A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl"

Átírás

1 A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. -ának felhatalmazás alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed a megyei közgyőlésre és annak bizottságaira (a továbbiakban: Közgyőlés), a Közgyőlés elnökére, alelnökeire, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), a megyei önkormányzat által irányított, feladatai ellátásában közremőködı költségvetési intézményekre (a továbbiakban: Intézmények), a Német Területi Kisebbségi Önkormányzatra, a Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzatra, a Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzatra, a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés szervezési Társulásra, a Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Irodára (a továbbiakban: Védelmi Iroda), és a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Irodára (a továbbiakban: Területi Választási Iroda). A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETI RENDJE 2. (1) A költségvetési elıirányzatok címekre tagolódnak. (2) A Hivatal, az Intézmények, a Német Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat, és a Komárom- Esztergom Megyei Szakképzés szervezési Társulás alkotnak egy-egy költségvetési címet. (3) A jelen rendeletben meghatározott valamennyi elıirányzat kiemelt elıirányzatnak, a kiemelt elıirányzaton belüli minden további részletezés részelıirányzatnak minısül. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. (1) A megyei önkormányzat költségvetésének - bevételi összege a költségvetési címeket alkotó, a jelen rendelet 2. (2) bekezdésében felsorolt költségvetési szervezetek bevételi elıirányzatainak, - kiadási összege a jelen rendelet 2. (2) bekezdésében felsorolt költségvetési címeket alkotó költségvetési szervezetek kiadási elıirányzatainak összege. (2) Költségvetési bevételek összesen: E Ft - mőködési bevétel: E Ft - felhalmozási bevétel: E Ft (3) Kiadások összesen: E Ft

2 - mőködési kiadás: E Ft - felhalmozási kiadás: E Ft (4) A bevételi és a kiadási összegek egyenlege (hiány): E Ft - mőködési egyenleg: E Ft - felhalmozási egyenleg: E Ft A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 4. (1) A Közgyőlés a./ a E Ft mőködési hiány - belsı finanszírozására a évi, kötelezettségekkel nem terhelt pénzmaradvány terhére E Ft felhasználását, - külsı finanszírozására E Ft mőködési hitel felvételét, b./ a E Ft felhalmozási hiány - belsı finanszírozására a évi, kötelezettségekkel nem terhelt pénzmaradvány terhére E Ft felhasználását engedélyezi. (2) A Közgyőlés a megyei önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartására, az esedékes fizetési kötelezettségek határidıre történı teljesítéséhez a számlavezetı ERSTE Banknál E Ft összegő folyószámla, és E Ft összegő munkabér hitelkeret megnyitását, és szükség szerinti felhasználását engedélyezi. A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŐ RÉSZLETEZÉSE 5. A tárgyévi összes mőködési és felhalmozási célú kiadást és bevételt, valamint a hiány külsı és belsı finanszírozását tartalmazó összevont mérleget (fımérleget) az 1. sz. melléklet, a tárgyévi összes mőködési célú kiadást és bevételt tartalmazó mőködési mérleget az 1/a. sz. melléklet, a tárgyévi összes felhalmozási célú kiadást és bevételt tartalmazó felhalmozási mérleget az 1/b. sz. melléklet tartalmazza. A HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE 6. (1) A Hivatal évi tervezett, - hitel és pénzmaradvány nélküli bevételeinek összege: E Ft - kiadásainak összege: E Ft (ebbıl intézményi támogatás: E Ft) (2) A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó, teljes jogkörő költségvetési szerv mőködési és felhalmozási kiadásokat és bevételeket részletezı költségvetését a 2. sz. melléklet, a mőködési és felhalmozási kiadások részletezését a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Hivatal költségvetésében kell megtervezni az alábbi szervezetek évi mőködési és felhalmozási célú kiadásait és bevételeit: - a Hivatal, - a Közgyőlés, - a Védelmi Iroda, - a Területi Választási Iroda. 2

3 (4) A Hivatal önkormányzati igazgatási feladataihoz rendelt kiemelt elıirányzatokon belüli részelıirányzatok közötti átcsoportosításra a Közgyőlés elnöke jogosult. (5) A megyei elismerı díjakhoz rendelt pénzjutalmak összege: - Komárom-Esztergom Megyéért kitüntetı díj: br.150 E Ft/fı - Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai díj : br. 100 E Ft/fı - egyéb díjak, elismerések: br. 70 E Ft/fı ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 7. (1) A évi teljes adósságszolgálat (kamat, tıke) összege: E Ft, - a tárgyévet megelızıen vállalt adósság törlesztése: E Ft, - a tárgyévben keletkezı adósságtörlesztése: E Ft. (2) Biztosítani kell az önkormányzat likviditásának fenntartását, az adósságszolgálati kötelezettségek határidıben történı teljesítését. A közgyőlés vállalja, hogy a költségvetés évközi egyensúlyának biztosítására felvett hitelek idıtartamára a tıke és járulék törlesztésére szolgáló fedezetet a többi mőködési és felhalmozási célú kiadást megelızıen teljesíti. (3) Az adósságszolgálat részletezését a 2/b. sz. melléklet tartalmazza. A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK 8. (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására a jogcím kötöttség nélkül felhasználható általános tartalék összege: E Ft (2) A költségvetésben nevesített kiadási elıirányzattal nem, vagy csak részben rendelkezı célok teljesítését, feladatok végrehajtását elsısorban a felhasználási célhoz és feladattípushoz rendelt mőködési és felhalmozási céltartalékok felhasználásával kell finanszírozni. (3): A céltartalékokba helyezett kiadási elıirányzatok összege: E Ft, - mőködési céltartalékok: E Ft, - felhalmozási céltartalékok: E Ft. (4) A céltartalékok kiadási elıirányzatait 2/d. sz. melléklet tartalmazza. AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE, ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAI 9. (1) Az Intézmények saját bevételeikbıl, és a fenntartó által biztosított támogatásból (állami és önkormányzati) gazdálkodnak. (2) Az Intézmények tárgyévi finanszírozásának szerkezete: összes bevétel: E Ft (ebbıl Szent Borbála Kórház: E Ft) - saját bevétel: E Ft (ebbıl Szent Borbála Kórház: E Ft) - fenntartói támogatás: E Ft 3

4 (ebbıl Szent Borbála Kórház: 0 Ft) - a fenntartói támogatásból állami támogatás : E Ft - a fenntartói támogatásból önkormányzati támogatás: E Ft (3) Az Intézmények összesített költségvetését a 3. sz. melléklet, az egyes Intézményi költségvetéseket a 3/a. sz. mellékletek tartalmazzák. (4) Az Intézmények finanszírozása kiskincstári rendszerben történik. (5) Az Intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik. A térítési díj mértéke legalább az adott tevékenység, termék igazolt önköltsége. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevételeket a tárgyévben, vagy az azt követı évben az alaptevékenység színvonalának emelésére kell fordítani. (6) Az Intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a jogszabályokban meghatározott garantált illetményt meghaladó illetményt, illetve pótlékot kizárólag a Közgyőlés elnöke engedélyezhet. (7) Az Intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére étkezési támogatást csak a szükséges fedezet megléte esetén biztosítható. A fenntartó a jelen rendelet hatályba lépésének idıpontjában a szükséges fedezettel nem rendelkezik. (8) Az Intézmény vezetıje kezdeményezheti a Közgyőlés elnökénél a rendelkezésére álló egyes kiadási elıirányzatoknál keletkezett megtakarítás, illetve a számára elıírt egyes bevételi elıirányzatok túlteljesítése esetén étkezési támogatás, vagy egyéb béren felüli, legfeljebb a tárgyévre érvényes juttatás biztosítását. (9) Felhatalmazást kap a Szent Borbála Kórház fıigazgatója, hogy az általános szabályoktól eltérve saját bevételeinek terhére étkeztetési támogatást, vagy egyéb béren felüli juttatást biztosítson munkavállalói részére. (10) Az Intézményt megilletı, éves szinten nettó összegben egybeszámított behajthatatlan követelés elengedését E Ft ot meghaladó követelés esetén a Közgyőlés, E Ft ot meg nem haladó követelés esetén a Közgyőlés elnöke, E Ft alatti követelés esetén az Intézmény (Hivatal) vezetıje engedélyezheti. A követelések behajthatatlanságát az elengedés kezdeményezıjének bizonyítania kell. Az önkéntes teljesítésre történı felhíváson kívül az éves szinten egybeszámított 100 E Ft értékhatárt el nem érı kis összegő követelést behajtásra elıírni nem kötelezı. (11) Az Intézmények a jelen rendelet mellékleteiben meghatározott költségvetéseik kiemelt elıirányzatai között saját hatáskörben elıirányzat módosítást nem hajthatnak végre. (12) A kiemelt elıirányzatokon belüli részelıirányzatok módosítására az Intézmény vezetıje fenntartói engedély nélkül jogosult. Az Intézmény vezetıjének jogszerő részelıirányzatmódosítási intézkedése legfeljebb a tárgyévre érvényes kötelezettségvállalást keletkeztethet. 10. A megyei önkormányzat vagy intézménye javára szóló vagyonjuttatás elfogadásáról - a közgyőlés dönt, ha a vagyontárgy bruttó forgalmi értéke eléri az E Ft-ot, - az intézmény vezetıje dönt, ha a vagyontárgy bruttó forgalmi értéke nem éri el az E Ft-ot. 11. A nem kötelezı többletfeladatok évi vállalásának közgyőlési engedélyezésére csak kivételesen, a prognosztizált mőködési kiadások ismerete, és a szükséges finanszírozási fedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. 4

5 INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMKERETEK 12. (1) A Hivatal és az Intézmények munkavállalói létszámkereteit a 4. sz. melléklet tartalmazza. A munkavállalói létszámkeretekbe tartoznak a Hivatal és az Intézmények - alapító okirataiban meghatározott - alapfeladatait ellátó megbízási (polgári jogi) jogviszonyban állók is (alapfeladatos megbízások). Az alapfeladatot ellátók részére számla nélkül kifizetett megbízási díjakat a személyi juttatások között kell elszámolni. Alapfeladat ellátására megbízási jogviszony létesítése nem ütközhet a Hivatalra, illetve Intézményekre vonatkozó munkajogi és ágazati jogszabályok rendelkezéseivel, és a színlelt szerzıdés kötésének tilalmába. A Prémium Évek Programban résztvevı közalkalmazottakat és köztisztviselıket nem kell figyelembe venni a létszámkeretek meghatározásakor, de a megszüntetésre került álláshelyeiket nem lehet betölteni. (2) A közalkalmazott, illetve köztisztviselı távolléte esetén a munkáltató a távollévı munkaköri feladatainak folyamatos és szakszerő ellátása érdekében a munkaköri feladatok ideiglenes szétosztására, a belsı helyettesítés megszervezésére köteles. (3) A január 1-jén be nem töltött álláshelyek illetményfedezete nem az Intézmények költségvetésében, hanem a Hivatal költségvetésében, mőködési céltartalékba helyezve került megtervezésre. (4) A Hivatal és az Intézmények a nem alapfeladataik körébe tartozó, elsısorban üzemeltetési feladataik költségcsökkentı, illetve hatékonyabb ellátása érdekében a Közgyőlés elnökének egyetértésével vállalkozási, illetve szolgáltatási szerzıdést köthetnek (egyéb megbízások. A kiszervezett feladatokat ellátók nem tartoznak az engedélyezett létszámkeretekbe, és a megrendelıt terhelı vállalkozói - szolgáltatói díjakat a dologi költségek között kell elszámolni. (5) A Prémium Évek Programban résztvevı közalkalmazottakat és köztisztviselıket (ügykezelıket) megilletik a kötelezı béren felüli juttatások. Nem kötelezı béren felüli juttatás biztosítása a munkáltatói mérlegelési jogkörébe tartozik. (6) A köztisztviselıi jogviszony keretében foglalkoztatottak illetményalapja: Ft. BANKSZÁMLA VEZETÉS 13. A Hivatal és az Intézmények bankszámla-vezetı pénzintézete az ERSTE Bank Hungary Zrt. PÓTLÓLAGOS FORRÁSOK BEVONÁSÁNAK, ÉS A TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS KÖVETELMÉNYE 14. (1) A Közgyőlés a finanszírozási források gyarapítása céljából elrendeli a költségvetési bevételek pályázati úton történı növelését. (2) A hivatali és intézményi kiadási elıirányzatokat csak a feladat ellátásához feltétlenül szükséges mértékben lehet felhasználni. A kiadási elıirányzatok felhasználását finanszírozási ütemterv szerint, a bevételek teljesüléséhez kell igazítani. 5

6 A KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉNEK JOGOSÍTVÁNYAI 15. (1) A Közgyőlés elnöke felhatalmazást kap: a) az engedélyezett mőködési, folyószámla és munkabér hitel szerzıdések megkötésére, a hitelek szükséges mértékő igénybevételére, b) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére, c) a évi központi céljellegő mérlegelést nem igénylı pótelıirányzatok saját hatáskörben történı felosztására, d) pótlólagos mőködési vagy fejlesztési források elérését célzó pályázatok benyújtásának elrendelésére, e) a Hivatal költségvetésében megtervezett bevételi elıirányzatok teljesítésének elıírására, a Hivatal költségvetésében megtervezett kiadási elıirányzatok rendeltetésszerő, illetve jogcím szerinti felhasználására, az általános tartalék, és a céltartalékba helyezett kötvényértékesítési bevétel, a zárolt kiadási elıirányzatok, valamint a bizottsági keretek kivételével, f) a céltartalékba helyezett kötvényértékesítési bevétel államilag garantált, illetve a bank által 100 %-ban szavatolt befektetésére, g) a január 1-jén be nem töltött hivatali és intézményi álláshelyek betöltésének engedélyezésére, illetve a szükséges illetményfedezetnek a mőködési céltartalék terhére történı biztosítására. (2) A költségvetési bevételi elıirányzatok idıarányos nem teljesülése, vagy a teljesülés végleges meghiúsulása esetén a Közgyőlés elnöke jogosult a hatáskörébe nem tartozó kiadási elıirányzat(ok) felhasználásának ideiglenes, legfeljebb 3 hónapos felfüggesztésére. A felfüggesztett elıirányzatok zárolásáról, törlésérıl vagy csökkentésérıl a Közgyőlés elnökének elıterjesztése alapján a Közgyőlés a költségvetési rendelet módosításával dönt. (3) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Közgyőlés elnöke az Áht nak felhatalmazása alapján a Hivatal és Intézmények költségvetési elıirányzatai körében átmeneti - az Áht. és a jelen rendelet szabályaitól eltérı - intézkedéseket hozhat, amelyekrıl a Közgyőlés legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében eljárva a Közgyőlés elnöke a kiemelt elıirányzatok között is átcsoportosítást hajthat végre, kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet. A BIZOTTSÁGOK RÉSZÉRE ÁTRUHÁZOTT DÖNTÉSI HATÁSKÖRÖK 16. A Közgyőlés az idegenforgalmi keret felhasználását a Mővelıdési, Oktatási, Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottság hatáskörébe utalja. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ FORRÁSÁTADÁSOK 17. (1) A megyei önkormányzat tárgyévi felújítási feladatainak finanszírozására összesen E Ft, beruházások, beruházási célú forrásátadások feladatainak finanszírozására összesen E Ft kiadási elıirányzat vehetı igénybe. A tárgyévre elıirányzott felújítási, 6

7 beruházási, beruházási célú forrásátadások kiadásaiból E Ft-ot a évben kibocsátott kötvény bevétel terhére kell biztosítani. (2) A rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló vis major keret összege E Ft. A vis maior keretet felhasználása esetén a tartalék elıirányzatok terhére az eredeti E Ft-os szintre kell feltölteni. A keretbıl kizárólag a rendkívüli helyzetek azonnali megszüntetéséhez szükséges ideiglenes intézkedések finanszírozhatók. (3) évben új felújítási, illetve beruházási projekt elıkészítését, illetve megkezdését a Közgyőlés csak akkor engedélyezi, ha az elıkészítés és kivitelezés, valamint az üzemeltetés finanszírozási igénye nem növeli a költségvetési hiány összegét. (4) Beruházási (felújítási) célú forrásátadásra megtérítési kötelezettséggel, vagy az adott beruházás (felújítás) eredményeként létrejött vagyonból (értéknövekedésbıl) legalább az átadott forrás mértékéig történı tulajdonszerzési jog kikötésével kerülhet sor. E rendelkezéssel ellentétes kötelezettség vállalására csak kivételesen, és csak önkormányzati vagy állami (kincstári) tulajdonban lévı, vagy tulajdonba kerülı ingó vagy ingatlan esetén kerülhet sor (1) A megyei önkormányzat költségvetésébıl támogatott szervezetek, illetve személyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerő felhasználásáról. A számadási kötelezettség nem teljesítése esetén a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni, és intézkedni kell a folyósított támogatási összeg behajtásáról. A közgyőlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága jogosult, a Hivatal belsı ellenıre köteles ellenırizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettségek teljesítését. (2) A támogatási szerzıdéseket a megyei önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni. A támogatási összeg utalványozásának feltétele a honlapos közzététel igazolása. 19. A Közgyőlés a évi költségvetési rendelet megalkotásáig felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy a Közgyőlés, az Intézmények, és a Hivatal folyamatos és szakszerő mőködése érdekében az elfogadásra kerülı évi költségvetés terhére a évi költségvetési rendeletben eredetileg meghatározott - intézményenkénti fenntartói támogatási elıirányzat egyhavi átlagának megfelelı elıleget utaljon az Intézmények részére, - az önkormányzati igazgatási elıirányzat egyhavi átlagának megfelelı elıleget, és a januárjában esedékes Magyar Kultúra Napja rendezvényi költségeit a Hivatal részére biztosítsa. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZAKKÉPZÉS SZERVEZÉSI TÁRSULÁS ÉS A TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSE 20. (1) A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés szervezési Társulás és a területi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: Egyéb Költségvetési Szervezetek) költségvetéseit az 5-8. sz. mellékletek tartalmazzák. (2) Az Egyéb Költségvetési Szervezetek által elkészített és általuk elfogadott költségvetések változtatás nélkül beépültek a megyei önkormányzat évi költségvetésébe. Ezen 7

8 költségvetések módosítására kizárólag az eredeti költségvetés elfogadására felhatalmazott Társulási Tanács, illetve az érintett kisebbségi önkormányzat képviselıtestülete jogosult. (3) A kisebbségi önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Hivatal, a Komárom- Esztergom Megyei Szakképzés szervezési Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet, egyéb munkaszervezeti feladatait a Hivatal látja el. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 21. (1) A Hivatal és az Intézmények közbeszerzései esetén a Magyar Köztársaság évi költségvetését meghatározó törvényben meghatározott értékhatárokat kell alkalmazni. A Közgyőlés elnöke elrendelheti a törvényi értékhatárokat el nem érı becsült beszerzési érték esetén is a közbeszerzési törvény szerinti eljárás lefolytatását. (2) A rendelet 2/c. sz. melléklete a több éves kihatással járó feladatok forrás szükségletét, 9.sz. melléklete a Hivatali felújítási elıirányzatok részletezését; 10. sz. melléklete a bevételek PM által meghatározott jogcímek szerinti részletezését, 14. sz. melléklete a bevételek és kiadások évi prognosztizált alakulását, 11. sz. melléklete a likviditási (elıirányzat felhasználási) ütemtervet, 12. sz. melléklete az uniós támogatásból magvalósuló beruházások ismertetését, 13. sz. melléklete a közvetett támogatásokat, 15. sz. melléklete a helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határát tartalmazza. 22. E rendelet rendelkezéseit január 1-jétıl kell alkalmazni. Tatabánya, január 27. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Popovics György a megyei közgyőlés elnöke 8

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésrıl és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól Esztergom

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETI RENDJE

A RENDELET HATÁLYA A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETI RENDJE A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 19 /2009. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 26-ai ülésére

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 26-ai ülésére KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1818/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.

A RENDELET HATÁLYA 1. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 3/2009. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére 1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT a a TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 29-i ülésére

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 29-i ülésére KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. január 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2009. (XI. 30.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(III.05.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben