AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az Europol Címzett: a COREPER/a Tanács Tárgy: Tervezet Megállapodás a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal közötti operatív és stratégiai együttműködésről 1. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló tanácsi határozat cikkének (2) bekezdésével összhangban operatív együttműködési megállapodások csak akkor köthetők, ha a Tanács miután konzultációt folytatott az igazgatótanáccsal, a személyes adatok cseréjét illetően pedig az igazgatótanácson keresztül megkapta a közös ellenőrző szerv véleményét jóváhagyta azokat. 2. Az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek közt a személyes adatok és minősített adatok cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló, november 30-i tanácsi határozat 2 6. cikkének (3) bekezdése így szól: 1 2 HL L 121., , 37. o. HL L 325., , 6. o. 8159/10 lg/ps/kf 1 DG H 3A HU

2 (3) A megállapodásra vonatkozó tárgyalások lezárulását követően az igazgató benyújtja a megállapodástervezetet az igazgatótanácsnak. Az operatív megállapodások megkötéséről az igazgatótanács a közös ellenőrző szerv véleményét kéri. Az igazgatótanácsnak a megállapodástervezetet annak a Tanács részére jóváhagyás céljából történő benyújtását megelőzően jóvá kell hagynia. Az operatív megállapodás jóváhagyása esetén a megállapodástervezetet és a közös ellenőrző szerv véleményét benyújtják a Tanácsnak. 3. Az Europol igazgatótanácsának elnöke az Europolról szóló tanácsi határozat 23. cikkének (2) bekezdésével összhangban március 26-án kelt levelében jóváhagyás céljából megküldte a Tanács részére a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló, az igazgatótanács március i ülésén jóváhagyott megállapodástervezetet (I. melléklet). A közös ellenőrző hatóság véleményét is benyújtották (II. melléklet) március 9-én kelt véleményében a közös ellenőrző hatóság arra a következtetésre jutott, hogy adatvédelmi szempontból nincs akadálya annak, hogy a Tanács engedélyezze az Europol számára a megállapodás megkötését. 5. A COREPER felkérést kap, hogy javasolja a Tanácsnak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodástervezet jóváhagyását annak érdekében, hogy az Europol operatív együttműködési megállapodást köthessen a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal. 8159/10 lg/ps/kf 2 DG H 3A HU

3 EUROPOL Hága, március 23. Iratszám: r2 I. MELLÉKLET Tervezet A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal közötti operatív és stratégiai együttműködésről 8159/10 /kf 3

4 Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (a továbbiakban: a Szerződő Állam ) és az Európai Rendőrségi Hivatal (a továbbiakban: Europol ) (együttesen: a Szerződő Felek ) tudatában a nemzetközi szervezett bűnözésből, különösen a terrorizmusból, emberkereskedelemből és embercsempészetből, valamint a tiltott kábítószer-kereskedelemből eredő sürgető problémáknak, figyelemmel arra, hogy az Európai Unió Tanácsa felhatalmazta az Európai Rendőrségi Hivatalt (a továbbiakban: az Europol ), hogy október 23-án tárgyalásokat kezdjen a Szerződő Állammal kötendő együttműködési megállapodásról, figyelemmel arra, hogy az Európai Unió Tanácsa október 23-án megállapította, nincs akadálya annak, hogy a személyes adatoknak az Europol és a Szerződő Állam közötti továbbítását felvegyék e megállapodásba, figyelemmel arra, hogy az Europol és a Szerződő Állam január 16-án stratégiai együttműködési megállapodást írt alá egymással, figyelemmel arra, hogy az Európai Unió Tanácsa (dátum) -án/én felhatalmazta az Europolt ezen megállapodásnak a Szerződő Állam és az Europol közötti megkötésére, megállapodtak az alábbiakban: 8159/10 /kf 4

5 1. cikk Fogalommeghatározások E megállapodás alkalmazásában: a) Europol tanácsi határozat : az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló április 6-i tanácsi határozat; b) személyes adat : az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely adat; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosító szám vagy a személy fizikai, fiziológiai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több egyedi tényező és a személy egymáshoz rendelése révén; c) személyes adatok feldolgozása (a továbbiakban: adatfeldolgozás ): a személyes adatokkal automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletsor, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, illetve továbbítás, nyilvánosságra hozatal vagy egyéb módon való hozzáférhetővé tétel révén történő adatátadás, összehangolás vagy összekapcsolás, valamint zárolás, törlés vagy megsemmisítés; d) információk : a személyes és nem személyes adatok. 2. cikk A megállapodás célja E megállapodás célja az Europol és a Szerződő Állam közötti együttműködés szabályozása és bővítése abból a célból, hogy támogassa az Európai Unió tagállamait és a Szerződő Államot a nemzetközi bűnözés súlyos formái elleni küzdelemben a megállapodás 3. cikkében megnevezett területeken, különösen az Europol és a Szerződő Állam között minden megfelelő szinten zajló információcsere és rendszeres kapcsolattartás útján. 3. cikk A megállapodás hatálya alá tartozó bűnügyi területek 1. Az e megállapodás értelmében létrejövő együttműködés a Szerződő Felek együttműködési érdekével összhangban a bűnözés minden olyan területére vonatkozik, amelyekre e megállapodás hatálybalépésének napján az Europol hatásköre kiterjed, ideértve a kapcsolódó bűncselekményeket is. 2. Kapcsolódó bűncselekménynek minősülnek az (1) bekezdésben említett bűncselekmények elkövetéséhez szükséges eszközök megszerzése, illetve az ilyen cselekmények elkövetésének megkönnyítése vagy végrehajtása érdekében elkövetett bűncselekmények, valamint az ilyen bűncselekményekkel összefüggésben a büntetlenség biztosítása érdekében elkövetett bűncselekmények. 8159/10 /kf 5

6 3. Amennyiben az Europol hatásköre bármilyen módon megváltozik, az Europol a hatáskörváltozás hatálybalépésének napjától kezdődően írásban javasolhatja a Szerződő Államnak e megállapodás alkalmazásának az új hatáskörre történő kiterjesztését. Ebben az esetben az Europol tájékoztatja a Szerződő Államot a hatáskör változásával kapcsolatos minden lényeges kérdésről. A megállapodás az új hatáskörre attól a naptól kezdve terjed ki, amikor az Europol írásban megkapja a Szerződő Államtól a javaslatnak a Szerződő Állam nemzeti eljárásainak megfelelő jóváhagyását. 4. Az ezen megállapodás 2. mellékletében felsorolt bűnözési formákra az említett mellékletben foglalt meghatározásokat kell alkalmazni. Ha a hatáskör 3. bekezdésben írt megváltozása magával vonja egy újabb bűncselekményforma meghatározásának elfogadását, ez a meghatározás akkortól alkalmazandó, amikortól az adott bűncselekményformára a 3. bekezdéssel összhangban ez a megállapodás kiterjed. Az Europol tájékoztatja a Szerződő Államot, ha és amikor a valamely bűncselekményforma meghatározása kibővül, módosul vagy kiegészül. A bűnözés valamely formájának új meghatározása attól a naptól válik ezen megállapodás részévé, amikor az Europol megkapja a Szerződő Államtól a meghatározásra vonatkozó írásbeli jóváhagyást. Ha a meghatározásra vonatkozó okiratot módosítják, az egyben a meghatározás módosításának is minősül. 4. cikk Együttműködési területek Az együttműködés az egyes nyomozásokkal kapcsolatos információcserén túl az Europolnak az Europolról szóló tanácsi határozatban említett egyéb feladataira is vonatkozhat, különösen a szakmai ismeretek cseréjére, általános helyzetjelentésekre, stratégiai elemzések eredményeire, bűnügyi nyomozati eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatásra, bűnmegelőzési módszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra, a képzési tevékenységekben való részvételre, valamint tanácsadásra és támogatásra az egyes bűnügyi nyomozások esetében. 5. cikk Nemzeti kapcsolattartó pont 1. A Szerződő Állam a Belügyminisztériumon belül működő Europol-egységet jelöli ki nemzeti kapcsolattartó pontnak az Europol és a Szerződő Állam egyéb illetékes hatóságai között. 2. Az Europol és a Szerződő Állam illetékes hatóságai rendszeresen tartanak magas szintű találkozókat, ahol ezen megállapodással, valamint általában az együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket tárgyalnak meg. 3. A Szerződő Állam által kijelölt kapcsolattartó pont és az Europol szakpolitikai kérdésekben és a közös érdekű ügyekben rendszeresen konzultál egymással célkitűzéseik megvalósítása és tevékenységük koordinálása érdekében. 8159/10 /kf 6

7 4. A Belügyminisztériumon belül működő Europol-egység képviselőjét meghívhatják az Europol nemzeti egységei vezetőinek, valamint az Europol nemzeti kapcsolattartó pontok vezetőinek üléseire. 6. cikk Illetékes hatóságok 1. A 3. cikkben említett bűncselekmények megelőzéséért és visszaszorításáért a nemzeti jogszabályok szerint a Szerződő Államban felelős rendvédelmi hatóságok (a továbbiakban: illetékes hatóságok ) felsorolását ezen megállapodás 3. melléklete tartalmazza. Amennyiben az említett felsorolásban változás történik, a Szerződő Állam a változás hatálybalépésétől számított három hónapon belül értesíti erről az Europolt. 2. A Szerződő Állam az Europol kérésére a Belügyminisztériumon belül működő Europol-egységen keresztül, nemzeti jogának és rendelkezéseinek megfelelően minden tájékoztatást megad az Europolnak az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságok belső szervezetével, feladataival és a személyes adatok védelmére irányuló intézkedéseivel kapcsolatban. 3. Szükség esetén a Szerződő Állam ezen megállapodás hatálya alá tartozó bűnügyi területekért felelős illetékes hatóságainak képviselői és az Europol képviselői megfelelő szintű konzultációt tartanak egymással, ahol tevékenységük megszervezésének leghatékonyabb módjáról egyeztetnek. 7. cikk Az információcserével kapcsolatos általános rendelkezések 1. A Szerződő Felek között információcserére kizárólag e megállapodás céljai érdekében, és e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően kerül sor. 2. A megállapodásban meghatározott információcsere az Europol és a Belügyminisztériumon belül működő Europol-egység között történik, illetve amennyiben az említettek szükségesnek ítélik, az 6. cikk szerinti illetékes hatóságok között közvetlenül is történhet. A Belügyminisztériumon belül működő Europolegységet tájékoztatni kell az ilyen információcseréről. A Szerződő Felek biztosítják, hogy az információcserére a hét minden napján, napi 24 órán keresztül legyen lehetőség. A Belügyminisztériumon belül működő Europol-egység biztosítja, hogy a 6. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságokkal az információcsere haladéktalanul megvalósulhasson. 3. Az Europol csak olyan információkat szolgáltat a Szerződő Állam részére, amelyek gyűjtése, tárolása és továbbítása az Europolról szóló tanácsi határozat és az azt végrehajtó határozat rendelkezéseinek megfelelően történt. Ezzel összefüggésben különösen az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek közt a személyes és minősített információk cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló tanácsi határozat 20. cikkének (4) bekezdése alkalmazandó kötelezően az Europolra nézve. 8159/10 /kf 7

8 4. A Szerződő Állam csak olyan információkat szolgáltat az Europol részére, amelyek gyűjtése, tárolása és továbbítása saját nemzeti jogszabályainak megfelelően történt. 5. Magánszemélyek hozzáférési joggal rendelkeznek a rájuk vonatkozó, e megállapodás alapján feldolgozott személyes adatokhoz, továbbá jogosultak ezen személyes adatok ellenőriztetésére, kijavíttatására vagy töröltetésére a Szerződő Fél jogi keretének megfelelően. E jog gyakorlása esetén konzultálni kell az adatokat továbbító azon Szerződő Féllel, aki a szóban forgó személyes adatokat átadta, mielőtt végleges határozatot hoznak a kérésről. 6. Ha egy magánszemély kérelmet nyújt be az egyik Szerződő Félhez ezen megállapodás alapján továbbított információ felfedése iránt, a lehető leghamarabb konzultálni kell az információt átadó Szerződő Féllel. Az információt szolgáltató Szerződő Fél tiltakozása esetén az érintett információ nem fedhető fel. 8. cikk Személyes adatok szolgáltatása a Szerződő Állam részéről 1. A Szerződő Állam a személyes adatok átadásának pillanatában, vagy azt megelőzően bejelenti az Europolnak a személyes adatok szolgáltatásának célját, valamint az információ felhasználására, törlésére vagy megsemmisítésére vonatkozó korlátozásokat, beleértve a hozzáférés korlátozásának általános vagy különös feltételeit. Ha a korlátozások szükségessége az információ szolgáltatását követően válik nyilvánvalóvá, a Szerződő Állam a későbbiekben tájékoztatja az Europolt a korlátozásokról. 2. A személyes adatok kézhezvételét követően az Europol haladéktalanul, de mindenképpen a kézhezvételtől számított hat hónapon belül eldönti, hogy az átadott személyes adatok azzal a céllal összhangban, amelyre a Szerződő Állam a szóban forgó adatokat szolgáltatta felvehetők-e az Europol adatfeldolgozó rendszereibe, és ha igen, milyen mértékben. Az Europol a döntést követő lehető legrövidebb időn belül bejelenti a Szerződő Államnak, ha a személyes adatokat nem veszik fel az adatfeldolgozó rendszerekbe. A továbbított személyes adatokat törlik, megsemmisítik vagy visszaküldik, ha az adatok az adott időpontban vagy a továbbiakban nem szükségesek az Europol feladataihoz, vagy ha a kézhezvételüktől számított hat hónapon belül nem született döntés az Europol adatfeldolgozó rendszereibe való felvételükről. 3. Az Europol felel annak biztosításáért, hogy a (2) bekezdésben említett személyes adatokhoz, amíg azokat az Europol egyik adatfeldolgozó rendszerébe fel nem veszik, kizárólag az Europol megfelelően felhatalmazott tisztviselője férhessen hozzá annak eldöntése céljából, hogy a szóban forgó személyes adatok felvehetők-e az Europol egyik adatfeldolgozó rendszerébe. 4. Ha az Europol az információk értékelését követően alapos indokkal feltételezi, hogy a szolgáltatott információ nem pontos vagy nem naprakész, tájékoztatja erről a Szerződő Államot. A Szerződő Állam megvizsgálja az információkat, és tájékoztatja az Europolt a vizsgálat eredményéről, ezt követően az Europol a 11. cikkel összhangban megteszi a megfelelő intézkedést. 8159/10 /kf 8

9 9. cikk Személyes adatok szolgáltatása az Europol részéről 1. Ha a személyes adatok továbbítása a Szerződő Állam kérésére történik, a személyes adatokat kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre a kérés irányult. Ha a személyes adatok továbbítása nem kifejezett kérésre történik, az információátadás pillanatában vagy azt megelőzően be kell jelenteni az adattovábbítás célját, valamint az adatok felhasználására, törlésére vagy megsemmisítésére vonatkozó korlátozásokat, beleértve a hozzáférés korlátozásának lehetséges általános vagy különös feltételeit. Ha a korlátozások szükségessége az információ szolgáltatását követően válik nyilvánvalóvá, az Europol a későbbiekben tájékoztatja a Szerződő Államot a korlátozásokról. 2. A Szerződő Állam betartja az Europol által a Szerződő Államnak továbbított összes személyes adatra vonatkozó alábbi feltételeket: 1) a személyes adatok kézhezvételét követően a Szerződő Állam haladéktalanul, de ha lehetséges, a kézhezvételtől számított három hónapon belül eldönti, hogy az átadott személyes adatok szükségesek-e ahhoz a célhoz, amelynek eléréséhez szolgáltatták őket, és ha igen, milyen mértékben; 2) a Szerződő Állam nem közölheti vagy továbbíthatja az adatokat harmadik államoknak vagy szerveknek, kivéve, ha ahhoz az Europol előzetesen hozzájárult; 3) az eredeti címzett kizárólag a 6. cikkben említett illetékes hatóságoknak továbbíthatja az adatokat, a továbbítás kizárólag ugyanolyan feltételekkel történhet, mint amelyek az eredeti átadásra vonatkoztak; 4) az információk átadása egyes esetekben kötelező a 3. cikk (1) bekezdésében említett bűncselekmények megelőzése vagy az azok elleni küzdelem céljából; 5) az információk felhasználására vonatkozóan az Europol által meghatározott feltételeket tiszteletben kell tartani; 6) ha az adatokat kérésre szolgáltatják, az adatkérésben meg kell jelölni a kérés célját és indokát. A cél és indok megjelölése hiányában az adatok nem továbbíthatók; 7) az adatok kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre közölték vagy továbbították őket; 8) a Szerződő Állam kijavítja és törli az adatokat, ha felmerül, hogy helytelenek, pontatlanok, nem naprakészek, vagy nem lett volna szabad továbbítani őket; 9) az adatokat törölni kell, amikor már nem szükségesek arra a célra, amelyre továbbították őket. 3. A Szerződő Állam biztosítja, hogy az Europoltól kapott személyes adatokat technikai és szervezeti intézkedésekkel védi. Az ilyen intézkedések csak akkor szükségesek, ha a velük járó munka arányos a védelemmel elérni kívánt céllal, és a következőkre irányulnak: 1) a jogosulatlan személyek hozzáférésének megtagadása a személyes adatok feldolgozására használt adatfeldolgozó berendezésektől, 2) az adathordozók jogosulatlan elolvasásának, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozása, 3) személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint a tárolt személyes adatok jogosulatlan megtekintésének, módosításának, illetve törlésének megakadályozása, 4) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek adatközlő berendezéseket használó jogosulatlan személyek által történő használatának megakadályozása, 8159/10 /kf 9

10 5) annak biztosítása, hogy az automatikus adatfeldolgozó rendszer használatára felhatalmazott személyek csak azokhoz a személyes adatokhoz férhessenek hozzá, amelyekre hozzáférési jogosultságuk vonatkozik, 6) annak biztosítása, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, mely szervek részére továbbíthatók a személyes adatok adatközlő berendezések segítségével, 7) annak biztosítása, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, mely személyes adatokat vitték be automatikus adatkezelő vagy -feldolgozó rendszerekbe, és ki vitte be a személyes adatokat, 8) a személyes adatok jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozása a személyes adatok átadása vagy az adathordozók szállítása során, 9) annak biztosítása, hogy a telepített rendszerek üzemzavar esetén azonnal helyreállíthatók legyenek, 10) annak biztosítása, hogy a rendszer funkciói hibamentesen működjenek, a funkciókban megjelenő hibákat a rendszer azonnal jelezze és a tárolt személyes adatok nem hibásodjanak meg a rendszer működési hibája esetén. 4. A faji származást, politikai véleményt, vallási vagy más meggyőződést kifejező, illetőleg az Európa Tanácsnak az egyéneknek a személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló, január 28-i egyezményében említett, egészségi állapottal és szexuális élettel kapcsolatos személyes adatok csak feltétlenül szükséges esetben, és más információk kiegészítéseképpen szolgáltathatók ki. 5. Személyes adatok nem szolgáltathatók ki, ha a megfelelő szintű adatvédelem már nincs garantálva. 6. Ha az Europol megjegyzi, hogy a továbbított személyes adatok pontatlanok, nem naprakészek, vagy azokat nem lett volna szabad továbbítani, az Europol haladéktalanul tájékoztatja erről a Belügyminisztériumon belül működő Europolegységet. Ezenkívül az Europol megkéri a Belügyminisztériumon belül működő Europol-egységet, hogy az adatok kijavítását vagy törlését az Europol felé haladéktalanul igazolja vissza. 7. Az Europol nyilvántartást vezet a személyes adatok e cikk alapján történő közléséről és továbbításáról, valamint a közlések vagy továbbítások indokáról. 8. A 9. cikk (2) bekezdésének 9) albekezdése ellenére az Europoltól továbbított személyes adatok tárolási ideje nem haladhatja meg a három évet. Minden egyes határidő újra kezdődik azon a napon, amikor az adatok tárolását eredményező újabb esemény történik. Ha e bekezdés alkalmazásával az Europoltól továbbított adatok teljes tárolási ideje meghaladja a három évet, a további tárolás szükségességét évente felülvizsgálják, a felülvizsgálat eredményét pedig dokumentálják. 10. cikk A forrás és az információ értékelése 1. Ha a Szerződő Felek e megállapodás alapján szolgáltatnak információt, az információ forrását lehetőség szerint az alábbi kritériumok alapján meg kell jelölni: (A) ha a forrás hitelessége, megbízhatósága és alkalmassága nem kétséges, vagy ha az információ olyan forrástól származik, aki a múltban minden esetben 8159/10 /kf 10

11 (B) (C) (X) megbízhatónak bizonyult; a forrás, akitől az információ származik, a legtöbb esetben megbízhatónak bizonyult; a forrás, akitől az információ származik, a legtöbb esetben megbízhatatlannak bizonyult; a forrás megbízhatósága nem értékelhető. 2. Ha a Szerződő Felek e megállapodás alapján szolgáltatnak információt, az információ megbízhatóságát lehetőség szerint az alábbi kritériumok alapján minősíteni kell: (1) olyan információ, amelynek pontossága nem kétséges; (2) olyan információ, amelyről a forrásnak személyes tudomása van, de az információt továbbító tisztviselőnek nincs személyes tudomása; (3) olyan információ, amelyről a forrásnak nincs személyes tudomása, de amelyet a nyilvántartásban szereplő más információ is alátámaszt; (4) olyan információ, amelyről a forrásnak nincs személyes tudomása, és amely nem erősíthető meg. 3. Ha bármelyik Szerződő Fél a birtokában lévő információk alapján arra a következtetésre jut, hogy a másik Szerződő Fél által szolgáltatott információ értékelésén javítani kell, értesíti erről a másik Szerződő Felet, és megpróbál egyezségre jutni vele az értékelés módosításáról. Egyetértés hiányában egyik Szerződő Fél sem változtathatja meg az információ értékelését. 4. Ha valamelyik Szerződő Fél értékelés nélkül kap információkat, amennyire lehetséges, továbbá az átadó féllel egyetértésben, a birtokában lévő információk alapján megkísérli a forrás vagy az információ megbízhatóságának értékelését. 5. A Szerződő Felek megállapodhatnak egyes meghatározott típusú információk és meghatározott források értékelésének általános feltételeiről, amelyeket a Szerződő Állam és az Europol között létrejövő egyetértési megállapodásban kell rögzíteni. Az ilyen általános megállapodásokat mindkét Szerződő Félnek jóvá kell hagynia saját belső eljárásainak megfelelően. Ha az információt az említett általános megállapodások alapján szolgáltatták, ezt megjegyzésként hozzá kell fűzni az információhoz. 6. Ha megbízható értékelésre nincs mód, vagy általános megállapodás nem jött létre a felek között, az információt az (1) bekezdés (X) pontjában és a (2) bekezdés (4) pontjában foglaltak szerint kell értékelni. 11. cikk A Szerződő Állam által szolgáltatott információk kijavítása és törlése 1. A Belügyminisztériumon belül működő Europol-egység tájékoztatja az Europolt, amikor az Europolhoz továbbított információ javítására vagy törlésére kerül sor. A Belügyminisztériumon belül működő Europol-egység akkor is tájékoztatja az Europolt, amikor joggal feltételezi, hogy a szolgáltatott információ nem pontos vagy nem naprakész. 8159/10 /kf 11

12 2. Amikor a Belügyminisztériumon belül működő Europol-egység arról tájékoztatja az Europolt, hogy az Europolhoz továbbított információt kijavította vagy törölte, az Europol ennek megfelelően kijavítja vagy törli az információt. Az Europol dönthet úgy, hogy nem törli az információt, ha saját nyilvántartásában szereplő, a Szerződő Állam rendelkezésére álló információknál bővebb információk alapján arra a következtetetésre jut, hogy a szóban forgó információt ismételten fel kell dolgozni. Az Europol tájékoztatja a Belügyminisztériumon belül működő Europol-egységet az említett információ további tárolásáról. 3. Ha az Europol indokoltan feltételezi, hogy a szolgáltatott információ nem pontos vagy nem naprakész, tájékoztatja erről a Belügyminisztériumon belül működő Europolegységet. A Belügyminisztériumon belül működő Europol-egység ellenőrzi az információt, és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja az Europolt. Ha az Europol javítja vagy törli az információt, tájékoztatja erről a Belügyminisztériumon belül működő Europol-egységet. 12. cikk Csatlakozás az elemző csoportokhoz Az Europol felkérheti a Szerződő Államot, hogy csatlakozzon az Europolról szóló tanácsi határozat 14. cikkének (8) bekezdése alapján létrehozott elemző csoportok tevékenységéhez. 13. cikk Az információk bizalmas kezelése 1. A kifejezetten nyilvános információként megjelölt vagy egyértelműen ilyennek minősülő adatok kivételével az Europol által vagy az Europolon keresztül feldolgozott összes információ az Europol szervezetén belül és az Európai Unió tagállamaiban egyaránt védelmi alapszintben részesül. Az olyan információt, amely csak védelmi alapszintben részesül, nem szükséges külön Europol minősítési szinttel ellátni, hanem Europol információ megjelölést kap. 2. A Szerződő Felek ezen megállapodás értelmében kicserélt valamennyi információ tekintetében a nyilvános információk kivételével minden szükséges intézkedéssel biztosítják az (1) bekezdésben meghatározott védelmi alapszintet, ideértve a diszkréciós és titoktartási kötelezettséget, az információhoz való hozzáférésnek az erre jogosult alkalmazottak körére történő korlátozását, a személyes adatok védelmét, valamint általános technikai és eljárási intézkedéseket az információ biztonságának védelme érdekében. 3. A további biztonsági intézkedést követelő információkat a Szerződő Állam vagy az Europol biztonsági minősítési szintje szerint minősítik, amelyet egyedi jelzéssel jelölnek. A minősített információk Szerződő Felek közötti cseréje az I. mellékletben foglaltaknak megfelelően történik. A kicserélendő minősített információk szintjét az I. melléklet 7. cikkének (3) bekezdésében foglalt megfelelőségi táblázat szerinti minősítési szintekkel határozzák meg. 8159/10 /kf 12

13 14. cikk A Szerződő Államot képviselő összekötő tisztviselők az Europolnál 1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződő Állam képviseletében egy vagy több összekötő tisztviselő Europolnál történő állomásoztatásával megerősítik az e megállapodás tárgyát képező együttműködést. Az összekötő tisztviselők feladatait, jogait és az Europollal szemben fennálló kötelezettségeit, valamint állomásozásuk részletes feltételeit és az ezzel járó költségeket a 4. melléklet tartalmazza. 2. Az Europol gondoskodik arról, hogy a szükséges felszereléseket mint például irodahelyiség és távközlési eszközök az Europol költségén biztosítsák az összekötő tisztviselőknek az Europol irodáiban. 3. Az összekötő tisztviselő irattára az Europol tisztviselői számára nem hozzáférhető. Az irattár tartalmazza az összekötő tisztviselő tulajdonát képező vagy birtokában lévő összes nyilvántartást, levelezést, dokumentumot, kéziratot, számítógépes bejegyzést, fényképet, filmet és feljegyzést. 4. A Szerződő Állam biztosítja, hogy összekötő tisztviselői gyors és ha technikailag megvalósítható közvetlen hozzáféréssel rendelkezzenek a feladatuk elvégzéséhez szükséges nemzeti adatbázisokhoz, amíg az Europolnál állomásoznak. 15. cikk Az Europol összekötő tisztviselői a Szerződő Államban 1. Amennyiben az ezen megállapodásban meghatározott együttműködés további megerősítéséhez szükséges, a Szerződő Felek megállapodnak, hogy egy vagy több Europol összekötő tisztviselő állomásozhat a Belügyminisztériumon belül működő Europol-egységnél. Az Europol összekötő tisztviselők feladatait, jogait és kötelezettségeit, valamint állomásozásuk részletes feltételeit és az ezzel járó költségeket külön megállapodásban kell rögzíteni. 2. A Belügyminisztériumon belül működő Europol-egység gondoskodik arról, hogy a szükséges felszereléseket mint például irodahelyiség és távközlési eszközök saját költségén biztosítsa az összekötő tisztviselőknek a Belügyminisztériumon belül működő Europol-egység irodáiban. 3. A Szerződő Állam területén az Europol összekötő tisztviselőjét ugyanazok az előjogok és mentességek illetik meg, mint amelyeket a Szerződő Állam a saját területén létesített diplomáciai testületek azonos rangú tagjainak biztosít. 16. cikk Felelősség 1. A Szerződő Állam a nemzeti jogszabályai szerint minden olyan kárért felelős, amelyet az Europollal cserélt információk jogi vagy ténybeli hibája magánszemélynek okozott. A nemzeti jog alapján fennálló felelősségének elkerülése érdekében a Szerződő Állam nem hivatkozhat arra a sértett féllel szemben, hogy az Europol téves információt továbbított. 8159/10 /kf 13

14 2. Ha ezek a jogi vagy ténybeli hibák tévesen közölt információk, illetve az Europol, az Európai Unió valamelyik tagállama vagy harmadik fél részéről elkövetett kötelességszegés miatt következtek be, az Europol kérésre köteles a fenti (1) bekezdés alapján kártérítésként kifizetett összegeket visszafizetni, kivéve, ha az információkat e megállapodás megszegésével használták fel. 3. Abban az esetben, ha az Europol a sértett félnek járó kártérítésként megítélt összeget köteles visszafizetni az Európai Unió valamely tagállamának vagy más harmadik félnek, és a kár annak következménye, hogy a Szerződő Állam nem tett eleget az e megállapodás alapján fennálló kötelezettségeinek, a Szerződő Állam köteles kérésre visszafizetni az Europol által a tagállamnak vagy más harmadik félnek kifizetett összegeket, kárpótolva az Europolt az így kifizetett összegekért. 4. A Szerződő Felek nem kötelezhetik egymást kártérítés fizetésére a fenti (2) és (3) bekezdés alapján, amennyiben a kártérítést büntető, emelt összegű vagy egyéb nem kompenzációs kártérítésként érvényesítették. 17. cikk Költségek A Szerződő Felek az ezen megállapodás végrehajtása során felmerülő kiadásaikat maguk fedezik kivéve, ha eseti alapon ettől eltérően állapodnak meg. 18. cikk A jogviták rendezése 1. Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával, vagy a Szerződő Felek közötti viszonyt érintő bármely kérdéssel kapcsolatban a Szerződő Felek között felmerülő, peren kívül nem rendezett jogvitákat bármelyik Szerződő Fél kérésére három választottbíróból álló döntőbíróság elé kell vinni jogerős döntés céljából. A Szerződő Felek egy-egy választottbírót jelölnek. A harmadik választottbírót, aki a döntőbíróság elnöke lesz, a két első választottbíró jelöli ki. 2. Ha valamelyik Szerződő Fél a másik Szerződő Féltől a jelölésre érkező kéréstől számított két hónapon belül nem jelöl választottbírót, a másik Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Bíróság elnökét, vagy az elnök távollétében alelnökét, hogy jelölje ki a választottbírót. 3. Ha az első két választottbíró a kijelölésüktől számított két hónapon belül nem jelöli ki a harmadik választottbírót, bármelyik Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Bíróság elnökét, vagy az elnök távollétében az alelnököt, hogy jelölje ki a harmadik választottbírót. 4. A Szerződő Felek eltérő megállapodásának hiányában a döntőbíróság maga határozza meg ügyrendjét. 8159/10 /kf 14

15 5. A bíróság határozatát szavazattöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozat végleges és kötelező érvényű a jogvitában részt vevő Szerződő Felekre nézve. 6. Mindkét Szerződő Fél fenntartja a jogot, hogy felfüggessze az ezen megállapodás alapján fennálló kötelezettségeit, ha az ebben a cikkben rögzített eljárás alkalmazására kerül sor, vagy ez az eljárás alkalmazható, az (1) bekezdésnek megfelelően, illetve minden más olyan esetben, amikor az egyik Szerződő Fél megítélése szerint az e megállapodás alapján a másik Felet terhelő kötelezettségeket megszegték. 19. cikk Védzáradék 1. Az ezen megállapodás alapján történő információcsere nem vonatkozik a kölcsönös bűnügyi jogsegélyre. Ezért ezen megállapodás egyetlen rendelkezése sem sérti vagy érinti, illetve befolyásolja egyéb módon a Szerződő Állam és az Európai Unió bármely tagállama között érvényben lévő kölcsönös jogsegélyszerződések, a működő bűnüldözési munkakapcsolatok, illetőleg információcserére vonatkozó megállapodások vagy egyezmények által előirányzott információcserére vonatkozó általános jogot vagy kötelezettséget A Szerződő Felek azonban az e megállapodás alapján cserélt adatok tekintetében betartják az adatfeldolgozásra vonatkozó, a megállapodásban említett rendelkezéseket. 20. cikk Módosítások és kiegészítések 1. Ezt a megállapodást a Szerződő Felek kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Minden módosítást és kiegészítést írásba kell foglalni. Az Europol csak olyan módosítási javaslatokhoz adhatja hozzájárulását, amelyeket az Európai Unió Tanácsa előzőleg már jóváhagyott. 2. Az ezen megállapodás 1. melléklete 7. cikkének (3) bekezdésében foglalt megfelelőségi táblázat, valamint a 2., 3. és 4. melléklet a Szerződő Felek közötti jegyzékváltás útján is módosítható. 3. A Szerződő Felek bármelyikük kérésére egyeztetést tartanak ezen megállapodás vagy mellékletei módosításáról. 21. cikk Hatálybalépés és érvényesség Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Állam diplomáciai úton írásban értesíti az Europolt a megállapodás ratifikálásáról. 1 A cikk módosításának célja annak pontosítása, hogy a büntetőügyekben megvalósuló kölcsönös jogi segítségnyújtást ezen megállapodásminta nem érinti. 8159/10 /kf 15

16 22. cikk A stratégiai együttműködési megállapodás megszűnése A Szerződő Állam és az Europol között január 16-án létrejött stratégiai együttműködési megállapodás e megállapodás hatálybalépését követően azonnal megszűnik. A stratégiai együttműködési megállapodás joghatása továbbra is hatályban marad. 23. cikk A megállapodás megszűnése 1. Ezt a megállapodást három hónapos felmondási idővel bármelyik Szerződő Fél írásban felmondhatja. 2. A megállapodás megszűnése esetén a Szerződő Felek megállapodnak az általuk közölt és továbbított adatok további használatáról, tárolásáról és védelméről. Megállapodás hiányában a Szerződő Felek bármelyike kérheti az általa közölt és továbbított adatok megsemmisítését, vagy a továbbító Félhez történő visszaküldését. Készült a mai napon, -án/én. A Szerződő Állam részéről: Az Europol részéről: 8159/10 /kf 16

17 1. MELLÉKLET A SZERZŐDŐ ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI RENDŐRSÉGI HIVATAL KÖZÖTTI OPERATÍV ÉS STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSHOZ Minősített információk cseréje 1. cikk Fogalommeghatározások E melléklet alkalmazásában: a) információ : bármilyen formában közölhető ismeret, amely személyes és/vagy nem személyes adatokat is tartalmazhat; b) minősített információ : az a minősítő jelöléssel ellátott információ vagy anyag, amelyet védelemben kell részesíteni a jogosulatlan közzététellel szemben; c) titkosság : az információhoz tartozó védelmi szint, amelyet a biztonsági intézkedések biztosítanak; d) minősítési szint : egy dokumentumhoz rendelt biztonsági megjelölés, amely az adott információ esetében alkalmazandó biztonsági intézkedéseket jelzi; e) biztonsági csomag : egy adott minősítési szinthez tartozó információ esetében alkalmazandó biztonsági intézkedések meghatározott kombinációja; f) a szükséges ismeret (need to know) elve: egy információ kizárólag olyan személyeknek adható át vagy olyan személyek számára tehető hozzáférhetővé, akiknek feladataik ellátásához ismerniük kell az adott információt; g) biztonságos kommunikációs kapcsolatok : olyan kommunikációs kapcsolatok, amelyek esetében az átadás titkossága, teljessége és elérhetősége céljából különleges intézkedéseket alkalmaznak az információk és adatok kinyomozásának és elfogásának megakadályozása érdekében (pl. kriptográfiai módszerekkel); h) Europol Restreint UE / EU Restricted : ez a minősítés azokra az információkra és anyagokra alkalmazandó, amelyek engedély nélküli közlése hátrányosan érintené az Europol, illetve egy vagy több tagállam érdekeit; i) Europol Confidentiel UE / EU Confidential : ez a minősítés azokra az információkra és anyagokra alkalmazandó, amelyek engedély nélküli közlése sértené az Europol, illetve egy vagy több tagállam alapvető érdekeit; j) Europol Secret UE / EU Secret : ez a minősítés azokra az információkra és anyagokra alkalmazandó, amelyek engedély nélküli közlése súlyosan sértené az Europol, illetve egy vagy több tagállam alapvető érdekeit; k) Europol Très Secret UE/ EU Top Secret : ez a minősítés azokra az információkra és anyagokra alkalmazandó, amelyek engedély nélküli közlése rendkívül súlyosan sértené az Europol, illetve egy vagy több tagállam alapvető érdekeit. 8159/10 /kf 17

18 2. cikk Cél Mindkét Szerződő Fél köteles: 1) védeni és biztosítani az ezen megállapodás hatálya alá eső minősített információt; 2) biztosítani, hogy az ezen megállapodás hatálya alá eső minősített információnak az átadó Fél által meghatározott biztonsági minősítése megmaradjon. Az átvevő Szerződő Fél azon biztonsági csomagokban meghatározott rendelkezések szerint védi és biztosítja a minősített információt, amelyek a Felek által megállapított minősítési szintekre vonatkoznak; 3) a kibocsátó írásbeli hozzájárulása nélkül tartózkodni az ezen megállapodás hatálya alá eső információnak a kibocsátó által vagy nevében meghatározottól eltérő célra, vagy az általa vagy nevében megállapított korlátokon kívül történő felhasználásától, illetve tartózkodni az ilyen felhasználás engedélyezésétől; 4) tartózkodni az ezen megállapodás hatálya alá eső fenti információ harmadik felek számára való, a kibocsátó írásbeli hozzájárulása nélküli közlésétől, vagy a közlés engedélyezésétől. 3. cikk Védintézkedések Annak biztosítása érdekében, hogy az ezen megállapodás hatálya alá tartozó minősített információk legalább azonos szintű védelemben részesüljenek, mindkét Szerződő Fél létrehoz egy olyan biztonsági szervezetet, illetve olyan biztonsági programokat, amelyek a Szerződő Felek rendszereiben végrehajtandó biztonsági alapelvekre és minimumszabályokra épülnek. A biztonsági alapelveket és minimumszabályokat e melléklet cikke tartalmazza. 4. cikk A szükséges ismeret (need to know) alapelve Az Europol szervezetén és a Szerződő Állam illetékes hatóságain belül az információhoz való hozzáférés és az információ birtoklása azokra a személyekre korlátozódik, akiknek feladataik vagy kötelezettségeik miatt ismerniük vagy kezelniük kell az adott információt. 8159/10 /kf 18

19 5. cikk Biztonsági ellenőrzés és a hozzáférés engedélyezése 1. A szükséges ismeret elvén kívül a Szerződő Felek biztosítják, hogy minden olyan személyt, akinek hivatalos feladatai szükségessé teszik a hozzáférést, illetve akinek feladatai és hatáskörei lehetővé tehetik az ezen megállapodás hatálya alá eső minősített információhoz való hozzáférést, az ilyen információhoz való hozzáférés engedélyezését megelőzően megfelelő biztonsági ellenőrzésnek és engedélyezési eljárásnak vessenek alá. 2. A biztonsági ellenőrzési eljárásokat úgy kell kidolgozni, hogy azok alapján figyelemmel az ellenőrzött személy lojalitására, szavahihetőségére és megbízhatóságára megállapítható legyen, hogy e személy számára engedélyezhető-e a minősített információhoz való hozzáférés. 3. A minősített információhoz való hozzáférés engedélyezése előtt minden olyan magánszemélyt, aki számára a minősített információhoz való hozzáférés szükséges, tájékoztatni kell a minősített információ kezelésére vonatkozó egyedi biztonsági eljárásokról. A minősített információhoz hozzáférő magánszemélyeket tájékoztatni kell arról, hogy a biztonsági előírások megszegése esetén az adott biztonsági előírásoknak vagy rendelkezéseknek megfelelően fegyelmi eljárás és/vagy esetleges további jogi eljárás kezdeményezésére kerül sor. 4. A Szerződő Állam biztosítja, hogy minden olyan illetékes hatóság, amelyhez ezen megállapodás alapján információt továbbítanak, tartsa be a minősített információhoz való hozzáférés engedélyezésére és védelmére vonatkozó előírásokat. 5. Az alkalmazottak biztonsági ellenőrzésének elvégzése csupán az alkalmazottakra vonatkozó biztonsági ellenőrzési folyamat első lépése: a magánszemély minősített információkhoz való hozzáférésének jogosságát folyamatosan ellenőrizni kell. 6. cikk A minősítési szint meghatározása 1. Mindegyik Szerződő Fél maga felel a másik Szerződő Félnek átadott információ minősítési szintjének megfelelő meghatározásáért, figyelembe véve a rugalmasság követelményét, valamint azt, hogy a bűnügyi adatok minősítése ebben a vonatkozásban kivételt jelent, és ha az információt minősíteni kell, azt a lehető legalacsonyabb minősítési szinthez kell sorolni. 2. Mindegyik Szerződő Fél saját biztonsági besorolása, valamint a megfelelőségi táblázatban említett azzal egyenértékű minősítési szint szerint jelöli meg az információt. 3. Ha bármelyik Szerződő Fél a birtokában lévő információk alapján úgy véli, hogy a minősítési szintet módosítani kell, tájékoztatja erről a másik Szerződő Felet, és megpróbál megállapodni vele a megfelelő minősítési szintről. A másik Szerződő Fél írásbeli hozzájárulása nélkül egyik Szerződő Fél sem határozza vagy változtatja meg a másik Szerződő Fél által átadott információ minősítési szintjét. 4. Mindkét Szerződő Fél bármikor kérheti az általa átadott információhoz kapcsolódó minősítési szint módosítását, ideértve a minősítési szint törlését is. A másik Szerződő Fél a kérelemnek megfelelően módosítja a minősítési szintet. Ha a körülmények lehetővé teszik, mindegyik Szerződő Fél a lehető legrövidebb időn belül köteles kérni az alacsonyabb minősítési szinthez sorolást vagy a minősítés törlését. 8159/10 /kf 19

20 5. Mindkét Szerződő Fél meghatározhatja azt az időtartamot, amelyre a minősítési szint meghatározása vonatkozik, továbbá ezen időtartam eltelte után a minősítési szint esetleges módosítását. 6. Amennyiben az információt, amelynek minősítési szintjét e cikk rendelkezésének megfelelően módosították, már átadták az Európai Unió egy vagy több tagállamának vagy harmadik feleknek, minden címzettet tájékoztatni kell a minősítési szint módosításáról. 7. A védőjelöléssel ellátott dokumentumok fordítására az eredeti dokumentummal azonos védelem vonatkozik. 7. cikk Megfelelőségi táblázat 1. A Szerződő Felek által alkalmazott minősítési szinteket és azok elnevezését az alábbi megfelelőségi táblázat tartalmazza. 2. A minősítési szintek a cikk rendelkezései szerint egyedi biztonsági csomagokhoz kapcsolódnak, amelyek a diszkréciós és titoktartási kötelezettségen, az információhoz való hozzáférésnek az erre jogosult alkalmazottak körére történő korlátozásán, valamint az információ biztonságát védő általános technikai és eljárási intézkedéseken túl különböző szintű védelmet nyújtanak. A védelem szintje az információ tartalmától függ, és figyelembe veszi, hogy a jogosulatlan hozzáférés, az információ jogosulatlan terjesztése vagy felhasználása milyen mértékben sértheti a Szerződő Felek érdekeit. 3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződő Állam nemzeti jogszabályai szerinti, valamint az Europolon belül használt alábbi minősítési szintek egyenértékűek, és egyenlő mértékű védelemben részesítik az ilyen minősítési szinttel ellátott információt: A Szerződő Állam részéről: ИНТЕРНО ДОВЕРЛИВО СТРОГО ДОВЕРЛИВО Az Europol részéről: EUROPOL RESTREINT UE/ EU RESTRICTED EUROPOL CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL EUROPOL SECRET UE/ EU SECRET 8. cikk Nyilvántartásba vétel 1. Mindkét Szerződő Félnél egy hivatal tartja nyilván az Europol Confidentiel UE/ EU Confidential és az annál magasabb minősítésű információkat; az egyedi nyilvántartás rovatai: az átvétel napja, a dokumentum adatai (a dokumentum kelte, hivatkozási száma és a másolatok száma), minősítése, címe, a címzett neve, az átvételről szóló elismervény visszaküldésének napja, és az a nap, amikor a dokumentumot visszaküldték a kibocsátónak vagy megsemmisítették. 8159/10 /kf 20

21 2. Ezeken a dokumentumokon feltüntetik az ügyiratszámot. Az Europol Confidentiel UE/ EU Confidential és az ennél magasabb minősítésű dokumentumok, illetve a Szerződő Államban létező megfelelőik esetében a példányszámot is feltüntetik. 9. cikk Jelölés 1. A minősített információkat minden oldal alsó és felső szélén középen jelöléssel kell ellátni, és minden oldalt meg kell számozni. 2. Az Europol Restreint UE/ EU Restricted minősítési szintre besorolt, illetve a Szerződő Állam ennek megfelelő minősítésű információit az Europol Restreint UE/ EU Restricted vagy a Szerződő Állam ennek megfelelő minősítésével kell ellátni mechanikus vagy elektronikus úton. 3. Az Europol Confidentiel UE/ EU Confidential és az ennél magasabb minősítési szintre besorolt, illetve a Szerződő Állam ennek megfelelő minősítésű információit ennek megfelelő minősítéssel kell ellátni mechanikus módszerrel, vagy előnyomott papírra történő nyomtatással. 10. cikk Tárolás 1. A minősített információt tartalmazó vagy a Szerződő Államban ennek megfelelő dokumentumok szövegét az illetékes akkreditációs hatóság készítheti el a megfelelő szintre akkreditált munkaállomáson. 2. A papíron vagy valamely hordozható tárolóeszközön tárolt minősített Europol információk, illetve a Szerződő Állam ezeknek megfelelő információi kizárólag engedélyezett biztonsági zónákban tárolhatók. 3. A papíron vagy valamely hordozható tárolóeszközön tárolt minősített információkat biztonságosan, a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően kell tárolni. 11. cikk Sokszorosítás 1. A minősített információk másolatainak számát az alapvető követelményeknek való megfeleléshez feltétlenül szükséges számra kell korlátozni. A másolatokra is az eredeti dokumentumra vonatkozó biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni. 2. A minősített információkról az illetékes akkreditációs hatóság által a megfelelő szintre akkreditált hálózatba kötött fénymásoló gépen készíthető másolat, illetve ezeket az információkat ilyen nyomtatón lehet kinyomtatni. 3. Az Europol Confidentiel UE/ EU Confidential vagy magasabb minősítésű, illetve a Szerződő Állam ennek megfelelő információit tartalmazó dokumentumok másolását vagy nyomtatását kizárólag a hivatal végezheti. 8159/10 /kf 21

22 12. cikk Továbbítás 1. Az Europol Restreint UE/ EU Restricted minősítésű, illetve a Szerződő Állam ennek megfelelő információit a szervezeten belül belső postán, egy darab zárt borítékban, a szervezeten kívül pedig rendes postai úton, kettős, zárt borítékban kell elküldeni; ebben az esetben csak a belső borítékon kell feltüntetni a megfelelő minősítési szintet. 2. A hivatal az Europol Confidentiel UE/ EU Confidential és magasabb minősítésű, illetve a Szerződő Állam ennek megfelelő információit a szervezeten belül kettős, zárt borítékban adja fel. Csak a belső borítékon kell feltüntetni a megfelelő minősítési szintet. Az elküldés tényét rögzíteni kell az erre a célra vezetett nyilvántartásban. 3. A hivatal az Europol Confidentiel UE/ EU Confidential és magasabb minősítésű, illetve a Szerződő Állam ennek megfelelő információit a szervezeten kívül kizárólag diplomáciai futárcsomagban, vagy a megfelelő biztonsági hatóság által engedélyezett futárral, kettős, zárt borítékban adhatja fel. Csak a belső borítékon kell feltüntetni a megfelelő minősítési szintet. A külső borítékon csomagszámot is fel kell tüntetni az átvételhez. Az elküldés tényét rögzíteni kell az erre a célra vezetett nyilvántartásban. 4. A minősített információ kézhezvételét attól függetlenül, hogy a szervezeten belülre vagy kívülre küldték vissza kell igazolni. 5. A minősített Europol információ feldolgozásához használt külső és belső kommunikációs kapcsolatokat (mint például fax, elektronikus levél, telefon, adatok és videó) a megfelelő biztonsági hatóságnak minden esetben jóvá kell hagynia. 6. A szükséges ismeret elve és a kötelező biztonsági ellenőrzés ellenére az Europol Restreint UE/ EU Restricted minősítésű, illetve a Szerződő Állam ennek megfelelő információi a megfelelő biztonsági hatóság jóváhagyásával elektronikus úton is küldhetők a belső elektronikus levelezőrendszeren keresztül. 7. Az Europol Confidentiel UE/ EU Confidential minősítésű, illetve a Szerződő Állam ennek megfelelő információi önállóan nem küldhetők a belső elektronikus levelezőrendszeren keresztül a felhasználó munkaállomásáról, kivéve, ha azt a megfelelő akkreditációs hatóság megfelelően akkreditálta. 8. Az Europol Secret UE/ EU Secret minősítésű információ elektronikus úton nem továbbítható, kivéve, ha a rendszer megfelelően akkreditált. 9. Az Europol Restreint UE/ EU Restricted és Europol Confidentiel UE/ EU Confidential minősítésű, illetve a Szerződő Állam ezeknek megfelelő információi kívülre kizárólag biztonságos, megfelelően akkreditált kommunikációs kapcsolat használatával továbbíthatók. 10. Az Europol Confidentiel UE/ EU Confidential és az Europol Secret UE/ EU Secret minősítésű, illetve a Szerződő Állam ennek megfelelő információi elektronikus úton kívülre történő továbbítását a hivatal végzi. 8159/10 /kf 22

23 13. cikk Megsemmisítés 1. Azokat a minősített információkat, amelyekre már nincs szükség, valamint a minősített információ többletpéldányait a megfelelő biztonsági hatóság engedélyének beszerzését követően meg kell semmisíteni; a megsemmisítést olyan módon kell végrehajtani, hogy a minősített információt ne lehessen felismerni vagy helyreállítani. 2. A minősített információ előkészítéséből származó minősített hulladékot (például rontott példányok, tervezetek, gépelt jegyzetek és másolópapírok) égetéssel, bezúzással, összetépéssel vagy más módon kell megsemmisíteni úgy, hogy az ne legyen felismerhető vagy helyreállítható. 3. Az Europol Confidentiel UE/ EU Confidential vagy magasabb minősítésű, illetve a Szerződő Állam ennek megfelelő információi esetében a megsemmisítés tényét rögzíteni kell a nyilvántartásban. Az Europol Secret UE/ EU Secret minősítésű, illetve a Szerződő Állam ennek megfelelő információit tartalmazó dokumentumok esetében a megsemmisítést tanúsító két személy aláírásával ellátott megsemmisítési igazolást kell kiadni. Az igazolást fel kell venni a megsemmisítési leltárba. 14. cikk Látogatások Mindkét Szerződő Fél lehetővé teszi, hogy a megfelelő biztonsági hatóság vagy bármely más kijelölt biztonsági hatóság írásbeli kérést és az írásos engedély kézhezvételét követően felkeresse területét vagy irodáját, hogy a másik Szerződő Féltől kapott minősített információ védelmét szolgáló eljárásokat és berendezéseket értékelje. A látogatás lebonyolításáról a Szerződő Felek kétoldalúan állapodnak meg. Mindegyik Szerződő Fél elősegíti, hogy a másik Szerződő Fél meggyőződhessen arról, hogy a másik Szerződő Fél által átadott minősített információt megfelelő védelemben részesítik. 15. cikk A minősített információ veszélyeztetése 1. Az információ veszélyeztetése akkor áll fenn, ha az információ teljes egészében vagy részben jogosulatlan személy kezébe került. 2. A minősített információ védelmére vonatkozó rendelkezések megszegését ki kell nyomozni, és a kérdésben joghatósággal rendelkező Szerződő Fél megfelelő hatóságainak és bíróságainak e Szerződő Fél joga és/vagy rendelkezései szerint meg kell tenniük a megfelelő jogi lépéseket. 3. Minősített információ jogosulatlan felfedése esetén az egyik Szerződő Fél biztonsági hatósága köteles haladéktalanul értesíteni a másik Szerződő Fél biztonsági hatóságát, köteles továbbá tájékoztatni őt a (2) bekezdésben említett jogi lépések eredményéről. Információ jogosulatlan felfedése esetén a nyomozásban a Szerződő Felek megfelelően együttműködnek egymással. 8159/10 /kf 23

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Expert-Holiday Kft (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és

Részletesebben

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése.

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése. A WWW.MARTONARON2016.HU WEBOLDAL ADATVEDELMI IRÁNYELVEI A Felhasználó a www.martonaron2016.hu weboldal használatának megkezdésével és az arra történő regisztrációval kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére Üdvözöljük a IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám:

Részletesebben

4. Adatkezelő: AGE Optima Bt.. (székhely: 1094 Budapest, Berzenczey utca 39-41.)

4. Adatkezelő: AGE Optima Bt.. (székhely: 1094 Budapest, Berzenczey utca 39-41.) Adatvédelmi szabályzat Hatályos: 2016.01.01. napjától I. A szabályzat hatálya Jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a www.horvatorszagszeretlek.hu címen elérhető oldalhoz

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

A Soho Boutique Hotel Budapest Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

A Soho Boutique Hotel Budapest Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK A Soho Boutique Hotel Budapest Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE... 3 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS... 3 3. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 5 4. SZABÁLYZAT

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 6 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés A jogszabály mai napon

Részletesebben

A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE... 2 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS... 2 3. A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 22. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 22. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 22. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0245 (NLE) 13300/15 ADD 1 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. október 21. Címzett: az Európai Bizottság

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

info@victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

info@victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. Szabályzat célja victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a weboldalt üzemeltető CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52. fsz.

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A P+N 2003 Bt. (székhely: 1155 Budapest, Kazán u. 1. adószám: 21462748-2-42, bankszámlaszám: 10402991-50515755-71691009, cégbíróság: Fővárosi cégbíróság, cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató A www.marketingexpo.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője a Navigátor Kiadó Kft. (székhely: 1121 Budapest,

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Az Etikai irányelvekhez csatlakozókként elismerjük és védjük a média szabadságát.

Az Etikai irányelvekhez csatlakozókként elismerjük és védjük a média szabadságát. ÖNSZABÁLYOZÓ ETIKAI IRÁNYELVEK Az Etikai irányelvekhez csatlakozókként elismerjük és védjük a média szabadságát. Kinyilvánítjuk, hogy a média legfontosabb feladata a tájékoztatás, a választói, fogyasztói,

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) 1. A SZOLGÁLTATÓ 1.1. Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK Bevezetés A Wizz Tours Kft. (a továbbiakban: "Wizz Tours"), 01-09-205337 cégjegyzékszámon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Magyarország,

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ NYRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ NYRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ NYRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Shopline webáruház Nyrt. ( Társaság ) által alkalmazott adatvédelmi és

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Preambulum WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. II. Értelmező rendelkezések

Preambulum WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. II. Értelmező rendelkezések I. Preambulum A WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. utazási iroda (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52., Cg. 01-09-710850, adószám: 12935727-2-43) mint a http://worldtours.hu/ weboldal (továbbiakban:

Részletesebben

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei 5. számú függelék Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) és a szerzıdı fél között

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS Az adatkezelési tájékoztatás célja, hogy a Property Market Kft. (cégjegyzékszám: 01-09- 206694, székhely: 1037 Budapest, Bojtár u. 53., adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-99755/2016.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

Részletesebben

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak A www.fizessenmobillal.hu alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban Weboldal) az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékét vezető Cégbíróság: Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás. A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A SZABÁLYZAT CÉLJA

10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás. A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A SZABÁLYZAT CÉLJA 10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról I. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1 A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának (a továbbiakban: szabályzat)

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Tiszántúli Első Hitelszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2016. május 01. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (a továbbiakban: [Hitelszövetkezet)

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A Magyar Tolkien Társaság és a Tolkien.hu portál Adatvédelmi Nyilatkozata

A Magyar Tolkien Társaság és a Tolkien.hu portál Adatvédelmi Nyilatkozata A Magyar Tolkien Társaság és a Tolkien.hu portál Adatvédelmi Nyilatkozata A Magyar Tolkien Társaság, úgy is mint a www.tolkien.hu weboldal üzemeltetője, kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Megrendelőinek garantált, áttekinthető feltételeket biztosít. A

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Preambulum A LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: LogDrill Kft.) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA 1 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA PREAMBULUM Az Európa Tanácsnak a jelen Chartát aláíró tagállamai

Részletesebben

AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az adatkezelő... 3. oldal 2. Fogalmak... 3. oldal 3. Az

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF)

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft. webáruházán keresztül történő vásárlással kapcsolatos főbb információk A DMGO Korlátolt Felelősségű Társaságtól

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fitthin-teszta.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitthin-teszta.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

HÁZIREND. Általános szabályok

HÁZIREND. Általános szabályok HÁZIREND A River Fitness üzemeltetését a River Fitness Kft. (Cg.: 13-09-171678; telephely: 1138 Budapest, Révész utca 29.) végzi. A Házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016.03.03 1 1. FOGALMAK 1.1 Megállapodás: Jelen Általános Szerződési Feltételek és bármely vonatkozó melléklet. 1.2 AUP: Az Elfogadható

Részletesebben

AKVÁRIUM KLUB ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

AKVÁRIUM KLUB ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT AKVÁRIUM KLUB ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az Akvárium Klub Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (az Adatkezelő ) az általa nyújtott online jegyvásárlási szolgáltatáshoz

Részletesebben

Útmutató új vizsgahely létesítését vagy meglévő vizsgahelyszín módosítását, bővítését kérő beadvány benyújtásához

Útmutató új vizsgahely létesítését vagy meglévő vizsgahelyszín módosítását, bővítését kérő beadvány benyújtásához Útmutató új vizsgahely létesítését vagy meglévő vizsgahelyszín módosítását, bővítését kérő beadvány benyújtásához Formai követelmények A kérelmet 2 nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük benyújtani.

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Emerson Process Management Kft. COS_PCS_HUN: EPM Edition 10/2005 1. Definíciók A jelen értékesítési feltételek és kondíciók

Részletesebben

II. A mosdóhigiéniai üzletágra vonatkozó speciális rendelkezések és szolgáltatási szintek.

II. A mosdóhigiéniai üzletágra vonatkozó speciális rendelkezések és szolgáltatási szintek. Általános Szerződési Feltételek a CWS-boco Hungary Kft. (a továbbiakban: CWS-boco) mosdóhigiéniai, illetve szennyfogó szőnyeg üzletágaira és szolgáltatásaira vonatkozóan I. A mosdóhigiéniai és a szennyfogó

Részletesebben

Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései

Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság Verzió:

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben