Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló TANÉV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV"

Átírás

1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Szakmai beszámoló TANÉV

2 SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek 2010/2011. évi mőködésérıl A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézményét a Szegedi kistérség települési önkormányzatainak társulása azzal a céllal hozta létre 2007-ben, hogy kedvezı feltételeket teremtsen a kistérség települési önkormányzatainak közoktatási feladataik szakszerő és hatékony megszervezéséhez, továbbá hogy a kistérség településein élı gyermekek, tanulók számára tegye elérhetıvé a pedagógiai, szakmai együttmőködés elınyeit, szervezı tevékenységével járuljon hozzá az oktatás színvonalának növeléséhez. A fenntartói célok megvalósítását szolgáló intézményi feladatok a következık: az intézmény pedagógiai, szakmai programjának végrehajtása, a mőködés eredményességének mérése, értékelése. A szakmai beszámoló a közoktatási feladatellátást jellemzı feladatmutatók ismertetése után a fenti csoportosításban tartalmazza az intézményi szintő mőködés közös értékelését. A tagintézmények külön beszámolóit és az intézmény mellett kistérségi illetékességgel mőködı Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Óvodai és iskolai ellátás feladatmutatói Az intézmény gyermek és tanulólétszáma a 2009/2010. tanévhez képest 3430 fırıl 3070 fıre csökkent. A csökkenés elsısorban a tiszaszigeti iskola és óvoda, az újszentiváni iskola és a kübekházi óvoda múlt tanév végi kiválása miatt következett be, illetve amiatt, hogy a kübekházi egyházi fenntartású általános iskola múlt tanév végi megalakulásakor a kübekházi tanulók többsége kiiratkozott szıregi Kossuth Lajos Iskolából. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása az átszervezéssel érintett településekkel közoktatási feladatok ellátására kötött együttmőködési megállapodásait úgy módosította, hogy a tiszaszigeti, újszentiváni és kübekházi általános iskolás tanulók kötelezı felvételét továbbra is a Kossuth Lajos Iskola biztosítja, azok a tiszaszigeti, újszentiváni és kübekházi tanulók, akiket szüleik nem kívánnak a településükön mőködı egyházi iskolába járatni, iskolabusszal járhatnak a Kossuth Lajos Iskolába. Az iskolabuszos utaztatást a tanév során Tiszaszigetrıl 20 fı, Újszentivánról 33 fı, Kübekházáról 29 fı bejáró tanuló vette igénybe. A gyermek és tanulólétszámok alakulását a következı táblázat részletezi. 1. táblázat: A gyermek és tanulólétszámok alakulása a 2010/2011. tanév folyamán (fı) Település Óvoda Általános iskola Középiskola Összesen nyitó záró nyitó záró nyitó záró nyitó záró Deszk Dóc Sándorfalva Szatymaz Szeged Eötvös Kossuth Weöres Sólyom Újszentiván Összesen A tanéven belüli létszámváltozást elsısorban az okozza, hogy óvodában a három éves kort betöltött gyermekek óvodai felvétele év közben is folyik, bár e tanévtıl a szülıknek lehetıségük volt arra, hogy a két és fél éves kort betöltött gyermeküket az óvoda már szeptemberben felvegye. A jogszabályváltozás következtében az óvodák tanéven belüli létszámváltozása megközelítıleg felére csökkent. 2

3 A 2011/2012. tanév gyermek és tanulólétszámait, ezen keresztül a tagintézményekben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok számát az intézménybe felevett (belépı) és az óvodából általános iskolába lépı, illetve az iskolát elvégzı (kilépı) gyermek és tanulólétszámok együttesen határozzák meg. A következı tanévben középiskolában a tanév eleji nyitólétszám várhatóan nem változik jelentısen, óvodában a nyitólétszám kisebb mértékő növekedése, míg általános iskolában a létszám jelentıs csökkenése várható. Az általános iskolai tanulólétszámok csökkenése miatt a Polgármesterek Tanácsa döntése alapján a következı tanévben Szegeden a Sólyom Utcai Általános Iskolában egy osztállyal kevesebb indul, mint a 2010/2011. tanévben. A többi tagiskolában a létszámcsökkenés ellenére sem indul kevesebb osztály, az általános iskolák egyelıre a várható csökkenés ellenére is teljesíteni tudják a kistérségi normatívák igénylésének létszámfeltételeit. A következı táblázat a létszámváltozásokat települések szerinti bontásban tartalmazza. 2. táblázat: Gyermek és tanulólétszámok változásai a 2010/2011. tanév végén (fı) Település Óvoda Általános iskola Középiskola Összesen belépı kilépı belépı kilépı belépı kilépı belépı kilépı Deszk Dóc Kübekháza Sándorfalva Szatymaz Szeged Eötvös Kossuth Weöres Sólyom Újszentiván Összesen Dóc Község Önkormányzata döntése alapján a Polgármesterek Tanácsa a következı tanévben szünetelteti a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Dócon mőködı óvodai tagintézményének mőködését, mivel a település a 2011/2012. tanévtıl egyházi fenntartású óvoda útján kíván gondoskodni Dóc község óvodai ellátásáról. A települési önkormányzat és a társulás között fennálló megállapodás módosítása az általános iskolai feladatellátást nem érinti, az általános iskolai tanulók kötelezı felvételét továbbra is a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Weöres Sándor Iskola tagintézménye biztosítja, függetlenül attól, hogy azt hány tanuló veszi igénybe. Zsombó Község Önkormányzata kötelezı közoktatási feladatait a 2011/2012. tanévtıl szintén egyházi fenntartású intézmény közremőködésével tervezi ellátni. A település együttmőködési megállapodást kötött a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával, melynek keretében a Zsombón lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı általános iskolai tanulók kötelezı felvételét a 2011/2012. tanévtıl, iskolabuszos utaztatással, szintén a Weöres Sándor Általános Iskola biztosítja. A megállapodás keretében az ingyenes iskolabuszos utaztatást azok a zsombói tanulók is igénybe vehetik, akik a Szatymazi Iskolába iratkoznak, a tagintézmény szabad kapacitásai terhére. A fenti változások a következı tanévtıl hatással lehetnek az érintett tagintézmények tanulólétszámaira. Pedagógiai szakszolgálatok feladatmutatói Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás biztosítása mellett az integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára a sajátos nevelési igényüknek megfelelı különleges gondozás biztosítása a települési önkormányzatok kötelezı feladata. Az intézmény a tagiskoláiban és tagóvodáiban integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényő gyermekek különleges gondozását utazó szakemberhálózat útján biztosítja, a sajátos nevelési igény megállapítása az érzékszervi, beszéd, és mozgásfogyatékosság kivételével kistérségi illetékességgel mőködı Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság feladata. 3

4 Az intézmény Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központján belül, a nevelési tanácsadás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, valamint a logopédiai szakszolgálatok mellett utazó gyógypedagógus szolgálat mőködik. Az utazó gyógypedagógus szolgálat a kötelezı közoktatási feladatok hatékony és szakszerő ellátása érdekében központilag biztosítja az érintett gyermekek, tanulók ellátásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkezı gyógypedagógus szakembereket az intézmény tagiskoláiban és tagóvodáiban integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók kötelezı habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásához. Az egyes intézményegységek tevékenységét a logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és az utazó gyógypedagógus szolgálat esetében a Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ, a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs tevékenység esetében a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság tagintézményi beszámolója részletezi. A pedagógiai szakszolgálati és az ehhez közvetlenül kapcsolódó ellátások feladatmutatóit a következı táblázat tartalmazza. 3. táblázat: Pedagógiai szakszolgálatok feladatmutatói a 2010/2011. tanévben Intézményegység Ellátott Vizsgálat (fı) (db) Logopédiai Intézet Nevelési Tanácsadó Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Utazó Gyógypedagógus Szolgálat 516 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság 1046 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása között fennálló együttmőködési megállapodás alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központja részt vesz Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pedagógiai szakszolgálati feladatainak ellátásában, illetve az Önkormányzat fenntartásában mőködı óvodákban és iskolákban integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók ellátásában. A feladatellátási szerzıdés módosítása következtében az ellátás a következı tanévtıl kibıvül a megismerés és viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı (SNI-B) gyermekek, tanulók utazó gyógypedagógiai ellátásával az Önkormányzat fenntartásában mőködı óvodákban és iskolákban, továbbá a pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele lehetıvé válik a nem állami, nem önkormányzati fenntartású szegedi iskolákban és óvodákban ellátott gyermekek, tanulók számára is. A fenti változások miatt a következı tanévtıl a Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ, ezen belül különösen az Utazó Gyógypedagógus Szolgálat által ellátott gyermekek, tanulók számának jelentıs növekedése várható. Az intézmény pedagógiai, szakmai programjának végrehajtása Az intézmény általános iskolai feladatot ellátó tagintézményeiben a 2010/2011. tanében 252 tanuló végzett az egységes gimnázium nyolcadik évfolyamán, közülük 57 fı (23%) gimnáziumban, 148 fı (59%) szakközépiskolában, 47 fı (18%) szakiskolában tanult tovább. Az elızı tanévhez képest nıtt a szakközépiskolában továbbtanulók aránya, míg a gimnáziumban és a szakiskolában továbbtanulók aránya egyaránt csökkent. A középfokú felvételi eredményeit tagintézményenként a 4. táblázat részletezi. Az intézmény sajátos nevelési igényő tanulókat oktató Sólyom Utcai Általános Iskola tagintézményében 21 fı végezte el a nyolcadik osztályt ebben a tanévben, mindannyian szakiskolában tanulnak tovább. 4

5 4. táblázat: Középfokú felvételi eredményei, 2011 Intézménytípus Zoltánfy István Iskola, Deszk Pallavicini Sándor Iskola, Sándorfalva Szatymazi Iskola, Szatymaz Kossuth Lajos Iskola, Szeged Weöres Sándor Iskola, Szeged Összesen Szakiskola Szakközépiskola Gimnázium ezen belül Eötvös József Egységes Gimnázium Összesen Megjegyzés: a táblázat a Sólyom Utcai Általános Iskola gyógypedagógiai osztályaiban végzett tanulók adatait nem tartalmazza, az adatok a szöveges elemzésben találhatók Az intézmény 7. és 11. évfolyamos tanulói május-június hónapban próbanyelvvizsgát tettek angol nyelvbıl, emellett választásuk szerint próbanyelvvizsgát tehettek német és szerb nyelvbıl az állami nyelvvizsga szabályai alapján. Angol nyelvbıl valamennyi hetedik évfolyamos tanuló alapfokú, valamennyi 11. évfolyamos tanuló középfokú vizsgát tett, kivéve azokat, akik szakértıi vélemény alapján fel vannak mentve az idegen nyelv tanulása alól. Angol nyelvbıl összesen 322 tanuló tett próbanyelvvizsgát, 220 tanuló alapfokon, 102 tanuló középfokon. Az angol próbanyelvvizsga mellet 20 tanuló tett próbanyelvvizsgát német, 9 tanuló szerb nyelvbıl. A próbanyelvvizsga eredményét szintenként és vizsgatípusonként az 5. táblázat részletezi. 5. táblázat: Próbanyelvvizsga eredmények nyelvvizsgaszintenként és vizsgatípusonként, 2011 Nyelvvizsga szintje Jelentkezık száma Próbanyelvvizsga eredménye - A B C Alapfokú Középfokú Összesen A legjobb eredményt ebben az évben a próbanyelvvizsgán a Kossuth Lajos Iskola érte el, ahol az eredményes vizsgák aránya az elızı évi közel kétszeresére nıtt. A leggyengébb eredmény ebben a tanévben is a Weöres Sándor Iskolában született. A tagintézmény tanulóinak egy része angol nyelv helyett német nyelvet tanul, német nyelvbıl azonban ebben a tagintézményben egyetlen sikeres próbanyelvvizsga sem született. Az eredmények felvetik annak lehetıségét, hogy elsı idegen nyelvként ebben a tagintézményben is minden tanuló az angol nyelvet tanulja, ugyanis az egységes gimnázium szakmai programja elsı idegen nyelvként az angol nyelv oktatását támogatja, ehhez egységes helyi tantervvel rendelkezik, a hatékonyság növelése érdekében angol anyanyelvi lektorokat foglalkoztat. Mindezek az eszközök a német nyelv általános iskolai oktatásához nem állnak rendelkezésre, mert az egységes gimnázium helyi tanterve szerint a német nyelv oktatása, az angol nyelv mellett második idegen nyelvként, középiskolában kezdıdik. A próbanyelvvizsga írásbeli és szóbeli részének eredményességét a 6. táblázat tagintézmények szerinti bontásban tartalmazza. 6. táblázat: Próbanyelvvizsga eredmények tagintézményenként, 2011 Tagintézmény Vizsgázók száma Eredményes vizsga Eredményesség (%) írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli Eötvös József Egységes Gimnázium % 18% Kossuth Lajos Iskola % 38% Weöres Sándor Iskola % 14% Zoltánfy István Iskola % 12% Pallavicini Sándor Iskola % 19% Szatymazi Iskola % 16% Összesen % 20% 5

6 A próbanyelvvizsgát az elızı évekhez hasonlóan szerveztük meg. A tanulók tagiskoláikban írták meg a próbanyelvvizsga írásbeli részét, a szóbeli vizsgákat mindannyian az Eötvös József Egységes Gimnáziumban mőködı vizsgabizottságok valamelyike elıtt, a hivatalos nyelvvizsgának megfelelı vizsgaszituációban tehették le. Az intézmény minden érintett szülıt levélben értesített gyermeke próbanyelvvizsgájának eredményérıl. A tanévenként megszervezett, rendszeres próbanyelvvizsgák lehetıvé teszik az intézmény minden tanulójának, hogy legalább alapfokú próbanyelvvizsgát, az intézmény középiskolai osztályaiban történı továbbtanulás esetén alapfokú és középfokú próbanyelvvizsgát is tegyenek legalább angol nyelvbıl. A próbanyelvvizsga a nyelvtanulás és a nyelvvizsgára való hatékony felkészítés ösztönzésén kívül alkalmas az idegen nyelvi kompetenciák mérésére, így kiterjeszti az Oktatási Hivatal által országosan szervezett rendszeres, matematikai és magyar nyelvi kompetenciaméréseket az idegen nyelvi kompetenciák mérésére is. Az intézmény pedagógiai programjának másik kiemelt célja az ECDL vizsgáztatás ösztönzése, felkészítés az ECDL (European Computer Driving Licence) egységes európai számítógép-használói bizonyítvány megszerzésére. A vizsgarendszer moduláris, egyes vizsgái általános iskolában is letehetık, majd középiskolában teljes ECDL vizsgává kiegészíthetık. Akkreditált ECDL vizsgaközpontunkban a 2010/2011. tanévben 365 modulvizsgát tettek le a tanulók, 34%-kal többet, mint az elızı tanévben. A modulvizsgákból 340 volt sikeres. Az intézmény tagiskoláiban az ECDL vizsgára jelentkezés nıtt az elızı tanévhez képest, és a tagiskolák közötti eloszlása is egyenletesebbé vált. A vizsgaszám továbbra is az Eötvös József Egységes Gimnáziumban a legnagyobb, jelentısen nıtt a vizsgázók száma a Pallavicini Sándor Iskolában és a Weöres Sándor Iskolában. A tanév ECDL vizsgaeredményeit a következı táblázat részletezi. 7. táblázat: ECDL vizsgaeredmények, 2010/2011 Tagiskola Tanuló Modulvizsga (db) (fı) jelentkezés sikeres Eötvös József Egységes Gimnázium, Szeged Kossuth Lajos Iskola, Szeged Weöres Sándor Iskola Szeged Zoltánfy István Iskola, Deszk Pallavicini Sándor Iskola, Sándorfalva Szatymazi Iskola, Szatymaz Összesen Az intézményben hét intézményi szintő szakmai munkaközösség mőködik képzési szintek szerint, illetve a Nemzeti alaptanterv mőveltségi területeinek megfelelı szakterületeken. Az intézményi szintő munkaközösségek az elızı évekhez hasonlóan óralátogatásokat, bemutató órákat, versenyeket, továbbképzéseket szerveztek a tagintézmények pedagógusainak részvételével. A tanév során ismét megrendeztük az ıszi és tavaszi intézményi továbbképzési napot, amelyeken részt vett az intézmény valamennyi pedagógusa. Az intézmény gazdasági dolgozói a továbbképzési napon számukra külön szervezett speciális továbbképzésen vehettek részt. A pedagógus továbbképzési rendszer részeként az intézmény ECDL vizsgára felkészítı tanfolyamokat szervez saját dolgozóinak. A dolgozói ECDL tanfolyamok a 2010/2011. tanévben is folytatódtak, a tanév folyamán 43 dolgozónk vett részt a tanfolyamokon, 93 sikeres modulvizsga született. Az eddig letett modulvizsgák alapján, a tanév folyamán 26 dolgozó kapott ECDL SELECT bizonyítványt. Az ECDL felkészítés mellett a tanév során folytatódott az Interaktív tábla használata az oktatásban c. akkreditált pedagógus továbbképzés, melyet eddig az intézmény 91 pedagógusa végzett el sikeresen. 6

7 Az Intézményi minıségirányítási program elıírja, hogy az intézményi munkaközösségek tanévenként szervezzenek legalább egy bemutató órát valamennyi településen, ahol az intézménynek tagintézménye mőködik, továbbá valamennyi pedagógus vegyen részt tanévenként legalább három általa választott bemutató órán másik tagintézményben. A munkaközösségek bemutató órákkal, óralátogatásokkal kapcsolatos tevékenységét a következı táblázat részletezi. 8. táblázat: Intézményi szakmai munkaközösségek bemutató órái a 2010/2011. tanévben Bemutató órák, foglalkozások (óra) Intézményi szakmai munkaközösség Deszk Dóc Sándorfalva Szatymaz Eötvös Kossuth Weöres Sólyom Újszentiván Összesen Óralátogatás összesen (fı) Óvoda Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Testnevelés és sport Ember és társadalom Ember a természetben Idegen nyelv Matematika-informatika Összesen Az intézményi szakmai munkaközösségek a tanév során összesen 161 bemutató órát, illetve bemutató óvodai foglalkozást szerveztek. A pedagógusok együttesen 993 óralátogatást, pedagógusonként átlagosan több mint 3 óralátogatást teljesítettek. Az Intézményi minıségirányítási programban szabályozott alkalmazotti teljesítményértékelés keretében a pedagógusok bemutató órákkal, óralátogatásokkal kapcsolatos tevékenységét a tagintézmény-vezetık minden tanévben személyenként értékelik. A mőködés eredményességének mérése, értékelése Az intézményi mőködés szakmai eredményességének rendszeres mérése és értékelése az Intézményi minıségirányítási programban meghatározott következı eszközökkel történik: országos kompetenciamérés eredményei az olvasás, szövegértés és a matematika kompetenciaterületeken, szülıi elégedettségmérés eredményei az egyes képzési szintekrıl kilépı évfolyamokon, alkalmazotti teljesítményértékelés és minısítés eredményei a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók esetén. A évi Országos Kompetenciamérés eredményeit az Oktatási Hivatal 2011 márciusában hozta nyilvánosságra. A 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók az ország összes iskolájának valamennyi telephelyén ugyanabban az idıpontban és azonos körülmények között írták meg a felmérést. Ennek során egy matematikai és egy szövegértési tesztet oldottak meg a tanulók. Ezt követıen egy Tanulói kérdıív kérdéseire válaszoltak, amelyben családi hátterükkel, eddigi iskolai pályafutásukkal kapcsolatos kérdések szerepeltek. A tanulók a kérdıívet otthon, a szüleikkel együtt töltötték ki. Az intézmények vezetıi szintén kérdıíves formában szolgáltattak információkat az iskolával és a telephelyekkel kapcsolatban. A évi országos kompetenciamérés eredményeit a szakmai beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza. 7

8 Szülıi elégedettségmérés Az Intézményi minıségirányítási programban rögzített méréseket a 2010/2011-es tanévben is elvégeztük. Az elégedettségmérés kérdıíves adatfelvételét teljes körően végeztük, minden szülı kapott kérdıívet, akiknek gyermekei elhagyják a közoktatási intézmény valamelyik szakaszát: a nagycsoportos óvodások szülei, akik beiratkoztak az általános iskola elsı osztályába, és a negyedik, nyolcadik, illetve a 12. osztályos tanulók szülei. A megkérdezettek 86%-a (711 fı) töltötte ki a kérdıívet, a válaszadás közelítıleg ugyanolyan arányú volt, mint az elızı tanévben. Az egyes tagintézmények kiértékelt kérdıíveit a 2. sz. melléklet tartalmazza. 9. táblázat: Szülıi elégedettségi kérdıívet kitöltı szülık száma és aránya, 2011 Település Óvoda 4. osztály 8. osztály 12. osztály Összesen fı % fı % fı % fı % fı % Deszk Dóc Sándorfalva Szatymaz Szeged Eötvös Kossuth Weöres Sólyom Újszentiván Összesen Alkalmazotti teljesítményértékelés Az intézmény minıségirányítási programja évi rendszerességgel elıírja az intézmény minden közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozójának teljesítményértékelését, és ehhez kapcsolódóan ötévenként a minısítését. Az Intézményi minıségirányítási program értelmében a minısítést a közalkalmazottakra általában elıírt (a Kjt. 40. szerinti), a teljesítményértékelést az intézményre egységesen meghatározott formában és módon végezzük. A jogszabályban elıírt egyenértékőségi szabályoknak megfelelıen az évenkénti teljesítményértékelés kiemelkedı, megfelelı, kevéssé megfelelı, vagy nem megfelelı, az általában ötévenként elvégzett minısítés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas vagy alkalmatlan eredménnyel zárulhat. A dolgozók minısítését és teljesítményértékelését a tagintézmény-vezetık és helyetteseik megosztva végzik. A 2009/2010. tanévhez kapcsolódó teljesítményértékelést és minısítést a tagintézmények június folyamán végezték el. A teljesítményértékelés során a vezetık 387 pedagógus, nevelı és oktató munkát közvetlenül segítı, és egyéb munkakörben dolgozó közalkalmazott teljesítményét értékelték, és közülük 72 fıt minısítettek. Szeged, június 17. dr. Gera Tibor s. k. fıigazgató 8

9 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Deszk Tagiskola neve: SZKTT Közoktatási Intézménye Zoltánfy István Iskola 1. Létszámok alakulása a 2010/2011. tanévben a) Tanulólétszám a tagintézményben korcsoportonként Évfolyam Csoportok száma Nyitó létszám (fı) Záró létszám (fı) Összevont Összesen b) Közalkalmazotti létszám, álláshelyek száma Munkakör Nyitó létszám (fı) Záró létszám (fı) Álláshelyek száma (státusz) Pedagógus Pedagógiai asszisztens Ifjúságvédelmi felelıs Szabadidı-szervezı Egyéb nem pedagógus Összesen c) Vezetı és egyéb megbízások Megbízás Létszám (fı) Tagintézmény-vezetı 1 Tagintézményvezetı-helyettes 1 Telephelyvezetı - Munkaközösség vezetı (helyi) 2 Munkaközösség vezetı (intézményi) - Közalkalmazotti tanács (elnök, tagok) 1 Szakszervezeti tisztségviselı - 2. A 2010/2011. tanévet érintı nyertes pályázatok Pályázat kiírója, témája Pályázati idıszak Önrész Pályázati támogatás Comenius: diákcsere program 2010/ euró Reál- kirándulás pályázat 4.o. 2010/ ,- Ft 9

10 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Deszk 3. Beiskolázás, továbbtanulás a) Továbbtanulás Intézménytípus Létszám (fı) Szakiskola 10 Szakközépiskola 21 Gimnázium 9 - ezen belül Eötvös József Egységes Gimnázium 2 Összesen 40 b) Belépı (felvett, átvett) gyermeklétszámok Évfolyam 2009/ / Összesen Intézményi szintő (kistérségi) munkaközösségek munkája a) Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben Csoport Bemutató órák száma Résztvevı (fı) 1.o. 2.o o. 4.o o o. 7.o o. 2 8 Napközi 2 7 b) Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain Tagintézmény Bemutató órák száma Résztvevı (fı) Móra F. Csicsergı Óvoda 4 7 Kossuth Lajos Iskola 7 21 Pallavicini Sándor Iskola 1 1 Sólyom Utcai Óvoda 1 2 Weöres Sándor Iskola 6 5 EJEG Pedagógiai munka, szakmai fejlesztések, együttmőködések A. / Továbbképzések Pedagógusaink továbbképzése a társulás által meghatározott irányelveket követte. Ennek célja az ECDL vizsga letétele és interaktív tábla kezelésének elsajátítása. Sikeres ECDL vizsgát tett 3 pedagógus és egy fı interaktív táblakezelı tanfolyamon vett részt. A nyár folyamán ezen létszám még egy fıvel bıvül. Mesterképzésen ketten sikeres záróvizsgát tettek (egyetem), egy mesterkurzus folyamatban. Alsós kollegánk szakmai ismeretét bıvítette: Gyermekszínjátszó-rendezı tanfolyamon vett részt. 10

11 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Deszk A nyár folyamán két kollégánk Tanítók Nyári Akadémiáján képviseli intézményünket. Kistérség által szervezett két szakmai napon teljes létszámmal vettünk részt. B./ Pedagógiai munka Az alaptantervben meghatározott feladatokat az iskola a 2010/2011- es tanévben teljesítette. Az alábbiakban az ezen felül elvégzett munka kerül részletezésre. A sikeres továbbtanulást segítette a matematika és magyar (8. osztályban) felvételi felkészítı foglalkozás. (továbbtanulás táblázat) osztályosok számára tartott heti két ECDL felkészítı óra eredményeként 25 fı tett eredményes ECDL vizsgát. Angol tehetséggondozás heti egy órában folyt ez évben: 28 tanulóból ötnek sikerült vagy az írásbeli, vagy a szóbeli próbanyelvvizsgája. Angol, informatika tanítása csoportbontásban történt. A tantárgyfelosztás órakeretén kívül pályázati segítséggel heti 1 órában felsı tagozaton Vizuális kultúrára való nevelés címen, alsó tagozaton matematikai kompetencia fejlesztése címen történt a tanulók fejlesztése. A helyi önkormányzat jóvoltából alsó tagozaton 3. osztályban a magyar órát bontásban tudtuk tanítani. Ennek szükséget a nagy, 36 fıs létszám tette indokolttá. Eredményességét mutatja a szövegértési feladatok eredményeinek javulása, helyesírás, íráskép fejlıdése, a tananyag gyorsabb elsajátítása, az olvasási készség mérhetı fejlıdése. Az elızı évhez viszonyítva ezen osztálynál az eredmények (tantárgyi jegyek átlaga) javultak. Felsı tagozaton szintén az önkormányzat plusz finanszírozásában 7. osztályban a matematika, magyar nyelv és irodalom tárgy oktatása bontásban történt. Ennek oka a nagy létszám és már a felvételire való felkészülés is. Így képességeik és fejlettségi szintjük szerint tudta oktatni a tanulókat a szaktanár ( kiscsoportos fıs csoport). A tanulók bátrabban szerepeltek, többször tudtak megszólalni, könnyebb volt a differenciálás. Ezen bontás eredményességét bizonyítja, hogy ebben az osztályban tavaly év végén matematikából 1, irodalomból 4, nyelvtanból 3 tanuló bukott meg. Az egyéves munka eredményeként (most) évvégén nem volt bukás. C./ Pályázatok Pedagógiai munkánk részeként számos pályázatban veszünk részt, együttmőködı partnerként is: Comenius diákcsere-program elıkészítı látogatás A fent említett két fejlesztı óra (Deszk Község Önkormányzata) Egészséges életmódra nevelés program (Életharmónia Alapítvány) Drogprevenciós program. (Drogmaraton Alapítvány) Színjátszó tábor; Mozgókép és vizuális kultúra tábor; Sporttábor (Deszki Faluház, DSC) Határon-túli együttmőködés, Szerb-magyar diákcsere és pedagógus tapasztalatcsere program (Deszki Szerb Önkormányzat) D./ Együttmőködések, kapcsolatrendszer (fıbb partnerek) Szoros szakmai együttmőködés a térség iskoláival (bemutató órák szervezése, látogatása; versenyeken való közös részvétel illetve versenyek szervezése; kistérségi szintő munkaközösségekben való aktív részvétel.) Deszk Község Önkormányzat Deszki Faluház Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány DSC Deszk Község Népmővészetéért Alapítvány 11

12 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Deszk Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft Deszki Szerb Önkormányzat E./ Pedagógiai munkát segítı tevékenységek SZKTT Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság által biztosított gyógypedagógus 23 gyermek ellátását végzi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ által biztosított szolgáltatások: logopédiai ellátás (7 fı) pályaorientációs tanácsadás (40 fı) tanulási technikák fejlesztése (15 fı) F./ Kiemelt rendezvények Zoltánfy István emléknap megemlékezés; Okt. 6. megemlékezés; Szerb iskolák találkozója; Okt. 23-i megemlékezés; egészségügyi hét rendezvényei; Mikulás, Karácsonyi mősor a Faluházban; Szerb karácsony illetve Szent Száva megünneplése; Nyílt tanítási napok; Márc. 15-i mősor és rajzpályázat a Faluházban; Ásványkiállítás a Föld napja tiszteletére; Költészet napján versmondó verseny; Farsang; Maros Menti Fesztiválon részvétel; Gyermeknapi rendezvények; Hulladékgyőjtés; 3. Deszki Szerb Szépkiejtési verseny szervezése; Pick, T-Home Vivicittá futóverseny; Kistérségi játékos sportvetélkedık; Kossuth utcai futóverseny; Nagy Sportágválasztó Szeged; Fabatka vásár (alapítvánnyal közös rendezvény); színház, hangverseny látogatások; osztálykirándulások; kistérségi versenyek szervezése illetve részvétel azokon; stb. EREDMÉNYEK Pedagógiai munkákban kiemelkedı szerepet kap a tehetségek felfedezése és ápolása. Ennek legfıbb színtere a versenyekre való felkészítés és ezeken való eredményes részvétel. Verseny megnevezése Területi, kistérségi Megyei Országos Prózamondó verseny 2.o. Szavalóverseny 2.o. Helyesíró verseny 2.o. Apáczai Kiadó: komplex tanulmányi verseny 2.o. Maros Menti Fesztivál Deszk:vers 2.o. Maros Menti Fesztivál Deszk: próza 3. oszt. Közlekedés biztonsági verseny 4. oszt. Szerb szavaló és prózamondó: 3. oszt. 1. oszt. Víz Világnapja 5.-7.o. Föld Napja (ÖKO vetélkedı) 5-7. o. Kistérség csillaga ének (5.ill.8.o.) Matematika verseny (8.b;5;7.o.) 1.hely 2. hely 3. hely 2. hely 3. hely 4. hely 2. hely 1. és 2. hely 2., 4., 5. hely 6. hely 1. hely különdíj Regionális: 1. hely 2.hely 12

13 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Deszk Verseny megnevezése Területi, kistérségi Megyei Országos Megelı-ZOO ( o.) Népdaléneklési verseny 7.o. Rendırakadémia 8.o. Angol szövegértési verseny (7.-8.o.) Kerékpáros közlekedési verseny (5.-6.o.) Sportversenyek (atlétika, kézi, kosár, judo stb) 5.-8.o. Simonyi Zs. Helyesírási (8.b, 6.o.) Deszki Maros Menti Fesztivál (5.o.) Weöres kupa- sakk (5.-8.o.) 2. ill. 3. hely 3. hely Több 1.,2., 3. hely 2. hely 2. hely Kiemelt arany 2. hely 1. ill.3. hely 1. hely G./ A mőködés gazdaságossága, infrastrukturális fejlıdés 1. hely; Kiemelt arany 2010-es naptári év költségvetési tervezetét a teljesítés nem haladta meg, megtakarítás keletkezett. Nagyobb beruházás a 2010/11-es tanévben nem történt. Informatikai normatívából laptop beszerzése, számítógépek alkatrészének cseréje történt meg. Dátum: június 10. Vid György s.k. tagintézmény-vezetı 13

14 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Deszk Tagóvoda neve: SZKTT Közoktatási Intézménye Móra Ferenc Csicsergı Óvoda Deszk 1. Létszámok alakulása a 2010/2011. nevelési évben a) Gyermeklétszám a tagintézményben korcsoportonként Korcsoport Nyitó létszám (fı) Záró létszám (fı) május 31. után született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1 elıtt született Összesen b) Óvodai csoportok száma és létszáma Évfolyamcsoport Csoportok száma Nyitó létszám (fı) Záró létszám (fı) Kiscsoport Középsıcsoport Nagycsoport Vegyes csoport Összesen c) Közalkalmazotti létszám, álláshelyek száma Munkakör Nyitó létszám (fı) Záró létszám (fı) Álláshelyek száma (státusz) Óvodapedagógus Dajka Egyéb nem pedagógus Összesen d) Vezetı és egyéb megbízások Megbízás Létszám (fı) Tagintézmény-vezetı 1 Tagintézmény vezetı-helyettes 1 Telephelyvezetı Munkaközösség vezetı (helyi) Munkaközösség vezetı (intézményi) Közalkalmazotti tanács (elnök, tagok) 1 Szakszervezeti tisztségviselı 2. A 2010/2011. tanévet érintı nyertes pályázatok Pályázat kiírója, témája Pályázati idıszak Önrész Pályázati támogatás 3. Óvodai felvétel, beiskolázás a) Iskolába lépés óvodából Általános iskola Létszám (fı) Az intézményen belül, helyben 19 Az intézményen belül, másik településen Az intézményen kívül 6 Összesen 25 14

15 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Deszk b) Belépı (beiratkozott) gyermeklétszámok Korcsoport Létszám (fı) május 31. után született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1 elıtt született Összesen Intézményi szintő (kistérségi) munkaközösségek munkája a) Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben Csoport Bemutató órák száma Résztvevı (fı) Zsebi baba /kiscsoport/ 1 10 Micimackó /középsı csoport/ 1 16 Bölcs Bagoly /nagy csoport/ 1 13 Kolo /vegyes csoport/ 1 12 b) Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain Tagintézmény Bemutató órák száma Résztvevı (fı) Pipacs Óvoda 5 7 Szatymazi Óvoda 3 5 Dóci Óvoda 1 2 Újszentiváni Óvoda 2 3 Sólyom Utcai Óvoda 1 1 Sólyom Utcai Iskola 1 3 Weöres Sándor Iskola 1 1 Zoltánfy István Iskola Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények Az éves feladattervben vállalt feladatokat teljesítettük. Minden csoport tartott bemutató foglalkozást és részt vett a kistérségi óvodák, iskolák továbbképzésein. A dajka nénik igényelték, hogy ık is látogathassanak meg 1-1-óvodát. Ezek a látogatások nagyban hozzájárultak a pedagógiai munka színvonalának emeléséhez. Nevelési értekezletünkön szakmai tanácskozást tartottunk a csapatépítés fontosságáról. A havonta megtartott munkaértekezleteken, nem csak a programokról, feladatokról beszéltünk, mindig sort kerítettünk egy-egy szakmai kérdés megvitatására, ami a munka során felmerült. Mozgáskotta fejlesztı foglalkozásokat tartottunk két csoportban. Minden szülıi értekezletet megtartottunk. Minden óvónı tartott nyílt napot a szülık részére. Az oviba csalogató nyílt napunkra jöttek az érdeklıdık. Ápoljuk a magyar és szerb hagyományokat és néptáncot. Fejlesztés: 8 kisebb fajáték az udvarra 15

16 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Deszk Gyermekeknek szervezett programok: Úszásoktatás igény szerint Truffaldínó bábszínház Egészségügyi hetek keretén belül: vetélkedı, egészséges táplálkozás,mozgás Fogorvos elıadása a szülıknek Látogatás a Móra Ferenc Múzeumba Mikulás ünnep Szent Nicola Karácsonyi ünnepség a szerb csoporttal együtt Elsı osztályosok vendégül látása Szent Száva ünnepe Farsangolás egy hétig Bővész Gyermekszínházak Hagyományırzı Honvédek az óvodában A víz világnapja Látogatás az iskolába Gyermeknap és közös kirándulás Kossuth u.-i futó verseny Óvodások futóversenye Nagyok búcsúzása társaiktól, az óvodától Szerb színjátszó találkozó Budapesten Kövér Béla Bábszínházban színjátszó találkozó Vadasparki látogatások REÖK Palotában foglalkozáslátogatások Könyvtárlátogatás Szülıknek és gyerekeknek közös rendezvény: Szüretelı-ismerkedı Nyílt napok Anyáknapi ünnepségek Húsvéti játszóház Családi nap - akadályverseny Nagyok búcsúztatása Kistérségi tagóvodákkal közös rendezvény: Móra Ferenc Versmondó Találkozó Rajzpályázatokon való részvétel: A faluház által kiírt pályázat márc.15-re. Víz világnapi rajzpályázat. Kisrigó Fészek alapítvány Lásd a zenét pályázat. Kisrigó Fészek alapítvány kiírása élelmiszercsomag rászoruló családoknak. Mesemondó versenyen vettünk részt a Százszorszép Gyermekházban. Dalos pacsirta ének-zenei találkozó a Szatymazi óvodában. Helyi rendezvényeken való részvétel: Falunapok Mikulás a faluban Falukarácsonyon fellépnek a nagyok Szerb Karácsony Szent Száva Márc.15.-i ünnepségen vesznek részt a nagyok 16

17 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Deszk Óvodánkba a es tanévre 40 kisgyerek iratkozott be. Hallás vizsgálat, fogorvosi vizsgálat és ortopédiai vizsgálat volt az óvodában a szülık egyetértésével. Ebben a tanévben 19 fı kapott ingyenes étkezést. 1 fı SNI-s gyermekünk volt. Fejlesztést kapott: Gyógytestnevelés-30 Logopédia-13 Gyógypedagógusi ellátás-1fı Az összes tanköteles gyermek részt vett Abrakadabra iskola elıkészítı fejlesztésben. Dátum: június 10. İzéné Szilágyi Tünde s.k. tagintézmény-vezetı 17

18 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Dóc Tagóvoda neve: SZKTT Közoktatási Intézménye Dóci Óvoda 1. Létszámok alakulása a 2010/2011. nevelési évben a) Gyermeklétszám a tagintézményben korcsoportonként Korcsoport Nyitó létszám (fı) Záró létszám (fı) május 31. után született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1 elıtt született 1 1 Összesen b) Óvodai csoportok száma és létszáma Évfolyamcsoport Csoportok száma Nyitó létszám (fı) Záró létszám (fı) Kiscsoport Középsıcsoport Nagycsoport Vegyes csoport Összesen c) Közalkalmazotti létszám, álláshelyek száma Munkakör Nyitó létszám (fı) Záró létszám (fı) Álláshelyek száma (státusz) Óvodapedagógus Dajka Egyéb nem pedagógus Összesen d) Vezetı és egyéb megbízások Megbízás Létszám (fı) Tagintézmény-vezetı 1 Tagintézményvezetı-helyettes Telephelyvezetı Munkaközösség vezetı (helyi) Munkaközösség vezetı (intézményi) Közalkalmazotti tanács (elnök, tagok) Szakszervezeti tisztségviselı 2. A 2010/2011. tanévet érintı nyertes pályázatok Pályázat kiírója, témája Pályázati idıszak Önrész Pályázati támogatás 3. Óvodai felvétel, beiskolázás a) Iskolába lépés óvodából Általános iskola Létszám (fı) Az intézményen belül, helyben 0 Az intézményen belül, másik településen 1 Az intézményen kívül 9 Összesen 10 18

19 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Dóc b) Belépı (beiratkozott) gyermeklétszámok Korcsoport május 31. után született Létszám (fı) június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1 elıtt született Összesen 6 4. Intézményi szintő (kistérségi) munkaközösségek munkája a) Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben Csoport Bemutató órák száma Résztvevı (fı) Micimackó 1 14 b) Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain Tagintézmény Bemutató órák száma Résztvevı (fı) SZKTT Közoktatási Intézménye Szatymazi Óvoda 1 1 SZKTT Közoktatási Intézménye Szeged Sólyom Utcai Óvoda SZKTT Közoktatási Intézménye Sándorfalva Pipacs Óvoda SZKTT Közoktatási Intézménye Sándorfalva Pallavicini Sándor Iskola Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények Munkánkat Helyi Nevelési Programunk szerint végezzük, mely a környezet hatékony megismerésére épül. Ez alapján terveztük éves munkatervünket, melyben a játékba integrált nevelés vezeti tevékenységünket. Ezért a környezeti neveléshez tervezzük a vizuális nevelést, a mesét, verset, az ének-zenét, a matematikát. Egész évben kiemelten kezeltük a testnevelést, sok idıt fordítottunk mozgásra. Gyermekeink fı tevékenységi formája a játék. A játékhoz biztosítottuk a megfelelı helyet, idıt, és eszközöket. A csoportszoba elrendezésében biztosítottuk a zavartalan játék lehetıségét. Egész évben nagy gondot fordítottunk az egészséges életmód megszervezésére. Az érzelmi nevelést nyugodt légkör biztosításával igyekeztünk megteremteni. A roma gyerekek is jól beilleszkedtek a csoportba. Programok, rendezvények: augusztus 31. Tanévnyitó értekezlet. Az elsı osztályosokat átkisértük az ünnepélyes iskolai tanévnyitóra szeptember 01. tanév kezdete, új gyermekek fogadása szeptember 03. fejlesztı pedagógus, ismerkedı látogatása az óvodában. Fejlesztı pedagógusunk: Gáspárné Mészáros Éva szeptember 07. szülıi értekezlet szeptember 08. logopédus szőrıvizsgálata óvodánkban. Logopédus: Törökné Vincze Adrienn. 19

20 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Dóc szeptember 09. gyógy testnevelı szőrıvizsgálata óvodánkban. Gyógy testnevelı: Szélpál Rita szeptember 23. munkatársi értekezletet tartottunk október 05. tőzriadó gyakorlatot tartottunk október 15. egészségnap az óvodában. Savanyúság, salátakészítés, kóstolás. Kézmőves nap. Játékos vetélkedı. Szülık is részt vettek az egészségnapon, együtt dolgoztak, alkottak gyermekeikkel október 19. ellenırzı látogatás a délutános óvónınél. Pedagógiai munka, gondozás, közösségi nevelés október 22. Gubis Lászlóné Szegeden, óvodai konferencián vett részt október 26. Gubis Lászlóné hospitált a Sándorfalva Pallavicini Iskolában október 29. ıszi továbbképzésen vettünk részt Szegeden. A plenáris ülést szekcióülések követték. A dajkák is részt vettek rajta. Téma: A siettetett gyermekek volt november ig ıszi szünet. Ügyeletet tartottunk november 08. munkatársi értekezletet tartottunk november 17. Gubis Lászlóné hospitált a Szatymazi Óvoda Süni csoportjában november 18. bábszínház látogatás Szegeden. Jancsi és Juliska c. mesét néztük meg november 19. vöröskeresztes nap az óvodában. Egészségnevelı nap. Testápolás, kézmosás, wc-használat, öltözködés. Fogápolás, fogorvos látogatása, fogecsetelés november 23. Gubis Lászlóné vöröskeresztes bázis óvodák értekezletén vett részt, Szegeden december 04. a szülık jótékony célú bált rendeztek az óvoda javára. A bál bevételébıl fejlesztı játékokat vettek az óvodának, amit karácsonykor tettek a fenyıfa alá. Kaptak a gyermekek többféle társasjátékot, gyöngyfőzı készletet, gipszkiöntıket, szövıkereteket, fonalakat, fa vasutat kiegészítıkkel, fodrászkészletet, mintakivágókat, színes papírokat, babakonyhai kiegészítıket, baba ágyakat, kockakirakókat, Logikó feladatlapokat, jármőveket, színes ceruzákat, csörgılabdákat, memória játékot. A gyermekek nagy örömmel vették birtokukba a sok új játékot december 06. Mikulás lovas kocsival érkezett óvodánkban a gyermekek nagy örömére. A Mővelıdési Házban köszöntöttük, az iskola alsósaival közösen. A gyerekek verssekkel, énekekkel fogadták a Mikulást december 07. munkatársi értekezletet tartottunk. 20

21 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Dóc december 10. Herold Istvánné hospitált a Sándorfalván, a Pallavicini Iskolában december 15. részt vettünk az iskola szervezésében megrendezésre került bábszínházi elıadáson. Palánta színjátszóktól láthattunk bábelıadást. Az elıadás után minden gyermek kapott egy CD-t és egy kifestıt december 16. karácsonyi ünnepséget tartottunk az óvodában. A karácsonyi ünnepségen óvodásaink ajándékcsomagot vehettek át a Dóci Önkormányzattól, melyet az alpolgármester adott át nekik december 17. óvodásaink felléptek a községünk karácsonyi ünnepségén. Táncos mősorral, verssel, énekkel köszöntötték a vendégeket december 17. Kisrigó-fészek Alapítvány adományának érkezése, kiosztása. Minden óvodásunk 2 csomag süteményt és egy csomag nápolyit kapott ajándékba december ig ügyeletet tartottunk december ig téli szünet, az óvoda zárva volt január 11. félévzáró nevelıtestületi értekezlet január 14. Kisrigó-fészek Alapítványi pályázat eredmény hirdetése. Halmozottan hátrányos helyzető gyermekek ajándékcsomagot kaptak január 27. Herold Istvánné hospitált Sándorfalván a Pipacs óvodában február 18. Farsang az óvodában január 22. Bérletesek elıadáson voltak a Szegedi Bábszínházban március 02. Bővész elıadást láthattak az óvodában a gyerekek március 17-én Gubis Lászlóné tartott bemutatót az óvodában. Résztvevık az SZKTT Közoktatási Intézménye óvodapedagógusai (15 fı) március 22. Bérletesek elıadáson voltak a Szegedi Bábszínházban március 24-én Szülıi értekezletet tartottunk április 11. Palánta színjátszóktól láthattunk elıadást a Mővelıdési Házban. A Dóci Katolikus Általános Iskola vendégei voltunk április 14-én Gubis Lászlóné Szegeden a Sólyom úti óvodában hospitált április 15-én a Dóci Katolikus Általános Iskola 1. osztályában látogattak át, a nagycsoportosok április én óvodai beíratás április 20. Tavaszi továbbképzés Szegeden április ig Tavaszi szünet április 27. Húsvét az óvodában április 28. Játszunk dobolóst Attilával. Interaktív játék a gyerekekkel április 30. (szombat) Kirándulás a Szegedi Vadasparkba. 21

22 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Dóc május 06-án Anyák napi ünnepséget tartottunk az óvodában május 10-én Herold Istvánné hospitált Sándorfalván a Pipacs Óvodában május 12. Énekeljünk együtt Anitával. Interaktív játék a gyerekekkel május 24. Bérletesek elıadáson voltak a Szegedi Bábszínházban május 27. Gyermeknap az óvodában június 03. Óvodai évzáró és ballagási ünnepség a Mővelıdési Házban. Egész évben rendszeresen vehettek részt gyermekeink fejlesztı foglalkozásokon. Minden hétfın fejlesztı pedagógus, szerdán logopédus, csütörtökön gyógy testnevelı foglalkozott a rászoruló gyermekekkel. Minden kedden érdeklıdésüknek megfelelıen hittanra is járhattak. Ápoltuk hagyományainkat, megtartottuk ünnepeinket. Kapcsolataink: A szülıkkel jó kapcsolatot ápoltunk a tanév folyamán. Érdeklıdtek munkánk iránt, részt vettek rendezvényeinken, segítették, támogatták munkánkat. A Dóci Katolikus Általános Iskolával is jó kapcsolatot tartottunk egész évben. Több rendezvényükre is meghívtak bennünket, látogatást tehettünk az intézménybe. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal rendszeres a kapcsolatunk, mivel óvodánkban sok a hátrányos helyzető gyermek. A gyermekorvos és a védını rendszeresen ellenırizték a gyermekeket. Dátum: június 10. Gubis Lászlóné s.k. tagintézmény-vezetı 22

23 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Sándorfalva Tagiskola neve: SZKTT Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor Iskola 1. Létszámok alakulása a 2010/2011. tanévben a) Tanulólétszám a tagintézményben korcsoportonként Évfolyam Csoportok száma Nyitó létszám (fı) Záró létszám (fı) Összevont Összesen b) Közalkalmazotti létszám, álláshelyek száma Munkakör Nyitó létszám (fı) Záró létszám (fı) Álláshelyek száma (státusz) Pedagógus ,5 Pedagógiai asszisztens Ifjúságvédelmi felelıs Szabadidı-szervezı Egyéb nem pedagógus 7 7 6,75 Összesen ,25 c) Vezetı és egyéb megbízások Megbízás Létszám (fı) Tagintézmény-vezetı 1 Tagintézményvezetı-helyettes 2 Telephelyvezetı - Munkaközösség vezetı (helyi) 5 Munkaközösség vezetı (intézményi) 1 Közalkalmazotti tanács (elnök, tagok) 3 Szakszervezeti tisztségviselı 2 2. A 2010/2011. tanévet érintı nyertes pályázatok Pályázat kiírója, témája Pályázati idıszak Önrész Pályázati támogatás Tízezer lépés évi program Nemzeti Erıforrás Minisztériuma Sportért Felelıs Államtitkárság Sportszakmai Fıosztály Egészségnap Arcadia Reklám kft. Egészségnevelési program szept dec db lépésszámláló május csomag tárgyi támogatás 23

24 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Sándorfalva ÖKOISKOLA cím Nemzeti Erıforrás Minisztériuma Közösségi rendezvények, programok támogatása KLK Tender kft. pafi.hu Megyezöld Napok 2011 Csongrád Megyei Önkormányzat és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának pályázata Nemzeti Sport Intézet Sport XXI. század program Reál Hungária Élelmiszer Kft címkegyőjtés 3. Beiskolázás, továbbtanulás a) Továbbtanulás Intézménytípus Még nincs értesítés 2010/ elıadás, 1 mobil kiállítás 100 tanuló részére 2010/ Ft 2010/ Ft Létszám (fı) Szakiskola 18 Szakközépiskola 39 Gimnázium 10 - ezen belül Eötvös József Egységes Gimnázium 2 Összesen 67 b) Belépı (felvett, átvett) gyermeklétszámok Évfolyam 2009/ / Összesen Intézményi szintő (kistérségi) munkaközösségek munkája a) Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben Csoport Bemutató órák száma Résztvevı (fı) Alsós és napközis munkaközösség Reál1 munkaközösség 6 15 Reál2 munkaközösség 8 18 Humán munkaközösség 3 6 Angol nyelvi munkaközösség 5 5 b) Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain Tagintézmény Bemutató órák száma Résztvevı (fı) Deszk Zoltánfy István Iskola 17 5 Szatymaz Szatymazi Iskola Szeged Eötvös József Egységes Gimnázium 22 9 Szeged Kossuth Lajos Iskola 21 1 Szeged Weöres Sándor Iskola Szeged Sólyom Utcai Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények A 2010/2011-es tanévben a Pallavicini Sándor Iskola nevelı- és diákközössége új épületbe költözött. A munkakörülmények jelentısen javultak, a tantermek bebútorozása, eszközök beszerzése szeptemberre húzódott. 24

25 1. sz. melléklet: Tagintézményi beszámolók Sándorfalva Alsó tagozaton emelt szintő rajzoktatás, felsı tagozaton emelt szintő angol- illetve matematikaoktatás folyik. Az évek óta megrendezett hagyományos rendezvényeink (6. évfolyam erdei iskola, Fehér-tói kirándulás, kerékpártúra, 7. évfolyam Csodák Palotája, Informatikai Múzeum, 8. évfolyam Terror Háza) megtartása mellett új programok is színesítették diákjaink mindennapjait. A Vadaspark projektjének keretében két osztály eljutott Palicsra az állatkertbe. A nyolcadikos tanulók október 6-án Aradon helyezték el az iskola koszorúját. Éjszakai túrán vettek rész tanítványaink a Füvészkertben. A kibıvített mórahalmi fürdıbe iskolánk minden tanulója eljutott. Az éves munkatervben megtervezett programokat maradéktalanul végrehajtottuk, nevelıoktatómunkánk eredményességét az is bizonyítja, hogy kiemelkedı teljesítményt nyújtottak diákjaink. A 2010/2011-es tanév kiemelt feladata volt új angol tankönyvek bevezetése minden évfolyamon. A kistérségi angol szövegértési versenyen az elsı öt helyezést iskolánk diákjai hozták el. Kistérségi fordító versenyen 1., 3. és 4. helyezést szereztünk. Az Országos angol nyelvi verseny megyei fordulójába jutott tanulónk. Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük a kommunikáció alapú nyelvoktatás erısítését, a próbanyelvvizsgára és a középiskolára való felkészítést. A Fej-töri vetélkedı évek óta nagy népszerőségnek örvend. Ebben a tanévben 160 tanuló próbálta megoldani a feladatokat. Pintér István történész elıadását hallhatták 7. és 8. évfolyamos diákjaink, aki a Trianoni Békediktátumról beszélt. A Szeged Városi Könyv- és Könyvtárhasználati vetélkedı döntıjébe jutott, és 3. helyezést ért el iskolánk csapata. Kiemelt feladatunk az egészségnevelés, melyet évek óta segítenek az Egészségügyi Fıiskola védını hallgatói. Ebben a tanévben három hallgató is itt töltötte a gyakorló tanítását. Népszerőségnek örvend a Tolerancianap, melyet a nyolcadik évfolyam számára rendeztünk. Nagy hangsúlyt fordítunk az iskolai környezet esztétikus fejlesztésére, faliújságok, tablók dekorációjára. Mini tárlatot láthattunk három alkalommal. Az Én Finnországom címő rajzpályázaton különdíjas lett két tanulónk, akik Budapestre, a Finn Nagykövetségre kaptak meghívást. A Weöres Sándor rajz illusztrációs versenyen is elsı helyezést ért el iskolánk tanulója. A Lengyel-Magyar Összefogás Évében megrendezésre került rajzpályázat második helyezettje Krakkóba utazhat. Országos felfutású a Herman Ottó Környezetismereti verseny, ahol negyedik helyezést ért el tanítványunk. Iskolánk történetében elıször vett részt két tanulónk a Bór Pál tiszteletére rendezett megyei fizika versenyen, ahol 2. és 3. helyezést szereztünk. A diákönkormányzatunk is programokban gazdag, sikeres évet zárt. Dátum: június 10. Nógrádi Erika s. k. tagintézmény-vezetı 25

TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Tisztelt Képviselőtestület! TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Az alábbiakban számolok be a 2014/2015-ös tanév munkájáról és a 2015/2016-os tanév indításáról: Tagintézmény neve: SZTEJKI Szatymazi Általános Iskolája

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014/2015.

M U N K A T E R V 2014/2015. Iskolánk választott mottója: Az élet egyikünk számára sem könnyő. De nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, s fıleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata Pomáz Város Önkormányzata 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-381, Fax: (26) 325-640 E-mail: pomaz@pomaz.hu BESZÁMOLÓ z oktatási nevelési intézmények 2011/2012-es tan-/ és nevelési évben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL Sajószentpéter, 2010. június 7. Készítette: Perényi Barnabás igazgató BEVEZETÉS: A 2009/2010-es tanév céljait, fı feladatait

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2010/2011-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Győző igazgató Újszász, 2011. augusztus

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Elıterjesztés. Békés Város Képviselı-testülete 2008. október 30-i ülésére

Elıterjesztés. Békés Város Képviselı-testülete 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Beszámoló a Békési Kistérségi Általános Iskola elmúlt évi munkájáról, kiemelve az integrált oktatás alakulását Farkas Lászlóné igazgató Békési Kistérségi Általános

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2013.09.01-jétől 2014.08.31-ig Nevelőtestület

Részletesebben

Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve az 51/2013. (IV. 22.) számú határozatával elfogadott és

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2008-2009-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2008-2009-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2008-2009-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Sárospatak, 2009. 1. Bevezetı Tisztelt Képviselı-testület! Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkájáról 2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról

Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról 1. Óvoda, óvodapedagógusainak száma három telephelyen: 25 fı. 2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól

Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE 2011. évre Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet A Mővelıdési Ház feladattervét az ANK MUNKATERVÉNEK részeként, az ÁMK jóváhagyott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére

Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére 2010. augusztus 25. Kovács Gabriella mővészeti igazgatóhelyettes Személyi feltételek: A 2010/11-es tanítási év kezdete a korábbi tanév eleji személycserékhez

Részletesebben

A minıségirányítási program 2008/2009-es végrehajtásának értékelése

A minıségirányítási program 2008/2009-es végrehajtásának értékelése A minıségirányítási program 2008/2009-es végrehajtásának értékelése Az iskola 2004-ben életbe lépett Minıségirányítási összesen 13 minıségcélt fogalmazott meg, amelyek teljesülését a Közoktatási Törvény

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K ö l t s é g v e t é s i A l a p o k m á n y 2 0 0 6. é v r e

K ö l t s é g v e t é s i A l a p o k m á n y 2 0 0 6. é v r e Fejezet száma, megnevezése: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma XXIII. Szektor: 1051 Cím/alcím: 0700 PIR törzsszám: 597023 Intézmény megnevezése: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Intézmény

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban DANCSÓ TÜNDE A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Kodolányi János Fıiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola dancso.tunde@gmail.com

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as nevelési év és tanév kezdésérıl

T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as nevelési év és tanév kezdésérıl Szám: 38880/2007. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje Bevezetés A Közoktatásról szókló 1993. évi LXXIX. törvény 40. - és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 SORSZÁM*: A kérdezést végzı szervezet kódja*: FOGLALÁS DÁTUMA*: RÖGZÍTÉS HATÁRIDEJE* Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 Kérdezı aláírása:...

Részletesebben