11. FEJEZET Projektgenerálás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. FEJEZET Projektgenerálás"

Átírás

1 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló képesség a stratégiai tervezésbıl és programozásból automatikusan fakadó képesség. Ezért a fejezet ismétlésképpen röviden összefoglalja a stratégiai tervezés konklúzióját, eredményét, majd a projektgenerálás módszertana kerül sorra a gyakorlati tapasztalatok felhasználásával. Mindeközben kitérünk arra, hogy egy önkormányzat számára hogyan és mikor játszhat szerepet a projektgenerálás. A fejezet elolvasása után a következı kérdésekre fog választ kapni: Mit nevezünk projektnek? Mit értünk projektgenerálás alatt? Hogyan kapcsolódik a projektgenerálás a stratégiai tervezéshez? Ha a stratégiai tervezés eredményeképpen már kialakulnak konkrét projekt-tervek, miért érdemes az önkormányzatnak projektgenerálást végeznie? Ki vehet részt a projekt generálásában? Melyek a projektgenerálás fıbb lépései? Pontosan mi legyen az ismertetı kampány tárgya? Mit értünk általános tájékoztatás és marketing alatt a projektgenerálás folyamatában? (1. lépés) Mirıl szóljon az elsı információs nap? (2. lépés) Mi a módszertani képzés tartalma és módszere? (3-4. lépés) Mit jelent a projektkoncepció kidolgozása és projektgyőjtés a projektgenerálás folyamatában? (5. lépés) Milyen formában rögzítsünk egy projektötletet a projektgenerálás során? Mit értünk a projektek feldolgozása, projektadatbázis készítése alatt a projektgenerálás folyamatában? (6. lépés) Mit értünk szelekció, egyeztetés, kapcsolódási pontok feltárása alatt a projektgenerálás folyamatában? (7. lépés) 249

2 Miért van szükség kísérı képzésre a projektgenerálás folyamatában (8. lépés) Mi a projektgenerálási folyamat eredménye? Mi a projektgenerálási folyamat kockázati tényezıi? 250

3 Mit nevezünk projektnek? A projekt fogalmának több meghatározása is létezik, melyek közül megpróbáltuk összefoglalni mindazon jellemzıket, amelyek a projektet, illetve az ún. projekt-típusú gondolkodást általában jellemzik. Napjainkban talán a leginkább elfogadott meghatározás szerint, projekt minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési idıtartama, valamint teljesítésének költségei és egyéb erıforrásai meghatározottak, és egy jól definiált cél elérésére irányul. 1 A projekt nem sorolható a szervezeti egységek megszokott, napi rutin jellegő tevékenységei közé, attól elkülönül. Bár a projekt definiálását sokan elvégezték, és azokban apróbb különbségek felfedezhetık, a többségük mind tartalmazza az alábbiakban bemutatásra kerülı ismérveket, amelyek egyértelmően azonosítják a projekteket: egyszeri tevékenység, illetve tevékenység sorozat, erıforrás-igényes, megvalósításához eszközöket, humán erıforrást kell rendelni, rögzített célokkal rendelkezik, azaz célorientált, újdonságtartalommal bír, a szervezet mindennapos mőködését meghaladó kockázatot visel, meghatározott idı alatt és meghatározott és költségbıl kell megvalósítani (idı- és költségkorlátos), specifikus egymást követı fázisok, tevékenységek jellemzik, komplex feladat (számos szakterület), önálló szervezeti háttérrel rendelkezik, dinamikus végrehajtási igény jellemzi (a feltételek menetközben is szükség szerint változhatnak). 1 (Görög Mihály: Általános projekt-menedzsment. Aula, 2001.) 251

4 A projekteket nagyon sokféleképpen lehet csoportosítani, melyek közül talán az egyik leggyakoribb, amikor a tevékenység és/vagy az eredmény jellege alapján történik a csoportosítás. Ezek alapján a projekteket három fı kategóriába sorolhatjuk: beruházási projektek, kutatási és fejlesztési projektek (K+F), szellemi szolgáltatási projektek. A beruházási projektek csoportjába sorolható minden olyan projekt, amelynek eredményeként valamilyen termék elıállítására, vagy valamilyen szolgáltatás teljesítésére alkalmas létesítmény jön létre, vagy a már meglévı létesítmény kerül átalakításra bıvítés, felújítás vagy rekonstrukció formájában. A kutatási és fejlesztési projektek csoportjába sorolunk minden olyan projektet, amelynek eredményeként új termék, szolgáltatás vagy új technológia jön létre, továbbá a meglévı termék, szolgáltatás vagy technológia fejlıdése következik be, amelynek során általában az elıállítás hatékonysága is javul és/vagy az elıállítási költség csökken. A K+F projektek nevezhetık a leginkább innovatív projekteknek. A szellemi szolgáltatási projektek csoportjába azok a projektek tartoznak, amelyek eredményeként egy adott szervezet mőködési körülményeinek és keretfeltételeinek új minısége jön létre: pl. üzleti mőködési folyamatok változása, a szervezeti struktúra átalakítása, a tulajdoni struktúra megváltozása, a szervezet tagjainak jelentıs mértékő tovább- vagy átképzése. Projektet létrehozhat, illetve megvalósíthat egyetlen szervezet is, ám a legtöbb projekt komplex szakértelmet kíván, sıt, bizonyos külsı támogatással létrejövı projektekkel kapcsolatban egyenesen elvárás, hogy az több szervezet együttmőködésén alapuljon. Mit értünk projektgenerálás alatt? A projektgenerálás lényege, hogy meghatározott földrajzi területen, meghatározott szereplıkkel együttmőködve az adott terület és a szereplık által megvalósítható, az adott terület problémáira választ adó vagy/és fejlıdését elısegítı fejlesztési lehetıségeket (vagyis a lehetséges projekteket) feltárja, ezeket a fejlesztési lehetıségeket egymással 252

5 összehasonlítva elemezze, és kiválassza közülük azokat, amelyek leginkább megvalósításra érdemesek egy közösen megállapodott értékrend szerint. A projektgenerálás része a feltárt fejlesztési lehetıségek finanszírozhatóságának vizsgálata is, valamint a lehetıségek és a források egymásnak való megfeleltetése. E kiválasztás eredményeként határozhatók meg azok a projektek, amelyekre a projekttervezés (lásd a következı fejezetben) elindulhat. A projektgenerálás alapos elıkészítést és elemzést igénylı feladat, mivel az adott földrajzi egység több szereplıjét is magába foglalja, és az egyes projektötleteket egymással és a megvalósítási lehetıségekkel egyszerre hasonlítja össze. Mindamellett, ideális esetben a klasszikus értelemben vett projektgenerálás egyszerően megoldható (ez a késıbb ismertetett módszertanból is kitőnik). Hogyan kapcsolódik a projektgenerálás a stratégiai tervezéshez? A projektgenerálás képessége a stratégiai tervezésbıl fakad: a stratégiai tervre épülı operatív programok projekt-kereteknek is nevezhetıek, melyek meghatározzák a projekt témáját, és a projektgenerálás során kell ezeket a kereteket konkrét tartalommal feltölteni. Elképzelhetı, hogy a stratégiai terv alapján kialakított operatív programok olyannyira konkrétak tartalmukban (pl. a helyi általános iskola felújítása, vagy teleház kialakítása ), hogy mindez már nem igényel további ötleteket. Ebben az esetben az operatív program már önmagában projektötletek halmaza. (A programmal kapcsolatos részletek tisztázása mint például hogy hol történjen a teleház kialakítása, milyen finanszírozási konstrukcióban nem a projektgenerálás, hanem a projekttervezés témaköre.) Ha azonban az önkormányzat programjai önmagukban még általánosak (pl. oktatási infrastruktúra fejlesztése ), akkor az önkormányzatnak házon belül kell projektgenerálást végeznie, és eldöntenie, hogy a felmerült projektötletek közül a teleház kialakítását vagy az iskolafelújítást választja. A Helyzetelemzés és stratégiaalkotás fejezetben megismert tervezési folyamat végén tehát akár konkrét projektötletek, projektcélok is meghatározásra kerülhetnek. Ilyenkor 253

6 elvileg már csak a projekt felépítésére, megtervezésére van szükség, a következı fejezet alapján. Ha a stratégiai tervezés eredményeképpen már kialakulnak konkrét projekttervek, miért érdemes az önkormányzatnak projektgenerálást végeznie? Elıször is szögezzük le: a stratégiai tervezés eredményeképpen nem feltétlenül állnak elı konkrét, az önkormányzatok által megvalósítandó projektötletek. Ez függ a stratégiai terv volumenétıl, valamint a település méretétıl is. A valóságban azonban projektgenerálásra igen gyakran azért van szükség, mert a különbözı civil szervezetek, önkormányzatok és más gazdasági szervezetek, vagyis a potenciális kedvezményezettek, ha rendelkeznek is önálló stratégiai tervekkel, fejlesztési koncepciókkal, ezek nem egymásra épülı és egymást kiegészítı projektek sorozatából állnak, nincsen kapcsolódásuk az adott földrajzi egység, az ott lévı más szereplık projektjeihez. Ez egymás eredményét kioltó, a szinergikus hatásokat nem kihasználó projektek megvalósulásához vezethet. Ennek számos oka van, melyek közül a leggyakoribbakat az alábbiakban foglaltuk össze reméljük, a közeljövıben egyre kevésbé lesznek ezen okok jellemzıek. Magyarországon a központi fejlesztési források mai napig is mőködı rendszere alapvetıen a forrásorientált megközelítésre szoktatta rá a projektgazdákat, amelynek lényege, hogy olyan fejlesztést hajtanak végre, amire forrás van. Ezzel szemben a Strukturális Alapok rendszerében a szükségletorientált megközelítést helyezik elıtérbe, aminek lényege, hogy olyan fejlesztéseket kell végrehajtani, amelyek az adott térségben/tagállamban meglévı, objektíven alátámasztható szükségletre reagálnak. Ez azért jelent problémát, mert számos projektgazda számára nehezen elfogadható, hogy nem azt mondják meg, mire van pénz, és majd ahhoz hozzárendeli a megfelelı projektet, hanem általános megfogalmazott célkitőzések és a helyi szükségletek alapján kell kialakítani és elıkészíteni projektet akkor, amikor nem ismertek a pályázati feltételek, csak a forrásoknak a meglehetısen általános és homályos ígérete. A projektgazdák jelentıs része nem projektfejlesztésre, hanem pályázatkészítésre van berendezkedve. A projektfejlesztés során az elsı lépés a szükségletek 254

7 vizsgálatára támaszkodva egy projekt részletes megtervezése, az ahhoz szükséges elızetes elemzések elvégzése, tervek elkészítése, ezt követheti a finanszírozási konstrukció kialakítása; ebben a megközelítésben a pályázat kidolgozása nem más, mint a meglévı projektnek a pályázat követelményeinek megfelelı formátumban történı prezentálása. Ezzel szemben a projektgazdák többsége nem tervezi meg részletesen a projektjét, s gyakran a projekt azonos a kitöltött pályázati nyomtatvánnyal. Nincsenek, vagy nagyon korlátozottak az országban a kreatív projektfejlesztési hagyományok, tapasztalatok. A projektgazdák általában nagyon nyilvánvaló projektekben gondolkodnak (amelyek nagy része az önkormányzatok esetében a lakossági infrastruktúra fejlesztésére koncentrálódik), és nem rendelkeznek olyan mechanizmusokkal, szervezetekkel, ismeretekkel, melyek biztosíthatnák a valós szükségletekre megoldásokat kínáló fejlesztési projektek kialakítását. Nincsenek források a projekt kidolgozására, a projektgazdák egy jelentıs hányadát jelentı önkormányzatoknak nincs arra forrása, hogy nagy fejlesztési projektjeiket részletesen megtervezhessék anélkül, hogy látókörükben lenne egy konkrét pályázati rendszer, mely finanszírozni képes a projektet. Ráadásul jelenleg nem is áll rendelkezésre olyan, egységesen elfogadott módszertan, amely lehetıvé tenné EU finanszírozás-érett projektek szakszerő elıkészítését. Gondot jelent, hogy (összefüggésben egyébként a magyarországi önkormányzati finanszírozási rendszerrel) különösen a fejletlenebb térségek relatíve kisebb önkormányzatainál (és non-profit szervezeteinél) nem állnak rendelkezésre fejlesztési források, és még minimális saját erıt sem tudnak biztosítani projektek megvalósításához. Ez tehát azt a kockázatot vetíti elıre, hogy pontosan azok a térségek nem tudnak támogatásokhoz jutni, ahol a leginkább szükség lenne erre. Az önkormányzatnak tehát érdemes házon kívül is projektgenerálást végeznie, melynek során megszólítja és informálja a támogatási lehetıségekrıl a település életének azon szereplıit, melyek képesek lehetnek projektek lebonyolítására, és olyan projektötletek kidolgozását mozdítja elı, melyek beleillenek saját stratégiai tervébe. Az 255

8 önkormányzati partnerség egyik legfontosabb eleme ez a projektgenerálási munka, mely a következı elınyökkel jár: javítja a potenciális projektgazdák informáltságát, növeli motiváltságukat; elısegíti saját stratégiai tervének megvalósulását, és biztosítja azt, hogy a fejlesztések egységes módon, egységes koncepció alapján menjenek végbe. Ki vehet részt a projekt generálásában? Projektet bárki kezdeményezhet, a projektgenerálási folyamat kezdeményezıje bármely érintett szereplı lehet mi a továbbiakban abból indulunk ki, hogy az önkormányzat tölti be a projektgenerátor szerepét. A projektötletek közös megfogalmazásához érdemes a lehetséges projektek témájából következı potenciális partnerek mindegyikét bevonni: kapjanak helyet a partnerek stratégiai kérdésekben kompetens képviselıi, a hasonló projektek megvalósításában tapasztalatokkal rendelkezı munkatársak, a célcsoportot, ill. a témát jól ismerı szakember, a potenciális támogató elvárásaival tisztában lévı kollégák. Ügyeljünk arra, hogy legyen a projektgenerálási folyamatot végigvivı, dokumentáló, a munkát szervezı, mindehhez megfelelı idıkerettel és adminisztrációs háttérrel rendelkezı felelıs munkatárs. Melyek a projektgenerálás fıbb lépései? A projektgenerálás folyamatának fıbb lépései az alábbiak: 1. általános tájékoztatás, marketing kampány, 2. információs nap (EU, Strukturális Alapok, NFT, operatív programok), 3. módszertani képzés a potenciális projektgazdák számára, 4. workshop a képzés során megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására vonatkozóan, a helyzetfeltárás, helyzetelemzés, stratégiaalkotás gyakorlatának megismerése érdekében, a. Erıforrás-elemzés (SWOT analízis, leltárok, stakeholder analízis) b. Problémák azonosítása (problémafa) 256

9 c. Célkitőzések meghatározása (célfa) d. Vázlatos logframe mátrix elkészítése e. Lehetséges projektstratégiák és projektkoncepciók felvázolása 5. A projektkoncepció kidolgozása, projektgyőjtés, 6. Projektötletek feldolgozása, projektadatbázis készítése, 7. Szelekció, egyeztetés és kapcsolódási pontok feltárása, 8. Kísérı képzések. Az elkövetkezıkben ezeket a lépéseket tárgyaljuk részletesen. Mint látszik, nem egy olyan lépés van, melynek kivitelezésében az önkormányzat kevésnek találhatja saját képességeit ekkor érdemes külsı segítséget igénybe venni. Pontosan mi legyen az ismertetı kampány tárgya? Mint fentebb említésre került, az önkormányzatnak, mint projektgenerálást végzı szervnek saját stratégiai tervébe illeszkedı projektötleteket érdemes inspirálnia. Ez nemcsak az önkormányzat érdeke, de a helyi közösség számára is hasznos (mert biztosítja a fejlesztések közti koherenciát, egységességet), valamint a projektgazda számára is (mert a pályázatában hivatkozhat a helyi stratégiai tervvel való összhangra). Az önkormányzatnak, mint projektgeneráló szervnek tehát elıször azt érdemes felmérnie, hogy milyen típusú projektek generálását mozdítsa elı. Jelen esetben abból indulunk ki, hogy a projekteket a strukturális alapokból tervezik finanszírozni. Ehhez érdemes egy egyszerő táblázatot készítenie, melybıl rögtön látszik, hogy mire érdemes a projektgenerálás során fókuszálni (11.1. táblázat). A strukturális alapoknak azon intézkedéseit érdemes az önkormányzatnak részletesen ismertetnie, projektablakként bemutatnia, melyek a stratégiai tervébe (a táblázat alapján) beleillenek. A projektgenerálás során ezekhez az intézkedésekhez sorolható projektötletek finomításában és pályázatokként történı kidolgozásában érdemes szakmai-koordinációs támogatást nyújtania. 257

10 11.1. táblázat Projektgenerálást megalapozó táblázat Átfogó cél: Az innovatív kkv-k helyzetének javítása 1. Helyi OP: 2. Helyi OP: Elektronikus Logisztikai infrastruktúra központ kiépítése fejlesztése 3. Helyi OP: A munkaerı alkalmazkodóképességének növelése 4. Helyi OP: A vállalkozókészség fejlesztée GVOP 1.1 Intézkedés 1.2. Intézkedés HEFOP 1.1. Intézkedés 1.2. Intézkedés Mit értünk általános tájékoztatás és marketing alatt a projektgenerálás folyamatában? (1. lépés) A projektgenerálás folyamatához feltétlenül kapcsolódnia kell egy aktív marketingkampánynak a településen, kistérségben, illetve régióban annak érdekében, hogy az ott élık, a potenciális projektgazdák a célokat megismerjék, azzal stratégiai szinten azonosulni tudjanak, és a lehetséges projektötleteiket elkezdjék összegyőjteni.. A kampány legfontosabb eszközei: információs cikkek megjelentetése a helyi lapokban, melyekbıl a célcsoportok tájékozódhatnak a projektgyőjtés folyamatáról, tétjérıl és eszközeirıl; egyszerő, rövid tájékoztató kiadvány, szórólap, melyet terjeszteni lehet postai úton a potenciális kedvezményezettek körében; egységes prezentációs anyag, és annak alkalmazása különbözı megyei, kistérségi és regionális területfejlesztéshez kapcsolódó rendezvényeken; önálló honlap beindítása, mely információkat tartalmaz a strukturális alapokról, az NFT-rıl és az OP-okról, projekttervezési módszertanokról, ismertet néhány a strukturális alapokból finanszírozott mintaprojektet, és legyenek letölthetıek a honlapról az alkalmazott nyomtatványok is, valamint a honlap tartalmazza az eddig összegyőjtött projektek listáját, a fıbb adatokkal; a potenciális projektgazdák direkt, közvetlen megkeresése; 258

11 a projektgenerálás folyamatát vezetık információgyőjtése, felkészülése (személyes látogatása minisztériumokba és a különbözı OP Irányító Hatóságokhoz, valamint Közremőködı Szervezetekhez). Mirıl szóljon az információs nap? (2. lépés) A projektgenerálást végzı szervezet fontos tevékenysége, hogy egy közvetlen kapcsolatteremtés útján, személyesen, megismertesse a potenciális projektgazdákat a strukturális alapokhoz is kapcsolódó projektgyőjtés fontosságával, a projektekkel szemben támasztott általános elvárásokkal. Célszerő ezt a tájékoztatót általános, a tevékenység hátterét adó ismeretekkel is kiegészíteni, így: az Európai Unió szervezete és mőködése; a vonatkozó európai uniós politikák (pl. KAP/AVOP stb.); a legfontosabb európai uniós irányelvek és célkitőzések; a strukturális alapok mőködése; az elérhetı információs források bemutatása, és a konkrét ismeretek átadásával, mint: az elıkészített, illetve elıkészítendı projektek ismérvei és struktúrája, a projektbázis megteremtésének egyes lépései, a projektgyőjtı lap és a folyamathoz való kapcsolódás lehetséges pontjai. Mi a módszertani képzés és workshop tartalma? (3-4. lépés) A módszertani képzés legfıbb célkitőzése, hogy megismertesse a potenciális projektgazdákat a legfontosabb helyzetelemzési, helyzetfeltárási és tervezési módszerekkel, vagyis azokkal az eljárásokkal, amiket egy késıbbi projekttervezés során ismét egy workshop keretében, alkalmazni fog. A képzés folyamata legyen gyakorlatorientált, interaktív képzés, helyet adva a résztvevık kérdéseinek és megjegyzéseinek a közös nyelv megteremtése, a közös személet kialakítása érdekében, mert így sajátíthatóak el legkönnyebben a szükséges módszertani eszközök. A képzés során mindig csapatmunkában dolgozzunk, szimulálva a való élet kapcsolatteremtései, egyeztetési, kompromisszumkötési és egyéb szituációit. A legfontosabb megbeszélésre kerülı témakörök között szerepelnie kell az alábbiaknak: 259

12 SWOT analízis; stakeholder analízis; problémafa és célfa; logikai keretmódszer; Gantt diagramm; leltár mátrixok (emberi erıforrás, eszközök, stb.) és ezek alkalmazásának bemutatása esettanulmányokkal. Ezekrıl a módszerekrıl bıvebben a következı, projekttervezéssel foglalkozó fejezetben ismerkedünk meg (kivéve a SWOT analízist, melyrıl a 4. fejezetben szóltunk). A képzéssel illetve a workshoppal kapcsolatban az önkormányzatnak, mint projektgeneráló szervezetnek az alábbiakat kell figyelembe vennie: Nagy valószínőséggel igen heterogén lesz a csoport, ezért célszerő egymás bemutatásával kezdeni kiemelve azt, hogy ki miért jött el (mi motiválja), és mit vár a képzéstıl. Az elhangzottakat érdemes összefoglalniuk a képzıknek, és a hallottak szerint a képzés hangsúlyait, részletezettségét az elvárásokhoz igazítani. A bemutatkozás lezárásaként mondja el a képzı csapat küldetésének lényegét, azaz mi várható a képzés során és mi a képzettekkel szembeni elvárás. Az idıütemezés nagyon fontos, mert a legnagyobb jó szándék mellett is részletkérdések miatt lényegi kérdésekre nem juthat idı. Ezért mindig legyen valaki, aki kézben tartja a folyamatokat. Ügyelni kell a résztvevıktıl érkezı jelzésekre is: fáradt, nem köti le a képzés, nem találja kapcsolatát az elhangzottakkal stb. A kérdésekre kiemelten kell figyelni! Fontos alkalmazkodni bizonyos korlátok között a csoport elvárásaihoz. Érdemes a nap elején elmondani, mi a feladat és a nap végén összefoglalni az aznapi eredményt. Egy-egy feladat befejeztével hasznos összefoglalni a tapasztaltakat és ismételni a legfontosabbakat, hogy a lényeges dolgok rögzüljenek. Lehetıség szerint szomszédos térségek, illetve hasonló problémák miatt hátrányt szenvedı homogén csoportok kerüljenek egy-egy csoportba, így a képzés, workshop során felvázolt problémafa mindenki számára nemcsak érthetıvé, de személyesen átérezhetıvé is válik.. A problémafában meghatározott központi 260

13 probléma kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy az kellıképpen általános legyen, különben a stratégia egyes irányai háttérbe szorulnak. Hívjuk fel a résztvevık figyelmét arra, hogy a lakosság mint homogén, de ugyanakkor nagyon eltérı érdekeltséggel rendelkezı csoport felkészítése mennyire fontos. A képzés során megszerzett, vagy egyéb úton rendelkezésre álló, az adott térségre vonatkozó és a projektgeneráláshoz szükséges információkat részükre folyamatosan át kell adnunk. A projektgenerálási folyamat e többlépcsıs képzésének eredménye egy maroknyi képzett, problémák és azok megoldása iránt fogékony ember, akiknek saját terveikrıl alkotott korábbi homályos elképzeléseik a jövıben remélhetıleg mind több esetben szilárdulnak olyan konkrét projekttervvé, melyre pályázat útján támogatást is képesek szerezni. Emellett megismerték és alkalmazni tudják a SWOT elemzés, a problémafa, a célfa és a logikai keret-mátrix módszerét, ezért rájuk a késıbbiekben is folyamatosan lehet építeni. Mit jelent a projektkoncepció kidolgozása és projektgyőjtés a projektgenerálás folyamatában? (5. lépés) A képzés és a módszertani ismeretek megszerzését követıen lehet a tényleges projektötleteket összegyőjteni. A projektkoncepciót célszerő a logikai keretmódszer szerint elkészíteni, mert abban összefoglalva megjelennek az elvégzett elemzések eredményei, a kijelölt stratégia, a kitőzött konkrét célok, várt eredmények, valamint levezethetı belıle a projekt indokoltsága. A kidolgozáshoz érdemes összeállítani egy vázlatos szillabuszt, mely lehetıség szerint már arra is figyelmet fordít, hogy az egyes Operatív Programok mely intézkedéséhez kapcsolható. (Ennek javasolt szerkezete a táblázatban látható.) 261

14 11.2. táblázat Projektötletek összefoglalása 1 A tervezett projekt rövid összefoglalása (max. 200 szóban) 2 A tervezett projekt célja és a megvalósítandó tevékenységek (max. 1 oldal) Melyek a projekt céljai, milyen szükségletek/igények kielégítésére vonatkoznak? Milyen módon kívánják elérni a tervezett célokat? 3 A projekt várható eredményei és hatásai (max. ½ oldal) Melyek a projekt eredményeképpen létrejövı konkrét produktumok? Kinek a javát szolgálják a projekt eredményei, ki fogja hasznosítani a produktumokat? Milyen járulékos eredmények várhatók? Mi lesz a projekt hatása? 4 A projektben részt vevı partnerintézmények (max. ½ oldal) Milyen szakértelemmel bírnak és milyen feladatok elvégzéséért felelısek az egyes partnerintézmények? 5 Folyamatkövetés és értékelés (max. ¼ oldal) Milyen tevékenységelemek beépítésével biztosítják a projekt ütemterv szerinti végrehajtását és a munka értékelését? 6 Disszemináció (max. ¼ oldal) Hogyan biztosítják, hogy a projekt eredményei a projektben együttmőködı intézményeken kívül is ismertté váljanak? 262

15 7 A tevékenységek ütemezése (max. ½ oldal) Táblázat formájában feladatterv meghatározása a tevékenységek, azok ütemezése és a végrehajtásukért felelısök megjelölésével. 8 Egyéb vonatkozások (max. ½ oldal) Egyéb említésre méltó tudnivaló a projekttel kapcsolatban (a fentieken kívül) A fenti projekt-összefoglaló mellett érdemes kitöltetni egy projektadatlapot is. Ez a projektadatlap alkalmas a projekt beazonosítására, valamint a projektek minıségének, megalapozottságának megítélésére, és ami a legfontosabb: egymással történı összehasonlításukra. A kialakított projektadatlap a logframe módszerre kell, hogy építsen, minden projektadatlapnak a melléklete az adott projektre kidolgozott logframe mátrix. Így tehát a következı dokumentumokat állítja elı a projektgazda az önkormányzat, mint projektgeneráló szerv irányításával: projekt-összefoglaló, projektadatlap, és annak mellékleteként logframe mátrix. Ezen túlmenıen minden egyes projekt elképzeléshez kapcsolódóan lehetıség szerint ki kell dolgozni egy prezentációs anyagot is. Amint már utaltunk rá, az anyagokat a projektgazdáknak, illetve a konzultáló szakértıknek elektronikus formában is érdemes elkészíteniük, hogy egy késıbb is könnyen használható adatbázist építhessünk ki. Mit értünk a projektek feldolgozása, projektadatbázis készítése alatt a projektgenerálás folyamatában? (6. lépés) A projektadatbázis megteremtése minden régiónak, illetve önkormányzatnak és egyéb szervezetnek saját érdeke és felelıssége is, hogy képes legyen pl. a strukturális alapokból potenciálisan rendelkezésre álló források hatékony felhasználására, az intézkedések projektekkel való kitöltésére. A projektgenerálás módszertana szerint a folyamat következı lépése a kiválasztott projektötletek feldolgozása. Indokolt, hogy minden életképes, jó projektötlet alapszinten 263

16 feldolgozásra kerüljön, valamint a projektek feldolgozása és értékelése egységesen kialakított módszertan alapján történjen. A projektek feldolgozását követıen az összegyőjtött információk egy adatbázisban kerüljenek rögzítésre, a projekteket generáló workshopok és konzultációk eredményeként. Az alapadatbázisban a beérkezett projektek kapjanak kódszámokat a megye, a kistérség és a projektgazda szervezeti besorolása szerint, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) ágazati besorolása és a vonatkozó Operatív Program (OP) prioritásai, valamint az adott térségi vagy helyi önkormányzat fejlesztési programjának prioritásai és intézkedései alapján. A projektadatbázis lehetséges hasznosításának fıbb területei az alábbiakban összegezhetıek: Projektcsoportok kialakítása beavatkozási területek szerint, ezek alapján javaslatok megfogalmazása pályázati rendszerek és (a projektgazdákkal folytatott konzultációk alapján) kiválasztási kritériumok kialakítására vonatkozóan. Azon területek meghatározása a csoportosítások alapján, amelyek támogathatóak valamely operatív program keretében, de amelyekhez kapcsolódóan a régióban nagyon kevés a projekt; ezeken a területeken aktívabb projektgyőjtés kezdeményezése. Azon kistérségek, települések feltárása, amelyekbıl kirívóan kevés projekt érkezik be, segítésük projektek kialakításában. Inputok biztosítása kistérségi és megyei fejlesztési tervek (koncepciók, programok) kialakításához. A regionális szintő tervezés megalapozása, a prioritások, intézkedések meghatározásának projektekkel való alátámasztása. A ROP és az ágazati operatív programok, valamint a kapcsolódó programkiegészítı dokumentumok tervezésének segítése, aktív befolyásolása a projektbázis alapján. Magyar állami alapok és célelıirányzatok (projekt kiválasztási kritériumok) kialakításának elısegítése, illetve kezdeményezése olyan területeken, amelyekre nincsenek támogatások, de projektekkel alátámasztott igények vannak. Kisebb mértékben erre alkalmas projektek vagy projektrészek közvetítése potenciális befektetık felé. 264

17 A kialakított projektadatbázis azonban csak akkor használható a gyakorlatban is, ha nem csak új projektek kerülnek bele, hanem biztosított a már feltöltött projektek karbantartása, esetleges aktualizálása. Ennek érdekében szelektálni és aktualizálni kell a rendelkezésre álló projektek fıbb adatait és egy rövid felmérés keretében feltárni, melyek azok a projektek, amelyek még aktuálisak, és melyek azok, amelyek már nem. Emellett szükséges az egyes projekttervezetek legalább féléves gyakorisággal történı felülvizsgálata és szükség esetén módosítása, ezáltal lehetıvé válik a kapcsolódó projektek mindenkori megállapítása. Az adatbázis kezelése során azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni az egyes projektek bizalmas adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat. Mit értünk szelekció, egyeztetés, kapcsolódási pontok feltárása alatt a projektgenerálás folyamatában? (7. lépés) Az adatbázisban szereplı projektjavaslatokat érdemes elızetesen is csoportosítani, és ezt követıen szelektálni. A szelekció érdekében célszerő kialakítani egy értékelési módszertant, amelyben az alábbi szempontokat vegyük figyelembe: regionalitás, a projekt tárgya, a projektgazda kompetenciája, a projekt partnerei, a projekt kiterjedése és megalapozottsága, a projekt megvalósíthatósága, a projekt fenntarthatósága és megtérülése. A nem megfelelı minıségő és koncepciójú projektek gazdáival újra fel kell venni a kapcsolatot és vele egyeztetve vagy átdolgozni közösen a javaslatot, vagy elvetni, esetleg bizonyos feltételek teljesüléséig félretenni azt. A folyamat fontos lépéseként ekkor kerülhet sor az egyes projektek kapcsolódási pontjainak vizsgálatára, az azonos területre koncentráló projektek összekapcsolására, az összekapcsolt projektek önálló projektelemként való megtartása mellett. A projektgenerálás e lépésében ismét workshopok megrendezésére kerülhet sor azzal a 265

18 céllal, hogy az érintett térségben felmerült projektek bemutatásra, a kapcsolódási pontok ismertetésre és egyeztetésre kerüljenek (és esetleg új projektek kerüljenek a felszínre). Miért van szükség kísérı képzésre a projektgenerálás folyamatában? (8. lépés) A projektgenerálás utolsó eleme a projektbázis megteremtéséhez és mőködtetéséhez kapcsolódó kísérı/kiegészítı belsı képzések kezdeményezése, szervezése és koordinálása. A képzés nélkül nem képzelhetı el egy régió vagy önkormányzat projektgenerálási, projektfejlesztési kapacitásának fejlesztése, kiterjesztése, a hatékony kiegészítı képzés ténylegesen és érzékelhetıen járulhat hozzá a régió abszorpciós képességének növeléséhez. A képzés célcsoportjai és kapcsolódó fıbb területei: Kistérségi menedzserek, kiemelten azok, akik készek vállalni a segítségnyújtást az önkormányzatok, non-profit szervezetek projektelképzeléseinek alapszintő feldolgozásához. Ezen célcsoport képzésének a projektfejlesztésre kell koncentrálnia. Azon projektek gazdái, akiknek a projektjük nagyságrendje, jelentısége indokolja képzésüket, továbbképzésüket, melynek kiemelt területei a projektfejlesztés, projektmenedzsment. Önkormányzatok, non-profit szervezetek: számára a strukturális alapok mőködésére és a kapcsolódó projektfejlesztésére vonatkozó alapszintő ismeretek biztosítása. A fejlesztési ügynökségek illetékes munkatársai, valamint a projektek fejlesztésében érintett szakértık ezen kör számára emelt szintő képzés megtartása biztosított, mely elsıdlegesen a strukturális alapok mőködési mechanizmusához kapcsolódó projektértékelés és megvalósíthatósági vizsgálat témaköreire koncentrál. Mi a projektgenerálási folyamat eredménye? A beazonosított fejlesztési elképzelésekbıl a projektgenerálás folyamatában alakulnak ki a késıbbiekben részletes projekttervvé fejleszthetı projektötletek. A projektötlet már tartalmazza: a fejlesztési igényekbıl következı, a támogatók szándékaival találkozó célokat, 266

19 a megvalósítás partnereit, a célokhoz vezetı tevékenységek felsorolását, a hozzávetıleges költségeket és idıigényt, a szükséges erıforrásokat, a célok teljesüléséhez szükséges további elvárásokat. Az információk adott szintjén megfogalmazható projektötlet összeállítása, majd értékelése során láthatóvá válnak a kidolgozás során elvégzendı további elemzési és tervezési feladatok, melyekre feladatkiírást és munkatervet készíthetünk. A projektötlettel szemben támasztott legfontosabb követelmények: valós igényekbıl indul ki, épít a korábbi tapasztalatokra, hosszú távon, rendszerben gondolkodik, világosan meghatározhatók és egy tágabb rendszerbe beilleszthetık a célok, mérhetı eredményeket fogalmaz meg, reális nagyságrendő, elıteremthetı forrásokat kíván, a partnerek elkötelezettek és megbízhatók, rendelkeznek a feladataik ellátásához szükséges kompetenciákkal, erıforrásokkal, számol a várható következményekkel. Mindaddig, míg ilyen projektcsírával nem rendelkezünk, nem érdemes a tervezés következı fázisába lépnünk. A projektgenerálási folyamat eredményeképpen kialakul a térség központi problémáira választ adó, a térség helyzetét javító, a térség stratégiai terveivel összhangban álló projektadatbázis, amely már tartalmazza a projektötletek fıbb ismérveit. A projektgenerálási folyamat egyes lépéseinek megvalósításához rendelkezésre állnak az alapismeretekkel és a térségi sajátosságok ismeretével rendelkezı szakemberek. Mik a projektgenerálási folyamat kockázati tényezıi? Mint fentebb már többször leszögeztük, a projektgenerálás során a térségi vagy települési önkormányzat elımozdítja és koordinálja a stratégiai tervének megfelelı projektelképzelések konkrét projektötletekké történı fejlesztését. Mivel ez logikus módon 267

20 feltételezi a projektgazdával való sikeres együttmőködést, magában hordoz néhány kockázati tényezıt az önkormányzat számára. Az önkormányzatnak nem sikerül a potenciális projekt-gazdák figyelmét és érdeklıdését felkelteni, nem sikerül megfelelı mértékben motiválni a helyi közösséget. Az önkormányzat projektgenerálási munkájának hatásaképp egyes projektelképzelések projektötletté fejlıdnek, de a projektgazda nem kíván a továbbiakban az önkormányzattal együttmőködni (pl. a közös adatbázishoz nem ad adatokat). A potenciális projektgazdák figyelmét sikerül felkelteni, de olyan projektötlet mellett kötelezik el magukat, melyek egymással és a stratégiai tervvel sincsenek összhangban. Ezeket a teljesen reális kockázatokat tudatosan lehet csökkenteni, különösen a 9. fejezetben ismertetett partnerséget ajánljuk. Ha az önkormányzat önmagát potenciális partnerként tudja feltüntetni, akkor mind a projektgazdák motivációja, mind projektjeiknek a tervhez való igazodása jobban biztosítható. 268

21 11.1. Módszertani útmutató, segédlet KÉZY B. RÓKA L. (2003): Projekt 2002, Egységes módszertani kézikönyv, MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda - DHV ENyFT HBMVA, Nyíregyháza, MATRA Projekt fejlesztı tréning tananyaga, Tempus Közalapítvány, Budapest, JÁVOR K. - MAGÓCS K. - CZENE ZS. - SAIN M. (2003): VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda Képzık képzése elıadásai, VERSES I.: Projekt kezdeményezés és támogatás, pályázatírás elıkészítés és folyamata, partnerkapcsolat építés elıadás, Budapest, SZUDA Z.: Ajánlások tréningek tartására Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, DA-REVI, Budapest, GÖRÖG Mihály: Általános projekt-menedzsment. Aula,

22 11.2. Internetes elérhetıségek Európai Uniós Pályázati Szakértık Szövetsége: GKM Multiplikátor Program: kkv_multipl/multipl_tudnivalok.html 270

2012.03.12. PROJEKTVÁZLAT 1. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 8. ea.: Projekttervezés V.

2012.03.12. PROJEKTVÁZLAT 1. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 8. ea.: Projekttervezés V. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 8. ea.: Projekttervezés V. ÖTLET JAVASLAT KIDOLGOZÁSA Projektötlet Projekt generálás Projektjavaslat Megvalósíthatósági tanulmány PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS (O. FÁZIS) A PROJEKTGENERÁLÁS SZÜKSÉGESSÉGE

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Innovációs pályázati projektek menedzselése A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A pályázatírás alapjai Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai Projekt A projekt olyan megtervezett tevékenység, amely forrásokon

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 5.1. A sorokban

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbıvítı rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B)

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Verzió: 3.0 Készítette: Vialto Consulting Dátum: 2011. 05. 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK a képzési program részét képezı 30 órás tréning modulhoz, a 12-21., 57-60. és 83-87. számú ajánlati részben szereplı képzéshez és a 63. ajánlati részben szereplı nem OKS képzési modulhoz

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS STRATÉGIAI PROGRAMJA A Konzorcium megbízásából készítette: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult Mőszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2003 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5 A kémia órák száma 7. osztályban: heti 1,5 éves: 55,5 A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: az anyag részecsketermészete, a halmazállapotok értelmezése az anyag részecsketermészete alapján, a halmazállapot-változások,

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 5. Ipari ingatlanok értékelése Szerzı:

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

A mintavételezés és a becslés módszertana

A mintavételezés és a becslés módszertana A mintavételezés és a becslés módszertana út az alapbizonylatig Mit szeretnénk elérni? Elegendı és megfelelı legyen, Túl - és alul vizsgálat elkerülése Minél hatékonyabban dolgozzunk! 2 530. st. TARTALOM

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÉSZREVÉTELEI az Aarhusi Egyezmény 10.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból Az c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból 1. Az innováció (gazdasági) természetrajza 2006. okt. 3 2. Az innováció a világban és az EU- ban 2006. okt. 10. 3. A hazai innováció és kérdıjelei

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével 1. Tájékoztató és támogató szolgáltatások biztosításával tevékenyen részt vesz a Növekedési és Munkahely-teremtési

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA Felsıoktatási Minıségi Díj pályázat 29. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1. A Budapesti Mőszaki Fıiskola bemutatása... 1 2. Az intézményi önértékelés illeszkedése

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Infrastrukturális fejlesztések a minıségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történı elısegítése érdekében

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV 2009-2014 2 I. BEVEZETÉS A Tulajdonosi Stratégiai Ellenırzési Terv célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. hosszú távú céljaival összhangban meghatározza

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA...1 IV.1. Bevezetés... 2 SWOT analízis... 6 A stratégiát megalapozó trendek... 8 IV.2.) Illeszkedés... 9 IV.3. Érd hosszú távú jövıképe... 10 IV.4.) Jövıbeni

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése

A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 2. www.kadarkutikisterseg.hu A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése 3. Modul:

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Dankó László 1 Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Az Európai Unió költségvetési kiadásainak közel felét kitevı agrárpolitikai rezsim tarthatatlansága, valamint a WTO Dohai

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben