Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez"

Átírás

1 Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., képviseli Radetzky Jenı elnök), továbbiakban: Kamara másrészrıl dr. Cser-Palkovics András országgyőlési képviselı, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere között az alábbi napon és helyen a következı tartalommal és feltételek mellett: Preambulum Székesfehérvárt a világ 10. legdinamikusabban fejlıdı városának nevezték 1995-ben. Az akkori dinamizmus alábbhagyott, a városban az elmúlt néhány évben nem történt olyan infrastrukturális és gazdasági viszonylatban megvalósított fejlesztés, amely méltó lenne Székesfehérvár státuszához, illetve az itt élı emberek munkájához és életkörülményeihez. Fejér megyében - ahol a városnak és agglomerációjának meghatározó szerepe van - a GDP összege évrıl évre növekedést mutatott, töréspontot a világgazdasági válság okozott. Az elmúlt évtizedben Székesfehérvár és vonzáskörzete kiemelkedı adótermelı képességével különleges helyzetbe került. A helyi gazdasági szereplık és az itt élık adó jellegő befizetései országos viszonylatban elıkelı helyre rangsorolták a várost. Az adóbevételek folyamatosan emelkedtek, az iparőzési adó a válság elıtt 11,2 milliárd Ft-ot tett ki, de a válság idıszakában is elérte a 9,3 milliárd Ft-ot, a város ipari fejlıdésének dinamizmusa ezzel szemben nem növekedett arányosan. A párbeszéd tanács létrehozása országosan egyedülálló kezdeményezés volt Székesfehérvár MJV Önkormányzata és a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül a gazdaság szereplıi között. Az eredeti célt a folyamatos konzultáció hiányában a kezdeményezés nem érte el. Ezt az intézményes együttmőködést azonban minden bizonnyal az eddiginél több tartalommal és jobban ki lehetne használni a jövıben. Elıremutató és célravezetı lenne, ha a gazdaság szereplıi, a város gazdasági fejlıdésének tengelyét alkotó nagyvállalatok élén álló szakértı vezetık, valamint az önkormányzat vezetıi, és a közigazgatási szervek képviselıi olyan közös stratégiát alakítanának ki és fogalmaznának meg, mely gazdasági-társadalmi és kulturális szempontból közös érdekeket, a Székesfehérváron élı és gazdálkodó emberek érdekeit foglalná magába. Az együttmőködı partnerek egyetértenek abban, hogy ahogy a magyar, úgy Székesfehérvár gazdasági életében is kiemelt cél a beruházások ösztönzése és a munkahelyteremtés nemzeti ügye. Kimondható, hogy egy erıs és növekedı székesfehérvári gazdaság nélkül nem képzelhetı el a magyar gazdaság növekedése, azaz Székesfehérvár fejlıdése a teljes nemzetgazdaság számára is kiemelkedıen fontos. Ahhoz, hogy a gazdasági stratégia az elkövetkezı 4 évben és hosszabb távon is a kimondott székesfehérvári érdekeket képviselje, meghallgattattak az érintettek a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett platformon, melynek eredményei az alábbiakban kerültek megfogalmazásra:

2 Helyzetkép az önkormányzat költségvetési helyzetérıl Az együttmőködı felek egyetértenek abban, hogy Székesfehérvár gazdasága, valamint az önkormányzat gazdasági, pénzügyi helyzete bár szorosan összefügg egymással, de nem azonos kategóriák. Abban azonban, hogy az önkormányzat milyen szerepet tölthet be Székesfehérvár gazdasági életének alakításában döntı jelentısége van az önkormányzat pénzügyi, költségvetési helyzetének, valamint az önkormányzati szerepvállalásra vonatkozó állami szabályozásnak. Székesfehérvár teljes adósságállománya (hitel, kötvény, PPP beruházás) 2021-ig milliárd forint. A gazdasági válság negatív következményeinek egy része a városi költségvetés tekintetében 2011-ben, illetve 2012-ben jelentkezik. (pl. SZJA helyben maradó részének csökkentése) A következı városvezetés jelentıs összértékő beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettséget örököl. Mintavárossá kell tenni Fehérvárt! Stratégiai cél: Versenyképes gazdaság, Székesfehérváron és a tágabb vonzáskörzetében; helyi és nemzetközi szinten. A stratégiai cél megvalósítása köré csoportosítható feladatok: I. Gazdasági szerkezetváltás új energia-iparágak kialakulásával, XXI. századi igényeknek megfelelı informatikai fejlesztések megvalósításával: A gazdasági szerkezetváltás témakörében a stratégiai célok között érdemes kiemelni, hogy a megújuló energia köré csoportosítható iparágak és az ezeket kiszolgáló szolgáltatások olyan új piacot teremtenek, mely nagyon elınyös helyzetet idéz elı Székesfehérvár ipari fejlıdése számára, valamint alkalmas a lakosság életkörülményeinek javítására. Fontos szerepet kell kapnia az alternatív energiák termeléséhez szükséges berendezések, eszközök gyártásának, a technológiai szerelési szolgáltatások végzésének és mindezen feladatok ellátásához szükséges szakemberek helyben való képzésének. A térséget alkalmassá kell tenni, illetve továbbfejleszteni a kapcsolódó K+F+I tevékenységre. A zöld iparág mellett az informatikai fejlesztések az elkövetkezı 10 évben meghatározó szerephez fognak jutni, hiszen az információs társadalmi elvárások és a központosított közigazgatás ügymenetét, valamint a nyilvános adatbázisok informatikai hátterét meg kell teremteni. A gazdasági szerkezetváltás tekintetében az önkormányzat korlátozott lehetıségekkel rendelkezik ugyan, de a meglévı eszközeivel az állami szabályozók folyamatos figyelembevétele mellett segíteni fogja azt. II. Versenyképes helyi adórendszer megteremtése: A helyi adórendszer kapcsán megfogalmazódtak olyan igények, melyek a jelenlegi kivetett adófajták növelésének kerülését, a kkv szektor vonatkozásában az eddiginél elınyösebb feltételek kidolgozását teszik szükségessé. Együttmőködı felek egyetértenek abban, hogy az önkormányzat a költségvetési gazdálkodás stabilitásának megteremtését követıen gondolhatja át a helyi adórendszer kérdéskörét, figyelembe véve az állami adórendszer változásait. 2

3 III. Helyi vállalkozások védelme, preferenciája: A közbeszerzési tenderek vonatkozásában javasoljuk kidolgozni - a hatályos jogszabályoknak sem ellentmondó olyan feltételrendszert, amelyek a helyi vállalkozásokat preferálják a megvalósítások kapcsán, természetesen megfelelı ár-érték arány esetében, magas minıségben és versenyképes garanciális vállalások mellett. IV. Szakképzett munkaerı rendelkezésre állása: Fontos, hogy a kereslethez igazodó megfelelı kínálat álljon rendelkezésre a szakképzett munkaerı piacán, illetıleg hogy a képzés színvonala a minıségi képzést garantálja az általános iskolai képzés, a szakképzés, a középiskolai és a felsıfokú képzés vonatkozásában. Ezen a területen is kiemelkedı jelentısége van a vállalkozások, a regionális döntési szint, a szakmai szervezetek, az alapfokú, a középfokú és a felsıfokú intézmények, az önkormányzat, valamint az állam együttmőködésének. V. A foglalkoztatás növelése: A gazdasági fejlıdés elindítása egyben maga után vonja a foglalkoztatás növekedését is, mely mindenképpen egyaránt érdeke az önkormányzatnak, a foglalkoztatói oldalnak és a munkaerıpiac kínálati oldalán megjelenı munkavállalóknak is. VI. Idegenforgalom, sport- és egészségturizmus A város és térsége idegenforgalmi képességének fellendítése, a sportturizmus gyakorlatának kialakítása, az orvosi szolgáltatásokra alapozott egészségturizmus már meglévı gyakorlatának továbbfejlesztése. Együttmőködı felek által áttekintett eszközök, javaslatok: 1. Párbeszéd a gazdasággal, társadalmi felelısségvállalás (CSR), gazdasági és jogi identitás, önellátó város, helyi vállalkozásokért lobbi erı és a kapcsolati tıke kiépítése, PILOT-projektek 2. A helyi adórendszer, a helyi rendeletek/adórendeletek áttekintése 3. Szakképzés-oktatás (általános iskola, középfokú- és szakképzés) rendszerének/ intézményrendszerének felülvizsgálata, figyelemmel az állami szerepvállalásra is 4. Közbeszerzési tenderek kiírása, a helyi vállalkozások hangsúlyosabb részvételi lehetıségének biztosításával 5. Székesfehérvár infrastrukturális fejlesztése 6. Idegenforgalom, sportesemények, sportmarketing, egészségturizmus 1. Párbeszéd a gazdasággal, társadalmi felelısségvállalás (CSR), gazdasági és jogi identitás, önellátó város, helyi vállalkozásokért lobbi erı és a kapcsolati tıke kiépítése, PILOT-projektek. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata váljék a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli tagjává. Annak jelzéseként, hogy az új városvezetésnek kiemelten fontos célja az új fejlesztések és beruházások ösztönzése és a munkahelyteremtés. Ezt a célt a gazdaság szereplıivel (mikró vállalkozásoktól a nagyvállalkozásig tekintve) együttmőködve kívánja a rendelkezésre álló eszközökkel elısegíteni. A Partnerség-Párbeszéd-Program: folyamatos információcsere és érdekegyeztetés jól szervezett platform formájában. Ha a párbeszéd a gazdaság szereplıi és a közigazgatás jogalkalmazói között rendszeresen, jól és hitelesen mőködik, akkor mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás, mind pedig a végrehajtás társadalmilag széles körben elfogadott lesz és jogkövetésre ösztönöz. Együttmőködı felek mőködtetni kívánják a Párbeszéd Tanácsot. A rendszeres plenáris ülések 3

4 mellett szükség van a szakértıi egyeztetésekre, valamint a tanácsadásra, egymás folyamatos szakmai tájékoztatására is. Társadalmi felelısségvállalás, közösségi szerepvállalás nyilvános elismerése. Párbeszéd keretében alakítsunk ki ún. elismerı és ösztönzı rendszert pályázat formájában, nyilvános elismerés formájában - annak érdekében, hogy a társadalmi felelısségvállalás (CSR) Székesfehérvár fejlesztését támogassa; szorosabb együttmőködés alakuljon ki a vállalkozások és az önkormányzat között; együttesen formáljuk a város gazdasági szereplıinek felelısségtudatát. A városvezetés a kiemelkedı eredmények elismerésével, az ehhez kapcsolódó kommunikációval a közösségi kultúrát formálná. A társadalmi felelısségvállalás programjának kiemelt terepe a Székesfehérvár Fejlıdéséért Alapítványon keresztül történı támogatása a város egészségügyének, kulturális és sportéletének, az oktatási vagy éppen a környezetvédelmi területnek. Székesfehérvár gazdasági és jogi identitása mintavárossá tehetné Fehérvárt: széles körben elfogadott és jogkövetıen alkalmazott helyi adóstratégia megalkotásával, a társadalmi szerepvállalásban jeleskedı vállalkozók elismerésének helyi kultúrájával, kormányzati és EU-s szinten megvalósított aktív kapcsolatrendszerrel, és az ipar helyi szintő igényeihez igazodó fejlesztésével, a gazdasági szerkezetváltás elısegítésével és a XXI. századi igényeknek megfelelı informatikai fejlesztések megvalósításával. Önellátó város: a gazdasági identitás megvalósulhat olyan formában, hogy gazdasági szempontból önellátó lenne a város. A gazdasági függetlenség kulcsfontosságú momentuma a piac szereplıi között az egymástól való beszerzés, a szolgáltatások kölcsönös igénybevétele, melynek egyrészt közösségformáló ereje van, másrészt belsı kohéziót teremt. Az önkormányzat azzal kapcsolódhat be a folyamatba, hogy beszerzései során a jogszabályi rendelkezések adta lehetıségek között segíteni igyekszik a Székesfehérváron és vonzáskörzetében tevékenykedı vállalkozásokat. Kiemelten fontos cél, hogy a helyi vállalkozások képesek legyenek egymással összefogni, együttmőködni, amelyben kezdeményezı szerepe kell, hogy legyen a Kamarának. Helyi vállalkozásokért lobbi erı és kapcsolati tıke kiépítése. Kormányzati kapcsolatrendszer és kommunikáció erısítése; országos viszonylatban és az Európai Unió szerveivel együttmőködve. Fontos a város képviselete az országos döntéshozatal viszonylatában, illetıleg szélesebb körben az EU forrásokhoz és az uniós támogatásokhoz történı hozzáférés tekintetében. Nagyon fontos eredmény az, hogy az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések döntéshozatalának regionális központja ismét Székesfehérvár lett. PILOT-projektek: a városvezetés felé praktikus igény Székesfehérvárra hozni olyan PILOT programokat, mely számos országos projektnek lehetnek csírái, emellett erısítenék Székesfehérvár kiemelt szerepét más nagyvárosokhoz viszonyítva. 2. Helyi rendeletek/adórendeletek módosítása, új helyi adófajták bevezetésének kerülése, iparőzési adó mértékének minimális csökkentése, helyi iparőzési adó címkézési lehetısége, helyi alap létrehozása Tekintettel arra, hogy az önkormányzat feladatai nem csökkentek, sıt nıttek a gazdasági válság alatt, valamint, hogy a helyi adórendszer része az állami adórendszernek, ezért az önkormányzat a költségvetési gazdálkodás stabilitásának megteremtését követıen gondolhatja át a helyi adórendszer kérdéskörét, figyelembe véve az állami adórendszer változásait. Ezt követıen tekinthetı át az 4

5 iparőzési adó mértékének, az adóalanyoknak a köre, valamint a vállalkozások által kért címkézési lehetıségnek a kérdése. Székesfehérvár adótermelı képessége a gazdasági válságig dinamikusan növekedett, jelentıs törést csak a világgazdasági válság eredményezett. Tekintettel arra, hogy a vállalkozók széles körét érintı adóterhek csökkentése országos stratégiai célkitőzés, ezen vezérelv mentén helyi szinten is megfogalmazódik gazdasági elvárásként. A vállalkozóknak a jelenlegi gazdasági körülmények között a terhelhetısége véges; igényként merül fel: a most hatályban lévıkön felül új helyi adófajták ne kerüljenek alkalmazásra (pl. építményadó). Tekintettel arra, hogy más megyei jogú városoktól eltérıen Székesfehérváron nincs építményadó, ennek a Székesfehérvár versenyképességét biztosító helyzetnek a fenntartása közös erıfeszítésekkel kívánatos. Ennek tényét, jelentıségét és következményeit azonban meg kell ismertetni a gazdasági élet szereplıivel, valamint a széles nyilvánossággal. Mikro- és kisvállalkozások tekintetében a jogszabályi keretek között meghatározott árbevétel esetében - helyi iparőzési adó kedvezmény rendszere: a befizetendı helyi iparőzési adó bevallása és megfizetése kapcsán annak fizetésétıl történı mentesítés kérdése - pontos számításokat, hatásvizsgálatok elkészítését követıen - felvethetı. Helyi alap létrehozása (önerı-kamattámogatási): célja a helyi vállalkozói és a KKV-szektor megerısítése annak érdekében, hogy adótermelı képességük, foglalkoztatási helyzetük stabilizálódjon. Felvethetı az önkormányzati szerepvállalás a pályázati önrészek elıteremtésében. Átgondolandó az iparőzési adó és a személyi jövedelemadó egymáshoz kapcsolódó viszonyából származó elınyök megvizsgálásának kérdése: pl. az emelkedı fehérvári munkabérek által biztosított helyben maradó személyi jövedelemadó növekmény, és az ebbıl a forrásból csökkenthetı iparőzési adó kérdése felvethetı. 3. Szakképzés-oktatás (általános iskola, középfokú- és szakképzés) rendszerének/ intézményrendszerének felülvizsgálata - Fontos, hogy a kereslethez igazodó megfelelı kínálat álljon rendelkezésre a szakképzett munkaerı piacán, illetıleg hogy a képzés színvonala a minıségi kibocsátást garantálja az általános iskolai képzés, a szakképzés, a középiskolai és a felsıfokú képzés vonatkozásában. Ezen a területen is kiemelkedı jelentısége van a vállalkozások, a regionális döntési szint, a szakmai szervezetek, az alapfokú, a középfokú és a felsıfokú intézmények, az önkormányzat, valamint az állam együttmőködésére. - Az általános iskolák szerepének erısödésével el kell érni, hogy a tanulók megfelelı, pályaorientációs tevékenységet is magába foglaló pedagógiai program alapján felkészítve kerüljenek a szakképzésbe. - Szakképzı rendszer és a képzési irányok áttekintése önkormányzati és a gazdaság szereplıi közötti párbeszéd keretében; cél a város versenyképességének erısítése hatékony, megfelelı és szakképzett munkaerı biztosításával. - A képzési irányok és arányok, valamint a TISZK-ek esetében a gazdaság igényeihez igazodóan legyenek meghatározva, figyelembe véve a munkaerı-piaci igényeket, a munkaügyi központ jelzéseit. Ebben kiemelt szerepe van a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságnak, amelynek döntéseit, ahogy eddig is, úgy a 5

6 jövıben is figyelembe fogja venni az önkormányzat saját hatáskörében meghozott döntéseinél. - A szakképzés, a felnıttképzés igazodjon a gazdaság szakmai, területi, strukturális igényeihez, biztosítsa a gazdasági szereplık által elvárt, idıben változó, jól felkészült szakember rendelkezésre állást és utánpótlást. A felnıttképzésben, a humán erıforrás továbbképzésében primátusa e téren is helyi vállalkozásoknak legyen, azonban az önkormányzattal és annak intézményeivel erısíteni kell az együttmőködést ezen a területen is. 4. Közbeszerzési tenderek kiírása, a helyi vállalkozások hangsúlyosabb részvételi lehetıségének biztosításával - A közbeszerzési tenderek vonatkozásában javasoljuk kidolgozni - a hatályos jogszabályoknak sem ellentmondó olyan feltételrendszert, amelyek a helyi vállalkozásokat segítik a megvalósítások kapcsán, természetesen megfelelı árérték arány esetében, magas minıségben és versenyképes garanciális vállalások mellett. - Székesfehérvár MJV Önkormányzata a beszerzései kapcsán legyen figyelemmel arra, hogy - az aktuális jogszabályi környezet ismeretében és jogszerő alkalmazása mellett is a helyben tevékenykedı kkv-k, cégek hangsúlyos elınyt élvezhessenek a tenderek megvalósítása során. A helyi vállalkozások produktumai helyben maradnak, az általuk megtermelt gazdasági eredmény utáni adó is a helyi költségvetést gyarapítja, és az itt élı munkaerı a jövedelmének döntı részét helyben költi el. Emellett pedig az így is sokat kritizált közbeszerzési eljárásba vetett bizalom is fokozatosan megerısödne a vállalkozásoknál. - Az Önkormányzat ebbıl a szempontrendszerbıl is vizsgálja felül a központosított közbeszerzések gyakorlatát az önkormányzati intézmények esetében figyelemmel a közbeszerzési törvény módosítására és az intézmények tapasztalataira is. 5. Székesfehérvár infrastrukturális fejlesztése A város infrastrukturális helyzete egyértelmően versenyképes, de fejlesztése a legszembetőnıbb és a legnyilvánvalóbb eredményeket jelenti, amely mind a lakosság megítélése, mind pedig az ipari tevékenységet folytató vállalkozások, emellett az idelátogató turisták szemszögébıl is kiemelkedıen fontos. Nem vitás, hogy a panelprogram sikere is kézzel fogható eredmény, és sokak hasznára válik, azonban ezen a területen is egyeztetni kell újszerő stratégiai célokat. Az utak, a csatornarendszer, közvilágítás a közbiztonság fejlesztése és ezek eszközrendszerének újragondolása az új önkormányzati közigazgatás alapvetı célja kell, hogy legyen. A belvárosi ingatlanok felújítása, karbantartása általában véve a lakóingatlanok főtéskorszerősítése mind olyan lakossági igényeket kielégítı tevékenység, amelyek a gazdaság, termelı és szolgáltató résztvevıi számára is új bevételi forrást, új piaci lehetıségeket jelentenek. Fontos bekapcsolni az infrastrukturális fejlesztésekbe az EU-s pályázati lehetıségeket is, valamint lényeges, hogy a helyi vállalkozók piacra lépését/piacon maradását erısítse az új városvezetés. Az idegenforgalom, a kereskedelem, a vendéglátás is olyan szolgáltató szektorba tartozó gazdasági tevékenységek, amelyek sürgıs intézkedéseket igényelnek az önkormányzattól és az ezekkel a területekkel foglalkozó vállalkozásoktól annak érdekében, hogy Székesfehérvár történelmi múltja méltó jövıképpé válhasson az itt élı emberek számára. Az új városvezetés célul tőzi ki, hogy országos lobbi tevékenységet folytat a 8-as fıút és a 81-es fıút fejlesztése kapcsán. 6

7 6. Idegenforgalom, sportesemények, sportmarketing, egészségturizmus Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szerepet vállal a sportturizmus intenzitásának növelésében. Ennek keretében kapcsolatépítésre és városmarketing célokra is felhasználja a városi sportmérkızéseket, bajnokságokat. Az új városvezetés lehetıséget teremt a sportturizmus gyakorlatának kialakítására A sportesemények közösség szervezı hatását kihasználva létrejöhetnének gazdasági kapcsolatok, lehetıség nyílik a kulturális és turisztikai információ cserére és közös fejlesztésekre, ez jótékony hatással lenne az idegenforgalomra, a vendéglátásra, és a helyi kereskedelemre is. A sport marketing lehetıséget teremt a városnak és alkalmas arra is, hogy kereskedelemfejlesztı hatást váltson ki. Az új Széchenyi Terv Programjának és alapgondolatának megfelelı támogatási metódus alapján lehetıség nyílik egészségturizmus gyakorlatának fejlesztésére is Székesfehérváron, mely elsısorban orvosi szolgáltatásokon alapul. Egyebek Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város vállalkozói is érdekeltek abban, hogy a vállalkozások a saját, illetve a beszállítóik, a megrendelıik fejlesztéseit Székesfehérváron valósítsák meg. Az Önkormányzatnak prioritás minden olyan értéket teremtı beruházás támogatása, amellyel új munkahelyek jöhetnek létre a Székesfehérváron vagy Fejér megye egyéb területein vagy éppen a régióban élık számára. Együttmőködı felek kiemelkedı lehetıséget látnak a sportra vonatkozó adójogi változásokban. Ebben a kérdésben az Önkormányzat gesztori szerepe elengedhetetlenül fontos. A gazdasági önkormányzat platformján elhangzott fentebbi javaslatok egyúttal rámutatnak: szükség van arra, hogy a város önkormányzati vezetésének szakértıi között minél több jól képzett, döntési pozícióban jól alkalmazható személy legyen. Székesfehérvár, 2010 év október hó 21. napján Radetzky Jenı Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke dr. Cser-Palkovics András országgyőlési képviselı Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere 7

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA...1 IV.1. Bevezetés... 2 SWOT analízis... 6 A stratégiát megalapozó trendek... 8 IV.2.) Illeszkedés... 9 IV.3. Érd hosszú távú jövıképe... 10 IV.4.) Jövıbeni

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Fejlesztési pólusok PÉCS, AZ ÉLETMINİSÉG PÓLUSA. Stratégia Pécs város fejlesztésére. Összefoglaló Pécs, 2005. november

Fejlesztési pólusok PÉCS, AZ ÉLETMINİSÉG PÓLUSA. Stratégia Pécs város fejlesztésére. Összefoglaló Pécs, 2005. november Fejlesztési pólusok PÉCS, AZ ÉLETMINİSÉG PÓLUSA Stratégia Pécs város fejlesztésére Összefoglaló Pécs, 2005. november 1 BEVEZETÉS ÉS AJÁNLÁS A Pólus, tág értelemben egy olyan koncentrált stratégiai akció-együttes,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette Budapest XXII. kerület Önkormányzatának megbízásából az EconoConsult Kft. 2008. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Fókusz 2. Gazdaság 5. Nemzetközi 5. Kutatás 7. ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Fókusz 2. Gazdaság 5. Nemzetközi 5. Kutatás 7. ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ TARTALOM Aktuális 1. Fókusz 2. Gazdaság 5. Nemzetközi 5. Kutatás 7. AKTUÁLIS ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével 1. Tájékoztató és támogató szolgáltatások biztosításával tevékenyen részt vesz a Növekedési és Munkahely-teremtési

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Célkitőzések és javaslatok Mór Város Önkormányzata gazdaság-élénkítési stratégiájához

Célkitőzések és javaslatok Mór Város Önkormányzata gazdaság-élénkítési stratégiájához FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF FEJÉR COUNTY HANDELS- UND INDUSTRIEKAMMER KOMITAT FEJÉR Nemzetközi Kereskedelmi Kamara tagja Member of the International Chamber

Részletesebben

GIÓ GAZDASÁGI GI HELYZETE

GIÓ GAZDASÁGI GI HELYZETE ÉSZAK-ERDÉLY (ÉSZAK( SZAK-NYUGATI) RÉGIR GIÓ GAZDASÁGI GI HELYZETE Kerekes SándorS tanácsos Üzlet határok nélkül Székesfehérvár 2009. június 10-11 Románia fejlesztési régiói Az 1998/151-es és a 2004/315-ös

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Szomszédsági Program

Szomszédsági Program HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A 4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 8. téma: A horvát-magyar határtérség - a

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A TISZAVASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA. Felülvizsgálat dokumentációja

TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A TISZAVASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA. Felülvizsgálat dokumentációja TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A komplex programmal segítendı kistérségeken kívül esı leghátrányosabb helyzető kistérségek fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak megerısítése A hatékonyabb

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 B Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések ND_INRG_05-TAUMOBIL Az elsı magyar alternatív

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - jogszabály-módosítási előterjesztés

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - jogszabály-módosítási előterjesztés FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF FEJÉR COUNTY HANDELS- UND INDUSTRIEKAMMER KOMITAT FEJÉR Nemzetközi Kereskedelmi Kamara tagja Member of the International Chamber

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében Készítette: Bodnár Emese

Részletesebben

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV 2009-2014 2 I. BEVEZETÉS A Tulajdonosi Stratégiai Ellenırzési Terv célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. hosszú távú céljaival összhangban meghatározza

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET. Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET. Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Helyzetelemzés... 6 2.1 A desztináció menedzsment napjainkban... 6 2.1.1

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem Az ifjúsági turizmus korosztályos motivációkutatásának eredményei és fejlesztési lehetıségei a Kárpátok Interrégióban Komáromi István Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Részletesebben

Balló Zsófia * A MÁRKABİVÍTÉS, MINT A MÁRKAÉPÍTÉS EGYIK ÚTJA

Balló Zsófia * A MÁRKABİVÍTÉS, MINT A MÁRKAÉPÍTÉS EGYIK ÚTJA Balló Zsófia * A MÁRKABİVÍTÉS, MINT A MÁRKAÉPÍTÉS EGYIK ÚTJA 1. BEVEZETÉS Az utóbbi idıben Magyarországon is megfigyelhetı, hogy a nemzetközi nagyvállalatok erıforrásaikat kisebb számú, de nagyobb jelentıségő,

Részletesebben

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Fókusz 3. Nemzetközi 3. Kutatás 6. Hírek 7. AZ IDEI SZAKMUNKÁSVERSENYEK LEGJOBBJAIT KÖSZÖNTÖTTÉK A PARLAMENTBEN

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Fókusz 3. Nemzetközi 3. Kutatás 6. Hírek 7. AZ IDEI SZAKMUNKÁSVERSENYEK LEGJOBBJAIT KÖSZÖNTÖTTÉK A PARLAMENTBEN TARTALOM Aktuális 1. Fókusz 3. Nemzetközi 3. Kutatás 6. Hírek 7. AKTUÁLIS AZ IDEI SZAKMUNKÁSVERSENYEK LEGJOBBJAIT KÖSZÖNTÖTTÉK A PARLAMENTBEN A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által szervezett

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

A Pannon borrégió agrárföldrajzi és borturisztikai értékelése

A Pannon borrégió agrárföldrajzi és borturisztikai értékelése PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Ph.D. értekezés tézisei A Pannon borrégió agrárföldrajzi és borturisztikai értékelése Máté Andrea PÉCS, 2007 A doktori program

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló Statisztikai számjel: 18831322-9133-529-09 Adószám: 18831322-1-09 Közhasznúsági jelentés Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 4025 Debrecen, Török

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben