Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával"

Átírás

1 Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP /1/B Összeállította: Dr. Bokkon László

2 1 A tantárgy tanításának alapelvei és céljai A stúdium keretében a hallgatók megismerik a pedagógiai kutatás szerepét, folyamatát, a kutatás stratégiáit, módszereit, fıbb eszközeit. értelmezik a kvantitatív, illetve a kvalitatív kutatás sajátosságait, szemléleti megközelítésének módját. Vizsgálják az egyes módszerekeszközök sajátosságait, alkalmazásuk lehetıségeit a pedagógiai tevékenység folyamatában. Képessé válnak a statisztikai módszereket alkalmazó szakirodalom megértésére, a megfelelı helyzetfeltáró, valamint statisztikai eljárások kiválasztására. Jártasak lesznek az alapvetı kutatási eszközök (kérdıív, megfigyelési szempontok) készítésében, az, egyszerőbb számítások elvégzésében, a kapott eredmények értelmezésében. A kurzus a hallgatók egyéni munkájára és az együttmőködésen alapuló tanulásra épül. Az anyagfeldolgozás - a kontaktórák során - kooperatív munkában együttmőködı hallgatói csoportok tevékenysége keretében valósul meg. További cél a gyakorlatorientáltság: egyrészt a foglalkozások során a hallgatói aktivitást, a problémaközpontúságot, az alkalmazást igénylı feladatok és feladathelyzetek által. Másrészt pedig a hallgatók egyéni (otthoni) önálló feladatvégzésének elıtérbe helyezése következtében. (A hallgatók önálló munkákat készítenek, amelyeket kutatásmódszertan portfóliójukban győjtik.) Következésképpen mindezek hatékonyan segítik a reflektív tanári (hallgatói) gondolkodás, a pedagógiai kompetenciák kialakulását, fejlıdését. A kompetenciák fejlesztése/fejlıdése - pedagógiai vonatkozásban - különösen az alábbiakban tekintendı fontosnak: az önálló és a társas tanulásra való képesség tekintetében; a problémamegoldó képesség és kreativitás, a megfelelı szintő kommunikáció területén; Továbbá feltételezhetı érdemleges fejlıdés a szociális kompetenciák esetében is (tolerancia, együttmőködés, segítségnyújtás). A megismerés (kognitív fejlıdés) vonatkozásában pedig egy saját élményő, gyakorlat és életközelibb tudás elsajátításának a képességét segíti. Célkitőzés, elvárás, hogy mindezen módszertani, szemléletbeli tartalmi változások a tanuláshoz, a körülményekhez való hallgatói viszonyulásokat, attitődöket is determinálják! F o g l a l k o z á s o k Sorszáma Témája Ideje (hónap, nap) 1. A pedagógiai kutatás metodológiai kérdései A pedagógiai kísérlet Deduktív (analitikus) jellegő kutatás Etikai követelmények, publikációs stílus A megfigyelés A kikérdezés Dokumentumelemzés Tartalomelemzés Tudásszintmérés A mérés, adatfajták Leíró statisztika Matematikai statisztika: öszefüggésvizsgálatok Matematikai statisztika: különbségvizsgálatok A kutatási eredmények értelmezése, közlése

3 15. Zárthelyi dolgozat írása Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei Rendszeres aktív részvétel a foglalkozásokon. A foglalkozások keretében a kooperatív technikák megismerése, gyakorlása. A tananyag elsajátítása egyrészt annak elméleti, ismeret -jellegő oldalát tekintve, másrészt pedig a képesség- jellegő tudást. Az értékelés gyakorlati jegy adásával történik Az értékelés ezért a tudás e kétféle területét érinti. Ennek megfelelıen (a szorgalmi idıszak végén) zárthelyi dolgozatot írnak a féléves tananyag elméleti kérdéseibıl. A zárthelyi dolgozat sikeres megírása a feltétele és egyúttal része is a gyakorlati jegy megszerzésének. A gyakorlati jegy másik fı összetevıje minden hallgató által önállóan otthon készített kutatásmódszertani feladatok győjteménye (tekinthetı portfóliónak is). Ez a feladatgyőjtemény az alábbiakat tartalmazza: (1) egy (a hallgató által szabadon választott, és általa elkészített) pedagógiai témával kapcsolatos kutatási tervet, (2) a kutatási témához kapcsolódó bibliográfiát (APA publikációs stílusban), (3) a kutatási témához (tervhez, tervezett módszerhez ) kapcsolódó (a hallgató által elkészített) kutatási eszközt, (4) az eszköz segítségével győjtött, feltárt, rögzített adatokat (pl. a 10 db kérdıívet, amelyet kitöltetett a hallgató 10 gyerekkel) (5) leíró statisztikai adatfeldolgozást (a fıs minta adatai alapján) A feladatgyőjtemény és a Zárthelyi dolgozat együttesen képezi a gyakorlati jegy végsı értékét.. A zárthelyi dolgozat 50 % -os- teljesítményszinten fogadható el. A zárthelyi dolgozat egyrészt a gyakorlati jegy megadásának feltétele belépıje, másrészt annak része is, de nem egyforma súllyal, nem egyforma arányban. Az Zh 40 % -ban a portfólió pedig 60 % -ban képezi részét a gyakorlati jegynek.

4 Jelmagyarázat: Ezzel a jellel * történt az egyes feladatokhoz, módszerekhez kapcsolt segédletek (munkalap, elemzést segítı szempontsor, fólia) jelölése pl. (*2/3) - Az elsı számjegy a feldolgozandó téma sorszáma (tehát a 2. számú 2x45 -es foglalkozásról van szó), - a ferde vonal utáni szám jelöli adott témakörön belül a 3. feladatot - Segítségével megtalálható a feladathoz tartozó munkalap, fólia, szempontsor a Segédletek -ben. Megjegyzés: a fóliasor helyett/mellett a PP prezentáció is rendelkezésre áll, amennyiben a laptop és a projektor biztosítva lesz! A foglalkozások leírása: Tananyag (Adott témakör keretében feldolgozandó tartalom) Igényelt idı (Minden témakörnél egységesen 2 x45 ) Nagyobb terjedelmő téma esetében a feldolgozás otthoni, önálló hallgatói munka keretében Feladat, módszer (Hallgatói és oktatói tanórai tevékenységek és feladatvégzés leírása) kiemelten a kooperatív tanulási technikák alkalmazására tekintettel) A feladat során használt, eszközök, segédanyagok (a hallgatók és/vagy az oktató által használt oktatási eszközök) Segédletek (a feladatok feldolgozását segítı munkalapok, feladatlapok, szempontsorok, fólia stb., amelyekre a Feladat, módszer c. szerkezeti egységekben utalás történik.)

5 1. hét Tananyag A pedagógiai kutatás metodológiai kérdései A pedagógiai kutatás célja, tárgya A pedagógiai kutatás jellemzıi, sajátosságai A pedagógiai kutatás folyamata A kutatási probléma kiválasztása, meghatározása, értékelése A kutatási hipotézisek megfogalmazása A kutatási stratégiák, módszerek, eszközök A minta és a mintavétel A kutatások fajtái Igényelt idı: 2 x 45 Feladat, módszer 1. Tájékoztatás, ismerkedés A tárgy oktatója ismerteti a stúdium célját, feldolgozásának és értékelésének, módját, valamint követelményeit. (Ld. fent leírtak alapján!) Az oktató felszólítja a hallgatókat, hogy (e stúdium keretében) az elsı találkozás alkalmával minden hallgató mutatkozzon be. Szabad választása alapján közöljön magáról információt. A további foglalkozások folyamán ugyanis rendszeresen párokban és csoportokban fognak tevékenykedni. 2. A pedagógiai kutatás célja, sajátosságai Az oktató beszélgetés formájában tájékozódik a hallgatói csoport - adott stúdiummal kapcsolatos - elızetes tudásáról. Fıbb szempontok: Mi a kutatás szerepe, funkciója (az ember életében, a tudományban)? Mi a kutatás (ok) tárgya? Mely ismérvek, sajátosságok jellemzıek a különbözı kutatásokra? Mely kutatási módszereket ismernek, melyekrıl hallottak? Melyek a kutatások fıbb típusai? Milyen pedagógiai kutatásokról, kísérletekrıl hallottak, tanultak? A feladat során felhasznált eszközök,, segédanyagok A pedagógiai kutatás folyamata Keresd a párját (*1/1) módszer segítségével az oktató hallgatói csoportokat alakít. A hallgatói összlétszám függvényében egy-egy csoport létszáma 3-5 fı között alakulhat.

6 Kapcsolatteremtı játék formájában történik, pl. úgy, hogy annyi képet vágunk részekre, ahány csoportot szeretnénk (ha az osztálylétszám nem osztható néggyel, akkor egy képet három vagy öt részre vágunk). A képdarabokat szétosztjuk, mindenkinek egyet - egyet, majd felszólítjuk a hallgatókat, hogy keressék meg az összetartozókat. A teljes képet összerakók alkotják majd a csoportot. Mindez történhet véletlenül is, amikor mindegy, ki melyik képrészletet kapja, de tudatosan is irányíthatjuk. Ha elıször összeállítjuk magunkban a csoportokat, majd a képeslapokat ellátjuk nevekkel, és így osztjuk ki, elérhetjük, hogy észrevétlenül, izgalmasan keresgélve, de mégiscsak a mi elgondolásunk szerinti csoportösszetétel alakuljon ki. A képek témája már elırevetítheti az óra anyagát, a kész képeket felhasználhatjuk a feladatmegoldásokban is. Képek helyett használhatunk mást is, pl. számokat valamilyen rendszer szerint, vagy szöveget (szövegrészleteket) stb. A szakértıi mozaik módszer segítségével dolgozzák fel a csoportok a tervezett tananyagot. Az új ismeretet tartalmazó szöveg, anyagrész: Falus Iván (2000): A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. In: Falus, (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatásba, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest ,amelyet az oktató elızetesen négy részre oszt: Mindegyik hallgatói csoportban a csoporttagok A, B, C, D, jelet (vagy hasonló értelemszerő megkülönböztetést, neveket) kapnak. (a kiemelt négy szövegrész, amelyet feldolgoznak): A jelőek: A kutatási probléma kiválasztása, meghatározása, értékelése o. B jelőek: A kutatási hipotézisek megfogalmazása o. C jelőek: A kutatási stratégiák, módszerek, eszközök kiválasztása o. D jelőek: A minta és a mintavétel o. továbbá a pedagógiai kutatás típusai (27-28.o.) A csoport minden tagja tehát más-más (A, B, C, D) szövegrészt kap, valamint a feldolgozáshoz munkalapot. (*1/2) Minden csoport kap egy-egy csomagoló papírt (vagy A/3-as lapot) és filctollat A hallgatók feladata: a) mindenki egyénileg elolvassa a kapott szövegét, b) az azonos betőjelő hallgatók- szakértık - összeülnek és megbeszélik az elolvasottakat, továbbá közös vázlatot írnak (pl. A/3-as lapra, vagy csomagoló papírra) c) minden hallgató visszamegy a saját, eredeti csoportjába és megtanítja a saját feldolgozott anyagát. A csoport - a kérdések, feladatok alapján - megbeszéli a választ - meggyızıdnek arról, hogy mindegyikıjük helyesen fog válaszolni (a késıbbiekben, pl. az ellenırzés során) a kérdésre. Ellenırzés: a diákkvartett módszer segítségével A módszer alkalmazásának lépései: A, B, C, D, jelek kiosztása /a csoportok elnevezése vagy számozása (már a foglalkozás kezdetén megtörtént) A tanár felteszi a kérdését, majd pedig kijelöli (vagy) kihúzza melyik jelő tanuló/hallgató, melyik asztalnál (csoportnál) válaszol, végül történik a válaszadás. A feladat során felhasznált eszközök, segédanyagok a csoportalakításhoz fogalompárokat jelentı szavak, csomagolópapír (vagy A/3-as lapok) filctoll, kijelölt tankönyvi szövegrészletek Munkalap az (A, B, C, D) jelő csoportok számára

7 4. Összefoglalás, rendszerezés: Az oktató fólia segítségével (vagy PP- vetítéssel) összefoglalja, rendszerezi és kiegészíti a kutatás fı ismérveit, és a kutatási metodológia fı vonatkozásait. (*1/3) A feladat során felhasznált eszközök, segédanyagok Fóliasor (a kutatás fı jellemzıi, a pedagógiai kutatás folyamata) vagy PP- prezentáció 5. A szakirodalom tanulmányozása ( A pedagógiai kutatás folyamatának egyik szakasza, tevékenysége) Fı szempontjai: A szakirodalom tanulmányozásának célja, funkciói A szakirodalom forrásai: Az elızetes források (katalógusok, referáló folyóiratok, bibliográfiák) A másodlagos források (lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek) Az elsıdleges források (kutatási beszámolók, monográfiák, disszertációk, folyóiratcikkek) A szakirodalom feltárásának technikái, a kereséséi stratégiák Tanulmányozása otthoni, önálló, egyéni hallgatói munka keretében történik! 6. Gyakorlatok 1. gyakorlat A hallgatók feladata: A csoportok - közös megegyezés alapján - választanak egy - egy empirikus kutatásról beszámoló tanulmányt. Választani lehet a Segédanyag keretében található Új Pedagógiai Szemle tanulmányai közül. Minden csoport az általa választott tanulmányt vizsgálja. (*1/4). A Segédletekben mellékelt munkalap szempontjai alapján, és annak kitöltésével Történik a tanulmány elemzése (*1/5). Megoldás a Gömb : gondolkodás ötletcsere - megbeszélés módszerrel: A hallgatók elıször önállóan gondolják végig a feladatot. Ezt követıen párokat alkotva, párokban beszélik meg gondolataikat,és azt, hogy hogyan oldották meg a feladatot. A párok elmondják saját elképzeléseiket a csoportban. A Diákkvartett módszerrel a csoportok egymás között is bemutatják vizsgálódásaik eredményeit. A feladat során használt eszközök, segédanyagok munkalapok a csoportok számára, filctoll, Új Pedagógia Szemlék 2. gyakorlat (Egyéni, önálló feladat, kontaktórán kívül,de az oktatóval történı konzultáció alapján) Minden hallgató választ egy olyan pedagógiai témát, amelyet szívesen kutat! Minden hallgató más más témát választ! A választott témát egyezteti a tantárgy oktatójával. A választott és egyeztetett témára vonatkozóan kutatási tervet készít!

8 A terv készítésnél a Segédletben található szempontsort (*1/6) tartja szem elıtt! Tervezetét írásban készíti el, és adja be, továbbá (az elkészített kutatási tervnek a pontos másolatát) elhelyezi tantárgyi portfóliójába! (A félév során kutatás módszertani tanulmányai- elırehaladtával, e feladat folyamatos továbbfejlesztése lesz a feladata!) Segédletek: Linkek: (*1/1) Keresd a párját! (Az oktató keverten kártyákat oszt szét a hallgatók között, amelyek ellentétes, vagy közös halmazba besorolható összetartozó stb. tartalmakat hordoznak. Bizonyos vonatkozásban egymáshoz rendelhetık. A hallgatók ezek alapján párokat alkotnak. kvantitatív módszer jelrendszer összefüggésvizsgálat dokumentum teljes jegyzıkönyv különbözıségvizsgálat Elıidézett kísérlet felidézett kísérlet Forrás Feltáró módszer Feldolgozó módszer kvalitatív módszer (*1/2) Munkalap a szakértıi csoport számára A csoport A kutatási probléma kiválasztása A kutatási probléma forrásai A kutatási probléma értékelésének szempontjai A kutatási probléma meghatározása (változók segítségével) A változók rendszere (*1/2) Munkalap a szakértıi csoport számára B csoport A hipotézis meghatározása

9 A jó hipotézissel szemben támasztható követelmények: A hipotézis megfogalmazásának három módja: (*1/2)Munkalap a szakértıi csoport számára C csoport A kutatási stratégia fogalma, fajtái A kutatási módszer fogalma fajtái A kutatási eszköz fogalma, jellemzése (*1/2)Munkalap a szakértıi csoport számára D csoport Populáció értelmezése A minta értelmezése A reprezentatív minta értelmezése A minta nagysága (meghatározásának szempontjai) Mintavételi feltételek, lehetıségek A pedagógiai kutatás típusai, fajtái (*1/3) Fólia: a kutatás fı jellemzıi, a pedagógiai kutatás folyamata Kutatás (fıbb jellemzık) Kutatás: emberi tevékenység: - egyrészt (1) a valós világnak, mint létezı rendszerek (entitások) összességének (2) ezekrıl alkotott gondolkodási rendszereknek (ismeretek) tárgyilagos, valósághő megismerése - másrészt annak vizsgálata, miképpen használható fel ez a tudás az emberi szükségletek kielégítésére - mindig problémamegoldás (a hiányzó tudás keresése), amely kérdések formájában fogalmazódik meg Problémafajták: (a) az önmagában való valóságra vonatkozó = tárgyprobléma (b) magára a megismerésre vonatkozó = metaprobléma (c) a dolgok és a róluk alkotott ismeretek mibenlétére, létezésmódjára = szubsztantív pr. (d) a mővelet, a termelés, a folyamat- irányítására vonatkozó = stratégiai probléma - típusai:

10 irányultsága sz. elméleti kutatás (beavatkozás nélkül, megismerés, összefüggés felfogás) gyakorlati v. kísérleti kutatás (tervszerő beavatkozás, változtatás vizsgálata) A megoldandó probléma jellege sz. alapkutatás (elméleti, szubsztantív problémákkal foglalkozik) alkalmazott kutatás (minden stratégiai probléma megoldása) - fı feltételei: fejlett intézmény (hálózat) országos, nemzetközi korszerő eszközrendszer megfelelı infrastruktúra jelentıs financiális háttér egyéb (szervezési, politikai, stratégiai, etikai vonatkozásai) Pedagógiai kutatás tárgya: a személyiség fejlesztése során érvényesülı törvényszerőségek feltárása folyamata (tevékenységrendszere) (1) A kutatási probléma kiválasztása, meghatározása (2) A témára vonatkozó szakirodalom áttekintése, kritikai elemzése (3) hipotéziseinek megfogalmazása (4) A hipotézisek igazolását vagy elvetését biztosító adatok összegyőjtéséhez az érvényes és megbízható kutatási stratégiák, módszerek, eszközök kiválasztása (5)A vizsgálni kívánt minta kiválasztása (6) A kutatás végrehajtása (7) Az adatok elemzése, általánosítások megfogalmazása (8) A kutatás eredményeinek közreadása, publikálása (alkalmazása) (*1/4) Új Pedagógiai Szemle Ceglédi Erzsébet (2007): A kreatívi tás és az intelligencia szerepe az iskolai teljesítményekben. Új Pedagógiai Szemle, 11, sz Csoma Gyula (2007): Az esélyegyenlítı oktatás, mint utópia II. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz Duró Zsuzsa (2007): A sakk képességfejlesztı hatásának vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 9. sz Federmayer Katalin (2004): A dokumentumelemzés haszna és csapdái a történelemtanításban. Új pedagógiai Szemle, 11. sz

11 Fischerné Dárdai Ágnes- Kojanitz László (2007): A tankönyvek változásai az 1970-es évektıl napjainkig. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz Földes Petra és Lannert Judit (2009): Az iskolai agresszió arca: tények és teendık. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz Gergely Gyula (2004): Tantervelemzés a paradigmaváltás jegyében.. Új pedagógiai Szemle, 6. sz Havas Péter (2004): Akciókutatás és a tanulás fejlesztése. Új pedagógiai Szemle, 6. sz Kelemen Rita (2009): Kép a gyermekekrıl: mit mutatnak az internetes hírek? Új Pedagógiai Szemle, 11. sz Nagy Péter Tibor (2009): Az iskolai mobilitás vizsgálatához Új Pedagógiai Szemle, 10. sz Paksi Borbála (2010): Az iskolai agresszió elıfordulása és intézményi percepciója. Új pedagógiai Szemle, 1-2.sz Schumann Róbert (2009): Iskolaválasztás, továbbtanulási-végzettségi aspirációk. 10. évfolyamos tanulók iskolai teljesítménye, továbbtanulási tervei a évi Országos Kompetenciamérés adatainak tükrében. Új pedagógiai Szemle, 10, sz Szilágyi Péter (2007): Állomások és mérföldkövek. A sakk képességfejlesztı hatásainak kutatása külföldön és Magyarországon. Új Pedagógia Szemle, 6. sz Szüdi János (2004): Házirendek a nevelési-oktatási intézményekben. Új pedagógiai Szemle, 7-8.sz (*1/5) Munkalap (azonos minden csoport számára) A csoport által választott pedagógiai kutatás (a tanulmány) szerzıje, címe: A csoport neve (jele, sorszáma ) Elemezze és értékelje a választott tanulmányt a pedagógiai kutatás folyamata keretében megismert alábbi szempontok szerint : Mi a kutatás célja? Mi a probléma, mely (ek) a fı forrásai? Melyek a hipotézisek? Megfelelıek-e a hipotézisek? Hogyan csoportosíthatóak a problémában és a hipotézisekben szereplı változók? Véleménye szerint megfelelnek-e a kutatás módszerei a kutatási célnak, a kutatási problémának? Megfelelı- e a minta, a minta nagysága, hogyan történt a mintavétel? Állapítsa meg, hogy a vizsgált kutatás a pedagógiai kutatások melyik típusába sorolható? (*1/6) Munkalap az önálló, otthoni hallgatói munkához A hallgató neve: A választott (egyeztetett) kutatási téma Határozza meg a kutatás problémáját! Indokolja a téma kutatásának szükségességét!

12 Állítson fel hipotéziseket! Tervezze meg, hogy milyen stratégiát, módszereket, eszközöket alkalmazna. Körvonalazza a vizsgálandó minta sajátosságait, a mintavételi eljárást. Ajánlott irodalom Falus Iván (2000, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatásba. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. Báthory Zoltán- Falus Iván (1997, szerk.): Pedagógiai Lexikon Kıpatakiné Mészáros Mária (2008): A küszöbön. Sajátos neveléső gyerekek az óvodákban. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány, Budapest. 2. hét Tananyag A pedagógiai kísérlet A kísérlet fogalma A kísérlet független és függı változói A kísérletek fajtái a független változó szerint A kísérletek felosztása szerkezetük szerint A laboratóriumi és a természetes kísérlet ismérvei A pedagógiai kísérletek a gyakorlatban Igényelt idı: 2 x 45 Feladat, módszer 1. A pedagógiai kísérlet fogalma és fajtái A pedagógiai kísérlettel kapcsolatos - alább felsorolt - fogalmak Villámkártya módszer segítségével történı feldolgozása, bevésése. Fogalmak: kísérlet, pedagógiai kísérlet, független változó, függı változó; felidézett kísérlet (ex post facto), elıidézett kísérlet; egycsoportos kísérlet (önkontrollos), kétcsoportos kísérlet, többcsoportos kísérlet, összetett kétcsoportos kísérlet; laboratóriumi kísérlet, természetes kísérlet. A feldolgozás az elızı foglalkozáson kialakult - négyfıs - hallgatói csoportokban történik. Minden hallgató A/5-ös mérető lapokat (kártya) kap. A feldolgozáshoz javasolt szakirodalmak: Falus (szerk.) 2000, o., továbbá a Pedagógiai lexikon vonatkozó szócikkei. A hallgató feladata: A csoportokon belül a hallgatók párokat alkotnak. A párok tagjai munkamegosztás alapján fele-fele arányban és egyéni munkában hat- hat fogalmat jellemeznek. - A pedagógiai kísérletrıl szóló kijelölt szöveget (szövegrészleteket, szócikkeket) a hallgató egyénileg elolvassa

13 - A kártyalap egyik oldalára a kísérlettel kapcsolatos fogalom megnevezését (pl. a meghatározandó fogalom nevét, vagy a vele kapcsolatos kérdést) írja. - A lap másik oldalára írja magát a meghatározást, vagy fogalmi ismertetı jegyeket sorol fel, vagy a terjedelmet alkotó dolgokat említ, stb. (*2/1). Páronként 6-6 kártyájuk van. Ezt követıen párban dolgoznak. 1. forduló: A kérdezı (a pár egyik tagja) felolvassa a kártya mindkét oldalán lévı szöveget a társának, utána visszakérdezi. 2. forduló: A kérdezı megmutatja a kártyát, és felteszi a kérdést, utána a társának kell válaszolnia, hibás válasz esetén segítséget kap a társától. 3. forduló: A kérdezı már nem mutatja a kártyát, csak a kérdést olvassa fel, és a társa válaszol. Ezt követıen a párok szerepet cserélnek. Így segítik egymás számára a bevésést. Diákkvartett módszer segítségével - az oktató kérdései alapján - közösen összefoglalják a pedagógiai kísérlettel kapcsolatos tudnivalókat. Az oktató fólia segítségével (*2/2) (vagy PP- vetítéssel) kiegészíti, rendszerezi az elhangzottakat. (fóliasor: a pedagógiai kísérlet fogalma, rendszere) A feladat során használt eszközök, segédanyagok A/4-es lapok (villámkártya készítéséhez), filctoll Fóliasor (a pedagógiai kísérletek rendszere) vagy PP- prezentáció 2. Pedagógiai kísérletek-innováció, reform Torgyik Judit (2004): Az alternatív pedagógia helyzete hazánkban 1945-tıl napjainkig. Neveléstörténet. 1. sz A tanulmány elemzése, megvitatása a Gondolkozz-beszéld meg párban-kupactanács módszerével. A tanulmányt minden hallgató csendben elolvassa, magában értelmezi, majd megbeszéli párjával. Közösen kialakított álláspontjukat megismertetik a csoport másik párosával. A csoportok véleményüket a munkalapon felsorolt szempontok alapján (*2/3). - rögzítik. (Munkalapot ld. a Segédletekben ) Osztályszinten az Indián beszélgetés módszerével folytatódik a feldolgozás. Ez pedig azt jelenti, hogy aki hozzászól, elıször elismétli az elıtte szóló gondolatait, majd ezután ismerteti a sajátját. Pontosabban a hozzászólók a mondanivalójukat mindig az elızı hozzászólás összegzésével (lényegkiemeléssel!) kezdik. A feladat során használt eszközök, segédanyagok munkalap a csoportok számára, filctoll Segédletek: Linkek:

14 (*2/1)Villámkártya /Minta/ A/5-ös lap 1. oldala 2. oldala Kísérlet kutatási stratégia - határozott hipotézisbıl induló - új, rejtett összefüggések, törvényszerőségek feltárására alkalmas - a kutató tervszerő hatása bizonyos feltételekre, adott szituáció, folyamat keretében - meghatározó tényezıi a változók (függı és független változók) (*2/2) fólia: A pedagógiai kísérlet fogalma, rendszere PEDAGÓGIAI KÍSÉRLET Kísérlet: - kutatási stratégia - határozott hipotézisbıl induló - új, rejtett összefüggések, törvényszerőségek feltárására alkalmas - a kutató tervszerő hatása bizonyos feltételekre, adott szituáció, folyamat keretében - meghatározó tényezıi a változók (függı és független változók) A pedagógiai kísérletek fajtái iskolakísérlet irányultsága, tantárgyi kísérlet köre szerint tanórai (tanári-tanuló kísérlet) = vizsgálat! módszer bevezetése

15 független változó felidézett kísérlet jellege sz. elıidézett kísérlet egycsoportos (önkontrollos) kísérlet Szerkezete kétcsoportos kísérlet Sz. többcsoportos kísérlet összetett kétcsoportos kísérlet színtere laboratóriumi kísérlet Sz. természetes kísérlet Pedagógiai kísérletek a gyakorlatban (*2/3) Munkalap a csoportok számára Az alternatív pedagógia helyzete hazánkban 1945-tıl napjainkig Iskolakísérletek, kísérleti iskolák 1945-tıl a 80-as évekig a 80-as évek változó viszonyai a rendszerváltástól napjainkig független iskolák napjainkban a) az iskola egészét átfogó kísérletek b) egy-egy tantárgyat, részterületet érintı innovatív munkák Irodalom: Bábosik István (2000): A pedagógiai kísérlet. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatásba. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest Báthory Zoltán és Falus Iván (fıszerk. 1997): Pedagógiai Lexikon I. alternatív iskolák Báthory Zoltán - Falus Iván (1997, fıszerk.): Pedagógiai Lexikon II. kísérlet Báthory Zoltán - Falus Iván (1997, fıszerk.): Pedagógiai Lexikon II. kísérleti terv Báthory Zoltán - Falus Iván (1997, fıszerk.): Pedagógiai Lexikon III Torgyik Judit (2004): Az alternatív pedagógia helyzete hazánkban 1945-tıl napjainkig. Neveléstörténet. 1. sz. Ajánlott irodalom

16 A pedagógiai kísérlet (90-94.o.). Ágoston György (1971): A pedagógiai kísérlet. In: Ágoston - Nagy Orosz (szerk.): Méréses módszerek a pedagógiában. Tankönyvkiadó, Budapest Bábosik István (2000): A pedagógiai kísérlet. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatásba. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. ( o.) Báthory Zoltán - Falus Iván (1997, fıszerk.): Pedagógiai Lexikon Báthory Zoltán - Falus Iván (1997, fıszerk.): Pedagógiai Lexikon I. alternatív iskolák Báthory Zoltán - Falus Iván (1997, fıszerk.): Pedagógiai Lexikon II. kísérlet Báthory Zoltán - Falus Iván (1997, fıszerk.): Pedagógiai Lexikon II. kísérleti terv Báthory Zoltán - Falus Iván (1997, fıszerk.): Pedagógiai Lexikon III Báthoryné Kerner Ágnes (1990): Kísérleti iskolák országos konferenciája. Pannonhalma. Pedagógiai Szemle.5. sz. Bernáth József - Mihály Ottó Páldi János (1979): Kísérlet az önálló tanulás kialakításához egy gimnáziumban. Pedagógiai Szemle sz Gáspár László (1984): A szentlırinci iskolakísérlet I. Tankönyvkiadó, Budapest. Halász Gábor Lannert Judit (2000, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Budapest. Lukács Péter (1991, szerk.): Alternatív iskolák, alternatív pedagógiák Magyarországon. Az 1990 márciusában Budapesten megtartott tudományos konferencia anyaga. Kutatás közben. Oktatáskutató Intézet, Budapest. Mihály Ottó (1994): Iskolafejlesztés és közoktatás- politika. Új pedagógiai Szemle. 9. sz. Torgyik Judit (2004): Az alternatív pedagógia helyzete hazánkban 1945-tıl napjainkig. Neveléstörténet. 1. sz. Trencsényi László (1991): Kísérletezı, fejlesztı iskolák. Új Pedagógiai Szemle 5. sz. Varga Tamás (1972): Komplex módszer a 6 éves kortól kezdıdı matematika-tanításban. In: Korszerő módszerek és eszközök az iskolareform szolgálatában. Tankönyvkiadó, Budapest. Varga Tamás (1972): Korszerő matematikatanítás felé. In: Néhány hazai és külföldi kísérelt. Tankönyvkiadó, Budapest, Várhegyi György (1996): Független iskolák Magyarországon- Remények és valóság. AME, Budapest. Zsolnai Anikó (1994): Az értékközvetítı és képességfejlesztı program pedagógiája. Tárogató Kiadó, Budapest. Zsolnai József Kiss Éva (1995): Képességfejlesztı- értékközvetítı program. In: Kereszty Zsuzsa - Hajbács Ilona (szerk.): Több út, alternativitás az iskolázás elsı éveiben. IFA-BTGF- MKM. Budapest, o. 3. hét Tananyag Deduktív (analitikus) jellegő kutatások Az analitikus jellegő kutatás fogalma, célja, területei Az analitikus kutatás folyamata Az elemzések fajtái A neveléstörténeti kutatás sajátosságai Az analitikus jellegő kutatások értékelésének szempontjai

17 Igényelt idı: 2 x 45 Feladat, módszer 1. Az analitikus jellegő kutatás fogalma, folyamata (*3/1) A korábbi foglalkozáson kialakult csoportok, valamint a csoportokon belüli párok a Gondolkozz-beszéld meg párban- kupactanács módszer segítségével feldolgozzák az alábbi tananyagrészt: Szabolcs Éva (2000): Deduktív (analitikus) jellegő kutatások. In. Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. Az oktató elızetesen kijelöli a szöveget im. ( o.), A kijelölt szövegrészt mindenki önállóan, csendben elolvassa és magában értelmezi Ezt követıen a párok egymással megbeszélik, és írásban rögzítik az olvasottakat, a Segédletben található szempontsor (*3/1) alapján. c) közösen kialakított gondolataikat megbeszélik a csoport másik párjával. Az egyeztetés után kialakult kész megoldás a csoport véleménye A hagyományos beszélgetés módszerével összefoglalják, rendszerezik a deduktív jellegő kutatás sajátosságait, folyamatának jellemzıit. A rendszerezést az oktató fólia (sorozat) (*3/2) vagy PP prezentáció bemutatásával segíti. A feladat során felhasznált eszközök, segédanyagok Munkalap a csoportok számára (A/3-as lap, vagy csomagolópapír) Fóliasor (az analitikus jellegő kutatás fogalma, folyamata) vagy PP- prezentáció Irodalom: Szabolcs Éva (2000): Deduktív (analitikus) jellegő kutatások. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest Az elemzések fajtái, a neveléstörténeti kutatások sajátosságai Az oktató röviden ismerteti az analitikus kutatások, elemzések fajtáit Ezek: a pedagógiai fogalmak elemzése, a forráskiadvány, a leíró elemzés, értelmezı elemzés, összehasonlító elemzés, teoretikus elemzés. Majd a neveléstörténeti kutatás (ok) sajátosságaival foglalkozik. Különös tekintettel a nevelés és/vagy iskola) történeti jellegő tanulmányok, dolgozatok készítésére. Végezetül az analitikus jellegő kutatások értékelésének szempontjait említi és értelmezi A feladat során felhasznált eszközök, segédanyagok Analitikus jellegő tanulmányok elemzése Az elızı foglalkozás keretében kialakult négyfıs csoportok mőködnek együtt. A csoportok fele - fele megosztásban az alábbi két tanulmányt dolgozzák fel. 1. tanulmány: Lányi Andor (1990): A Magyar Pedagógiai Társaság megalakulása és mőködésének kezdetei. Pedagógiai Szemle, 5. sz tanulmány: Zrinszky László (1992): A nevelés vége? Egy kihívó válasz korunk pedagógiai kihívásaira. Új pedagógiai Szemle. 7-8.sz

18 A hallgatók feladatai: A csoporton belül egymást váltva a hallgatók felolvassák a csoportjuk számára a tanulmányt. A csoportok az Indián beszélgetés módszer alkalmazásával dolgozzák fel az olvasottakat Alkalmazásakor a hozzászólók a mondanivalójukat mindig az elızı hozzászólás összegzésével kezdik. A csoport egyik tagja megosztja a többiekkel az adott témáról a gondolatait, utána csak olyan csoporttag következhet, aki saját mondandója elıtt a saját szavaival a lehetı legpontosabban elismétli, amit az elıtte szóló mondott. A csoportok az oktató által kijelölt tanulmányt az analitikus (történeti) jellegő kutatások értékelésének szempontjai szerint vizsgálják, elemzik és értékelik munkalapjukon (*3/3). (A szempontok Szabolcs Éva munkája alapján i.m o.) Az analitikus jellegő kutatások értékelésének szempontjai 1. A problémafelvetés vonatkozásában: Világosan megfogalmazódott a probléma. megoldható (milyen szinten oldható meg a probléma? A kutatónak rendelkezésére állnak azok az eszközök, amelyekkel meg tudja oldani a megfogalmazott problémát? 2. A források vonatkozásában: Megfelelı számban rendelkezésére állnak elsıdleges források? Hozzáférhetık a források? Nem kell túlzott mértékben másodlagos forrásokra támaszkodni? 3.A források értelmezése vonatkozásában: Otthonosan mozog a szerzı a forrásokból nyert adatok között? Neveléstörténeti kutatás esetében történeti látásmódról tanúskodik az adatok kezelése? Képes a szerzı az adatokat elhelyezni egy szélesebb (történeti, interdiszciplináris mezıben)? 4.A kutatási eredmény leírása vonatkozásában: Világos és informatív a stílus? Tükrözi a beszámoló az elért eredményeket, Tudományos igénnyel készült? Beszámoló: A Strukturált rendezés (Ablak) módszer segítségével Egy 4 +1 részre osztott lapra jegyzi fel minden egyes csoport külön-külön a tagok véleményét, majd középre (+1 részbe) írják a csoport közös véleményét. A lap megfelelı számmal (1,2,3,4) ellátott részébe jegyzi fel a csoport azt a véleményt, tulajdonságot, tényt, amit az 1,2,3,4 csoporttag gondol. A feladat során felhasznált eszközök,, segédanyagok Munkalap a csoportoknak, filctoll 4. Szabadon választott analitikus jellegő- tanulmány vizsgálata (Egyéni, önálló feladat, kontaktórán kívül,de az oktatóval történı konzultáció alapján) Házi feladat: minden hallgató szabadon választ (keres az interneten található, olvasható) analitikus jellegő tanulmányt. A választott tanulmányt az analitikus kutatások értékelésének elemzési szempontjai alapján (*3/4) vizsgálja, elemzi. (A munkalapot ld. a Segédletekben ) Az elemzést leadja az oktatónak, az elemzés másolatát pedig behelyezi a portfóliójába. Az elemzett tanulmány elérhetıségérıl pontos adatokat biztosít.

19 Segédletek Linkek: (*3/1) Munkalap a csoportok számára. sz. csoport A deduktív (analitikus jelegő) kutatás fogalma, fı ismérvei Az analitikus jellegő kutatás folyamatának lépései A forrás értelmezése Forrás és dokumentum megkülönböztetése A források rendszere, fajtái A források felkutatása A (külsı és a belsı) forráskritika A források értelmezése (tények-általánosításösszefüggések) (*3/2) Fólia: Az analitikus jellegő kutatás fogalma, folyamata Kutatási stratégiák Induktív eljárások kutatások Deduktív eljárások kutatások - közvetlen megfigyelés - bizonyos szempontok szerint kiválasztott szélesen értelmezett források, dokumentumok - mérés, kísérletezés alapján - közvetlen tapasztalatok - fogalmak, jelenségek leírása, értelmezése, összehasonlítása - változók közötti összefüggések - más tudományokban felhalmozott tapasztalatok elemzése, általánosítása Deduktív (analitikus) jellegő kutatás

20 Deduktív (analitikus) jellegő kutatás: - kutatási stratégia - kutatási eljárás - szélesen értelmezett források, dokumentumok ( más tudományterületeken felhalmozott tapasztalatok) pedagógiai értelmezése, elemzése, összehasonlítása Analitikus jellegő kutatás: Különbözı forrásokból vett tények segítségével, ezek egymás mellé állításával, valamely (oksági) összefüggés helyességét igazolja, valamely tételt bizonyít, támaszt alá Az analitikus jelegő kutatás folyamata (1) források felkutatása (2) forráskritika (3) források értelmezése 1. Források: megjelenési módjuk sz. a) írott b) szóbeli c) tárgyi eredetük sz. A) elsıdleges források B) másodlagos források szándékoltság sz. tudatos inf. átadás- és megırzés nem szándékolt inf. megırzés

21 2. Forráskritika: különbözı szempontok szerint feltárja a forrás valódiságára, megbízhatóságára vonatkozó adatokat irányultsága sz. a) külsı forráskritika b) belsı forráskritika (forrás fizikai jellemzıi) (forrás igazságtartalma) 3. Források értelmezése tények feltárása (definiálása, szelektálása ) tények közötti összefüggések értelmezése, interpretálása általánosítás, ok-okozati stb. összefüggések meghatározása (*3/3) Munkalap a csoportoknak A nevelés vége? Egy kihívó válasz korunk pedagógiai kihívásaira Közös vélemények: 1. A problémafelvetés vonatkozásában 2. A források vonatkozásában 3. A források értelmezése vonatkozásában: 4. A kutatási eredmény leírása vonatkozásában

22 (*3/3) Munkalap a csoportoknak A Magyar Pedagógiai Társaság megalakulása és mőködésének kezdetei Közös vélemények: 1. A problémafelvetés vonatkozásában 2. A források vonatkozásában 3. A források értelmezése vonatkozásában: 4. A kutatási eredmény leírása vonatkozásában (*3/4) Munkalap az önálló hallgatói munkához A választott tanulmány szerzıje, címe, megjelenésének helye: Elérhetısége az interneten: 1. A problémafelvetés vonatkozásában 2. A források vonatkozásában 3. A források értelmezése vonatkozásában: 4. A kutatási eredmény leírása vonatkozásában

23 4. hét Tananyag Alapvetı etikai követelmények, és a publikációs stílus szabályai Alapvetı etikai követelmények: a témaválasztással kapcsolatban a témaválasztás, valamint a kutatási eredmények személyi joghoz kapcsolódó problémái a szerzıség kérdései a hivatkozási etika kérdései a szerkesztés, a lektorálás, az opponensi tevékenység etikai kérdései A publikációs stílus szabályai: publikációs stílus (ok) MLA, APA szerkezet, fıbb részek hivatkozások nyelvezet, stílus a kézirat elkészítésére vonatkozó javaslatok Igényelt idı: 2 x 45 Feladat, módszer 1. Alapvetı etikai követelmények Feldolgozása a Gömb (Gondolkodás ötletcsere -megbeszélés) módszer segítségével Feladat: a hallgatók egyéni, önálló munka keretében elolvassák, tanulmányozzák a kijelölt irodalmat, szövegrészeket. A kijelölt irodalmak: Báthory - Falus (1997, fıszerk.): Pedagógia lexikon II. Keraban Kiadó, Budapest kutatási etika szócikk, valamint Falus Iván (2000): A kutatás etikai kérdései. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Keraban Kiadó, Budapest Elıször önállóan végiggondolják, értelmezik az olvasott szövegeket, utána páronként megbeszélik. Figyelembe veszik egymás véleményét, kicserélik gondolataikat. Elképzeléseiket, gondolataikat írásban is rögzítik, különös tekintettel az alábbi szempontokra: a) a témaválasztással kapcsolatos etikai követelmények, b) a személyi joghoz kapcsolódó problémák, c) a szerzıség kérdései, d) a hivatkozási etika. Ezt követıen a párok- az oktató kérdéseire válaszolva - elmondják gondolataikat a (szőkebb) csoporttársaiknak és az egész csoportnak. A feladat során felhasznált eszközök, segédanyagok A/3-as lap a csoportoknak, filctoll 2. A publikációs stílus szabályai Villámkártya készítése- az alább felsorolt 23-féle (a publikációval kapcsolatos) tevékenységrıl.

24 Az egy padban (egy asztalnál) vagy egymás mellett lévı hallgatók alkotnak párokat. Az egymás mellett lévı párok alkotnak négyfıs csoportokat. Egy-egy pár négy - négy (összesen nyolc) kártyát készít el. Három pár szükséges az összes (23!) kártya elkészítéséhez. A párok húznak a 24- féle tevékenységbıl. Hallgatói szemináriumi létszám függvénye a párok száma. Több pár (egymástól függetlenül) is készítheti azonos tevékenységekrıl a kártyát. Minden hallgató 4 kártyalapot kap. A hallgatók feladata: a lap egyik oldalára a fogalom, a szabálynév, kérdés stb. kerül, míg a lap másik oldalára egy definíció, tevékenység leírás, valamiféle válasz kerül. 1. változata alapján a párok egymásnak mutatják a kártyákat, a választ ellenırzik a hátoldalon. Majd a párok kártyát cserélnek. A cél, hogy mindegyik csoporttag (illetve a pár tagjai) ismerje a fogalmak definícióit, valamely tevékenység szabályait stb. APA Publikációs stílussal kapcsolatos tevékenységcsoportok, tevékenységek melyekrıl a villámkártyák készülnek: Szerkezet, fıbb részek: (1) Tagolás, alcímek, (2) Bekezdés, (3) Táblázatok,(4) Ábrák, (5) Köszönetnyilvánítások, (6) Irodalom, (7) Lábjegyzetek, (8) Abstract, (9) Szerzı címe, (10) Korábbi kiadások, fordítások jelzése Hivatkozások: (A)(11) Hivatkozások a szövegben (B) Hivatkozások az irodalomjegyzékben (12) Önálló könyvek, (13) Szerkesztett könyvek, (14) Könyvfejezetek, (15) Folyóiratokban megjelent cikkek, (16) Korábbi kiadások, fordítások jelzése, (17) Szerzık nevei. Nyelvezet, stílus: (18) Kiemelések, (19) Számok írása, (20) Számozás, sorozatok, felsorolások, (21) Idegen szavak használata A kézirat elkészítésére vonatkozó javaslatok: (22) A kéziratok elkészítése számítógépen, (23) A tanulmány benyújtása mágneslemezen, e- mailen. A feladat során felhasznált eszközök, segédanyagok A/4-es lapok a villámkártyákhoz, filctoll 3. Az APA publikációs stílus alkalmazása feladatmegoldásokban A feladat: Az APA publikációs stílusa elıírásai alapján végezze el az alábbi feladatokat! A feladatok megoldása interneten a Kétpár módszer alkalmazásával A (korábban már kialakult) négy fıs csoportok tagjai párokba rendezıdnek. A feladatokat párosan oldják meg, majd megoldásaikat összevetik a másik páros megoldásával, megvitatják, módosítanak, javítanak. A páros munka közös véleményalkotással zárul. A párok A/4-es munkalapokon dolgoznak. A megoldott feladatokat munkalapokon rögzítik. Munkalapok a párok részére a Segédletben A) feladat Keressen három-féle pedagógiai folyóiratot. Válasszon ki mindegyikbıl tetszés szerint egy tanulmányt. (*4/1) Írja le az APA stílus elıírásai szerint! B) feladat

25 Keressen pedagógiai és pszichológiai tárgyú tankönyveket, vagy szakkönyveket, összesen négyet! Közülük kettı könyv szerkesztett könyv legyen (az egyik könyv egyszerzıs, a másik könyv kettı vagy többszerzıs!) Hasonlóképpen a szerkesztett könyvek esetében is! (*4/2) Írja le ezeket az APA stílus elıírásai szerint! C) feladat Válasszon ki tetszés szerint olyan tanulmányokat, szövegrészt, amely táblázatot is tartalmaz! Keressen 3 táblázatot! Vizsgálja, hogy az adott táblázat megfelel-e a táblázattal szemben elıírt elvárásoknak az APA stílus alapján! Használja a Segédletben található munkalapokat! (*4/3) Válasszon ki tetszés szerint olyan tanulmányokat, szövegrészt, amely ábrát is tartalmaz! Keressen 3 ábrát! Vizsgálja, hogy az adott ábra megfelel-e az ábrával szemben elıírt elvárásoknak az APA stílus alapján! Használja a Segédletben található munkalapokat! (*4/4) A feladat során felhasznált eszközök, segédanyagok Munkalapok a párok részére, filctoll 4. Bibliográfia készítése (Egyéni, önálló feladat, kontaktórán kívül,,de az oktatóval történı konzultáció alapján) Az elsı foglalkozást követıen (szabadon választott pedagógiai téma alapján) minden hallgató elkészít egy kutatási tervet, amelyet bemutat oktatójának és kutatásmódszertani porfóliójába helyez. A hallgató újabb feladata: bibliográfia készítése által ennek a kutatási tervnek a tartalmi továbbfejlesztése, bıvítése, kiegészítése a kutatási témával kapcsolatos szakirodalmi háttér felkutatása, összegyőjtése és regisztrálása útján. Ez az irodalom (ez a bibliográfia) tartalmazzon a témával kapcsolatos szakkönyvet, tankönyvet, pedagógiai folyóirat fajtákat, lexikont arányos megoszlásban legalább 20-at! Az irodalom regisztrálása az APA publikációs stílus elıírásai alapján készüljön. Ezt(a bibliográfiát) is bemutatja a hallgató, majd pedig portfóliójába helyezi. (*4/5) Segédletek Linkek: (*4/1) Munkalap (a párok részére) A) feladat Keressen három-féle pedagógiai folyóiratot. Válasszon ki mindegyikbıl tetszés szerint egy tanulmányt. Írja le az APA stílus elıírásai szerint! 1. A pedagógiai folyóirat megnevezése: APA stílusban leírva (címe ) APA stílusban leírva elérhetısége

26 (*4/2) Munkalap (a párok részére) B) feladat Keressen pedagógiai és pszichológiai tárgyú tankönyveket, vagy szakkönyveket, összesen négyet! Közülük kettı könyv szerkesztett könyv legyen (az egyik könyv egyszerzıs, a másik könyv kettı vagy többszerzıs!) Hasonlóképpen a szerkesztett könyvek esetében is! Írja le ezeket az APA stílus elıírásai szerint Pedagógia és/vagy pszichológia könyvek megnevezése 1. egyszerzıs 2. kettı vagy többszerzıs 3. szerkesztett (egy fıs) 4. szerkesztett (két vagy több fıs) Hivatkozás az irodalomban: APA stílusban leírva APA stílusban az elérhetısége: (*4/3) Munkalap a párok részére C) feladat Válasszon ki tetszés szerint az Ön által fent felsorolt könyvek közül egyet! Keressen a könyvben 3 táblázatot! Vizsgálja, a három táblázatot külön-külön, hogy az adott táblázat megfelel-e a táblázattal szemben elıírt elvárásoknak az APA stílus alapján! Az alábbiak szerint: A könyv neve: 1. táblázat A választott táblázat neve, sorszáma: Az APA stílus elıírásai a táblázattal kapcsolatban (Egymás alá mindegyiket írja le! Az Ön által választott táblázat értékelése: 1. Megfelel - e az adott szempontnak vagy nem felel meg? 2. A válasz rövid indoklása.(igen, ill. nem esetében egyaránt) Stb. 2. táblázat A választott táblázat neve, sorszáma: Az APA stílus elıírásai a táblázattal kapcsolatban (Egymás alá mindegyiket írja le! Az Ön által választott táblázat értékelése: 1. Megfelel - e az adott szempontnak vagy nem felel meg?

27 2. A válasz rövid indoklása.(igen, ill. nem esetében egyaránt) Stb. 3. táblázat A választott táblázat neve, sorszáma: Az APA stílus elıírásai a táblázattal kapcsolatban (Egymás alá mindegyiket írja le! Az Ön által választott táblázat értékelése: 1. Megfelel - e az adott szempontnak vagy nem felel meg? 2. A válasz rövid indoklása.(igen, ill. nem esetében egyaránt) Stb. (*4/4) Munkalap a párok részére C) feladat Válasszon ki tetszés szerint az Ön által fent felsorolt könyvek közül egyet! Keressen a könyvben 3 ábrát! Vizsgálja, hogy külön külön, hogy az adott az ábrák megfelelnek -e az ábrával szemben elıírt elvárásoknak az APA stílus alapján! Az alábbiak szerint: A könyv neve: 1. ábra A választott ábra neve, sorszáma: Az APA stílus elıírásai az ábrával kapcsolatban (Egymás alá mindegyiket írja le! Stb. 2. ábra A választott ábra neve, sorszáma: Az APA stílus elıírásai az ábrával kapcsolatban (Egymás alá mindegyiket írja le! Az Ön által választott ábra értékelése: 1. Megfelel - e az adott szempontnak vagy nem felel meg? 2. A válasz rövid indoklása.(igen, ill. nem esetében egyaránt) Az Ön által választott ábra értékelése: 1. Megfelel - e az adott szempontnak vagy nem felel meg? 2. A válasz rövid indoklása.(igen, ill. nem

28 esetében egyaránt) 3. ábra A választott ábra neve, sorszáma: Az APA stílus elıírásai az ábrával kapcsolatban (Egymás alá mindegyiket írja le! Az Ön által választott ábra értékelése: 1. Megfelel - e az adott szempontnak vagy nem felel meg? 2. A válasz rövid indoklása.(igen, ill. nem esetében egyaránt) Stb. (*4/5) Munkalap Bibliográfia készítése A hallgató neve és szakja: A választott kutatási téma: Bibliográfia (számítógépes elérhetıség alapján) Stb. Irodalom: Báthory - Falus (1997, fıszerk.): Pedagógia lexikon II. Keraban Kiadó, Budapest kutatási etika szócikk, Beck M. (1992): A tudományos kutatás és közlés etikai kérdései. Magyar Tudomány,3. sz Falus Iván (2000): A kutatás etikai kérdései. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Keraban Kiadó, Budapest foglalkozás Tananyag A megfigyelés, mint kutatási módszer

29 A megfigyelés fogalma, tárgya, sajátosságai A megfigyelési technikák A megfigyelés megbízhatósága és érvényessége A megfigyelı személye Igényelt idı: 2 x 45 Feladat, módszer 1. A megfigyelés fogalma, tárgya, sajátosságai A csoportok a Gondolkozz-beszéld meg párban- kupactanács módszer segítségével feldolgozzák Falus Iván (2000): A megfigyelés. In Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatásba c. könyvébıl a megfigyelés fogalma, tárgya, sajátosságai c. anyagrészt. Feladat: - az oktató elızetesen kijelöli a szöveget im. ( o.), - Új 4 fıs csoportokat, azon belül párokat alakít ki a Keresd a párját! módszer alapján. (A módszerrel kapcsolatos instrukciókat lásd a Segédletben!) (*5/1) a) a kijelölt szövegrészt mindenki önállóan, csendben elolvassa és magában értelmezi, b) ezt követıen a párok egymással megbeszélik az olvasottakat, a feladatot) A feldolgozáshoz munkalapot(*5/2) kapnak a csoportok. c) közösen kialakított gondolataikat a kiadott munkalap alapján - megbeszélik a csoport másik párjával. Az egyeztetés után kialakult kész megoldás a csoport véleménye. A feladat során felhasznált eszközök, segédanyagok Munkalap a csoportok számára, filctoll 2. Megfigyelési technikák Mozaik módszer segítségével dolgozzák fel a csoportok az egyes megfigyelési technikákat 4 csoportban: i.m o. 1. csoport (Naplók, feljegyzések, a teljes jegyzıkönyv, a szelektív jegyzıkönyv) o. 2. csoport (A becslési skála) o. 3. csoport (A jelrendszer) o. 4. csoport (A kategóriarendszer) o. Munkalap a szakértıi csoportok számára a (*5/3) Segédletben található Diákkvartett módszer segítségével számolnak be, rendszerezik ismereteiket. a) Minden csoporttag egy számot, vagy színt, vagy valamiféle azonosítót kap, minden csoport azonosat. b) Az oktató (ellenırzı) kérdéseket tesz fel. A hallgatók nem tudják, hogy oktatójuk melyik színt, számot, jelet fogja felkérni a válaszadásra. Mindenki potenciális jelölt (nem csak az un. szakértık. Ennek elızménye az információ, alapelv: Érjétek el, hogy a csoportban mindenki ismerje c) Az oktató kérdései a megfigyelés, mint kutatási módszer jellemzıire, a megfigyelési technikák rendszerezésére, funkcióik különbségeire, eltérı sajátosságaikra, differenciált alkalmazási lehetıségeikre irányítja a hallgatóság figyelmét. Közben fólia (*5/4) vetítésével segíti a hallgatók számára a rendszererezést, a szükséges kiegészítı információk biztosítását.

30 Kérdések: A tudományos megfigyelés meghatározása, tárgya, fı sajátosságai A kötetlen és a strukturált megfigyelés jellemzıi A megfigyelési technika fogalma, a megfigyelési technikák fajtái (rendszere) A naplójegyzetek, feljegyzések készítésének az elınyei, hátrányai A teljes jegyzıkönyv készítésének funkciója, és sajátosságai. Mikor célszerő a szelektív jegyzıkönyv készítése, és melyek ennek a sajátosságai? A becslési skála, mint megfigyelési technika jellemzıi, különbözıségei a többi technikától A jelrendszer, mint megfigyelési technika jellemzıi, különbözıségei a többi technikától. A különbözı jelrendszerek (Dewey experimentalizmusa, G. D. Boric szempontrendszere) jellemzıi A kategóriarendszer, mint egyik megfigyelési technika jellemzıi, különbözıségei a többi technikától. Különbözı kategóriarendszerek a megfigyelés szolgálatában (Flanders interakcióelemzési rendszere) A feladat során felhasznált eszközök, segédanyagok fóliasor (a tudományos megfigyelés jellemzıi, fajtái, megfigyelési technikák) munkalap a csoportok számára, filctoll 3. A megfigyelés módszerével szemben támasztott elvárások (Egyéni, önálló feladat, kontaktórán kívül) A megfigyelés megbízhatósága A megfigyelés érvényessége A megfigyelı személye 4. Gyakorlatok Közösen megtekintett tanítási óra (2 x 10 perces) részletének megfigyelése majd pedig elemzése az experimentalizmus mértékének megállapítására szolgáló jelrendszerrel (Deweyféle), továbbá Flanders kategóriarendszerével Feladat: - Az oktató négy fıs hallgatói csoportokat alakít (a csoport összlétszáma függvényében 3 és/vagy 5 fıs is alakulhat). A csoportokon belül párok alakulnak. A hallgatói csoportok (elızetes sorsolás alapján) fele- fele arányban a Dewey-féle, illetve a Flanders-féle megfigyelési technika alapján végzik feladatukat. Órarészlet vetítése VHS-videokazettáról tv. keresztül Minden hallgató egyidejőleg megtekinti ugyanazokat az órarészleteket (2x 10 perc) Órarészletek bemutatása két részletben (közte 10 perc szünettel) A bemutatott és megtekintett órarészleteket a csoportok fele az experimenatlizmus (Devey) szempontrendszere alapján elemzi, értékeli, a csoportok másik felében Flanders kategógiarendszere alapján (már a bemutatás folyamatában elemezik, értékelik) - A megoldás során elıször mindenki (minden hallgató) önállóan, magában értékel, - az egyszemélyes töprengést páros megbeszélés követi - végül következik az egész osztály elıtti ismertetés ( Gömb módszer ) A feladat során felhasznált eszközök, segédanyagok Dewey szempontrendszere csoportok egyik felénél, Flanders kategóriarendszere a csoportok másik felénél, órarészlet VHS kazettán, video, tv. Adatrögzítéshez

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban DANCSÓ TÜNDE A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Kodolányi János Fıiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola dancso.tunde@gmail.com

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

A modul programja. BA reflektív írásmő és gyakorlat modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA reflektív írásmő és gyakorlat modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (24) BA-RIM-GY BA reflektív írásmő és gyakorlat modul A modul a Szociális munka BA képzés komplex moduljának egyik modulja, mely

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) 1 OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) (Évi óraszám: 9-12. évfolyam: 37 óra, 13. évfolyam: 32 óra) Célok és feladatok Az osztályfınöki óra funkciói - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében,

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák elérhetıségei... 5 A gyakorlati képzés felépítése

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS STRATÉGIAI PROGRAMJA A Konzorcium megbízásából készítette: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult Mőszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2003 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Módszertani ismeretek (történelemtanár)

Módszertani ismeretek (történelemtanár) 9. Módszertani ismeretek (történelemtanár) A tantárgy neve: A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) A tantárgyért felelős szervezeti egység: Pedagógiai Intézet A tantárgy kódja: (nem kell kitölteni)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben

dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben címő doktori

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tanulás- és kutatásmódszertan Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek Jelen beszámoló a Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) Versenykultúra Központ (GVH VKK) nevő szervezeti egységének 2008. évi tevékenységét ismerteti. A GVH VKK egyrészt a GVH versenykultúra fejlesztése

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A pályázat célja A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre

Részletesebben

KOOPERATÍV MÓDSZEREK RÖVIDEN (Összeállította: Kálmán Enikő, Batthyány Lajos Általános Iskola Budapest)

KOOPERATÍV MÓDSZEREK RÖVIDEN (Összeállította: Kálmán Enikő, Batthyány Lajos Általános Iskola Budapest) KOOPERATÍV MÓDSZEREK RÖVIDEN (Összeállította: Kálmán Enikő, Batthyány Lajos Általános Iskola Budapest) A vastagon szedett módszerek alkalmazását első osztályosok csoportjában is ajánljuk Ablak 4+1 részre

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2007. február 2007. július DR. GRACZKA GYULA Tanácsos, tudományos és technológiai (TéT) attasé MOSZKVA Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Budapest 1 1. Oroszország tudományos

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

10/2012. (II. 28.) NEFMI

10/2012. (II. 28.) NEFMI Kék színnel szerepel az eredeti besorolási szabálykönyvbıl származó besorolási és kódolási szabályok megfeleltetése, valamint az eredeti könyvbıl e rendeletbe át nem vett mondatok, bekezdések áthúzva.

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.)

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) Iskolaújság Választható tantárgy tanterve Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) A szlovén változat szerzıi: dr. Igor Saksida, Miha Mohor Fordította és módosította: Pisnjak Mária Lektorálta: Szakállas

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

í t é l e t e t : Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye. I n d o k o l á s Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.415/2011/3. szám A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. Nagy László Gyula ügyvéd által képviselt Könyvmíves Könyvkiadó Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület)

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) 1. Bevezetés (2. rész) A Budapesti Nevelı c. folyóirat 2007.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT SOPRON 2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR ROTH GYULA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ERDİVAGYON-GAZDÁLKODÁS PROGRAM A

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BESZÁMOLÓK... 3 I. MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS... 3 I. 1. Mérleg... 3 I.

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben