INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa"

Átírás

1 INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Tomori Pál Fıiskola Kalocsa január 3.

2 Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA A KÉPZÉSI SZERKEZET ÁTALAKÍTÁSA ESÉLYEGYENLİSÉG, TEHETSÉGGONDOZÁS DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ FUNKCIÓK KÜLSİ ÉRDEKLİDİK SZÁMÁRA, A RÉGIÓ IGÉNYE KUTATÁS-FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ STRATÉGIA ÉS INTÉZMÉNYI GYAKORLAT HELYI, REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŐKÖDÉSEK, RÉSZVÉTEL A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTİ ÉS TÁRSADALOMALAKÍTÓ PROGRAMOKBAN NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK INTÉZMÉNYI SZERVEZET, MENEDZSMENT STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MINİSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM KIDOLGOZÁSA, A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MŐKÖDTETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA, VISSZAHATÁS A KÉPZÉSI ÉS FUNKCIONÁLIS TEVÉKENYSÉGRE HUMÁN STRATÉGIA JELLEMZİI, A FOGLALKOZTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA, FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER MEGHATÁROZÁSA INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS KORSZERŐSÍTÉSE INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI PROGRAM OKTATÓI, DOLGOZÓI, HALLGATÓI ÉLETMINİSÉG JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ FEJLESZTÉSEK AZ INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS MONITORING TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA A FEJLESZTÉSI PROJEKTEK INDIKÁTORAINAK MEGHATÁROZÁSA MONITORING TEVÉKENYSÉG KITERJESZTÉSE A FEJLESZTÉSI MODULOKRA, ÉRTÉKELÉSI TECHNIKÁK, STATISZTIKÁK KÉSZÍTÉSE A SZENÁTUS ÉS GAZDASÁGI TANÁCS FELADATRENDSZERE AZ ELLENİRZÉSBEN AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁJA INTÉZMÉNYI TESTÜLETEK ÉS FÓRUMOK KÖZREMŐKÖDÉSE HALLGATÓI ÉS OKTATÓI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGJELENÉS A HELYI, REGIONÁLIS, ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓS RENDSZEREKBEN

3 1. Az intézmény bemutatása: múlt-jelen-jövı A Tomori Pál Fıiskola állami intézményi akkreditációját követıen szeptember 1-én kezdte meg mőködését két akkreditált szakon (MAB 2003/9/VII/2. sz. határozata, FTT 87/2004/03/03. sz. határozat, június 14-i parlamenti ülésen meghozott határozat; szakok: Gazdálkodási szak - MAB 2003/9/VI./1./42. sz. határozat, Külgazdasági szak - MAB 2003/9/VI/1/43. sz. határozat). A Fıiskola Kalocsa székhellyel egyéb jogi személyiségő non-profit szervezet formájában a Kalocsai Felsıoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság mint Fenntartó felügyelete mellett mőködik. A Fıiskola új felsıoktatási intézményként, jogelıd intézmény nélkül jött létre, alaptevékenységét, a mőködés irányítását, stratégiai fejlesztéseit az elfogadott Alapító okirat szerint és a küldetésnyilatkozat szellemében végzi. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: az Alapító okiratban felsorolt tudományágakban, szakindítási engedéllyel rendelkezı szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint fıiskolai szintő alapképzés, szakirányú továbbképzés, akkreditált felsıfokú szakképzés nappali, levelezı, esti tagozaton és távoktatásban (e képzési formákban oklevél, illetve bizonyítvány kiadására jogosult ); továbbképzés, az arra vonatkozó külön jogszabály rendelkezések szerint; a képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatás és fejlesztés, valamint tudományszervezı tevékenység végzése, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése; tankönyv- jegyzetíratás és kiadás, taneszköz fejlesztés, és ezek biztosítása az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére; könyvtári és laboratóriumi szolgáltatás, kollégiumi elhelyezés, kulturális és sportolási lehetıség, a hallgatók beilleszkedését, életvitelét biztosító szolgáltatások mőködtetése; az alkalmazásában lévık ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzése; az intézmény infrastruktúrájának fenntartása és folyamatos fejlesztése; igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, mőszaki és más szolgáltató szervezeti egységek mőködtetése. Az alaptevékenység ellátásának anyagi feltételeit a fenntartó és az állam közösen biztosítja az Ftv.-ben foglalt rendelkezések szerint. Az intézmény mőködésének forrását képezik még azon tevékenységek bevételei, amelyek ellátására a Fıiskola alaptevékenységként jogosult. Ilyen tevékenység: az államilag finanszírozott 3

4 felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez; költségtérítéses felsıfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkezı szakokon, valamennyi képzési szinten és formában; felvételi elıkészítı és egyéb tanfolyamok tartása; általános továbbképzés; a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúramővelés és fejlesztés, szaktanácsadási és egyéb tevékenység; az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshely bérbeadása). Az intézmény alaptevékenységén túlmenıen alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül jogosult az alapító okiratban, valamint a Szabályzatban meghatározott feladatkörnek megfelelı vállalkozási tevékenységre, a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével. A Fıiskola akkreditációs eljárásának idıigénye miatt csak június 14-én kapta meg a mőködéséhez feltétlenül szükséges törvényi felhatalmazást, így a 2004/2005- ös tanévben csak a pótfelvételi keretében tudott hallgatókat beiskolázni. Ennek ellenére is az alapszakokon nappali és levelezı képzés keretében közel 250 hallgató kezdte meg tanulmányait. A Fıiskola mindkét szakon meghirdette a másoddiplomás képzést is. A két alapszak (Gazdálkodási, Külgazdasági a bologna folyamat miatt ezek, mint kifutó szakok) szakmai képzését 6 tanszék és a Testnevelési csoport biztosítja. Az egyes tanszékeken a képzés teljes vertikumához szükséges oktatói létszám rendelkezésre áll. A minısített oktatók száma induláskor 19 fı volt akiket határozatlan idıre szóló munkaviszonyban, teljes munkaidıben foglalkoztat az intézmény. A fıiskolai diplomát adó Gazdálkodás és Külgazdasági szak mellett ıszétıl a különbözı szakirányú felsıfokú szakképzés is megkezdıdött, és a Fıiskola együttmőködési megállapodásokat kötött szakközépiskolákkal felsıfokú szakképzés 4

5 szervezésére. Az elıször indított szakok: banki-, pénzügyi-, számviteli szakügyintézı, valamint az idegenforgalmi szakmenedzser szak. A többciklusú, lineáris képzési szerkezet bevezetéséhez igazodva a Fıiskola ıszén nyújtott be szakindítási kérelmet a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz a Gazdálkodási és menedzsment valamint a Nemzetközi gazdálkodás alapszak indítására ban a Magyar Akkreditációs Bizottság mindkét szak mőködését támogatta (a Nemzetközi gazdálkodási szakot Budapest székhelyen kívüli képzési hellyel együtt). Az intézmény a hallgatók munkaerı-piaci versenyképességének biztosítása érdekében a megfelelı szakembergárda és színvonalas oktató munkájuk mellett, kezdettıl fogva kiemelt figyelmet fordít az idegen nyelvek oktatására, az angol nyelvő szakmai képzés kiépítésére. A hallgatók nyelvi képzésben való részvételének motiválását szolgálja a kezdettıl fogva létezı nyelvvizsga felkészítı kurzusok szervezése a két tannyelvő (ORIGÓ, PANNON) és a két egynyelvő (GOETHE, TELC) vizsgarendszerhez ben a Fıiskola Idegen nyelvi Tanszéke a PANNON kétnyelvő vizsgarendszer akkreditált vizsgahelyévé vált. Együttmőködési megállapodás van a Fıiskola és az Avicenna College International Education Centre között az angol nyelven folyó gazdálkodási és külgazdasági program indítására. A szakmai-tudományos munka fókuszában ezideig a tananyagfejlesztés, a tankönyvés jegyzetírás, az oktatási segédeszközök (példatárak, hallgatói munkafüzetek) elkészítése állt. Ezek némelyike már megjelent, ill. egy részük kiadás elıtt van. Az alapképzés és felsıfokú szakképzés megváltozott tartalma miatt még legalább két évig nagy erıkoncentrációval tovább kell folytatnunk az új követelményeknek megfelelı tartalmú tananyagfejlesztéseket, ami miatt kevesebb energia jut a külsı publikációkra. A szakmai-tudományos munka minıségi megalapozottságát az oktatógárda dokumentált kvalifikáltsága, tudományos minısítése garantálja. A jövıbeni szakmaitudományos potenciál megalapozását pedig a PhD tanulmányokat folytató fiatal oktatói csapat biztosítja. Az oktatói-kutatói együttmőködés egyik formája az a belsı tudományos mőhely, amelynek kiépítése ıszén kezdıdıtt a Magyar Tudomány Ünnepe keretében megrendezett tudományos konferenciával, amelyet a Fıiskola azóta is minden évben megszervez. Az együttmőködés másik formája a 5

6 képzési program-, tananyag- és taneszközfejlesztés, ami a fıiskolai képzés megindításától kezdıdıen folyamatosan tart. A Fıiskola által kínált képzések egyik erıssége a képzés tartalmában is megjelenı gyakorlatorientált szakmai képzés, a másik a rendelkezésre álló oktatói potenciál, a tudományos minısítéssel rendelkezı oktatói állomány, akik többsége maga is üzleti, vezetıi gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik, ezáltal is megjelenítve a munkaerıpiaci elvárásokat a képzésben és a képzések fejlesztésében. A Tomori Pál Fıiskola 2004/2005-ös tanévtıl kezdıdıen szervezett képzéseiben részt vevı hallgatói létszám, az oktatáshoz és az intézmény mőködtetéséhez szükséges humán erıforrások, valamint infrastruktúra rendelkezésre állása stabilizálódott az elmúlt két évben és kellı alapul szolgál a további fejlesztési tervek megvalósításához. A Tomori Pál Fıiskola nappali, levelezı alapképzést, kiegészítı képzést és felsıfokú szakképzés folytat, szeptemberi és keresztféléves indítással, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában. Az alapszakok, képzési formák, képzési idı szerinti létszámadatok a 2006.október 15-i állapot szerint: Szak Tagozat Félévek száma Létszám (fı) Gazdálkodási szak nappali tagozat 6 56 (hagyományos képzés) Levelezı tagozat A képzéshez tartozó szakirányok: számvitel, pénzügy, regionális gazdaságtan Külgazdasági szak nappali tagozat (hagyományos képzés) Levelezı tagozat 8 24 A képzéshez tartozó szakirány: Európa-tanulmányok Gazdálkodási és nappali tagozat menedzsment szak (BA) Levelezı tagozat A képzéshez tartozó szakirány: régiófejlesztés, kis-és középvállalkozások menedzsmentje Nemzetközi gazdálkodási nappali tagozat szak (BA) A képzéshez tartozó szakirány: EU agrárpolitika, logisztika Összesen: 652 A szakirány választásra nappali és levelezı tagozaton egyaránt a negyedik félév végén kerül sor, kivéve a kifutó szakok levelezı tagozatát, ahol ez a választás a 6. félévben történik. A fıiskolai képzés szakdolgozat megírásával, annak megvédésével 6

7 és záróvizsgával zárul. A záróvizsgát és a nyelvvizsga követelményeket sikeresen teljesítık közgazdász diplomát szereznek a választott szak feltüntetésével. A fıiskola különbözı szakokon képzést folytató hallgatóinak létszáma összesen 727 fı. Ebbıl a felsıfokú szakképzésben résztvevık létszáma 75 fı, a fıiskolai képzésben résztvevık létszáma 652 fı, amelybıl a nappali képzésben résztvevık száma 123 fı, a többiek, a lényegesen nagyobb létszámot adó levelezı képzés keretében folytatják tanulmányaikat. Az államilag finanszírozott hallgatók száma összesen: 118 fı. Az intézmény hallgatói létszáma jelenleg is a felfutás stádiumában van. Az intézmény összes felvehetı hallgatóinak számát a Felsıoktatási Regisztrációs Központ eljárása határozza meg a rendelkezése álló személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével. A maximális hallgatói létszám várhatóan 1500 fı körül lesz. A képzés fejlesztésével kapcsolatosan tervezett lépések (szakindítás, szakirányok megválasztása, indítandó felsıfokú szakképzési szakok megválasztása, tananyagfejlesztés stb.) a minıségi képzés erısítését szolgálják. A hallgatók minıségi képzéséhez, gazdasági igényeknek való megfelelıséghez nagymértékben hozzájárul a mysap.com termékcsalád, melyet oktatási célokra az SAP Hungary Kft. nyújt a Fıiskolának. Ezen integrált ügyviteli rendszer segítségével a hallgatók a különbözı vállalati folyamatok számítógépes támogatását ismerhetik meg a termeléstıl az ügyfélkapcsolaton, logisztikán, számvitelen, emberi erıforrásgazdálkodáson és pénzügyön keresztül az értékesítésig. A Tomori Pál Fıiskola a munkaerı-piaci igényekre és azok változására reagál egyrészt az egyes szakokhoz tartozó szakirányok aktualizálásával, másrészt az alapozó tantárgyak tananyagainak folyamatos korszerősítésével, a gyakorlatcentrikus képzési tartalmak kidolgozásával. Példa erre a logisztikai képzés beépítése a graduális képzésbe (mint szakirány). Ez a szakmai képzés a felsıfokú szakképzésben, és a másoddiplomás képzésben is, mint önálló szak kapott helyet. Ma intézményünk úgy látja, hogy a piacok kiszélesedésével a termelı és szolgáltató vállalatok egyik kulcsfontosságú területévé nıtte ki magát a vállalati logisztika. Mindezen túl hazánk földrajzi elhelyezkedése és az európai integrációban elfoglalt pozíciója és potenciális régiófejlesztési törekvések alapján is a logisztika, mint funkció és a logisztikával foglalkozó szervezetek felfutása prognosztizálható. 7

8 Hallgatóink szakmai tudásának ezen a területen való naprakészen tartása, másrészt a munkaerı-piaci lehetıségek kiszélesítése érdekében is szorosan együttmőködünk a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társasággal. A munkaerı-piac igényeire és azok változására intézményünk más vonatkozásban is reagál. Különösen a graduális képzés területén, a szakirányok bıvítése mellett, a képzési szakok számának növelése is napirenden van. Jelenleg elıkészítés alatt áll a gazdasági informatika szak tanterve, ugyanis a munkaerı-piaci adatok arra engednek következtetni, hogy ezekbıl a szakemberekbıl a Dél-Alföldi régióban is szők még a keresztmetszet. Elıkészítés alatt van a szabad bölcsészet és az egészségügyi szervezı szak is, ezen szakemberek iránt inkább a jövıben látunk jelentısebb kereslet-felfutást. A már meglévı szakjaink tantárgyainak felfrissítésekor, a szakirányok bıvítésénél, az indításra tervezett új szakok tanterveinek összeállításánál messzemenıen figyelembe vesszük a széles társadalmi igények ill. a gazdasági szféra végzıs hallgatókkal szembeni szakmától független elvárásait. A különbözı intézmények, a vállalatok a diplomás fıiskolásoktól elvárják, hogy képesek legyenek nagy önállósággal végezni feladataikat, ami megalapozott szakmai felkészültségre és begyakorlott ismeretekre építve valósítható meg. Az önállóság mellett a kooperáció, a gyors döntés képessége is elvárás. Lényegi követelmény a tanult ismeretek magabiztos gyakorlati alkalmazásának megléte a munkavégzés során. Ezért van az, hogy oktatásunk egész rendszerében a gyakorlat-orientált képzés élvez prioritást. A végzıs hallgatók pályakövetési módszerei most vannak kidolgozás alatt. Győjtjük más intézmények tapasztalatait is munkánk eredményes mőködése érdekében. Úgy látjuk, hogy mindenképpen szükséges egy jól felépített kérdıív és annak a rendszernek a kidolgozása, amely a visszacsatolást, az elemzéshez szükséges anyagot, összegyőjtést biztosítja számunkra. A Tomori Alma Mater keretében olyan fórumot kívánunk nyújtani volt hallgatóinknak, mely lehetıséget biztosít a személyes karrierútjuk figyelemmel kísérésére és a fıiskolai kapcsolatrendszerhez való csatlakozásukra. A végzett hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás révén az Alma Mater visszajelzést kaphat egykori hallgatóitól, megismerheti munkavégzési tapasztalataikat, amelyek hozzájárulhatnak a fıiskolai képzésfejlesztéshez. A 8

9 Fıiskola pedig megújuló továbbképzési kínálatával továbbra is hozzájárulhat egykori hallgatói egész életen át tartó tanulási lehetıségeinek támogatásához, a kapcsolatok további fenntartásához és kölcsönös erısítéséhez. E mellett természetesen sok más eszköz is felhasználható a teljes pályakövetési rendszer intézményünkben néhány év múlva tudja elérni igazi célját. A Tomori Pál Fıiskola középtávon elérendı célja meghatározó szereppel bíró gazdasági felsıoktatási intézménnyé válni a régióban, az uniós elvárások szem elıtt tartásával beágyazódva a város, a kistérség és a Dél-Alföldi régió mőködésébe. A fenti cél elérése érdekében olyan képzési kínálatot kívánunk kifejleszteni, olyan az elızetes tudás, készség mérését és beszámíthatóságát biztosító képzési programot kínálunk, amely elsıdlegesen a kistérségi és régiós munkaerıpiaci igénynek leginkább megfelelı szakirányokban rendelkezésre áll, olyan tanulási formákat és olyan hallgatói ügyfél-centrikus mőködést kívánunk kialakítani, amely szolgáltatásai a régió mind szélesebb körő lakossága számára elérhetık, mindezek eredményeként biztosítottá válik az egész életen át tartó tanulás (LLL) lehetısége a Tomori Pál Fıiskolán. A fenti cél érdekében stratégiai partnerségünket bıvítjük a régió különbözı intézményei, gazdasági vállalkozói körében, kezdeményezzük a kamarai együttmőködést a hazai munkaerıpiaci igényeknek és a régióba betelepülı külföldi vállalkozásoknak leginkább megfelelı humán erıforrás fejlesztési igények megismerésére, közös fejlesztési projektek kidolgozására. A képzési kínálat gerincét az új BA szakok, a szakirányú továbbképzések és a fıiskola profiljába illı új OKJ szerinti felsıfokú szakképzési kínálat képezi. A további BA szakok akkreditálása mellett tervezzük az MA képzések beindítását is. Az MA képzések indítását más felsıoktatási intézménnyel együttmőködve szeretnénk végezni. Kiemelt prioritásként kezeljük a szakmai gyakorlati képzés feltételrendszerének és mőködési keretrendszerének továbbfejlesztését. A képzési kínálat bıvítésére törekszünk egyrészt az angol nyelven folyó BA és szakirányú szakmai képzések, másrészt a rövidebb idıtartamú szakmai képzések megteremtésével. 9

10 A régió közalkalmazottai számára kifejlesztendı képzési kínálattal a képzésbe bevonható célcsoport kiszélesítését kívánjuk elérni. A mőködéshatékonyság növelésére tervezzük az informatikai kommunikációs technológia (IKT) nyújtotta lehetıségek mind szélesebb körő beépítését a tananyagfejlesztésekbe, képzési és felnıttképzési szolgáltatásainkba. A hallgatói és oktatói mobilitást támogató pályázatokban való részvétel, az európai együttmőködési lehetıségek kihasználása, azok régiós mőködésbe való integrálása kiemelt jelentıséggel bír a középtávú terveinkben. Különösen a nyelvképzés lehetıségeinek bıvítése hallgatóink és oktatóink számára egyaránt. Terveink között szerepel a Tomori Pál Fıiskolán a PANNON kétnyelvő vizsgarendszer akkreditált vizsgahelye mellé egy gazdasági szaknyelvi vizsgahely kialakítása is. A Fıiskola kiemelt figyelmet fordít a fiatal kollégák szakmai fejlıdésére, minden oktatónak lehetıséget biztosítva a PhD képzésben való részvételre. Ezzel célunk a már most is jelentıs számú minısített oktatói gárda létszámának bıvítése. A Tomori Pál Fıiskola aktualizált küldetésnyilatkozata szerint a Fıiskola a Dél-Alföldi EU-régió meghatározó tudásbázisaként kíván mőködni. Elsısorban a régió versenyképességének megalapozásához, illetve fejlıdése elısegítéséhez illeszkedı, a dinamikusan változó társadalmi-gazdasági kihívásoknak megfelelı széles spektrumú tudás-szolgáltatások nyújtásával. A kiindulási alapnak tekinthetı földrajzi terület lefedése után, mőködési körét tovább kívánja bıvíteni az országos felsıoktatási piac irányába. Prioritások: - Kalocsa város több száz éves felsıoktatási hagyományainak újjáélesztése, a történelmi alapokra, egy a kor elvárásainak messzemenıen megfelelı felsıoktatási intézmény felépítése; - a Dél-Alföldi EU-régió felsıoktatási és felnıttképzési szempontból ellátatlan területének lefedése; - a régió tudáspiaci igényeinek kielégítése, elsısorban közgazdaságtani, külgazdasági és európai uniós ismeretek felsıfokú képzése területén, valamint ezekre alapozva újabb tudományterületeken; 10

11 - a Magyar Akkreditációs Bizottság által támasztott követelmények összehangolása a régió innovációs- és tudáspiacának elvárásaival, erre alapozott képzési programok és tudományos tevékenység megvalósítása; - a humán erıforrás kihasználásával olyan színvonalú oktatás megvalósítása melybıl a felsıfokú végzettséggel kikerülık a hazai- és az európai munkaerıpiacon versenyképesek; - a felsıfokú oktatáshoz és a felnıttképzéshez kapcsolódó szaktanácsadással, kutatásokkal, kiadói tevékenységgel, rendezvény- és konferenciaszervezéssel a tudásrégió kiépülésének támogatása. Annak érdekében, hogy az intézmény küldetését teljesítse, a következı irányelveket fogalmazta meg: - kiemelt fontosságú a versenyképesség folytonos és rugalmas fejlesztése, annak érdekében, hogy a Fıiskola szervezeti felépítése, tevékenység szerkezete, mőködési szabályai, személyi és tárgyi feltételei mindenkor megfeleljenek a változó környezet elvárásainak; - a Bologna folyamat szellemében szervezett, nemzetközi mércével is színvonalas felsıoktatás megvalósítása, amely jól illeszkedik a lineáris képzési rendszerbe, és amelynek érdekében be kell vezetni az európai kreditrendszert és minıségbiztosítás elveit, lehetıvé kell tenni a nemzetközi oktatói és hallgatói mobilitást, és integrálni kell a tantervekbe az európai ismereteket; - kapcsolati tıke kialakítása, kiterjesztése és kihasználása az országhatárokon belül és nemzetközi szinten egyaránt annak érdekében, hogy a Fıiskola értékes tagjává váljon a civil-, üzleti- és tudományos szférának, a felek minél nagyobb hasznára és megelégedésére; - elkötelezettség kialakítása arra nézve, hogy az intézmény a fıiskolai hallgatók, oktatók, dolgozók és partnerek elvárásainak maximálisan megfeleljen. Az érintettekkel kapcsolatos viszonyát a Fıiskola a következıképpen fogalmazza meg: - A hallgatók számára az oktatási szolgáltatások keretén belül biztosítja a tudományos szempontból naprakész, ugyanakkor gyakorlatorientált képzést, amelynek célja a munkaerıpiacon hasznosítható és a mögötte lévı tudás alapján értékes végzettség megszerzése. Az intézmény oktatási kínálatát három, egymásra 11

12 épülı szintre tagolja. A minél szélesebb kínálat biztosítása érdekében oktatási programjait felsıfokú szakképzés, alapképzés és szakirányú továbbképzés területeken tárja a potenciális igénybe vevık elé. Az iskolarendszerő képzésen kívül a Fıiskola lehetıséget nyújt a nappali képzéssel egyenértékő végzettség megszerzésére levelezı rendszerben, továbbá a már diplomával rendelkezı számára posztgraduális képzésben való részvételre, ezzel is biztosítva az egész életen át tartó tanulás lehetıségét. - A Fıiskola biztosítani kívánja felsıfokú végzettség megszerzésének lehetıségét idegen nyelven, ehhez kiépíti a szükséges kapcsolatokat külföldi felsıoktatási intézményekkel, oktatókkal. Mindezekkel párhuzamosan az intézmény meg kívánja szervezni külföldi hallgatók felsıfokú képzését magyar, illetve idegen nyelven. - A hallgatók életminıségének javítása érdekében az intézmény folyamatosan fejleszteni kívánja a kapcsolódó szolgáltatásokat, úgymint a hallgatók kollégiumi elhelyezése, idegen nyelvoktatás, kulturális-, sport- és szabadidıs tevékenységek. - Az oktatók motivációja szempontjából a legfontosabb az önmegvalósítás és a folyamatos szakmai továbbfejlıdés, hiszen ez az alapja az egyéni érvényesülésnek és az egzisztenciális biztonságnak. Annak tudatában, hogy a Fıiskola versenyképessége és a küldetés teljesítése mindenekelıtt az oktatókon múlik, a fent említett kérdéskör a hatékonyság szempontjából elsıbbséget élvez. - A nem oktató dolgozókkal szembeni viszony hasonló az oktatókéhoz, kiegészítve azzal, hogy legfontosabb feladatuk az alaptevékenységet megvalósító személyi állomány támogatása, részükre a munkakörülmények személyi-, tárgyi- és szellemi hátterének biztosítása. Mindezek szellemében elengedhetetlen a munkavállalókból beleértve az oktató és nem oktató dolgozókat is egységes humán erıforrás állomány kialakítása, hiszen ennek színvonala, csapatszelleme, elégedettsége és állandó szakmai fejlıdése képes csak megteremteni a hatékony és sikeres mőködés alapját. - Kalocsa város önkormányzata és a város lakossága irányába tanúsítandó felelısségével a Fıiskola teljes mértékben tisztában van. A cél, hogy közös erıvel a Dél-Alföldi EU-régió nyugati felének tudományos központja, húzóereje legyen. Ennek érdekében a Fıiskola stratégiáját, infrastrukturális fejlesztéseit, intézményi mőködését és marketing tevékenységét mindenkor össze fogja hangolni a város és a régió terveivel. 12

13 - A Dél-Alföldi EU-régió, mint az intézmény tágabb mőködési területe csak abban az esetben lesz képes az EU tudásrégió kihívásainak megfelelni, amennyiben kiaknázza a Fıiskolában rejlı lehetıségeket, amely egyrészt a felsıoktatás szempontjából fehér foltnak tekinthetı terület lefedése, másrészt a regionális tudásbázis pozíció, harmadrészt pedig a lineáris oktatásba való bekapcsolódás. A Fıiskola ennek érdekében mindent hajlandó megtenni, hiszen küldetésének központi gondolata is errıl szól. - A hazai felsıoktatás és az oktatási kormányzat irányába a Fıiskola kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván venni minden olyan törekvésben, amely a hazai felsıoktatást színvonalasabbá, értékesebbé teszi. Kész közremőködni olyan reformokban, amelyek az intézmény versenyképességét javítják, a felsıoktatás egészének minıségbeli elırelépését szolgálják. Tapasztalatait természetesen bármikor kész megosztani a kormányzat és más felsıoktatási intézmény képviselıivel, továbbá fontosnak tartja, hogy a felsıoktatás fejlesztését szolgáló hazai és nemzetközi szervezetekbe illetve rendezvényekre felkészült képviselıit rendszeresen delegálja. A Tomori Pál Fıiskola számára a fent megfogalmazott irányelvek szükségszerően az intézményi stratégia alapköveit képezik, az operatív tervek és konkrét feladatok ennek szellemében fogalmazódtak meg. A Fıiskola mőködési környezetének dinamikus és turbulens fejlıdését feltétezve ezen irányelvek néhány éven belül újragondolandók, és ennek megfelelıen szükség esetén módosítható a stratégia, megváltozhat a súlypontok prioritása és tartalma is az intézményfejlesztési terveinkben. 13

14 2. Az intézményfejlesztés fıbb területeinek bemutatása A képzési szerkezet átalakítása A Tomori Pál Fıiskola a nappali tagozatos képzés keretében az intézmény rövid múltja miatt diplomát eddig nem tudott a hallgatók számára kibocsátani. A ben beiskolázottak jelenleg harmadévesek, ık lesznek a 2006/2007-es tanévben Gazdálkodási szakon az elsı végzıs évfolyam, a Külgazdasági szakon mivel a képzési idı 7 félév, januárjában kapnak a hallgatók elıször diplomát. A hallgatók elhelyezkedési lehetıségeirıl elemzı adataink így nincsenek, de úgy látjuk, hogy a viszonylag kis létszámú évfolyamainknak középtávon nem lesznek elhelyezkedési gondjai. Erre enged következtetni az, hogy a most végzıs hallgatóink szakmai gyakorlati helyeinek megoldása nem ütközik nehézségekbe. Ebben jelentıs segítséget kapunk a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi Kamarától és a velük kapcsolatban álló vállalkozásoktól, valamint a fıiskola számára komoly biztosítékot adnak a fıiskola azon fıállású oktatói, akik a gyakorlati élet különbözı területeinek (bank, biztosító, kutatóintézet, vállalkozás) vezetı szakembereiként vesznek részt hallgatóinak oktatásában. Mivel a nappali képzésben a hallgatói létszám az egyes szakokon illetve évfolyamokon viszonylag alacsony, ha néhányan nem tudnak a tanterv szerint záróvizsgát tenni, tanulmányaik folytatatását a levelezı képzés keretében biztosítjuk számukra. Levelezı tagozaton is mindkét szakon folyik képzés, a tantervi elıírások szerint a hallgatók 8 félév után szerezhetnek diplomát. E képzés keretében szeptemberben induló és a februárban induló (keresztféléves) képzés egyaránt folyik. Mivel minden félévben indítottunk évfolyamot, a legidısebb hallgatói csoport jelenleg 7. féléves, így idıben a tantervi elıírások szerint az elsı végzıs évfolyam a kifutó hagyományos képzés keretében a 2006/2007 tanév végén kerül ki intézményünkbıl. Ezután félévenként adunk ki diplomát még a kifutó rendszerben egészen januárjáig. A Tomori Pál Fıiskola a 2006/2007. tanévben két új típusú alapképzési szakon iskolázott be hallgatókat, így: a Gazdálkodási és menedzsment és a Nemzetközi 14

15 gazdálkodás szakon. Mindkét alapszak a MAB által akkreditáltan és az OM által engedélyezetten indult. A szakok tanterve úgy épül fel, hogy minden hallgató az elsı tanévben ugyanazokat az alapozó tantárgyakat tanulja, így a szakok közötti átjárásra két szemeszter elvégzése után még lehetıség nyílik. A hallgatók számára biztosítjuk a szakok párhuzamos hallgatását, illetve azt is, hogy a Gazdálkodás és menedzsment alapszakot végzı hallgató párhuzamosan felvegye a nemzetközi logisztika szakirányt is, a Nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató pedig a másik szakon meghirdetett régiófejlesztési vagy a kis- és középvállalkozások menedzsmentje szakirányt a saját tantervi kötelezettségeinek teljesítése mellett. A Fıiskola a két alapszak nappali tagozatán összesen 50 fı állami normatívát kapott. Ebbıl 35 fıt iskoláztunk be a Gazdálkodás és menedzsment szakra, 15 fıt a Nemzetközi gazdálkodás alapszakra. Emellett költségtérítéses hallatóink is vannak. A levelezı képzés keretében csak költségtérítéses hallgatót iskoláztunk be. A Gazdálkodási és menedzsment alapszak csak Kalocsa székhellyel indult be, a Nemzetközi gazdálkodás szakot a MAB két helyre is akkreditálta, így a képzés Kalocsa székhellyel és Budapest telephellyel is indulhat, illetve indulhatott. A Tomori Pál Fıiskola a következı években további alapszakok, valamint mesterszakok akkreditációját és beindítását is tervezi. Az akkreditációs eljáráshoz szükséges anyagok (tantervek, tantárgyi programok, stb..) összeállítása folyamatban van. A tervezett szakokra történı beiratkozás kezdete az akkreditációs eljárás függvénye. Reményeink szerint erre a 2008/2009. és/vagy 2009/2010. tanévben kerülhet sor. Az alapképzési szakstruktúra összeállításánál messzemenıen figyelembe vesszük a munkaerı-piaci igényeket, azok szem elıtt tartásával bıvítjük képzésünket középtávú terveink szerint a szabad bölcsészet, az egészségügyi szakterület és a logisztika irányába. E mellett egy olyan képzési struktúra kialakítására is törekszünk (2008. után), ahol az érdeklıdı hallgatók a reál- és a humán szakterületek között egyaránt választhatnak. 15

16 A szeptemberében indult alapképzési szakokon az oktatás kiemelkedı mértékben épít az elméleti és módszertani ismeretek gyakorlati alkalmazására. Így mindkét területen a szerzett tudás lehetıvé teszi azt, hogy a hallgatók késıbb egyéni tanulás formájában szélesítsék és mélyítsék ismereteiket. A BA képzés felkészíti ıket arra is, hogy képesek legyenek szakmájukban mester fokon is tanulmányokat folytatni. Ezt az elméleti ismeretek magas szintő oktatása alapozza meg, amelyben a tantárgy ismeretek mellett jelentıs súlyt helyezünk a hallgatók kutatási képességeinek fejlesztésére és saját karrierjük tervezésére is. A Tomori Pál Fıiskola rendszeres szakmai konzultációt tart fenn a Corvinus Egyetem és a Széchenyi István Egyetem oktatóival. BA képzési tervünk összeállításánál építettünk az ı szakmai tapasztalataira is. A folyamatos együttmőködés során az egyetemek elvárásait hallgatóink érdekében továbbra is figyelembe fogjuk venni, annak érdekében is, hogy a nevezett intézmények de más gazdasági jellegő intézmények is szívesen fogadják fıiskolánkról mesterfokon tanulni szándékozó hallgatóinkat. A Fıiskolán BA képzés folyik, a BA és MA közötti átjárás, valamint a vendéghallgatói jogviszony szabályozása csak akkor válik aktuálissá, ha a mesterképzési terveink realizálódnak. Az intézményünk mőködésében élni kívánunk a felsıoktatási fejlesztéseket, hallgatói és oktatói mobilitást ösztönzı programokban való részvétellel, valamint más felsıoktatási intézménnyel való együttmőködésben hallgatóink külföldi szakmai gyakorlati lehetıségeinek megtermetésével. Ennek kiépítése a témában várható új pályázati lehetıségek megjelenésével kezdıdik meg. A diákcsere programban való részvétel lehetısége motivációt jelenthet a hallgató szempontjából is. A diákcserék pl. 1-2 szemeszter idıtartamúak lehetnek. A diákcsere programok létrehozásának, lebonyolításának nem szükségszerő feltétele a közös oktatási program, de annak megléte mindenképp erısíti az intézményi kapcsolatokat, azok fejlıdését. Az oktatói csereprogramok az intézményi kapcsolatok szempontjából alapvetı fontossággal bírnak. A vendégoktatók fogadása egyrészt színesíti, gazdagítja és 16

17 rangossá teszi a képzést, másrészt igen értékes gyakorlati tapasztalatszerzést, információcserét tesz lehetıvé. Az oktatók és ezáltal az intézményvezetés betekintést kaphat nemcsak a partner által folytatott képzések tartalmába, minıségébe, hanem megismerkedhet az ott zajló intézményi folyamatokkal, helyi sajátságokkal, továbbfejlesztve ezáltal saját mőködését, képzésének színvonalát. A nemzetközi pályázatokban való részvétel, bekapcsolódás már folyamatban lévı programokba (pl. TEMPUS III, ERASMUS, SOKRATES megújuló programjai) további innovációs lehetıségeket nyújt Fıiskolánk számára. A fıiskolán folyó felsıfokú szakképzés mellett 17 szakképzı intézménnyel van együttmőködési szerzıdés, a különbözı szakirányú felsıfokú szakképzésre. Ezekben az iskolákban folyó felsıfokú szakképzések a Tomori Pál Fıiskola oktatóinak szakmai felügyelete mellett folynak. Az FSZ képzési kínálat a diplomás képzési kínálattal összhangban került kialakításra, építve a szakképzı intézmények szakképzési kínálatára, hogy a szakmai kompetencia rendelkezésre állása biztosított legyen. Az együttmőködési szerzıdések keretében folyó felsıfokú szakképzések szakképesítés, képzési forma és képzési idı szerinti létszámadatai a partner szakképzı intézményekben a október 24-i állapot szerint Szakképesítés Tagozat Félévek száma Létszám (fı) Banki szakügyintézı Nappali Levelezı 86 Pénzügyi szakügyintézı Nappali 4 76 Levelezı 25 Számviteli szakügyintézı Nappali 4 55 Idegenforgalmi szakmenedzser Nappali 4 91 Levelezı 4 30 Nemzetközi szállítmányozási és Nappali 4 56 logisztikai szakügyintézı Levelezı 4 53 Reklámszervezı szakmenedzser Nappali 4 11 Levelezı 4 16 Összesen: 773 A felsıfokú szakképzésben az OKJ jegyzék megváltozása miatt vannak kifutó, a régi OKJ szerinti képzéseink. Ezek egy része a 2006/2007-es tanévben kifut, más részük a 2007/2008-as tanévben. Mivel ebben is van keresztféléves képzés, a régi OKJ szerinti felsıfokú szakképzéseink kifutása végére várható, feltéve, hogy 17

18 megjelennek az FSZ képzések központi programjai, amelyek szerint a 2007/2008-as tanév ıszétıl indíthatók az új OKJ szerint FSZ képzések. A megújuló FSZ képzési kínálatunkkal az új OKJ szerinti szakképzések megszerzésének lehetıségét biztosítjuk a jövıben, szem elıtt tartva részben a fıiskolai alapképzés tervezett bıvítésének szakirányait, részben a régióban várható szakképzési igényeket. A fıiskolai képzési profilhoz illeszkedı szakirányú továbbképzések kínálatának bıvítését a potenciális munkaerı-piaci igények alapul vételével tervezzük. Beiskolázási gyakorlatunkban fenntartjuk az ıszi féléves és keresztféléves képzések indítását, a rövidebb idıtartamú szakmai képzéseket a piaci igények szerint szervezzük. Angol nyelven folyó diplomás képzést is hirdettünk, amelyhez a külföldi hallgatók számára un. elıkészítı kurzus kapcsolódik részben a közel azonos nyelvi tudásszint megtermetésére, részben a beilleszkedés támogatására. Az elsı induló csoport 2007/2008 ıszére várható. Felkészültünk erre az angol nyelvő jegyzetekkel, oktatási segédanyagokkal, valamint az oktatógárda rendelkezésre állásának biztosításával. Tervezzük szakirányú képzéseink egyes moduljainak angol nyelven folyó oktatását és rövidebb idıtartamú angol nyelvő szakmai kurzusok indítását. Esélyegyenlıség, tehetséggondozás A tehetséggondozás keretében biztosítjuk hallgatóink számára a TDK mőhelyben való részvételt - ennek eredményeként az intézmény egy éves mőködése után már 5 hallgató vett részt Országos Tudományos Diákköri Konferencián-, ennek intézményi és intézményközi kiterjesztését tervezzük. Az esélyegyenlıség megerısítésére egyrészt az alapképzési és felsıfokú szakképzési programjainkba beépítettünk olyan tantárgyakat, amelyek a hallgatóink önismereti, munkaerıpiaci alkalmassági készség-fejlesztését szolgálják, másrészt képzési szolgáltatásaink is opcionálisak a hallgatóink számára. 18

19 Doktori képzés folytatása, továbbfejlesztése A fıiskola nem tervezi doktori képzés beindítását, de különbözı csatornákon részt vesz a doktori képzésben. Egyrészt oktatóink mentorként részt vesznek más felsıoktatási intézmények doktori képzéseiben, másrészt fiatal oktatóink PhD hallgatóként folytatnak tanulmányokat más felsıoktatási intézmények által meghírdetett doktori képzésekben. Az élethosszig tartó tanulás intézményi szolgáltató rendszerének kialakítása Az egész életen át tartó tanulás Fıiskolánkon elérhetı lehetıségeinek keretrendszerét a munkaerı-piaci igényekre alapozott graduális képzési kínálatra épülı szakirányú továbbképzések, rövidebb idıtartamú szakmai képzések kínálata alkotja. A potenciális célcsoport a régióban mőködı vállalkozások, közszféra munkavállalóiból verbuválódik. A régiós együttmőködések, partnerségek építésének egyik célja a térség humán erıforrás fejlesztési igényeinek megismerése és a képzési igényeknek leginkább megfelelı tartalmú felnıttképzési kínálat kiépítése. A Fıiskola által kínált felnıttképzési programokkal minıségi képzést biztosítunk, a programok tartalmi kidolgozásában arra törekszünk, hogy kellıen kompatibilisek legyenek ahhoz, hogy a potenciális résztvevık számára lehetıvé váljon a képzési programok sokszínőségének kihasználása és az átjárás közöttük. A felnıttképzési programok eredményeként megszerzendı képességek függvényében lehetıvé tesszük a munkatapasztalat során szerzett tudás-, kompetenciaszint mérését, az adott szakmai tudás, kompetencia elismerési, beszámítási lehetıségét. A képzések innovációját a potenciális felhasználókkal való együttmőködésben, a stratégiai partnerek által igényelt képzési programfejlesztésekkel kívánjuk biztosítani. Kiemelt prioritásként kezeljük a vállalati és intézményi kapcsolatrendszer erısítését, e mentén a munkaerı-piaci fejlesztési, képzési igények folyamatos megismerését és a fejlesztési igényeknek leginkább megfelelı képzési programok megújult kínálatának kidolgozását. A felnıttképzési kínálatunk fejlesztésével az egész életen át tartó tanulás egyik régiós intézményi bázisát szeretnénk megteremteni. 19

20 A Fıiskola stratégiai célkitőzése: az egész életen át tartó tanulás lehetıségét biztosító felnıttképzési rendszer kiépítése, a minıség és hatékonyság folyamatos javítása; a felnıttképzési rendszerhez való hozzáférés biztosítása mindenki számára; a felnıttképzési rendszer mind szélesebb körő megnyitása a régió lakossága számára. A felnıttképzési stratégiai célok megvalósulása érdekében biztosítjuk a fıiskolai képzési profilba tartozó alapképzések, szakirányú továbbképzések, mesterképzések és a felsıfokú szakképzés eredményeként elérhetı szakképzettséget, szakképesítést a tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítık számára. A régió munkavállalói alkalmassági potenciájának növelésére együttmőködést építünk ki a Munkaügyi Központtal, hogy a regisztrált diplomás munkanélküliek számára is felajánlhassuk képzési kínálatunkat, ill. hogy megismerve az átképzési igényeket, képzési kínálati palettánkat bıvítsük. Oktatási szolgáltató funkciók külsı érdeklıdık számára, a régió igénye A képzési formák különbözı lehetıségeit biztosítjuk hallgatóink számára, hogy ki-ki egyéni igényei, lehetıségei szerint választhasson a nappali és felnıttképzési programok nyújtotta esti, levelezı vagy az IKT nyújtotta távoktatási, e-learning tanulási formák között. Szorosabb együttmőködésre készülünk a régióban mőködı Munkaügyi Központtal, hogy képzési és továbbképzési kínálatunkat és partnerségi együttmőködésünket felajánljuk. A jövıben is élni kívánunk a gazdálkodó szervezetek által adható szakképzésfejlesztési támogatások adta lehetıségekkel. E mellett a foglalkoztatók igényeire alapozva szakmai tanácsadást biztosítunk belsı vállalati képzési programok kidolgozásában, ill. részt vállalunk vállalatok külsı vagy vegyes képzéseinek biztosításában. Kutatás-fejlesztést támogató stratégia és intézményi gyakorlat Az oktató gárda minden tagja kötelességének tekinti, hogy választott témakörében publikációkat készítsen. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan az oktatott tananyagokhoz 20

21 a kutatási eredmények beépítésével, illetve a tudományterület országos és nemzetközi eredményeinek figyelembe vételével jegyzeteket, tankönyveket és példatárakat is készítenek. Azt a célt tőztük ki, hogy 2011-re minden tárgyból legyen a Fıiskolának saját készítéső jegyzete, amelyek tartalma és minısége illeszkedik a bolognai folyamat által diktált normákhoz. A jegyzeteket és példatárakat elıször a hallgatókkal együtt teszteljük a gyakorlati foglalkozások során és fél- vagy egy éves próbaidı után a szükséges javítások elvégzésével véglegesítjük, végsı formájában tankönyvként megjelentetjük. Az intézmény saját kiadójában megjelentetett jegyzetek, tankönyvek és oktatási segédeszközök nemcsak a fıiskolai képzésekben kerülnek felhasználásra, ezek egy részét ajánljuk a felsıfokú szakképzésben tanulók számára is. A publikációk különféle kiadványokban jelennek meg, attól függıen, hogy tanulmány vagy elıadás-anyag formáját öltik, továbbá attól, hogy az elıadás hol és milyen fórumon hangzott el. Így oktatóink munkái különbözı intézmények konferenciaköteteiben is szerepelnek. A Fıiskola megalakulása óta minden évben megrendezzük a Tudomány Ünnepén saját tudományos konferenciánkat, amelyre külsı elıadókat is meghívunk november 11-én három szekcióban 17 elıadás hangzott el a Társadalom gazdaság kultúra témakörében november 24-én a Tudás etika felelısség fıcím alatt két szekcióban 15 elıadást hallgathattunk meg, november 23-án szintén két szekcióban, 19 tanulmányt prezentáltak az Evolúció fejlıdés revolúció témában. A szekciókat nem lehetett tisztán szétválasztani, mert egyrészt több tudományterület is szerepelt (orvostudomány, nyelvészet, közgazdaságtan, számvitel, stb.), másrészt pedig a szerzık egy része interdiszciplináris megközelítést alkalmazott a tanulmányában. A Tudomány Ünnepe alkalmából készült tanulmányokat minden évben megjelentetjük a Tomori Pál Fıiskola Tudományos Évkönyvében. Ez egy sorozat, amelynek jelenleg a 3. kötetét rendezi sajtó alá az oktatókból álló szervezı bizottság. A jövı évben, 2007-ben lesz Magyarországon a Tudomány Ünnepe létrehozásának 10 éves évfordulója. A jubileum országos ünnepléséhez a Tomori Pál Fıiskola azzal kíván hozzájárulni, hogy kibıvíti a tudományos konferencián elıadók körét 21

22 tekintélyes szakemberekkel, társintézmények oktatóival. A konferencia egész napos lesz, a plenáris ülés után délelıtt és délután is két-két szekcióban hangzanak el az elıadások. Kiterjesztjük a meghívott hallgatóság körét is a Kalocsa TV és a Kalocsai Korona Rádió segítségével. A Pólus Fejlesztési Program keretében együttmőködı partnerként veszünk részt a régió egyik innovációs és inkubációs fejlesztést támogató projektjében. Ennek munkálatai még az elıkészítés stádiumában vannak. A Dél-alföldi Regionális Operatív Program Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye jövıbeni fejlesztéseit foglalja magában 2007 és 2013 között a régióban. A projekt célja egy területileg kiegyensúlyozott és fenntartható fejlıdés keretén belül kialakítandó tudás alapú gazdasági park, inkubátor ház, szolgáltató központ együttes létrehozása, melynek multiplikátor hatása alkalmas foglalkoztatottság bıvítésére, a versenyképes tudás és mőveltség fejlesztésére, a népesség egészségi állapotának javítására, valamint az információs társadalom kiteljesítésére. A Tomori Pál Fıiskola gazdasági felsıoktatási- és felsıfokú szakképzési kínálatával, a rendelkezésre álló szellemi kapacitással kész együttmőködni a Pólus fejlesztési Program keretében kiépítendı Innovációs és Inkubációs Park innovációs és inkubációs tevékenység nyomán létrejövı új tevékenységekhez kapcsolódó humán erıforrás fejlesztés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kiépítésében, ellátásában, kiemelten a gazdaság és felsıoktatás, szakképzés, felnıttképzés rendszerének kiépítésében, a szükséges képzési infrastruktúra létrehozásában. A Fıiskolán olyan tudományos mőhelyt alakítottunk ki, amely több, egymással összefüggı területen mőködik. Tudás-Klub elnevezéssel a társadalomtudományok különbözı területein tevékenykedı oktatóink önkéntes és kreatív közremőködésével eszmecseréket folytatunk a mindenkori félév kezdéséhez képest minden páros héten. Aktuális kérdésekrıl beszélgetünk, illetve érdeklıdésre számot tartó gazdasági, politikai témákat, tudományos cikkeket és könyveket elemzünk. Minden kolléga a saját szakterületének, nézıpontjának megfelelıen fejti ki álláspontját és ezzel járul hozzá az oktatói gárda tájékozódásának, tájékozottságának növeléséhez. Az egyes tudományterületek fejlıdésének, változásának nyomon követésével arra is lehetıség nyílik, hogy azt beépítsük az aktuális elıadásokba, tananyagokba, ezzel is bıvítve mind a saját, mind a hallgatók tájékozottságát. Az együtt gondolkodásra, 22

23 együtt dolgozásra serkentı mőhelymunkával a diákok Tudományos Diákköri tevékenységének és a diplomadolgozatok konzultációs feladatainak ellátása napra készen valósulhat meg. További fontos hozadéka ennek az együttmőködésnek, hogy a különbözı szakterületekhez tartozó, más-más vetületet hangsúlyozó fogalmak, összefüggések értelmezésében is közös álláspont alakítható ki. Lényegét tekintve, átfogóbban látjuk és értékeljük a különbözı tudományágak, kutatási területek országos és nemzetközi eredményeit, jobban átláthatjuk a gazdaságban játszódó konkrét folyamatokat. Az egyes kormányzati és civil szervezetek mőködését és a gazdasági szereplık kapcsolatait komplexebb megközelítéssel tekinthetjük át. Közös kutatási téma kidolgozását kezdtük meg, amely kapcsolódik a hosszú távú stratégiai céljainkhoz is. Címe: Tudás, regionális társadalom, polgárosodás. A címbıl is következıen Kalocsa város és a kisebb térségi, illetve tágabb régiójában kezdünk vizsgálatokat közgazdasági, társadalmi és kulturális-vallási aspektusból. Ennek a témakörnek az elsı tanulmányát két éven belül kívánjuk befejezni és újabb két év múlva a következıt. A végsı változat lezárása elıtt a részeredményeket kisebb tanulmányok formájában tesszük vitára alkalmassá. A vitára a diákjainkat is meghívjuk, hogy észrevételeikkel, esetleges tapasztalataikkal (például ismerik a régiót, mert ott laknak, vagy ott végezték a középiskolát) járuljanak hozzá a teszteléshez. Ezzel a kutatással hozzájárulunk a régiófejlesztési szakirány tananyagainak speciális irányban való fejlesztéséhez. A fiatal oktatóink közül 8 fı folytat más felsıfokú intézményben PhD tanulmányokat, 3 fı pedig a jövı tanévben kezdi el PhD tanulmányait. Évfolyamok szerinti csoportok: 3. évfolyamra jár 4 fı, 2. évfolyamra 2 fı, 1. évfolyamra 2 fı. Egyetemek szerinti csoportok: Pécsre 5, Gyırbe 3, Szegedre 2, Budapestre 1 oktatónk jár, illetve jár majd a jövıben. A közötti idıszakban tervezzük az MA képzésbe való belépést, tervezett együttmőködéseinkkel megalapozzuk az oktatói gárda felkészülését, a továbbiakban pedig az MA ellátásához szükséges tudományos minısítéssel rendelkezı tanárokkal bıvítjük oktatói gárdánkat. Erre az idıszakra a jelenleg tanuló doktoranduszaink minden valószínőség szerint megszerzik a PhD fokozatot és ık is bekapcsolódnak az MA képzésbe. 23

24 Fıiskolánkon is mőködik Hallgatói Önkormányzat. A szokásos feladatkörökön kívül bevonjuk ıket a TDK és a Tudomány Ünnepe eseményeinek elıkészítésébe is. Az elkövetkezı idıszakban a Tudományos Évkönyvben a diákok részére is biztosítunk publikációs lehetıséget. A Hallgatóink bemutatkoznak c. részben a Fıiskola Tudományos Diákköri Konferenciáján legjobbnak ítélt dolgozat jelenhet meg. Ily módon minden évben lesz egy olyan hallgató, aki még tanulmányai befejezése elıtt publikálhat és ez ösztönzıként hat az alaposabb, elmélyültebb kutatási, adatgyőjtési munkához. A Hallgatói Önkormányzatnak tagja a felsıfokú szakképzés keretében tanulók képviselıje is, ugyanis szeretnénk szorosabbra főzni kapcsolatainkat a felsıfokú szakképzésben résztvevı hallgatókkal. Ennek egyik módja, hogy felkészítjük és bevonjuk ıket a TDK munkába, rendszeres konzultációs lehetıséget biztosítunk számukra az egyes tantárgyakból, ezzel is segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a fıiskolai képzésben folytassák tanulmányaikat. Oktatóink * által írt könyvek, tankönyvek, jegyzetek, tanulmányok, és egyéb publikációk, elıadások a közötti idıszakban: Önálló könyv, könyvfejezet, jegyzet, tankönyv, oktatási segédanyag 1. Bálint J.(2006.): Jogi alapismeretek, Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa 2. Bánhegyi T.né (2005): Közgazdaságtan III., Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa 3. Bánhegyi T.né (2005): Közgazdaságtan IV., Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa 4. Bánhegyi T.né (2005): Makroökonómia példatár, Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa 5. Bánhegyi T.né (2006): Mikroökonómia I., Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa 6. Budaházy Gy. (2005): Gazdasági matematika III. Példatár, Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa 7. Budaházy Gy. (2005): Gazdasági matematika IV. Példatár, Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa 8. Budaházy Gy. (2006): Statisztika képletgyőjtemény, Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa 9. Budaházy Gy. (2006): Statisztika példatár, Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa 10. Daubner K.( 2006): Mikroökonómia példatár I., Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa 11. Daubner K.( 2006): Mikroökonómia példatár II., Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa 12. Dános A. (2004.): Pénzügytan (külgazdasági szakos hallgatók számára) Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa * Oktatóink tudományos tevékenységének személyre szóló tételes bemutatása messze túlmutat a Tomori Pál Fıiskolán folytatott tevékenység idıszakán részben a Fıiskola létrejöttének idıpontját, részben az intézményfejlesztési terv projekciós idıszakát vettük alapul, amikor a legutóbbi három év publikációs termését emeltük ki jelen anyagunkban. Természetesen jóval bıvebb oktatóink publikációs listája és vannak olyanok is, akiknek az erıforrásait a fıiskolai mőködés beindítása, az oktatáshoz szükséges tananyagok, oktatási segédeszközök kidolgozása kötötte le ez ideig és még ez várható az elkövetkezendı két évben. 24

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/2/VII/7. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Dr. Ács Pongrác Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Vezérfonalam: SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG és EGYÜTTMŐKÖDÉS 14 éve életem szerves része az INTÉZET, illetve annak jogelıdje a Janus

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA Felsıoktatási Minıségi Díj pályázat 29. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1. A Budapesti Mőszaki Fıiskola bemutatása... 1 2. Az intézményi önértékelés illeszkedése

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése Hely INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁS 2011/2012 (A második akkreditációs értékeléshez kapcsolódva) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése A MAB 2012/4/VII. sz. HATÁROZATÁNAK

Részletesebben

Vélemény a Nemzeti Erıforrás Miniszter OK-10155/2010. Elıterjesztés a Kormány részére az új felsıoktatási törvény koncepciójáról

Vélemény a Nemzeti Erıforrás Miniszter OK-10155/2010. Elıterjesztés a Kormány részére az új felsıoktatási törvény koncepciójáról Vélemény a Nemzeti Erıforrás Miniszter OK-10155/2010. Elıterjesztés a Kormány részére az új felsıoktatási törvény koncepciójáról I. Általános észrevételek és javaslatok Alapvetıen egyetértek az új felsıoktatási

Részletesebben

K ö l t s é g v e t é s i A l a p o k m á n y 2 0 0 6. é v r e

K ö l t s é g v e t é s i A l a p o k m á n y 2 0 0 6. é v r e Fejezet száma, megnevezése: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma XXIII. Szektor: 1051 Cím/alcím: 0700 PIR törzsszám: 597023 Intézmény megnevezése: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Intézmény

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK...

A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A 2009/2010. TANÉV Fİ FELADATAI... 3 2 A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK... 6 2.1 AZ EGYETEM VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK HELYZETE. A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKNAK ÉS EGYÉB JOGI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 40504/2009. Tájékoztató a 2009/2010-es nevelési

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

A minıségirányítási program 2008/2009-es végrehajtásának értékelése

A minıségirányítási program 2008/2009-es végrehajtásának értékelése A minıségirányítási program 2008/2009-es végrehajtásának értékelése Az iskola 2004-ben életbe lépett Minıségirányítási összesen 13 minıségcélt fogalmazott meg, amelyek teljesülését a Közoktatási Törvény

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA 1. A Filozófiatudományi doktori iskola a Bölcsészettudományi Kar funkcionális szervezeti egysége, mely a Filozófia Intézetet és a Mővészetelméleti

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata Doktori tézisek Papp László Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Helembai Kornélia PhD,

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 11. évfolyam 1. szám 2006. február Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2006. február A Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as nevelési év és tanév kezdésérıl

T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as nevelési év és tanév kezdésérıl Szám: 38880/2007. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek 2010/2011. évi mőködésérıl

Részletesebben

A KÉPZÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA. A FELSİOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (39/2012 (XI.21.) EMMI rendelet)

A KÉPZÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA. A FELSİOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (39/2012 (XI.21.) EMMI rendelet) MEZİGAZDASÁGI GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS KÉPZÉS A JÁRMŐ-ÉS MEZİGAZDASÁGI GÉPTANI TANSZÉK ÚJ KÉPZÉSE Mezıgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsıoktatási szakképzés (3+1 félév, nappali és levelezı

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK A változó társadalmi környezetben a rendészettel összefüggı kihívások tudományos igényő megvitatása során nem kerülhetı meg a képzés sem. A tanulmány hipotézise,

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Dankó László 1 Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Az Európai Unió költségvetési kiadásainak közel felét kitevı agrárpolitikai rezsim tarthatatlansága, valamint a WTO Dohai

Részletesebben

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól -1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól 2003. XLV. tv-el módosított a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Fejlesztési pólusok PÉCS, AZ ÉLETMINİSÉG PÓLUSA. Stratégia Pécs város fejlesztésére. Összefoglaló Pécs, 2005. november

Fejlesztési pólusok PÉCS, AZ ÉLETMINİSÉG PÓLUSA. Stratégia Pécs város fejlesztésére. Összefoglaló Pécs, 2005. november Fejlesztési pólusok PÉCS, AZ ÉLETMINİSÉG PÓLUSA Stratégia Pécs város fejlesztésére Összefoglaló Pécs, 2005. november 1 BEVEZETÉS ÉS AJÁNLÁS A Pólus, tág értelemben egy olyan koncentrált stratégiai akció-együttes,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

Ü Z L E T I T E R V E 2010.

Ü Z L E T I T E R V E 2010. SZÉCSÉNYI AGRO - HELP Mezıgazdasági, Oktató, Termelı és Értékesítı Nonprofit Kft. Ü Z L E T I T E R V E 2010. Készítette: Petrás László ügyvezetı igazgató 2 A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA A Szécsényi AGRO-HELP

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók! Általános tudnivalók 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás hatályos: 2012.05.09 - Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA 2010 Oldal: 1 / 28 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 AZ ÁTVILÁGÍTÁSRÓL RÖVIDEN 5 AZ ÁTVILÁGÍTÁS SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZAT JÖVŐBENI MŰKÖDÉSÉBEN

Részletesebben

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK 1 2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK ELFOGADTÁK A SZAKKÉP- ZÉSI TÖRVÉNY TERVEZE- TÉT A kormány szerdai ülésén elfogadta a szakképzés rendszerének megújítását célzó törvény tervezetét - jelentette

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével 1. Tájékoztató és támogató szolgáltatások biztosításával tevékenyen részt vesz a Növekedési és Munkahely-teremtési

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE

KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS i A határozatokban foglalt szakok akkreditációjának hatálya: 2016. október 3. A Látogató Bizottság elnöke: Zwickl András mővészettörténész,

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben