VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010."

Átírás

1 VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010.

2 TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3 Végrehajtási Megállapodás és a vonatkozó kommunikáció nyelve 4 A Projekt Végrehajtó általános kötelezettségei 5 A Nemzeti Koordinációs Egység általános kötelezettségei 6 A Közreműködő Szervezet általános kötelezettségei 7 A Projekt Végrehajtó tájékoztatással és jelentéstétellel kapcsolatos kötelezettségei 8 A Projekt Végrehajtó közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettsége 9 A Támogatásközvetítő másodlagos pályáztatással kapcsolatos kötelezettségei 10 Felelősség 11 Összeférhetetlenség 12 Titoktartás 13 Nyilvánosság 14 Az eredmények és az eszközök tulajdonjoga/használata 15 A Szerződés és a Projekt módosítása 16 Engedményezés 17 A Szerződés felfüggesztése 18 A Szerződés megszűnése Pénzügyi rendelkezések 19 A Támogatás végösszege, a Támogatás részleges visszafizetése 20 A Támogatás teljes összegének visszafizetése 21 A Támogatás részbeni vagy teljes visszafizetésének módja 22 Biztosítékok 23 Elszámolható Költségek 24 Kifizetés és Késedelmi kamat 25 Könyvvitel, valamint szakmai és pénzügyi ellenőrzés 26 Hatályos jog és a vitarendezés módja 2

3 ÁLTALÁNOS ÉS ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK 1. cikk Értelmező rendelkezések Gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. ának c) pontjában meghatározott szervezet; Hozzájárulás: a Svájc által biztosított, vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás; Keretmegállapodás: a 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelettel kihirdetett, a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás, amely a Svájci Magyar Együttműködési Program megvalósítására vonatkozó főbb keretszabályokat tartalmazza; Kifizető Hatóság: a Keretmegállapodás 2. számú mellékletében felsorolt feladatok ellátására létrehozott szerv, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezeti keretei közt működik; Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és annak végrehajtási rendeletei szerinti eljárás; Közreműködő szervezetek (a továbbiakban: KSz): a Projektek végrehajtását végző Projekt Végrehajtók tekintetében bármely, a Nemzeti Koordinációs Egység felelőssége alatt vagy a Nemzeti Koordinációs Egység nevében eljáró köz vagy magánszférába tartozó személy vagy szervezet. A Keretmegállapodás 2. és 3. számú mellékletében felsorolt feladatokat a VÁTI Nonprofit Kft. látja el; Négy szem elve: minden végrehajtási és pénzügyi tranzakció engedélyezését megelőzően az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy teljeskörűen felülvizsgálja, beleértve az ellenőrzési listák és a kitöltési útmutatók alkalmazását is; Nemzeti Koordinációs Egység (a továbbiakban: NKE): a Keretmegállapodásban rögzítetteknek megfelelően, Magyarországon a Svájci Magyar Együttműködési Program koordinációjáért felelős egység; a feladatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke által kijelölt szervezeti egység látja el; Önálló projekt: meghatározott célra rendelt, meghatározott szerepet betöltő feladatok egy egységet képező sorozata; Pályázati Alap: egy világosan meghatározott cél érdekében létrehozott, szervezeteknek vagy intézményeknek támogatást nyújtó alap, mely elsősorban a több 3

4 kis projektet tartalmazó programok költséghatékony adminisztrációját biztosítja. A támogatási összeget egy Támogatásközvetítő Szervezet osztja szét további pályáztatással; Prioritási területek: a Keretmegállapodás 1. számú mellékletében felsorolt területek; Projekt Előkészítési Megállapodás: a Projekt Előkészítési Alap tekintetében a projekttervezet benyújtója és a KSz között kötött szerződés; Projekt Előkészítési Támogatás: Projekt Előkészítési Alap terhére megítélt a Projekt Előkészítési Megállapodásban rögzített támogatás; Projekt Megállapodás: egyrészről Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (a továbbiakban: SFEÜ), illetve a Gazdasági Államtitkárság (a továbbiakban: GÁ), másrészről az NKE vagy további szerződő felek között létrejött megállapodás, amely adott projektre vonatkozóan rögzíti a támogatás és a projektvégrehajtás feltételeit; Projekt Végrehajtó: a Keretmegállapodás értelmében egy adott Projekt végrehajtásával megbízott bármely állami hatóság, bármely köz vagy magántestület, melyet elismernek a Felek és megbíznak a Keretmegállapodás hatálya alá tartozó projekt végrehajtásával. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok esetén azonban Projekt Végrehajtón a projektgazdát is érteni kell; Projekttervezet: a projektkiválasztás fő szabályként kétfordulós eljárás tárgya. Az első fordulóban benyújtott projekttervezet tartalmazza valamennyi szükséges információt annak érdekében, hogy a javasolt projekt általános értékelése megvalósítható legyen és egy elvi döntésre kerülhessen sor; Svájci hatóság: a donor fél részéről eljáró hatóság, egyrészt a SFEÜ n keresztül eljáró Svájci Szövetségi Külügyminisztérium és a GÁ n keresztül eljáró Szövetségi Gazdasági Minisztérium, másrészt az NKE vel történő kapcsolattartásért felelős Svájci Nagykövetség, valamint az annak keretén belül működő Svájci Hozzájárulás Hivatala Budapest; Svájci Hozzájárulás Hivatala Budapest: a budapesti Svájci Nagykövetség keretén belül működő, a Svájci Hozzájárulás lebonyolítását illetően a magyar intézmények és Svájc közötti kapcsolattartásért felelős iroda; Támogatási ajánlat: az NKE által támogatásra javasolt és donor svájci hatóság által elfogadott pályázatokra vonatkozó, a donor által megküldött, a támogatás nyújtásának részletes feltételeit tartalmazó dokumentum; 4

5 Támogatási szerződés: adott TKSZ és az általa további pályáztatással kiválasztott Projekt Végrehajtók által kötött, a pályázati alapból elnyert támogatás felhasználását szabályozó szerződés; Támogatásközvetítő Szervezetek (a továbbiakban: TKSz): nyílt eljárás alkalmával kiválasztott szervezet, feladata a Pályázati Alap és Ösztöndíjalap esetén a Pályázati Alap és Ösztöndíjalap keretében rendelkezésre álló támogatás további pályáztatással történő szétosztása; Technikai segítségnyújtás projekt: a Technikai Segítségnyújtási Alap keretében megvalósuló projekt; Végrehajtási Megállapodás: a KSz és a Projekt Végrehajtó között az NKE ellenjegyzésével a Projekt Megállapodás alapján megkötött szerződés, amely rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit a projekt végrehajtására vonatkozóan. 2. cikk Alapelvek A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt szabályszerű és hatékony megvalósítása érdekében a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, egymással messzemenően együttműködve járnak el, és a jelen Megállapodásban (továbbiakban: Szerződés) meghatározott jogaikat, illetve kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják, illetve teljesítik. A felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a projekt végrehajtása során a fenntartható fejlődés, a nemek közötti egyenlőség, az esélyegyenlőség, a jó kormányzás és a korrupció mentesség elveinek megfelelően járnak el. 3. cikk Végrehajtási Megállapodás és a vonatkozó kommunikáció nyelve 3(1) A Végrehajtási Megállapodás és a Felek közötti eljárás nyelve a magyar, kivéve a 3(2) szakaszban megfogalmazottakat. 3(2) Az időközi projektjelentést, az éves projektjelentést és a projektzáró jelentést a Projekt Végrehajtó angol nyelven készíti el, a oldalon közzétett aktuális pénzügyi Útmutatónak és formátumnak megfelelően. A Közreműködő Szervezet jogosult továbbá meghatározni, hogy adott esetben a Projekt Végrehajtó mely nyilatkozatait, adatszolgáltatását köteles angol nyelven is elkészíteni. 5

6 4. cikk A Projekt Végrehajtó általános kötelezettségei 4(1) A Projekt Végrehajtó köteles a Projektet a Projekt Megállapodásban és annak mellékleteiben foglalt leírásnak és feltételeknek megfelelő módon, a megfogalmazott célok elérése érdekében végrehajtani. A Projekt Végrehajtó a kapott Hozzájárulást kizárólag a Projekt Megállapodással és jelen Végrehajtási Megállapodással összhangban használhatja fel. 4(2) A Projekt Végrehajtó a Projektet az érintett szakterület legmegfelelőbb gyakorlata szerinti kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal hajtja végre. Ennek érdekében a Projekt Végrehajtó köteles mozgósítani minden olyan pénzügyi, emberi és anyagi erőforrást, amely a Projekt teljes mértékű végrehajtásához szükséges, a Végrehajtási Megállapodásben és mellékleteiben foglaltak szerint. 4(3) A Projekt Végrehajtó a projekt végrehajtásáért teljes felelősséggel tartozik. A Projekt Végrehajtó e felelősségét más személyre vagy szervezetre nem ruházhatja át, e felelősségét korlátozó megállapodást nem köthet. 4(4) A Projekt Végrehajtó helytáll és szavatol azért, hogy az általa vagy a nevében a Nemzeti Koordinációs Egység vagy a Közreműködő Szervezet számára a pályázattal, valamint a Végrehajtási Megállapodás megkötésével és teljesítésével kapcsolatban átadott bármely dokumentumban szereplő információk, illetőleg az általa vagy nevében a Nemzeti Koordinációs Egység vagy a Közreműködő Szervezet számára adott egyéb információk a valóságnak megfelelőek, pontosak és teljes körűek. 4(5) A Projekt Végrehajtó kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt végrehajtásával összefüggésben a vonatkozó közösségi, nemzeti és helyi jogszabályoknak megfelelően jár el. 4(6) A Projekt Végrehajtó ellenőrzéstűrési kötelezettsége: A Projekt Végrehajtó tudomásul veszi, hogy a támogatás célhoz kötött és szabályvalamint szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére a Közreműködő Szervezet átfogó ellenőrzési joggal rendelkezik, mely kiterjed a projekttel összhangban keletkező dokumentumok a projekt zárását követő minimum 5 évig történő ellenőrzési hatáskörrel. A Projekt Végrehajtó köteles tűrni és segíteni a Közreműködő Szervezet, a támogatást nyújtó állam, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) valamint a 6

7 Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve a kifizető hatóság által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket. Az ellenőrzések eredményességének elősegítése érdekében a Projekt Végrehajtó köteles előzetes értesítés alapján akár a helyszínen is lehetővé tenni az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkáját, számukra minden szükséges tájékoztatást megadni, kérésükre a projekttel összefüggésben keletkezett bizonylatokba, számlákba, iratokba betekintést engedni, a helyszínre való bejutás lehetőségét biztosítani, ellenőrzési tevékenységüket támogatni. A Közreműködő Szervezet nem rendelhet el, és nem végeztethet olyan ellenőrzést, amely túlmutat a támogatás célhoz kötöttségének, szabály vagy szerződésszerűségének ellenőrzésén, vagy amely súlyosan akadályozza a projekt végrehajtását, vagy súlyosan sérti a Projekt Végrehajtó érdekeit. Az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértése esetén a Projekt Végrehajtó köteles megtéríteni az általa meghiúsított, megakadályozott vagy hátráltatott ellenőrzés költségeit (az ellenőrök felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit stb.). Amennyiben a Végrehajtási Megállapodás különös szerződéses feltételeiben nevesített projekt támogatási formája pályázati alap, a Támogatásközvetítő Szervezet az általa a pályázati alap kedvezményezetteivel kötendő támogatási szerződésben köteles előírni a kedvezményezettek ellenőrzéstűrési kötelezettségét. 4(7) Amennyiben a pályázatban megadott indikátorok nem teljesülnek, a Közreműködő Szervezet az NKE és a Svájci hatósággal egyeztetve dönthet a 17 (1) a pont alkalmazásáról. 5. cikk A Nemzeti Koordinációs Egység általános kötelezettségei 5(1) A Nemzeti Koordinációs Egység: a) megköti a Projekt Megállapodásokat, b) továbbítja a KSz által előzetesen ellenőrzött szerződésmódosítási kérelmeket a Svájci Hozzájárulás Hivatala részére, c) jóváhagyja a projekt előrehaladásáról szóló jelentéseket, d) megszervezi és vezeti a monitoring bizottsági üléseket, e) véglegesíti a programszintű éves jelentést és benyújtja svájci hatóság részére, f) megrendezi és elnökli az éves megbeszéléseket, g) elkészíti a Svájci Magyar Együttműködési Programra vonatkozó költségvetési előirányzat tervezetét, 7

8 h) ellátja a Svájci Magyar Együttműködési Programra vonatkozóan a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatokat, i) külön előírások szerint monitoring rendszert működtet. Az NKE pénzügyi lebonyolításhoz kapcsolódó feladatai tekintetében a) elkülönített folyószámlát (a továbbiakban: programszámla) nyit a Magyar Államkincstárban (a továbbiakban: Kincstár) a svájci hatóság által átutalt támogatások fogadására és visszafizetésére, b) intézkedik a svájci hatóság által átutalt támogatások fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlára (a továbbiakban: EFK) történő továbbutalásáról, c) biztosítja a kifizetendő támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási forint fizetési számlán, annak érdekében, hogy a Projekt Végrehajtó, illetőleg partnere jóváhagyott kifizetési igénylése alapján a támogatás összege, illetve a folyósítandó előleg átutalásra kerülhessen, d) hitelesíti a KSz által benyújtott elszámolásokat, és továbbítja azokat a svájci hatóság felé, e) ellenőrzi a pénzügyi lebonyolítás menetét. 5(2) A Nemzeti Koordinációs Egység köteles a Projekt végrehajtása során észlelt bármilyen gyanított vagy valóban megtörtént szabálytalanságot, csalást kivizsgálni, ezen eseteket késedelem nélkül, valamint az ilyen esetek elhárításához, javításához és az okozott károk enyhítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni. 6. cikk A Közreműködő Szervezet általános kötelezettségei 6(1) A Közreműködő Szervezet közreműködik a Végrehajtási Megállapodás, illetve a Projekt Megállapodás módosításában. 6(3) A Közreműködő Szervezet felügyeli az Útmutatók, valamint a hatályos magyar jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei szerinti végrehajtását. Ennek érdekében előzetes és utólagos ellenőrzéseket végez, helyszíni látogatásokat bonyolít le, valamint jelentéseket készít a Nemzeti Koordinációs Egység számára. 6(4) A Közreműködő Szervezet végzi a Nemzeti Koordinációs Egység megbízásából a Projekt Végrehajtó által elkészített Projektjelentések szakmai és pénzügyi ellenőrzését. A teljesítésigazolással ellátott kifizetési kérelem és a szakmailag és pénzügyileg a KSZ által jóváhagyott Projektjelentés alapján a Közreműködő Szervezet a kifizetést átutalással teljesíti a Projekt Végrehajtó számára. 6(5) A Közreműködő Szervezet végzi továbbá a Nemzeti Koordinációs Egység megbízásából a Projekt Végrehajtó által benyújtott, a Projekt, illetve a 8

9 Végrehajtási Megállapodás módosítására vonatkozó kérelmek ellenőrzését, és egyetértése esetén továbbítja azokat a Nemzeti Koordinációs Egységnek, vagy saját hatáskörben dönt. Amennyiben a módosítás a Projekt Megállapodás módosításával jár, elkészíti a Projekt Megállapodás módosításának tervezetét és benyújtja a Nemzeti Koordinációs Egységnek. 6(6) A Közreműködő Szervezet köteles a Projekt végrehajtása során észlelt bármilyen szabálytalanságot vagy csalást vagy ezek gyanúját késedelem nélkül jelenteni a Nemzeti Koordinációs Egység felé, valamint az ilyen esetek elhárításához, javításához és az okozott károk enyhítéséhez szükséges, hatáskörébe tartozó intézkedéseket megtenni, valamint hatáskörébe nem tartozó intézkedések megtételére javaslatot tenni. 7. cikk A Projekt Végrehajtó tájékoztatással és jelentéstétellel kapcsolatos kötelezettségei 7(1) A Projekt végrehajtása során a Felek tájékoztatják egymást és a jelentéstétel során kölcsönösen együttműködve járnak el. A Projekt Végrehajtó köteles haladéktalanul tájékoztatni írásban a Közreműködő Szervezetet, amennyiben a Projekt megvalósítása bármely okból részben vagy egészben meghiúsul, vagy meghiúsulásának lehetősége felmerül; tartós akadályba ütközik; a Végrehajtási Megállapodásban foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved; a Végrehajtási Megállapodásban foglalt ütemezéshez képest bekövetkező késedelem lehetősége felmerül; Amennyiben a Partnerségi / Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a Projekt Végrehajtó vagy bármelyik Partner / Konzorciumi tag módosítani kívánja; Partnere kilép a projektből. A Kapcsolattartó személyének és/vagy adatainak megváltozását a Projekt Végrehajtó köteles a Közreműködő Szervezet felé indoklással bejelenteni. A Projekt Végrehajtó az adataiban bekövetkezett minden változásról, a címváltozásokról, bankszámlaszámmal kapcsolatos változásról a változást követő 5 munkanapon belül bejelentést kötelesek küldeni. A Projekt Végrehajtó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha ellene csőd, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indult, illetve ha 60 naptári napnál régebbi lejárt köztartozása áll fenn. 9

10 Amennyiben a Projekt Végrehajtó adólevonási jogosultságában változás következik be, ezt a változást a Projekt Végrehajtó a szerződés módosítása végett haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a Projekt Végrehajtó elmulasztja jelen Végrehajtási Megállapodás szerinti bejelentési kötelezettségét, illetve más bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a Projekt Végrehajtó a megadott címen nem elérhető, úgy ez szerződésszegésnek minősül. 7(2) A Projekt Végrehajtó köteles a Közreműködő Szervezetet részletesen tájékoztatni a Projekt megvalósulásáról. Ennek érdekében a Projekt Végrehajtó köteles jelentést készíteni a lapon elérhető Pénzügyi Útmutatónak megfelelően. A Közreműködő Szervezet bármikor kérhet kiegészítő tájékoztatást és/vagy kiegészítő dokumentációt, melyet a Projekt Végrehajtó köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül megadni. 7(3) A Projektjelentéseken túlmenően a Projekt Végrehajtó köteles a Közreműködő Szervezet kérésére kézhezvételt követő 15 napon belül megküldeni a Közreműködő Szervezet által kért minden egyéb dokumentumot vagy információt a Projekt megvalósítására vonatkozóan. 7(4) Ha a Projekt Végrehajtó a jelentéseket elmulasztja a 7. cikkben foglalt határidőkre benyújtani, és a Közreműködő Szervezet írásbeli felszólítására 15 napon belül nem tesz eleget jelentéstételi kötelezettségének, vagy nem szolgál elfogadható és elégséges írásbeli magyarázattal, hogy miért nem tudja teljesíteni ezt a kötelezettségét, a Közreműködő Szervezet a Végrehajtási Megállapodást felbonthatja, és visszakövetelheti az addig kifizetett összegeket. 7(5) Az elfogadás visszavonása: amennyiben a Svájci hatóság vagy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Közreműködő Szervezet által jóváhagyott Projektjelentésben szereplő valamely költséget el nem számolhatónak ítél meg, úgy a Közreműködő Szervezet a már megadott jóváhagyását visszavonja és gondoskodik az összeg beszámításáról (levonásáról) a soron következő projektelőrehaladási jelentés(ek)ben. Amennyiben a projektvégrehajtás időszaka alatt további projektelőrehaladási jelentés benyújtása a Projekt Végrehajtó részéről nem várható, a Projekt Végrehajtó köteles az el nem számolható költségek összegét a Közreműködő Szervezet felszólításának kézhezvételét követő 8 munkanapon belül visszafizetni. 7(6) A fenti pontokban nem szabályozott kérdésekben a Közreműködő Szervezet és az NKE honlapján megtalálható mindenkori hatályos Projektvégrehajtási Útmutató és Projektvégrehajtási Útmutató pályázati alapok Támogatásközvetítői részére az irányadó. A jelen pontban Útmutató alatt ez a két dokumentum értendő. 10

11 8. cikk A Projekt Végrehajtó közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségei 8(1) A Projekt teljesítése során szükséges beszerzéseket a Projekt Végrehajtó/Partner köteles a hatályos magyar közbeszerzési szabályok (2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a továbbiakban: Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályok) szerint beszerezni. A Végrehajtási Megállapodás kontextusában a Svájci Magyar Együttműködési Program segítségével társfinanszírozott beszerzésekre a Kbt. európai uniós forrásokra vonatkozó rendelkezései irányadók. 8(2) A Svájci Magyar Együttműködési Program által támogatott áru, szolgáltatás, illetve építési beruházás közbeszerzések tartalmát a Projekt Megállapodásban és mellékleteiben különösen a Projekt költségvetésében rögzítettekkel összhangban kell meghatározni. 8(3) A Közreműködő Szervezet minden támogatott közbeszerzési eljárást két alkalommal, előzetesen ellenőriz: első ízben a közbeszerzést megindító felhívás közzétételét illetve ajánlattevőknek történő megküldését megelőzően, valamint második alkalommal az eredményhirdetést megelőzően. A Projekt Végrehajtó mindkét alkalommal minden, az eljárás során az ellenőrzés időpontjáig keletkezett dokumentumot köteles benyújtani a Közreműködő Szervezetnek, és az eljárásban soron következő cselekményt csak a Közreműködő Szervezet jóváhagyásának kézhezvételét követően kezdheti meg. Amennyiben a Közreműködő Szervezet előzetes ellenőrzési jogát a Projekt Végrehajtó nem biztosítja az Útmutatónak megfelelően, úgy az így létrejött szerződés jelen támogatásból nem finanszírozható. 8(4) A közbeszerzési eljárás lebonyolításáért a Projekt Végrehajtó /Partner, mint ajánlatkérő szervezet teljeskörűen felel. 8(5) A Közreműködő Szervezet megfigyelőként jelen lehet a közbeszerzési ajánlatok bontása és bírálata során, amelyre a Projekt Végrehajtó/Partner köteles a Közreműködő Szervezetet előzetesen meghívni. 8(6) Olyan esetekben, amikor a Projekt keretében beszerzendő áru vagy szolgáltatás, építési beruházás, becsült értéke nem éri el a mindenkori közbeszerzési értékhatárt vagy a beszerzés tárgya nem tartozik a Kbt. hatálya alá, a Projekt Végrehajtó/Partner köteles a beszerzés előkészítését és a szállító kiválasztását, valamint a szerződéses feltételek kidolgozását a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végezni. Ennek során minden esetben köteles szem előtt tartani a leggazdaságosabb megoldás, a verseny tisztasága és az esélyegyenlőség, valamint a Támogatás optimális felhasználásának elvét. 11

12 Ennek érdekében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, valamint kivételi körbe tartozó beszerzéseket a Projekt Végrehajtó/Partner köteles a fenti szempontok figyelembe vételével dokumentálni. 8(7) A Közreműködő Szervezet bármikor jogosult ellenőrizni a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, valamint kivételi körbe tartozó beszerzések folyamatát, valamint információt kérni a szállító kiválasztásának folyamatáról és az alkalmazott kiválasztási szempontokról. A fenti pontokban nem szabályozott kérdésekben a Közreműködő Szervezet és az NKE honlapján megtalálható mindenkori hatályos Közbeszerzési Útmutató és Beszerzési Útmutató az irányadó. A jelent pontban Útmutató alatt ez a két dokumentum értendő. 9. cikk A Támogatásközvetítő Szervezetek másodlagos pályáztatással kapcsolatos kötelezettségei 9(1) Pályázati alap esetén a Támogatásközvetítő Szervezet köteles az általa kiírandó pályázatot, pályáztatási szabályzatot, működési kézikönyvet és az egyéb, az Útmutató által elvárt dokumentumot előzetesen részletesen egyeztetni a Közreműködő Szervezettel. 9(2) A Közreműködő Szervezet minden támogatott pályázati eljárást két alkalommal, előzetesen ellenőriz: első ízben a pályázati kiírás közzétételét megelőzően, valamint második alkalommal az eredményhirdetést megelőzően. A Támogatásközvetítő mindkét alkalommal minden, az eljárás során az ellenőrzés időpontjáig keletkezett dokumentumot köteles benyújtani a Közreműködő Szervezetnek, és az eljárásban soron következő cselekményt csak a Közreműködő Szervezet jóváhagyásának kézhezvételét követően kezdheti meg. Amennyiben a Közreműködő Szervezet előzetes ellenőrzési jogát a Projekt Végrehajtó nem biztosítja, úgy a pályáztatás és az abból keletkező támogatási szerződések jelen támogatásból nem finanszírozhatók. 9(3) A Közreműködő Szervezet jogosult megfigyelőt küldeni a pályázatok bontására és értékelésére, amelyre a Támogatásközvetítő Szervezet köteles a Közreműködő Szervezetet előzetesen meghívni. 9(4) Amennyiben a Közreműködő Szervezet a Támogatásközvetítő Szervezet részéről a Szabályzat és eljárásrend, valamint az Útmutatók megsértését észleli, ezt kivizsgálja és bizonyítottnak találja, kezdeményezheti a Végrehajtási Megállapodás/ Pályázati Alap Megállapodás felfüggesztését, valamint a Megállapodás felmondását és a korábban kifizetett támogatási összeg(ek)et visszakövetelheti a Támogatásközvetítő Szervezettől. 12

13 9(5) A Támogatásközvetítő Szervezet köteles a másodlagos pályáztatásra szánt összeget a menedzsment költségek finanszírozására szánt összegtől elkülönülten kezelni. Ezért a másodlagos pályáztatáshoz kapcsolódó minden pénzmozgást a Projekt céljára elkülönített bankszámla alszámláján kell nyilvántartani, vagyis a támogatási összeg jóváírását követően a közvetítő szervezet köteles az átvezetésről gondoskodni és a végső kedvezményzettek részére történő kifizetéseket az alszámláról eszközölni. A fenti pontokban nem szabályozott kérdésekben a Közreműködő Szervezet honlapján megtalálható mindenkori hatályos Projektvégrehajtási Útmutató pályázati alapok Támogatásközvetítői részére az irányadó. A jelent pontban Útmutató alatt ez a dokumentum értendő. 10. cikk Felelősség 10(1) A Közreműködő Szerevezet és a Nemzeti Koordinációs Egység nem kötelezhető a harmadik személyek magatartása következtében a Projekt végrehajtót a Projekt teljesítése során ért károk megtérítése, illetve a kifizetés összegének a Projekt végrehajtót ért károk összegével arányos növelésére. 10(2) A Projekt Végrehajtó kizárólagosan felel az általa a Projekt teljesítése során harmadik személyeknek okozott károk megtérítéséért. A Projekt Végrehajtó köteles mentesíteni a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Koordinációs Egységt minden olyan kötelezettség alól, amely a Projekt Végrehajtó vagy a nevében és érdekében eljáró személyek károkozó magatartása folytán kárt szenvedett harmadik személyek által támasztott követeléssel, illetve perrel kapcsolatos. 11. cikk Összeférhetetlenség 11(1) A Projekt Végrehajtó kötelezettséget vállal minden olyan megelőző intézkedés megtételére, amely az összeférhetetlenség elkerüléséhez szükséges, köteles továbbá a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul tájékoztatni minden olyan helyzetről, amely összeférhetetlenséget eredményez vagy eredményezhet. 11(2) Összeférhetetlenséget eredményez minden olyan körülmény, amely a jelen Végrehajtási Megállapodásben foglalt Projekt végrehajtásában résztvevő személyt feladatainak pártatlan és objektív ellátásában gátolja. 11(3) Az összeférhetetlenség megítélése során a 237/2008. (IX. 26.) Korm. Rendelet a Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak. 12. cikk Titoktartás 13

14 A Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelni, illetve a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni. 13. cikk Nyilvánosság 13(1) A Projekt Végrehajtó köteles a Projekt számára a Nemzeti Koordinációs Egység honlapján közzétett Nyílvánossági Útmutatóban előírt módon és formátumban a megfelelő nyilvánosságot biztosítani. Ezen belül, a Projekt Végrehajtó köteles minden szükséges lépést megtenni annak közzététele érdekében, hogy a Projektet a Svájci Magyar Együttműködési Program támogatta. A Projekt Végrehajtónak tájékoztatási és nyilvánossági tervet kell kidolgoznia, amely a Végrehajtási Megállapodás mellékletét képezi. 13(2) A Projekt Végrehajtó köteles a Projektre és a Svájci Magyar Együttműködési Programára hivatkozni a Projekt célcsoportjának tagjai részére nyújtott szóbeli tájékoztatásban, a támogatásból megvalósuló képzésben, valamint médiakapcsolatok alkalmával. A Projektgazdának, ahol mód van rá, utalnia kell a projekt az Svájci Magyar Együttműködési Programból való támogatottságára. 13(3) A Projekt Végrehajtó valamennyi írott publikációjában, bármilyen formában és bármilyen médium útján történik, köteles a Nyilvánossági Útmutató előírásait betartani. 13(4) A Projekt Végrehajtó köteles a Nemzeti Koordinációs Egységet, valamint a Közreműködő Szervezetet, megfelelő időben tájékoztatni a Projekt keretében megvalósuló rendezvények, jelentős események időpontjáról és lehetővé tenni számára az ezeken való részvételt. 13(5) A Projekt Végrehajtó felhatalmazza a Nemzeti Koordinációs Egységt, valamint a Közreműködő Szervezetet és a Svájci Hatóságot, hogy nevét, címét, a támogatás célját, valamint a Különös feltételek 4.3 pontjában foglalt támogatás maximális összegét és a támogatható költségek arányát a Végrehajtási Megállapodás aláírása után nyilvánosságra hozza és felhasználja publikációiban. Amennyiben a közlés veszélyezteti a Projekt végrehajtót, vagy sérti gazdasági érdekeit, e szabálytól el lehet térni. Közreműködő Szerevzet a nyilvánosságra hozatal során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően jár el. 14. cikk Az eredmények és az eszközök tulajdonjoga / használata 14

15 14(1) A Projekt teljesítése során létrejött dolgok, illetve beszerzett eszközök, valamint az azokkal kapcsolatos jelentések, és egyéb dokumentumok tulajdonjoga a Projekt végrehajtót/partnert illeti ellenkező kikötés hiányában. 14(2) A 14. cikk (1) pontjában foglalt rendelkezésektől eltérően, és a 13. cikknek megfelelően a Projekt Végrehajtó köteles a Nemzeti Koordinációs Egység, a Közreműködő Szervezet és a Svájci Hatóság számára megadni azt a jogot, hogy a Projektből származó valamennyi és bármilyen formájú dokumentumot szabadon és belátása szerint felhasználhassa, feltéve, hogy ezzel nem sért semmilyen szerzői vagy iparjogvédelmi jogot. 15. cikk A Szerződés és a Projekt módosítása A Végrehajtási Megállapodás módosítása nem lehet visszamenőleges hatályú, a változás így a Projekt fizikai kivitelezésében történő módosulás is csak a szerződés módosítás aláírását követően kezdődhet meg. A módosítási fajták, kérelemek és módosítás intézésének menetére a Közreműködő Szervezet és az NKE honlapján megtalálható mindenkori hatályos Projektvégrehajtási Útmutató és Projektvégrehajtási Útmutató pályázati alapok Támogatásközvetítői részére az irányadó. A jelent pontban Útmutató alatt ez a két dokumentum értendő. 15(1) A Végrehajtási Megállapodás, valamint a Projekt nem módosítható oly módon, hogy a módosítás eredményeképpen a támogatás odaítélése vitathatóvá váljon, illetve a pályázók egyenlő elbírálásának elve sérüljön. A Különös Feltételek 4.3 pontjában szereplő maximális támogatási összeg nem növelhető. A módosítások következtében a támogatás intenzitás a Projekt végrehajtása során egyetlen időpontban sem nőhet. 15(2) A Végrehajtási Megállapodás bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is, valamint a Projekt módosítása kizárólag írásban történhet, az eredeti Végrehajtási Megállapodás valamennyi aláírójának egyetértésével 16. cikk Engedményezés A Megállapodás alapján keletkező követelések harmadik fél részére a Közreműködő Szervezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmiféle módon nem ruházhatók át, illetve nem engedményezhetők. 17. cikk A Megállapodás felfüggesztése 17(1) A Megállapodás felfüggesztésére kerül sor 15

16 a) ha a projekt végrehajtása nem a Projekt Megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik, b) ha a Projekt Megállapodás, illetve a Végrehajtási Megállapodás aláíró felei nem tesznek eleget a Projekt Megállapodásban, illetve a Végrehajtási Megállapodásben foglalt kötelezettségeiknek, c) a jelentéstételi kötelezettség nem teljesítése esetén, d) szabálytalanság, illetve annak alapos gyanúja esetén, e) valótlan adatok szolgáltatása esetén. 17(2) A Megállapodás felfüggesztésekor az érintett projekt vonatkozásában semmilyen kifizetés nem teljesíthető. 17(3) Amennyiben a Megállapodás felfüggesztésének alapjául szolgáló helyzetet orvosolták, a felfüggesztés okán nem folyósított kifizetések teljesíthetővé válnak, és folytatni kell a projekt végrehajtását a Projekt Megállapodással és a Végrehajtási Megállapodássel összhangban. 17 (4) Amennyiben a 17 (1) bekezdésének a) e) pontjában meghatározott, a Megállapodás felfüggesztésének alapjául szolgáló helyzet nem orvosolható, a Megállapodás megszüntetésére kerül sor. 17(5) A Megállapodás megszüntetése esetén a már folyósított támogatás teljes összegét vissza kell fizetni. 17(6) A Végrehajtási Megállapodás felfüggesztésére csak a Projekt Megállapodással egyidejűleg kerülhet sor. 18. cikk A Megállapodás megszűnése 18(1) Amennyiben valamely Fél álláspontja szerint a Megállapodásszerű teljesítés többé nem lehetséges, úgy a Megállapodáskötő másik Fél értesítésével kezdeményezheti a Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését. Ha a Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás feltételeiben a Felek nem tudnak megállapodni, úgy bármely Fél jogosult két hónapos felmondási idővel a Megállapodást írásban felmondani. A felmondást kezdeményező Fél nem köteles megtéríteni a Megállapodás megszűnésének következtében a másik Félnél beállott károkat. 18(2) A Megállapodás felmondása esetén a Projekt Végrehajtó kizárólag a Projekt keretében a felmondás időpontjáig teljesített szolgáltatások ellenértékének megfelelő támogatási összegre jogosult. Kivételt jelentenek, így a Projekt Végrehajtó támogatásra jogosult azon szolgáltatások ellenértékének összegében, amelyek a jelen Végrehajtási Megállapodás megszűnése előtt megkötött és jelen Végrehajtási Megállapodás alapján támogatott Megállapodásben kerültek rögzítésre, és amelyek Megállapodásszerű teljesítése a Végrehajtási Megállapodás megszűnése után esedékes. 16

17 18(3) A Közreműködő Szervezet jogosult megtérítési kötelezettség keletkezése nélkül írásban tett azonnali hatályú felmondással megszüntetni a Megállapodást, amennyiben: a) a Projekt Végrehajtó előzetes és megalapozott indoklás nélkül nem teljesíti a jelen Végrehajtási Megállapodásben vállalt valamely kötelezettségét, és miután levélben felszólítást kapott az említett kötelezettség teljesítésére, továbbra sem teljesíti azt, illetve nem szolgál megfelelő indokkal a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül; b) a Projekt Végrehajtó végelszámolása megindult, ellene felszámolás indult, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik; c) a Projekt Végrehajtó gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatos jogsértését jogerős bírósági ítélet állapította meg, illetve gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatos jogsértése egyéb módon bizonyítható; d) a Projekt Végrehajtó nem tartja be a jelen Megállapodás cikkeiben foglaltakat; e) Amennyiben a Közreműködő Szervezet tudomására jut, hogy a jelen Végrehajtási Megállapodás alapján támogatott Megállapodás finanszírozásához más támogatás is felhasználásra kerül. 18(4) A Közreműködő Szervezet jogosult a jelen Végrehajtási Megállapodástól részben vagy egészben elállni lehetőséget biztosítva a Projekt végrehajtónak arra, hogy észrevételeit megtegye, amennyiben: a) akár maga a Projekt végrehajtó, akár valamely Megállapodás partnere vagy alvállalkozója a büntető törvénykönyv szerinti csalás, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményét vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, és a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben került megállapításra; b) gazdasági társaság Projekt Végrehajtó esetében átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról, más jogi formában működő Projekt Végrehajtó esetében szervezetét érintő bármely változásról előzetesen nem értesíti a Közreműködő Szervezetet; c) a Projekt Végrehajtó hamis nyilatkozatot tesz, vagy általa ismert tényt szándékosan elhallgat a Megállapodásben nyújtott támogatás elnyerése érdekében, vagy nem a valóságnak megfelelő jelentést nyújt be; 17

18 18(5) A Projekt Végrehajtó elállhat a Végrehajtási Megállapodástól, amennyiben annak teljesítésére a Megállapodáskötést követően a Projekt végrehajtónak fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. Ilyen esetben köteles a támogatás felvett összegét az elállást követő 15 munkanapon belül visszafizetni. 18(6) Amennyiben a Megállapodás alapján a Megállapodás megszüntetésének vagy felbontásának lenne helye, úgy a Közreműködő Szervezet a Megállapodás megszüntetése vagy felbontása helyett jogosult a kifizetéseket megelőző intézkedésként, akár előzetes értesítés nélkül is felfüggeszteni. A Közreműködő Szervezet a Megállapodás alapján közös megegyezéssel vagy felmondással történő megszüntetése esetén is jogosult a Megállapodás megszűnésének időpontjáig terjedő időszakra a kifizetéseket megelőző intézkedésként, akár előzetes értesítés nélkül is felfüggeszteni. 18(7) Jelen Végrehajtási Megállapodás automatikusan megszűnik, ha a megkötését követő 3 éven belül nem kerül sor kifizetésre. 18

19 PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Kifizetési kérelem benyújtásakor vagy azt követően annak a Magyar Államkincstár által történő kifizetéséig a Projekt Végrehajtónak nem áll fenn támogatáshalmozódása, nincs lejárt köztartozása, és nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás, továbbá megfelel a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) előírt feltételeknek. Amennyiben a Magyar Államkincstár vagy a Közreműködő Szervezet vizsgálata alapján az előző helyzetek bármelyike fennáll, úgy az utalást meg kell tagadni, és az addig nem teljesíthető, amíg a szóban forgó helyzet meg nem változik. A Közreműködő Szervezet bármely kifizetést megelőzően jogosult a Projekt Végrehajtóról a köztartozásokra vonatkozóan ismételt igazolást, illetve nyilatkozatot bekérni. 19. cikk A Támogatás végösszege, a Támogatás részleges visszafizetése 19(1) A Közreműködő Szervezet által a Projekt Végrehajtó részére fizetendő teljes összeg nem lépheti túl a Különös Feltételek 4. cikke (3) pontjában megállapított maximális támogatást még akkor sem, ha a teljes tényleges kiadás meghaladja a Különös Feltételek 4. cikke (2) pontjában foglalt elszámolható költségeinek összegét. 19(2) Ha a Projekt befejezésekor az elszámolható költségek nem érik el a Különös Feltételek 4. cikke (2) pontjában feltüntetett, becslés szerinti teljes költséget, a Támogatást a tényleges kiadásoknak a Különös Feltételek 4. cikke (3) pontjában megállapított százalékkal megszorzott összegére kell korlátozni. Amennyiben a ténylegesen elszámolt támogatási összeg nem éri el a Különös Feltételek 4. cikke (3) pontjában feltüntetett maximális támogatási összeget, a Projekt Végrehajtó köteles a különbözetet visszatéríteni a Közreműködő Szervezet által megadott bankszámlára. 19(3) Nem teljesített önerő esetén a támogatás elszámolható végső összegét a Közreműködő Szervezet az önerő teljesítettségének arányában csökkenti és az így meghatározott összeg tekintendő a támogatásként jogosultan elszámolható összegnek. 20. cikk A Támogatás teljes összegének visszafizetése 20(1) A Projekt Végrehajtó köteles a Támogatás teljes, jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni amennyiben: 19

20 a) a Projekt végrehajtása során nem tesz eleget a Végrehajtási Megállapodásben illetőleg a Projektben vállalt, és/vagy a Szabályok és Eljárásrend által rögzített kötelezettségeinek valamint e kötelezettségeinek a Közreműködő Szervezet felszólítása ellenére sem tesz eleget a Közreműködő Szervezet által megszabott határidőben; b) a Közreműködő Szervezet vagy a Nemzeti Koordinációs Egység tudomására jut, hogy a Projekt Végrehajtó a pályázat benyújtása, a Végrehajtási Megállapodás előkészítése, illetőleg a Projekt végrehajtása során bármikor hamis adatot szolgáltatott; c) a Projekt Végrehajtó vagy partnere/alvállalkozója, illetőleg pályázati alap esetében a pályázati alap végső kedvezményezettje helyrehozhatatlan szabálytalanságot vagy szándékos csalást követett el bármikor a Projekt végrehajtása során; d) a Támogatást nyújtó fél vagy a Magyar Állam valamely arra feljogosított ellenőrző szerve megállapítja, hogy a Projekt keretében végrehajtott tevékenység nem felel meg a közös uniós piaci szabályozás elveinek, vagy a Projekt Végrehajtó vagy partnere/alvállalkozója, illetőleg pályázati alap esetében a pályázati alap végső kedvezményezettje a Támogatás felhasználása során visszaélést követett el; e) a Támogatás nyújtásának feltételéül szolgáló alapvető körülmények megváltoznak, amely változás nem teszi lehetővé többé a Projekt Megállapodás végrehajtását. 21. cikk A Támogatás részbeni vagy teljes visszafizetésének módja 21(1) A Projekt Végrehajtó kötelezettséget vállal, hogy a Közreműködő Szervezet részére az utóbbi felszólításának kézhezvételét követő 8 munkanapon belül minden olyan összeget visszafizet, amelyet részére az összes elszámolható Támogatást meghaladóan fizettek ki. 21(2) Amennyiben a Projekt Végrehajtó elmulasztja a Közreműködő Szervezet által megállapított határidőn belül visszafizetni az ilyen összegeket, a Közreműködő Szervezet az esedékes összegeket késedelmi kamat hozzáadásával megnövelheti. A kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal egyező. A késedelmi kamatot arra az időre kell felszámítani, amely a Közreműködő Szervezet által megállapított fizetési határidő napja (kizárólag) és azon nap között van (bezárólag), amelyen a fizetés teljesítése ténylegesen megtörténik. Az esetleges részfizetéseknek elsőként az így kiszámított kamatot kell fedezniük. 20

21 21(3) Az esedékes összegek visszafizetése során felmerült bankköltségeket teljes egészében a Projekt Végrehajtó köteles viselni. 22. cikk Biztosítékok 22(1) Biztosíték nyújtásának kötelezettsége: A Projekt Végrehajtó köteles a jelen Szerződést biztosító mellékkötelezettség gyanánt biztosítékot nyújtani. A Projekt Végrehajtó az alábbi esetekben nem köteles biztosíték nyújtására: A Projekt Végrehajtó az alább felsorolt szervezetek valamelyikének minősül, és megfelel az alább bemutatott további követelményeknek: a) költségvetési szerv, b) egyház vagy annak intézménye, ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult, c) alapítvány vagy annak intézménye, közalapítvány vagy annak intézménye, közhasznú társaság, köztestület, társadalmi szervezet, d) helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzatok társulása vagy ezek költségvetési szerve, amennyiben a támogatást teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldására vagy kötelező feladataik ellátására használják fel. Nem kötelesek továbbá biztosítékot szolgáltatni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik, e) vízitársulat, ha a támogatást teljes egészében az általa üzemeltetett önkormányzati és/vagy állami tulajdonú vizek és vízilétesítmények fejlesztésére használja fel, g) bármely kedvezményezett, ha a projektet több kedvezményezett valósítja meg, és az egy kedvezményezettre eső megítélt támogatás összege nem haladja meg a 10 millió forintot, h) bármely kedvezményezett, ha a támogatás nem beruházási célú, 21

22 i) bármely kedvezményezett, ha a támogatás kutatás fejlesztésre vagy innovációra irányul, j) a megvalósítási időszakra azok a kedvezményezettek, akik a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezik. k) bármely projekt kedvezményezettje, ha a projektre megítélt támogatási összeg nem haladja meg a 25 millió forintot. 22(2) Biztosíték nyújtásának határideje, illetve a biztosítéknyújtás elmulasztásának következményei: A támogatási összeg beleértve az előleget is első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a Végrehajtási Megállapodás rendelkezései szerinti biztosíték(ok) rendelkezésre áll(nak). A biztosíték nyújtását igazoló dokumentumo(ka)t a Projekt Végrehajtó legkésőbb az előleg lehívási kérelemmel együtt köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni. Amennyiben a Projekt Végrehajtó elmulasztja a biztosíték nyújtását igazoló dokumentum(ok) határidőn belül történő benyújtását, úgy a Közreműködő Szervezet nem intézkedik az előleg átutalása iránt, mindaddig, amíg a Projekt Végrehajtó e mulasztását nem pótolja. Amennyiben a jelen Szerződés megkötését követő három hónapon, illetve amennyiben a Közreműködő Szervezet indokoltnak minősíti, egy éven belül a folyósítás érdekében a Projekt Végrehajtó nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Szerződés hatályát veszti. A Projekt Végrehajtó a jelen Szerződésben előírt ideig, az előírt tartalommal köteles a biztosítéko(ka)t fenntartani. 22(3) A Projekt Végrehajtó nyilatkozata a biztosítéknyújtás korlátozásának hiányáról, illetve harmadik személy hozzájárulásáról: A Projekt Végrehajtó jelen Szerződés megkötésével nyilatkozik arról, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Projekt Végrehajtó biztosítékadását korlátozza. 22(4) A Projekt Végrehajtó által nyújtható biztosíték fajtája: A Projekt Végrehajtó köteles az alább felsorolt biztosítékok közül választása szerint legalább egy biztosíték nyújtására: 22

23 a) bankgarancia, b) biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, c) garanciaszervezet által vállalt kezesség, d) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, e) egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás. 22(5) A biztosíték cseréje: A Projekt Végrehajtó jelen Szerződés időbeli hatálya alatt bármikor kezdeményezheti l tértivevényes levélben a felajánlott biztosíték cseréjét, amely cserét a Közreműködő Szervezet hagyja jóvá. A cserélni kívánt biztosíték feloldásáról az új biztosíték érvénybe lépését követően intézkedik a Közreműködő Szervezet. Az új biztosítéknak meg kell felelnie a jelen Végrehajtási Megállapodásben előírt feltételeknek, az általa fedezett értéknek el kell érnie a jelen Szerződésben meghatározott biztosítási értéket. 22(6) A biztosíték értéke: A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a támogatás összegét. Beruházási projekt esetében a biztosíték értékének a megvalósítást követő fenntartási időszakban el kell érnie legalább a támogatás összegének 50% át. 22(7) A biztosíték(ok) fenntartásának kötelező időtartama: Nem építés beruházási jellegű projekt esetében a megvalósítási időszakra, építés beruházási projekt esetében pedig a megvalósítási és a megvalósítást követő fenntartási időszakra kell biztosítékot nyújtani. 22(8) Azonnali beszedési megbízás benyújtására való felhatalmazás: A Projekt Végrehajtó köteles a valamennyi bankszámlájának megnevezését tartalmazó nyilatkozatot, illetve a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t (jelen Szerződés XI. sz. melléklete szerinti minta szerint) jelen Szerződés megkötéséig átadni a KSZ nek. A Projekt Végrehajtó a központi költségvetési szervek, a Magyar Tudományos Akadémia, továbbá az irányító hatóság vezetőjének döntése alapján azon állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok kivételével, amely gazdasági társaságok a támogatást központi program megvalósításához kapják, és amelyek esetében a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam vagy az 23

24 önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül köteles valamennyi fizetési számlájának számát közölni és (felhatalmazó levél útján) valamennyi fizetési számlaszáma tekintetében beszedési megbízás benyújtására felhatalmazni a KSZt. A beszedési megbízás alkalmazása érdekében a Projekt Végrehajtó köteles a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t a szerződés megkötését megelőzően a KSZ számára átadni, és bármelyikfizetési számlaszáma megszüntetéséről vagy új fizetési számla megnyitásáról a KSZ t nyolc napon belül írásban tájékoztatni, és az új fizetési számlaszámra vonatkozó, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által visszaigazolt felhatalmazó levelet a KSZ számára átadni. 22(9) A Projekt tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom, illetve jelzálogjog: A Projekt Végrehajtó/Partner a Projekt teljesítése során támogatásból létrehozott vagyont nem idegenítheti el, adhatja bérbe, illetve terhelheti meg a Közreműködő Szervezet előzetes írásos jóváhagyása nélkül a Projekt végrehajtásának befejezésétől (azaz a Különös feltételek 3.3 pontjában meghatározott időponttól) számított 5 évig. Amennyiben Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ámr.) szerint, ha a Projekt Végrehajtó a telephelyet vissza nem térítendő támogatásból vásárolta vagy építette meg, a Közreműködő Szervezet javára teljes elidegenítési és terhelési tilalom és keretbiztosítási jelzálogjog áll fenn a Projekt teljesítése során támogatásból létrehozott vagyon felett. Ha a Projekt végrrehajtó a Projekt teljesítése során beszerzett vagy létrejött dolgot elidegeníti, illetve a Projekt teljesítése során megszerzett vagyoni értékű jogot ellenérték fejében átruházza a fent megjelölt határidőn belül, úgy köteles a kapott ellenértékből a támogatási aránynak megfelelő összeget, de legalább a támogatásnak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni a Közreműködő Szervezet részére az ellenérték megszerzését követő öt napon belül. 22(10) Vagyonbiztosítás a beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyra: A Projekt Végrehajtó/Partner köteles a beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyra vagyonbiztosítást kötni, kivéve, ha a Projekt végrrehajtó központi költségvetési szerv, egyház vagy annak intézménye, helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzatok társulása vagy ezek költségvetési szerve, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik. 22(11) A Projekt Végrehajtó nyilatkozatai: 24

25 A Projekt Végrehajtó köteles az alábbi nyilatkozatok megtételére: a) amennyiben a Projekt Végrehajtó helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzatok társulása vagy ezek költségvetési szerve, úgy az érintett önkormányzat illetve amennyiben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, akkor az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti, egyben tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összegére beszedés nyújtható be a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzatok társulásai költségvetési számlájára, illetve amennyiben, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv annak költségvetési számlájára. A Projekt Végrehajtó beszedési megbízás esetére annak benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelét megadja. b) amennyiben a Projekt Végrehajtó egyház vagy annak intézménye, alapítvány vagy annak intézménye, közalapítvány vagy annak intézménye, közhasznú társaság, köztestület, vagy társadalmi szervezet, a politikai pártok kivételével, úgy a Projekt Végrehajtó írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül, c) a Projekt Végrehajtó írásbeli nyilatkozata arról, hogy vele szemben nyilatkozattételkor az Ámr. szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn. A Projekt Végrehajtó köteles a fenti nyilatkozatokat jelen Szerződés megkötéséig átadni a Közreműködő Szervezetnek. 23. cikk Elszámolható költségek 23(1) A Projekt keretében csak azok a költségek számolhatók el, amelyek megfelelnek a elszámolható költségekre vonatkozó mindenkor hatályos Pénzügyi Útmutatóban foglaltaknak. 23(2) Kizárólag azon költségek számolhatók el, amelyek: - a Projekt megvalósításához nélkülözhetetlenek, a Szerződés rendelkezik róluk, és megfelelnek a józan pénzügyi gazdálkodás elveinek, különösen az árérték arány, valamint a költséghatékonyság elvének, és a Projekt megvalósítása érdekében pénzügyileg rendezésre kerültek; 25

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton

Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton Ss\ Ko-'^HÍ'lfwAO. Ügyiratszám:, Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :.Q^.k>Jfta\...^../JllÍA^ PO-005/03 A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata

Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból kutatás-fejlesztési támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg a közöttük létrejött jogviszony a megrendelés elfogadásával (írásban történő visszaigazolásával) jön

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola tudományos, oktatási, mobilitási és egyéb pályázati

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az Europol Címzett: a COREPER/a Tanács Tárgy:

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan KISGYÖRGY ILONA Bejegyzett okleveles könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamara *006901* Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd, Szent István tér 1. TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás székhelye, címe: Adószáma: Cégjegyzék / Egyéni váll. nyilv. száma: I. Nyilatkozat a Kombinált Mikrohitel termék

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott alapító, Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben