Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN"

Átírás

1 Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás által kitőzött célokat, illetve a vezetınek tisztában kell lennie saját vállalkozása teljesítményével. Mindezek megvalósítására a menedzsment a jól bevált módszerekhez nyúl: olyan rendszert dolgoz ki, mely mérni és szemléltetni képes a vállalkozás teljesítményét, információkat szolgáltatva a vezetés, a tulajdonosi kör és a leendı befektetık számára. Kézenfekvı, hogy a számviteli-pénzügyi ismereteinket segítségül hívjuk, és olyan rendszert pontosabban mutatószámrendszert alakítunk ki, mely alkalmas a vállalkozás pénzügyi céljainak szemléltetésére és ezek teljesülésének vizsgálatára. Ez a mutatószámrendszer, nevezzük hagyományos mutatószám rendszernek, hosszú évek gyakorlatának következménye. Logikusan felépített modell, amely számokkal jellemzi a vállalkozás vagyoni helyzetét, pénzügyi és jövedelmezıségi teljesítményét. Tökéletesen alkalmas a pénzügyi célok szemléltetésére, ezáltal a megfelelı információval látja el az elıbb megnevezett piaci szereplıket. A hagyományos mutatószám rendszerek gondolata a modern gazdaság olyan idıszakából ered, mikor a vállalkozások elıtt csupán egy cél, egyféle célrendszer lebegett: a vezetés által kitőzött pénzügyi célok teljesítése. Ez a magasabb nyereségben, kedvezıbb likviditási helyzetben, illetve magasabb részvényárfolyamokban mutatkozott meg. Alapvetıen a vállalkozások többsége a pénzügyi célok elérésére koncentrált, minden más folyamatot alárendelve ennek. Számos tényezı, amely a magasabb profit realizálását lehetıvé tette, befolyásolta, nem jelent meg a mutatószámok között. Ez érthetı, hiszen a vezetéstudomány a nyereség maximalizálását tőzte ki céljául, az erıforrások felhasználására vonatkozó elemzések az alacsonyabb vezetıi szintek feladatai lettek. Ugyanakkor hogyan is lehetne olyan, a teljesítményt befolyásoló tényezıket mérni, melyek a vezetés részérıl bizonyos fokú szubjektivitást követelnek meg a tényezık tartalmának meghatározása tekintetében? Hogyan mérhetı például a vállalkozás rendelkezésére álló szellemi tıke, mely a dolgozók szürkeállományából kicsöpögtetett tudást, ismereteket hivatott jelképezni? Miként értelmezhetı a vállalati kultúra fogalma és hogyan javítja a vállalkozási teljesítményt? Vajon az elért nyereségnövekedés hány százalékban köszönhetı a forgalmazott márka imázsának, a vállalati kultúrának, a vállalkozás berkein belül zajló innovációs folyamatoknak vagy ezek összességének együtt? Nyilvánvaló, hogy a klasszikus pénzügyi-számviteli modell nem alkalmas az ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolására: Ez nem azt jelenti, hogy a hagyományos mutatószámrendszerek elavultak volna, csupán arra kívánok rámutatni, hogy nem elég kizárólag a pénzügyi folyamatok oldaláról vizsgálni a teljesítményt és a célok teljesítését. Szükséges más szempontok szerint, ha úgy tetszik más nézıpontból is górcsı alá venni a gazdálkodás egyes területeit. A pénzügyi mutatók már bizonyították hasznosságukat, de ideje más mutatókkal kiegészíteni az alkalmazott mérıszámok körét. Olyan mutatókra van szükség, melyek képesek a kevésbé konvencionális erıforrások és folyamatok bemutatásra. * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, Budapest Intézet, Controlling Tanszék, fıiskolai tanársegéd. A jelen cikk a BGF-en a Magyar Tudomány Napja tiszteletére november 4 5-én tartott konferencián elhangzott elıadás szerkesztett változata. 11

2 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 5. Két szakember, DAVID P. NORTON és ROBERT S. KAPLAN, rengeteg idıt és energiát fektetett a vállalkozások teljesítménymérésének lehetséges módozatait vizsgáló kutatásba. DAVID NORTON a Nolan Norton Institute elnökeként vezette azt a kutatást, amely több tucat jellemzıen termelıszolgáltató tevékenységet végzı amerikai vállalkozás vezetıinek segítségével kereste egy új teljesítményértékelési rendszer kialakításának lehetıségeit. ROBERT KAPLAN szakértı tanácsadóként vett részt az egy éves projektben. KAPLAN, a Harvard Business School professzoraként jelentıs tudásanyaggal és tapasztalattal járult hozzá annak az új szemlélető mutatószámrendszernek a kifejlesztéséhez, amely balanced scorecard néven vált híressé (tulajdonképpen egyfajta kiegyensúlyozott mutatószámrendszernek nevezhetjük, miután nem csak a pénzügyi nézıpontot, hanem más, a korábban említett feltételeknek megfelelı szempontot is igyekszik figyelembe venni). KAPLAN és NORTON alapgondolata az volt, hogy a pénzügyi mutatószámrendszer erısen hiányos képet mutat a vállalkozásról. Kiegyensúlyozatlan, torz kép, amely nem veszi figyelembe azokat a tényezıket, amelyek pénzügyileg nem vagy csak nehezen értelmezhetık. Kézenfekvı megoldás lett volna a rendszert kiegészíteni más számokkal, és így egy olyan rendszert alkotni, amely pénzügyi és nem pénzügyi mutatókat egyaránt alkalmaz. Sok vállalkozás élt és jelenleg is él a lehetıséggel, azonban mutatószámrendszerüket hiba lenne azonosítani a balanced scorecard rendszerével. A BSC nem csupán többféle mutató ügyesen szerkesztett győjteménye. A benne szereplı mutatók mindenki számára hozzáférhetık, kezdve a felsı-vezetéstıl egészen az alkalmazottakig. Így a dolgozók tisztában lehetnek teljesítményük, munkájuk (amely fıleg a nem pénzügyi mutatókban jelenik meg) pénzügyi következményeivel, a vezetık számára pedig pontosabban meghatározhatóvá válik a hibák forrása. A mutatók tudatosan vannak meghatározva, minden mutató hozzájárul a balanced scorecard bevezetésének egyik céljához: a stratégia hatékony kommunikálásához. A BSC konkrét célokká és kézzelfogható mutatókká bontja le a vállalkozás és a vállalkozás részét képezı stratégiai üzleti egység (strategic business unit SBU) küldetését és stratégiáját. Ezáltal mindenki számára könnyebbé válik a vállalati célkitőzések értelmezése, hiszen most már számokban kifejezhetıvé, ezáltal mérhetıvé válik a stratégiai célok teljesítése. Ugyanakkor a mutatószámrendszer kellı arányban tartalmaz úgynevezett külsı mutatókat (az üzleti partnerek, vevık és tulajdonosok számára fontos mérıszámok), illetve belsı mutatókat (a kritikus mőködési folyamatokat és a fejlıdési, tanulási folyamatokat jellemzı mérıszámok). Megjelennek objektív, pontosan mérhetı, kalkulálható mutatók (jellemzıen pénzügyi mutatók), illetve szubjektív kategóriákat szemléltetı mutatók (egyéni megítéléstıl függı, eredményt befolyásoló tényezık). Több szempontból is kiegyensúlyozottá válik a mutatószámrendszer, amely már nem egyszerően a mutatók összessége. Sokkal több annál: az üzleti stratégia megvalósítását segítı összetett vezetıi rendszer. Már nem csak egy számhalmaz, amely alkalmas a teljesítmények mérésére és értékelésére, hanem egy stratégiai menedzsmentrendszer, mely segíti a vezetést a kritikus vezetési folyamatok megvalósításában. Ez magába foglalja a jövıkép és a stratégia tisztázását és intézkedésekké alakítását, a stratégiai célok és mutatók összekapcsolását és kommunikálását, az elvárások rögzítését és összehangolását a stratégiai intézkedésekkel, illetve a visszacsatolás és tanulás elısegítését. Ezen folyamatok kritikus vezetıi folyamtoknak nevezhetık, hiszen a siker eléréséhez létfontosságúak. A vezetıknek és a dolgozóknak is egységesen kell értelmezniük a stratégiát, számukra mérhetıvé kell tenni az elérendı célokat. Ugyanakkor fontos, hogy a vállalkozás felsı-vezetése megfelelı visszacsatolást kapjon a mőködési folyamatokról, illetve az alkalmazott stratégia hatékonyságáról. Adott esetben sor kerülhet a stratégia megváltoztatására is. Ehhez viszont az kell, hogy a menedzsment elıre lássa a stratégia buktatóit. Ebben is segítséget kíván nyújtani a balanced scorecard. Mindez négy, egymástól jól elkülöníthetı, ugyanakkor egymással szoros kapcsolatban álló terület nevezzük ezeket nézıpontoknak vizsgálatával valósul meg. A BSC négy nézıpontján keresztül kívánja segíteni a menedzsment tevékenységét. Tulajdonképpen a vállalkozás teljesítménye jelenik meg különbözı szempontokat figyelembe véve. A rendszer továbbra is tartalmazza a már jól bevált pénzügyi nézıpontot. A számviteli-pénzügyi modellbıl kölcsönvett mutatókat újabbak egészíthetik ki, de a cél továbbra is az, hogy a vállalkozás múltbeli teljesítményérıl teljesebb képet kapjunk, illetve, hogy a már ismert mutatókat alkalmazzuk a tervezés során. Általában a jövedelmezıségre, tıke megtérülésére, nyereségre, illetve részvényárfolyamra vonatkozó mutatók jelennek 12

3 BOGNÁR T.: A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED meg itt, hasznos információkkal ellátva a vezetést, a tulajdonosokat, illetve az alkalmazottakat. A BSC vevıi nézıpontja számos külsı mutatót vonultat föl, melyek választ adnak arra a kérdésre, hogy milyennek látja a vevı a vállalkozást. Olyan mutatók jelennek meg itt, mint például a vevıi elégedettség mérésére alkalmas indexek, a megnyert és megtartott fogyasztók száma, illetve a piaci részesedés. Külön ki kell emelnünk ez úgynevezett teljesítményokozókat, melyek a fogyasztó számára különösen fontosak: ezek a tényezık jelentısen befolyásolják a fogyasztó döntését, a fogyasztói hőséget. Jó példa erre, hogy az ügyfél elvárja a gyors és gördülékeny kiszolgálást, a pontos és gyors szállítást, mely vizsgálható az átfutási idı mérésével. A lehetıségek szinte korlátlanok, a vállalkozás feladata meghatározni a vevıköréhez és stratégiájához leginkább illeszkedı mutatószámokat. A mőködési folyamatok nézıpontja azokat a mutatókat tömöríti, amelyek a mőködési hatékonyság szempontjából kritikus folyamatoknak számítanak. A vállalkozás számára kiemelt fontossággal bírnak, hiszen a vállalkozás által e területeken nyújtott teljesítmény alapvetıen befolyásolja az értékteremtı képességet (a vevı számára értéket kíván létrehozni a vállalkozás melyet pénzre válthat) és a pénzügyi teljesítményt. Mindkét területen kiváló teljesítményt kell nyújtania a vállalkozásnak az új vevık megszerzése és a gazdaságosság érdekében. Ez a nézıpont azokra a folyamatokra koncentrál, melyek a legnagyobb mértékben befolyásolják a vevı elégedettségét és a pénzügyi helyzetet. 1. ábra A balanced scorecard négy nézıpontja A BSC kialakítása során szükséges a tevékenység feltérképezése és ezeknek a folyamatoknak a megtalálása. A mőködési folyamatokon belül kiemelt figyelmet kap az innováció. A tanulási, fejlıdési nézıpont abban nyújt segítséget, hogy meghatározza azt az infrastruktúrát, amelyet a szervezetnek ki kell alakítania a hosszú távú fejlıdés, növekedés érdekében, segítve ezáltal az új ismeretek és tapasztalatok hasznosítását. A nézıpont vegyesen tartalmaz eredménymutatókat (például az alkalmazottak elégedettsége) és csak a vállalkozásra jellemzı teljesítményokozókat (sajátos képességek mutatói). A négy nézıpont együttesen alkotja a kiegyensúlyozott mutatószámrendszert, melybıl ezúttal a vevıi nézıponttal kívánok foglalkozni részletesebben. Ahhoz, hogy a vállalkozás képes legyen megválaszolni azt kérdést, hogy mit várnak el tıle vevıi, képesnek kell lennie a vevık, ügyfelek fejével gondolkodni. Tudnunk kell, hogy melyik piaci szegmensben található a megcélzott vevıkör, ismernünk kell a vásárló elvárásait. Szükségszerő tehát, hogy a vevıi nézıpont mutatószámainak meghatározása elıtt pontosan definiáljuk azokat a pi- 13

4 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 5. aci és fogyasztói szegmenseket melyekben a vállalkozás versenyezni kíván. Nem lehet az összes vásárló igényét maradéktalanul kielégíteni, ezért törekedni sem kell rá! A túlságosan általános kínálat, amely egyáltalán nem vagy csak kevésbé veszi figyelembe a vevık egyedi igényeit, olyan helyzetet teremthet, amely nem kedvezı a vállalkozás számára. A fogyasztó inkább a konkurencia kifinomultabb, a speciális igényeket kielégítı termékeit fogja vásárolni az általános termékek helyett. Kizárt, hogy minden piaci szegmensben eredményesen vegyük fel a versenyt más, specializáltabb vállalkozásokkal. Célszerő a BSC vevıi nézıpontjának kialakítását a piac szegmentálásával kezdeni. Többféle szempont alapján bonthatjuk a fogyasztók csoportját célcsoportokra. Jellemzı szempontok lehetnek a vevı árérzékenysége, minıségi elvárásai, a vevı által elvárt szolgáltatások, illetve, hogy a vállalkozásról alkotott kép (imázs) mennyire befolyásolja a fogyasztót a vásárlási döntések meghozatalában. Fel kell mérnünk, hogy a vállalkozás forgalmának mekkora hányada származik az egyes vevıcsoportoktól, majd ellenıriznünk, hogy a jelenleg alkalmazott, vagy jövıben alkalmazni kívánt stratégia megfelelıen illeszkedik-e ehhez a fogyasztói szerkezethez. Elképzelhetı, hogy a stratégia elsısorban olyan vásárlókra kíván hatni, akik csak a forgalom kisebb, esetleg elenyészı hányadát generálják! Ilyen esetben, a vevıkör pontosabb ismeretével, a vásárlókhoz jobban illeszkedı stratégia kialakítása indokolt, hiszen ne feledjük: eladni szeretnének! KAPLAN és NORTON kutatásai több amerikai nagyvállalkozásnál is rávilágítottak arra a tényre, hogy a vállalkozások által gyakorolt stratégia nincs összhangban a vásárlókkal. Jó példa erre a Pioneer Petroleum esete (a vállalkozás nevét a kutatók megváltoztatták tanulmányukban, mindenesetre tudjuk, hogy az Egyesült Államok legnagyobb benzin és kenıanyag finomító és értékesítı vállalkozásáról van szó), ahol a menedzsment megdöbbenve tapasztalta, hogy az alkalmazott stratégia a vásárlók olyan szegmensére koncentrált (úgynevezett ár-érzékeny vásárlókra), akik a forgalom közel 20%-át generálták, és a legkevésbé jövedelmezı vevıcsoportnak számítottak. Ezekre a fogyasztókra nem volt jellemzı a márkahőség, tekintettel arra, hogy vásárlási döntéseiket fıleg a forgalmazott termékek árainak összehasonlítása alapján hozták meg. Nem volt jellemzı rájuk, hogy igénybe vegyék a vállalkozás benzinkútjainak szolgáltatásit, illetve üzem- és kenıanyagokon túl mást nem is vásároltak. A Pioneer Petroleum ezután új stratégia kialakításába kezdett, mely stratégia már a többi fogyasztói csoportot célozta meg. Ez a példa is jól szemlélteti, hogy mennyire fontos a piacszegmentálás, amely a hatékony stratégia és a jól használható BSC mutatók alapjául szolgál. Hogyan történik a vevıi nézıpont mutatószámainak kialakítása? Korábban már elhangzott, hogy a BSC a vállalati stratégia leképzésére szolgáló vezetıi eszköz, tehát világos, hogy tükröznie kell a vállalkozás céljait! A piaci szegmensek ismeretében már megfogalmazhatjuk az egyes vevıi csoportokra vonatkozó célkitőzéseket. Ezeket a célkitőzéseket próbáljuk meg mutatószámok formájában megjeleníteni a könnyebb értelmezhetıség érdekében. Általánosságban elmondható, hogy a balanced scorecardot alkalmazó vállalkozások két féle mutatószámcsoportot határoznak meg. Az alapvetı mutatók csoportjába (core measurement group CMG) olyan mérıszámok tartoznak, melyek minden vállalkozás esetében alkalmazhatók, általános követelményeket fogalmaznak meg. Ugyanakkor meghatározásra kerülnek az úgynevezett teljesítményokozók (key performance indicators KPI), amelyek azt mutatják meg, hogy a vállalkozásnak mit kell nyújtani a vevıknek ahhoz, hogy magas vevıi elégedettséget, piaci részesedést érjen el. Tulajdonképpen a teljesítményokozók azokat a területeket mérik, melyek kedvezı hatással vannak az alapvetı mutatók csoportjára, azonban a KPI mutatók már kizárólag a vállalkozásra vonatkozó, specifikus mutatókként kerülnek meghatározásra. Az alapvetı mutatószámok általában egy jól bevált sémát követve, a következı elemeket tartalmazzák: piaci részesedés, vevıi elégedettség, vevık jövedelmezısége, megtartott vevık, új vevık. Fontos megjegyezni, hogy bár ezek minden vállalkozás esetében értelmezhetı mutatók, korántsem biztos, hogy azonos eljárással kerülnek kifejezésre. Számításuk konkrét módját a vállalkozás határozza meg, tartalmi mondanivalójuk azonban minden esetben azonos. A piaci részesedés nevéhez hően megmutatja az üzleti egység által értékesített termékek és szolgáltatások arányát egy adott piacon a piac forgalmát, a vevık számát vagy az értékesítés volumenét alapul véve. A magasabb piaci részesedés ésszerő gazdálkodást feltételezve kedvezıbb pénzügyi teljesítményhez vezet, ezért alapvetı elvárás, hogy a mutató növekedjen. A vevıi elégedettség a fogyasztó elé- 14

5 BOGNÁR T.: A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED gedettségét próbálja meghatározni (tekintettel arra, hogy nem tudunk teljes egészében a vevı helyébe képzelni magunkat, meg kell elégednünk egy becsléssel) a vásárlónak nyújtott érték alapján. Elıre meghatározott teljesítmény-követelmények alapján értékeljük az elıállított értéket, illetve a vásárlók véleményének győjtése, feldolgozása szolgálhat a mutató alapjául. Remekül hasznosíthatók a vevıszolgálat információi. A vevık jövedelmezısége egy vásárlói szegmens nettó eredményét méri, a speciális, adott piaci szegmensben felmerülı költségek figyelembevételével. Nyilvánvalóan törekedni kell, hogy a vállalkozás olyan partnerekkel tartson fent kapcsolatot, akiknek a jövedelmezısége kedvezıen alakul. Ha egy a stratégia által megcélzott szegmens nem jövedelmezı, az még nem jelenti feltétlenül a vevıkör elhagyását: meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehetne a szegmenset jövedelmezıvé tenni. Ez általában a termékek, illetve a munka-folyamatok megváltoztatását vonja maga után. A stratégia által nem megcélzott, veszteséges szegmensek elhagyása indokolt. Az új vevık és a megtartott vevık mutatói abszolút vagy relatív mutatók, melyek a rendelések vagy a vevık számának alapján kerülnek meghatározásra. A piaci részesedés és a pénzügyi teljesítmény javítása megköveteli a megszerzett ügyfelek megtartását és a meglévı vevıkör folyamatos bıvítését, így indokolt ennek mérése a mutatószámrendszer segítségével. A teljesítményokozók meghatározása már nehezebb feladat. Arra kell törekednie a vállalkozásnak, hogy specifikus mutatókat alakítson ki, amelyek CMG mutatók változásának okozói. Nem kell feltétlenül minden alapvetı mutatóhoz teljesítményokozót rendelni, ugyanakkor az is elképzelhetı (sıt, általában igaz), hogy egy alapvetı mutató alakulását több teljesítményokozó is befolyásolja. A KPI mutatók sokfélesége a vállalkozások közötti különbözıségekbıl fakad. Minden gazdálkodó meghatározza a saját teljesítményokozóit, melyek szektoronként, ágazatonként lehetnek hasonlók, de legalább ugyanannyira különbözık is! NORTON és KAPLAN kutatásaik során úgy találták, hogy a teljesítményokozók között is találhatók általános típusok. Ezek a mutatók gyakorta jelentek meg a BSC t alkalmazó vállalkozások mutatószámrendszerében. Ilyenek például azok a tényezık, amelyek a vevınek nyújtott értéket (consumer value) határozzák meg. Ide tartoznak az olyan szempontok, mint a termék-és szolgáltatás jellemzıi, a vállalkozás kapcsolata a vevıkkel és az imázs és hírnév megítélése. A termék és szolgáltatás jellemzıi általában a termék minıségére és árára vonatkozó mutatókat foglalnak magukba. A kapcsolat a vevıkkel a kiszolgálás színvonalában, az átfutási idık hosszában mérhetı. Az imázs és a hírnév pedig olyan nehezen meghatározható fogalmakkal jellemezhetı, mint a márkahőség, a vállalkozásról a vevıben kialakult kép. Ez a kategória némiképp szubjektív, ezért nehezebben is mérhetı. Az idı, ár és minıség nagyon fontos tényezık a vevıi elégedettség (consumer satisfaction) meghatározásakor, mely a teljesítményokozók kialakításának másik jellemzı alapja lehet. Mérhetjük a vevı elégedettségét az elıbb említett három kategória alapján. A lehetıségek szinte korlátlanok. A cél az, hogy a stratégiához, a vevıkörhöz és a vállalkozás sajátosságaihoz legjobban illeszkedı mutatószámrendszert alakítsuk ki, függetlenül attól, hogy hány mutatóval dolgozunk. Az alábbiakban a teljessé igénye nélkül az elmondottak alátámasztására álljon itt egy példa KAPLAN és NORTON kutatásaiból. A vevıi nézıpontmutatóinak megértéséhez jól használható a Kenyon Stores példája (a vállalkozás neve természetesen meg lett változtatva). A mutatók kialakítását a szóban forgó, ruházati cikkeket forgalmazó vállalkozás a piaci szegmensek és a megcélzott vevıcsoport definiálásával kezdte, melyre felépítette értékesítési stratégiáját. A stratégiai célkitőzések lényege a következı volt: a vállalkozás növelni akarta részesedését a kiemelt vevık fogyasztásából (account share, illetve a Kenyon Stores megfogalmazásában úgynevezett customer share of wardrobe részesedés a vevı ruhásszekrényébıl ) úgy, hogy növeli a vevıi hőséget. A hőség növelése érdekében a vállalkozás olyan áruválasztékot kívánt kialakítani, amely tükrözte a vevık igényeit és elképzeléseit, illetve a kiskereskedelmi üzlethálózat egységeiben úgynevezett kellemes vásárlási élményben kívánta részesíteni a vevıket. Mindezek elıfeltételeként a gazdálkodónak pontosan kellett meghatároznia, hogy kik lehettek potenciális vásárlók és milyen vásárlási szokások jellemezték ıket. Ez a stratégia a BSC-ben a következıképpen jelent meg: nagyon pontosan meghatározták a célcsoportot (kor, nem, foglalkozás, személyes jellemzık szerint), majd kiválasztottak két alapvetı mutatót. CMG mutatóként a vevıi elégedettséget és a vevıi hőséget határozták meg, melyekhez három területen alakítottak ki teljesítményokozókat. Ez a három terület a termékjellem- 15

6 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 5. zık, az imázs és a vásárlási élmény (korábban, mint kapcsolat a vevıkkel szerepelt) voltak, számos KPI mutatóval alátámasztva. A vevıi hőséget a vásárlások éves növekedésével mérték, a vevıi elégedettséget pedig fıleg a vevı közvetlen megkérdezésével próbálták meghatározni (kérdıívek, illetve telefonos megkeresés segítségével). A termékjellemzıkön belül három célt alakítottak ki, melyek meghatározták a teljesítményokozókat. Ilyen alcél lett az eladási ár, mellyel kapcsolatban a vállalkozás azt a célkitőzést tartotta indokoltnak, hogy a vevık találják kedvezınek a minıségi termékek ajánlott árait. Ennek vizsgálatához, teljesítményokozóként a tartósan fenntartható átlagos kiskereskedelmi egységárat, illetve az egy üzletre jutó vásárlások számát határozták meg. Második alcélként a divatot és a tervezést nevezték meg, melynek értelmében a vállalkozás azt akarta elérni, hogy az általa kínált divatos ruhák ki tudják elégíteni a vevık vágyait és ruházati igényeit. Az ide tartozó teljesítménymutatók a stratégiai áruk értékesítésének növekedési aránya (a Kenyon márka meghatározó termékeinek értékesítését vették alapul) és az úgynevezett fenntartható haszonkulcs (maintained mark-up MMU) voltak. Ez utóbbi a beszerzési ár és az eladási ár különbözetét jelenti, melynek számításakor figyelembe vették az adott engedményeket is. Ha az üzlet képes magas haszonkulcsot fenntartani, akkor arra következtethetünk, hogy a vevık szívesen fogadták az áruválasztékot és a divatirányzatot. Végezetül a minıség lett a harmadik alcél, melyhez azt az elvárást rendelték, hogy minden terméktípusnál biztosítsa a vállalkozás a legkiválóbb minıséget, illetve, hogy legyenek következetesek a tervezés és méretezés tekintetében. Ezt a célt a visszaküldött termékek részarányával mérték a teljes értékesítéshez képest. 2. ábra A vállalkozás balanced scorecardjának vevıi nézıpontja A vásárlási élmény területén belül két elvárást fogalmaztak meg: egyrészt az áru álljon rendelkezésére a vevınek (legyen készleten, ne kelljen a vevınek visszajönnie), másrészt a vevı tökéletes vásárlási élményben részesüljön (ennek konkrét feltételeire most nem térek ki, de általánosságban igaz, hogy a kiszolgálás színvonalára és az üzlethelységre vonatkozó szempontokat tartottak 16

7 BOGNÁR T.: A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED fontosnak). Az áru rendelkezésre állását az úgynevezett készlethiány mutatójával mérték (a vásárlások hány százalékában fordult elı, hogy nem volt megfelelı áru kéznél). A vásárlási élményt egy rejtett szemle keretében, saját fogalmazásuk szerint titkos vásárló alkalmazásával vizsgálták, aki a tapasztalatait egy pontrendszer szerint értékelte. A márkaimázs vonatkozásában azt a célt tőzték ki maguk elé, hogy a Kenyon márkát domináns nemzeti márkává kívánják tenni, a vevık igényeinek pontos megértése és a versenytársaktól való éles megkülönböztetés révén. Teljesítményokozóként a kulcstermékekkel (Kenyon meghatározó termékei) elért piaci részesedést és márkázott termékekkel elért felárat határozták meg. Ez utóbbi azt mutatja, hogy más, nem márkázott, de hasonló tulajdonságú termékekhez képest a Kenyon márkanévvel eladott ruhadarabokkal mekkora többlet árrés érhetı el. A vállalkozás balanced scorcardjának vevıi nézıpontja a 2. ábrán látható módon épült fel. A 2. ábra megpróbálja szemléltetni a vállalkozás által alkalmazott mutatószámrendszer vevıi nézıpontjára vonatkozó szeletét. A mutatók nagy része speciális, a vállalkozás által indokoltnak tartott mérıszám. Természetesen más vállalkozások más szerkezetben, más tartalommal, de azonos céllal készítik el saját kiegyensúlyozott mutatószámrendszerüket. A balanced scorecard segíti a vezetést, hogy más szemszögbıl, jelen esetben a fogyasztó szemszögébıl értékelje a teljesítményt. Mindez segíti a stratégia hatékony végrehajtását és helyes vezetıi döntések meghozatalát. A BSC már bizonyította létjogosultságát az Egyesült Államok több vezetı vállalkozásánál, de napjainkban már számos hazai vállalkozás is él a lehetıséggel, külsı tanácsadók bevonásával igyekeznek kialakítani saját balanced scorecardjukat az eredményesebb vezetés reményében. 17

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer

Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer Bali András Bevezetés Amint arra Michael Porter, a stratégiai menedzsment egyik legjelentısebb gondolkodója is rámutatott What is strategy?

Részletesebben

A HR BP szerep eredményességének mérése, értékelése

A HR BP szerep eredményességének mérése, értékelése A HR BP szerep eredményességének mérése, értékelése Mit javasol a nemzetközi szakirodalom? Mik a tipikus nehézségek, csapdák, dilemmák? Milyen fejlődésen megy keresztül a mérés, értékelés a gyakorlatban?

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

SZÍVÓS LÁSZLÓ 1 MONDOK ANITA 2

SZÍVÓS LÁSZLÓ 1 MONDOK ANITA 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. SZÍVÓS LÁSZLÓ 1 MONDOK ANITA 2 BALANCED SCORECARD A VÁLLALATI SIKERESSÉG ESZKÖZE BEVEZETÉS Stratégiával minden nagyobb szervezet rendelkezik, de a pontos,

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST

Részletesebben

Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai

Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai Dr. Bokor Attila OD Partner Kft., partner, tanácsadó Budapesti Corvinus Egyetem, címzetes egyetemi docens KM dilemmák HR Tükör - HR rendszerek Elégedettség

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500 Az S&P 500 index az 1 220 ponton húzódó ellenállás fölé került. Az elpattanás és a korrekció lehetısége még érvényben van, mégha némi áttörés már megtörtént,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Offline? Online? Vagy mindkettı?!

Offline? Online? Vagy mindkettı?! Offline? Online? Vagy mindkettı?! A minap a kezembe akadt egy szórólap, amin csak úgy "mellékesen" ott szerepelt a weboldal címe is. A szórólap egyébként egy kis használt babaruha boltot reklámozott, ami

Részletesebben

Hol indul egy weboldal marketingezése?

Hol indul egy weboldal marketingezése? Témakör: informatika, számítástechnika, tanfolyam, tréning, informatika oktatás, felnıttképzés, számítógép, weblapkészítés, php webprogramozás, honlapkészítés képzés, weblapkészítı tanfolyam Hol indul

Részletesebben

Változó könyvtár a változó világban

Változó könyvtár a változó világban Változó könyvtár a változó világban Könyvtári Napok 2009. október 5-9. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára Szombathely Kiss Danuta NymE KK Sopron danuta.kiss@emk.nyme.hu Változás

Részletesebben

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ II. INGATLANOK FORGALOMKÉPESSÉGE forgalomképtelen törvény alapján, forgalomképtelen helyi döntés alapján, korlátozottan forgalomképes az 1990. évi LXV. tv. alapján,

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Risk and Compliance Management mit jelent ez egy lízing cég gyakorlatában?

Risk and Compliance Management mit jelent ez egy lízing cég gyakorlatában? Risk and Compliance Management mit jelent ez egy lízing cég gyakorlatában? PROVICE Üzleti és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. EXCLUSIVE PARTNER 1027 Budapest, Kapás u. 11-15. Tel: + 36 1 488

Részletesebben

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében Dr. Palkovics László Az EJMSz küldetése A mérnökszakma társadalmi presztízsének emelése a középfokú

Részletesebben

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához 1. A pénztár általános jellemzıi, 2011. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása

Részletesebben

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Napii Ellemzéss 33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Összegzés Enyhén negatív nyitás, majd lassú egész napos csorgás jellemezte a tegnapi amerikai kereskedést, mely jelentısebb makrogazdasági és vállalati

Részletesebben

62. számú elıterjesztés

62. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához minısített többség szükséges! 62. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

A gyorsan változó gazdasági környezet okozta kihívások

A gyorsan változó gazdasági környezet okozta kihívások Atlanta Barcelona Berlin Bucharest Budapest Düsseldorf Munich Stuttgart Vienna Zurich www.ifua.hu Endersz Frigyes Budapest, 2009. március. 10. A gyorsan változó gazdasági környezet okozta kihívások IFUA

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. 2008. évi éves beszámolójához

ÜZLETI JELENTÉS. 2008. évi éves beszámolójához SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 ÜZLETI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı

Részletesebben

2010. I. féléves jelentéséhez

2010. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

KÜLDETÉS, STRATÉGIA PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNY MIT VÁRNAK TŐLÜNK A ÉS TULAJDONOSOK VEVŐ

KÜLDETÉS, STRATÉGIA PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNY MIT VÁRNAK TŐLÜNK A ÉS TULAJDONOSOK VEVŐ KONTROLLING - 10. TÉMAKÖR: INTEGRÁLT TELJESÍTMÉRÉS LEHETŐSÉGEI A KONTROLLINGBAN AJÁNLOTT IRODALOM A TÉMÁBAN ELMÉLYÜLNI VÁGYÓKNAK: 1. ROBERT S. KAPLAN DAVID P. NORTON: BALANCED SCORECARD KIEGYENSÚLYOZOTT

Részletesebben

MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl

MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl . A kutatás háttere és célja A Parking Szervezı Fejlesztı Kft. piackutatást kezdeményezett, hogy felmérje a kerékpáros

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

A szoftver, mint szolgáltatás. Software as a Service - SaaS

A szoftver, mint szolgáltatás. Software as a Service - SaaS Schwarczenberger Istvánné dr.: A szoftver, mint szolgáltatás Software as a Service - SaaS Budapest, 2010. C:\Documents and Settings\smaria.BMSINFORMATIKA\Dokumentumok\projektek\CM portál\tartalmak\saas.doc

Részletesebben

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja)

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja) Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja) végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc) szakképzettség:

Részletesebben

Üzleti érték teremtése innovatív megoldásokból. Hantos Zoltán. vezetı tanácsadó. ValDeal Csoport

Üzleti érték teremtése innovatív megoldásokból. Hantos Zoltán. vezetı tanácsadó. ValDeal Csoport Üzleti érték teremtése innovatív megoldásokból Hantos Zoltán vezetı tanácsadó ValDeal Csoport A magyar élelmiszeripar innovációs lehetıségei konferencia Debrecen, 2009. május 14. Tartalom Szellemi termék-

Részletesebben

Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek. BÉT elıadás. 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok

Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek. BÉT elıadás. 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek BÉT elıadás 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

31. Hét 2009. július.29. Szerda

31. Hét 2009. július.29. Szerda Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.29. Szerda Összegzés Leginkább a vártnál rosszabb fogyasztói bizalmi indexértékkel magyarázták a tegnapi amerikai tızsdei kezdést, azonban az egy százalékot meghaladó

Részletesebben

Ötlet / Cégértékelés

Ötlet / Cégértékelés Ötlet / Cégértékelés Fókusz, Módszerek, Eszközök Tisztelet & Teljesítmény Motiváció Az érték meghatározása minden befektetés szükséges elıfeltétele Sokszor érzelmi síkra terelıdik, de léteznek az objektív

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

GÖNDÖR ANDRÁS * Az emberi tényező szerepe a vállalati tudástranszferben

GÖNDÖR ANDRÁS * Az emberi tényező szerepe a vállalati tudástranszferben GÖNDÖR ANDRÁS * Az emberi tényező szerepe a vállalati tudástranszferben The Human Factor s Role in the Process of Company s Knowledge Transfer The author shortly analyses the historical situation of the

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 4. Elıadás. A téma vázlata

Regionális Gazdaságtan II 4. Elıadás. A téma vázlata Regionális Gazdaságtan II 4. Elıadás A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA A téma vázlata A regionális versenyképesség javítása alulról szervezıdı gazdaságfejlesztés területi szintjei, kompetitív regionális

Részletesebben

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ 1. Módszertani központ Mőhelymunkák összefoglalója Mőhelymunka vezetıje: Dr. Kovács András Résztvevık: Balogh Attila (OFA EQUAL Programiroda) Bognár Mari (FSZKE) Bartha Éva (Vályi Péter Szakképzı Iskola,

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index jelenleg a csökkenı trendvonal alatt tétovázik. A további emelkedés szempontjából fontos az 1270 pontos szint áttörése. Amennyiben ez nem történik

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

192 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 2. melléklet

192 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 2. melléklet 192 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER 2. melléklet 2. melléklet: A Balanced Scorecard mint menedzsmenttechnológia bemutatása 193 A Balanced Scorecard mint menedzsmenttechnológia bemutatása A felsőoktatási

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

Veréb Elemér, PROVICE Kft. 1

Veréb Elemér, PROVICE Kft. 1 Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában HR menedzsment hozzájárulása az üzleti eredményhez. Stratégiafókuszált szervezet kialakítása a HR szemszögéből. Veréb Elemér ügyvezető PROVICE Üzleti és Informatikai

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500: Az S&P 500 index a nem sokkal az 1 300 pontos szint fölött húzódó kisebb ellenállás fölött tartózkodik. A jelenlegi konszolidáció után a szélesebb trendcsatornán

Részletesebben

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója MKB Bank elkötelezte magát az operatív CRM és front-end rendszer kialakítása mellett, így a Microsoft Dynamics CRM bevezetése a felsıvezetés körében is kiemelt figyelmet kapott. Sebık András az MKB Bank

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Probléma Menedzsment és a mérhetőség. Suba Péter, Service Delivery Consultant

Probléma Menedzsment és a mérhetőség. Suba Péter, Service Delivery Consultant Probléma Menedzsment és a mérhetőség Suba Péter, Service Delivery Consultant Bemutatkozás Getronics - Informatikai outsourcing világcég - 27000 alkalmazott - Számos világcég informatikai infrastruktúrájának

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC A számítógépes szakirodalmi forráskutatás 11. elıadás

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011 Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. A S&P 500 index áttörte az elızı maximumokat, amelyek 1350 alatt voltak. Ez általában bika jelzés. A maximumok áttörése viszont hamis volt, és az index visszatért

Részletesebben

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Pénteken a munkaerıpiaci adatok negatív meglepést hoztak: a mezıgazdaságon kívül álláshelyek száma a várakozásokkal ellentétben jelentıs visszaesést mutatott.

Részletesebben

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 1. A populációt a számunkra érdekes egységek (személyek, csalások, iskolák stb.) alkotják,

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

2.0 TDDi vs. 2.0 TDCi Dátum: 2005. november 22., kedd Téma: Hírek

2.0 TDDi vs. 2.0 TDCi Dátum: 2005. november 22., kedd Téma: Hírek 1. oldal, összesen: 7 2.0 TDDi vs. 2.0 TDCi Dátum: 2005. november 22., kedd Téma: Hírek A TDDi motort eredetileg a Ford Transithoz fejlesztették ki. Mivel a motor a várakozásokon felül jól sikerült, így

Részletesebben

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Dr. Németh Balázs 2008. Március 27. Mőködési kiválóság szintjei Best Practice Hibátlan Folyamatok A legjobb gyakorlat Mások által is követésre

Részletesebben

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában Evaluation of Performance in Practice of Hungarian Small and Medium Enterprises in the Service

Részletesebben

ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer

ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer Környezetvédelemés falopás Fejér megye gazdag olyan erdıs, fás területekben, ahol a természeti környezet megırizte jellegzetes arculatát,

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok Mit mondanak a tények az új közoktatási törvény küszöbén Mőhelykonferencia II. Pedagógus életpályamodell és oktatásfinanszírozás 2010. február

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13.

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban - Külföldi tapasztalatok Elıadó: Fellegi Borbála Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. A helyreállító attitőd Hogyan válaszolunk a normaszegésre?

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

2012. I. féléves jelentéséhez

2012. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

KPI. mutató. információ. adat. adat. információ. mutató KPI. adat. információ. mutató KPI KPI. mutató információ

KPI. mutató. információ. adat. adat. információ. mutató KPI. adat. információ. mutató KPI KPI. mutató információ adat információ mutató KPI KPI mutató információ adat KPI. mutató információ adat mutató információ adat KPI Tornyossy Gábor gabor.tornyossy@hp.com 2006. október 27. Tartalom 1. Mit is kell/lehet mérni?

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A KKV-k felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a KKV-k szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó országok %-os eloszlása Forrás: EPC

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

ITech2011_1_2_A IQSYS BIT

ITech2011_1_2_A IQSYS BIT ITech2011_1_2_A IQSYS BIT ITech 2011_1_2_A Az IQSYS alaprendszerei közül melyiket milyen sorrendben vezesse be, hogy jelentés rendszer mőködése optimális legyen? A, CRM rendszer B, Könyvelı rendszer C,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA. A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA. A projekt azonosító száma: KEOP-7.1. KOMMUNIKÁCIÓS TERV ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-7..0/-20-000 A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló beruházáshoz

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Szilágyi Anikó * Szıke Andrea ** NYELVTANULÁS MAGÁNTANÁRRAL

Szilágyi Anikó * Szıke Andrea ** NYELVTANULÁS MAGÁNTANÁRRAL Szilágyi Anikó * Szıke Andrea ** NYELVTANULÁS MAGÁNTANÁRRAL 1. BEVEZETİ A BSc képzés bevezetésével az idegennyelv-oktatás struktúrája is átalakult. Örvendetes, hogy a Turizmus szakirány hallgatóinak ismét

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori értekezés tézisei A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon Gyallai Gábor Sopron 2007 Doktori Iskola: Cziráki József Faanyagtudomány

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei

Nyugat-Magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori értekezés tézisei A hazai marketing információs rendszer fejlesztési lehetıségei faipari és bútoripari vizsgálatok alapján Némethné Tömı Zsuzsanna Sopron 2005

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

Médiajelentés. Virtuális Kampusz. Kommunikációs értékelés és monitor a Budapesti Gazdasági Fıiskola számára. 2010. április 28. Szigorúan bizalmas!

Médiajelentés. Virtuális Kampusz. Kommunikációs értékelés és monitor a Budapesti Gazdasági Fıiskola számára. 2010. április 28. Szigorúan bizalmas! Médiajelentés Virtuális Kampusz Kommunikációs értékelés és monitor a Budapesti Gazdasági Fıiskola számára 2010. április 28. Szigorúan bizalmas! Privy Council Communications Kft. 1024 Budapest, Fény u.

Részletesebben

MODERN KÖNYVVITELTAN

MODERN KÖNYVVITELTAN KÖNYVAJÁNLÓ: MODERN KÖNYVVITELTAN A modern n-szeres (n 3) vagyonkönyvvitel, mint az egyik speciális könyvvitel elméletének elemei és axiomatikus rendszere (a számlaelméletek halála) A szerzı: A dolgok,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

SZİRÖS KRISZTINA * A Balanced Scorecard elmélete és gyakorlata

SZİRÖS KRISZTINA * A Balanced Scorecard elmélete és gyakorlata SZİRÖS KRISZTINA * A Balanced Scorecard elmélete és gyakorlata Bevezetı Die Balanced Scorecard in Theorie und Praxis Heutzutage ist die Budgetierung jedoch als ein zu aufwändiges und inflexibles Verfahren

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

Fio Pénzügyi Csoport. kereskedés s alapjai

Fio Pénzügyi Csoport. kereskedés s alapjai Üdvözöljük k az elıad adáson A részvr szvénypiacokon törtt rténı kereskedés s alapjai Fio Pénzügyi Csoport 1993 A Fio Pénzügyi Csoport megalakulása 1997 Az on-line részvénykereskedés kezdete a cseh részvénypiacon

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Gazdasági válság miatt visszaesı forgalom?

Gazdasági válság miatt visszaesı forgalom? Gazdasági válság miatt visszaesı forgalom? Nálunk errıl szó sincs, SİT ellenkezıleg! Van olyan szektor, ahol a válság még pozitívan is hatott és hat még most is a forgalom, az árbevétel és a profit növekedésére!

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

-közösségi oldal készítése, működtetése MEGTÉRÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

-közösségi oldal készítése, működtetése MEGTÉRÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Hatékony egészségügyi honlap és -közösségi oldal készítése, működtetése A hatékony weboldal Működő közösségi média és PR megoldások Az optimális média mix Felépítése az üzleti célok elérését szolgálja,

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország 5000 forinton zártak tegnap az OTP részvényei, a bankpapír mellett a Mol is húzta a piacot. A vártnál jobb amerikai kiskereskedelmi adatok hajtották a kelet-közép-európai piacokkal

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben