Plenárisülés-dokumenum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Plenárisülés-dokumenum"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Plenárisülés-dokumenum A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról (COM(2008)0809 C6-0471/ /0240(COD)) Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Elıadó: Jill Evans (Átdolgozás az eljárási szabályzat 87. cikke) RR\ doc PE v05-00 Egyesülve a sokféleségben

2 PR_COD_1Recastingam Eljárások jelölései * Konzultációs eljárás leadott szavazatok többsége **I Együttmőködési eljárás (elsı olvasat) leadott szavazatok többsége **II Együttmőködési eljárás (második olvasat) leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához a Parlament összes képviselıjének többsége a közös álláspont elutasításához vagy módosításához *** Hozzájárulás a Parlament összes képviselıjének többsége, kivéve az EK- Szerzıdés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerzıdés 7. cikke alá tartozó esetekben ***I Együttdöntési eljárás (elsı olvasat) leadott szavazatok többsége ***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához a Parlament összes képviselıjének többsége a közös álláspont elutasításához vagy módosításához ***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet jóváhagyásához (Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.) ok jogalkotási szöveghez A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dılt betőkkel jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létezı rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges törléseket a következıképpen kell jelölni: [...]. A normál dılt betős kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elısegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegő javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal. PE v /87 RR\ doc

3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE... 5 INDOKOLÁS MELLÉKLET : A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE MELLÉKLET : AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE ELJÁRÁS RR\ doc 3/87 PE v05-00

4 PE v /87 RR\ doc

5 AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról (COM(2008)0809 C6-0471/ /0240(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: elsı olvasat - átdolgozás) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0809), tekintettel az EK-Szerzıdés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6 0471/2008), tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a Lisszaboni Szerzıdés hatálybalépésének a folyamatban lévı intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló bizottsági közleményre (COM(2009)0665), tekintettel az EU mőködésérıl szóló szerzıdés 294. cikkének (3) bekezdésére és 114. cikkére, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság december 16-i véleményére 1, tekintettel a Régiók Bizottsága május 29-i véleményére 2, tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére, tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A7-0196/2010), 1. elfogadja az alábbi, elsı olvasatbeli álláspontját, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait; 2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek. 1 HL C 306., , o. 2 HL C 141., , o. RR\ doc 5/87 PE v05-00

6 1 3 a preambulumbekezdés (új) (3a) Az Európai Parlament és a Tanács november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékkezelésre vonatkozó szabályozásban feltétlen elsıbbséget ad a megelızésnek. Meghatározása szerint a megelızés egyebek mellett olyan intézkedéseket jelent, amelyek révén az anyagokban és termékekben csökken az ártalmas összetevık mennyisége. A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv átdolgozását a hulladékokról szóló évi keretirányelv által felállított hulladék-hierarchiához kapcsolódóan kell elvégezni. A kötelezı jellegő hulladék-hierarchia alapján a megelızésnek elsıdleges prioritást kell kapnia. A megelızésbe olyan intézkedések tartoznak, amelyek révén az anyagokban és termékekben csökkenthetı az ártalmas összetevık mennyisége. A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv átdolgozása tehát nagy lehetıség arra, hogy e kötelezettséget lefordítsuk a gyakorlat nyelvére, annál is inkább, mert az elektromos és elektronikus berendezések továbbra is számos problémát vetnek fel a hulladékkezelés során. 2 3 b preambulumbekezdés (új) (3b) A kadmium okozta környezetszennyezés elleni küzdelemre vonatkozó közösségi cselekvési programról szóló, január 25-i tanácsi állásfoglalás 1 felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozzon ki specifikus intézkedéseket egy ilyen programra vonatkozóan. Elıírja továbbá az emberi egészség védelmét is, és egy olyan átfogó stratégia megvalósítását, amely különösen a kadmium használatát korlátozza, és ösztönzi a kadmiumot helyettesítı anyagokra irányuló kutatást. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a PE v /87 RR\ doc

7 kadmiumot kizárólag azokban az esetekben lehet alkalmazni, amikor nem állnak rendelkezésre megfelelı és biztonságosabb helyettesítı megoldások. 1 HL C 30., , 1. o. Az évi tanácsi állásfoglalásra történı hivatkozást (a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló jelenlegi irányelv 4. preambulumbekezdése) azért kell beilleszteni, mivel politikai hivatkozást jelent a kadmium okozta környezetszennyezés elleni küzdelemben. 3 3 c preambulumbekezdés (új) (3c) Az Európai Parlament november 14-i, a hulladékgazdálkodásról szóló közösségi stratégia felülvizsgálatára vonatkozó bizottsági közleményrıl és a hulladékkezelésre vonatkozó tanácsi állásfoglalás tervezetérıl szóló állásfoglalásában 1 kérte a Bizottságot, hogy nyújtson be irányelvjavaslatokat az elsıdleges hulladékforrások tekintetében, ideértve az elektromos és elektronikus hulladékokat is. Az Európai Parlament ugyanezen állásfoglalásában felkérte a Tanácsot és a Bizottságot, hogy terjesszenek be javaslatokat az olyan veszélyes anyagok hulladékokban való jelenlétének csökkentése érdekében, mint a klór, higany, polivinil-klorid (PVC), kadmium és más nehézfémek. 1 HL C 362., , 241. o. Az évi parlamenti állásfoglalásra történı hivatkozást (a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló jelenlegi irányelv 4. preambulumbekezdése) azért kell beilleszteni, mivel fontos emlékeztetni arra, hogy a Parlament már 1996-ban kért a PVCtartalom csökkentésére irányuló konkrét intézkedéseket. RR\ doc 7/87 PE v05-00

8 4 3 d preambulumbekezdés (új) (3d) Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezı anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló 850/EK/2004 rendelete 1 emlékeztet rá, hogy a környezet és az emberi egészség védelme a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezı anyagokkal szemben nem oldható meg megfelelı módon csupán tagállami szinten, mivel e szennyezı anyagok hatása átterjed a határokon, ezért közösségi szintő megoldásra van szükség. Az említett rendelet alapján a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezı anyagok pl. dioxin, furán maradványait, amelyek az ipari gyártási folyamatok nem szándékos melléktermékei, a lehetı leghamarabb azonosítani és mennyiségüket csökkenteni szükséges, kiküszöbölésük mint végsı cél amennyiben ez lehetséges szem elıtt tartásával. A halogénezett égésgátló szereket vagy PVC-t tartalmazó elektromos és elektronikus berendezések hulladékának hıkezelése vagy ellenırizetlen ártalmatlanítása jelentıs mértékben hozzájárulhat a dioxin- és furánképzıdéshez. 1 HL L 158., , 7. o. A veszélyes anyagokról szóló irányelv átdolgozását az EU nemzetközileg vállalt arra vonatkozó kötelezettségeihez illeszkedve kell elvégezni, hogy a folyamatos minimalizálás és amennyiben lehetséges, a végleges kiküszöbölés mint cél szem elıtt tartásával csökkenti dioxin- és furán összkibocsátását. Továbbra sem világos, hogy mi lesz a sorsa az elektromos és elektronikus berendezésekbıl származó nagy mennyiségő hulladéknak. A magas hımérsékleten történı elégetés kivételes megoldás. Félı, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak elıírásoknak nem megfelelı uniós vagy harmadik országokban történı kezelése nagy mennyiségek esetében is valós kockázat marad. A dioxin- és PE v /87 RR\ doc

9 furánkibocsátás kérdését már a tervezés és az anyagválasztás szakaszában kell kezelni. 5 3 e preambulumbekezdés (új) (3e) A Bizottság által rendelt tanulmány mely az elektromos és elektronikus berendezések veszélyesanyag-tartalmát vizsgálta erıteljes ajánlást tett a szerves bróm- és klórvegyületek fokozatos kivonására, mivel azokból a hulladékkezelési mőveletek során potenciálisan polibrómozott és poliklórozott dioxinok és furánok képzıdhetnek, továbbá a szelektív kockázatkezelési lehetıségek között elsıbbséget adott a PVC kivonásának a PVC, annak adalékanyagai és a veszélyes égéstermékek kibocsátásának csökkentése érdekében. A tanulmány a berilliumfém és a berillium-oxid címkén való feltüntetését, valamint több egyéb vizsgált anyag piacfelügyeletével együtt az önkéntes fokozatos kivonást is javasolja. Az Öko-Institut ajánlásait, valamint különbözı választási lehetıségeit meg kell említeni, ami kifejezi azt, hogy a javaslatok túlmutatnak az anyagoknak a IV. mellékletben történı feltüntetésére irányuló ajánláson. 6 3 f preambulumbekezdés (új) (3f) A tudományos álláspont bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy a nanoanyagok mennyire biztonságosak az emberi egészség és a környezet szempontjából, a nanoanyagoknak nincs nemzetközileg RR\ doc 9/87 PE v05-00

10 elfogadott meghatározása és nincsenek nemzetközileg elfogadott vizsgálati iránymutatások. az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága (SCENIHR) szeptember én véleményt fogadott el a nanotechnológiákról, amelyben azt a következtetést vonta le, hogy a kockázatértékeléshez szükséges ismeretek terén jelentıs hiányosságok tapasztalhatók, valamint hogy elıfordulhat, hogy a meglévı toxikológiai és ökotoxikológiai módszerek nem elégségesek a nanorészecskékkel kapcsolatban felmerülı valamennyi kérdés tisztázásához. Egyre több tudományos bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy bizonyos szén nanocsövek az azbesztszálakhoz hasonlóan viselkedhetnek, ennélfogva súlyos hatással lehetnek az emberi egészségre. Ugyanez vonatkozik a nanomérető ezüstrészecskékre, amelyek a kötnyezetbe juthatnak és súlyos hatással lehetnek a talajra, valamint a vízi és szárazföldi organizmusokra. A feltörekvı nanotechnológiákkal kapcsolatos évi kutatási projekt megállapította, hogy 807, nanoanyagokat tartalmazó termék van piaci forgalomban, ezek között vannak elektromos vagy elektronikus berendezések is. A nanotoxikológusok általánosságban egyetértenek abban, hogy valós az egészségre és a környezetre gyakorolt súlyos hatás kockázata, ezért a nanoanyagokkal kapcsolatban elıvigyázatossági intézkedések indokoltak. E módosítás a 4. cikk (1) bekezdésének új b) pontjára vonatkozó módosításhoz kapcsolódik, amely a nanomérető ezüstrészecskék és a szén nanocsövek tekintetében címkézést javasol. 7 6 preambulumbekezdés (6) Az ezen irányelvvel szabályozott anyagokat alapos tudományos kutatásnak és értékelésnek vetették alá, és különbözı (6) Az ezen irányelvvel szabályozott anyagokat alapos tudományos kutatásnak és értékelésnek kell alávetni a PE v /87 RR\ doc

11 intézkedéseket fogadtak el rájuk vonatkozóan mind közösségi, mind pedig nemzeti szinten. korlátozások megállapítását és azt megelızıen, hogy különbözı intézkedéseket fogadnak el rájuk vonatkozóan mind uniós, mind pedig nemzeti szinten. A III. mellékletben felsorolt anyagokat alapos tudományos kutatásnak és értékelésnek kell alávetni a korlátozások megállapítását megelızıen. A III. mellékletben felsorolt anyagok értékelése még nem fejezıdött be. A III. mellékletben felsorolt anyagok értékelésének tervét már elkészítették, amely értékelést alaposan kell elvégezni; ez a munka azonban még nem fejezıdött be. 8 7 preambulumbekezdés (7) Az ezen irányelvben elıírt intézkedések figyelembe veszik a meglévı nemzetközi iránymutatásokat és ajánlásokat, és a rendelkezésre álló tudományos és mőszaki adatok értékelésén alapulnak. Az intézkedésekre az emberi és állati egészség, valamint a környezet védelmének megfelelı szintjének megvalósítása érdekében van szükség, tekintettel azokra a kockázatokra, amelyeket az intézkedések hiánya okozhatna a Közösségben. Az intézkedéseket a rendelkezésre álló mőszaki és tudományos információk figyelembevétele érdekében folyamatosan felül kell vizsgálni, szükség esetén pedig ki kell igazítani. (7) Az ezen irányelvben elıírt intézkedések figyelembe veszik a meglévı nemzetközi iránymutatásokat és ajánlásokat, és a rendelkezésre álló tudományos és mőszaki adatok értékelésén alapulnak. Az intézkedésekre az emberi és állati egészség, valamint a környezet védelmének megfelelı szintjének megvalósítása érdekében van szükség, tekintettel azokra a kockázatokra, amelyeket az intézkedések hiánya okozhatna az Unióban. Az intézkedéseket a rendelkezésre álló mőszaki és tudományos információk figyelembevétele érdekében folyamatosan felül kell vizsgálni, szükség esetén pedig ki kell igazítani. Különösen az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében felsorolt anyagok felhasználásából származó, az emberi egészségre és a környezetre nézve veszélyt jelentı kockázatokat kell kiemelt fontosságúnak tekinteni, külön figyelmet fordítva a hexabróm-ciklododekánra (HBCDD), a Bisz(2-etilhexil)-ftalátra, a benzil-butil-ftalátra (BBP) és a dibutil- RR\ doc 11/87 PE v05-00

12 ftalátra (DBP). Ezen anyagokkal kapcsolatban különbözı szervezetek aggályaikat fejezték ki. 9 8 preambulumbekezdés (8) Ez az irányelv kiegészíti a közösségi hulladékgazdálkodás szabályozását, így a hulladékokról szóló 2008/[...]/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet. (8) Ez az irányelv kiegészíti az uniós hulladékgazdálkodás szabályozását, így a hulladékokról szóló 2008/[...]/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, továbbá a december 18-i, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 1. 1 HL L 396., , 1. o. Külön ki kell emelni, hogy a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv a REACH kiegészítése. A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv és a REACH céljai, hatálya, ütemezése és hatóköre különböznek egymástól. A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelvet a gyorsuló ütemő hulladéktermelés sajátos problémáinak kezelése céljából hozták létre, míg a REACH általános szinten nem a hulladékokra összpontosítva foglalkozik a vegyi anyagokkal. A REACH egy gyermekkorát élı regionális jogszabály, a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv pedig már globális követelményeket igyekszik felállítani. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival összefüggı fıbb problémák a polimerekkel kapcsolatosak, amelyekkel a REACH kivételt tesz. A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelvet tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy már a kiindulópontban kezelni lehessen az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafeldolgozásával és a megsemmisítéssel járó sajátos problémákat preambulumbekezdés (11) A nehézfémeket, PBDE-t és PBB-t (11) A nehézfémeket, brómozott vagy PE v /87 RR\ doc

13 nem tartalmazó elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos mőszaki fejlıdést is figyelembe kell venni. klórozott égésgátlókat, PVC-t és annak veszélyes lágyítószereit nem tartalmazó elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos mőszaki fejlıdést is figyelembe kell venni. Az elektronikai ipar már jelentıs lépéseket tett a brómozott/klórozott égésgátlók és a PVC felhasználásának fokozatos kivezetése irányában tett globális kezdeményezésével. A nagyobb elektronikai vállalatok már egyes más termékeik vagy akár valamennyi termékük esetében is felhagytak ezeknek az anyagoknak a felhasználásával (pl. az új mobiltelefonok fele már alacsony halogéntartalmú). A fogyasztási cikkek tekintetében szinte valamennyi jelentısebb elektronikai vállalat kötelezettséget vállalt erre (pl. az elkövetkezı egy-két évben az alacsony halogéntartalmú személyi számítógépek piaci részesedése meg fogja haladni a 40%-ot). Hasonló kezdeményezéseket tettek a múltban egyes háztartásigép-gyártók is preambulumbekezdés (12) Amint rendelkezésre állnak tudományos bizonyítékok, az elıvigyázatosság elvének figyelembevételével meg kell vizsgálni további veszélyes anyagok betiltásának és olyan környezetbarát anyagokkal történı helyettesítésének lehetıségét, amelyek a fogyasztók számára legalább azonos szintő védelmet nyújtanak, figyelmet fordítva az egyéb közösségi rendelkezésekkel és különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) szóló, december 18-i európai parlamenti és tanácsi rendelettel való összhangra. Különösen figyelembe kell venni a kkv-re esetlegesen gyakorolt hatást. (12) Rendszeresen, és amint rendelkezésre állnak tudományos bizonyítékok, az elıvigyázatosság elvének figyelembevételével meg kell vizsgálni további veszélyes anyagok betiltásának és olyan alternatív környezetbarát anyagokkal, illetve technológiákkal történı helyettesítésének lehetıségét, amelyek a fogyasztók számára legalább azonos szintő védelmet nyújtanak. Ennek érdekében a Bizottságnak tanulmányoznia kell az egyéb veszélyes anyagok káros hatásait és helyettesíthetıségüket különös tekintettel az elektromos és elektronikus berendezések életciklusának végére, ezen irányelv rendelkezéseinek rendszeres megerısítését célzó jogalkotási javaslatok benyújtása céljából. E vizsgálatnak teljes körő hatásvizsgálatot kell magában foglalnia az érintett felekkel való konzultációval együtt. Ezenkívül a vizsgálatnak figyelmet kell fordítania az egyéb uniós jogszabályokkal való összhangra, valamint maximális szintre RR\ doc 13/87 PE v05-00

14 kell emelnie az 1907/2006/EK rendelet alapján elvégzett munkával való szinergiákat. Különösen figyelembe kell venni a kkv-kre esetlegesen gyakorolt hatást a preambulumbekezdés (új) (12a) A megújuló energiák fejlesztése az Európai Unió egyik kulcsfontosságú célkitőzése, és a megújuló energiaforrások hozzájárulása a környezetvédelmi és éghajlati célkitőzésekhez nagyon lényeges. A megújuló forrásokból elıállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelvek módosításáról és késıbb hatályon kívül helyezésérıl szóló, április 23-i 2009/28/EK irányelv 1 emlékeztet arra, hogy biztosítani kell a koherenciát e célkitőzések és az Unió többi környezetvédelmi jogszabálya között. Ezért ennek az irányelvnek nem szabad akadályoznia a megújuló energiák technológiáinak a fejlıdését, mely energiák nem jelentenek veszélyt, fenntarthatóak és gazdaságilag mőködıképesek, mint például a fotovoltaikus napkollektorok, amelyeket ki kellene zárni az említett irányelv alkalmazási körébıl. A Bizottság által kért független hatástanulmányok is a fotovoltaikus napkollektorok kizárását javasolják az említett irányelv hatálya alól. 1 HL L 140., , 16. o. PE v /87 RR\ doc

15 Az RoHS irányelv felülvizsgálatát az EU éghajlatváltozásra vonatkozó célkitőzéseivel összhangban kellene elvégezni, és lehetıvé kellene tenni a fenntartható és gazdaságilag mőködıképes fenntartható energiák fejlıdését. Ezért lényeges, hogy az irányelv hatálya alól speciális kizárások legyenek, amelyek segítik az EU-t abban, hogy a környezetvédelem, az energiaellátás biztonsága és az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén szélesebb körő célkitőzéseket érjen el preambulumbekezdés (13) Mentesség a helyettesítı megoldások követelménye alól akkor engedélyezhetı, ha tudományos és mőszaki szempontból a helyettesítés nem lehetséges különös figyelemmel a kkv-k helyzetére, vagy ha a helyettesítés által okozott káros környezeti, egészségügyi vagy társadalmi-gazdasági hatások várhatóan felülmúlják a helyettesítésbıl származó egészségügyi, környezeti vagy társadalmigazdasági elınyöket, vagy nincs biztosítva a helyettesítı anyagok elérhetısége és megbízhatósága. Továbbá az elektromos és elektronikus berendezésekben a veszélyes anyagok helyettesítését úgy kell elvégezni, hogy az összeegyeztethetı legyen az elektromos és elektronikus berendezések felhasználóinak egészségével és biztonságával. Az orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalához a 93/42/EK és a 98/79/EK irányelv értelmében megfelelıségértékelési eljárás szükséges, s ez a tagállam illetékes hatóságai által kijelölt bejelentett szervezetek valamelyikének közremőködését igényelheti. Ha egy ilyen bejelentett szervezet igazolja, hogy az orvostechnikai eszközökben vagy in vitro orvostechnikai eszközökben való szándékolt felhasználás lehetséges helyettesítésének biztonságos volta nincs (13) Mentesség a helyettesítı megoldások követelménye alól akkor engedélyezhetı, ha tudományos és mőszaki szempontból a helyettesítés nem lehetséges, illetve ha a helyettesítés által okozott káros környezeti és egészségügyi hatások várhatóan felülmúlják a helyettesítésbıl származó egészségügyi és környezeti elınyöket. Továbbá az elektromos és elektronikus berendezésekben a veszélyes anyagok helyettesítését úgy kell elvégezni, hogy az összeegyeztethetı legyen az elektromos és elektronikus berendezések felhasználóinak egészségével és biztonságával. A mentességek idıtartamával kapcsolatos döntések meghozatalakor a társadalmigazdasági megfontolásokat is figyelembe kell venni. Lehetıvé kell tenni, hogy a mentesség lejártát kegyelmi idıszak követhesse, amennyiben például a szellemi tulajdonjogi korlátozások miatt több idıre lenne szükség a helyettesítı anyagok megfelelı rendelkezésre állásának biztosítására. Az orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalához a 93/42/EK és a 98/79/EK irányelv értelmében megfelelıség-értékelési eljárás szükséges, s ez a tagállam illetékes hatóságai által kijelölt bejelentett szervezetek valamelyikének közremőködését igényelheti. Ha egy ilyen RR\ doc 15/87 PE v05-00

16 bizonyítva, ezt egyértelmően kedvezıtlen társadalmi-gazdasági, egészségügyi és fogyasztóbiztonsági hatásnak kell tekinteni. Indokolt, hogy már az irányelv hatálybalépésétıl kezdve kérelmezni lehessen a hatálya alá kerülı berendezések mentesítését, még akkor is, ha az érintett berendezés csak késıbb kerül ténylegesen az irányelv hatálya alá. bejelentett szervezet igazolja, hogy az orvostechnikai eszközökben vagy in vitro orvostechnikai eszközökben való szándékolt felhasználás lehetséges helyettesítésének biztonságos volta nincs bizonyítva, ezt egyértelmően kedvezıtlen társadalmi-gazdasági, egészségügyi és fogyasztóbiztonsági hatásnak kell tekinteni. Indokolt, hogy már az irányelv hatálybalépésétıl kezdve kérelmezni lehessen a hatálya alá kerülı berendezések mentesítését, még akkor is, ha az érintett berendezés csak késıbb kerül ténylegesen az irányelv hatálya alá preambulumbekezdés (14) Egyes meghatározott anyagok és alkatrészek tilalma esetében indokolt a mentesítések alkalmazási körét korlátozni, hogy ezáltal a veszélyes anyagok az elektromos és az elektronikus berendezésekbıl fokozatosan kiszoruljanak, mivel várhatóan elkerülhetıvé válik ezen anyagok felhasználása a szóban forgó berendezésekben. (14) Egyes meghatározott anyagok és alkatrészek tilalma esetében indokolt a mentesítéseket eseti alapon kell elfogadni, alkalmazási körüket és idıtartamukat pedig korlátozni kell, hogy ezáltal a veszélyes anyagok az elektromos és az elektronikus berendezésekbıl fokozatosan kiszoruljanak, mivel várhatóan elkerülhetıvé válik ezen anyagok felhasználása a szóban forgó berendezésekben a preambulumbekezdés (új) (14a) A nanoanyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazása a technológia további PE v /87 RR\ doc

17 fejlıdésével fokozódhat. Nincs elegendı információ a nanomérető ezüstrészecskéktıl és bizonyos szén nanocsövektıl eltérı nanoanyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról és a vele járó kockázatokról. Annak lehetıvé tétele érdekében, hogy a Bizottság értékelhesse az elektromos és elektronikus berendezésekben elıforduló nanoanyagok biztonságát, a gazdasági szereplıknek be kell jelenteniük a nanoanyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazását, valamint az emberi egészség és a környezet szempontjából biztonságuk tekintetében meg kell adniuk minden lényeges adatot. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a beérkezı információkat és szükség esetén megfelelı kockázatkezelésre vonatkozó jogalkotási javaslatot kell elıterjesztenie. A gyártóknak címkével kell ellátniuk az olyan nanoanyagokat tartalmazó elektromos és elektronikus berendezéseket, amelyekkel a fogyasztók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, hogy a fogyasztók tájékozott döntést hozhassanak preambulumbekezdés (19) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni. törölve RR\ doc 17/87 PE v05-00

18 (E módosítás kapcsolódik a korábbi, ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárásnak az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 290. cikke szerinti új eljárással, a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal történı felváltásához.) A módosított (20) preambulumbekezdés kiterjed a szükséges rendelkezésekre preambulumbekezdés (20) A Bizottságnak indokolt felhatalmazást kapnia különösen arra, hogy a II., a III., a IV., az V. és a VI. mellékletet hozzáigazítsa a mőszaki és tudományos fejlıdéshez, és hogy elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2002/95/EK irányelv nem alapvetı fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni ıket. (20) Annak lehetıvé tétele érdekében, hogy ezen irányelv rendelkezéseit hozzá lehessen igazítani a mőszaki és tudományos fejlıdéshez, és hogy el lehessen fogadni a szükséges intézkedéseket, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (EUMSz.) 290. cikkének megfelelıen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az V., a VI., a VIa. és a VIb. melléklet kiigazítása, a mentességekre irányuló kérelmek formátumának elfogadása, a maximális koncentrációk betartására, a mintavételre és vizsgálatokra, a nanoanyagok meghatározására, kimutatásuk normáira, valamint a nanoanyagok címkén való feltüntetésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok, továbbá a REACHhez való hozzáigazítások tekintetében. 18 PE v /87 RR\ doc

19 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) Az 1907/2006/EK rendelet közelgı felülvizsgálatával összefüggésben alaposan elemezni kell az RoHS irányelv által hozzáadott értéket cikk Ez az irányelv a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazását korlátozó szabályokat határoz meg az emberi egészség védelméhez, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak környezetvédelmi szempontból megfelelı hasznosításához és ártalmatlanításához történı hozzájárulás érdekében. Ez az irányelv a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazását korlátozó szabályokat határoz meg az emberi egészség és a környezet védelméhez, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak környezetvédelmi szempontból megfelelı hasznosításához és ártalmatlanításához történı hozzájárulás érdekében. RR\ doc 19/87 PE v05-00

20 A tárgynak illeszkednie kell a preambulumbekezdés tartalmához. A 4. preambulumbekezdés a következıket tartalmazza: Még ha az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait szelektív hulladékgyőjtés keretében győjtik is össze és adják át újrafeldolgozásra, azok higany-, kadmium- [...]-tartalma valószínőleg egészségügyi és környezeti kockázatot jelentene. Az 5. preambulumbekezdés pedig kimondja, hogy az ezekkel az anyagokkal kapcsolatos egészségügyi és környezeti kockázatok jelentıs csökkentésének leghatékonyabb módja [...] ha ezeket az anyagokat [...] helyettesítik. Tehát a veszélyes anyagok fokozatos kivonása túllépve a környezeti szempontból megbízható újrafelhasználáson és megsemmisítésen hozzájárul a környezet mint olyan megóvásához cikk 1 bekezdés (1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben meghatározott kategóriákba a II. melléklet szerint besorolt elektromos és elektronikus berendezésekre kell alkalmazni. (1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben meghatározott kategóriákba besorolt elektromos és elektronikus berendezésekre ideértve a kábeleket, fogyó anyagokat és szerelvényeket kell alkalmazni. A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelvet valamennyi elektromos és elektronikus berendezésre alkalmazni kell, ideértve a kábeleket, fogyó anyagokat és szerelvényeket is. A II. melléklet nem egyértelmő: megfogalmazása szerint kötelezı jegyzék, ugyanakkor a felsorolás nem teljes, hanem csupán példákkal szolgál: gépek, beleértve.... Ez nem veszi elejét a kategóriák eltérı értelmezhetıségébıl adódó problémának. A II. mellékletet törölni kell és helyette az elektromos és elektronikus berendezések általános fogalmát kell használni. Az I. melléklet kategóriáit meg kell tartani és az elektromos és elektronikus berendezések különbözı kategóriái esetében érvényes korlátozások és idıhatárok kezelhetısége érdekében ki kell egészíteni ıket egy olyan általános kategóriával, amelybe minden egyéb belefér cikk 1 a bekezdés (új) (1a) Az (1) bekezdés július 1-tıl alkalmazandó az I. melléklet 11. kategóriájában felsorolt elektromos és elektronikus berendezésekre. PE v /87 RR\ doc

21 A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv hatályának a 10 jelenlegi kategórián túlra történı kiterjesztése szükségessé tesz egy olyan átmeneti idıszakot, amely alatt a gyártók mentességeket kérhetnek cikk 2 bekezdés (2) Ezt az irányelvet a biztonságra, az egészségre és a vegyi anyagokra vonatkozó közösségi szabályozásban és különösen az 1907/2006/EK rendeletben, valamint a vonatkozó közösségi hulladékgazdálkodási szabályozásban foglalt követelmények sérelme nélkül kell alkalmazni. (2) 2. Ezt az irányelvet a biztonságra, az egészségre és a vegyi anyagokra vonatkozó uniós szabályozásban és különösen az 1907/2006/EK rendeletben, valamint az elhasználódott jármővekrıl szóló, szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben 1, valamint a vonatkozó uniós hulladékgazdálkodási szabályozásban foglalt követelmények sérelme nélkül kell alkalmazni. 1 HL L 269., , 34. o. E módosítás egyértelmően kizárja az elhasználódott gépkocsikat az RoHS-irányelvbıl, elektronikus alkotórészeikkel együtt. E jármővek sohasem kerülnek az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések hulladékáramába, ezért mint egyéb szabályozás által szabályozottakat, ki kellene zárni ıket a RoHS-irányelv hatálya alól is cikk 3 bekezdés (3) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a következıkre: a) a tagállamok biztonságához főzıdı alapvetı érdekek védelméhez szükséges berendezések, beleértve a kifejezetten katonai célokra szánt fegyvereket, (3) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a következıkre: a) a tagállamok biztonságához főzıdı alapvetı érdekek védelméhez szükséges berendezések, beleértve a kifejezetten katonai célokra szánt fegyvereket, RR\ doc 21/87 PE v05-00

22 lıszereket és hadi felszerelést is; b) minden olyan berendezés, amelyet kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv hatálya alá nem tartozó berendezés részének szánnak, és amely csak ez utóbbi berendezés részeként alkalmas rendeltetésének betöltésére; c)különálló mőködési vagy forgalmazási egységként való piaci forgalmazásra nem szánt berendezések. lıszereket és hadi felszerelést is; b) minden olyan berendezés, amelyet kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv hatálya alá nem tartozó berendezés részének szánnak, és amely csak ez utóbbi berendezés részeként alkalmas rendeltetésének betöltésére; ba) személy- vagy áruszállítási eszközök; bb) helyhez kötött nagylétesítmények a felügyeleti és vezérlı berendezések kivételével; bc) helyhez kötött, nagymérető ipari szerszámok a felügyeleti és vezérlı berendezések kivételével; bd) megújuló energiát termelı technológiák, amelyeket olyan rendszerben szándékoznak alkalmazni, amelyet egy meghatározott helyen való tartós használatra terveztek, szereltek össze és üzemeltek be közüzemi, kereskedelmi és lakossági felhasználás céljából történı energiatermeléshez; be) a kutatás és fejlesztés céljából az Unióban gyártott vagy oda importált berendezések, amelyeket a nagyközönség nem vásárolhat meg a piacon; bf) kizárólag professzionális használatra szánt, közúton nem szállítható gépek; bg) a világőrben való felhasználásra tervezett berendezések; A Bizottság legkésıbb [...*]-ig jelentést nyújt be, amelyben megvizsgálja, hogy szükség van-e további, a 11. kategóriába tartozó berendezések kizárására az irányelv hatálya alól, amennyiben e berendezések bevonásának hosszú távú hozzájárulása az irányelv célkitőzéseihez aránytalanul alacsony értékő a szóban forgó idıszak alatt felmerülı költségekhez képest. A jelentéshez adott esetben PE v /87 RR\ doc

23 jogalkotási javaslatot kell mellékelni cikk 3 a bekezdés (új) (3a) Bizonyos elektromos és elektronikus berendezések ezen irányelvbıl való kizárásától eltekintve a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a gazdasági szereplık a IV. mellékletben felsorolt, az elektromos és elektronikus berendezésekhez felhasznált anyagokban és alkatrészekben megtalálható anyagoknak való kitettséget mind a fogyasztók és a munkavégzık, mind a környezet számára a mőszakilag és gyakorlatilag megvalósítható legalacsonyabb szintre csökkentsék. * az idıpont beillesztése az ezen irányelv hatálybalépésétıl számított 18 hónap cikk 3 a bekezdés (új) (3a) A Bizottság legkésıbb december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben megvizsgálja az irányelv hatályát a 2. cikk (3) bekezdésében említett berendezésekkel kapcsolatban; Bár máris lehetséges rendelkezéseket hozni a mentességekre vonatkozóan, a jogszabály hatályát a megfelelı hatásvizsgálatok elvégzését követıen felülvizsgálatnak kell alávetni. RR\ doc 23/87 PE v05-00

24 26 3 cikk a a pont (új) aa) függés : elektromos áramra van szükség legalább egy alapvetı funkció ellátásához; 27 3 cikk b pont b) gyártó : minden olyan természetes vagy jogi személy, aki elektromos vagy elektronikus berendezést gyárt, illetıleg saját neve vagy védjegye alatt ilyen berendezést terveztet vagy gyártat; b) gyártó : minden olyan természetes vagy jogi személy, aki elektromos vagy elektronikus berendezést gyárt, illetıleg saját neve vagy védjegye alatt ilyen berendezést terveztet vagy gyártat vagy ilyen terméket forgalmaz; Mivel a RoHS-irányelv jelenlegi átdolgozásához a 756/2008/EK rendelet szolgál hivatkozási alapul, a fogalommeghatározásokat össze kell hangolni a zavarok, illetve az eltérı értelmezések elkerülése érdekében cikk d a pont (új) da) gazdasági szereplı : a gyártó, a meghatalmazott képviselı, az importır és a forgalmazó; A gazdasági szereplı kifejezés több helyen is szerepel az irányelv szövegében. Ugyanazt a PE v /87 RR\ doc

25 meghatározást célszerő használni, mint amelyet a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerérıl szóló 768/2008/EK határozat is alkalmaz cikk g a pont (új) ga) mőszaki leírás : a termék, a folyamat vagy a szolgáltatások által teljesítendı mőszaki követelményeket ismertetı dokumentum; A mőszaki leírás kifejezés több helyen is szerepel az irányelv szövegében. Ugyanazt a meghatározást célszerő használni, mint amelyet a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerérıl szóló 768/2008/EK határozat is alkalmaz cikk k a pont (új) ka) visszahívás : minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználó számára már elérhetı termék visszairányítása az értékesítési láncból. A visszahívás kifejezés több helyen is szerepel az irányelv szövegében. Ugyanazt a meghatározást célszerő használni, mint amelyet a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerérıl szóló 768/2008/EK határozat is alkalmaz cikk k b pont (új) kb) forgalomból történı kivonás : minden olyan intézkedés, amelynek célja egy termék forgalmazásának RR\ doc 25/87 PE v05-00

26 megakadályozása az értékesítési láncban; A kivonás a forgalomból kifejezés több helyen is szerepel az irányelv szövegében. Ugyanazt a meghatározást célszerő használni, mint amelyet a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerérıl szóló 768/2008/EK határozat is alkalmaz cikk l pont l) homogén anyag : olyan anyag, amelynek összetétele mindenütt egységes, és amely mechanikus úton nem bontható több anyagra, vagyis amelynek összetevıit elvben nem lehet mechanikus eszközökkel például szétcsavarozással, vágással, zúzással, ırléssel vagy csiszolással különválasztani; l) homogén anyag : olyan anyag, amely csupán egyetlen anyagféleségbıl áll; vagy több anyagféleség kombinációja alkotja, amely mechanikus úton nem bontható több anyagra, kivéve a felületi bevonatokat; vagy felületi bevonat. Különbséget kell tenni a csupán egyetlen anyagféleségbıl álló, illetve a több, mechanikai úton nem különválasztható anyagféleségbıl álló anyagok között. A felületi bevonatokat önmagukban homogén anyagoknak kell tekinteni cikk l a pont (új) la) kábelek : az elektromos és elektronikus berendezések belsejében található, a berendezést a megfelelı hálózathoz kapcsoló vagy a kapcsolathoz szükséges hosszabbító kábelek; PE v /87 RR\ doc

27 34 3 cikk l b pont (új) lb) mechanikus úton bontható : olyan anyag, amely elvileg mechanikai úton például szétcsavarozással, vágással, zúzással, ırléssel vagy csiszolással szétválasztható; A fogalommeghatározás fontos annak biztosításához, hogy a mintavétellel és a vizsgálattal kapcsolatban megvalósuljon a jogbiztonság. A jogbiztonság biztosítása érdekében külön meg kell határozni, mit jelent az, hogy mechanikus úton bontható cikk p pont p) ipari felügyeleti és vezérlı eszközök : kizárólag ipari vagy szakmai célú használatra kialakított felügyeleti és vezérlı eszközök. p) ipari felügyeleti és vezérlı eszközök : kizárólag ipari célú használatra kialakított felügyeleti és vezérlı eszközök. A közösségi jogszabályok általában különbséget tesznek a lakossági, a szakmai célú, illetve az ipari használat között. A lakossági és a szakmai célú használat közötti különbségtétel minden tagállamban más és más. A különbségtételt tovább bonyolítja, hogy a lakossági felhasználók hozzáférnek a professzionális termékekhez, és a szakmai felhasználók is folyamodhatnak a lakosság számára széles körben rendelkezésre álló termékekhez. A további zavar elkerülése céljából az ipari felügyeleti és vezérlı eszközök meghatározását a kizárólag ipari célú használatra kell szőkíteni. 36 RR\ doc 27/87 PE v05-00

28 3 cikk p a pont (új) (A 26. módosítás helyébe lép.) pa) fogyóeszköz : bármiféle olyan, egy vagy több elektromos vagy elektronikus részt tartalmazó részegység, amely szükséges az elektromos vagy elektronikus berendezés mőködéséhez, illetve amely nem képes az elektromos vagy elektronikus berendezés nélkül mőködni; Mivel az elektromos vagy elektronikus berendezések, valamint a fogyóeszközök kölcsönösen függnek egymástól, a fogyóeszközöknek is szerepelniük kell az irányelvben, annál is inkább, mert rendszerint rövidebb az élettartamuk, így hamarabb válnak hulladékká, mint az elektromos vagy elektronikus berendezések. Ezért van szükség a fogalommeghatározás beillesztésére. A fogalommeghatározás az elektromos/elektronikus részekkel rendelkezı egységekre korlátozódik. Ennélfogva magában foglalná például a nyomtatópatronokat, de nem terjedne ki a CD-kre, a nyomtatópapírra, a mosogatógépekhez való mosogatóporra vagy a fúrófejekre cikk p b pont (új) pb) nanoanyagok : olyan mesterségesen elıállított anyagok, amelyeknek egy vagy több mérete nem haladja meg a 100 nm-t, és amelynek belsı része vagy felülete különálló funkcionális részekbıl áll, amelyek közül soknak egy vagy több dimenziója 100 nm vagy annál kisebb mérető, beleértve a szerkezeteket, agglomerációkat vagy aggregátokat, amelyek 100 nm vagy annál nagyobb méretőek lehetnek, de amelyeknek a nanoméretre jellemzı tulajdonságaik vannak. PE v /87 RR\ doc

29 A nanoméretre jellemzı tulajdonságok közé tartoznak a következık: i) a szóban forgó anyagok nagy fajlagos felületéhez kapcsolódó tulajdonságok és/vagy ii) specifikus fizikai kémiai tulajdonságok, amelyek eltérnek a nem nanotechnológiával elıállított ugyanazon anyag tulajdonságaitól. Be kell vezetni a nanoanyagok fogalmának meghatározását. Ez fogalommeghatározás megegyezik az új élelmiszerekrıl szóló rendelettel összefüggésben mindhárom intézmény által elfogadott meghatározással cikk 1 a bekezdés (új) Tekintettel a különbözı szervek által a nanoanyagok tekintetében nemzetközileg közzétett eltérı fogalommeghatározásokra, valamint a nanotechnológia területén tapasztalható folyamatos mőszaki és tudományos fejlıdésre, a Bizottság a cikk pa) pontját a 18. cikk alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén a mőszaki és tudományos fejlıdésnek megfelelıen kiigazítja és kiegészíti a késıbbiekben nemzetközileg elfogadott fogalommeghatározások figyelembevételével. 39 RR\ doc 29/87 PE v05-00

30 3 cikk p c pont (új) pc) tartozék": minden olyan, egy vagy több elektromos vagy elektronikus részt tartalmazó, elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásra tervezett részegység, amely nem szükséges az elektromos vagy elektronikus berendezés mőködéséhez, ugyanakkor nem képes az elektromos vagy elektronikus berendezés nélkül mőködni; A RoHS-irányelvnek a tartozékokat is magában kell foglalnia. Ezért van szükség a fogalommeghatározás beillesztésére. A fogalommeghatározás az elektromos/elektronikus részekkel rendelkezı egységekre korlátozódik. Ezért magában foglalná a digitális kamerák különálló lencséit, nem terjedne ki azonban a kamera, illetve a lencsék tárolására szolgáló táskára cikk p d pont (új) pd) elektromos vagy elektronikus alkatrész : különálló funkciót betöltı bármilyen részegység, amely legalább két ólomból vagy más fémbıl készült csatlakozóhellyel rendelkezik és elektromos áramkör része; Mivel a fogyóeszközök és a tartozékok fogalmának újonnan bevezetett meghatározása az elektromos vagy elektronikus rész tartalmazását említi, meg kell adni az e részekre vonatkozó meghatározást. 41 PE v /87 RR\ doc

31 3 cikk p e pont (új) pe) szállítóeszköz : személy- vagy áruszállításra használt jármő, például személygépkocsi, autóbusz, teherautó, villamos, vonat, hajó vagy repülıgép; 42 3 cikk p f pont (új) pf) nagymérető, helyhez kötött létesítmény : különbözı típusú készülékek, illetve adott esetben egyéb eszközök egyedi kombinációja, amelyeket elıre meghatározott helyen történı állandó használat céljára szerelnek össze és telepítenek; nem tartoznak ide azok az elektromos és elektronikus alkotóelemek, amelyek az érintett létesítmény élettartama során idırıl idıre kicserélhetık, és amelyek anélkül is mőködtethetık, hogy a létesítmény részét képeznék; 43 3 cikk p g pont (új) pg) helyhez kötött, nagymérető ipari szerszámok : olyan gépek, berendezések és/vagy összetevık összessége, amelyeket egy speciális ipari feladat elvégzésére RR\ doc 31/87 PE v05-00

32 állítottak össze. Az összeállítást kizárólag ezért a feladatért felelıs szakemberek végzik el, és a berendezések a használat során mindvégig ugyanazon a helyen találhatók. Nem tartoznak ide azok az elektromos és elektronikus alkotóelemek, amelyek az érintett szerszám élettartama során idırıl idıre kicserélhetık, és amelyek anélkül is mőködtethetık, hogy a szerszám részét képeznék; 44 3 cikk p h pont (új) ph) kizárólag professzionális felhasználásra szánt, közúton nem szállítható gépek : a 97/68/EK irányelvben meghatározott, kizárólag szakemberek számára hozzáférhetı berendezések; 45 4 cikk 1 bekezdés (1) A tagállamok biztosítják, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések beleértve a javításukhoz vagy újrahasználatukhoz felhasznált cserealkatrészeket is ne tartalmazzák a IV. mellékletben felsorolt anyagokat. (1) A tagállamok biztosítják, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések beleértve a javításukhoz vagy újrahasználatukhoz felhasznált cserealkatrészeket, a kábeleket és a tartozékokat, valamint a funkcionális frissítéshez vagy a képességek fokozásához szükséges alkatrészeket is ne tartalmazzák a IV. mellékletben felsorolt anyagokat. PE v /87 RR\ doc

33 46 4 cikk 4 bekezdés (4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a következık javításához vagy újrahasználatához felhasznált cserealkatrészekre: a) július 1. elıtt forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus eszközök; b) január 1. elıtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközök; c) január 1. elıtt forgalomba hozott diagnosztikai orvostechnikai eszközök; d) január 1. elıtt forgalomba hozott felügyeleti és vezérlı eszközök; e) január 1. elıtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlı eszközök; f) korábban mentességet élvezı és még a mentesség hatályvesztése elıtt forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus eszközök. (4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a következık javításához vagy újrahasználatához felhasznált kábelekre, fogyóeszközökre, tartozékokra és cserealkatrészekre, sem pedig az újrakalibráláshoz, funkcionális frissítéshez vagy képességfokozáshoz felhasznált alkatrészekre: a) július 1. elıtt forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus eszközök; b) január 1. elıtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközök; c) január 1. elıtt forgalomba hozott diagnosztikai orvostechnikai eszközök; d) január 1. elıtt forgalomba hozott felügyeleti és vezérlı eszközök; e) január 1. elıtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlı eszközök; f) korábban mentességet élvezı és még a vonatkozó mentesség hatályvesztése elıtt forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus eszközök cikk 4 a bekezdés (új) (4a) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a július 1-jét megelızıen forgalomba RR\ doc 33/87 PE v05-00

34 hozott elektromos és elektronikus berendezésekbıl visszaszerzett cserealkatrészek újrahasználatára, amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenırizhetı zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót. Az eszközök hatékonyságának biztosítása érdekében az EU-nak még inkább támogatnia kell az újrafelhasználást. A jól mőködı és újrafelhasználható cserealkatrészek idı elıtti ártalmatlanítása, megsemmisítése vagy helyettesítése csak azért, mert július 1-jét megelızıen hozták ıket forgalomba és nem felelnek meg a RoHS-irányelvben foglalt korlátozásoknak, felesleges környezeti terhet idézne elı. Ha nem engedélyezzük ezt az ideiglenes mentességet, az az összes berendezés többek között a RoHS-irányelvnek megfelelı alkatrészek nagy részének megsemmisítéséhez fog vezetni. Mivel az újrafelhasználásra egy zárt csererendszerben kerül sor, ezen alkatrészek elhasználódásának megfelelı ellenırzése és kezelése biztosított cikk 5 bekezdés (5) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az aktív beültethetı orvostechnikai eszközökre. A Bizottság az aktív beültethetı orvostechnikai eszközöknek a rendelkezések hatálya alóli kivonását legkésıbb 2020-ig felülvizsgálja hatálykiterjesztési javaslat elıterjesztése céljából. (5) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az aktív beültethetı orvostechnikai eszközökre. A Bizottság az aktív beültethetı orvostechnikai eszközöknek a rendelkezések hatálya alóli kivonását legkésıbb 2020-ig felülvizsgálja a tudományos és technológiai ajánlásokon alapuló, megfelelıen biztonságos és megbízható alternatívák elérhetıségének vizsgálata, valamint hatálykiterjesztési javaslat elıterjesztése céljából. Annak garantálására szolgál, hogy ne legyen ellentmondás abban a tekintetben, hogy biztosítani kell az aktív beültethetı orvostechnikai eszközök elérhetıségét. PE v /87 RR\ doc

35 49 4 cikk 6 bekezdés (6) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az V. és a VI. mellékletben felsorolt alkalmazásokra. (6) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az V., VI. és VIa. mellékletben felsorolt alkalmazásokra. (Figyelmetlenség javítása, ez a módosítás a 33. módosítás helyébe lép. Kapcsolódik a 2. cikk (1) bekezdéséhez és a 4. cikk (1a) bekezdéséhez, az I. melléklethez és a VIa. melléklethez főzött módosításokhoz) A tágabb hatály bevezetéséhez egy külön mellékletre van szükség, amely lehetıvé teszi a 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom alól mentesülı alkalmazásokat azon elektromos és elektronikus berendezések tekintetében, amelyekre jelenleg nem terjed ki a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv hatálya, mivel nem tartoznak az elsı 10 kategória egyikébe sem. Lehetıséget kell biztosítani az (1) bekezdésben javasolt új korlátozás alóli mentességekre cikk 7 bekezdés (7) Ha bizonyos anyagok és különösen a III. mellékletben felsorolt anyagok felhasználásából olyan, elfogadhatatlan kockázat származik az emberi egészségre vagy a környezetre nézve, amelyet a Közösség szintjén szükséges kezelni, a tiltott anyagoknak a IV. mellékletben foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 1907/2006/EK rendelet cikkében megállapított eljáráson alapuló módszer alkalmazásával. Az ezen irányelv nem alapvetı fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott, ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell törölve RR\ doc 35/87 PE v05-00

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 27.6.2013 A7-0240/2013 ***I JELENTÉS a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0096 (COD) 12344/15 CODEC 1236 DENLEG 120 AGRI 488 PE 148 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2006. július 5-én került

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.5.6. L 115/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/720 IRÁNYELVE (2015. április 29.) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 6.0.2004 COM(2004) 63 végleges 2004/0232 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az ENSZEGB szennyezőanyagkibocsátási és szállítási nyilvántartásokról szóló Jegyzőkönyvének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ 2009. április 23. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2009)04-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 425.402 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE L 134/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

Beszámoló az EU jogi szabályozásáról a NU-AGE projekttel összefüggésben

Beszámoló az EU jogi szabályozásáról a NU-AGE projekttel összefüggésben Beszámoló az EU jogi szabályozásáról a NU-AGE projekttel összefüggésben (fordítás) KBBE 266486 NU AGE Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló.3 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE 1. oldal A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történı, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 12-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0024(COD) 15.10.2013. Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 12-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0024(COD) 15.10.2013. Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 15.10.2013 2013/0024(COD) MÓDOSÍTÁS: 12-40 Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00) A pénzátutalásokat kísérı adatok (COM(2013)0044 C7-0034/2013 2013/0024(COD))

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/28/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/28/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól 2012.10.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/5 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/28/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan C 210/14 Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan (2007/C 210/10) Az érdekelt felek észrevételeiket

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 13.6.2012 2011/0409(COD) MÓDOSÍTÁS 23-94 Jelentéstervezet Miroslav Ouzký (PE487.819v02-00) a gépjárművek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az Europol Címzett: a COREPER/a Tanács Tárgy:

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.2.2. L 25/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/127 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 14.4.2008 ***I JELENTÉSTERVEZET az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.24. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.22. COM(2011) 77 végleges 2008/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 704 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelentés a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Tartalom 2006. 1. szám Tartalom: SZERKESZTŐSÉGI ROVAT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Jogszabályfigyelő Közösségi jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások JOGÉRTELMEZÉS A helyi önkormányzatok

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.17. COM(2016) 151 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a biocidoknak a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 2011.6.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/29 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. június 17.) az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő

Részletesebben

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE a kettős felhasználású

Részletesebben

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben