Plenárisülés-dokumentum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Plenárisülés-dokumentum"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Plenárisülés-dokumentum A7-0240/2013 ***I JELENTÉS a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643 C7-0370/ /0305(COD)) Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Elıadó: Bas Eickhout RR\ doc PE v01-00 Egyesülve a sokféleségben

2 PR_COD_1amCom Az eljárások jelölései * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás (elsı olvasat) ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) (Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) A jogszabálytervezet módosításai A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dılt betőkkel jelölik. A normál dılt betős kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegő módosítási javaslatokat az érintett osztályok hagyják jóvá. A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létezı jogszabályra vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyekben a létezı jogszabály, illetve érintett rendelkezésének megjelölése található. Egy már létezı jogszabály Parlament által módosítani kívánt ám a jogszabálytervezet által nem módosított rendelkezésének idézett részei félkövér betőkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges törléseket a következıképpen kell jelölni: [...]. PE v /97 RR\ doc

3 TARTALOM Oldal AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE... 5 INDOKOLÁS VÉLEMÉNY A KÖZLEKEDÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL ELJÁRÁS RR\ doc 3/97 PE v01-00

4 PE v /97 RR\ doc

5 AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643 C7-0370/ /0305(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: elsı olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0643), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0370/2012), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 294. cikkének (3) bekezdésére, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság május 23-i véleményére 1, a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követıen, tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0240/2013), 1. elfogadja elsı olvasatban az alábbi álláspontot; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. RR\ doc 5/97 PE v01-00

6 1 2 b preambulumbekezdés (új) (2b) A fluortartalmú üvegházhatású gázok alkalmazásának növelése az ózonréteget lebontó egyéb anyagok helyettesítését szolgálta. A fluortartalmú üvegházhatású gázok jelenleg az Unió teljes üvegházhatású gázkibocsátásának mindössze 2%-át teszik ki. A fluortartalmú üvegházhatású gázokat elsısorban a melegebb éghajlati viszonyokkal rendelkezı uniós régiókban alkalmazzák. Amennyiben alkalmazásuk célját nem kiegyensúlyozott módon állapítják meg, egyes tagállamok vállalatai a más tagállamokéihoz képest nagyobb terhekkel kerülnek szembe. 2 3 preambulumbekezdés (3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, hatásairól és megfelelıségérıl szóló bizottsági jelentés megállapította, hogy a jelenlegi tározási intézkedések teljes körő alkalmazásuk esetén csökkenthetik a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátását Ezeket az intézkedéseket ezért meg kell tartani, és a végrehajtásuk során győjtött tapasztalatok alapján pontosítani kell. Bizonyos intézkedések hatályát egyéb olyan készülékekre is ki kell terjeszteni, amelyek jelentıs mennyiségő fluortartalmú üvegházhatású gázt használnak; ilyenek például a hőtıkamionok és -pótkocsik. Az ilyen gázokat tartalmazó berendezésekre (3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, hatásairól és megfelelıségérıl szóló bizottsági jelentés megállapította, hogy a jelenlegi tározási intézkedések teljes körő alkalmazásuk esetén csökkenthetik a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátását Ezeket az intézkedéseket ezért meg kell tartani, és a végrehajtásuk során győjtött tapasztalatok alapján pontosítani kell, továbbá a bevezetett tilalmak mellett a visszanyerési rendszerekkel összefüggı elıírásokkal és a visszanyert és újrahasznosított fluortartalmú üvegházhatású gázok kiterjedt használatával kell kiegészíteni. Bizonyos PE v /97 RR\ doc

7 vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és vezetésének kötelezettségét az elektromos kapcsolóberendezésekre is ki kell terjeszteni. intézkedések hatályát egyéb olyan készülékekre is ki kell terjeszteni, amelyek jelentıs mennyiségő fluortartalmú üvegházhatású gázt használnak; ilyenek például a hőtıkamionok és -pótkocsik. Az ilyen gázokat tartalmazó berendezésekre vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és vezetésének kötelezettségét az elektromos kapcsolóberendezésekre is ki kell terjeszteni. 3 4 preambulumbekezdés (4) A Bizottság jelentése azt is megállapította, hogy még többet lehet tenni a fluortartalmú üvegházhatású gázok Unión belüli kibocsátásának csökkentése érdekében, ehhez pedig elsısorban kerülni kell e gázok használatát, amennyiben léteznek olyan biztonságos és energiahatékony alternatív technológiák, amelyek nem vagy kisebb mértékben befolyásolják az éghajlatot. A kibocsátás 2010 és 2030 között akár kétharmadával, költséghatékonyan csökkenthetı, mivel sok ágazatban bizonyítottan jó, kipróbált alternatívák állnak rendelkezésre. (4) A Bizottság jelentése azt is megállapította, hogy még többet lehet tenni a fluortartalmú üvegházhatású gázok Unión belüli kibocsátásának csökkentése érdekében, ehhez pedig elsısorban kerülni kell e gázok használatát, amennyiben léteznek olyan biztonságos és energiahatékony alternatív technológiák, amelyek nem vagy kisebb mértékben befolyásolják az éghajlatot. Mivel számos ágazatban rendelkezésre állnak biztonságos, mőszakilag és gazdaságilag életképes alternatív anyagok, amelyeket a tagállamok eltérı éghajlati viszonyai közötti alkalmazásra fejlesztettek ki, a kibocsátás 2030-ig a 2010-es szinthez képest hatékony módon és ésszerő költségek mellett több mint a kétharmadával csökkenthetı. 4 4 a preambulumbekezdés (új) RR\ doc 7/97 PE v01-00

8 (4a) Az Európai Parlament szén-dioxidmentes, éghajlatot befolyásoló emberi eredető kibocsátásokkal kapcsolatos átfogó megközelítésrıl szóló állásfoglalása (B7 0474/2011) üdvözölte az Európai Unió elkötelezettségét arra vonatkozóan, hogy a Montreali Jegyzıkönyv értelmében támogatja a fluorozott szénhidrogének kibocsátásának csökkentésére tett lépéseket, ami jó példa az üvegházhatást okozó gázok csökkentésének nem piaci alapú megközelítésére. Az állásfoglalás egyúttal sürgette, hogy keressék annak módját, hogy a Montreali Jegyzıkönyvön keresztül elısegítsék a fluorozott szénhidrogének nemzetközi szintő azonnali visszaszorítását. 5 5 a preambulumbekezdés (új) Indokolás Helyénvalóbb a nyilvántartások létrehozásának szükségességét külön preambulumbekezdésben kezelni. (5a) A fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó célkitőzések nyomon követése érdekében biztosítani kell az adatok teljes körő begyőjtését. Ennélfogva az ilyen gázokat tartalmazó berendezésekre vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és vezetésének kötelezettségét az elektromos kapcsolóberendezésekre, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb berendezésekre is ki kell terjeszteni. PE v /97 RR\ doc

9 6 7 preambulumbekezdés (7) Mivel rendelkezésre állnak megfelelı alternatívák, ezért a kén-hexafluorid magnézium-fröccsöntésben való használatára és a magnézium-fröccsöntési ötvözetek újrahasznosítására vonatkozó, jelenlegi tilalmat ki kell terjeszteni azokra a létesítményekre is, amelyek évente 850 kg-nál kevesebbet használnak fel ezekbıl az anyagokból. Hasonlóképpen, megfelelı átmeneti idıszak mellett meg kell tiltani a rendkívül magas globális felmelegedési potenciállal rendelkezı hőtıközegek használatát a legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelı hőtıközeget tartalmazó hőtıberendezések szervizelésére vagy karbantartására. (7) Mivel rendelkezésre állnak megfelelı alternatívák, ezért a kén-hexafluorid magnézium-fröccsöntésben való használatára és a magnézium-fröccsöntési ötvözetek újrahasznosítására vonatkozó, jelenlegi tilalmat ki kell terjeszteni azokra a létesítményekre is, amelyek évente 850 kg-nál kevesebbet használnak fel ezekbıl az anyagokból. Hasonlóképpen, megfelelı átmeneti idıszak mellett meg kell tiltani a at meghaladó globális felmelegedési potenciállal rendelkezı hőtıközegek használatát a legalább 50 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelı hőtıközeget tartalmazó hőtıberendezések szervizelésére vagy karbantartására. 7 8 preambulumbekezdés (8) További tilalmakat kell bevezetni a bizonyos fluortartalmú üvegházhatású gázokkal üzemelı, új hőtı-, légkondicionáló vagy tőzvédelmi berendezések forgalomba hozatalára, amennyiben rendelkezésre állnak ezen anyagok megfelelı alternatívái. A jövıbeli mőszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú üvegházhatású gázok költséghatékony alternatíváinak rendelkezésre állására figyelemmel a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy más termékeket és berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, illetve hogy mentesítse alóluk akár átmenetileg termékek vagy berendezések azon egyes kategóriáit, amelyek esetében (8) További tilalmakat kell bevezetni a bizonyos fluortartalmú üvegházhatású gázokkal üzemelı habok, aeroszolok, oldószerek, új hőtı-, légkondicionáló vagy tőzvédelmi berendezések forgalomba hozatalára, amennyiben rendelkezésre állnak ezen anyagok megfelelı alternatívái. A jövıbeli mőszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú üvegházhatású gázok költséghatékony alternatíváinak rendelkezésre állására figyelemmel a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy más termékeket és berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, illetve hogy mentesítse alóluk akár átmenetileg termékek vagy berendezések azon egyes kategóriáit, RR\ doc 9/97 PE v01-00

10 technikai vagy gazdasági okokból nem állnak rendelkezésre a globális felmelegedési potenciál meghatározott határértéke alá esı alternatív anyagok, ideértve azokat az eseteket is, amikor az alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem elégítı módon állnak rendelkezésre vagy ha az adott alternatíva az alkalmazandó biztonsági elıírások miatt nem alkalmazható. amelyek esetében technikai vagy gazdasági okokból nem állnak rendelkezésre a globális felmelegedési potenciál meghatározott határértéke alá esı alternatív anyagok, ideértve azokat az eseteket is, amikor az alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem elégítı módon állnak rendelkezésre vagy ha az adott alternatíva az alkalmazandó biztonsági elıírások miatt nem alkalmazható. 8 9 preambulumbekezdés (9) Ilyen tilalmakat csak akkor célszerő bevezetni, ha azok hatására mérséklıdik a teljes üvegházhatású különösen a fluortartalmú üvegházhatású gázok szivárgásából és a termékek vagy berendezések energiafelhasználásából származó szén-dioxid-kibocsátásból fakadó gázkibocsátás. Ezért helyénvaló engedélyezni a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezéseket, ha azok teljes üvegházhatású gázkibocsátása alacsonyabb, mint a velük egyenértékő azon berendezések kibocsátása, amelyek nem tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat és legnagyobb megengedett energiafelhasználásuk tekintetében megfelelnek a (környezetbarát tervezésrıl szóló) 2009/125/EK irányelv keretében elfogadott vonatkozó végrehajtási intézkedéseknek. (9) Ilyen tilalmakat csak akkor célszerő bevezetni, ha azok hatására mérséklıdik a teljes üvegházhatású különösen a fluortartalmú üvegházhatású gázok szivárgásából és a termékek vagy berendezések energiafelhasználásából és a gyártási folyamatból származó széndioxid-kibocsátásból fakadó gázkibocsátás. Ezért helyénvaló engedélyezni a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezéseket, ha azok teljes üvegházhatású gázkibocsátása a teljes életciklus során, beleértve a nyersanyagként vagy melléktermékként jelentkezı kibocsátásokat is, alacsonyabb, mint a velük egyenértékő azon berendezések kibocsátása, amelyek a környezetbarát tervezés elveivel összhangban nem tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat. PE v /97 RR\ doc

11 9 11 preambulumbekezdés (11) A fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalának fokozatos visszaszorítása bizonyult a leghatékonyabb, költségtakarékos megoldásnak ezen anyagok kibocsátásának hosszú távú csökkentésére. (11) Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 szerinti, az ózonréteget lebontó anyagokra vonatkozó szabályozási megközelítést kell alkalmazni a fluorozott szénhidrogének szabályozására is. A fluorozott szénhidrogéneken alapuló berendezések forgalomba hozatalának tilalma, a tározási intézkedések és a visszanyerési követelmények mellett a fluorozott szénhidrogének uniós forgalomba hozatalának fokozatos visszaszorítása bizonyult a leghatékonyabb, költségtakarékos megoldásnak ezen anyagok kibocsátásának hosszú távú csökkentésére. Ezt a megközelítést a fluorozott szénhidrogénekre alapozott berendezések forgalomba hozatalára vonatkozó további tilalmakkal, tározási intézkedésekkel és visszanyerési elıírásokkal kell támogatni. 1 HL L 286., , 1. o preambulumbekezdés (12) A fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalának fokozatos csökkentése érdekében a Bizottságnak forgalombahozatali kvótákat kell kiosztania az egyes gyártóknak és importıröknek, hogy azok ne lépjék túl a fluorozott szénhidrogének Unión belüli (12) A fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalának fokozatos csökkentése érdekében a Bizottságnak forgalombahozatali kvótákat kell kiosztania az egyes gyártóknak és importıröknek, hogy azok ne lépjék túl a fluorozott szénhidrogének Unión belüli RR\ doc 11/97 PE v01-00

12 forgalomba hozatalára vonatkozó, teljes mennyiségi korlátot. forgalomba hozatalára vonatkozó, teljes mennyiségi korlátot. A kvóták felhasználására díjat kell kivetni, amelyet a Bizottság szed be, és amelyet a rendelet Unión belüli végrehajtása során felmerülı regionális különbségek kezelése céljából újra kell osztani preambulumbekezdés (13) Az egyes vállalkozásoknak szánt kvóták kiosztásának a 2008 és 2011 közötti referencia-idıszakban elıállított vagy importált fluorozott szénhidrogének mennyiségén kell alapulnia. Azonban annak elkerülése érdekében, hogy a kis piaci szereplık ne jussanak kvótához, a teljes mennyiségi korlát öt százalékát olyan gyártók és importırök számára kell fenntartani, amelyek legfeljebb 1 tonna fluortartalmú üvegházhatású gázt importáltak vagy állítottak elı a referenciaidıszakban. (13) Az egyes vállalkozásoknak szánt kvóták kiosztásának a 2009 és 2012 közötti referencia-idıszakban elıállított vagy importált fluorozott szénhidrogének mennyiségén kell alapulnia. Azonban annak elkerülése érdekében, hogy a kis piaci szereplık ne jussanak kvótához, a teljes mennyiségi korlát öt százalékát olyan gyártók és importırök számára kell fenntartani, amelyek legfeljebb 1 tonna fluortartalmú üvegházhatású gázt importáltak vagy állítottak elı a referenciaidıszakban a preambulumbekezdés (új) (14a) Egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok elıállítási folyamata más fluortartalmú üvegházhatású gázok melléktermékként történı, jelentıs mértékő kibocsátásával járhat. Az ilyen melléktermék-kibocsátásokat a fluortartalmú üvegházhatást okozó gázok forgalomba hozatalának feltételeként ki kell küszöbölni az éghajlatra a teljes életciklus alatt gyakorolt hatásuk PE v /97 RR\ doc

13 kezelésének biztosítása érdekében preambulumbekezdés (18) A Bizottságnak folyamatosan nyomon kell követnie, milyen hatásokkal jár a fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalának korlátozása, ideértve a csökkentés azon készülékek ellátására gyakorolt hatását, amelyek esetében a fluorozott szénhidrogének használata az alternatív technológiákhoz képest alacsonyabb kibocsátással járna az életciklus során. A nyomon követéssel az egészségügyi vagy biztonsági veszélyforrások korai észlelését is biztosítani kell a gyógyszerek elérhetıségére gyakorolt negatív hatások miatt. Átfogó felülvizsgálatot kell végezni 2030 elıtt, még idıben ahhoz, hogy e rendelet rendelkezéseit a végrehajtásuk és az új fejlemények fényében módosítani lehessen, és szükség esetén további csökkentési intézkedéseket lehessen elfogadni. (18) A Bizottságnak folyamatosan nyomon kell követnie, milyen hatásokkal jár a fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalának korlátozása, ideértve a csökkentés azon készülékek ellátására gyakorolt hatását, amelyek esetében a fluorozott szénhidrogének használata az alternatív technológiákhoz képest alacsonyabb kibocsátással járna az életciklus során. A nyomon követéssel az egészségügyi vagy biztonsági veszélyforrások korai észlelését is biztosítani kell a gyógyszerek elérhetıségére gyakorolt negatív hatások miatt. A végrehajtás elsı öt éve alapján átfogó felülvizsgálatot kell végezni, még idıben ahhoz, hogy e rendelet rendelkezéseit a végrehajtásuk és az új fejlemények fényében módosítani lehessen, és szükség esetén további csökkentési intézkedéseket lehessen elfogadni. E vizsgálatot ötévente újra el kell végezni. Ez a rendelet nem alkalmazandó a kulcsfontosságú gyógyászati alkalmazásokra, amennyiben nem létezik megfelelı alternatíva, vagy ha az ilyen alternatívák mőszaki, gazdasági vagy biztonsági okokból nem használhatók. Indokolás A rendelet optimális végrehajtásának és a megfelelı kiigazításoknak a biztosítása érdekében ötéves rendszerességgel mindenre kiterjedı vizsgálatot kellene végezni. Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelı alternatívák, a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó gyógyászati alkalmazások kritikus felhasználását az alapvetı egészség biztonságos és hatékony biztosítása érdekében fenn kell tartani. RR\ doc 13/97 PE v01-00

14 14 20 preambulumbekezdés (20) A technológia fejlıdésének és az e rendelet által érintett piacok fejlıdésének figyelembevétele és a nemzetközi megállapodásoknak való megfelelés biztosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell adni, hogy az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 290. cikkének megfelelıen jogi aktusokat fogadjon el a következıkre vonatkozóan: általános szivárgás-ellenırzési követelmények megállapítása, fluortartalmú üvegházhatású gázok kötelezı visszanyerésével érintett berendezések listájának bıvítése, a berendezések üzembe helyezését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését, szivárgás-ellenırzést és a fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerését végzı személyek képzési programjaira, valamint az ilyen feladatokat ellátó személyek és vállalkozások képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározása, a címkézési követelmények módosítása, a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó vagy használó további termékek és berendezések forgalomba hozatalának tilalma, a fluorozott szénhidrogének maximálisan forgalomba hozható mennyiségének módosítása és a bizonyos kulcsfontosságú célokra felhasznált fluorozott szénhidrogének szolgáltatásának a kvótával kapcsolatos követelmények alól egészségügyi és biztonsági indokkal való mentesítése, a fluorozott szénhidrogének egyes vállalkozások általi forgalomba hozatalára vonatkozó referenciaértékek újraszámítása vagy a kvótakiosztási mechanizmus módosítása vagy kiegészítése, a jelentéstételi követelmények (20) A technológia fejlıdésének és az e rendelet által érintett piacok fejlıdésének figyelembevétele és a nemzetközi megállapodásoknak való megfelelés biztosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell adni, hogy az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 290. cikkének megfelelıen jogi aktusokat fogadjon el a következıkre vonatkozóan: általános szivárgás-ellenırzési követelmények megállapítása, fluortartalmú üvegházhatású gázok kötelezı visszanyerésével érintett berendezések listájának bıvítése, a berendezések üzembe helyezését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését, szivárgás-ellenırzést és a fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerését végzı személyek képzési programjaira, valamint az ilyen feladatokat ellátó személyek és vállalkozások képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározása, a címkézési követelmények módosítása, a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó vagy használó középfeszültségő másodlagos kapcsolóberendezések forgalomba hozatalának tilalma, a fluorozott szénhidrogének maximálisan forgalomba hozható mennyiségének módosítása és a bizonyos kulcsfontosságú célokra felhasznált fluorozott szénhidrogének szolgáltatásának a kvótával kapcsolatos követelmények alól egészségügyi és biztonsági indokkal való mentesítése, a fluorozott szénhidrogének egyes vállalkozások általi forgalomba hozatalára vonatkozó referenciaértékek újraszámítása vagy a kvótakiosztási mechanizmus módosítása vagy PE v /97 RR\ doc

15 küszöbértékeinek felülvizsgálata, a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos jelentéstételi rendszerekre és a tagállamok által győjtött, kibocsátással kapcsolatos adatokra vonatkozó követelmények megállapítása, jelentıs globális felmelegedési potenciállal rendelkezı egyéb anyagoknak az e rendelet hatálya alá tartozó anyagok listáiba való belefoglalása és a listák új tudományos ismeretek alapján történı frissítése, különös tekintettel a rendelet mellékleteiben felsorolt anyagok globális felmelegedési potenciáljára. kiegészítése, a jelentéstételi követelmények küszöbértékeinek felülvizsgálata, a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos jelentéstételi rendszerekre és a tagállamok által győjtött, kibocsátással kapcsolatos adatokra vonatkozó követelmények megállapítása, jelentıs globális felmelegedési potenciállal rendelkezı egyéb anyagoknak az e rendelet hatálya alá tartozó anyagok listáiba való belefoglalása és a listák új tudományos ismeretek alapján történı frissítése, különös tekintettel az e rendelet mellékleteiben felsorolt anyagok globális felmelegedési potenciáljára a cikk (új) -1a. cikk Hatály E rendelet célja a környezet védelme a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és fenntartható technológiák innovációjának serkentése révén. Ennek megfelelıen, e rendelet szabályokat állapít meg a fluortartalmú üvegházhatású gázok tározására, felhasználására, visszanyerésére és ártalmatlanítására vonatkozóan, és megtiltja e gázok egyes felhasználását, és egyúttal mennyiségi korlátokat határoz meg a fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalára vonatkozóan. Az Unión belüli fenntartható növekedés elısegítése mellett e rendelet értékes hozzájárulásként szolgál egy jövıbeni nemzetközi egyezmény elfogadásához. RR\ doc 15/97 PE v01-00

16 16 1 cikk 1 bekezdés 1 pont (1) fluortartalmú üvegházhatású gázok : az I. mellékletben felsorolt fluorozott szénhidrogének (HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SF 6 ) és egyéb, fluort tartalmazó üvegházhatású gázok, önmagukban vagy keverékben; (1) fluortartalmú üvegházhatású gázok : az I. és II. mellékletben felsorolt fluorozott szénhidrogének (HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SF 6 ) és egyéb, fluort tartalmazó üvegházhatású gázok, önmagukban vagy keverékben, és e kifejezés ellenkezı jelzés hiányában csak az I. mellékletben felsorolt a fluortartalmú üvegházhatású gázokra utal; 17 1 cikk 1 bekezdés 1 a pont (új) (1a) fluorozott szénhidrogének (HFCk) : az I. melléklet 1. szakaszában felsorolt anyagok, illetve az ezen anyagok bármelyikét tartalmazó keverékek; 18 1 cikk 1 bekezdés 1 b pont (új) (1b) perfluor-karbonok (PFC-k) : az I. melléklet 2. szakaszában felsorolt anyagok, illetve az ezen anyagok bármelyikét tartalmazó keverékek; PE v /97 RR\ doc

17 19 1 cikk 1 bekezdés 1 c pont (új) (1c) kén-hexafluorid (SF 6 ) : az I. melléklet 3. szakaszában felsorolt anyag, vagy ezt az anyagot tartalmazó keverékek; 20 1 cikk 1 bekezdés 4 pont (4) üzemeltetı : az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az e rendelet hatálya alá tartozó berendezéseket vagy rendszereket birtokolja és azok technológiai mőködése felett tényleges ellenırzést gyakorol; (4) üzemeltetı : az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az e rendelet hatálya alá tartozó berendezések vagy rendszerek technológiai mőködése felett tényleges ellenırzést gyakorol; Indokolás Az e meghatározás szerinti kettıs feltétel jogi bizonytalanságot eredményez a rendelet közlekedési ágazatban való végrehajtását illetıen cikk 1 bekezdés 13 pont (13) helyhez kötött : mőködés közben nincs mozgásban; (13) helyhez kötött : mőködés közben szokásos körülmények között nincs mozgásban; Indokolás A meghatározás módosítása a 842/2006/EK rendeletnek megfelelıen. RR\ doc 17/97 PE v01-00

18 22 1 cikk 1 bekezdés 13 a pont (új) (13a) mobil : mőködés közben szokásos körülmények között mozgásban van; 23 1 cikk 1 bekezdés 15 a pont (új) (15a) kisebb hőtıteherautó : elsısorban áruszállításra tervezett és gyártott, hőtıegységgel felszerelt, 3,5 tonnánál kisebb össztömegő jármő; 24 1 cikk 1 bekezdés 16 a pont (új) (16a) technikai aeroszol : a karbantartás, javítás, tisztítás, tesztelés, rovarirtás, gyártás, üzembe helyezés és más olyan alkalmazások során felhasznált aeroszoladagoló, amelyek esetében nem éghetı összetétel használata szükséges; 25 1 cikk 1 bekezdés 16 b pont (új) (16b) konténer : elsısorban PE v /97 RR\ doc

19 áruszállításra tervezett és gyártott, hőtıegységgel felszerelt, intermodális szállítási egység; 26 1 cikk 1 bekezdés 16 c pont (új) Indokolás (16c) hıszivattyú : levegıbıl, vízbıl vagy földbıl alacsony hıfokon hı kivonására és kizárólag hı szolgáltatására szolgáló készülék vagy létesítmény; Ez a 842/2006/EK rendeletbıl vett meghatározás tisztázza a hıszivattyúkat tartalmazó reverzibilis légkondicionálók (osztott rendszerek, többszörösen osztott/vrf-rendszerek, tetıre épített rendszerek, centrifugális hőtık, kiszorításos hőtık) és a kizárólag hı szolgáltatására szolgáló (hıszivattyúként említett) hıszivattyúk közötti különbséget. Megfelel az elıkészítı tanulmány (V. melléklet, 259. oldal és VI. melléklet, 309. oldal), valamint a hatástanulmány (118. oldal) nómenklatúrájának cikk 1 bekezdés 16 d pont (új) (16d) szivárgás : fluortartalmú üvegházhatású gázok abnormális kibocsátása, amely jelentısen nagyobb, mint a berendezés tervezésének részeként meghatározott szivárgási arány, amennyiben ilyen létezik; 28 1 cikk 1 bekezdés 16 e pont (új) RR\ doc 19/97 PE v01-00

20 Indokolás A meghatározás a 842/2006/EK rendeletbıl származik. (16e) "szivárgásészlelı rendszer": fluortartalmú üvegházhatású gázok szivárgását jelzı kalibrált mechanikus, elektromos vagy elektronikus készülék, amely szivárgás észlelésekor riasztja az üzemeltetıt; 29 1 cikk 1 bekezdés 16 f pont (új) Indokolás A meghatározás a 1005/2009/EK rendeletbıl származik. (16f) "vállalkozás": olyan természetes vagy jogi személy, aki: a) fluortartalmú üvegházhatású gázokat gyárt, visszanyer, újrahasznosít, regenerál, felhasznál vagy megsemmisít, szállít vagy fogad; b) fluortartalmú üvegházhatást okozó gázokat importál; c) fluortartalmú üvegházhatást okozó gázokat exportál; d) fluortartalmú üvegházhatású gázokat forgalomba hoz; vagy e) fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezéseket vagy rendszereket üzemeltet, üzembe helyez, szervizel, karbantart, javít vagy használaton kívül helyez; PE v /97 RR\ doc

21 30 1 cikk 1 bekezdés 16 g pont (új) Indokolás A meghatározás a 1005/2009/EK rendeletbıl származik. (16g) alapanyag : az I. és a II. mellékletben felsorolt bármely fluortartalmú üvegházhatású gáz vagy az 1005/2009/EK rendelet I., II. és IV. mellékletében felsorolt fluortartalmú vegyület, amely kémiai átalakuláson meg keresztül egy olyan folyamatban, amelyben eredeti összetétele egy másik összetétellé alakul át; 31 1 cikk 1 bekezdés 16 h pont (új) Indokolás A meghatározás a 1005/2009/EK rendeletbıl származik. (16h) reakcióközeg : kémiai reakcióközegként használt bármilyen fluortartalmú vegyület; 32 2 cikk 1 a bekezdés (új) (1a) A fluortartalmú gázok szivárgásának megelızése és minimálisra csökkentése érdekében minden mőszakilag és gazdaságilag megvalósítható intézkedést RR\ doc 21/97 PE v01-00

22 meg kell tenni cikk 2 bekezdés (2) A fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetıinek óvintézkedéseket kell tenniük a véletlen kibocsátás (a továbbiakban: szivárgás) megelızése érdekében. (2) A fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetıinek óvintézkedéseket kell tenniük a véletlen kibocsátás (a továbbiakban: szivárgás) megelızése érdekében. A szivárgások megelızését célzó óvintézkedések megtételére vonatkozó kötelezettség sérelme nélkül az üzemeltetıknek biztosítaniuk kell, hogy a szivárgási veszteség ne haladja meg a maximális értéket cikk 3 bekezdés 1 albekezdés (3) E gázok szivárgásának észlelése esetén az üzemeltetınek haladéktalanul gondoskodnia kell a berendezés javításáról. (3) E gázok szivárgásának észlelése esetén az üzemeltetınek haladéktalanul, de az észlelést követıen legkésıbb egy héten belül és a berendezés újbóli használata elıtt gondoskodnia kell e berendezés javításáról. Indokolás Egyértelmővé kell tenni, hogy gázszivárgás esetén a berendezést annak újbóli használata elıtt meg kell javítani cikk 4 bekezdés 1 albekezdés a pont PE v /97 RR\ doc

23 a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett berendezések üzembe helyezése, szervizelése, karbantartása, javítása vagy használaton kívül helyezése; a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett berendezések, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázok alternatíváit tartalmazó berendezések üzembe helyezése, szervizelése, karbantartása, javítása vagy használaton kívül helyezése; 36 2 cikk 4 bekezdés 1 albekezdés c pont c) SF 6 -ot tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések üzembe helyezése, szervizelése, karbantartása, javítása vagy használaton kívül helyezése; c) az SF 6 visszanyerése elektromos kapcsolóberendezések kezelése, üzembe helyezése, szervizelése, karbantartása, javítása vagy használaton kívül helyezése során; Indokolás Biztosítani kell az SF 6 -ot tartalmazó berendezéseket karbantartó vagy javító szerelık magas szintő képesítését. Mindazonáltal az SF 6 -ot tartalmazó kapcsolóberendezések soha nem a nyilvánosság számára hozzáférhetı területen találhatók, hanem minden esetben az üzemeltetı felügyelete alá vannak rendelve, és a kapcsolóberendezéseket csak képesített személyzet kezelheti. Ezért nem szükséges, hogy a berendezés teljes kezelıszemélyzete képesítéssel rendelkezzen, hanem csak azoknak a személyeknek kell képesítéssel rendelkezniük, akik ténylegesen az SF 6 -gáz kezelését végzik cikk 4 bekezdés 1 albekezdés d pont d) fluortartalmú üvegházhatású gázok szállítása vagy átvétele az a), b) és c) pontban felsorolt feladatok elvégzéséhez. törölve RR\ doc 23/97 PE v01-00

24 38 2 cikk 5 bekezdés (5) Annak a személynek, aki másik felet bíz meg az SF 6 -ot tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések vagy a 3. cikk (1) bekezdésében említett berendezések üzembe helyezésével, szervizelésével, karbantartásával, javításával vagy használaton kívül helyezésével, meg kell bizonyosodnia arról, hogy a másik fél a szükséges feladatok elvégzéséhez rendelkezik a 8. cikkben elıírt, szükséges képesítési igazolásokkal. (5) Annak a személynek, aki másik felet bíz meg az SF 6 -ot tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések vagy a 3. cikk (1) bekezdésében említett berendezések kezelésével, üzembe helyezésével, szervizelésével, karbantartásával, javításával vagy használaton kívül helyezésével, meg kell bizonyosodnia arról, hogy a másik fél a szükséges feladatok elvégzéséhez rendelkezik a 8. cikkben elıírt, szükséges képesítési igazolásokkal. Indokolás Biztosítani kell az SF 6 -ot tartalmazó berendezéseket karbantartó vagy javító szerelık magas szintő képesítését. Mindazonáltal az SF 6 -ot tartalmazó kapcsolóberendezések soha nem a nyilvánosság számára hozzáférhetı területen találhatók, hanem minden esetben az üzemeltetı felügyelete alá vannak rendelve, és a kapcsolóberendezéseket csak képesített személyzet kezelheti. Ezért nem szükséges, hogy a berendezés teljes kezelıszemélyzete képesítéssel rendelkezzen, hanem csak azoknak a személyeknek kell képesítéssel rendelkezniük, akik ténylegesen az SF 6 -gáz kezelését végzik cikk 5 a bekezdés (új) (5a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a bevált gyakorlatok és a tagállamokban az egyes berendezéstípusra vonatkozóan nyert tapasztalatok alapján a 20. cikkel összhangban a (2) bekezdésben említett minimális óvintézkedéseket és a szivárgási veszteség maximális mértékének meghatározása céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. E szabályokat PE v /97 RR\ doc

25 [2015. január 1-jéig] kell elfogadni cikk 1 bekezdés 1 albekezdés (1) Az 5 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelı globális felmelegedési potenciállal rendelkezı, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetıinek gondoskodniuk kell a berendezések szivárgás-ellenırzésérıl. E cikk értelmében azonban nem kell szivárgás-ellenırzést végezni azokon a hermetikusan zárt rendszerekkel rendelkezı berendezéseken, amelyek erre utaló szövegő címkével vannak ellátva, és kevesebb mint 10 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelı globális felmelegedési potenciállal rendelkezı fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaznak. (1) (1) A legalább 5 tonna CO 2 - egyenértéknek megfelelı globális felmelegedési potenciállal rendelkezı, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetıinek gondoskodniuk kell a berendezések szivárgás-ellenırzésérıl. E cikk értelmében azonban nem kell szivárgás-ellenırzést végezni azokon a hermetikusan zárt rendszerekkel rendelkezı berendezéseken, amelyek erre utaló szövegő címkével vannak ellátva, és kevesebb mint 10 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelı globális felmelegedési potenciállal rendelkezı fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaznak cikk 1 bekezdés 3 albekezdés a pont a) helyhez kötött hőtıberendezések; a) helyhez kötött és mobil hőtıberendezések; 42 3 cikk 1 bekezdés 3 albekezdés b pont b) helyhez kötött légkondicionáló b) helyhez kötött és mobil légkondicionáló RR\ doc 25/97 PE v01-00

26 berendezések; berendezések; 43 3 cikk 1 bekezdés 3 albekezdés e pont e) hőtıkamionok és hőtıpótkocsik. e) hőtıvonatok, hőtıkamionok, kisebb hőtıteherautók, hőtıpótkocsik és hőtıkonténerek hőtıberendezései. Indokolás A fuvarozási ágazaton belüli tisztességes verseny érdekében a rendelet hatályát bıvíteni kell cikk 2 bekezdés a pont a) a legalább 5, de kevesebb mint 50 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelı globális felmelegedési potenciállal rendelkezı fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezéseken legalább 12 havonta kell szivárgás-ellenırzést végezni; a) a) a legalább 5, de kevesebb mint 50 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelı globális felmelegedési potenciállal rendelkezı fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezéseken legalább 12 havonta, illetve szivárgásérzékelı rendszer üzembe helyezése esetén 24 havonta kell szivárgás-ellenırzést végezni; 45 3 cikk 2 bekezdés b pont b) a legalább 50, de kevesebb mint 500 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelı globális felmelegedési potenciállal b) a) a legalább 50, de kevesebb mint 500 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelı globális felmelegedési potenciállal PE v /97 RR\ doc

27 rendelkezı fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezéseken legalább hathavonta kell szivárgásellenırzést végezni; rendelkezı fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezéseken legalább hathavonta, illetve szivárgásérzékelı rendszer üzembe helyezése esetén 12 havonta kell szivárgás-ellenırzést végezni; 46 3 cikk 2 bekezdés c pont c) a legalább 500 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelı globális felmelegedési potenciállal rendelkezı fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezéseken legalább háromhavonta kell szivárgás-ellenırzést végezni. c) a legalább 500 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelı globális felmelegedési potenciállal rendelkezı fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezéseken legalább háromhavonta, vagy ha szivárgásérzékelı rendszer van üzembe helyezve, hathavonta kell szivárgás-ellenırzést végezni cikk 4 bekezdés (4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelıen olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek részletezik az e cikk (1) bekezdésében említett berendezéstípusok mindegyikén az adott bekezdés szerint elvégzendı szivárgásellenırzésre vonatkozó követelményeket, meghatározzák a berendezések legnagyobb valószínőséggel szivárgó alkatrészeit, továbbá a piaci trendek és a technológiai fejlıdés fényében módosítják az e cikk (1) bekezdésében szereplı berendezéslistát egyéb berendezéstípusok felvétele érdekében. (4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelıen olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek részletezik az e cikk (1) bekezdésében említett berendezéstípusok mindegyikén az adott bekezdés szerint elvégzendı szivárgásellenırzésre vonatkozó követelményeket, meghatározzák a berendezések legnagyobb valószínőséggel szivárgó alkatrészeit, továbbá a piaci trendek és a technológiai fejlıdés fényében módosítják az e cikk (1) bekezdésében szereplı berendezéslistát egyéb berendezéstípusok felvétele érdekében. A szivárgás-ellenırzésre vonatkozó konkrét elıírásokat [2015. RR\ doc 27/97 PE v01-00

28 január 1-jéig] kell elfogadni cikk 5 cikk 5 cikk Nyilvántartás Nyilvántartás (1) A nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetıinek mindegyik berendezésre vonatkozóan nyilvántartást kell létrehozniuk és vezetniük, amely tartalmazza a következı, berendezéseket azonosító adatokat: a) a beépített fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyisége és típusa; b) a hozzáadott fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyisége és a hozzáadás oka; c) a visszanyert fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyisége; (1) A nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, a 3. cikk (1) bekezdésében felsorolt berendezések üzemeltetıinek minden egyes ilyen berendezésre vonatkozóan nyilvántartást kell létrehozniuk és vezetniük, amely tartalmazza a következı, berendezéseket azonosító adatokat: a) a beépített fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyisége és típusa; b) a hozzáadott fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyisége és a hozzáadás oka, megjelölve az anyag újrahasznosított vagy visszanyert voltának tényét, továbbá az újrahasznosítást vagy visszanyerést elvégzı vállalkozás nevét és címét; c) a visszanyert fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyisége; d) az észlelt szivárgási veszteség mértéke; d) az észlelt szivárgási veszteség mértéke; e) a berendezés üzembe helyezését, szervizelését, karbantartását és adott esetben javítását vagy használaton kívül helyezését végzı vállalkozás vagy személy azonosítása; f) a 3. cikk (1) és (3) bekezdése szerint végzett ellenırzések idıpontjai és eredményei; g) a berendezés használaton kívül helyezése esetén a fluortartalmú e) a berendezés üzembe helyezését, szervizelését, karbantartását és adott esetben javítását vagy használaton kívül helyezését végzı vállalkozás vagy személy azonosítása; f) a 3. cikk (1) és (3) bekezdése szerint végzett ellenırzések idıpontjai és eredményei; g) a berendezés használaton kívül helyezése esetén a fluortartalmú PE v /97 RR\ doc

29 üvegházhatású gázok visszanyerésére és ártalmatlanítására tett intézkedések. Ez a bekezdés az SF 6 -tartalmú elektromos kapcsolóberendezések, valamint a 3. cikk (2) bekezdésében említett berendezések üzemeltetıire vonatkozik. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett nyilvántartás nincs regisztrálva az illetékes tagállami hatóságok által létrehozott adatbázisban, akkor az (1) bekezdésben említett üzemeltetıknek legalább a berendezés használaton kívül helyezését követı két évig meg kell ırizniük a nyilvántartást. Amennyiben az (1) bekezdésben említett nyilvántartás nincs regisztrálva az illetékes tagállami hatóságok által létrehozott adatbázisban, akkor az üzemeltetık számára az (1) bekezdés e) pontjában említett tevékenységeket végzı személyeknek vagy vállalkozásoknak legalább öt évig meg kell ırizniük a nyilvántartás másolatait. A nyilvántartást kérelemre az illetékes hatóság vagy a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani. (3) A Bizottság végrehajtási aktusban meghatározhatja az (1) bekezdésben említett nyilvántartás formátumát, valamint létrehozása és vezetése módját. Ezt a végrehajtási aktust a 21. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. üvegházhatású gázok visszanyerésére és ártalmatlanítására tett intézkedések. Ez a bekezdés az SF 6 -tartalmú elektromos kapcsolóberendezések, valamint a 3. cikk (2) bekezdésében említett berendezések üzemeltetıire vonatkozik (2) Az (1) bekezdésben említett nyilvántartást az illetékes tagállami hatóságok által létrehozott adatbázisban kell regisztrálni. A Bizottság operatív iránymutatást és technikai segítséget nyújt a tagállamoknak az adatbázis létrehozásához és fenntartásához. A tagállamok a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésrıl szóló, január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 1 megfelelıen biztosítják, hogy a nyilvánosság hozzáférjen az adatbázisban lévı vonatkozó információkhoz. (3) A Bizottság a 21. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében elfogadott végrehajtási aktusban meghatározza az (1) bekezdésben említett nyilvántartás formátumát, valamint azt, hogy ezeket minként kell egy elektronikus adatbázisban létrehozni és vezetni. A formátumot és a követelményeket [2015. január 1-jéig] kell elfogadni. 1 HL L 41., , 26. o. RR\ doc 29/97 PE v01-00

30 49 6 cikk -1 a bekezdés (új) Indokolás (-1a) A 9. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a gyártóknak és importıröknek meg kell tiltani az I. és II. mellékletben felsorolt fluortartalmú üvegházhatású gázok forgalomba hozatalát, kivéve, ha a gyártási folyamat többek között az alapanyagok és a reakcióközegek gyártási folyamata során esetlegesen melléktermékként keletkezı fluortartalmú üvegházhatású gázokat megsemmisítik. A HFC gyártása gyakran történik olyan harmadik országokban, ahol nincs korlátozás a melléktermék-kibocsátásokra (például a HFC-23 kibocsátására) vonatkozóan. A Bizottság javaslata ezért akaratlanul is növelheti az F-gázok globális kibocsátását, hacsak nem vonatkozik tilalom az olyan F-gázok forgalomba hozatalára, amelyeknek a gyártás során keletkezı melléktermék-kibocsátásait nem semmisítik meg cikk 1 bekezdés A fluortartalmú vegyületek gyártóinak meg kell tenniük minden szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy elıállítás, szállítás és tárolás során a lehetı legnagyobb mértékben korlátozzák a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátását. A fluortartalmú vegyületek gyártóinak meg kell tenniük minden szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy elıállítás, szállítás és tárolás során a lehetı legnagyobb mértékben korlátozzák a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez érvényes az üvegházhatású gázok melléktermékként történı elıállítására is. 51 PE v /97 RR\ doc

31 6 cikk 2 bekezdés A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a melléktermékként keletkezı trifluor-metánt (HFC-23) a gyártási folyamat során jelentıs mennyiségben ártalmatlanítsák. A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a gyártási folyamat során melléktermékként keletkezı trifluor-metánt (HFC-23) a legjobb rendelkezésre álló technikáknak megfelelıen ártalmatlanítsák. Indokolás Ésszerőtlen azt követelni, hogy a melléktermékként keletkezı HFC-23 teljes mennyiségét ártalmatlanítsák. Bizonyos mértékő kibocsátás jóformán elkerülhetetlen, még a megfelelı ártalmatlanítási technika mellett is csak a HFC-23 kb. 99%-át lehet ártalmatlanítani, a teljes mennyiséget nem. Ez azt eredményezné, hogy a fluortartalmú kémiai anyagok Európán kívülre kerülnének, ahol a melléktermékeket nem kell ellenırizni, ami ezáltal magasabb kibocsátáshoz vezetne, mint ami akkor következne be, ha a tevékenységek Európában maradtak volna. Az ártalmatlanításnak a legjobb rendelkezésre álló technikákkal összhangban kellene történnie cikk 2 bekezdés (2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelıen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben szereplı berendezéslista módosításáról olyan egyéb berendezéstípusok felvétele érdekében, amelyek jelentısége a kereskedelmi vagy a mőszaki fejlıdés miatt növekszik. (2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelıen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben szereplı berendezéslista módosításáról olyan egyéb berendezéstípusok felvétele érdekében, amelyek jelentısége a kereskedelmi vagy a mőszaki fejlıdés miatt növekszik, továbbá hogy részletes szabályokat fogadjon el az (1a) bekezdésben említett visszanyerési rendszerekkel kapcsolatban. Indokolás A gyártói felelısség elımozdítása érdekében valamennyi tagállamban visszanyerési rendszereket kell létrehozni az F-gázok újrahasznosításának, visszanyerésének vagy megsemmisítésének biztosítása érdekében. RR\ doc 31/97 PE v01-00

32 53 7 cikk 3 bekezdés (3) A fluortartalmú üvegházhatású gáz tárolására szolgáló tartály ártalmatlanítása elıtt a tartályt szállítási vagy tárolási célra használó személy gondoskodik a maradékgázok megfelelı visszanyerésérıl, újrahasznosításuk, regenerálásuk vagy ártalmatlanításuk biztosítása érdekében. (3) A fluortartalmú üvegházhatású gáz tárolására szolgáló tartály ártalmatlanítása elıtt annak mőszaki funkcionálása során a tényleges ellenırzést gyakorló üzemeltetı gondoskodik a maradékgázok megfelelı visszanyerésérıl, újrahasznosításuk, regenerálásuk vagy ártalmatlanításuk biztosítása érdekében a cikk (új) 7a. cikk Gyártói felelısségi program (1) A tagállamok biztosítják, hogy gyártói felelısségi programok álljanak rendelkezésre a fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerésére, valamint azok újrahasznosítására, regenerálására vagy ártalmatlanítására vonatkozóan. Ezeket a 2012/19/EU irányelv hatályán kívüli termékekben és berendezésekben és hab formájában található fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó programokat [2016. január 1-jéig] kell elfogadni. (2) E gyártói felelısségi programoknak: a) lehetıvé kell tenniük az üzemeltetık és bármely személy számára, hogy a közelben, megközelíthetı győjtıhelyen díjmentesen helyezzék el a visszanyert fluortartalmú üvegházhatású gázokat, beleértve a fluortartalmú üvegházhatású PE v /97 RR\ doc

33 gázokat tartalmazó termékeket és berendezéseket is; b) elı kell írniuk a berendezéseket használaton kívül helyezı üzemeltetık és személyek számára, hogy a visszanyert fluortartalmú üvegházhatású gázokat valamely megközelíthetı győjtıhelyen helyezzék el; (3) Amennyiben a programok megfelelnek a (2) bekezdésben felsorolt feltételeknek, vagy azokkal összevethetı hatékonyságot mutatnak, a tagállamok: a) elıírhatják a termelık és az importırök számára ilyen programok létrehozását; b) elıírhatják más üzemeltetık vagy személyek számára az ilyen programokban való részvételt; vagy c) fenntarthatják a már meglévı programokat. (4) A környezet védelme érdekében a Bizottság minıségi minimumnormákat dolgoz ki a fluortartalmú üvegházhatású gázoknak a begyőjtött termékekbıl, valamint berendezésekbıl való visszanyerésére. E normák a legkorszerőbb megoldásokat tükrözik, és azokat a Bizottság közzéteszi cikk 1-6 bekezdés 8. cikk 8. cikk Képzés és képesítés (1) A tagállamoknak képzési és képesítési programokat kell létrehozniuk következı személyek számára: Képzés és képesítés (1) A tagállamoknak értékelési folyamatokkal együtt képesítési programokat kell létrehozniuk és fenntartaniuk, és biztosítaniuk kell, hogy képzés álljon rendelkezésre a következı RR\ doc 33/97 PE v01-00

34 személyek számára, a) a 3 cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében felsorolt berendezések üzembe helyezését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését végzı személyek; b) SF 6 -ot tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések üzembe helyezését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését végzı személyek; c) a 3. cikk (1) bekezdése szerinti szivárgás-ellenırzést végzı személyek; d) a fluortartalmú üvegházhatású gázok 7. cikk szerinti visszanyerését végzı személyek. a) a 3 cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében felsorolt berendezések üzembe helyezését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését végzı személyek, beleértve azon eseteket is, amikor e berendezések a fluortartalmú üvegházhatású gázok alternatíváit tartalmazzák; b) nem légmentesen zárt rendszerekben SF 6 -ot tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések üzembe helyezését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését végzı személyek; c) a 3. cikk (1) bekezdése szerinti szivárgás-ellenırzést végzı személyek; d) a fluortartalmú üvegházhatású gázok 7. cikk szerinti visszanyerését végzı személyek. da) az a), b) és c) pontban említett feladatokat a fluortartalmú üvegházhatású gázok alternatíváit tartalmazó hőtıközeggel mőködı berendezéseken elvégzı személyek;. (2) Az (1) bekezdésben elıírt képzési programoknak az alábbiakra kell kiterjednie: a) az alkalmazandó szabályok és mőszaki szabványok; (2) Az (1) bekezdésben elıírt képesítési programoknak és képzésnek az alábbiakra kell kiterjednie: a) az alkalmazandó szabályok és mőszaki szabványok; b) a kibocsátás megelızése; b) a kibocsátás megelızése; c) a fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerése d) a képesítési igazolásban foglalt típusú és mérető berendezések biztonságos kezelése; e) a fluortartalmú üvegházhatású gázok felhasználását felváltó vagy csökkentı technológiák és azok biztonságos kezelése. c) a fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerése d) a képesítési igazolásban foglalt típusú és mérető berendezések biztonságos kezelése; e) a fluortartalmú üvegházhatású gázok felhasználását felváltó vagy csökkentı technológiák és azok biztonságos kezelése. PE v /97 RR\ doc

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.4.2013 2012/0366(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0096 (COD) 12344/15 CODEC 1236 DENLEG 120 AGRI 488 PE 148 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg 7.3.2014 A7-0124/ 001-133 MÓDOSÍTÁSOK 001-133 elıterjesztette: Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Hans-Peter Mayer Utazási csomagok és az igény szerint összeállított utazási formák A7-0124/2014

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.5.6. L 115/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/720 IRÁNYELVE (2015. április 29.) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ 2009. április 23. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2009)04-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 425.402 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 13.6.2012 2011/0409(COD) MÓDOSÍTÁS 23-94 Jelentéstervezet Miroslav Ouzký (PE487.819v02-00) a gépjárművek

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 14.4.2008 ***I JELENTÉSTERVEZET az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. a gépjárművek zajszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. a gépjárművek zajszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 21.5.2012 2011/0409(COD) MÓDOSÍTÁSOK 14-72 Véleménytervezet Gilles Pargneaux (PE485.919v01-00) a gépjárművek zajszintjéről szóló európai

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.2.2. L 25/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/127 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE PE-CONS No/YY 2013/0063(COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról AZ EURÓPAI

Részletesebben

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg)

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg) L 74/8 2016.3.19. RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/403 RENDELETE (2016. március 18.) az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő adott esetben a közúti fuvarozó

Részletesebben

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

842/2006/EK RENDELET EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL

842/2006/EK RENDELET EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL 842/2006/EK RENDELET EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL GYAKRAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK 2007. február EUROPEAN PARTNERSHIP FOR ENERGY AND THE ENVIRONMENT (EPEE) Rue du Luxembourg 14 A, 1000 Brussels,

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

2007. évi LX. törvény. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről.

2007. évi LX. törvény. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről. 2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről A törvény hatálya 1. A törvény hatálya az üvegházhatású gázok kibocsátásának

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 704 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelentés a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére

Részletesebben

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2006. július 5-én került

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 397 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2008 COM(2008) 488 végleges 2008/0155 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 12-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0024(COD) 15.10.2013. Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 12-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0024(COD) 15.10.2013. Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 15.10.2013 2013/0024(COD) MÓDOSÍTÁS: 12-40 Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00) A pénzátutalásokat kísérı adatok (COM(2013)0044 C7-0034/2013 2013/0024(COD))

Részletesebben

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.)

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.) A Bizottság 2003/94/EK irányelve (2003. október 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0070/2016 30.3.2016 * JELENTÉS a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.24. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 6.0.2004 COM(2004) 63 végleges 2004/0232 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az ENSZEGB szennyezőanyagkibocsátási és szállítási nyilvántartásokról szóló Jegyzőkönyvének

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2012R0267 HU 16.01.2016 017.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.2.2008 COM(2008) 100 végleges 2008/0044 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE [ ] a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére 1 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: A város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 23.10.2015 A8-0311/2015 ***I JELENTÉS az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE L 134/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI!

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A Kormány../2008. Korm. rendelete a 2008-2012 közötti idıszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérıl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól Az üvegházhatású gázok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 34-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0038(COD) 27.10.2011. Jelentéstervezet Kurt Lechner (PE473.716v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 34-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0038(COD) 27.10.2011. Jelentéstervezet Kurt Lechner (PE473.716v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.10.2011 2011/0038(COD) MÓDOSÍTÁS: 34-40 Jelentéstervezet Kurt Lechner (PE473.716v01-00) a 89/666/EGK, a 2005/56/EK és a 2009/101/EK irányelvnek a központi

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.17. COM(2016) 151 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a biocidoknak a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1.

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1. 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 2014.07.01 9 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.19. COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 20.6.2013 2012/0366(COD) VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0268/2005 2003/0282(COD) 08/09/2005 Közös álláspont A Tanács által 2005. július 18-án elfogadott közös álláspont az elemekről és akkumulátorokról, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE & "is AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 8.12.2004 COM(2004) 779 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó kumarin behozatalára a 769/2002/EK rendelettel kivetett

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikáról

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikáról EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 5.10.2010 2010/0063(COD) MÓDOSÍTÁS: 18 32 Jelentéstervezet Brian Simpson (PE445.969v01-00) Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikáról

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben