Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN"

Átírás

1 Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás által kitőzött célokat, illetve a vezetınek tisztában kell lennie saját vállalkozása teljesítményével. Mindezek megvalósítására a menedzsment a jól bevált módszerekhez nyúl: olyan rendszert dolgoz ki, mely mérni és szemléltetni képes a vállalkozás teljesítményét, információkat szolgáltatva a vezetés, a tulajdonosi kör és a leendı befektetık számára. Kézenfekvı, hogy a számviteli-pénzügyi ismereteinket segítségül hívjuk, és olyan rendszert pontosabban mutatószámrendszert alakítunk ki, mely alkalmas a vállalkozás pénzügyi céljainak szemléltetésére és ezek teljesülésének vizsgálatára. Ez a mutatószámrendszer, nevezzük hagyományos mutatószám rendszernek, hosszú évek gyakorlatának következménye. Logikusan felépített modell, amely számokkal jellemzi a vállalkozás vagyoni helyzetét, pénzügyi és jövedelmezıségi teljesítményét. Tökéletesen alkalmas a pénzügyi célok szemléltetésére, ezáltal a megfelelı információval látja el az elıbb megnevezett piaci szereplıket. A hagyományos mutatószám rendszerek gondolata a modern gazdaság olyan idıszakából ered, mikor a vállalkozások elıtt csupán egy cél, egyféle célrendszer lebegett: a vezetés által kitőzött pénzügyi célok teljesítése. Ez a magasabb nyereségben, kedvezıbb likviditási helyzetben, illetve magasabb részvényárfolyamokban mutatkozott meg. Alapvetıen a vállalkozások többsége a pénzügyi célok elérésére koncentrált, minden más folyamatot alárendelve ennek. Számos tényezı, amely a magasabb profit realizálását lehetıvé tette, befolyásolta, nem jelent meg a mutatószámok között. Ez érthetı, hiszen a vezetéstudomány a nyereség maximalizálását tőzte ki céljául, az erıforrások felhasználására vonatkozó elemzések az alacsonyabb vezetıi szintek feladatai lettek. Ugyanakkor hogyan is lehetne olyan, a teljesítményt befolyásoló tényezıket mérni, melyek a vezetés részérıl bizonyos fokú szubjektivitást követelnek meg a tényezık tartalmának meghatározása tekintetében? Hogyan mérhetı például a vállalkozás rendelkezésére álló szellemi tıke, mely a dolgozók szürkeállományából kicsöpögtetett tudást, ismereteket hivatott jelképezni? Miként értelmezhetı a vállalati kultúra fogalma és hogyan javítja a vállalkozási teljesítményt? Vajon az elért nyereségnövekedés hány százalékban köszönhetı a forgalmazott márka imázsának, a vállalati kultúrának, a vállalkozás berkein belül zajló innovációs folyamatoknak vagy ezek összességének együtt? Nyilvánvaló, hogy a klasszikus pénzügyi-számviteli modell nem alkalmas az ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolására: Ez nem azt jelenti, hogy a hagyományos mutatószámrendszerek elavultak volna, csupán arra kívánok rámutatni, hogy nem elég kizárólag a pénzügyi folyamatok oldaláról vizsgálni a teljesítményt és a célok teljesítését. Szükséges más szempontok szerint, ha úgy tetszik más nézıpontból is górcsı alá venni a gazdálkodás egyes területeit. A pénzügyi mutatók már bizonyították hasznosságukat, de ideje más mutatókkal kiegészíteni az alkalmazott mérıszámok körét. Olyan mutatókra van szükség, melyek képesek a kevésbé konvencionális erıforrások és folyamatok bemutatásra. * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, Budapest Intézet, Controlling Tanszék, fıiskolai tanársegéd. A jelen cikk a BGF-en a Magyar Tudomány Napja tiszteletére november 4 5-én tartott konferencián elhangzott elıadás szerkesztett változata. 11

2 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 5. Két szakember, DAVID P. NORTON és ROBERT S. KAPLAN, rengeteg idıt és energiát fektetett a vállalkozások teljesítménymérésének lehetséges módozatait vizsgáló kutatásba. DAVID NORTON a Nolan Norton Institute elnökeként vezette azt a kutatást, amely több tucat jellemzıen termelıszolgáltató tevékenységet végzı amerikai vállalkozás vezetıinek segítségével kereste egy új teljesítményértékelési rendszer kialakításának lehetıségeit. ROBERT KAPLAN szakértı tanácsadóként vett részt az egy éves projektben. KAPLAN, a Harvard Business School professzoraként jelentıs tudásanyaggal és tapasztalattal járult hozzá annak az új szemlélető mutatószámrendszernek a kifejlesztéséhez, amely balanced scorecard néven vált híressé (tulajdonképpen egyfajta kiegyensúlyozott mutatószámrendszernek nevezhetjük, miután nem csak a pénzügyi nézıpontot, hanem más, a korábban említett feltételeknek megfelelı szempontot is igyekszik figyelembe venni). KAPLAN és NORTON alapgondolata az volt, hogy a pénzügyi mutatószámrendszer erısen hiányos képet mutat a vállalkozásról. Kiegyensúlyozatlan, torz kép, amely nem veszi figyelembe azokat a tényezıket, amelyek pénzügyileg nem vagy csak nehezen értelmezhetık. Kézenfekvı megoldás lett volna a rendszert kiegészíteni más számokkal, és így egy olyan rendszert alkotni, amely pénzügyi és nem pénzügyi mutatókat egyaránt alkalmaz. Sok vállalkozás élt és jelenleg is él a lehetıséggel, azonban mutatószámrendszerüket hiba lenne azonosítani a balanced scorecard rendszerével. A BSC nem csupán többféle mutató ügyesen szerkesztett győjteménye. A benne szereplı mutatók mindenki számára hozzáférhetık, kezdve a felsı-vezetéstıl egészen az alkalmazottakig. Így a dolgozók tisztában lehetnek teljesítményük, munkájuk (amely fıleg a nem pénzügyi mutatókban jelenik meg) pénzügyi következményeivel, a vezetık számára pedig pontosabban meghatározhatóvá válik a hibák forrása. A mutatók tudatosan vannak meghatározva, minden mutató hozzájárul a balanced scorecard bevezetésének egyik céljához: a stratégia hatékony kommunikálásához. A BSC konkrét célokká és kézzelfogható mutatókká bontja le a vállalkozás és a vállalkozás részét képezı stratégiai üzleti egység (strategic business unit SBU) küldetését és stratégiáját. Ezáltal mindenki számára könnyebbé válik a vállalati célkitőzések értelmezése, hiszen most már számokban kifejezhetıvé, ezáltal mérhetıvé válik a stratégiai célok teljesítése. Ugyanakkor a mutatószámrendszer kellı arányban tartalmaz úgynevezett külsı mutatókat (az üzleti partnerek, vevık és tulajdonosok számára fontos mérıszámok), illetve belsı mutatókat (a kritikus mőködési folyamatokat és a fejlıdési, tanulási folyamatokat jellemzı mérıszámok). Megjelennek objektív, pontosan mérhetı, kalkulálható mutatók (jellemzıen pénzügyi mutatók), illetve szubjektív kategóriákat szemléltetı mutatók (egyéni megítéléstıl függı, eredményt befolyásoló tényezık). Több szempontból is kiegyensúlyozottá válik a mutatószámrendszer, amely már nem egyszerően a mutatók összessége. Sokkal több annál: az üzleti stratégia megvalósítását segítı összetett vezetıi rendszer. Már nem csak egy számhalmaz, amely alkalmas a teljesítmények mérésére és értékelésére, hanem egy stratégiai menedzsmentrendszer, mely segíti a vezetést a kritikus vezetési folyamatok megvalósításában. Ez magába foglalja a jövıkép és a stratégia tisztázását és intézkedésekké alakítását, a stratégiai célok és mutatók összekapcsolását és kommunikálását, az elvárások rögzítését és összehangolását a stratégiai intézkedésekkel, illetve a visszacsatolás és tanulás elısegítését. Ezen folyamatok kritikus vezetıi folyamtoknak nevezhetık, hiszen a siker eléréséhez létfontosságúak. A vezetıknek és a dolgozóknak is egységesen kell értelmezniük a stratégiát, számukra mérhetıvé kell tenni az elérendı célokat. Ugyanakkor fontos, hogy a vállalkozás felsı-vezetése megfelelı visszacsatolást kapjon a mőködési folyamatokról, illetve az alkalmazott stratégia hatékonyságáról. Adott esetben sor kerülhet a stratégia megváltoztatására is. Ehhez viszont az kell, hogy a menedzsment elıre lássa a stratégia buktatóit. Ebben is segítséget kíván nyújtani a balanced scorecard. Mindez négy, egymástól jól elkülöníthetı, ugyanakkor egymással szoros kapcsolatban álló terület nevezzük ezeket nézıpontoknak vizsgálatával valósul meg. A BSC négy nézıpontján keresztül kívánja segíteni a menedzsment tevékenységét. Tulajdonképpen a vállalkozás teljesítménye jelenik meg különbözı szempontokat figyelembe véve. A rendszer továbbra is tartalmazza a már jól bevált pénzügyi nézıpontot. A számviteli-pénzügyi modellbıl kölcsönvett mutatókat újabbak egészíthetik ki, de a cél továbbra is az, hogy a vállalkozás múltbeli teljesítményérıl teljesebb képet kapjunk, illetve, hogy a már ismert mutatókat alkalmazzuk a tervezés során. Általában a jövedelmezıségre, tıke megtérülésére, nyereségre, illetve részvényárfolyamra vonatkozó mutatók jelennek 12

3 BOGNÁR T.: A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED meg itt, hasznos információkkal ellátva a vezetést, a tulajdonosokat, illetve az alkalmazottakat. A BSC vevıi nézıpontja számos külsı mutatót vonultat föl, melyek választ adnak arra a kérdésre, hogy milyennek látja a vevı a vállalkozást. Olyan mutatók jelennek meg itt, mint például a vevıi elégedettség mérésére alkalmas indexek, a megnyert és megtartott fogyasztók száma, illetve a piaci részesedés. Külön ki kell emelnünk ez úgynevezett teljesítményokozókat, melyek a fogyasztó számára különösen fontosak: ezek a tényezık jelentısen befolyásolják a fogyasztó döntését, a fogyasztói hőséget. Jó példa erre, hogy az ügyfél elvárja a gyors és gördülékeny kiszolgálást, a pontos és gyors szállítást, mely vizsgálható az átfutási idı mérésével. A lehetıségek szinte korlátlanok, a vállalkozás feladata meghatározni a vevıköréhez és stratégiájához leginkább illeszkedı mutatószámokat. A mőködési folyamatok nézıpontja azokat a mutatókat tömöríti, amelyek a mőködési hatékonyság szempontjából kritikus folyamatoknak számítanak. A vállalkozás számára kiemelt fontossággal bírnak, hiszen a vállalkozás által e területeken nyújtott teljesítmény alapvetıen befolyásolja az értékteremtı képességet (a vevı számára értéket kíván létrehozni a vállalkozás melyet pénzre válthat) és a pénzügyi teljesítményt. Mindkét területen kiváló teljesítményt kell nyújtania a vállalkozásnak az új vevık megszerzése és a gazdaságosság érdekében. Ez a nézıpont azokra a folyamatokra koncentrál, melyek a legnagyobb mértékben befolyásolják a vevı elégedettségét és a pénzügyi helyzetet. 1. ábra A balanced scorecard négy nézıpontja A BSC kialakítása során szükséges a tevékenység feltérképezése és ezeknek a folyamatoknak a megtalálása. A mőködési folyamatokon belül kiemelt figyelmet kap az innováció. A tanulási, fejlıdési nézıpont abban nyújt segítséget, hogy meghatározza azt az infrastruktúrát, amelyet a szervezetnek ki kell alakítania a hosszú távú fejlıdés, növekedés érdekében, segítve ezáltal az új ismeretek és tapasztalatok hasznosítását. A nézıpont vegyesen tartalmaz eredménymutatókat (például az alkalmazottak elégedettsége) és csak a vállalkozásra jellemzı teljesítményokozókat (sajátos képességek mutatói). A négy nézıpont együttesen alkotja a kiegyensúlyozott mutatószámrendszert, melybıl ezúttal a vevıi nézıponttal kívánok foglalkozni részletesebben. Ahhoz, hogy a vállalkozás képes legyen megválaszolni azt kérdést, hogy mit várnak el tıle vevıi, képesnek kell lennie a vevık, ügyfelek fejével gondolkodni. Tudnunk kell, hogy melyik piaci szegmensben található a megcélzott vevıkör, ismernünk kell a vásárló elvárásait. Szükségszerő tehát, hogy a vevıi nézıpont mutatószámainak meghatározása elıtt pontosan definiáljuk azokat a pi- 13

4 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 5. aci és fogyasztói szegmenseket melyekben a vállalkozás versenyezni kíván. Nem lehet az összes vásárló igényét maradéktalanul kielégíteni, ezért törekedni sem kell rá! A túlságosan általános kínálat, amely egyáltalán nem vagy csak kevésbé veszi figyelembe a vevık egyedi igényeit, olyan helyzetet teremthet, amely nem kedvezı a vállalkozás számára. A fogyasztó inkább a konkurencia kifinomultabb, a speciális igényeket kielégítı termékeit fogja vásárolni az általános termékek helyett. Kizárt, hogy minden piaci szegmensben eredményesen vegyük fel a versenyt más, specializáltabb vállalkozásokkal. Célszerő a BSC vevıi nézıpontjának kialakítását a piac szegmentálásával kezdeni. Többféle szempont alapján bonthatjuk a fogyasztók csoportját célcsoportokra. Jellemzı szempontok lehetnek a vevı árérzékenysége, minıségi elvárásai, a vevı által elvárt szolgáltatások, illetve, hogy a vállalkozásról alkotott kép (imázs) mennyire befolyásolja a fogyasztót a vásárlási döntések meghozatalában. Fel kell mérnünk, hogy a vállalkozás forgalmának mekkora hányada származik az egyes vevıcsoportoktól, majd ellenıriznünk, hogy a jelenleg alkalmazott, vagy jövıben alkalmazni kívánt stratégia megfelelıen illeszkedik-e ehhez a fogyasztói szerkezethez. Elképzelhetı, hogy a stratégia elsısorban olyan vásárlókra kíván hatni, akik csak a forgalom kisebb, esetleg elenyészı hányadát generálják! Ilyen esetben, a vevıkör pontosabb ismeretével, a vásárlókhoz jobban illeszkedı stratégia kialakítása indokolt, hiszen ne feledjük: eladni szeretnének! KAPLAN és NORTON kutatásai több amerikai nagyvállalkozásnál is rávilágítottak arra a tényre, hogy a vállalkozások által gyakorolt stratégia nincs összhangban a vásárlókkal. Jó példa erre a Pioneer Petroleum esete (a vállalkozás nevét a kutatók megváltoztatták tanulmányukban, mindenesetre tudjuk, hogy az Egyesült Államok legnagyobb benzin és kenıanyag finomító és értékesítı vállalkozásáról van szó), ahol a menedzsment megdöbbenve tapasztalta, hogy az alkalmazott stratégia a vásárlók olyan szegmensére koncentrált (úgynevezett ár-érzékeny vásárlókra), akik a forgalom közel 20%-át generálták, és a legkevésbé jövedelmezı vevıcsoportnak számítottak. Ezekre a fogyasztókra nem volt jellemzı a márkahőség, tekintettel arra, hogy vásárlási döntéseiket fıleg a forgalmazott termékek árainak összehasonlítása alapján hozták meg. Nem volt jellemzı rájuk, hogy igénybe vegyék a vállalkozás benzinkútjainak szolgáltatásit, illetve üzem- és kenıanyagokon túl mást nem is vásároltak. A Pioneer Petroleum ezután új stratégia kialakításába kezdett, mely stratégia már a többi fogyasztói csoportot célozta meg. Ez a példa is jól szemlélteti, hogy mennyire fontos a piacszegmentálás, amely a hatékony stratégia és a jól használható BSC mutatók alapjául szolgál. Hogyan történik a vevıi nézıpont mutatószámainak kialakítása? Korábban már elhangzott, hogy a BSC a vállalati stratégia leképzésére szolgáló vezetıi eszköz, tehát világos, hogy tükröznie kell a vállalkozás céljait! A piaci szegmensek ismeretében már megfogalmazhatjuk az egyes vevıi csoportokra vonatkozó célkitőzéseket. Ezeket a célkitőzéseket próbáljuk meg mutatószámok formájában megjeleníteni a könnyebb értelmezhetıség érdekében. Általánosságban elmondható, hogy a balanced scorecardot alkalmazó vállalkozások két féle mutatószámcsoportot határoznak meg. Az alapvetı mutatók csoportjába (core measurement group CMG) olyan mérıszámok tartoznak, melyek minden vállalkozás esetében alkalmazhatók, általános követelményeket fogalmaznak meg. Ugyanakkor meghatározásra kerülnek az úgynevezett teljesítményokozók (key performance indicators KPI), amelyek azt mutatják meg, hogy a vállalkozásnak mit kell nyújtani a vevıknek ahhoz, hogy magas vevıi elégedettséget, piaci részesedést érjen el. Tulajdonképpen a teljesítményokozók azokat a területeket mérik, melyek kedvezı hatással vannak az alapvetı mutatók csoportjára, azonban a KPI mutatók már kizárólag a vállalkozásra vonatkozó, specifikus mutatókként kerülnek meghatározásra. Az alapvetı mutatószámok általában egy jól bevált sémát követve, a következı elemeket tartalmazzák: piaci részesedés, vevıi elégedettség, vevık jövedelmezısége, megtartott vevık, új vevık. Fontos megjegyezni, hogy bár ezek minden vállalkozás esetében értelmezhetı mutatók, korántsem biztos, hogy azonos eljárással kerülnek kifejezésre. Számításuk konkrét módját a vállalkozás határozza meg, tartalmi mondanivalójuk azonban minden esetben azonos. A piaci részesedés nevéhez hően megmutatja az üzleti egység által értékesített termékek és szolgáltatások arányát egy adott piacon a piac forgalmát, a vevık számát vagy az értékesítés volumenét alapul véve. A magasabb piaci részesedés ésszerő gazdálkodást feltételezve kedvezıbb pénzügyi teljesítményhez vezet, ezért alapvetı elvárás, hogy a mutató növekedjen. A vevıi elégedettség a fogyasztó elé- 14

5 BOGNÁR T.: A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED gedettségét próbálja meghatározni (tekintettel arra, hogy nem tudunk teljes egészében a vevı helyébe képzelni magunkat, meg kell elégednünk egy becsléssel) a vásárlónak nyújtott érték alapján. Elıre meghatározott teljesítmény-követelmények alapján értékeljük az elıállított értéket, illetve a vásárlók véleményének győjtése, feldolgozása szolgálhat a mutató alapjául. Remekül hasznosíthatók a vevıszolgálat információi. A vevık jövedelmezısége egy vásárlói szegmens nettó eredményét méri, a speciális, adott piaci szegmensben felmerülı költségek figyelembevételével. Nyilvánvalóan törekedni kell, hogy a vállalkozás olyan partnerekkel tartson fent kapcsolatot, akiknek a jövedelmezısége kedvezıen alakul. Ha egy a stratégia által megcélzott szegmens nem jövedelmezı, az még nem jelenti feltétlenül a vevıkör elhagyását: meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehetne a szegmenset jövedelmezıvé tenni. Ez általában a termékek, illetve a munka-folyamatok megváltoztatását vonja maga után. A stratégia által nem megcélzott, veszteséges szegmensek elhagyása indokolt. Az új vevık és a megtartott vevık mutatói abszolút vagy relatív mutatók, melyek a rendelések vagy a vevık számának alapján kerülnek meghatározásra. A piaci részesedés és a pénzügyi teljesítmény javítása megköveteli a megszerzett ügyfelek megtartását és a meglévı vevıkör folyamatos bıvítését, így indokolt ennek mérése a mutatószámrendszer segítségével. A teljesítményokozók meghatározása már nehezebb feladat. Arra kell törekednie a vállalkozásnak, hogy specifikus mutatókat alakítson ki, amelyek CMG mutatók változásának okozói. Nem kell feltétlenül minden alapvetı mutatóhoz teljesítményokozót rendelni, ugyanakkor az is elképzelhetı (sıt, általában igaz), hogy egy alapvetı mutató alakulását több teljesítményokozó is befolyásolja. A KPI mutatók sokfélesége a vállalkozások közötti különbözıségekbıl fakad. Minden gazdálkodó meghatározza a saját teljesítményokozóit, melyek szektoronként, ágazatonként lehetnek hasonlók, de legalább ugyanannyira különbözık is! NORTON és KAPLAN kutatásaik során úgy találták, hogy a teljesítményokozók között is találhatók általános típusok. Ezek a mutatók gyakorta jelentek meg a BSC t alkalmazó vállalkozások mutatószámrendszerében. Ilyenek például azok a tényezık, amelyek a vevınek nyújtott értéket (consumer value) határozzák meg. Ide tartoznak az olyan szempontok, mint a termék-és szolgáltatás jellemzıi, a vállalkozás kapcsolata a vevıkkel és az imázs és hírnév megítélése. A termék és szolgáltatás jellemzıi általában a termék minıségére és árára vonatkozó mutatókat foglalnak magukba. A kapcsolat a vevıkkel a kiszolgálás színvonalában, az átfutási idık hosszában mérhetı. Az imázs és a hírnév pedig olyan nehezen meghatározható fogalmakkal jellemezhetı, mint a márkahőség, a vállalkozásról a vevıben kialakult kép. Ez a kategória némiképp szubjektív, ezért nehezebben is mérhetı. Az idı, ár és minıség nagyon fontos tényezık a vevıi elégedettség (consumer satisfaction) meghatározásakor, mely a teljesítményokozók kialakításának másik jellemzı alapja lehet. Mérhetjük a vevı elégedettségét az elıbb említett három kategória alapján. A lehetıségek szinte korlátlanok. A cél az, hogy a stratégiához, a vevıkörhöz és a vállalkozás sajátosságaihoz legjobban illeszkedı mutatószámrendszert alakítsuk ki, függetlenül attól, hogy hány mutatóval dolgozunk. Az alábbiakban a teljessé igénye nélkül az elmondottak alátámasztására álljon itt egy példa KAPLAN és NORTON kutatásaiból. A vevıi nézıpontmutatóinak megértéséhez jól használható a Kenyon Stores példája (a vállalkozás neve természetesen meg lett változtatva). A mutatók kialakítását a szóban forgó, ruházati cikkeket forgalmazó vállalkozás a piaci szegmensek és a megcélzott vevıcsoport definiálásával kezdte, melyre felépítette értékesítési stratégiáját. A stratégiai célkitőzések lényege a következı volt: a vállalkozás növelni akarta részesedését a kiemelt vevık fogyasztásából (account share, illetve a Kenyon Stores megfogalmazásában úgynevezett customer share of wardrobe részesedés a vevı ruhásszekrényébıl ) úgy, hogy növeli a vevıi hőséget. A hőség növelése érdekében a vállalkozás olyan áruválasztékot kívánt kialakítani, amely tükrözte a vevık igényeit és elképzeléseit, illetve a kiskereskedelmi üzlethálózat egységeiben úgynevezett kellemes vásárlási élményben kívánta részesíteni a vevıket. Mindezek elıfeltételeként a gazdálkodónak pontosan kellett meghatároznia, hogy kik lehettek potenciális vásárlók és milyen vásárlási szokások jellemezték ıket. Ez a stratégia a BSC-ben a következıképpen jelent meg: nagyon pontosan meghatározták a célcsoportot (kor, nem, foglalkozás, személyes jellemzık szerint), majd kiválasztottak két alapvetı mutatót. CMG mutatóként a vevıi elégedettséget és a vevıi hőséget határozták meg, melyekhez három területen alakítottak ki teljesítményokozókat. Ez a három terület a termékjellem- 15

6 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 5. zık, az imázs és a vásárlási élmény (korábban, mint kapcsolat a vevıkkel szerepelt) voltak, számos KPI mutatóval alátámasztva. A vevıi hőséget a vásárlások éves növekedésével mérték, a vevıi elégedettséget pedig fıleg a vevı közvetlen megkérdezésével próbálták meghatározni (kérdıívek, illetve telefonos megkeresés segítségével). A termékjellemzıkön belül három célt alakítottak ki, melyek meghatározták a teljesítményokozókat. Ilyen alcél lett az eladási ár, mellyel kapcsolatban a vállalkozás azt a célkitőzést tartotta indokoltnak, hogy a vevık találják kedvezınek a minıségi termékek ajánlott árait. Ennek vizsgálatához, teljesítményokozóként a tartósan fenntartható átlagos kiskereskedelmi egységárat, illetve az egy üzletre jutó vásárlások számát határozták meg. Második alcélként a divatot és a tervezést nevezték meg, melynek értelmében a vállalkozás azt akarta elérni, hogy az általa kínált divatos ruhák ki tudják elégíteni a vevık vágyait és ruházati igényeit. Az ide tartozó teljesítménymutatók a stratégiai áruk értékesítésének növekedési aránya (a Kenyon márka meghatározó termékeinek értékesítését vették alapul) és az úgynevezett fenntartható haszonkulcs (maintained mark-up MMU) voltak. Ez utóbbi a beszerzési ár és az eladási ár különbözetét jelenti, melynek számításakor figyelembe vették az adott engedményeket is. Ha az üzlet képes magas haszonkulcsot fenntartani, akkor arra következtethetünk, hogy a vevık szívesen fogadták az áruválasztékot és a divatirányzatot. Végezetül a minıség lett a harmadik alcél, melyhez azt az elvárást rendelték, hogy minden terméktípusnál biztosítsa a vállalkozás a legkiválóbb minıséget, illetve, hogy legyenek következetesek a tervezés és méretezés tekintetében. Ezt a célt a visszaküldött termékek részarányával mérték a teljes értékesítéshez képest. 2. ábra A vállalkozás balanced scorecardjának vevıi nézıpontja A vásárlási élmény területén belül két elvárást fogalmaztak meg: egyrészt az áru álljon rendelkezésére a vevınek (legyen készleten, ne kelljen a vevınek visszajönnie), másrészt a vevı tökéletes vásárlási élményben részesüljön (ennek konkrét feltételeire most nem térek ki, de általánosságban igaz, hogy a kiszolgálás színvonalára és az üzlethelységre vonatkozó szempontokat tartottak 16

7 BOGNÁR T.: A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED fontosnak). Az áru rendelkezésre állását az úgynevezett készlethiány mutatójával mérték (a vásárlások hány százalékában fordult elı, hogy nem volt megfelelı áru kéznél). A vásárlási élményt egy rejtett szemle keretében, saját fogalmazásuk szerint titkos vásárló alkalmazásával vizsgálták, aki a tapasztalatait egy pontrendszer szerint értékelte. A márkaimázs vonatkozásában azt a célt tőzték ki maguk elé, hogy a Kenyon márkát domináns nemzeti márkává kívánják tenni, a vevık igényeinek pontos megértése és a versenytársaktól való éles megkülönböztetés révén. Teljesítményokozóként a kulcstermékekkel (Kenyon meghatározó termékei) elért piaci részesedést és márkázott termékekkel elért felárat határozták meg. Ez utóbbi azt mutatja, hogy más, nem márkázott, de hasonló tulajdonságú termékekhez képest a Kenyon márkanévvel eladott ruhadarabokkal mekkora többlet árrés érhetı el. A vállalkozás balanced scorcardjának vevıi nézıpontja a 2. ábrán látható módon épült fel. A 2. ábra megpróbálja szemléltetni a vállalkozás által alkalmazott mutatószámrendszer vevıi nézıpontjára vonatkozó szeletét. A mutatók nagy része speciális, a vállalkozás által indokoltnak tartott mérıszám. Természetesen más vállalkozások más szerkezetben, más tartalommal, de azonos céllal készítik el saját kiegyensúlyozott mutatószámrendszerüket. A balanced scorecard segíti a vezetést, hogy más szemszögbıl, jelen esetben a fogyasztó szemszögébıl értékelje a teljesítményt. Mindez segíti a stratégia hatékony végrehajtását és helyes vezetıi döntések meghozatalát. A BSC már bizonyította létjogosultságát az Egyesült Államok több vezetı vállalkozásánál, de napjainkban már számos hazai vállalkozás is él a lehetıséggel, külsı tanácsadók bevonásával igyekeznek kialakítani saját balanced scorecardjukat az eredményesebb vezetés reményében. 17

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Benchmarking könyvtárakban

Benchmarking könyvtárakban Istók Anna: Benchmarking érdemes vajon másoktól tanulni? A Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ és az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár tapasztalatai egy új teljesítménymérési módszer bevezetése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A Ügyszám: Vj-19/2011. A Gazdasági Versenyhivatal a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Magyar Ingatlanszövetség eljárás alá vont vállalkozások

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-162/2008/043. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a JYSK Kereskedelmi Kft. Budapest és a JYSK Holding A/S Dánia ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA 2010 Oldal: 1 / 28 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 AZ ÁTVILÁGÍTÁSRÓL RÖVIDEN 5 AZ ÁTVILÁGÍTÁS SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZAT JÖVŐBENI MŰKÖDÉSÉBEN

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata Készült a Gazdasági Versenyhivatal VKK megbízásából A tanulmányt készítették

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban 1. Elızetes megjegyzések A száz oldalas Vári Péter

Részletesebben

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY GERİCS IBOLYA PÁLYÁZATÁRÓL (Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 1. Általánosságban Gerıcs Ibolya

Részletesebben

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból Az c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból 1. Az innováció (gazdasági) természetrajza 2006. okt. 3 2. Az innováció a világban és az EU- ban 2006. okt. 10. 3. A hazai innováció és kérdıjelei

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf.27.185/2007/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

TARIFÁLÓ Flotta GFB Indikátor tájékoztató 2007.

TARIFÁLÓ Flotta GFB Indikátor tájékoztató 2007. Az alábbi ismertetıben röviden leírjuk a Nyerı Díj Kalkulátor jellemzıit. Az ismertetı elolvasása során az alábbiakra kap választ: 1. Mire jó a Nyerı Díj Kalkulátor? 2. Milyen flottákhoz jó a Kalkulátor?

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató. 2008. május. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ

MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató. 2008. május. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató 2008. május 1072 Budapest VII., Rákóczi út 18. Levélcím: 1364 Budapest 4. Pf. 226.

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Az emberi erıforrás szemlélető vállalatértékelés

Az emberi erıforrás szemlélető vállalatértékelés Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola Czipf Csongor Az emberi erıforrás szemlélető vállalatértékelés Doktori értekezés tézisei Témavezetı: Dr. Ulbert József Pécs

Részletesebben

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:...

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:... Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETÉS... 7 A TERÜLETI ALAPON SZERVEZETT GAZDASÁG STRUKTÚRÁJA... 15 1. Bevezetés... 15 2. A területi rendszerő gazdaság irányításának alapjai... 16 3. A területi

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája 1. sz. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája 2012. augusztus Készült Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából az Európai Unió támogatásával az Új Széchenyi Terv KDOP-3.1.1./D-2010-001

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Verzió: 3.0 Készítette: Vialto Consulting Dátum: 2011. 05. 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute Szerkezetátalakítás a villamosenergia-ipari ágazatban: Eszköztár a szociálisan felelıs szerkezetátalakításhoz, a legjobb gyakorlatra vonatkozó útmutatóval Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára

Részletesebben

MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA. 2009.

MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA. 2009. MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA 2009. szeptember tartalomjegyzék koncepció problématérkép mőemlékvédelmi kérdések

Részletesebben

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Herold Eszter Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola Budapest 2009-01-12 1. ISMERETBİVÍTİ ÓRA BALASSI BÁLINT MUNKÁSSÁGÁRÓL

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA Felsıoktatási Minıségi Díj pályázat 29. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1. A Budapesti Mőszaki Fıiskola bemutatása... 1 2. Az intézményi önértékelés illeszkedése

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

Zárótanulmány. (Magánszemélyek kis- és középvállalkozásokban történı tulajdonszerzésének ösztönzése kormányzati eszközökkel)

Zárótanulmány. (Magánszemélyek kis- és középvállalkozásokban történı tulajdonszerzésének ösztönzése kormányzati eszközökkel) Zárótanulmány Elemzı vizsgálat és módszertani ajánlások megfogalmazása: hogyan segítheti a Kormány a gazdasági szereplık versenyképesség javítására törekvı összefogásait (Magánszemélyek kis- és középvállalkozásokban

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

A külsı minıségbiztosítás jelentısége az e-kormányzati fejlesztésekben, a magyar IIER fejlesztésben szerzett tapasztalatok alapján

A külsı minıségbiztosítás jelentısége az e-kormányzati fejlesztésekben, a magyar IIER fejlesztésben szerzett tapasztalatok alapján A külsı minıségbiztosítás jelentısége az e-kormányzati fejlesztésekben, a magyar IIER fejlesztésben szerzett tapasztalatok alapján Podolcsák Ádám projektvezetı BlomInfo Konzorcium 1. Bevezetés A dán BlomInfo

Részletesebben

Postai szolgáltatások stratégiai tervezése hasonlóságelemzéssel

Postai szolgáltatások stratégiai tervezése hasonlóságelemzéssel Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2009. november 25. Postai szolgáltatások stratégiai tervezése hasonlóságelemzéssel Készítette: Vernyik Mónika,

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Iktatási szám: Vj-9/2008/94. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

Iktatási szám: Vj-9/2008/94. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: Vj-9/2008/94. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a - NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mőszaki szolgáltató Kft. (Budapest), mint felszámoló által képviselt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Tanúsítási módszer kidolgozása meglévı épületekre TANULMÁNY

Tanúsítási módszer kidolgozása meglévı épületekre TANULMÁNY COMFORT CONSULTING Mérnöki Tanácsadó Kft TANULMÁNY A meglévı épületek energetikai jellemzıinek energiafogyasztás alapján történı tanúsítási módszere Megbízó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára 1 Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára Dr. Kurucz Mihály elıadásában 2009. november 23. A XIX. század végi osztrák telekkönyvi

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben

Új termék fejlesztése és piaci bevezetése

Új termék fejlesztése és piaci bevezetése Új termék fejlesztése és piaci bevezetése DR. BÍRÓ-SZIGETI SZILVIA MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Termék- és márkamenedzsment 1 2016. április

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

DR. SZÓKA KÁROLY Ph.D. Egyetemi adjunktus, NYME-KTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Sopron

DR. SZÓKA KÁROLY Ph.D. Egyetemi adjunktus, NYME-KTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Sopron DR. SZÓKA KÁROLY Ph.D. Egyetemi adjunktus, NYME-KTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Sopron Kis- és középvállalkozások elıremutató pénzügyi tervezési lehetıségei Megjelent a Kheops 2008 konferencia tanulmánykötetében

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette Budapest XXII. kerület Önkormányzatának megbízásából az EconoConsult Kft. 2008. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.042/2011/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. H.-B. Z. ügyvéd) által

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) MKKSZ Akadémia zárórendezvénye a Parlamentben Budapest, 2009. december 8. Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék

Részletesebben

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Az Európai Unió fontos kérdésként kezeli a közigazgatás minıségfejlesztését. A fejlesztési programok

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

Statisztikai módszerek

Statisztikai módszerek Statisztikai módszerek A hibaelemzı módszereknél azt néztük, vannak-e kiugró, kritikus hibák, amelyek a szabályozás kivételei. Ezekkel foglalkozni kell; minıségavító szabályozásra van szükség. A statisztikai

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben