Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet"

Átírás

1 Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE évre Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet

2 A Mővelıdési Ház feladattervét az ANK MUNKATERVÉNEK részeként, az ÁMK jóváhagyott Pedagógiai Mővelıdési Programja, az intézmény jóváhagyott Minıségirányítási Programja, érvényes SZMSZ illetve a szakterületekre vonatkozó érvényes jogszabályok figyelembevételével tervezi. Munkatervünk tartalmazza az ÁMK Pedagógiai Mővelıdési Program érték és célrendszerébıl levezethetı célokat, feladatokat. A évi munkát az ANK intézményi feladatrendszerre, a tágabb és szőkebb környezeti elvárásokra válaszolva tervezzük. Megismertük az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közmővelıdési Stratégiáját, a régió és a város hosszú távú kulturális programját. Ezekben megfogalmazott irányokkal is kapcsolatos feladattervünkben szereplı számos esemény illetve szolgáltatás. Kiemelten foglalkozunk továbbra is intézményegységeink közötti együttmőködés és kommunikáció fejlesztésével, annál is inkább, mivel a mővelıdési ház terein zajlik rendezvényeik nagy része/ Az elmúlt évben saját intézményeink 4973 órában vették igénybe intézményünket, emellett 1092 órában a mővelıdési ház saját szervezéső programjait szervezte és bérbeadás 2339 órában történt./ A számok magukért beszélnek. Az igénybe vett órák mellé kell gondolni a kiszolgáló személyzet munkáját, a teljes körő infrastruktúrát, az egyeztetéseket stb. Kiemelten kezeljük szolgáltatásaink bıvítését, a mőködı szolgáltatásaink megtartása mellett. Hivatkozom a lentebb szolgáltatások felsorolására. Fontos továbbra is, hogy a nagy lélekszámú lakótele fizikai és szellemi központja vagyunk, hisz egyedülálló integrált intézményünk számos területén tudja szolgálni az itt élı embereket. Helyszíne, otthona és szakmai támasza vagyunk továbbra is a helyi társadalom közösségi életének, az amatır alkotók, öntevékeny közösségek, a hobby csoportok, egyéb szabadidıs tevékenységet folytató civil csoportoknak. Segítjük a különbözı korosztályok és kultúrák közötti párbeszédet, reagálunk a társadalmi folyamatokra, segítjük a környezetünkben élıket mindennapi problémáik megoldásában, az információhoz jutásban, kapcsolatteremtésben, ingyenes tanácsadó szolgálattal, életmód napokkal, egészségügyi szőrésekkel, életesélyüket és életminıségüket javító programok biztosításával. Sajátos szervezetünkbıl fakadóan a partnereink nagy része folyamatos, szoros kapcsolatban, együttmőködésben van velünk Az ANK 6oo dolgozója és az ANK több ezres klientúrája olyan nagy számú népesség, amely egyedülálló helyzetet teremt. Ez lehetıség, feladat - kihívás is egyben. Az intézmény sokszínőségébıl fakadóan a nagyon tehetséges gyermekek számára, de ugyanakkor a hátrányos helyzető, kallódó gyermekek számára is lehetıséget kell adni igényeik kielégítésére, illetve felzárkóztatásra, fejlesztésre. Regionális tehetségpont az ANK, rendezvényeinek helyszíne a mővelıdési ház. Az elmúlt évben saját produkcióként mutattuk be a Hamupipıke címő mese táncjátékot, melyet az ANK-s gyermekek adtak elı mővésztanár segítıikkel. Ezen darab további elıadása évben is folytatódik. Bölcsıde, óvoda, iskola, középiskola, kollégium, mővészeti iskolák, mellett sportlétesítmények, étterem is rendelkezésre áll. A köz mővelıdését közmővelıdési könyvtár, mővelıdési ház, valamint egy különálló telephelyen a régi kertvárosi övezetben mőködı közösségi ház szolgálja. Bár lakótelepünk Pécs déli városrésze kívül esik a történelmi belváros területén- és programjainkat az elızı EKF évben PÉCS PEREM elnevezéssel aposztrofálták, mégsem vehetı semmibe, hogy 4oo fıs korszerően felszerelt színházteremmel és egyéb korszerően felszerelt termekkel rendelkezünk, emellett akadálymentesített intézmény 2

3 vagyunk és immár külsı környezetünk teljesen felújított az EKF közterek felújítási projektnek köszönhetıen. Az EKF esztendeje, a tavalyi év sok eseménye ránk irányította a figyelmet.. Több nívós esemény helyszíne illetve gazdája voltunk, mely során kiléptünk provinciális szemléletünkbıl, egyfajta európaisággal vértezıdtünk.bár a nem rajtunk múló elıkészületekkel, kommunikációval voltak gondok, de szem elıtt tartottuk azt, hogy a városunk reputációja mindennél fontosabb. Intézményünk ÉLETMENTİ PONT AZ ANK pályázat útján hozzájutott egy újraélesztı készülékhez. Mi 4 kollégánkat kiképeztettük kezelésére. Eddig, 2 kollégánk ez mellett hagyományos elsısegélynyújtó tanfolyamot végzett. 1. BEVEZETİ Tevékenységünket különbözı szegmensek számára szervezzük. Az ANK intézményegységeinek kiszolgálása a bölcsıdés korcsoporttól a felnıttekig. Tanórák a mővelıdési ház területén ( BÁZIS, torna, néptánc, balett, kerámia stb.). Tanórához kötött vagy tanórán kívüli de oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó események, rendezvények szervezése, kiszolgálása, rendhagyó órák, vetélkedık, filmvetítések, kiállítások, koncertvizsgák, fesztiválok, kulturális bemutatók, bemutató órák, alapítványi események, munkaközösségi rendezvények, bálok, diszkók, diák önkormányzati rendezvények, a mővelıdési ház színterein, a mővelıdési ház dolgozóinak szervezésével. Az ANK-s nagyrendezvények kiszolgálása: Apáczai Napok Országos Közoktatási Konferencia egyéb konferenciák intézményegységeink szervezésében kulturális bemutatók, tanácskozások,szakmai képzések, fórumok versenyek és vetélkedık, bálok, diszkók szülıi munkaközösségi rendezvények alapítványi események mővészeti iskolák rendezvényei: koncertvizsgák, táncfesztiválok, kiállítások az FPSZ országos és regionális versenyei, konferenciái, képzései, tanfolyamai, szakmai rendezvényeinek kiszolgálása, ill. a rendezvény megszervezésében való közremőködés Tehetségpont rendezvényei (regionális feladatkörrel) A Mővelıdési Ház saját szervezéső vagy részben saját szervezéső programjai: Mővészeti fesztiválok, kiállítások, gyermek és felnıtt színház jellegő programok, mozik, szabadtéri fesztivál Honvéd Téri Napok, Régi kertváros közösségi napjai, Szülık Akadémiája elıadássorozat, nyári táborok, játszóházak, táncházak, musical és operett mősorok, pedagógus nap, gyereknap, télapó ünnepség, regionális borverseny, Márton-napi ünnepség, szilveszter. Második alkalommal rendezzük az KERTVÁROSI SZÜRETI NAPOK programot tavaszán két népzenei programra kerül sor. Az egyik a IV: Dél-dunántúli Magyar és Nemzetiségi Térségi Népzenei Minısítı 3

4 Verseny, a másik az Országos Citeraverseny. Mindkettıt az NKA-tól elnyert támogatásból tudjuk megvalósítani. Non-profit rendezvények: Évezredek Öröksége vetélkedı sorozat, Baranyai Ifjúságáért Nonprofit KFT rendezvényei, tolerancia nap, védınıi csoport életmód napja, Anyatejes Világnap, Kertvárosi Civilek Közösségi napjai, Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány kiállítás és eredményhirdetı gálamősor stb. Kertészek és kertbarátok Baranya megyei Szövetségével közös boros rendezvények, ingyenes számítógépes tanfolyamok az idıskorúak számára. Az ifjúsági korosztály számára kiemelt és ingyenes ajánlataink: boksz edzés, break, néptánc, ifjúsági klub, csellengı fiatalok projekt (színházi mőhely kallódó gyerekekkel). Kiemelten kezeljük a környezetünkben élı lakosság korszerő életmódra nevelését az intézményünk eszközeivel, ezért évi 2 alkalommal komplex egészségnapot szervezünk számos szőréssel, méréssel, elıadással, tanácsadással, kiállítással stb. Külsı szervek rendezvényei intézményünkben(bérleti megállapodással): Minden alkalommal az önköltségszámítás szerinti bérleti díjtáblázatot alkalmazva írunk szerzıdést. Szalagtőzı ünnepségek, szépségversenyek, alapítványi bálok, mővészeti bemutatók, színházi produkciók, komoly- és könnyőzenei koncertek, agykontroll tanfolyamok, országos kiállítások, konferenciák, tanácskozások, termékbemutatók, vásárok, filmvetítések, filmforgatás, politikai fórumok, eseti elıadások, fórumok, rendezvények, elıadások, képzések. ANK Közösségi Ház (Pécs, Tolsztoj u. 10. a másik telephelyünk) mőködtetése: évben is a mővelıdési ház alkalmazottai szolgálják ki a közösségi házat is. A heti értekezleten tervezzük meg a következı hét programját és a kollegák közösségi házbeli feladatait. A Közösségi Ház takarítására a mővelıdési házban egy fı 4 órás munkaerıt alkalmazunk. A Közösségi Ház TETT-HELY Végpontként is mőködik, valamint. Szolgáltatásaink: internetezési lehetıség/ 100Ft / óra / Az év új lehetıséget teremtett:a MIÉNK A VÁROS c. vetélkedın elért 3.helyezéssel 10 millió forintnyi lehetıséget kaptunk. Ebbıl 9 millió az épület felújítására 1 millió forint pedig technikai eszközök beszerzésére jutott. Eszközparkunk megújulásával szolgáltatatási lehetıségünk is nıtt, számítógép, nyomató, fénymásoló stb. A felújításra tavaszán kerül sor. 2. A FELADATTERV 2.1. Személyi feltételek A évben 22 kollegával kezdtük az évet. 1 fı szakalkalmazott február 28-ig felmentési idejét tölti. Az ı munkaterületét felosztottuk kollegáink között. Dolgozók létszáma: Szakalkalmazott: 4 fı 4 fı szakképzett közmővelıdési szakember - népmővelı az igazgatóval együtt Alkalmazott:18 fı 4

5 1 fı informatikus képzettségő kollega - egyetemi végzettségő 1 fı humánszervezı végzettségő-egyetemi végzettségő 1 fı ügyviteli munkatárs 2 fı információs szolgálatos 1 fı gazdasági ügyintézı 1 fı gondnok 2 fı technikus 1 fı asztalos 2 fı rakodó-technikai segédmunkás 5 fı takarító ebbıl egy fı 4 órás foglalkoztatott 1 fı udvaros) 7 órás foglalkoztatott Nyitva tartásunk: ANK Mővelıdési Ház Tolsztoj utcai Közösségi Ház Hétköznap (hétfı-péntek) Szombat 1o rendezvényekhez igazodva Vasárnap rendezvényekhez igazodva rendezvényekhez igazodva A 22 fıs állománnyal látjuk el a két telephelyen, heti órás nyitva tartással, egyes esetekben heti órás szolgálatot. A személyzet kiemelkedıen látja el a feladatát. A plusz órákból fakadó szabadnapok kiadása sokszor nehézségekbe ütközik, hisz két házban reggeltıl estig folynak a programok, napjában többszöri átrendezéssel. Munkarend, ügyeleti rend A Mővelıdési Ház és a Közösségi Ház munkatársai napi, illetve hétvégi ügyeletet látnak el az alábbi rend szerint: hétköznap Munkarend (hétfı-péntek) Ügyeleti rendje Szakalkalmazott hétköznap hétvégén rendezvényekhez igazodva Alkalmazott illetve vagy hétvégén rendezvényekhez igazodva és rendezvényekhez igazodva 2.2. A szakalkalmazottak közötti munkamegosztás: Dombi Erzsébet intézményegység-vezetı A szakmai munka irányítása, tervezés, szervezés, ellenırzés. A gazdálkodás részben az elszámolóház által megszabott rend szerint. A munkaerı gazdálkodási feladatok ellátása az ANK fıigazgatójával. A csoportok, klubok, szakkörök munkájának segítése a tervezéstıl a megvalósításig. A csoportok, klubok, szakkörök animálásának ellenırzése. Kiemelkedı kiállítások szervezése. A rendezvények, programok tervezése, szervezése. 5

6 A Honvéd Téri Napok rendezvénysorozat szervezése. Az ANK konferenciák, szakmai napok programjai kiszolgálásának megszervezése. Az együttmőködı szervezetekkel, civil csoportokkal való kapcsolattartás, munkájuk segítése. A pályázatírás, innováció. Tehetséggondozás. A munkafolyamatok ellenırzése. A szolgáltatási terület gondozása, fejlesztése A Tolsztoj utcai Közösségi Házban a programok és csoportok gondozásának nyomon követése, közösségfejlesztı munka támogatása Civil kapcsolatok gondozása. Az ANK Tehetségpont mővelıdés házbeli kiszolgálása. Kapcsolattartás: Kulturális Központok Országos Szövetsége Népmővelık Egyesülete Pannon Filharmonikusok Nemzeti kulturális Alap Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Tett-Hely Hálózati Tanács Sopiana Örökség Nonprofit Kft. Esélyek Háza Tudásközpont Panelkör Egyesület Kertváros-Ért Egyesület Magyar Színjátékos Szövetség Magyar Drámapedagógiai Társulat Országos Foglalkoztatási Alap PTE-KÖSZI PTE-Felnıttképzési KAR KÉK Egyesület Kulturált Közlekedéssel a Gyerekekért Alapítvány Szociális és Foglalkoztatási Hivatal Kertvárosi Családsegítı központ Pécs Kistérségi Iroda D-Dunántúli Filharmónia Kertvárosi Polgárırség Társadalmi Szervezetek Szövetsége Civil közösségek Háza Budapesti Mővelıdési Központ Mozgássérültek Országos Szövetsége Mozgássérültek Baranya Megyei Szervezete Indít Közalapítvány Kertészek és Kertbarátok Baranya Megyei Szövetsége Pellérdi kertbarát Kör Kertvárosi plébánia Megyei Bokszszövetség Pécsi Kulturális Központ Ifjúsági Központ Pécs Mővészetek és Irodalom Háza Pécs TEMI Pécs és környéke kistérségi társulás 6

7 Kövesi Mária közmővelıdési szakember Szabadidıs koordinátor. A csoportok, klubok animálása. Bacchus Borklub Nyugdíjas Klub Apáczai Néptáncegyüttes ANK Break Klub Sci-fi és UFO Klub Sportaerobik és Sportgimnasztika Egyesület ANK Lady Fittnes A rendezvények szervezése, koordinálása. Felnıtt és gyermekszínházi és mozi elıadások szervezése Családi Mikulás Bacchus Bornapok Vince nap, Szent Márton napi rendezvénysorozat és egyéb boros ünnepek és programok rendezése, gondozása Régiós Borverseny lebonyolítása és díjátadó gálamősor szervezése Honvéd Téri Napok és Kertvárosi Szüreti Fesztivál elıkészítése és szervezése Gyermeknap Népzenei rendezvények, országos táncversenyek programjában való közremőködés Kiállítások szervezése (mellékletben: 2011 évi kiállítási terv) Konferenciák, elıadások, bemutatók elıadások kiszolgálása, szervezése. KOK, Apáczai Napok A Tolsztoj utcai Közösségi Házban program, kiállítás szervezés, ügyelet ellátása. A szakmai kapcsolatok ápolása: Népmővelık Baranya Megyei Egyesülete Mozisok Országos Szövetsége Pécsi Kulturális Központ Önkormányzati képviselık Kertészek és kertbarátok Országos Szövetsége PTE Borászati kutató intézet Pellérdi Kertbarát Klub Pogányi Kertbarát kör A civil kapcsolatok gondozása: Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány Pécsi Panel Kör Egyesület Ölbei László közmővelıdési szakember A csoportok, klubok, szakkörök animálása. Pályázatok figyelése, írása, gondozása. A Honvéd Téri Napok rendezvénysorozat szervezése. A Családi Mikulás szervezése. Az éves intézményi statisztika készítése. Önköltségszámítás készítése. Minıségbiztosítási felelıs. 7

8 A Tolsztoj utcai Közösségi Házban programok és csoportok gondozása, ügyelet ellátása. Rendezvények szervezése, koordinálása: Játszóházak (karácsonyi, húsvéti, gyermeknapi) Koós Lajos bábok renoválása, a kiállítás gondozása A szakmai kapcsolatok ápolása: Népmővelık Baranya Megyei Egyesület A civil kapcsolatok gondozása: Lakótelepi Népfıiskola Kertváros-Ért Egyesület Szivárvány gyerekház EKF Menedzser Központ-programiroda Rónaky Anikó közmővelıdési szakember A gyermek és kismama csoportok, klubok animálása: Kertvárosi Baba-mama Klub Babaelsısegély tanfolyam Ifjúsági elsısegély tanfolyam Ringató, Kerekítı foglalkozások gondozása Makett Klub szervezése Honlapunk gondozása Mikulás napi program, gyermeknapi programsorozat szervezése Egészség és életmód napok szervezése HONVÉD TÉRI NAPOK rendezése 3 D filmvetítés szervezése, gondozása A felnıtt és a gyermek rendezvények szervezése. A Honvéd Téri Napok rendezvénysorozat szervezése. A családi programok szervezése, játszóházakban való részvétel. A Családi Mikulás szervezése. A kapcsolattartás és koordináció az intézményegységek között. A gyermektáborok, kurzusok szervezése. Az ANK egészségnevelési programjában aktív közremőködés. A Tolsztoj utcai Közösségi Házban programok és csoportok gondozása, ügyelet ellátása. A szakmai kapcsolatok ápolása: A városi védınıi hálózat Vöröskereszt Pécsi Kulturális Központ Térségi Diagnosztikai Központ A civil kapcsolatok ápolása: Kanga Egyesület Kulturka Baranyai Amatır Színjátszó Csoportok Elsı Pécsi Vasútmodellezı Klub Radó István információs koordinátor (4 órában helyileg a gimnáziumban látja el feladatát) Rendszergazda, az intézményegység és az ANK Központi Irányítás számítógép parkjának, internet hálózatának gondozása a mővelıdési házban és a közösségi házban. 8

9 Arculati elemek gondozása, a mővelıdési ház honlapjának gondozása. A Tolsztoj utcai Közösségi Házban programok és csoportok gondozása, ügyelet ellátása. A civil kapcsolatok ápolása: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Béni Józsefné humánszervezı szakember Tanfolyamok tervezése, szervezése, gondozása, elszámolása. Szülıi programok szervezése Intézményi minıségfejlesztési munkában való részvétel (hangulatmérések, értékelések). A VIP Szülıi Páholy mőködtetése az intézményi minıségbiztosítási felelıssel. A Szülıi Akadémia rendezvénysorozat szervezése. Az ANK Pártoló Kör kialakításában, mőködtetésében aktív szervezımunka. Ismeretterjesztı elıadássorozat szervezése. A Családi Mikulás szervezése. A Honvéd Téri Napok rendezvénysorozat szervezése. A családi játszóházakban való részvétel. A Tolsztoj utcai Közösségi Házban programok és csoportok gondozása, ügyelet ellátása. A szakmai kapcsolatok ápolása: A városi és kistérségi közoktatási intézmények Mesterkurzus Médiák A civil kapcsolatok gondozása: Ezüstgyősző Foltvarró Kör Kert-Ész klub Miénk a város Kertbarátok köre Kanga Egyesület Czinkné Steiner Gabriella gazdasági ügyintézı A mővelıdési ház és a könyvtár gazdasági, pénzügyi feladatainak ellátása határokon belül. A házipénztár kezelése. Az éves, havi költségvetés tervezésben való részvétel. A bevételek pénztárba való befizetése. A bevételek, kiadások vezetése, nyilvántartása. A számlakezelés. A megbízási szerzıdések elıkészítése. A szervezıi ívek vezetése. Az étkezési utalványok ügyintézése. Az ebéd ügyintézése a mővelıdési ház és a központi irányítás részére. Az 50%-os vasúti kedvezmény nyilvántartása. A könyvtárban és a mővelıdési házban kapott gazdasági jellegő feladatok elvégzése. Szegedi Magdolna gondnok A mővelıdési ház és a központi irányítás rendeltetésszerő üzemeltetésének biztosítása, a technikai csoport irányítása. 9

10 Leltárfelelıs. Álló és fogyóeszközök intézményen belüli áthelyezések ügyintézıje. A mővelıdési ház kis és nagy értékő eszközeinek kölcsönzése, ügyintézése. A védı- és munkaruha ügyintézése. A karbantartási munkák felelıse. Koordinálja az idıszakos karbantartásokat, takarításokat. A lángmentesítés, rovarirtás, szennyvízszippantás szükségességének felülvizsgálata, lebonyolításának ügyintézıje. A vásárlások, beszerzések bonyolítása. A selejtezés tervezése. A könyvtártól kapott gondnoki feladatok ellátása. Dr. Modrovitsné Demény Erika ügyviteli munkatárs, titkárnı A mővelıdési ház adminisztratív feladatainak ellátása, iratkezelés digitálisan is. Jegyek, bérletek készítése, elszámolás a gazdasági ügyintézı felé. Fénymásoló üzemképességének biztosítása, karbantartás megrendelése. A munkarend, a szabadságok nyilvántartása. A jelenléti ívek vezetésének figyelemmel kísérése, havi összesítése. A mővelıdési ház kis és nagy értékő eszközeinek kölcsönzése, ügyintézése a mővelıdési ház minıségirányítási programjában rögzítettek alapján. A könyvtártól kapott adminisztratív feladatok elvégzése. Szükség esetén ügyelet ellátása. Vecsera Zoltán és Kovács István technikusok A mővelıdési ház, a tagintézmények, a külsı szervek rendezvényeinek hangosítása, világosítása. A fény és hangtechnikai eszközök üzemképességének biztosítása. Hang- és képfelvételek készítése, másolása. A technikai ügyelet biztosítása. Az ANK és a mővelıdési ház által szervezett intézményen belül és külsı helyszínen szervezett programok hang- és fénytechnikai kiszolgálása (konferenciák, tanácskozások stb.) Csoportok Állandó csoportjaink, szakköreink Csoportnév: Létszám: Helyszín: 1. Nyugdíjas Klub 47 fı ANK Mővelıdési Ház 2. SCI-FI és UFO Klub 10 fı ANK Mővelıdési Ház 3. Bacchus Borklub 54 fı ANK Mővelıdési Ház 4. ANK Break Klubt 20 fı ANK Mővelıdési Ház 5. ANK Lady Fitnes 30 fı ANK Mővelıdési Ház 6. Sportaerobik és 30 fı ANK Mővelıdési Ház Sportgimnasztika Egyesület 7. Apáczai Néptáncegyüttes 28 fı ANK Mővelıdési Ház 8. Ifjúsági Klub 30 fı ANK Mővelıdési Ház 9. Ifjúsági Filmklub 15 fı ANK Mővelıdési Ház 10

11 10. Kertvárosi Baba-Mama Klub 14 fı ANK Mővelıdési Ház 11. Manótorna 10 fı ANK Mővelıdési Ház 12. Boksz 3 csoport 90 fı ANK Mővelıdési Ház 13. Internetezı Nagyik Klubja 20 fı ANK Mővelıdési Ház 14. Elsısegély szakkör 15 fı ANK Gimnázium, Kollégium 15. Énekvarázs 25 fı ANK Mővelıdési Ház 16. Makett klub 8 fı ANK Mővelıdési Ház 17. ANK Nyugdíjasainak klubja 65 fı 18. Alakformáló asszonytorna 20 fı Tolsztoj utca 19. Kertészkedık Klubja 10 fı Tolsztoj utca 20. Ezüst győsző foltvarró Klub 10 fı Tolsztoj utca 21. Cukorbetegek Klubja 10 fı Tolsztoj utca 22. Senior torna 7 fı Tolsztoj utca 23. Nyitott Kapuk KertÉsz Kulturális Egyesület 34 fı Tolsztoj utca Intézményvezetı Az ANK Mővelıdési Ház intézményvezetıje Dombi Erzsébet/Mirolya Erzsébet/, helyettese nincs. Munkaideje óráig, illetve óráig, illetve rendezvényekhez alkalmazkodva hétvégéken is. Ügyeleti munkában is részt vesz Tárgyi feltételek Az intézmény mőködésébıl adódóan, feladatai gazdaságos és hatékony ellátásához a mővelıdési ház az intézményegységek által használt tereivel is hozzájárul. A 2011-es évben is kiemelt feladatunk az intézményvezetés, a mővelıdési ház, illetve a mővelıdési ház területén tevékenységet végzı intézményegységeink teljes körő kiszolgálása (pl. mővészeti iskola tánc, balett, képzımővészeti és kerámia órái; az általános iskolák a gimnázium, a könyvtár, a pedagógiai szakszolgálatok), illetve az intézmény gazdasági hatékonyságának megırzése együttmőködve az ANK logisztikai menedzserével. Az ANK önállóan gazdálkodóan mőködı státuszból önállóan mőködı maradt. Gazdasági önállóságunk megszőnte után az elszámoló ház rendszerébe integrálódva tevékenykedünk január 1- tıl. Ez az átállás az összetettségünk miatt kicsit nehézkesen indult, de megteszünk mindent az normális mőködés kialakításáért A belsı terek használata A teret használó A használt tér intézményegység tulajdonosa A használt termek száma, megnevezése Mővészeti Iskola Mővelıdési ház 1 balett terem 1 tornaterem 1 aula és színházterem 1. Sz. Ált. Iskola Mővelıdési ház 1 tornaterem 1 balett terem 1 oktató terem Megállapodás készült a használat rendjérıl 11

12 1 kerámia terem 1 aula és színházterem 1 bázis iskola terme 2. Sz. Ált. Iskola Mővelıdési ház 1 tornaterem 1 balett terem 1 - kerámia 1 aula és színházterem Gimnázium Mővelıdési ház 1 Apáczai terem 1 aula és színházterem 1 2. terem Kollégium Mővelıdési ház 1 aula és színházterem Óvodák Mővelıdési ház 1 színházterem 1 2. terem 1 tornaterem Könyvtár Mővelıdési ház 1 színházterem Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Martyn Ferenc Mővészeti Iskola Mővelıdési ház 1 aula és színházterem Mővelıdési ház FPSZ Mővelıdési ház + FPSZ Illyés Gyula Ált. Iskola Mővelıdési ház 1 informatika terem 1 Apáczai terem 1 színházterem 1 aula és színházterem Közös tereink A mővelıdési ház tereinek használatát folyamatszabályozta, amely a Minıségbiztosítási Programban rögzített. Az egységek által használt termek idıbeosztását az órarendek a teljesség igénye nélkül tartalmazzák. A változás, a változtatás a tanév során az újonnan felmerülı igények alapján, a lehetıségekhez igazodva történik. A közös tereink használatánál a mővelıdési házban található eseménynaplóba való elızetes bejegyzések, igénybejelentések irányadók, valamint a rendezvénylap kitöltése szükséges. Közös terünk az agóra. Felújított külsı környezetünk, a felújított TÉR gondozásába illetve óvásába a mővelıdési ház a polgárırök segítségével bekapcsolódik Az év legfontosabb céljai: 12

13 Módosítsuk és aktualizáljuk az SZMSZ és a Pedagógiai Mővelıdési Programot.HÁZIREND aktualizálása Módosítsuk a belsı szabályzatainkat. Szélesítjük tovább a kistérségi közmővelıdési együttmőködést. Pályázatok,írása és gondozása, programok biztosítása, közös rendezvények, kiállítások szervezése. Irányított önértékelés és dolgozói teljesítményértékelés A szolgáltatások bıvítése, elsısorban a lakótelepi népesség számára. Színes fénymásolás és nyomtatás, több gép internetezéshez, életpálya tanácsadás, rendszeres ingyenes eü. szőrések szervezése,számítógépes ismeretek tanítása, képzések. Képzések szervezése. A mővelıdési ház a szabad idıben a mővelıdési folyamatokhoz, a közösségi kapcsolatokhoz, a tevékenységi formák sokaságát vonultatja fel. Az egyetemes, helyi és kisebbségi kultúra értékeinek közismertté tétele a különbözı korú, nemő, érték és érdekrendő csoportok mővelıdési és közéleti szükségleteihez életképességének és alkalmazkodni tudásának fejlesztéséhez szeretnénk járulunk hozzá különbözı közmővelıdési formákkal, amint a fentiekbıl is látszik év kiemelt feladatai: Az SZMSZ és a Pedagógiai Mővelıdési Program aktualizálása. Az esélyegyenlıséggel összefüggı rendezvények szervezése. A minıségfejlesztési tevékenység fejlesztése. A minıségfejlesztési tréningen való részvétel, belsı képzések szervezése. Egészségstratégiai programhoz kapcsolódva prevenciós rendezvények szervezése évben 2 egészségnap szervezése A belsı szakmai együttmőködés erısítése, megállapodások kötése. Folyamatszabályozások aktualizálása. Az intézmény PR és marketing munkájának fejlesztése. A helyi kulturális programsorozatokba való bekapcsolódás pl. Pécsi Napok keretén belül rendezvények szervezése. Az aktív lakótelepi társadalom fejlesztésében való közremőködés lakótelepi szórakoztató és kulturális programok szervezése, vagy biztosítása pl. operett sorozat, vígjáték sorozat stb. Újabb területekkel bıvítjük a pécsi kistérség és intézményünk együttmőködését (képzések, pályázatok, szakmai tanácsadás). A külsı szakmai együttmőködések fejlesztése. Belföldi-külföldi partnerekkel további kapcsolat építés (Szerbia, Hollandia, Lengyelország, Németország). Új programok bevezetése a lakótelepi kallódó ifjúság számára A Mővelıdési Ház szolgáltatásai és a meglévıkhöz kapcsolódó fejlesztési terveink: Internet-szolgáltatásunk fejlesztése. Újabb állomás bevonása a szolgáltatásba, a régiek felújítása. Az aulában az információs bázis, tervezzük korszerősítését. Alkalmi vásárok, kiállítások lehetıségének biztosítása. Büfék és kávéautomata mőködtetése. Terem- és eszközbérlési lehetıség. Városi programokról információ szolgáltatás, illetve belépıjegyek árusítása. 13

14 Életpálya tanácsadó mőködése Felnıtt és gyermek szabadidıs programok Közösségekbe, klubokba, szakkörökbe való bekapcsolódás lehetısége, a szabadidı hasznos eltöltésének lehetıségei a kínálat bıvítése az igényeknek megfelelıen Rendezvényszervezés, technika és eszközbérlési lehetıség biztosítása. Nyomtatás és fénymásolás szolgáltatás. Mővelıdési Ház nagyrendezvényei 2010/11 évben Szülık Akadémiája 5 elıadás májusig január 21.A Magyar Kultúra Napja tiszteletére HAMUPIPİKE c. táncjáték bemutatása Alapítványi szülıi bálok ANK Gimnázium Szalagtőzı 2011.február-április Bérletes gyermekszínházi elıadások február 12. Apáczai Társastánc Fesztivál 2011.március 5. IV.Dél- Dunántúli Magyar és Nemzetiségi Térségi Népzenei Verseny március Apáczai Szakmai Napok Korai fejlesztık XII. Országos Konferenciája Pedagógusnap Gyermek és ifjúsági színházi elıadások 2011 március ANK Gimnázium 25.évford.jubileumi programok április Regionális kistermelıi borverseny április Országis citeraverseny május 15. Lakótelepi egészségnap- prevenciós program május 21. Apáczai Táncfesztivál Gyermeknapi programok Civil közösségek Napja június-július Nyári kézmőves táborok szeptember VI. Honvéd téri Napok 2011.szeptember II. Kertvárosi szüreti fesztivál 2011.november IX.Bacchus Borklub Márton napi borszentelı ünnep Lakótelepi Mikulás Karácsonyi ünnepségek iskolaik, városrészek illetve nemzetiségek Kiállítások az aulában illetve a galérián minden hónapban. Kiállítási terv mellékelve. Pécs, február 14. Dombi Erzsébet a mővelıdési ház igazgatója 14

15 15

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Művelődési Ház 2010.01.04. 2010.01.10.

Művelődési Ház 2010.01.04. 2010.01.10. 01. 04. 01. 05. 01. 06. 01. 07. 01. 08. 55 Gimnázium rendezvény Termékbemutató/vásár 12 45 Gimnázium rendezvény 7 30 Német nyelvvizsga 7 30 Német nyelvvizsga 00 Kerekítő játékklub 17 00 Kertvárosi polgárőrség

Részletesebben

Rendezvények színházterem. Apáczai terem: 7 30 Német nyelvvizsga Tárgyaló terem: 10 00 Kerekítő játékklub

Rendezvények színházterem. Apáczai terem: 7 30 Német nyelvvizsga Tárgyaló terem: 10 00 Kerekítő játékklub 01. 04. 01. 05. 01. 06. 01. 07. 01. 08. 00 19 000 55 Gimnázium rendezvény 12 45 Gimnázium rendezvény 7 30 Német nyelvvizsga 7 30 Német nyelvvizsga 00 Kerekítő játékklub 17 00 Kertvárosi polgárőrség 16

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek 2010/2011. évi mőködésérıl

Részletesebben

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására 13. Tisztelt Közgyőlés Az 1997. évi CXL. törvény a települési önkormányzatok kötelezı feladatává tette a könyvtári és közmővelıdési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

emagyarország - VITA-PONT

emagyarország - VITA-PONT emagyarország - VITA-PONT Szervezeti és Mőködési szabályzata A emagyarország - VITA-PONT célja az Internet használat elterjesztése, valamint az információs társadalom szolgáltatásainak megismertetése,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

Beszámoló A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben 2011/2012 tanév során végzett munkáról Orosháza 2012. 06.12.

Beszámoló A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben 2011/2012 tanév során végzett munkáról Orosháza 2012. 06.12. Beszámoló A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben 2011/2012 tanév során végzett munkáról Orosháza 2012. 06.12. 1 Az intézmény rövid bemutatása A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - 2 0 1 0. a u g u s z t u s 0 5. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı e-hírlevelét olvassa. Civil Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól Mottó: A Kultúra fáján vannak ugyan fanyar gyümölcsök is amelyek termései a kultúrának, de ettől még a fa gyümölcsfa marad. Az, hogy mennyi a fanyar és mennyi a nemes gyümölcs a legtöbb esetben nem a fától

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK 1 2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK ELFOGADTÁK A SZAKKÉP- ZÉSI TÖRVÉNY TERVEZE- TÉT A kormány szerdai ülésén elfogadta a szakképzés rendszerének megújítását célzó törvény tervezetét - jelentette

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve Tóvárosi Általános Iskola 8000. Székesfehérvár, Iskola tér 1. tel/fax: 22/505-730 http://www.tovarosi.hu E-mail: tovarosi@gmail.com 2008/2009. tanév munkaterve Székesfehérvár, 2008. augusztus 29. A Tóvárosi

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Beszámoló a BTSSZ 2010. évi tevékenységérıl Mőködés

Beszámoló a BTSSZ 2010. évi tevékenységérıl Mőködés Beszámoló a BTSSZ 2010. évi tevékenységérıl Mőködés A BTSSZ kiemelten közhasznú szervezet, mely Alapszabályában megfogalmazott célja szerint szolgálja Budapesten és környékén a természetjárást. Fı feladata

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) 1 OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) (Évi óraszám: 9-12. évfolyam: 37 óra, 13. évfolyam: 32 óra) Célok és feladatok Az osztályfınöki óra funkciói - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében,

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI PROGRAMJAIRÓL A már második alkalommal szervezi meg a Mi a pálya? elnevezéső, regionális szintő pályaválasztási rendezvénysorozatát. Az

Részletesebben

Módosítva: 32/2004.(VII.01.) Hatályba léptetve:2004. július 01.

Módosítva: 32/2004.(VII.01.) Hatályba léptetve:2004. július 01. Kunszentmiklós Város képviselı-testületének 23/1999. (XI.19.) önkormányzati rendelete a városi önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról Módosítva: 32/2004.(VII.01.)

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló Statisztikai számjel: 18831322-9133-529-09 Adószám: 18831322-1-09 Közhasznúsági jelentés Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 4025 Debrecen, Török

Részletesebben

A TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM BEVEZETÉS 2 1. Általános információk 2 2. Szervezeti leírás 4 3. Működési leírás 8 4. A helyettesítés általános

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

2016. évi munka és rendezvényterve.

2016. évi munka és rendezvényterve. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ - Művelődési Központ és Könyvtár - 2016. évi munka és rendezvényterve. Készítette: Csenger, 2015. október 21. szakmai vezető Az intézményünk

Részletesebben

Esélyegyenlıségi programok összehangolása a soproni járás területén Szervezeti felelısségi rendszer

Esélyegyenlıségi programok összehangolása a soproni járás területén Szervezeti felelısségi rendszer ÁROP-.A.3-204-204-0077 Esélyegyenlıségi programok összehangolása a soproni járás területén Szervezeti felelısségi rendszer ÁROP-.A.3-204-204-0077 A szervezeti felépítés tükrözi a szervezetben mőködı felhatalmazások

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS. 2003. 35. évf. 1-4. szám

CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS. 2003. 35. évf. 1-4. szám CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS 2003. 35. évf. 1-4. szám CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS Közmővelıdési, felsıoktatási, iskolai és szakkönyvtárosok híradója 2003. 35. évfolyam 1/4. szám 2 E számunk munkatársai ÁBRAHÁM

Részletesebben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Dankó László 1 Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Az Európai Unió költségvetési kiadásainak közel felét kitevı agrárpolitikai rezsim tarthatatlansága, valamint a WTO Dohai

Részletesebben

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2010/2011-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Győző igazgató Újszász, 2011. augusztus

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben