INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA"

Átírás

1 INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Innovációs pályázati projektek menedzselése A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai Központ Gyır, 2006.

2 Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Tanácsadó füzet Innovációs pályázati projektek menedzselése A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre A kiadvány szakmai anyagát készítette: Páli János Rácz András ISBN: Kiadja az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. Felelıs kiadó: Budavári László 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. Tel: (96) ; Web: Technikai szerkesztı: Ormos Judit, Vasvári Bálint Nyomdai kivitelezés: Pénzes Nyomda, Gyır Elérhetı a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség forráspontjain: A kiadvány anyagát igyekeztünk a lehetı legnagyobb gondossággal összeállítani, az ennek ellenére a kiadványban maradt esetleges hibás adatokból, információkból származó károkért a szerzık és a kiadó felelısséget nem vállal. A döntések meghozatala elıtt javasoljuk a kiadványban szereplı adatok ellenırzését és aktualizálását a mindenkori jogszabályok és hivatalos tájékoztató anyagok alapján. 2 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

3 Innovációs pályázati projektek menedzselése Tartalomjegyzék 1. Bevezetı Általános információk a pályázatok elkészítéséhez Mi az innováció? Mi a K+F? (fogalmi háttér gyakorlati szempontból) Az ötlettıl a projektig A politika, a program és a projekt fogalma A projekt életciklus menedzsment megvalósítási elemei Az érdekeltek elemzése és a SWOT elemzés Logikai keretmátrix A pályázatkészítés elıkészítı feladatai Pályázatfigyelés, információforrások Aktuális, innovációs tevékenységet támogató hazai pályázati programok Jó tanácsok mérlegelendı szempontok (még a pályázat beadása elıtt) Közbeszerzési alapismeretek Innovációs pályázati projektek összeállítása Az INNOCSEKK pályázat rövid ismertetése Rövid mintaprojekt egy INNOCSEKK pályázathoz A pályázati dokumentáció elkészítése A projektjavaslat munkatervének összeállítása A mintaprojekt munkaterve A pályázati őrlap kitöltése Mellékletek, egyéb szükséges dokumentumok A teljes pályázati csomag összeállítása és benyújtása Innovációs pályázati projektek menedzselése A pályázati projektek értékelése A pályamővek értékelésének menete A Támogatási szerzıdés A Támogatási szerzıdés részei A Támogatási szerzıdés módosítása A Támogatási szerzıdés megszőnése A pályázati projektek megvalósítása Szakmai beszámolók összeállítása Pénzügyi beszámolók összeállítása Ellenırzés Monitoring Értékelés Disszemináció Ellenırzés Monitoring Értékelés Disszemináció A pályázati projektek zárása PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 3

4 Innovatív ötletek megvalósítása Bevezetı Az egyre erıteljesebb gazdasági versenyben a piaci szereplık csak akkor tudják felvenni a versenyt a konkurenseikkel, akkor tudnak eredményesen mőködni és fejlıdni, ha készek a folyamatos innovációra. Saját maguk is keresik az új fejlesztési lehetıségeket, e mellett folyamatosan figyelemmel kísérik a gazdasági, tudományos és társadalmi változásokat és igyekeznek alkalmazni is az új termékeket, szolgáltatásokat és eljárásokat a saját tevékenységük területén. Mindez azonban még a nagy, multinacionális cégek számára is jelentıs erıforrásokat igényel, az innovatív tevékenységet végzı kis- és középvállalkozások 1 számára pedig ezek a feladatok még nagyobb terhet jelentenek. Ez utóbbi cégek jelentıs része nem rendelkezik a szükséges erıforrásokkal (pl. anyagi eszközökkel, emberi erıforrással, infrastruktúrával és kiépített, széleskörő partnerkapcsolatokkal), ezért külsı pénzügyi források bevonására és bizonyos területeken támogatásra szorulnak. Mivel tevékenységük fontos a gazdaság fejlıdéséhez, az ország versenyképességének a növeléséhez, ezért a kormány kiemelt stratégiai területként igyekszik kezelni az innovációs és a gyakorlatorientált K+F tevékenység fejlesztését, és mind közvetlen pénzügyi eszközökkel (pl. pályázati programok meghirdetésével), mind pedig közvetett módon (pl. infrastruktúra fejlesztésével és az innovatív tevékenységet végzı vállalkozásokat támogató intézményrendszer fejlesztésével) támogatja ezen cégek fejlıdését. Az elmúlt években az innovációs pályázati támogatási rendszerben fokozatosan egyre nagyobb hangsúlyt kapott a regionális dimenzió és az együttmőködésre építı kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása. A részben európai uniós forrásokból finanszírozott Nemzeti Fejlesztési Terv I. ( ) innovációs tevékenységet támogató pályázatai (pl. GVOP AKF 2, GVOP KKK 3 ) mellett, 2004-tıl a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által hazai forrásokból (pl. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 4 pénzeszközeibıl) finanszírozott pályázati programjai (pl. Pázmány Péter Program RET 5, Jedlik Ányos Program NKFP 6 ) nyújtottak lehetıséget arra, hogy az innovatív tevékenységet végzı szervezetek vissza nem térítendı támogatásokhoz tudjanak jutni. Az innovatív tevékenységet végzı mikro- és kisvállalkozások számára fokozottabban érvényes az, hogy fejlesztéseik megvalósításához szükségük van egyrészt külsı pénzügyi forrásokra, másrészt 1 A kis- és középvállalkozások meghatározása megtalálható a évi XXXIV. törvényben. 2 GVOP AKF: Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Alkalmazott kutatás-fejlesztés Megvalósítás közeli kooperatív alkalmazott kutatások 3 GVOP KKK: Kooperációs Kutató Központok A felsıoktatás és a vállalatok közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítı partnerkapcsolatok és hálózatok kiépítésének támogatása 4 A évi XC. törvénnyel január 1-jén létrehozott Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fı forrásait a vállalatok által befizetett innovációs járulék és a költségvetési hozzájárulás jelentik. 5 Pázmány Péter Program RET: Regionális Egyetemi Tudásközpontok 6 Jedlik Ányos Program NKFP: Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 4 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

5 Innovációs pályázati projektek menedzselése pedig szakmai segítségre, partnerkapcsolataik bıvítésére egyaránt. A nemzetközi gyakorlat is azt mutatja, hogy együttmőködés hiányában ezek a cégek nehezen képesek sikeresen mőködni. Ezeknek a hátrányoknak a csökkentéséhez járul hozzá a jelen kiadványban részletesebben bemutatásra kerülı Baross Gábor Innovációs Program (BGP) INNOCSEKK pályázata is. A Nyugat-dunántúli régió annak ellenére, hogy fejlett infrastruktúrájának, földrajzi elhelyezkedésének és kezdeményezı készségének köszönhetıen vezetı szerepet tölt be Magyarország modernizációjában, kutatás-fejlesztési, innovációs teljesítménye tekintetében jelentısen elmarad az ország egyes, gazdaságilag kevésbé fejlett régióitól. 7 Ezért is fontos, hogy a régió innovatív tevékenységet folytató vállalkozásai és az innováció, illetve a kutatás-fejlesztés területén dolgozó szakmai szervezetei minél hatékonyabban tudják felhasználni a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat. Ennek a célnak az elérését szolgálja ez a kiadvány is, amellyel segítséget kívánunk nyújtani az innovációs célú pályázatok, köztük kiemelve a Baross Gábor Innovációs Program pályázatainak sikeresebb elkészítéséhez és eredményesebb megvalósításához. Pályázati tanácsadó kiadványunk 3 fı tematikus részbıl áll. Az elsı részben általános pályázatkészítési információkkal kívánjuk segíteni a pályázatokat benyújtani tervezık munkáját, az egyes fejezetekben röviden ismertetjük az innováció fogalmi hátterét, bemutatjuk az ötlettıl a projektig vezetı út legfontosabb jellemzıit, felhívjuk a figyelmet a pályázatfigyelés szempontjaira és röviden ismertetjük az aktuális innovációs témájú pályázati programokat. Ezt követıen egyrészt a pályázatkészítéssel foglalkozó szakirodalom, másrészt pedig saját gyakorlati tapasztalataink alapján bemutatunk egy rövid listát azokból a szempontokból, melyeket megfontolásra ajánlunk még a pályázatok benyújtását megelızıen. Az elsı rész utolsó fejezetében röviden összefoglaljuk a közbeszerzéssel kapcsolatos legfontosabb alapismereteket. A kiadvány második részében, az általános pályázatkészítési információk mellett, egy gyakorlati mintapéldán keresztül ismertetjük a pályázatok összeállításának legfontosabb ismereteit, kiemelve a Baross Gábor Innovációs Program INNOCSEKK pályázattal kapcsolatos tudnivalókat. A harmadik részben található információkkal, jó tanácsokkal pedig a nyertes pályázati projektek sikeres lebonyolításához kívánunk segítséget nyújtani. 7 Forrás: BGP INNOREG 2006 Pályázati útmutató ( és TUDÁS, ALKOTÁS, ÉRTÉK - A Magyar Köztársaság Kormányának kutatás-fejlesztés és innovációpolitikai középtávú stratégiája a gazdasági versenyképesség ösztönzésére ( ) Tervezet (2006) PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 5

6 Innovatív ötletek megvalósítása Általános információk a pályázatok elkészítéséhez 1.1 Mi az innováció? Mi a K+F? (fogalmi háttér gyakorlati szempontból) A versenyképes gazdaságot innovativitás, kreativitás, kockázatvállalás és a környezetitermészeti erıforrások fenntartható használata jellemzi, ami új vállalkozások alapításában, beruházásokban, versenyképes termékek, szolgáltatások, eljárások kifejlesztésében valósul meg. áll Magyarország jelenleg készülı kutatás-fejlesztés és innovációpolitikai középtávú stratégiájának 8 anyagában. Az innovatív tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások ezen stratégia eredményes megvalósításának az egyik legfontosabb elemei. Az innováció definíciója is sokat változott az alapdefiníciónak tekintett schumpeter-i meghatározás óta. Joseph Schumpeter klasszikus definíciója (1934) Az innováció egy új termék, egy új folyamat vagy új szervezési modell sikeres bevezetése a piacra. Az OECD és az Európai Bizottság (Eurostat) közös égisze alatt elkészített Oslo kézikönyv harmadik kiadásában már az innováció fogalmának egy szélesebb körő meghatározása található. A termék- és eljárás-innováción túl, az innováció új meghatározása a marketing-innovációt és a szervezési-szervezeti innovációt is felöleli: Az innováció új, vagy jelentısen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külsı kapcsolatokban. 9 A jelen kiadványban részletesebben bemutatásra kerülı Baross Gábor Innovációs Program pályázataiban az innovációs projekt definíciójaként a következı meghatározás szerepel: Jelen pályázati felhívásokban innovációs projekt az a projekt, amelynek célja kutatásfejlesztési eredmények eddig nem ismert módon való hasznosítása, eddig nem ismert, új, vagy a meglévıknél lényegesen kedvezıbb tulajdonságokkal rendelkezı piacképes technológia, termék vagy szolgáltatás kifejlesztése, illetve továbbfejlesztése. A cél az, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységek során létrejött új eredmények konkrét, piacképes termékek, szolgáltatások formájában jelenjenek meg a piacon, és ezáltal járuljanak hozzá egyrészt a terméket vagy szolgáltatást piacra vivı vállalkozás eredményes fejlıdéséhez, másrészt pedig a pályázati projekt megvalósulásában közremőködı cégek és egyéb szervezetek fejlıdéséhez is. Mindezek mellett fontos szempont, hogy a megvalósított fejlesztések eredményei ne csak a megvalósításukban közremőködı szervezetek számára nyújtsanak elınyöket, hanem a gazdaság és a társadalom szélesebb köre számára is hasznosíthatóak legyenek. 8 TUDÁS, ALKOTÁS, ÉRTÉK - A Magyar Köztársaság Kormányának kutatás-fejlesztés és innovációpolitikai középtávú stratégiája a gazdasági versenyképesség ösztönzésére ( ) Tervezet (2006) 9 Katona József (2006) 6 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

7 Innovációs pályázati projektek menedzselése Példa az innováció fogalmának értelmezésére: 10 Ezen szempontok alapján nem tekinthetı sikerre esélyes innovációs pályázati projektnek, ha pl. egy vállalkozás meglevı technológia és alapanyagok felhasználásával 5 literes kiszereléső oldószermentes lakkok helyett 10 literes kiszereléső lakkokat kíván fejleszteni, majd pedig gyártani és piacra vinni, hiszen ebben az esetben sem az alkalmazott gyártási technológia, sem pedig a termék valamelyik lényeges tulajdonsága vagy összetevıje nem változik meg jelentıs mértékben. Innovációs projektnek akkor lehetne tekinteni, ha pl. a termék új alapanyagok felhasználásával vagy új technológiával készülne. Az innováció olyan intézkedések okszerően egymásra épülı halmaza, amelynek célja: az ötletbıl piaci sikert kovácsolni. (Veiszné Pásztor Adrien, KPI) Ez a definíció az innováció összetett jellegére utal és a már említett sikeres piaci megvalósulás lehetıségének feltétele mellett azt emeli ki, hogy az innováció nem egy-egy kiragadott cselekvést, hanem szorosan és okszerően egymásra épülı tevékenységek, feladatok komplex rendszerét jelenti. Ahhoz, hogy az ötletekbıl sikeres termékek, szolgáltatások legyenek (az innováció eredményesen megvalósuljon) több egyéb feltétel megléte mellett az is nagyon fontos, hogy áttekintsük a megvalósításhoz szükséges feladatokat és ezeket logikusan egymásra építve sorrendbe rakjuk és hozzárendeljük a szükséges erıforrásokat is. A feladatok egymásra épülı, logikus rendszerének összeállítása segítséget nyújt a vállalkozások számára, hogy megfelelıen átgondolják a teljes projektet, el tudják készíteni üzleti tervüket vagy össze tudják állítani a pályázati projektjük munkatervét. A pályázati projektek bírálói számára a szakmai értékelés során az egyik legfontosabb szempont a logikusan összeállított munkaterv, amelybıl a külsı szakemberek számára is ki kell tőnnie, hogy a pályázat készítıi tisztában vannak a projekt eredményes megvalósításához elvégezni szükséges feladatokkal és az ezekhez szükséges erıforrásokkal is. Egy-egy innovációs projekt eredményes megvalósítása sokrétő szakmai ismeretet, kellı tapasztalatot és készséget, illetve jelentıs emberi- és anyagi erıforrásokat igényel, melyekkel az innovatív ötletek ötletgazdái, az innovatív tevékenységet folytató mikro- és kisvállalkozások általában nem rendelkeznek teljes körően. Ezen, a megvalósítást hátráltató tényezık leküzdéséhez kívánnak hozzájárulni a Baross Gábor Innovációs Program pályázatai. 10 Az Innocsekk pályázat kidolgozását segítı mintaprojekt részletesebb leírása a Rövid mintaprojekt egy Innocsekk pályázathoz c. fejezetben található. PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 7

8 Innovatív ötletek megvalósítása 1. táblázat Példák innovációs projektekre a BGP-INNOCSEKK és a BGP-Nyugat-dunántúli innovációs fejlesztések INNOREG 2005 és INNOREG 2006 nyertes pályázatai közül Nyertes INNOCSEKK pályázati témák: - Buborékbeton, acél kapszulákkal erısített vasbeton kompozit - Borászati melléktermékek komplex hasznosítása - Csúszásmentesítı eljárás járólapokra - Intelligens kulcskezelı rendszer fejlesztése - Térhatású fényképek elıállítására alkalmas szoftver- és hardverrendszer kifejlesztése - Komplex, alternatív energiahasznosítást megvalósító szárítástechnológia kifejlesztése - Triclosan tartalmú tetıfólia kifejlesztése - İrségi Rögös Sajt gyártástechnológiájának, prototípusának kísérleti-fejlesztése - Pannon Elemes Készülék család - Digitális ladba-sebességmérı és helymeghatározó - Korongparketta - Színváltó bútor kifejlesztése - Új vibrációs slikker öntéssel készült tőzálló anyagok gyártásának kifejlesztése Nyertes INNOREG pályázati témák: - INNODESK Egy munkahelyes mikroinkubátor szolgáltatás induló vállalkozások számára - Vízsugaras vágási technológia kutatása és vágóberendezés beszerzése - Faforgácsoló szerszámok fejlesztése - A savó, mint tejipari melléktermék hasznosítása bio élelmiszer elıállítására - Intelligens Jármőkövetı és Elemzı Rendszer - Elsı magyar alternatív autó mőködı prototípusának elkészítése - Továbbképzés a faipar innovációjáért - Spirális farugós bioágyrendszer kifejlesztése - Plazmakisüléses ózonadagolás kifejlesztése - Faanyagok hıkezelése vákuumban - Nyugat-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tudásközpont-hálózat - Ipari Parki Benchmarking Klub 1.2 Az ötlettıl a projektig A projektek tervezésének és végrehajtásának folyamata projekt-ciklus néven vált ismertté. A ciklus egy elképzelésbıl indul ki, majd az adott elképzelést egy végrehajtható és értékelhetı munkatervvé fejleszti. Az elképzelések meghatározására egy egyeztetett stratégia keretében kerül sor. A ciklus olyan struktúrát kínál, amely biztosítja az érdekcsoportok véleményének megkérdezését és a releváns információk rendelkezésre állását, így kellıen megalapozott döntéseket lehet hozni a projekt futamidejének kulcsfontosságú szakaszaiban A politika, a program és a projekt fogalma A különbözı támogatási rendszerek a támogatásokat - szinte kivétel nélkül - valamilyen jól körülhatárolható politika keretében megtervezett, meghirdetett és beindított programhoz kapcsolódó, jó minıségben megtervezett, jól definiált projekt és arra épülı pályázat értékelése, minısítése és finanszírozásra történı kiválasztása révén ítélik oda. A politika, a program és a projekt kapcsolódását szemlélteti a következı ábra: 8 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

9 Innovációs pályázati projektek menedzselése 1. ábra A politika, program és projekt kapcsolódása Problémafelismerés Problémafelismerés Stratégiaalkotás, tervezés Problémafelismerés Stratégiaalkotás, tervezés Értékelés Korrekciók Értékelés Korrekciók Értékelés Korrekció k Stratégiaalkotás, tervezés Program kidolgozás POLITIKA Végrehajtás Monitoring Program kidolgozás PROGRAM PROJEKT Végrehajtás Monitoring Végrehajtás Monitoring Program kidolgozás Egy projektmenedzsment kézikönyv (Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, USA 1996) szerint egy projekt nem más, mint átmeneti erıpróba, amely célja egy a maga nemében páratlan termék vagy szolgáltatás kifejlesztése. A projekt során meghatározott idı- és pénzügyi keretek között, meghatározott személyi feltételek mellett kell teljesíteni a kitőzött célokat, tehát a projekt: egy komplex tevékenységfolyamat által megoldható, egyszeri feladat, konkrét, körülhatárolt célt kíván elérni, meghatározott költségkeretek között, pontosan rögzített idıkeretekkel. A projekt egy tágabb programhoz is kötıdhet. A projektek sikeres megvalósítása érdekében végzett projektmenedzsmentet a következıképpen lehet meghatározni: olyan ismeretek, készségek, eszközök és technikák alkalmazása a projekttevékenységek során, amelyek kielégítik vagy meghaladják az érintettek által a projekttel szemben támasztott igényeiket és elvárásaikat. PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 9

10 Innovatív ötletek megvalósítása A projektcélkitőzések megvalósításához elvégzendı feladatokat gyakran a projekt hatókörének nevezik. A hatókör azonban csak egyike annak a három döntı fontosságú elemnek, amelyek egyensúlya elengedhetetlen. Erıforrások alatt a projektcélkitőzések megvalósításához szükséges személyi és technikai feltételeket értjük. Ezek költségigényes elemek, amelyek a projekt költségvetésétıl függenek. A projekt teljes idıtartamára vonatkozó ütemterv tartalmazza a különbözı megvalósítandó feladatok, tevékenységek idızítését és sorrendjét. A három elem összefügg, pl. amenynyiben egy adott feladat a tervezettnél több idıt vesz igénybe, akkor vagy a személyi erıforrásokat kell növelni, vagy el kell hagyni más feladatokat, ami leszőkíti a projekt hatókörét. A sikeres projektmenedzsment állandó tervezési és felülvizsgálati folyamatot is jelent és fontos minden egyes döntést a projekt egész futamidejének a kontextusába helyezni, és nem elszigetelten kezelni. A gondos elıkészítés és tervezés rengeteg munkamegtakarítást jelenthet a projekt megvalósításban, pl. a monitoring számára és az értékelésben, ezt, az ilyen komplexen kezelt munkafolyamatot hívjuk projekt életciklus menedzsmentnek (PCM) A projekt életciklus menedzsment megvalósítási elemei Programozás: A programozási szakasz keretében kerül sor az országos és szektorális szintő elemzésekre az olyan problémák, korlátok és lehetıségek feltárása céljából, amelyek fejlesztési együttmőködés tárgyát képezhetik. Ide tartoznak a társadalmi-gazdasági mutatók, valamint az országos prioritások és az adományozók (donorok) prioritásainak áttekintése. A cél a fejlesztési együttmőködés általános céljainak és szektorális prioritásainak meghatározása és egyeztetése, ezáltal egy olyan releváns és megvalósítható keretprogram kialakítása, amelyen belül projekteket lehet kijelölni és elıkészíteni. Minden egyes ilyen prioritás kapcsán olyan stratégiák kerülnek kidolgozásra, amelyek figyelembe veszik a múltbeli tapasztalatok alapján levont tanulságokat is. Identifikáció: Az identifikáció során kerül sor a projektötletek és egyéb fejlesztési tevékenységek meghatározására és további tanulmányozás céljából történı átvilágítására. Ide tartozik az egyes intézkedések kedvezményezett célcsoportjával történı konzultáció, a kedvezményezettek problémáinak elemzése és az adott problémák lehetséges kezelési módjainak meghatározása. Ezt követıen döntést lehet hozni az egyes projekttervek relevanciájáról (mind a kedvezményezett célcsoport, mind a keretprogram szempontjából), valamint arról, hogy mely terveket érdemes tovább tanulmányozni a kidolgozási szakasz során. 10 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

11 Innovációs pályázati projektek menedzselése Kidolgozás: A kidolgozási szakaszban a releváns projekttervek alapján operatív projekttervek készülnek. A projektterv részletes kidolgozása a kedvezményezettek és az egyéb érdekcsoportok bevonásával történik. Ezt követıen kerül sor a projektterv megvalósíthatóságának (Sikeres lesz-e várhatóan a projekt?) és fenntarthatóságának (Képes-e hosszú távon elınyöket biztosítani a projekt a kedvezményezetteknek?) értékelésére. A fenti értékelés alapján döntés születik arról, hogy érdemese formális projektjavaslatot készíteni és finanszírozási forrásokat keresni a projekthez. Finanszírozás: A finanszírozási szakasz során a finanszírozó intézmények megvizsgálják a projektjavaslatokat és döntést hoznak arról, hogy finanszírozzák-e a projektet, vagy sem. A finanszírozó intézmény és a partner-ország megállapodnak a végrehajtás módozataiban és rögzítik ezeket a projekt finanszírozására és végrehajtására vonatkozó megállapodásokat tartalmazó jogi okmány formájában. Megvalósítás: A végrehajtási szakaszban történik a projekt beindítása és megvalósítása. Ehhez kapcsolódóan szükség lehet szakmai segítségnyújtási-, munkavégzési-, illetve szállítási pályázatok kiírására és szerzıdések megkötésére. A végrehajtás során, a kedvezményezettekkel és az érdekcsoportokkal konzultálva, a projekt irányítói értékelik, hogy a tervekhez képest milyen tényleges elırelépéseket sikerült elérni, és ennek alapján megvizsgálják, hogy a projekt jó úton halad-e a kitőzött célok megvalósításának irányában. Amennyiben szükséges, módosítani kell a projekt irányát, illetve módosítani lehet bizonyos célkitőzéseket, a projekt kidolgozása óta eltelt idı alatt történt jelentıs változások fényében. Értékelés: Az értékelési szakaszban a finanszírozó intézmény és a partner-ország értékelik, hogy a projekt milyen eredményeket ért el és levonják a tanulságokat. Az értékelés során levont tanulságokat felhasználják a jövıbeni programok és projektek tervezése során. Jóllehet az általános ciklusban az értékelési szakasz a végrehajtási szakaszt követi, elterjedt gyakorlat az is, hogy közép-távú értékelést végeznek a végrehajtási szakasz során a projekt hátralévı futamidejében hasznosítható tapasztalatok megállapítása céljából. A projekttervezési és végrehajtási eszközök közé azok a gyakorlati munka során alkalmazható módszertani eszközök tartoznak, amelyek biztosítják a relevanciára, a megvalósíthatóságra és a fenntarthatóságra vonatkozó célkitőzések teljesítését. A PCM-en belül a projekttervezéshez és irányításhoz használt alapeszköz a Logikai Keretmátrix módszer (Logical Framework Approach - LFA). A logframe mátrixhoz különbözı kiegészítı eszközök alkalmazása kapcsolódik (SWOT elemzés, ötletbörze, problémafa, célfa stb.) és mindezt a PCM módszertan foglalja egységes rendszerbe. PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 11

12 Innovatív ötletek megvalósítása Az érdekeltek elemzése és a SWOT elemzés Amennyiben a támogatás elnyerésében érdekelt szervezet vagy személy már rendelkezik projektötlettel, akkor a projektcsíra, ill. a projektkoncepció kialakításához vezetı legelsı lépés annak ellenırzése, hogy milyen jelentıséggel bír ez a projekt a célcsoportok, vagy potenciális érdekeltek körében. A projektötlet különbözı forrásokból származhat, ezek lehetnek egyének, szervezetek vagy hivatalos dokumentumok. A potenciális érdekeltek elemzésének céljait az alábbiakban foglalhatjuk össze: Megtalálni a projekt szempontjából legbefolyásosabb potenciális érintetteket, érdekelteket. Információt szerezni, adatokat győjteni az érdekeltek elvárásairól, igényeirıl. Kideríteni, hogy milyen hatást gyakorolhatnak a projekt tervezésére, megvalósítására. Megtervezni a különbözı érdekeltek, érdekcsoportok részvételének területeit, módját, mértékét. Kipuhatolni, hogy a projekt kapcsán, milyen esetleges konfliktusok merülhetnek fel az érdekeltek, érdekcsoportok között. Társfinanszírozókat keresni és megtalálni a saját erı biztosításának legcélszerőbb módját a partneri együttmőködésben. A projektek célja mindig valamilyen probléma megoldására irányul, ezért a fı problémák megértéséhez elemezni kell a fennálló helyzetet. Az adott helyzetet különbözıképpen értékelhetik a különbözı érdekcsoportok. A jó és megalapozott projektkoncepció készítéséhez elengedhetetlen, hogy a projektben érdekelt, érintett partnerek, célcsoportok, érdekcsoportok munkamegbeszéléseken találkozzanak és - az észrevételek, vélemények összegyőjtésével - keretbe foglalható legyen a fennálló helyzettel, a problémával, a projektstratégiával kapcsolatos bármilyen véleményük, javaslatuk. A helyzetelemzéshez, a stratégia elıkészítéséhez, a fejlesztési célú beavatkozások tervezéséhez általánosan használt, közkedvelt módszer a SWOT elemzés, amelyet mintegy 50 éve alkalmaznak a gyakorlatban. A SWOT alkalmazásának kézenfekvı, praktikus elınye, hogy egy egyszerő logikát követı eljárás, amely alkalmas arra, hogy viszonylag összetett gondolatokat könnyen áttekinthetı módon foglaljunk össze egy egyszerő táblázatba (lásd az alábbiakban). A projektstratégia helyes irányának kijelölése szempontjából nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott megközelítést tartalmaz az elınyök és hátrányok feltérképezésével. Alkalmazása nélkülözhetetlen a helyzetelemzés kiindulópontjának elvégzéséhez. A SWOT tábla eszköz az eredmények bemutatására; a lényeg maga az eljárás, amely megpróbál a különbözı tényezık között logikai kapcsolatot teremteni és azt visszacsatolásokkal elısegíteni. Azzal, hogy a SWOT tábla az érdekelt partnerek részvételével készül, a SWOT a partnerség eszközévé válik, mint a korszerő európai uniós strukturális politika sarkalatos pontja. 12 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

13 Innovációs pályázati projektek menedzselése 2. táblázat SWOT elemzés táblája Erısségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) Lehetıségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) A SWOT elemzés elkészítésének lépései a következık: Elıször el kell döntenünk, hogy mire készül a SWOT tábla, ehhez körvonalaznunk kell a projektötletet vagy projektcsírát, ill. a megoldandó problémát, vagy a stratégiai célterületet. Ezt követıen meg kell határoznunk az idıbeli (milyen idıszakra terjed ki) és térbeli (térségi, regionális, országos) dimenziókat. Majd elkezdhetjük osztályozni a rendelkezésünkre álló információkat, egyrészt aszerint, hogy az adott probléma szempontjából belsı vagy külsı tényezıket akarunk vizsgálni, másrészt, hogy azok pozitívan vagy negatívan értékelhetık. Ügyelnünk kell arra, hogy csak azokat a tényezıket célszerő figyelembe venni, amelyek a fı cél szempontjából lényegesek. Az erısségek és gyengeségek meghatározásakor és leírásakor könnyen azt tapasztaljuk, hogy keverednek az átfogó észrevételek a konkrét elemekkel. Egy adott probléma feltárására alkalmazott SWOT elemzésnél néha nehézséget okoz a külsı és belsı tényezık helyes elhatárolása. Ehhez egy praktikus megfontolás: minden olyan tényezıt külsınek tekinthetünk, amelyet az általunk kialakított stratégia nem képes érdemben és közvetlenül befolyásolni. A SWOT tábla készítıi gyakran esnek abba a hibába, hogy a lehetıségek megfogalmazásánál elkezdik megfogalmazni a cselekvési programot, amely már túlmutat a helyzetelemzésen. A lehetıségek és veszélyek megfogalmazásánál nem árt a bekövetkezés valószínősége szempontjából is átgondolni a leírtakat és a valószínőtlen külsı tényezıket kihagyni az elemzésbıl. A 3. sz. táblázat bemutatja a Rövid mintaprojekt egy INNOCSEKK pályázathoz c. fejezetben ismertetett mintaprojekt SWOT elemzésének tábláját. PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 13

14 Innovatív ötletek megvalósítása 3. táblázat Mintaprojekt Parkettaház Kft. SWOT elemzése Erısségek - mőködı cég biztos gazdasági háttér - jól mőködı szervezeti struktúra - rendelkezésre álló humán-erıforrás állomány - piaci jelenlét - innovatív ötletek megléte Gyengeségek - kicsi cég - hiányzó K+F tapasztalat - saját kutató hiánya - hiányzó K+F technológiai háttér Lehetıségek - gazdaságilag aktív környezet - piacra jutás lehetısége jó - piaci rés betöltésének lehetısége Veszélyek - könnyő célpont nagyobb cégeknek - pályázati függıség - technológiai kiszolgáltatottság - új termék(ek) megjelenése a piacon Logikai keretmátrix A Logframe mátrix, szakszerő alkalmazásának minden elınye mellett, nem csodaszer, amely azonnali megoldást kínál a jó projektek kijelöléséhez, illetve tervezéséhez. Megfelelı használat esetén a Logframe segítséget nyújt a tevékenységek, eredmények, célok és célkitőzések közötti logikai összefüggések jobb áttekintéséhez, legalábbis a kellıen tájékozott felhasználó számára. A Logframe-t nem szabad pusztán mechanikus eljárások összességének tekinteni, hanem a gondolkodást segítı eszközként kell kezelni. A Logframe-t emellett dinamikus eszközként kell kezelni, amelyet újra kell értékelni és felül kell vizsgálni a projekt fejlıdésével és a körülmények változásával párhuzamosan. A Logframe-t a projekttervezés és -költségvetés struktúrájának és céljának meghatározásához kell használni, de nem szabad rugalmatlan és akadályt jelentı eszközként kezelni. A Logframe valójában egy négy oszlopot és négy sort tartalmazó mátrix (legegyszerőbb formájában). A vertikális logika a projekt tevékenységét, az okozati összefüggéseket és a fontos feltételezéseket, illetve a projekt-menedzser befolyásolási körén kívül esı bizonytalansági tényezıket határozza meg. A horizontális logika a projekt hatásainak és a projekt által felhasznált erıforrások méréséhez kapcsolódik, a fıbb mérési mutatók és a mérések ellenırzéséhez szükséges eszközök meghatározásán keresztül. 14 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

15 Innovációs pályázati projektek menedzselése Intervenciós logika megfogalmazása A projekt alapjául szolgáló stratégiát intervenciós logikának nevezik, ez nem más, mint a projekt magyarázó leírása. Feltételezések/kockázatok értékelése Egy projekt sikere gyakran nemcsak a projekt beavatkozásain múlik, hanem bizonyos külsı tényezıkön, illetve konkrét feltételezéseken is. A külsı tényezık brainstorming révén határozhatóak meg a logframe minden egyes szintjére vonatkozóan. A projekt beavatkozásokon túl a sikerhez szükséges egyéb tényezık az alattuk lévı sorban találhatóak. A feltételezések meghatározását követıen a kívánt helyzet formájában kell azokat megfogalmazni. Ilyen módon lehetıvé válik ellenırzésük és értékelésük a feltételezési algoritmus segítségével. Fenntarthatóságot biztosító tényezık meghatározása A fenntarthatóságot biztosító tényezıket is figyelembe kell venni a logframe-ben. Egy projektrıl akkor mondható el, hogy fenntartható, ha azt követıen is hasznokat/elınyöket kínál a kedvezményezetteknek, miután az adományozói segítségnyújtás fı része véget ért. Fenntarthatóságot befolyásoló tényezık elemzése Egy projektrıl akkor mondható el, hogy fenntartható, ha tartósan hasznokat/elınyöket kínál a projekt kedvezményezetteinek. A projektet közvetlenül befolyásoló belsı és külsı tényezıket pl. SWOT elemzés segítségével lehet felmérni. Objektíven ellenırizhetı mutatók meghatározása Az objektíven ellenırizhetı mutatók megmutatják, hogy a célokat sikerült-e teljesíteni vagy sem a logframe egyes szintjein. E mutatók alapján kerülhet sor a megfelelı monitoring rendszer kidolgozására. Az objektíven ellenırizhetı jelzı azt jelenti, hogy az ugyanazon mutatót mérı különbözı személyek ugyanazokat a mérési eredményeket kapják meg. Ellenırzési eszközök meghatározása Az ellenırzési eszközök révén a mutatókat, illetve mérıszámokat rögzítik és a projektmenedzsment, illetve az értékelést végrehajtó személyek rendelkezésére bocsátják. Meg kell határozni: a formát, hogy kinek kell információkat biztosítania és azt, hogy milyen rendszerességgel kell biztosítani azokat. PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 15

16 Innovatív ötletek megvalósítása Erıforrások és költségek meghatározása Az erıforrások közé a tervezett tevékenységek elvégzéséhez és a projekt irányításához szükséges emberi, anyagi és pénzügyi erıforrások tartoznak. A projekthez szükséges erıforrások és költségek pontos megbecslése érdekében részletesen meg kell határozni a tervezett tevékenységeket és az irányításhoz szükséges tevékenységeket. Tevékenységi terv készítése A projekt tevékenységeinek ütemezését, sorrendjét és idıtartamát tartalmazó tervet tevékenységi tervnek nevezik. Miután elkészült a logframe, a bal oldali oszlopból ki lehet másolni a tevékenységeket a tevékenységi tervbe. Költségvetés készítése Miután a tevékenységeket bejegyezték a proforma tervbe, meg kell határozni a tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai, anyagi és pénzügyi erıforrásokat. Mivel a késıbbiekben különbözı szempontok szerint kell összevonni és összesíteni a költségeket, az erıforrásokat elıre meghatározott költségkategóriák szerint kell felosztani. 16 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

17 4. táblázat Logikai keretmátrix a gyakorlatban PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 17 Leíró összefoglalás TÁGABB CÉL KÖZVETLEN CÉLOK VÉGTERMÉKEK OUTPUT-OK ERİFORRÁSOK INPUT-OK Objektíven ellenırizhetı mutatók A HATÁS ELÉRÉSÉNEK MÉRTÉKE A HATÁS NAGYSÁGRENDJE, CÉLOK ELÉRÉSE A VÉGTERMÉK NAGYSÁGRENDJE: a projekt idıtartam alatt létrehozandó mennyiség és minıség A szükséges erıforrások természete és mennyisége, költségek, idıpontok és helyszín meghatározása Az ellenırzés eszközei Információ forrásai: Jelentések, hivatalos statisztikák, projekt kedvezményezettek Módszerek: írott anyagok elemzése, megfigyelések, felmérések Információ forrásai: Jelentések, hivatalos statisztikák, projekt kedvezményezettek Módszerek: írott anyagok elemzése, megfigyelések, felmérések Információ forrásai: Jelentések, hivatalos statisztikák, projekt kedvezményezettek Módszerek: írott anyagok elemzése, megfigyelések, felmérések Fontos feltételezések és kockázatok Feltételezések a közvetlen és tágabb célok kapcsolatában Feltételezések a végtermék és közvetlen célok kapcsolatában Feltételezések az erıforrások és végtermékek kapcsolatában Innovációs pályázati projektek menedzselése

18 18 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Általános célkitőzések (stratégiai célok) Specifikus célkitőzések (projekt célja) Várt eredmények Tevékenységek Projektleírás - további K+F tevékenység megalapozása - tevékenységi kör bıvítése - stabilabb cégmőködés megalapozása - piaci rés betöltése - új termék kifejlesztése és megjelenítése a piacon - kifejlesztett termék - elkészült megvalósíthatósági tanulmány - know-how megvásárlása - laboratóriumi szolgáltatások anyagvizsgálatok - megvalósíthatósági tanulmány készí(tte)tése Objektíven igazolható eredményességi mutatók - további termékek megjelenése a piacon (termék/év) - árbevétel növekedése (HUF/év) - árbevétel összetételének változása (értékesítés % / fejlesztés %) - - termék értékesítési adatai (HUF/év) - - megszerezett szabadalom - elkészült prototípus -... oldal megv. tanulmány Eszközök: - 5. táblázat A kiadványban szereplı mintaprojekt logikai keretmátrixa Ellenırzés forrásai és eszközei - gazdálkodási adatok - marketing dokumentumok - gazdálkodási adatok - marketing dokumentumok - szabadalmi hivatal dokumentációja - sajtóanyagok - projektdokumentációk Költségek: -... HUF pályázati önrész -... HUF pályázati támogatás -... HUF nem jogosult költségek Kockázatok és feltételezések (külsı tényezık) - fejlesztési elképzelések iránti kereslet megléte - - termék iránti kereslet fennmaradása - sikeresen lefolytatott szabadalmaztatási eljárás - Elıfeltételek: - kidolgozott pályázati dokumentáció - kedvezı döntés - megkötött támogatási szerzıdés Innovatív ötletek megvalósítása

19 Innovációs pályázati projektek menedzselése 1.3 A pályázatkészítés elıkészítı feladatai Pályázatfigyelés, információforrások 11 A sikeres pályázás egyik alapja, hogy kellı idıben és megbízható forrásból szerezzünk tudomást a számunkra megfelelı pályázatokról. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szervezetünk mőködése, illetve fejlesztése szempontjából releváns, különbözı témájú és eltérı idıpontokban megjelenı pályázati felhívásokat. Ez nem könnyő feladat, hiszen bizonyos esetekben akár több tucat vagy több száz pályázat közül kell kiválasztani a számunkra legmegfelelıbbet. Gyakran megfigyelhetı, hogy a pályázatfigyelés (majd ezt követıen a pályázat elkészítésének és a pályázati projektek megvalósításának) eredményessége érdekében külsı szakmai segítséget is igénybe kell venni. A pályázatfigyelés formái: a pályázók saját maguk (pl. cégvezetı, gazdasági vezetı vagy külön pályázati szakértı munkatárs) igyekeznek figyelemmel kísérni a pályázati kiírásokat, külsı, pályázatfigyeléssel és pályázatkészítéssel foglalkozó cég vagy szakértı segítségét veszik igénybe. A pályázati információk fı forrásai: Nyomtatott formában megjelenı tájékoztató kiadványok (pl.: Pénzforrás, Forrás Express, GKM - Forrástájékoztató, Közbeszerzési Értesítı, Sansz), Internetes források (pl.: a Regionális Fejlesztési Ügynökségek honlapjai pl. a Regionális Innovációs Ügynökségek honlapjai pl.: Szakmai és információs rendezvények A különbözı vállalkozásfejlesztéssel, innovációtámogatással, illetve a pályázati programok lebonyolításával foglalkozó szervezetek rendszeresen tartanak szakmai rendezvényeket, tájékoztató napokat, ahol az érdeklıdık számára információkat nyújtanak az aktuális pályázati programokról, illetve gyakran a meghirdetés elıtt álló programokról is. Pénzintézetek (pl. számlavezetı bank) Barátok, ismerısök, együttmőködı partnerek Fontos kiemelni ennek az információforrásnak a jelentıségét, az ismerısöktıl, partnerszervezetektıl származó információk egyrészt kiegészíthetik az egyéb forrásból megszerzett ismereteket, másrészt pedig gyakran már gyakorlati tapasztalatokkal is szolgálhatnak, amennyiben ık már korábban benyújtottak pályázatokat A fejezet összeállítása a MISZ [2006]: Innovációs menedzsment kézikönyv c. kiadvány anyagának felhasználásával készült. 12 A partnerektıl származó információk nem pótolják a hivatalos pályázati dokumentációt, ezt mindenképpen célszerő részletesen áttanulmányozni a pályázat benyújtása elıtt! PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 19

20 Innovatív ötletek megvalósítása Néhány tanács a pályázatfigyeléshez: Ajánlatos a keresést elıször győjtıportálon (pl. kezdeni. Mindig meg kell gyızıdni arról, hogy az információ hiteles forrásból származik-e. A pályázatfigyelést rendszeresen célszerő végezni, mert egyrészt, ha az adott pillanatban nem is tud az adott szervezet egy bizonyos pályázaton elindulni, elképzelhetı, hogy hónapok múltán, vagy a következı évben igen, másrészt pedig folyamatosan jelennek meg újabb pályázati kiírások is. Javasoljuk, hogy győjtsék össze azokat a pályázati lehetıségeket is, amelyek esetleg csak hosszabb távon lehetnek relevánsak a pályázatot benyújtani tervezı szervezet számára. Ezek áttanulmányozásával jobban és tudatosabban fel tudnak rájuk készülni Aktuális, innovációs tevékenységet támogató hazai pályázati programok Az NKTH által meghirdetett pályázati programok 14 Az NKTH feladata, hogy a kormány tudomány- és technológiapolitikáját végrehajtsa, kidolgozza a nemzeti innovációs rendszer mőködésének feltételrendszerét. A K+F hasznosulás felgyorsításához kiszámítható pénzforrásokra van szükség. Ezért a kormány életre hívta a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot, melyet az NKTH kezel. A mikro- és kisvállalkozások kivételével minden gazdasági társaság köteles a törvényben 15 a járulék alapjául meghatározott adóalap 0.3%-át innovációs járulékként az Alapba befizetni. A magyar állam ugyanekkora összeget tesz hozzá az Alap forrásaihoz. Az NKTH felelıssége, hogy ezt a közpénzt a kutatás-fejlesztésen keresztül a magyar gazdaság részére forgassa vissza. Az innovációs támogatások lebonyolítását - az NKTH felügyeletével - a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) végzi. 13 Az aktuális innovációs pályázati programok részletes bemutatására egy külön kiadvány készült a NYD Régióban. Innovációs pályázati tanácsadó kisokos A pályázati programokról részletes információk találhatóak a következı weboldalakon: A évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról alapján. 20 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

21 Innovációs pályázati projektek menedzselése 6. táblázat Jelenleg aktuális nemzeti pályázati programok pl.: Apponyi Albert Program - Mecenatúra (MEC) Vállalati regionális kutatóközpontok létrehozása a regionális tudásközpontok erısítésére (KUTREG_06) Mecenatúra (MEC) pályázat a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek javítására A pályázati program célja: kutatók-fejlesztık nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása, az innovációs tevékenységgel, beleértve a kutatás-fejlesztést, közvetlenül összefüggı konferenciák szervezésének, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása, az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése, innováció-ösztönzési célú díjakhoz történı hozzájárulás, a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és mőködtetésében történı részvétel támogatása, valamint magyar résztvevık bekapcsolódásának elısegítése az Európai Unió innovációs programjaiba. Beadási határidı: december 31-ig folyamatos A támogatás célja: vállalati regionális kutatóközpontok létrehozása, alkalmazásorientált, koncentrált vállalati kutatás-fejlesztési projektek támogatásával, új vállalati kutatók alkalmazásával, a regionális egyetemi tudásközpontok környezetében, az iparilag kevésbé fejlett Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld területén. A pályamővek beadásának határideje: november Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv ( ) innovációs pályázatai a évi GVOP pályázatok Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv ( ) keretein belül is kiemelt prioritásként szerepelt a kutatás-fejlesztési, illetve innovációs tevékenységek támogatása, azonban az ide tartozó pályázati ablakok már bezárultak, ezekre már nem nyújthatóak be pályázatok A GVOP (KKV Vállalati innováció támogatása) /3 jelzéső pályázatra április 10-ig lehetett pályázatokat benyújtani. PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 21

22 Innovatív ötletek megvalósítása 3. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) pályázatok Az innovációs tevékenységek támogatása kiemelt helyen szerepel a jelenleg elıkészítés alatt álló II. Nemzeti Fejlesztési Terv ( ) Gazdaságfejlesztési Operatív Programjában (GOP) 17 is, így elıreláthatóan 2007-tıl újabb jelentıs források fognak megnyílni a pályázó szervezetek (pl. kis- és középvállalkozások, kutatóintézetek, hídképzı szervezetek) részére. A GOP tervezett prioritásai a következık: 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért 2. prioritás: Vállalkozások (kiemelten a kkv-k) jövedelemtermelı képességének erısítéséért 3. prioritás: Az információs társadalom és a modern üzleti környezet erısítéséért 4. Technikai prioritás: Pénzügyi eszközök technikai prioritása Az 1. (K+F és innováció a versenyképességért) prioritás célja az ország gazdasági versenyképességét erısítı, a gazdaságban hasznosuló alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés (kutatásfejlesztési tevékenység) támogatása; az innovációs folyamat szereplıi (pl. vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek, innovatív vállalkozásokat és innovációs tevékenységeket támogató szervezetek) közötti szorosabb együttmőködéseknek, illetve a vállalkozások önálló innovációs tevékenységének ösztönzése, valamint az innovatív vállalkozások fejlıdését segítı technológiai hídképzı intézmények létrehozásának, mőködtetésének elısegítése. Az egyes komponensekhez tartozó konkrét pályázati kiírások a rendelkezésre álló információk szerint 2007 elejére várhatóak Jó tanácsok mérlegelendı szempontok (még a pályázat beadása elıtt) Információgyőjtés, pályázatok kiválasztása Az információgyőjtéssel kapcsolatos jó tanácsokat részletesebben a kiadvány Pályázatfigyelés, információforrások c. fejezete tartalmazza. Miután a pályázó szervezet saját maga önállóan vagy külsı tanácsadó segítségével áttekintette a számára szóba jöhetı pályázati lehetıségeket, döntést kell hoznia, hogy melyik pályázati felhívásra kíván pályázatot benyújtani. A mérlegelendı szempontokhoz az alábbi rövid listával kívánunk segítséget nyújtani. 17 Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

23 Innovációs pályázati projektek menedzselése Pályázatkészítés, pályázati projektek menedzselése A pályázatkészítés során az egyik fontos kérdés, hogy mi magunk kívánjuk elkészíteni a pályázatot vagy ezzel inkább egy külsı szakértıt bízunk meg. Az elmúlt években már nagyon sok szervezet tudott saját példáján keresztül is gyakorlati tapasztalatokhoz jutni a pályázatkészítési folyamat során felmerülı feladatokkal kapcsolatban, és egyre több információ érhetı el az interneten, illetve a szakmai tájékoztató kiadványokon és rendezvényeken keresztül is. Mindezek abba az irányba mutatnak, hogy egyre több szervezet vált, illetve válik képessé arra, hogy saját maga is el tudjon készíteni egy jó színvonalú, sikerre esélyes pályázatot. A pályázatok egyre növekvı száma, a különbözı pályázati programok egymástól eltérı formai és tartalmi követelményrendszere, a folyamatosan változó feltételek, illetve jogszabályok viszont azt eredményezik, hogy nagyon sok pályázatot benyújtani kívánó szervezet fordul külsı tanácsadóhoz segítségért. Az innovációs témájú pályázatokkal, köztük a Baross Gábor Program pályázataival kapcsolatosan is, a Nyugat-dunántúli Régióban részletes információt és szakmai segítséget nyújtanak a pályázóknak a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 18 szakértıi. A külsı pályázatkészítı szakértı kiválasztásakor fontos szempont, hogy a cég, illetve a szakértı rendelkezzen megfelelı szakmai referenciákkal, sikeresen lebonyolított pályázati programokkal. További szempont lehet az is, hogy a kiválasztásra kerülı szervezet lehetıleg ne csak a pályázat benyújtásáig, hanem a teljes pályázati projekt befejezéséig segítse a pályázó munkáját. Jogosultság kérdése, pályázati feltételek megléte A Pályázati útmutatók részletesen ismertetik, hogy az adott pályázati program esetében kik tartoznak a Támogatásra jogosultak körébe, mely szervezetek (pl.: kis- és középvállalkozások, non-profit szervezetek), illetve bizonyos esetekben magánszemélyek nyújthatnak be pályázatot és igényelhetnek támogatást projektjük megvalósításához. A Pályázati útmutatók részletes áttanulmányozása segítséget nyújt a pályázók számára, hogy át tudják tekinteni, mely feltételeknek (pl. a szervezet mőködésével kapcsolatosan elıírt követelmények, a szükséges saját erı biztosítása, a fenntarthatósággal kapcsolatos követelmények) kell megfelelniük ahhoz, hogy az adott pályázati felhívásra, sikerre esélyes pályázatot tudjanak benyújtani. Ezen feltételek teljesülésére, illetve teljesíthetıségére legyünk figyelemmel a pályázati partnereink kiválasztása során is. 18 A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) tevékenységérıl részletes információk találhatóak a weboldalon, az Ügynökség tagjairól, illetve elérhetıségükrıl a kiadvány hátoldalán tájékozódhatnak. PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 23

24 Innovatív ötletek megvalósítása Önállóan vagy konzorciumban Figyelemmel kell lenniük a pályázóknak arra is, hogy az általuk kiválasztott pályázati program esetében a pályázatot önállóan (pl. BGP-INNOCSEKK pályázat) vagy konzorciumban (pl. Jedlik Ányos Program) kell-e benyújtaniuk. Ha két vagy több tagból álló konzorcium nyújt be pályázatot, akkor célszerő, hogy az együttmőködés legfontosabb részleteirıl írásos megállapodást kössenek egymással, amely egyrészt megkönnyíti a késıbbi együttmőködést, másrészt pedig megelızheti a késıbbi félreértéseket és vitákat, illetve megkönnyítheti az esetlegesen kialakuló vitás kérdések rendezését. Ebben az írásos megállapodásban célszerő rögzíteni többek között az egyes partnerek szerepét, az általuk vállalt feladatokat és az általuk biztosítandó erıforrásokat (pl. szakértık, eszközök, pénzösszeg), a konzorciumvezetı személyét és hatáskörét, a konzorciumon belüli belsı kommunikáció, illetve koordináció módját és formáját, a felmerülı vitás kérdések és kockázatok kezelésének módját, és ezeken kívül a pályázati projekt eredményeként létrejövı szellemi és egyéb tulajdonjogokból való részesedés mértékét is. Ha a pályázatot benyújtani kívánó szervezet még nem rendelkezik kellı pályázatkészítési, és menedzselési tapasztalattal, akkor javasoljuk, hogy elıször egy kisebb volumenő pályázati projekt megvalósítására nyújtson be pályázatot, vagy igyekezzen csatlakozni egy több partnerbıl álló konzorciumhoz, az így megszerzett gyakorlati tapasztalatok hozzásegíthetik, hogy késıbb más, nagyobb volumenő projekteket is eredményesen tudjon megvalósítani. Projekt mérete, feladatok, költségek Mit tud vállalni a pályázó? A pályázó szervezet által megvalósítani kívánt projekt teljes költségvetése a legtöbb esetben meghaladja a pályázat költségvetésében szereplı összeget. A Pályázati útmutatók részletesen tartalmazzák, hogy az adott pályázati programban mely tevékenységek tekinthetık Támogatható tevékenységnek és az ezek megvalósítása során felmerülı költségek közül melyek tartoznak az Elszámolható költségek közé. A pályázatok költségvetésében általában csak ezek a költségek jeleníthetıek meg. A pályázatok költségvetésének összeállításakor vegyék figyelembe az elıírt minimális, illetve maximális támogatási összeget, ne kérjenek se kevesebbet, se többet, mint amennyi szakmai és pénzügyi szempontból indokolható! A pályázónak át kell gondolnia és igazolnia is kell, hogy biztosítani tudja a projekt költségvetésének a támogatáson felüli részét. 24 PANNON NOVUM Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A pályázatírás alapjai Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai Projekt A projekt olyan megtervezett tevékenység, amely forrásokon

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Az Európai Unió fontos kérdésként kezeli a közigazgatás minıségfejlesztését. A fejlesztési programok

Részletesebben

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból Az c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból 1. Az innováció (gazdasági) természetrajza 2006. okt. 3 2. Az innováció a világban és az EU- ban 2006. okt. 10. 3. A hazai innováció és kérdıjelei

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

A projektmenedzsment gyakorlata

A projektmenedzsment gyakorlata MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A projektmenedzsment gyakorlata Szűcs István Nagy Adrián Szilárd A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, gyakorlatorientált

Részletesebben

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések ND_INRG_05-TAUMOBIL Az elsı magyar alternatív

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája A Doktori Iskola szerves része a Wesley János Lelkészképzı Fıiskolának, így annak szabályozó dokumentumai értelemszerően érvényesek

Részletesebben

Projekt ciklus menedzsment

Projekt ciklus menedzsment Projekt ciklus menedzsment A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus Bonus-HU Program Pályázati útmutató Budapest, 2008. augusztus 1 Bevezetés...3 I. A Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó általános ismeretek...3 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és jogcíme...3

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS STRATÉGIAI PROGRAMJA A Konzorcium megbízásából készítette: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult Mőszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2003 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA Felsıoktatási Minıségi Díj pályázat 29. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1. A Budapesti Mőszaki Fıiskola bemutatása... 1 2. Az intézményi önértékelés illeszkedése

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ (K+F+I) INTÉZMÉNYRENDSZERE

A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ (K+F+I) INTÉZMÉNYRENDSZERE A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ (K+F+I) INTÉZMÉNYRENDSZERE 1. BEVEZETÉS Molnár László egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Marketing Intézet A magyar Kormány 2007-ben fogadta el a következı

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER

VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER Debreceni Egyetem Informatikai Kar VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER Dr. Kuki Attila Egyetemi Adjunktus Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék GYÖKÉR RÓBERT Mérnök Informatikus levelezı Debrecen 2009.

Részletesebben

A mintavételezés és a becslés módszertana

A mintavételezés és a becslés módszertana A mintavételezés és a becslés módszertana út az alapbizonylatig Mit szeretnénk elérni? Elegendı és megfelelı legyen, Túl - és alul vizsgálat elkerülése Minél hatékonyabban dolgozzunk! 2 530. st. TARTALOM

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében Készítette: Bodnár Emese

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK a képzési program részét képezı 30 órás tréning modulhoz, a 12-21., 57-60. és 83-87. számú ajánlati részben szereplı képzéshez és a 63. ajánlati részben szereplı nem OKS képzési modulhoz

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ II. A gazdasági válság hatása a regionális versenyképességre

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ II. A gazdasági válság hatása a regionális versenyképességre KUTATÁSI BESZÁMOLÓ II. A gazdasági válság hatása a regionális versenyképességre c. kutatási projekthez Kutatásvezetı: dr. Kassay János A kutatási projektben résztvevı munkatársak: - Csata Andrea - dr.

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK Kérdés: Miként kell eljárni, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a szolgáltató? Válasz: A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. (1) bekezdésének h) alpontja

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 5.1. A sorokban

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) MKKSZ Akadémia zárórendezvénye a Parlamentben Budapest, 2009. december 8. Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék

Részletesebben

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:...

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:... Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETÉS... 7 A TERÜLETI ALAPON SZERVEZETT GAZDASÁG STRUKTÚRÁJA... 15 1. Bevezetés... 15 2. A területi rendszerő gazdaság irányításának alapjai... 16 3. A területi

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25 EDF CSOPORT TARSADALMI FELELOSSEGVALLALAS MEGALLAPODAS FELÜLVIZSGÁLATA 2009. január 25 1/25 MEGÁLLAPODÁS AZ EDF CSOPORT SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓAN, amely létrejött : Az EDF,

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 18-0 uditálás, hatékonyságvizsgálat 18-0/2 kézhez kapott esettanulmány részvétel egy belsı auditban.

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-tıl 1/37 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA 2010 Oldal: 1 / 28 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 AZ ÁTVILÁGÍTÁSRÓL RÖVIDEN 5 AZ ÁTVILÁGÍTÁS SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZAT JÖVŐBENI MŰKÖDÉSÉBEN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

The complex defence systems of vehicles is described in thisscript, considering personal elements.

The complex defence systems of vehicles is described in thisscript, considering personal elements. KATONAI GÉPÉSZET KONKOLY JÓZSEF GÉPJÁRMŐVÉDELEM SAFETY TECHNOLOGY OF VEHICLES The complex defence systems of vehicles is described in thisscript, considering personal elements. Dolgozatomban a gépjármővek

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. A PROJEKT FOGALMA 3 3. TANÁCSADÁSI FOLYAMAT 6

Tartalomjegyzék 2. A PROJEKT FOGALMA 3 3. TANÁCSADÁSI FOLYAMAT 6 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. A PROJEKT FOGALMA 3 2.1. Projektmenedzsment fogalma 4 2.1.1. Projektmenedzsment története 4 3. TANÁCSADÁSI FOLYAMAT 6 3.1. Coaching és tanácsadás 6 3.1.1. A tanácsadás,

Részletesebben

REGIONÁLIS POLITIKA. A területi tervezés fogalma, jellemzıi

REGIONÁLIS POLITIKA. A területi tervezés fogalma, jellemzıi REGIONÁLIS POLITIKA 5. elıadás Területi tervezés, programozás és monitoring az EU-ban és Magyarországon A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor

Részletesebben

A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip KIFEJLESZTÉSE. GVOP 3.1.1 Projekt Esettanulmány

A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip KIFEJLESZTÉSE. GVOP 3.1.1 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/GVOP 2004 3.1.1. Alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológiai-fejlesztési tevékenységek A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK ND_INRG_05 Pályázati felhívás Budapest, 2005. november Tartalomjegyzék 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és összege...3 3. A

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben