A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója"

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 B Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója II. kötet: Koncepció Gyır, október

2 Szerzık: Buza Veronika külsı munkatárs Dr. Hardi Tamás tudományos munkatárs Ivány Viktória kutatásszervezı Mészáros Virág külsı munkatárs Nárai Márta tudományos segédmunkatárs Dr. Prileszky István tanszékvezetı egyetemi tanár Közremőködı: Lados Lilla külsı munkatárs Minden jog fenntartva. A kötet egészének vagy részeinek másolása és sokszorosítása csak a megbízó és a készítık engedélyével lehetséges. 2 MTA RKK NYUTI 2005

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 5 2. A térségre vonatkozó eddig elkészült koncepciók listája 7 3. Tervezett beruházások a településeken 9 4. A települési polgármesterek javaslatai alapján a térségi fejlesztési feladatok SWOT analízis Jövıkép Horizontális prioritások Prioritások, intézkedések Az intézkedések illeszkedése más fejlesztési dokumentumokhoz 37 MTA RKK NYUTI

4 4 MTA RKK NYUTI 2005

5 1. BEVEZETÉS A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet készíti el a kistérség területfejlesztési koncepcióját. A Koncepció két részbıl áll: egy felmérı anyagból, amely a kistérség jelenlegi állapotát elemzi a gazdaság és társadalom különbözı vetületeiben, valamint egy fejlesztési koncepció részbıl, amely e felmérés eredményeire alapozva összefoglalja a térség jellegzetességeit, megalkotja a jövıképet, s az ehhez elvezetı fı irányokat (prioritások és intézkedések). Jelen dokumentáció a fejlesztési koncepció egyeztetési változata. Célja, hogy a koncepcióval kapcsolatos véleményeket összegyőjtsük, a hiányzó információkat pótoljuk. Felméréseink alapjául másodlagos adatforrások (korábbi koncepciók, programok, KSH, APEH, Közútkezelı stb.) adatok, valamint elsıdleges, saját adatgyőjtések szolgálnak. Ez utóbbi a települési önkormányzatoknál, valamint gazdasági szervezeteknél, hivataloknál folytatott személyes interjúk, valamint az önkormányzatoknál kérdıíves megkeresés formájában valósult meg. A Gyıri kistérség Magyarország egyik legfejlettebb, dinamikus térsége, amely besorolható az ország regionális szintő urbánus térségei közé. Fejlıdését meghatározza a határokhoz való közelsége, s annak lehetısége, hogy bekapcsolódjon Európa egyik legdinamikusabb nagyrégiójának fejlıdésébe. Ehhez egy erıs, gazdaságában és társadalmában fejlıdı kistérség kialakítása lehet a cél. Ehhez kiválóak az alapok. Rendkívül fontos a fejlesztı munka során szem elıtt tartani azt a tényt, hogy a város és vidék kapcsolata már nem a hagyományos vidéki város falu kapcsolatrendszerrel írható le, hanem a városfejlıdési folyamatoknak köszönhetıen kialakult egy agglomeráció, egy urbánus térség, amely sajátos fejlıdési folyamatokkal rendelkezik. Valójában nem Gyır, hanem ez az agglomeráció lehet az, amely akkora súlyt képvisel, hogy Magyarországon belül egy regionális központtá, s a közép-európai centrumtérség aktív pólusává válhat. Jelen dokumentum az alábbi fı fejezeteket tartalmazza: A Bevezetés után bemutatjuk a figyelembe vett, már elkészült, a térséget vagy annak egyes részeit érintı fejlesztési dokumentumok listáját. Mindemellett természetesen figyelembe vettük a készülı második Nemzeti Fejlesztési Terv megismerhetı, ide vonatkozó részeit is. Munkánk során összegyőjtöttük a települések beruházási terveit, amelyeket a 3. és 4. fejezetben sorolunk fel. A térségi fejlesztési célok súlyozásához összegyőjtött véleményeket is közöljük egy grafikon formájában. Az 5. fejezet a felmért tapasztalatok alapján összeállított SWOT analízist foglalja magába. A 6. fejezetben bemutatjuk a tervezett fejlesztési koncepciót, amely a prioritások szintjén elemzi a tevékenységek szükségességét, s a prioritáson belül intézkedéseket, s ezekhez javasolt programokat tartalmaz. Mindezekhez igyekeztünk hozzárendelni azokat a projektjavaslatokat, amelyeket a települések képviselıi megneveztek, így MTA RKK NYUTI

6 több programjavaslatunkhoz már rendelkezésre is állnak ötletek, amelyek megvalósíthatók. A sor természetesen nem teljes, de ez nem is feladata egy koncepciónak. A koncepció egy olyan váz, amely a kistérséget segíti a késıbbi fejlesztési tevékenységében, a pályázati források elnyerésében, ezért a programnak alkalmazkodnia kell a megyei, regionális és országos tervezési dokumentumokhoz. Ezért a koncepció végén közöljük azokat a mátrix táblázatokat, amelyek az egyes fejlesztési dokumentumok és a jelen koncepcióban bemutatott intézkedések összhangját mutatja. 6 MTA RKK NYUTI 2005

7 2. A TÉRSÉGRE VONATKOZÓ EDDIG ELKÉSZÜLT KONCEPCIÓK LISTÁJA 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja 2. EDEN üdülési turisztikai potenciál felmérés és környezetterv A Pannonhalma-Sokoró kistérség komplex térségfejlesztési koncepciója 4. Nyugat-Dunántúli Régió turisztikai koncepciója és fejlesztési programja 5. A térségfejlesztés komplex feltételei az Alsó-Szigetköz településeiben 6. Gyır- Moson- Sopron megye területfejlesztési programja 7. Szigetközi térség és a Mosoni- Duna területfejlesztési koncepciójának aktualizálása, A térségfejlesztés társadalmi- gazdasági feltételei Rábcatorok településeiben 9. Alsó-szigetközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása 10. Bakonyér Térségi Önkormányzati Társulás Térségfejlesztési Koncepciója 11. A Nyugat- Dunántúli régió területfejlesztési programja A Nyugat-Dunántúli régió területfejlesztési programja Gyır megyei jogú város településfejlesztési koncepció és stratégiai program 14. A településfejlesztési koncepció munkarészének felülvizsgálata 15. A nyugat-dunántúli kistérségek sajátosságai, a régió helyzetelemzése térségi megközelítésben 16. Nyugat-Dunántúl. Munkaanyag az Országos Területfejlesztési Koncepció készítéséhez 17. Gyır Pér repülıtér fejlesztési koncepciója Az egyes települések eddig elkészült településrendezési dokumentumai MTA RKK NYUTI

8

9 3. TERVEZETT BERUHÁZÁSOK A TELEPÜLÉSEKEN A települések jövıre vonatkozó fejlesztési tervei helyi szinten (Magyarázat a prioritási fok értékeihez: 5- legfontosabb, 1- legkevésbé fontos) Fejlesztési terv Abda Közösségi ház felépítése ill. faluközpont kialakítás- civil szervezeteknek hely biztosításával Helyi általános iskola épületének felújítása (mőszaki dokumentáció) Sürgısség, tervezett megvalósítás Becsült forrásigény Millió Ft 2 éven belül tıl 13 5 részben pályázatból Helyi napközis óvoda épületének felújítása 8 5 Szabad strand kiépítése az abdai Kavics-bánya tónál 5-7 éven belül 40 3 Sportcsarnok építése a helyi általános iskolához (tanulmányi terv) 5-7 éven belül A meglévı sportcentrum (tenisz, minigolf, ill. tekepálya) 5-7 éven belül 50 3 Holt-Rábca revitalizációja 5-7 éven belül Belvízvezetési rendszer kiépítése (tanulmányterv) 5-7 éven belül Bıny Belterületi utak felújítása folyamatos Építési telkek kialakítása 2 éven belül 50 5 Témapark (szabadidıpark) építése 2 éven belül Jelenlegi épületek, kúriák felújítása, falu arculatának kialakítása 3 éven belül Szélerımő park építése 3-5 éven belül Oktatási rendszer vonzóbbá tétele uszoda építésével 5 éven belül Börcs Peryche Rekreációs Park létrehozása, Nyugdíjasház összekapcsolva az Erdei Iskolával, bıvítés és háttérlétesítmények (tanulmány terv készen van) Közlekedési infrastruktúra javítása belterületi részeken 2005-tıl 30 5 Prioritási fok (ahol adott) MTA RKK NYUTI

10 Közlekedési infrastruktúra külterületen településeket összekötı út kiépítése Börcs Ikrény között 4 tantermes általános iskola felújítása, tetıátépítés, födémszerkezet megerısítés és részleges csere, tetıtér beépítésével (terv kész, építési engedéllyel rendelkeznek) Volt szolgálati lakás átalakítása közösségi célú felhasználásra (Teleház bıvítése, más civil szervezetek elhelyezése) (a vásárlás megtörtént) Településközpont rendezése falukép megújítás Római katolikus templom tetıszerkezet felújítás - csere Rábca holtág rehabilitáció sportolási, szórakozási, szabadidı 2006-tól eltöltési lehetıségek kialakításával Szabadidıközpont bıvítése, felújítása- gázbekötése, melegvíz + főtési célokra (gáztervek készen vannak) orvosi rendelı bıvítése 1 rendelı + védınıi + fiókpatika, tetıcsere, meglévı rész felújítása, (kapcsolódó beruházás a Lébény Kunszigeti Takarékszövetkezet új szolgáltatóháza) Önkormányzati épület bıvítése, közösségi terek kialakítása, házasságkötı terem + kiegészítı helyiségek Dunaszeg Mosoni-Duna partrendezés 2-3 év 57 4 Községközpont kialakítása 1-2- év 60 3 Útfelújítás 1-4 év 70 3 Csapadékvíz-elvezetés azonnali Egészségügyi központ építése 1-2 év 60 2 Iskola tetıfelújítás 1-2 év 20 2 Dunaszentpál Állandó védvonal elkészítése a Mosoni-Duna mentén azonnal 2-3 milliárd Ft 5 Építési telkek kialakítása a falu belterületén azonnal 20 5 A település belterületi útjainak felújítása 2-3 év 23 4 A falu központjában lévı régi anyagnyerı helybıl, többcélú, sportolásra, pihenésre alkalmas park kialakítása 2-4 év MTA RKK NYUTI 2005

11 Enese Sportcsarnok építése Úthálózat 60 4 Napközis nyugdíjas otthon 30 4 Ifjúsági klub, civil ház 25 3 Faluszépítés évente Telekkialakítás folyamatos 3 Gönyő Öbölkikötı 5 Erımő 5 Gyırladamér Tornacsarnok építése (a terv elkészült) 2-3 éven belül Utak folyamatos karbantartása folyamatos 60 5 Kavicsbánya rehabilitációja (szabadidı központ létesítése) 1-2 éven belül 37 4 Faluház, könyvtár, öregek napközije a régi Óvoda átépítésével 1-3 éven belül 70 3 Folyamatos telek kialakítás folyamatos 50 3 Falukép megújítás,járdák, játszótér kialakítása 1-2 éven belül 20 Sportöltözıben gázfőtés kialakítása azonnal 2 Csapadékvíz elvezetése belterülete 2-3 éven belül 100 Gyırújbarát Önkormányzati úthálózat teljes körő rendbetétele azonnal 5 Orvosi centrum kialakítás azonnal 5 Saját járda-és kerékpárút hálózat kialakítása azonnal 5 Uszoda építése azonnal 4 Önkormányzati tulajdonú vízelvezetı hálózat teljes körő rendbetétele azonnal 3 Kerékpárút építés azonnal 3 Gyırújfalu 1401-es számú út felépítése, gyalogos aluljáró építése (tervvel a következı 5 évben 5 rendelkeznek) A ravatalozó felújítása, a temetı bıvítése (megvalósítás pályázati pénzbıl) a következı 5 évben 5 MTA RKK NYUTI

12 Tornaterem építése az iskolához a következı 5 évben 4 A labdarúgó pályán az öltözı korszerősítése, panzió kialakítása (tervvel a következı 5 évben 4 rendelkeznek) Mőfüves futballpálya, teniszpálya kialakítása (pályázatból) a következı 5 évben 4 A Dunalapos-ér rekreációja, pihenıpark kialakítása a következı 5 évben 3 Fásítás, parkosítás, a falusias jelleg megırzése a következı 5 évben 3 Falumúzeum kialakítása a következı 5 évben 2 Gyırzámoly Nincs adat Ikrény Önkormányzati tulajdonú utak felújítása folyamatos Óvoda bıvítése 2-3 éven belül Építési telkek kialakítása folyamatos Ipari terület kialakítása folyamatos Járdák építése 5-10 éven belül Civilház felújítása 2-3 éven belül Falugondnoki feladat erısítése folyamatos Általános iskola felújítása 2-5 éven belül Kisbajcs Vízelvezetı árkok kiépítése 5 Útfelújítás, járdaépítés, felújítás 4 Közösségi ház felépítése 50 3 Koroncó Belvízelvezetı rendszer kiépítése 2-3 éven belül Belterületi úthálózat, hidak felújítása 5-10év Iskola felújítása, átalakítás folytatása (kistérségi összefogással) 3-5 év Vállalkozói terület kialakítása 1-2 év 50 4 Közösségi épület létrehozása 5 év Gyıri út felújítása (8418 sz.) 2-3 év 5 Koroncó Gyırszemere összekötı út megépítése 2-3 év Kunsziget 12 MTA RKK NYUTI 2005

13 Kunsziget termálfalu projekt azonnal Úthálózat felújítása 2 év Római İrtorony kutatása 2-3- év 5 Natúrpark kialakítása (Térség települései) 2-3 év 5 Építési telkek kialakítása önállóan azonnal Mezıörs Egységes arculatú faluközpont kialakítása (buszvárók építése, 3-4 éven belül 6, 5 4 szemétgyőjtık kihelyezése) Belterületi utak kiépítése, karbantartása azonnal 50 5 Temetı infrastruktúrájának javítása 3-4 éven belül 7 4 Orvosi rendelı átalakítása 3-4 éven belül 10 4 Nagybajcs Nincs adat Nagyszentjános Szennyvízcsatorna kiépítése azonnal 5 Tornacsarnok építése (úszómedencével) 2-3 éven belül 4 Mővelıdési ill. kultúrház építése 2-3 éven belül 4 Nyúl Idısek otthonának kialakítása 3 éven belül A községben ifjúsági klub és könyvtár létrehozása 5 éven belül Öttevény Utak, járdák felújítása, építése azonnal 5 Közösségi tér (mővelıdési ház vagy közösségi ház, könyvtár) építése 5 Kerékpárút Öttevény Kunsziget között azonnal 5 Közvilágítás korszerősítése 4 Faluszépítés, világosítás 4 ÖKTV korszerősítése 4 Idegenforgalom fellendítése 3 1. sz. fıút tehermentesítése, közlekedésbiztonság 3 Játszótér 3 Iskola, óvoda technikai 3 MTA RKK NYUTI

14 Idısek otthona 3 Térinformatikai rendszerek 3 Intézményeink, szolgálati és bérlakások korszerősítése 3 Illegális szemétlerakás megszüntetése 3 Belsı vízelvezetı rendszer kiépítése, javítása 3 Temetık szépítése 3 Teleház, e Magyarország pont 3 Pér Reptérfejlesztés azonnal 5 Utak azonnal 5 81-es elkerülı szakasza 5 Tornaterem 2-3 éven belül 4 Óvodakonyha azonnal 4 Új Polgármesteri Hivatal 10 éven belül 4 Rábapatona Csapadékvíz és belvíz elvezetés azonnal Utak, járdák építése, felújítása azonnal A faluközpontban körforgalom kiépítése 3 éven túl 30 5 A Rákóczi utcában kerékpárút megépítése 3 éven túl 50 5 Sportöltözı építése azonnal 50 5 Idısek Napközi-otthona építése azonnal Építési telkek kialakítása azonnal 40 5 Belterületi utak felújítása 5 hónapon belül 5 5 Parkok, játszóér kialakítása, utcák, terek fásítása 2-3 év 40 4 Információs táblarendszer kialakítása 2-3 év 5 4 Autóbusz megállóhelyek kialakítása 2-3 év 50 4 Sportcentrum létesítése 3 éven belül 10 4 Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás számítógépes 2-3 év 15 3 feltételeinek megteremtése Polgárır Egyesület személygépkocsi beszerzés azonnal 2 3 Egységes arculatú faluközpont kialakítása 5 éven belül MTA RKK NYUTI 2005

15 Szabadidı park létrehozása 3 éven belül 2 3 Rétalap Töltéstava Nincs adat Vámosszabadi A belterületi utak teljes felújítása azonnal Közösségi ház építése (tervvel rendelkeznek) 3 éven belül db építési telek kialakítása 1 éven belül Óvoda bıvítése 5 éven belül Szabadi utcai járda építése (tervvel rendelkeznek, a forrás fele 2 éven belül 18 4 rendelkezésre áll) Tornaterem építés 5 éven belül 4 Csapadék és belvíz elvezetés megoldása a belterületeken 3 éven belül Külterületi utak karbantartása azonnal Vének Nincs adat MTA RKK NYUTI

16

17 4. A TELEPÜLÉSI POLGÁRMESTEREK JAVASLATAI ALAPJÁN A TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI FELADATOK A települések jövıre vonatkozó fejlesztési tervei kistérségi szinten (Magyarázat a prioritási fok értékeihez: 5- legfontosabb, 1- legkevésbé fontos) Fejlesztési terv Abda Gyır- Abda Kunsziget kerékpárút kiépítése (engedélyezési terv folyamatban) Gyır- Abda egy napos csónakázási program megvalósításához Sürgısség, tervezett megvalósítás Tervezett költség Millió Ft azonnal éven belül csónakkikötı kialakítása a Rábca folyónál Öttevényi csatorna - Holt- Duna- rehabilitációjának folytatása az abdai szakaszon Bıny Kulturális rendezvények összhangja Marketing tevékenységek összhangja Hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyőjtés Börcs Nincs adat Dunaszeg Turisztikai iroda kialakítása 4 Gyır Vámosszabadi Medve kerékpárút építés 3 Szigetközi elkerülı út építése 2 Bolgányi híd felújítása 2 Dunaszentpál A Duna védvonal megépítése azonnal 5 A Mosoni-Duna rehabilitációja azonnal 5 A területen folyó mezıgazdálkodás tervezhetı, kiszámítható kialakítása 5 Az alternatív energia-források kihasználásának, újra gondolása a azonnal 5 Prioritási fok MTA RKK NYUTI

18 Szigetközben, szélerımő telepítése (Mosoni síkság folytatása) Vízpótló rendszerek, Mosoni-Duna felıli térségben történı elkészítése 5-10 év 5 Enese Úthálózat, aszfaltozás mindenütt nagyon sürgıs 5 Szelektív hulladékgyőjtés 4 Munkahelyteremtés 4 Gönyő Nincs adat Gyırladamér Elkerülı út mielıbbi megépítése, 1401-es út mentesítése 2-3 éven belül Kerékpárúthoz tartozó pihenı helyek kialakítása (kerékpárkölcsönzı) Duna rehabilitációja (csónakkikötık, strandok) Gyırújbarát Kerékpárút építése (Ménfıcsanak - Pannonhalma) sürgıs Települések közötti útkapcsolatok kialakítása Gyırújfalu 1401-es számú út felújítása Dunaszegig a következı 5 évben 5 Gyırzámoly Nincs adat Ikrény Településközi összekötı utak megépítése sürgıs Kisbajcs Nincs adat Koroncó Belvízelvezetı rendszer kiépítése (kistérségi összefogással) 2-3 éven belül Koroncó Gyırszemere összekötı út megépítése 2-3 év A térségközpont tárgyi és technikai feltételeinek kialakítása 5 éven belül 5 Összekötı úthálózat felújítása, a hiányzó kapcsolatok megteremtése Belvízelvezetés megoldása A térség önkormányzatait összekötı számítógép rendszer megvalósítása - egységes adatbázis (rendezési tervek, önkormányzati tulajdonú MTA RKK NYUTI 2005

19 ingatlanok) - hozzáférés a földhivatali adatokhoz - egységes térinformatikai rendszer létrehozása - közösen mőködtethetı feladatellátás (adóügy, útügy, belsı ellenırzés...) Iskola felújítás, átalakítás folytatása (kistérségi összefogással) 3-5 év Gazdasági adatbázis létrehozása (turisztika, munkaerı, vállalkozások) 1-2 év 4 Kunsziget Mosoni-Duna rehabilitációja azonnal Kunsziget Gyır kerékpárút és lassúforgalmi út megépítése azonnal 80 5 Római İrtorony kutatása, hozzávezetı út kialakítása, pihenıhelyek 2-3- év 5 létesítése Csapadékvíz elvezetés (árokrendszer kialakítása) azonnal Alternatív energiahasznosítás Marketing biztosítása Mezıörs Rétalapi összekötı út szélesítése Iskolabuszjáratok indítása Nagybajcs Nincs adat Nagyszentjános Nincs adat Nyúl Nyúl Écs községeket elkerülı út, 82. sz fıút, valamint az ehhez kapcsolódó kerékpárút megépítése Öttevény Kunsziget Öttevény kerékpárút megvalósítása 1. sz. fıút tehermentesítése vagy legalább közbiztonsági védelme, a kamion és személygépkocsi forgalom mérséklése Települések térinformatikai rendszerének kialakítása (rendezési terv, közmőtérkép, nyilvántartások...) Idegenforgalmi k, közösségi programok összehangolása a max. 5 éven belül 5 MTA RKK NYUTI

20 településeken (szállás, programok, sport, kirándulás, horgászat, kerékpártúrák...) A szociális védıháló térségi szinten. napközbeni és egész napos (idısek otthona) elhelyezése. Pér A községet elkerülı 81-es számú fıút Rábapatona Településközi utak megépítése, a helyközi személyszállítás korszerősítése Korszerő telefonhálózat kiépítése, ADSL internet elérhetıség biztosítása Regionális hulladékgyőjtés megszervezése Rétalap Infrastruktúra Környezetvédelem: szelektív hulladékgyőjtés Töltéstava Nincs adat Vámosszabadi A térséget összekötı településközi utak megépítése A tömegközlekedés biztosítása a térség települései között Vének Nincs adat 20 MTA RKK NYUTI 2005

21 Mire költenének el a polgármesterek 100 egységnyi, térségi fejlesztési forrást? Az interjú kérdések összesítése alapján a 100 egység felosztásának aránya 2% pályázatok 1% közbiztonság 2% civil szféra 5% környezetvédelem 32% közlekedés 6% kultúra és sport 7% egészségügy 8% egyéb infrastruktúra 10% gazdaság 15% idegenforgalom 12% oktatás közlekedés (belterületi utak, településközi utak építése, 1. karbantartása, kerékpárút teljes kiépítése) 31,36% idegenforgalom (idegenforgalmi infrastruktúra és 2. marketing) 14,77% 3. oktatás (óvoda, általános iskola,felnıttképzés) 12,05% gazdaság (gazdaság erısítése, munkahelyteremtés, 4. vállalkozások) 9,55% egyéb infrastruktúra (a még hiányzó infrastruktúra, elektronikus infrastruktúra kiépítése, Péri reptér, 5. belvízelvezetés, intézmények) 8,19% 6. egészségügy 7,27% 7. kultúra és sport 6,36% 8. környezetvédelem (Mosoni-Duna, tájrehabilitáció) 5,23% 9. civil szféra 2,27% 10. pályázati forrásokhoz önerı 2,27% 11. közbiztonság 0,68% 100% MTA RKK NYUTI

22

23 5. SWOT ANALÍZIS Erısségek Társadalom Gyengeségek Vándorlási nyereség Aktív korúak magas aránya Alacsony öregedési index Magas képzettségi mutatók Országos átlagnál nagyobb népsőrőség Népesség-koncentráció figyelhetı meg a térségben Az országos átlagnál jobb természetes szaporodási mutatók Lehetıségek Családosok betelepülésének ösztönzése Országosan javuló demográfiai mutató következményeinek kihasználása Gyermekkorúak csökkenı aránya Romló öregedési index Alacsony átlagos gyermekszám Veszélyek Külföldi munkavállalás miatti kitelepülés A szuburbanizáció erısödésével a város korszerkezete romlik Országos szinten romló korszerkezet Erısségek Turizmus Gyengeségek Természeti környezet Jó megközelíthetıség Jelentıs belsı piac Kerékpárutak Sokszínő kínálat Termálvízkincs és a ráépült infrastruktúra Borturizmus Regionális repülıtér megléte Gyırben a vendéglátó ipari szektor fejlett Gyır nagyszámú épített vonzerıvel rendelkezik világszínvonalú különleges sportpályák megléte (agár-verseny pálya, vízisípálya, sportrepülıtér, vízi sportpálya) Gyırben a kulturális kínálat fejlesztésének lehetıségei adottak Lehetıségek Nemzeti Park kialakítása Közeli nagy népességcentrumok, mint piacok kihasználása (Pozsony, Bécs, Budapest) A turisztikai infrastruktúra (kerékpárutak, vízi sport, infrastruktúra) összekapcsolása a határ másik oldalával A turisztikai marketing tevékenység élénkítése Szálláshelyek földrajzi és strukturális megoszlása rossz Közutak állapota nem megfelelı Gyenge turizmusra irányuló marketing tevékenység Gyır központú a program kínálat Hiányzik a hagyományos falukép A kerékpárút hálózat teljessé tétele, kiegészítése elmaradt A tömegközlekedési infrastruktúra, különösen a Vasútállomás nem alkalmas a külföldi vendégforgalom fogadására A vízi adottságok kihasználatlanok A vendéglátóipar több településen fejletlen Veszélyek Hasonló struktúrájú kínálat a Duna szlovákiai oldalán A határ másik oldalán kiépítettebb kerékpár és vízi sport infrastruktúra áll rendelkezésre A közvéleményben a Szigetköz imázsába beépültek a természeti károk és a politikai problémák MTA RKK NYUTI

24 Erısségek Nagy közlekedési tengelyek keresztezik a térséget Megépült kikötı Megépült repülıtér Távvezetékek megléte Vízi út jelenléte Települések nagy része teljesen közmővesített Vonalas infrastruktúra kiépült Infrastruktúra Gyengeségek A településközi utak állapota folyamatosan romlik Hiányzó településközi úthálózati elemek Belterületi utak állapota rossz A tömegközlekedés több irányban alacsony színvonalú megállóhelyek állapota gyakran nem megfelelı A tömegközlekedésben nincs összehangoltság Nagyon gyorsan növekvı gépkocsiforgalom Lehetıségek Az Uniós forrásokból finanszírozhatóak a nagy közlekedési tengelyek, és az azokra való csatlakozás Tovább fejleszthetı a repülıtér A regionális repülıforgalom jelentıségének a növekedése A Duna vízi útjának rendbetétele A multimodális szállítás RO-RO-ról RO-LA jelentıségének a növekedése Veszélyek Az átmenı forgalom növekedése Önkormányzatok költségvetési helyzetének romlása Demográfiai helyzet miatt egyes intézmények mőködtetésének ellehetetlenülése Településközi utak felújításának elmaradása Erısségek Gazdaság Gyengeségek Gazdasági szuburbanizáció megindulása Alacsony munkanélküliség Magyarország legnagyobb vidéki ingázó vonzáskörzete Hagyományos munkakultúra Különbözı ágazati klaszterek megjelenése Fejlett ipar területek A vidéki térségben is jelentıs az ipari tevékenység Jó adottságú mezıgazdasági területek (kertészet, borászat) Fejlett szolgáltató szektor K+F megjelenése a térségben Megjelentek alternatív mezıgazdasági kultúrák Kitőnı logisztikai, földrajzi helyzet Energetikai szektor számára kitőnı telepítési tényezık Lehetıségek Energetikai szektor jelentıségének növekedése Növekvı energia igény és alternatív energiák fokozott használata Határ menti helyzet, munkaerı tartalékok a határ szlovákiai oldalán Textilipari szektor válsága Élelmiszeripar válsága A munkaerı képzettségi struktúrája nem felel meg a gazdaság követelményeinek Veszélyek A tényezıorientált ipar mobilitása Makrogazdasági dekonjuktúra A közeli centrumok erıs versenyhelyzetet teremtenek (Pozsony, Nagyszombat, Komárom, Tatabánya) 24 MTA RKK NYUTI 2005

25 6. JÖVİKÉP A Gyıri kistérség egy integrált, a városban és a többi településen magas életminıséget biztosító urbánus régióvá válik, amelyben a város és agglomerációjának fejlıdése összehangolt. A térség belsı infrastruktúrája fejlett, alkalmas arra, hogy a belsı kohézióhoz hozzájáruljon, különösen a közlekedési infrastruktúra révén. A gazdasági tevékenység, a foglalkoztatás erısödik az agglomerációban, foglalkoztató alközpontok (Kunsziget, Töltéstava, Gönyő) erısödnek meg, illetve alakulnak ki. Természeti és kulturális értékeinek megırzése mellett azok erısíti a térségi identitástudatot. A térség központja lesz egy tágabb, államhatáron is átnyúló területnek, s a szomszéd térségekkel együttmőködve továbbra is attraktív befektetési célpont marad, erısödı logisztikai szerepkörrel, s a szomszéd térségekkel közös turisztikai kínálatával színvonalas rekreációs, kulturális és üzleti turisztikai desztinációvá válik. Kialakul egy hatékony agglomerációs együttmőködés a megerısödött, színvonalas szolgáltatásokat nyújtó Gyır és a települések között. A térség települései magas színvonalú lakossági szolgáltatásoknak, intézményeknek adnak helyet, amelyek egy-egy kisebb térség (mikrotérség) népességét szolgálják ki. Gyır és agglomerációja Magyarországon belül az egyik (negyedik) regionális léptékő központi városi térséggé alakul. Jelentısen nınek a felsıoktatási és kutatási kapacitások a térségben, s ezek kapcsolata a gazdaság szereplıivel tovább erısödik, új intézmények jönnek létre. A térség gazdasági és szolgáltatási tere kinyúlik a szomszédos szlovákiai térégre is, amellyel szoros kapcsolatban áll. Mindemellett a térség aktivitása és jelentısége növekedik a Bécs Pozsony Gyır nagy, határon átnyúló urbánus térségben is. MTA RKK NYUTI

26

27 7. HORIZONTÁLIS PRIORITÁSOK: A horizontális prioritások alapvetı funkciója, hogy bemutatja azokat az elveket, amelyek a koncepció prioritásainak, intézkedéseinek összeállítása, illetve végrehajtásuk során feltétlenül érvényesülnek. Így tehát horizontálisan átszövik a teljes koncepciót. Öt horizontális prioritást jelöltünk ki. A) Térségi hálózatok kialakítása: az intézkedéseknek elı kell segíteniük a térség belsı integrációját, a kohézió növekedését valamennyi témakörben. Ahhoz, hogy a térség sikeresen betöltse szerepét, beváltsa a hozzá főzött reményeket, erısíteni kell azoknak a szolgáltatásoknak és funkcióknak a szerepét, amelyek térségi szinten racionalizálják a mindennapi életünket és a fejlesztési tevékenységeket. Ehhez minden tevékenységnél tisztázni kell, hogy melyek azok a funkciók, amelyek térségi hatáskörbe tartoznak, s melyek azok, amelyek a települési szint, vagy megyei, regionális szint feladatai lesznek. Az eredményes tevékenység érdekében erısíteni kell a térségi szint elfogadottságát, a térségi tudatot, törekedni kell a térségen belüli konfliktusok oldására. Az egyes térségi szolgáltatásoknak, tevékenységeknek összehangoltaknak kell lenniük, hálózatos formában kell megvalósulniuk vagy ebbe az irányba fejlıdniük. Ezek a hálózatok vonatkozhatnak a térség egészére, vagy ha ez nem ésszerő, akkor a települések érintett csoportjára, egy-egy mikrotérségre is. B) Egy mőködı urbánus térség kialakítása: figyelembe kell venni, hogy ez a térség Magyarországon belül egy fejlett, hagyományos urbánus kultúrát képvisel. A városfejlıdési folyamat a szuburbanizáció szakaszába ért, Gyır körül kialakult egy agglomerációs övezet, amelyet részben lefed a kistérség területe. A lakosságszám növekedés színtere az agglomeráció, s a városfejlıdési folyamatok természetes velejárója, hogy a lakossági kitelepülést a gazdasági tevékenység, a foglalkoztatás szintjének emelkedése is követi az agglomerációs településeken. Kialakulnak alközpontok, amelyek városi funkciókat vesznek át. Mindez a város és a térség egyre erısebb szimbiózisát váltja ki. A város és agglomerációja, mint település együttes a településhálózaton belül egy magasabb minıségő kapcsolatrendszert képvisel, mint a hagyományos város-vidék együttélés. Itt a környezı települések a város szerves folytatásának tekinthetık, azzal egy funkcionális egységet alkotnak. Erıs az egymásra utaltság valamennyi fél részérıl. C) Környezeti és gazdasági fenntarthatóság: A koncepció egyes részeinek nem szabad a környezet elemeire negatív hatást gyakorolniuk, sıt a környezeti állapot hosszabb távú javulását kell szolgálnia. Fıként a turizmus fejlesztésére irányuló tevékenységek érintenek érzékeny természeti környezetet. Másrészt a városi k, illetve a városkörnyéki települések nem mehet a környezet minıségének rovására, sıt több intézkedésnek kell szolgálnia a természeti környezet állapotának javítását is. Gazdasági értelemben pedig olyan rendszert kell létrehozni, amely az egészet tekintve fenntartható, üzemeltethetı. D) Együttmőködés a szomszédos térségekkel és a szlovákiai járással: A térségi rendszerek egy jelentıs része nem zárul le a térség határainál. A térség gazdasági életét nem csupán a térségbıl bejáró munkaerı élteti, hanem egy szélesebb övezeté. Az agglomeráció túlnyúlik a kistérség határain, így az agglomerációs rendszerek kiépítése, az egyeztetések nem állhatnak meg a kistérség határainál. A turisztikai vonzerık is a szomszédos térségekkel együttmőködve alakíthatók igazi vendégcsábító turisztikai termékké (Pannonhalma, Sokoró, Szigetköz, Csallóköz). A határon átnyúló együttmőködés a szomszédos szlovákiai területekkel hasonlóan fontos, mint a szomszédos hazai területekkel. Gyır mára egy jelentıs szlovákiai (munkaügyi, kereskedelmi, szolgáltatási) vonzáskörzetre tett szert, s a gazdasági élet szereplıi MTA RKK NYUTI

28 között is erısödnek a kapcsolatok. Az uniós csatlakozással térségünk egy különleges határ menti helyzetbe került: az államhatár ma már könnyen átjárható, a szomszéd oldal lakosságának többsége magyar anyanyelvő, a gazdasági fejlıdés a szomszédban gyors. Így az együttmőködés lehetısége és a versenyhelyzet együtt jelentkezik. E) Erısödı szerep a nagy közép-európai közlekedési és városhálózatban: A térséget egy európai értelemben fontos, hazai értelemben pedig elsıdleges közlekedési korridor vágja át. Másrészt a közelben (Bécs, Pozsony) fontos európai szintő közlekedési csomópont közvetlen közelében helyezkedik el, ami Európán belül rendkívül jó helyzeti elınyöket jelent számára. Ez az energikus földrajzi helyzet egy dinamikus, határon átnyúló térséget alakít ki, Bécs központtal. A térség ennek az európai fejlıdı régiónak a részese, a fejlıdés tervezésekor figyelembe kell venni ennek a régiónak fejlıdési irányait is. Erısíteni kell a kapcsolatokat a központi városokkal (Bécs és Pozsony), amelyek fontos piacot is jelenthetnek, továbbá a hasonló gazdasági szerkezető és funkciójú Nagyszombattal és térségével is fejleszteni kell a kapcsolatokat, hiszen ezen határon átnyúló régión belül ez a két város adja a városhálózat regionális szintjét a fıvárosok mellett. A koncepciónak hozzá kell járulnia a kistérség jelentıségének növekedéséhez ebben a régióban és a regionális (itt a határon átnyúló régióra gondolunk) városhálózatban. 28 MTA RKK NYUTI 2005

29 8. PRIORITÁSOK, INTÉZKEDÉSEK 1 Prioritás: A térségi kohéziót szolgáló infrastruktúra megteremtése, A térség funkcionális egysége, az erıs nagyváros révén adott. Erıs a város és a térség településeinek egymásra utaltsága, jelentısek a térséget szerves egységgé kovácsoló társadalmi és gazdasági folyamatok. A szuburbanizáció és az agglomeráció kialakulása a huszonegyedik század elejének legjellemzıbb fejlıdési folyamata a kistérségen belül. Ennek során jelentıs lakossági kiköltözés tapasztalható a Gyır környéki településekre. Mindemellett tovább tart a lakónépesség beáramlása az ország más területeirıl a térségbe. Az országon belül tehát a térség népességkoncentrációja növekszik, miközben a térségen belül a lakónépesség dekoncentrációja valósul meg. Mindez együtt egy gyorsan növekvı agglomerációs fejlıdést indukál. A fejlıdés megfelelı mederben tartása, s a vele járó problémák kezelése csak a város és a térségi települések kölcsönös elınyökkel járó együttmőködésére alapozható. A térség esetében ennek még nagyobb a jelentısége, mint más, vidéki térségek esetében. A lakosságszám növekedése mellett végbemenı térségen belüli dekoncentráció lehetıvé teszi a városi szolgáltatások egy részének dekoncentrációját középtávon. Pl. középfokú oktatás, uszoda létesítése az agglomerációban stb. Mindehhez szoros térségi együttmőködés, a problémák közös kezelése szükséges, a térségi tudat és bizalom erısítésével. A térség kohéziójának megteremtéséhez tehát a városfejlıdési folyamatokból eredı konfliktusok oldására, s a folyamatokat elısegítı, vagy azok negatívumait ellensúlyozó infrastrukturális kre van szükség. 1.1 Intézkedés: Közlekedésfejlesztés A településeken átvezetı és a településközi utak rehabilitációja, a hiányzó elemek megépítése, beleértve az elkerülı szakaszokat is Belterületi utak felújítása (pl. Bıny, Börcs, Dunaszentpál, Ikrény, Koroncó, Kunsziget, Mezıörs, Öttevény, Pér, Rábapatona, Vámosszabadi) Utak karbantartása (Gyırladamér, Gyırújbarát, Mezıörs) Közlekedési infrastruktúra külterületen településeket összekötı út kiépítése vagy (Börcs Ikrény között, Koroncó Gyırszemere összekötı út megépítése (Koroncó) Nyomvonal korrekció Koroncó Rábapatona között (Koroncó) 1. sz. fıút tehermentesítése, a közlekedésbiztonság növelése (Öttevény) Elkerülı út mielıbbi megépítése, 1401-es út mentesítése (Gyırújfalu Gyırladamér) 1401-es számú út felújítása Dunaszegig 1401-es számú úton gyalogos aluljáró építése (Gyırújfalu), Nyúl Écs községeket elkerülı út, 82. sz fıút megépítése Az elıvárosi tömegközlekedés korszerősítése A városi kötöttpályás tömegközlekedés megteremtése A ritkán lakott területeken igényvezérelt tömegközlekedési rendszer megvalósítása A tömegközlekedés biztosítása a térség települései között (Vámosszabadi) A hátrányos helyzető csoportok (mozgáskorlátozottak, idısek, betegek tömegközlekedésének biztosítása) Mikrotérségi szinten iskolabusz hálózat megteremtése Gyırben P+R parkolók kialakítása, illetve rendbetétele, Tömegközlekedést népszerősítı kampány kezdeményezése, utas-orientált tömegközlekedési szemlélet elterjesztése MTA RKK NYUTI

30 1.2 Intézkedés: Közösen használt intézmények A települési intézmények közül azok, amelyek térségi vagy mikrotérségi szerepkört töltenek be Általános iskola épületének felújítása (pl. Abda, Börcs, Dunaszeg, Ikrény) A szolgáltatásokhoz való hozzájutás színvonalának (lásd. a tömegközlekedés fejlesztését célzó részeket: igényvezérelt közlekedés, iskolabusz) Térségi szinten közös szakemberek alkalmazása (pedagógiai tanácsadás, belsı ellenırzés, kulturális szervezés stb.) Az intézményk térségi szintő összehangolása Iskola felújítás, átalakítás folytatása- kistérségi összefogással (Koroncó) A szociális védıháló térségi szinten- idısek otthona (Öttevény) A közösségi terek hálózatának megteremtése, a szakmai, technikai és program lehetıségek összehangolása Városi funkciót ellátó intézmények (pl. középiskolai képzés) létrehozása a vidéki településen Az e-közigazgatás térségi szintő Teleház, e-magyarország pontok Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás számítógépes feltételeinek megteremtése A térség önkormányzatait összekötı számítógép rendszer megvalósítása közösen mőködtethetı feladatellátás ADSL internet elérhetıség biztosítása 1.3 Intézkedés: Agglomerációs területrendezés A lakóövezetek, lakótelkek fejlesztésének egyeztetése térségi szinten A térség egyes közlekedési szektorainak lakosságszám növekedésének figyelembe vétele a közlekedésfejlesztésnél Az ipari és szolgáltatási területek és az intézmények fejlesztésének térségi szintő egyeztetése Térségi szintő területrendezési terv készítése 1.4 Intézkedés: Kistérségi szervezetfejlesztés A kistérség közös menedzsmentjének, munkaszervezetének megerısítés A térség fejlesztésében érintett köz-, magán- és civil szféra képviselıivel egy érdekegyeztetı fórum létrehozása 30 MTA RKK NYUTI 2005

31 2 Prioritás: A térség turisztikai szerepkörének erısítése A térség belsı fejlıdési lehetıségei közül a turizmus még számos kihasználatlan potenciált rejt magában. A viszonylag rossz turisztikai mutatók javítása a térségi gazdaság erısítésének lehetıségei közé tartozik. Számos lehetıség adott: a térség megközelíthetısége Magyarországról és külföldrıl egyaránt elsırangú. A rekreációs, a kulturális, a sport, a vízi és a termál turizmus, valamint a városi (konferencia és üzleti) turizmus fejlesztéséhez infrastruktúrafejlesztésre, valamint a turisztikai termékek megszervezésére egyaránt szükség van. A már meglévı, különleges sportok őzésére épített pályák (agárverseny, kajak-kenu pálya, sportcsarnok) világversenyek megrendezésére is alkalmasak. Szükségessé vált ezek karbantartása, minıségük szinten tartása, valamint a hazai és nemzetközi sportrendezvények idejére a térségi programok szervezése, összehangolása. A térség nagy turisztikai elınye vízhálózat, amely kiválóan alkalmas víztúrák lebonyolítására, ehhez azonban infrastrukturális k szükségesek, hasonló elıny a kiépült kerékpárút, amely a Duna menti kerékpárútvonal része, nagy nemzetközi forgalommal. Sajnos a kerékpárút csak Gyırig vezet, összeköttetése a szlovákiai hálózattal, s a leágazások kiépítése hiányzik, hasonlóképpen a kiszolgáló kerékpáros létesítmények sem léteznek (kerékpártárolók, kerékpárszerviz kitáblázása stb.). A kijelölt kerékpárutak nagy része sem alkalmas kerékpározásra a növekvı autóforgalom miatt, s a gátak koronája murvás, ami rossz terep a kerékpár számára. A természeti környezet kiválóan alkalmas gyalogos és kerékpár túra útvonalak kijelölésére. Mind a vízi, mind a kerékpáros, mind a gyalogos turizmus szempontjából igaz, hogy hiányoznak a megfelelı színvonalú turistatérképek, és a túraútvonalak kijelölése. A jelenleg létezı innovatív térképek csak az általános tájékozódást szolgálják, a gépkocsi forgalom számára tartalmaznak információt, a természetközeli turizmus formákhoz ennél részletesebb térképekre van szükség. (A szlovák oldal nagy elınye, hogy ott ez az infrastruktúra már hagyományosan kialakult.) A fürdı és a konferencia turizmushoz a kiszolgáló létesítmények, elsısorban a szállodai kapacitás hiányzik. A lovas és kulturális turizmus hiányossága a turisztikai termékké szervezés térségi szinten. A kulturális örökség nagyobb mértékő bevonása a turizmusba megvalósul a mővészeti értékek kezelésén keresztül. Fejleszteni kell azonban a feltárt régészeti emlékek bemutatását a feltárás helyszínen, ahol ez lehetséges, valamint szinte teljesen hiányzik a térség kereskedelmi és ipari múltjának közkelető bemutatása (termékek, egykori ipartelep, Gyır-Gyárváros), ami a térség gazdasági jelentıségének identitás növelı szimbóluma is lehetne egyúttal. Mindemellett rendkívül fontos a térség dinamikus bevezetése a hazai és a közép-európai turisztikai piacra. A kistérségen belüli lakosság is jelentıs és stabil piacot jelent elsısorban a rekreációs, a sport és a kulturális kínálat számára, azonban ehhez elsısorban a térségen belüli marketing erısítésére van szükség. A turizmus területén erısíteni kell a térség belsı kohézióját, a város és a térség turisztikai menedzsmentjének összekapcsolását. 2.1 Intézkedés: Turisztikai infrastruktúra és vonzerıfejlesztés Csónakkikötık, jachtkikötı Öbölkikötı és fenékküszöb létesítése (Gönyü) Csónakikötı a Duna-ágak mellett a Rába, Rábca, Marcal folyókon A kerékpárutak hiányzó szakaszainak és infrastrukturális elemeinek pótlása, a meglévık javítása Kerékpárút- hálózat kialakítása (Gyır Abda Kunsziget vonalon, Öttevény Kunsziget között, Gyır Vámosszabadi Medve útvonalon, Gyırújbarát, Rábapatona) A dunai kerékpárút folytatása MTA RKK NYUTI

32 Új turisztikai elemek létrehozása Témapark, szabadidıpark építése (Bıny) Kunsziget termálfalu projekt (Kunsziget) Peryche Rekreációs Park létrehozása (Börcs) A Dunalapos-ér rekreációja, pihenıpark kialakítása (Gyırújfalu) Marcal Bornát-ér összefolyásánál szabad strand kiépítése (Koroncó) A kulturális örökség bemutathatóságának a feltárt régészeti emlékek in situ bemutatóhelyeinek létrehozásával, a térség kereskedelmi és ipari múltjának, termékeinek bemutatásával Római İrtorony kutatása (Kunsziget) Gyır-Ménfıcsanak ásatások eredményeinek bemutatása A gyıri ipari fejlıdés emlékeinek bemutatása (Rába-múzeum, textil múzeum stb.) A meglévı sportlétesítmények Tenisz, minigolf, ill. tekepálya (Abda) Agráversenypály világításának korszerősítése (Rábapatona) A szálláshely kapacitás : Gyırben magas színvonalú szálláshelyek a fürdıturizmus és a konferencia turizmus kiszolgálására 2.2 Intézkedés: Térségi marketing megteremtése Az információ szolgáltatás megvalósítása Gyırön kívül A kiépülı közösségi Internet hozzáférési helyek bevonása a turisztikai információ szolgáltatásba. Egységes turisztikai termékek megalkotása a térségen belül, illetve a szomszédos térségekkel együtt A térségen belüli termékek eladásának, illetve a vendéglátásban történı felhasználásának népszerősítése (halak, kecske-tejtermékek, lekvár, méz, szörp, bor stb.). A térségen belüli marketing erısítése (pl. térségi újság megteremtése) 2.3 Intézkedés: Turisztikai programszervezés összehangolása Térségi programterv készítése Idegenforgalmi k, közösségi programok összehangolása a településeken (szállás, programok, sport, kirándulás, horgászat, kerékpártúrák stb.) A gyıri programokhoz térségi helyszínek kapcsolása és viszont Jellegzetességek, térségi hagyományok kihasználása programfejlesztésre 2.4 Intézkedés: Több térségre kiterjedı magyar szlovák turisztikai program készítése Turisztikai program készítése a térségre, bevonva a szomszédos hazai és szlovákiai térség kínálatát is A turisztikai információ csere megvalósítása a hazai és szlovákiai szomszéd térségekkel 32 MTA RKK NYUTI 2005

33 3 Prioritás: Új gazdasági ágazatok és terek intézményi és humán hátterének A térség Magyarország egyik leginkább fejlett gazdasági övezete. Alacsony munkanélküliségi mutatókkal rendelkezik, s továbbra is jelentıs befektetések valósulnak meg, elsısorban Gyır területén. A gazdaság állapota stabilnak mondható. A fejlıdés egyik akadálya lehet ugyanakkor a humán erıforrás viszonylag magas kihasználtsága, a csekély tartalékok. Ez a rendelkezésre álló munkaerı számszerő és strukturális hiányosságait jelenti. Így elsısorban a képzés további, a gazdaság követelményeihez igazítása lehet a feladat. A határon átnyúló munkavállalás kettıs hatást is kifejt a térségben: a hazai munkaerı Ausztriában talál munkát, miközben itthon számos szakmában szakemberhiány van, ezzel egyidejőleg szlovákiai m unkavállaló jár át a gyıri és Gyır környéki üzemekbe dolgozni. Ezek az áramlások természetesek, szükségesek, viszont a folyamatok összehangolatlanok, ezért a munkaerıpiacon nehézségeket okoznak. A térség másik fontos munkaerıpiaci jellemzıje az a szuburbanizációhoz kapcsolódó természetes jelenség, hogy az agglomeráció egyes települései erısítik foglalkoztató szerepkörüket, akár a városi telephelyek kihelyezésével, akár új telephelyek létrehozásával. A továbbfejlıdés szempontjából fontos a gazdasági tevékenység Gyır centrikusságának oldása, az agglomerációs telephelyek létrejöttének és fejlıdésének támogatása. A térség közlekedésföldrajzi elhelyezkedésébıl származó további fejlıdési lehetıség a logisztikai szerepkör erısítése, valamint az energetikai beruházások megtelepítése. A térség Európa egyik fontos közeledési csomópontja (Bécs és Pozsony térsége) közelében helyezkedik el, ahol magas színvonalú logisztikai egységek (repülıterek, kikötık, autópályák, vasutak) találkoznak egymással. Ráadásul alacsonyabb (nagy-regionális) hierarchia szinten a csomópont jelleg a térségen belül megismétlıdik, s hozzá hasonlóképpen autópálya, vasút kapcsolat kötıdik, s folyamatosan fejlıdik a kikötıi és a légi közlekedési kapacitás. Mindezek együtt a kistérséget (Budapest és agglomerációja után) a Kárpát-medence második legfontosabb logisztika központjává avatják, amelynek kihasználásához infrastrukturális kre van szükség. Ez a szerep a térség hagyományos, történelmi szerepe is a medencén belül. A térség új gazdasági ágazat lehet az energiatermelés. Az adottságok megfelelıek a szélerı kihasználására, ugyanakkor a modern biodízel üzemanyagok, valamint a földgáz alapú villamos-energia elıállítására. A földrajzi adottságok mellett fontos, hogy a szállító kapacitás (földgáz-vezeték és villamos távvezeték) rendelkezésre áll. A térség elınye, hogy a gazdaság közvetlen követelményeit kiszolgáló K+F kapacitás rendelkezésre áll, s az innováció áramláshoz szükséges intézményi feltételek is adottak. Ezek azonban szükséges. Tovább kell erısíteni a társadalomtudományok és a gazdaság kapcsolatát, s az ilyen típusú K+F kapacitást. 3.1 Intézkedés: Munkaügyi fejlesztés (munkaügyi stratégia, szlovákiai partnerek bevonásával) Térségi munkaügyi egyeztetı fórum létrehozása a munkaügyi szervek, a munkaadók, a képzık és a szakszervezetek bevonásával Foglalkoztatási koncepció készítése a térség munkaügyi vonzáskörzetének területére, beleértve a szlovákiai térséget is 3.2 Intézkedés: Felsıoktatás, kutatás és a gazdaság kapcsolatának javítása Kutatóbázis Gyırben Többéves tudományos konferencia-program beindítása A tudományos kutatás humán-kapacitásának bıvítése 3.3 Intézkedés: A térség logisztikai szerepkörének erısítése Kikötı és logisztikai bázis Gönyőn MTA RKK NYUTI

34 Repülıtér és kiszolgáló logisztikai infrastruktúra Péren 3.4 Intézkedés: Az energetikai szektor szerepének Gázüzemő erımő létrehozása Gönyőn Szélerımővek építése (Bıny, Dunaszentpál, Gyır) Biodízel üzemanyag elıállításához finomító (?) kapacitás kiépítése (Gönyő) 3.5 Intézkedés: A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok Szlovák magyar kamarai tagozatok létesítése Hármashatár üzletember-találkozók, vásárok rendezése 34 MTA RKK NYUTI 2005

35 4 Prioritás: A társadalmi jólét és a környezet harmonikus A gazdasági fejlıdés biztosítja a társadalmi jólét megteremtésének anyagi oldalát. Ennek köszönhetıen a térség életszínvonala Magyarországon belül jónak mondható, viszonylag magas átlagkeresetekkel, s magyar viszonylatban széles társadalmi középréteggel. A gazdasági fejlıdést azonban harmóniába kell hozni az egyenletes társadalmi fejlıdéssel, elsısorban a leszakadó rétegek társadalmi integrációjával, s hátrányos helyzető csoportok esélyegyenlıségének biztosításával. Ugyanakkor a térség egyenletes fejlıdéséhez szükséges, hogy a viszonylag távolabb esı településeken is biztosítsuk a megfelelı színvonalú szolgáltatások igénybevételének lehetıségét. Az átlagos életminıség eléréséhez az esélyegyenlıséget tehát nem csak a társadalom különbözı csoportjai között, hanem földrajzi értelemben is biztosítani kell. A szociális háló erısítésében és a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásában szerepet vállalhat a térség, fıleg civil szervezetekkel karöltve. A prioritás másik fontos iránya a természeti és kulturális örökség védelme, megırzése és. A természeti örökség védelme különösen a Szigetköz természetvédelmi szintjének emelésével valósítható meg. Ennek törvényi megfogalmazása, a védettségi szint meghatározása a természetvédelmi szakemberekre vár (nemzeti park vagy natúrpark státusz). Térségi szinten az ehhez alkalmazkodó területhasználat biztosítása a fı feladat, elsısorban a turizmus-szervezés és a mezıgazdasági termelés terén. Továbbá ide kapcsolódik még a Mosoni-Duna, valamint a Rába és a Marcal rehabilitációja is, amelyrıl külön fejlesztési koncepció rendelkezik, amely a kérdéssel kapcsolatos feladatokat kijelöli. A térség falvainak településképe és tájképe megszenvedte a Duna áradásait, valamint a folyamatos népességnövekedést. Így hagyományos faluképpel ritkán találkozhatunk. A településképi értékek védelmének így egyrészt az épített örökség megmaradt elemeire kell koncentrálnia (pl. Bıny kúriák; Gönyő postakocsi állomás. Más mőemlékek, szobrok, keresztek stb.). Másrészt a szuburbanizáció elırehaladásával védenie kell a falusias jelleg megırzését. Jelentıs kulturális örökséggel bír Gyır belvárosa, amelynek felújításában, turisztikai hasznosításában további feladatok rejlenek. Különösen fontos, s az egész térség turizmusa szempontjából meghatározó lehet a kereskedelmi és ipari múlt örökségének hangsúlyozása érdekében a Dunakapu tér és a Széchenyi tér rendbetétele. 4.1 Intézkedés: Egészségügyi ellátás, különösen a várostól távolabb esı településeken Az orvosi ügyelet rendezése mikrotérségi összefogással Orvosi centrum kialakítás (Gyırújbarát) Tanácsadó szolgáltatások térségi összehangolása Szőrések térségi szervezése, mozgó szőrıállomásokkal 4.2 Intézkedés: a leszakadó helyzetben lévık társadalmi integrációjának segítése Civil szervezetek bevonásával a szociális ellátás térségi szervezése (pl. hajléktalan ellátás, a fogyatékosok családjainak segítı támogatása) A nonprofit szféra foglalkoztató szerepének erısítése (hátrányos helyzetőek foglalkoztatása, a munkapiaci (vissza) integráció szervezeti feltételeinek megteremtése A gyógypedagógiai osztályok és fejlesztı programok elérhetıségének biztosítása minden érintett kisgyermek és családjaik számára MTA RKK NYUTI

36 4.3 Intézkedés: A Duna ágak rehabilitációja, a Rába és Marcal program végrehajtása A fejlesztési tervvel kapcsolatos tevékenységek térségi támogatása Állandó védvonal elkészítése a Mosoni-Duna mentén (Dunaszeg) Öttevényi csatorna - Holt- Duna- rehabilitációjának folytatása az abdai szakaszon (Abda) Fenékküszöbök építése (Mosoni-Duna, Rába) Kotrási munkálatok 4.4 Intézkedés: A nemzeti park vagy natúrpark létrehozásához kapcsolódó területhasználat elısegítése a Szigetközben A mezıgazdasági területhasználatban a biogazdálkodási technikák elterjesztése A turisztikai programszervezés összehangolása az érzékeny területek követelményeivel 4.5 Intézkedés: Falusi településkép védelme Az épített örökség meglévı elemeinek rehabilitációja Településközpont rendezése falukép megújítás Római katolikus templom tetıszerkezet felújítás (Börcs) Az új beépítések tájképi, faluképi követelményeinek kidolgozása térségi szinten 4.6 Intézkedés: Gyır városképének javítása A belváros még nem kielégítı állapotú részeinek rehabilitációja Burkolatok javítása, agóra fejlesztés A Mosoni-Duna part városképi rendezése 36 MTA RKK NYUTI 2005

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA...1 IV.1. Bevezetés... 2 SWOT analízis... 6 A stratégiát megalapozó trendek... 8 IV.2.) Illeszkedés... 9 IV.3. Érd hosszú távú jövıképe... 10 IV.4.) Jövıbeni

Részletesebben

Új Atlantisz Térségi Fejlesztési Társulás

Új Atlantisz Térségi Fejlesztési Társulás 1.Az operatív program szöveges összefoglalása Az Ajkai Kistérség Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Programjának készítése során arra törekedtünk, hogy megismerjük az itt élı emberek gondjait, jövıre vonatkozó

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette Budapest XXII. kerület Önkormányzatának megbízásából az EconoConsult Kft. 2008. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

Szomszédsági Program

Szomszédsági Program HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A 4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 8. téma: A horvát-magyar határtérség - a

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Városközpontok funkcióbıvítı megújítása a nem megyei jogú városokban NYDOP-2009-3.1.1./A Integrált Városfejlesztési Stratégia Csorna, 2009. október 29. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: Széles Imre, pedagógiai elıadó 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ 3 II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı

Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı Magyarország Alaptörvényének 38. cikke rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

GYŐR AGGLOMERÁCIÓ ÉS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

GYŐR AGGLOMERÁCIÓ ÉS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM GYŐR AGGLOMERÁCIÓ ÉS GYŐR MEGYEI

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta)

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) 2008 Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Új impulzusok. A 2007-2013 idıszak stratégiai jelentıségő fejlesztési projektjei Szombathely Megyei Jogú Városban és térségében

Új impulzusok. A 2007-2013 idıszak stratégiai jelentıségő fejlesztési projektjei Szombathely Megyei Jogú Városban és térségében Új impulzusok SZOMBATHELY Nyugat-Pannónia szolgálatában A 2007-2013 idıszak stratégiai jelentıségő fejlesztési projektjei Szombathely Megyei Jogú Városban és térségében Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Város Stratégiai Program tervezetének első olvasatban történő tárgyalása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 2 1.BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint az önkormányzatoknak Gazdasági Programot (továbbiakban: Program) kell készíteni.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

WAREMA Területfejlesztési Koncepció. 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı

WAREMA Területfejlesztési Koncepció. 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı WAREMA Területfejlesztési Koncepció 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı I. BEVEZETÉS 1. A WAREMA projekt helye a magyar tervezési rendszerben 1.1. A térségi tervezés jogszabályi

Részletesebben

II. Stratégiai program 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3

II. Stratégiai program 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3 II. Stratégiai program TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3 2.1 ERİSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...3 2.1.1 FÖLDRAJZI KÖRNYEZET ÉS TÉRSZERKEZETI KAPCSOLATRENDSZER,

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Mór város integrált településfejlesztési stratégiája

Mór város integrált településfejlesztési stratégiája Mór város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

Tapasztalatok a tervezés során

Tapasztalatok a tervezés során GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008. február 21 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a

Részletesebben

Természeti erıforrások, környezeti állapot

Természeti erıforrások, környezeti állapot Természeti erıforrások, környezeti állapot Változatos és vonzó természeti környezet Bakony hegység, Bakonyalja, Somló-hegy, Kisalföld, Marcal mente Sajátos klíma és talajadottságok a térség bizonyos területein

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Varga Kálmán PVB elnök Vadasfalvi János PVB tag Csere Andrea PVB tag Bors Miklósné PVB

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nyúl község világörökségi érték közvetlen szomszédságában, nagyon szép természeti környezetben, a Sokoró-dombság lankáin fekszik. Itt található a Sokoró-dombság

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

GYŐRI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

GYŐRI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV I 2015. SZEPTEMBER GYŐRI JÁRÁS Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 3 II. A győri járás rövid bemutatása... 5 III. Bevezetés és illeszkedés... 10 Pályázati háttér, a megvalósításról átfogóan... 10

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Fejlesztési pólusok PÉCS, AZ ÉLETMINİSÉG PÓLUSA. Stratégia Pécs város fejlesztésére. Összefoglaló Pécs, 2005. november

Fejlesztési pólusok PÉCS, AZ ÉLETMINİSÉG PÓLUSA. Stratégia Pécs város fejlesztésére. Összefoglaló Pécs, 2005. november Fejlesztési pólusok PÉCS, AZ ÉLETMINİSÉG PÓLUSA Stratégia Pécs város fejlesztésére Összefoglaló Pécs, 2005. november 1 BEVEZETÉS ÉS AJÁNLÁS A Pólus, tág értelemben egy olyan koncentrált stratégiai akció-együttes,

Részletesebben

Öko-turizmus fejlesztése az Alsó-Duna-völgy határon átnyúló, négy régiót összefogó térségben

Öko-turizmus fejlesztése az Alsó-Duna-völgy határon átnyúló, négy régiót összefogó térségben Öko-turizmus fejlesztése az Alsó-Duna-völgy határon átnyúló, négy régiót összefogó térségben Elızetes Megvalósíthatósági Készítette: 2005. október T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezetés 3 Elızmények 3

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Mosoni Polgári Kör

A Mosoni Polgári Kör A Mosoni Polgári Kör programja a 2010-2014. évi önkormányzati ciklusra készítette: Knausz Ferenc és Nagy Mihály Mosonmagyaróvár, 2010. szeptember 28. A Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület programja

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város turisztikai helyzetérıl Elıkészítette: Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó Véleményezı bizottság: Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. április 26-án (kedden) 18,30 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Békéscsaba és környéke

Békéscsaba és környéke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A GERLAI KASTÉLY Békéscsaba és környéke M=1:150 000 Szeged- Orosháza Budapest- Kecskemét 44 Telekgerendás 47 Szolnok- Budapest FELSÔNYOMÁS Budapest- Szolnok Hulladékkezelõ

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: Zirc város közlekedésfejlesztési koncepciójának véleményezése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

SZEKSZÁRD MJV INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. oldal a 349-ből SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA

SZEKSZÁRD MJV INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. oldal a 349-ből SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA SZEKSZÁRD MJV INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke VII. 733/2011 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-i ülésére Tárgya: Beszámoló a megyei területfejlesztési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A távoktatás mint innováció magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzıi Ph.D. értekezés tézisei Pósfayné

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl Idıpont: 2009. április 23. 13.30 óra Helyszín: Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Gyır, Baross G. u. 61-63.)

Részletesebben

Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Katasztrófavédelem (elıadásvázlat) 3. Széchenyi Terv (elıadásvázlat) 4. 2010.évi költségvetés módosítása (táblázat)

Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Katasztrófavédelem (elıadásvázlat) 3. Széchenyi Terv (elıadásvázlat) 4. 2010.évi költségvetés módosítása (táblázat) Szám:2-35/2010. Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Katasztrófavédelem (elıadásvázlat) 3. Széchenyi Terv (elıadásvázlat) 4. 2010.évi költségvetés módosítása (táblázat) Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív (1.

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 92. szakaszának 2. bekezdése (A Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10., 101/10., 101/11., 93/2012., 62/13.,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt.

HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt. HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt.hu 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3. 1.1. Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS FELADATOK IDŐTÁVLAT ELSŐDLEGES FELELŐS ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS RÉSZTVEVŐK FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA, INTÉZMÉNYRENDSZER RACIONALIZÁLÁSA Kötelező és nem kötelező

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben