkezésre álló üres álláshelyek rendszeres megadásában és a vonatkozó számok frissítésében, és együtt kell mőködnie a megadott információk minıségének javításában. Az ÁFSZ munkahely-kínálati számítógépes, informatikai rendszerének, a bejelentett álláshelyek számítógépes adatbázisba való felvitelét segítı és szolgáló programunk (IK), a 20/2005.(X.27.)FMM rendelethez tarozó 2. számú melléklete, a Munkaerıigény bejelentılap átalakítása és megfeleltetése az EURES szabad álláshely rendszerének figyelembe vételével lehetıséget kell, hogy adjon arra is, hogy a külföldre történı toborzások megfelelıen kódolt adattartalomként jelenjenek meg. Az IK- programban a külföldre történı toborzások nem kódoltak, nincsenek külön megjelölve. Nem kódolhatóak ezek az állásajánlatok, nem kompatibilisek az EURES - rendszerrel, a megfelelést biztosítani szükséges. Ezt felül kell vizsgálni, illetve megoldást kell keresni a diszharmónia feloldására. A meghirdetett üres álláshelyek minıségét ellenırzéssel, egységes ügyrenddel tudjuk megırizni és javítani. Megbízható magán munkaerı közvetítık bevonása az EURES rendszerbe megvizsgálandó

19 feladataink része, ehhez tapasztalatot győjtünk más országokból és annak felhasználásával a hazai sajátosságoknak megfelelıen azt szabályozni fogjuk. b. Minden EURES-tagnak és partnernek biztosítania kell, hogy a honlapjukat elérı személyeket egyszersmind megfelelıen látható módon informálják azokról a lehetıségekrıl is, amelyek könnyő és folyamatos hozzáférést biztosítanak számukra a hálózat egyéb tagjai és partnerei által meghirdetett üres álláshelyekhez is. Az ÁFSZ minden kirendeltségén biztosítani kell az álláskeresık, állást változtatók és minden érdeklıdı számára az öninformálódás technikai feltételét. Minden olyan helyen, ahol nyilvános internet hozzáférés már biztosított az EURES, ÁFSZ nyitó linkjét fel tüntetni. A külföldrıl beérkezett állásajánlatokat, toborzási projekteket egységes formában tesszük közzé. Egységes papír alapú közzététel mellett, törekszünk arra, hogy kialakítsuk az állásterítés rendszerezett módszerét, pl. Euvonal-hírlevél mintájára. Célunk, hogy a hírlevélbıl közvetlenül lehessen letölteni a szabványos és országos szinten egységes felületet. Nemzetközi fórumokon az elızıleg összegyőjtött hazai tapasztalatokat, javaslatokat az érintett partnerekkel, külföldi kollégákkal egyeztetni fogjuk, meg fogjuk vitatni. Pontosan illeszkedı kompatibilis hazai üres álláshely IT rendszert kell nyújtani az EURES álláskeresési rendszerébe. Az EURES tanácsadók munkatapasztalat cseréje egymás országaiban, ott együtt szolgálatot teljesítve garanciája lehet, hogy nemzeti szinten is a már meghatározott nemzetközileg elfogadott, szabványosított eljárások szerint dolgozzon a mindennapokban. c, Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok által meghirdetett állások minıségének (leírások pontossága, összehasonlíthatóság) további javítása céljából az EURES-tagoknak együtt kell mőködniük az ilyen típusú információknak megfelelı minıségi szabványok és ahol csak lehetséges minıségellenırzési mechanizmusok kialakításában. Nemzetközi szintő, határmenti, kistérségi találkozókat szervezünk a felmerült problémákat megbeszélve, dolgozzuk ki a folyamatos együttmőködés feltételeit. A minıségbiztosítás kertében végzett munkáltatói munkavállalói ügyfél elégedettségi felméréseket kiterjesztjük az EURES hálózat szolgáltatásaival kapcsolatos kérdésekkel is. A visszajelzések alapján meghatározzuk azokat a hiányosságokat, melyek kiküszöbölésével javítjuk a szolgáltatásaink színvonalát. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által módosított munkaerıigény bejelentılap a törvényi hátteret figyelembe véve olyan számítógépes felhasználhatóságot kell, hogy

20 biztosítson, mely az EURES álláshely megjelenítésével azonos. A szolgáltatások hazai és nemzetközi szinten a hiányosságok feltárása, annak kiküszöbölése, szabványosítása, ellenırzésének kidolgozása megadja a közös nevezıjő informatikai rendszert. Az rendszert rendszeresen használóknak, az EURES tanácsadóknak úgy kell dolgozni, hogy az EU-n belül tanácsadóként szolgálatot teljesítık ugyanazt a tájékoztatást nyújthassák az azt igénybe vevık részére. 9. Közremőködik a nemzetközi munkaerı-mobilitás révén csökkenthetı munkaerıhiány és szők keresztmetszetek azonosításában, beleértve a világ más részeirıl érkezı munkavállalóknak szóló tájékoztatás esetleges bıvítését is. a, Biztosítani kell a munkaerıpiaci irányzatokkal kapcsolatos megfelelı adatgyőjtést az ÁFSZ-en belül, hogy könnyebb legyen azonosítani és megjósolni a fölöslegeket, hiányokat, szők keresztmetszeteket és jelezni, miként járulhat hozzá a nemzetközi-munkaeımobilitás a munkaerıpiaci egyensúlyhiányok leküzdéséhez, továbbá az eredményeket közölni kell az EURESCo-val. Magyarországon a munkaerı-piacot nagy regionális különbségek jellemzik. A legfejlettebb térségek a közép-magyarországi, valamint a közép-dunántúli és nyugat-dunántúli régiót, a gazdaságilag kevéssé fejlett térségek pedig Észak-Magyarországot és az Észak-alföldi régió egyes részeit, valamint a Dél-dunántúli régiót foglalják magukba. A regionális különbségek feloldása céljából törekedni kell az országon belüli és országon kívüli munkaerı-kereslet és kínálat kiegyenlítésére, amelyet a térségi munkaerıigények és azok kielégítésének mélyebb elemzése révén érhetünk el. Az elemzı munka leghatékonyabb, új eszköze a kistérségeket is érintı a negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés a mobilitást akadályozó tényezıkrıl készülı felmérésekkel együtt. A munkaügyi szervezet által készített negyedéves és féléves prognózisok segítségével azonosítjuk a várható munkaerı-piaci tendenciákat, mely alapján meghatározzuk stratégiánkat és terveinket. Biztosítjuk, hogy a munkáltatók körében végzett negyedéves és éves munkaerı-piaci prognózisunk adatfelvétele kiterjedjen az EURES hálózat szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó kérdésekre, igényfelméréssel. Másrészrıl az EURES-portál látottsága mérésének mintájára fel kell mérni, hogy az ÁFSZ-portált külföldi munkavállalási szándékuk megvalósítása kapcsán hányan látogatják, mert tapasztalataink szerint elsıként a közvetlenül az ÁFSZ-hez érkezı állásajánlatokat böngészik át az érdeklıdı ügyfelek. Ehhez kapcsolódóan intenzívebben kell használni az EURES-kérdıív segítségével

21 rögzített ügyfelek adatait a toborzási projekteken belül és az egyénileg felmerülı munkaerıigények hatékonyabb kielégítésére. Az adatfeldolgozás eredménye bizonyosan hozzájárul a térségi különbségek csökkentéséhez, hiszen segítségével pontosan azonosítható az egyes szakmai területeken felmerülı szakember-hiány, valamint a túlkínálat. Amennyiben a munkaerı-szükséglet meghaladja a régióban fellelhetı szabad munkavállalók számát, nemzetközi állásbörzét szervezünk más EURES- tagországok állampolgárai számára a külföldi munkáltatók igényei és az esetleges munkaerıpiaci korlátozások szem elıtt tartásával. b. A megfelelı adatok alapján az azonosított munkaerıpiaci irányzatokhoz és a munkaerıpiaci kilátásokhoz illesztett nemzetközi mobilitási tevékenységet kell kidolgozni. Egységes statisztikai rendszert alakítunk ki és fejlesztjük oly módon, hogy az ÁFSZ napi, gyakorlati tevékenysége és a szakmai döntések számára alapul szolgálhasson. A statisztikai rendszer kialakításához és hatékony, naprakész mőködtetéséhez a mobilitást akadályozó tényezık szem elıtt tartása mellett bıvíteni kell az adatfelvételt, az ügyfelek visszajelzéseibıl fel kell mérni a nehézségeket, illetve a megoldási módokat és ily módon elı kell mozdítani a mobilitás fejlesztését, a mobilitási hajlandóság erısödését, növekedését. Rendszeres munkaerıpiaci felmérések révén azonosítjuk a szők keresztmetszeteket és a munkaerıpiaci túlkínálatot, ehhez felhasználjuk a Központi Statisztikai Hivatal, a Kamarák és a felsıfokú oktatási intézmények vonatkozó felméréseit, adatait. Példaértékő ezek közül az Országos Felsıoktatási Felvételi Iroda (OFI) kezdeményezése, amely a felsıfokú továbbtanulási tájékoztatás egyetlen hivatalos intézményeként egy széles körő munkaerıpiaci felméréssel folytatja a korábbi években megkezdett, nagy sikert aratott ranking programját. A vizsgálatra az UnivPress Felsıoktatás-kutató Mőhely szakmai vezetésével kerül sor, bevonva akadémiai munkaerı-piaci kutatókat is. Az adatbázis létrehozását országos minta szerint munkaügyi központokkal, fejvadász cégekkel, kamarákkal, korporációkkal és a munkaerıpiac minden szektorát képviselı munkaadói oldallal készült interjúk alapozták meg. Ezek tapasztalatai alapján a második, empirikus részt, az online kérdıívvel megkeresett cégektıl, vállalatoktól, intézményektıl kapott adatok alkották. A munkaerı-közvetítık, illetve a munkaadói szervezetek megkeresésének fı célja volt feltérképezni az ágazati szereplık foglalkoztatási gyakorlatát és szándékait, emellett megismerni az ágazat speciális elvárásait, tapasztalatait, másodsorban pedig rávilágítani a kérdıíves felmérés által az arra ki nem terjedı kérdésekre, a felmérés mélyebb összefüggéseire.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Dr. Ács Pongrác Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Vezérfonalam: SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG és EGYÜTTMŐKÖDÉS 14 éve életem szerves része az INTÉZET, illetve annak jogelıdje a Janus

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute Szerkezetátalakítás a villamosenergia-ipari ágazatban: Eszköztár a szociálisan felelıs szerkezetátalakításhoz, a legjobb gyakorlatra vonatkozó útmutatóval Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25 EDF CSOPORT TARSADALMI FELELOSSEGVALLALAS MEGALLAPODAS FELÜLVIZSGÁLATA 2009. január 25 1/25 MEGÁLLAPODÁS AZ EDF CSOPORT SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓAN, amely létrejött : Az EDF,

Részletesebben

A szerkesztı jegyzete

A szerkesztı jegyzete A szerkesztı jegyzete Íme utolsó hírlevelünk és egyben a PALADIN Projekt búcsúztatója. Küldetésünk beteljesítésének érzésével zárjuk a projektet, mivel az összes kitőzött célunkat elértük. Azzal a reménnyel

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás P7_TA(2012)0320 Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Az Európai Unió fontos kérdésként kezeli a közigazgatás minıségfejlesztését. A fejlesztési programok

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai:

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai: I. Általános rész: 1. A KARTAL TV a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény betartásával helyi mősorszolgáltatást végez. 2. A KARTAL TV adásainak teljes ideje heti 168 óra, átlagosan

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló Statisztikai számjel: 18831322-9133-529-09 Adószám: 18831322-1-09 Közhasznúsági jelentés Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 4025 Debrecen, Török

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - 2 0 1 0. a u g u s z t u s 0 5. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı e-hírlevelét olvassa. Civil Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár,

Részletesebben

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL végleges változat CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_HO2 1 Elıszó Jelen megállapodás aláírói

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára ISSAI 40 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Minıségirányítás a legfıbb

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

K ö l t s é g v e t é s i A l a p o k m á n y 2 0 0 6. é v r e

K ö l t s é g v e t é s i A l a p o k m á n y 2 0 0 6. é v r e Fejezet száma, megnevezése: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma XXIII. Szektor: 1051 Cím/alcím: 0700 PIR törzsszám: 597023 Intézmény megnevezése: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Intézmény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Dankó László 1 Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Az Európai Unió költségvetési kiadásainak közel felét kitevı agrárpolitikai rezsim tarthatatlansága, valamint a WTO Dohai

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére TÁMOP-1.3.1-07/1.-2008-0002 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben