SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA"

Átírás

1 SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND

2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola tudományos, oktatási, mobilitási és egyéb pályázati tevékenységének megerősítése, egységesítése, a teljes körű átláthatóság és szervezeti egységek közötti együttműködés céljából, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az alábbi Pályázati Eljárásrendet és Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja. A Szabályzat átfogó ismertetést ad a Főiskola nevében benyújtott, elnyert pályázatok, támogatások kezelési módjáról, eljárási rendről, a folyamatban résztvevő személyek, szervezetek feladatairól, kötelezettségeiről. A szabályozás célja: e rendkívül szerteágazó tevékenység különböző területeken folyó feladatainak rendszerezése, összehangolása, a követhetőség, a szabályos nyilvántartás és elszámolás feltételeinek, követelményeinek rögzítése. 1.. Általános rendelkezések (1) A Szabályzat hatálya A pályázati eljárásból adódó jogokat és kötelezettségeket a mindenkor hatályos jogszabályok, e Szabályzat és más főiskolai szabályzatok előírásai, továbbá az egyes pályázatok hatályos Pályázati Felhívásai és Pályázati Útmutatói, a pályázatok megvalósítása érdekében kötött támogatási, vagy végrehajtási szerződések rendelkezései szerint lehet gyakorolni, illetve kell teljesíteni. (2) A Szabályzat hatálya kiterjed: a. a Főiskola valamennyi szervezeti egységére, oktatójára, kutatójára és más közalkalmazottaira, valamint hallgatóira, konzorciumi és együttműködő partnereire egyaránt, b. a Főiskola, illetve szervezeti egységei által benyújtott pályázatokra, valamint az ezekhez tartozó támogatási (finanszírozási, eszköznyújtási, stb.) szerződésekre, c. a Főiskolával szerződéses kapcsolatban álló természetes, vagy jogi személyek által a Főiskola fejlesztése érdekében benyújtott pályázatokra, általuk ilyen céllal előkészített támogatási szerződésekre, d. a Főiskola Kancellára által, pályázat specifikusan kijelölt Monitoring Bizottság munkájára. (3) A Főiskola oktatóinak, kutatóinak és más közalkalmazottainak, hallgatóinak és szervezeti egységeinek joga van a vonatkozó jogszabályok, és belső szabályzatok keretei között pályázatokon részt venni, azzal a feltétellel, hogy a projekt benyújtásához előzetesen, rendelkezésre bocsájtja az alábbi dokumentumokat: a. aktuális, Europass szakmai önéletrajzát a szükséges mellékletekkel, saját kezű aláírásával hitelesített három eredeti példányban, és ugyan ezt a hiteles példányt elektronikusan PDF formátumban,

3 b. hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a benyújtott pályázatban a Főiskola felhasználhatja az önéletrajzát, c. rendelkezésre állási nyilatkozat (lásd 2. számú melléklet), mely a projekt teljes egészére és fenntartási időszakára kiterjed (egyéb megállapodás hiányában). d. a projektekben keletkezett kereset-kiegészítés szerződéseket minden esetben, minden dolgozónál órára kimutatva szükséges elkészíteni. (4) A pályázati koordinátor feladata és felelőssége a. felelős a projekt megfelelő minőségben és szakszerűen, a hatályos jogszabályi háttérnek megfelelően történő előkészítési munkálatok pályázat-technikailag vett szakmai támogatásáért, megvalósításáért, az előrehaladás biztosításáért és a projekt sikerességéért, b. az koordinátor felelősségi köre kiterjed a projekt céljainak eléréséhez szükséges feladatok tervezésére, ütemezésére, illetve a feladatokhoz erőforrások, határidők meghatározásának szakmai támogatására, majd a későbbiekben ezek folyamatos aktualizálására, felülvizsgálatára, a megvalósítás során szervezéssel kapcsolatos feladatokra és a megvalósítás során irányítással kapcsolatos feladatokban történő szakmai segítésére, c. előzetesen elbírálja az intézményből érkező projektregisztrációs adatlapokat, majd továbbítja azt a magasabb vezetős felé, vagy visszautasítja, esetleg visszaküldi újragondolásra, újratervezésre, d. állandó tagja a Monitoring Bizottságnak, részt vesz annak tevékenységében, szervezi annak működését a Kancellár utasításai szerint, e. Információt gyűjt pályázati lehetőségekről, az információkat elemzi, szelektálja, főiskolai szintű pályázati ötleteket generál és támogat, folyamatosan figyelemmel kíséri a lehetséges pályázati forrásokat, f. információt szolgáltat a Főiskolán belül és azon kívül, számítógépes nyilvántartást és igény szerinti kimutatásokat készít és vezet az intézmény pályázatairól, g. döntéseket készít elő a különböző vezetői szintek számára, h. tartalmi és formai segítséget nyújt az intézményi és nem intézményi szintű projektekhez, i. pályázati tanácsadást biztosít. j. a lezárult pályázatokkal kapcsolatos feladatok elvégzése a fenntartási időszak végéig. A pályázati koordinátor részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. A pályázati koordinátor az Igazgatási, Jogi és Szervezési Osztályhoz tartozó Pályázati Irodán végzi feladatait. (5) A pályázati tevékenység feltételei: A Főiskolán pályázati tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha a pályázni kívánó egyén, vagy csoport eleget tesz a főiskolai regisztrálási (pályázatregisztrációs adatlap, lásd 1. számú melléklet), ellenőriztetési (Monitoring Bizottság), valamint adatszolgáltatási kötelezettségének.

4 A pályázat benyújtásának előterjesztésével egy időben az előterjesztő benyújtja a kockázatok, döntési helyzetek feltárását, és a lehetséges megoldások, valamint várható eredmények elemzését, valamint felterjeszti azokat a magasabb vezetők részére. Az előterjesztőnek minden esetben meg kell győződnie a pályázat benyújtásához aláírandó nyilatkozatok tartalmának valódiságáról, illetve a pályázati dokumentáció bármely részén állításként megfogalmazottak valódiságáról. A Főiskolán az intézmény vagy szervezeti egység nevében pályázni kívánó egyén, vagy csoport a pályázat tudomására jutásától számított legrövidebb időn belül, köteles az 1. számú projektregisztrációs adatlapot megküldeni az intézmény pályázati koordinátorának, aki azt megvizsgálva továbbküldi azt a magasabb vezetőknek, vagy visszautasítja azt megfelelő indoklással. (6) Monitoring Bizottság összetétele A Monitoring Bizottság állandó tagjai: a. oktatási- és tudományos rektor helyettes, b. gazdasági és üzemeltetési igazgató, c. igazgatási, jogi és szervezési osztályvezető, d. közbeszerzési munkatárs, e. pályázati koordinátor A Monitoring Bizottság elnöke az igazgatási, jogi és szervezési osztályvezető. Meghívott tagjai azok a nem állandó tagok, akiket a Kancellár/Rektor előzetesen kijelöl a projektelőkészítés fázisa előtt annak érdekében, hogy a projektmonitorig szakmai részét ellássák. (7) A Monitoring Bizottság feladata: a. aktívan részt vesz a projektek előkészítésében és tervezésében, b. benyújtás előtt minden lehetséges szempontból ellenőrzi a projektdokumentációt, c. a projekt tervezése és benyújtása során ellenőrzi annak jogszabályi hátterét, d. a projekt benyújtása előtt ellenőrzi az ahhoz tartozó nyilatkozatok valóságtartalmát, e. javaslatot tesz az esetleges ellentmondások feloldására, f. szükség esetén, ad hoc esetekben az időszakos beszámolók és időszakos kifizetési igénylések előtt szakmai segítséget nyújt, g. helyszíni ellenőrzés, vagy monitoring látogatás előtt szakmai segítséget nyújt a projektmenedzsment számára a projektdosszié tartalmának és a projektmegvalósítás szakszerűségének, időbeli ütemezésének teljesülése tekintetében, h. meghiúsult projekt esetén a személyi felelősség megállapítása, és javaslat tétel a szankcionálásra, i. meghiúsult projektek lezárása, j. induló pályázatok esetén a kockázatelemzés elvégzése.

5 (8) A megvalósítók megbízása A kancellár/rektor vagy az általa ezzel megbízott magasabb vezető a projektregisztrációs adatlap benyújtását követően, 3 munkanapon belül (amennyiben a benyújtott projektötletet alkalmasnak és kivitelezhetőnek ítéli) kijelöli a projektvezetőt és / vagy szakmai vezetőt, valamint a gazdasági és üzemeltetési igazgató kijelöli a pénzügyi vezetőt és/vagy pénzügyi koordinátort, aki(k) a projekt-előkészítéstől a fenntartási időszak végéig a rendelkezésre állási nyilatkozat értelmében (ellenkező megállapodás hiányában) felelősek a projekt előkészítéséért, benyújtásáért, hiánypótlásáért, tisztázó kérdések megválaszolásáért, nyilatkozatok hatályos adatokkal való feltöltéséért, szerződéskötéséért, szerződésmódosításaiért, változás-bejelentésért, esetleges szabálytalansági eljárásoknál adatszolgáltatásért, egyéb adatszolgáltatásért, szakmai és pénzügyi megvalósításáért, időközi szakmai beszámoló és időközi kifizetési igénylésért, záró szakmai beszámoló és kifizetési igénylésért, a vállalt indikátorok teljesüléséért, a projekt sikeres lezárásáért és fenntartásáért egyaránt. (9) A pályázati dokumentáció az alábbi szempontoknak meg kell, hogy feleljen: a. az elkészített projektterv illeszkedjen a Főiskola és a gazdálkodási egység céljaihoz, stratégiájához, mindenkori éves programtervéhez, ne váltson ki a főiskolai célokkal ellentétes hatásokat, b. felmerülő költségei (pl. gépek, berendezések későbbi üzemeltetési vonzatai, szükséges átalakítások) biztosíthatóak legyenek, melyet előzetesen egyeztetett a gazdasági és üzemeltetési igazgatóval c. tartalmaz-e közbeszerzési kötelezettség hatálya alá tartozó elemeket, és ha igen, a közbeszerzés költsége be lett-e tervezve, d. az útmutató szerinti könyvvizsgálat a költségvetésbe be lett-e tervezve. (10) A pályázat benyújtásáért, megvalósításának következményeiért a Főiskola a felelős. (1) A pályázat benyújtása 2.. A Főiskola pályázati tevékenysége Az igazgatási, jogi és szervezési osztályvezető szervezi, irányítja a pályázati tevékenység előkészítésével, lebonyolításával, a gazdasági és üzemeltetési igazgató elszámolásával összefüggő, az államháztartási jogszabályok által hozzárendelt (pénzügyi-, számviteli, bér- és munkaügyi, beruházási és egyéb műszaki) feladatokat, felügyeli a fenti körből a pályázókra háruló feladatokat. A pályázatok pénzügyi- és műszaki tartalmát a benyújtást megelőzően ellenőrzi. A gazdasági és üzemeltetési igazgató pénzügyi ellenjegyzése nélkül pályázat nem nyújtható be. Az igazgatási, jogi és szervezési osztályvezető a Monitoring Bizottság javaslata alapján szükség szerint szakmai egyeztetést kezdeményez.

6 (2) Az intézményi pályázatokkal kapcsolatos dokumentációk készítése vezetői döntés alapján történhet, a Főiskola közalkalmazottainak bevonásával un. projekt team felállításával vagy külső pályázat író bevonásával. (3) Külső pályázatíró részére az adatszolgáltatás, illetve kötelezően csatolandó mellékletek beszerzése a Kancellár által kijelölt projektmenedzsment tagok feladata, melybe bevonja a Főiskola további szervezeti egységeit. Az adatszolgáltatás módszere minden esetben írásos (iktatott elektronikus levél, vagy papíralapú dokumentum átadás), melynek átvételéről a külső vállalkozónak minden esetben írásos visszajelzést kell adnia. Elektronikus üzenet esetén olvasási visszaigazolás, papír alapú dokumentumok (pl.: tervek) átvételéről átvételi igazolás kell, hogy készüljön. (4) Amennyiben a pályázati anyagot belső team készíti, úgy a team összeállításáról a Kancellár által kijelölt szakmai vezető (hiányában projektmenedzser) gondoskodik. A projekt előkészítésben résztvevők száma nem haladhatja meg az adott pályázatban kiírt projektmenedzsmentben szükséges és elszámolható szakemberek számát. A teamnek minden esetben tagja kell, legyen egy fő pénzügyi munkatárs, akit a gazdasági és üzemeltetési igazgató jelöl ki. A projekt team további tagjait a szakmai vezető jelöli ki és kéri fel. A projekt team megalakulását az igazgatási, jogi és szervezési osztályvezető részére a megalakítást követő 3 munkanapon belül írásban (papíron vagy iktatott elektronikus levélben) be kell jelenteni. A projektmenedzser a team alapító iratot a pályázati dokumentációban köteles rögzíteni. (5) A pályázat költségvetésének elkészítése a pályázatot készítő projektvezető és a kijelölt pénzügyi munkatárs illetve az adott projekt team feladata. A pályázat elkészült költségvetését a Kancellárnak, valamint a gazdasági és üzemeltetési igazgatónak be kell mutatni. Amennyiben a tervezett költségvetést finanszírozhatónak találják, úgy a benyújtott költségvetést a kötelezettségvállalási szabályok alapján aláírják, ha nem megfelelő módosításra, javaslatukkal ellátva visszaküldik a projektvezetőnek. A pénzügyi munkatárs erről a projektvezetőt haladéktalanul tájékoztatja. (6) A pályázatok megadott határidőre és formátumban történő benyújtásáról, minden esetben a projektmenedzser gondoskodik. (7) Egyszerűsített folyamatábra a pályázat észlelésétől a projektterv benyújtásáig a. Pályázati kiírás megjelenése: Pályázatregisztrációs adatlap megküldése a pályázati koordinátornak Pályázati koordinátor előzetesen ellenőrzi, hogy a pályázat releváns-e az Intézményre nézve Amennyiben releváns, tovább küldi azt a Rektor/Kancellár felé, amennyiben nem, úgy indoklással elutasítja azt

7 b. Projektmenedzsment felállítása A Kancellár 3 munkanapon belül kijelöli a projektmenedzsert, aki kiválasztja a projektelőkészítés során segítő adminisztratív kollégákat A Rektor 3 munkanapon belül kijelöli a szakmai vezetőt (amennyiben releváns a pályázat tekintetében), aki kiválasztja a projekt-előkészítés során segítő adminisztratív kollégákat A Gazdasági és üzemeltetési igazgató 3 munkanapon belül kiválasztja a pályázati kiírás által elvárt kompetenciákkal rendelkező pénzügyi vezetőt és/vagy pénzügyi asszisztenst c. Projekt előkészítő munkálatok A kancellár, a rektor és a gazdasági és üzemeltetési igazgató közösen dönt, hogy a pályázatelőkészítési tevékenységet (megvalósíthatósági tanulmány készítése, előzetes igényfelmérés, háttértanulmányok stb.) a Főiskola vásárolt szolgáltatásként, vagy intézményen belül, saját teljesítésben végzi. Amennyiben a Főiskola a pályázat előkészítését vásárolt szolgáltatásként valósítja meg, ebben az esetben a Vállalkozó köteles az általa készített dokumentációt a pályázat benyújtási határideje előtt 3 munkanappal a Főiskola magasabb vezetői, valamint a Monitoring Biztottság részére rendelkezésre bocsátani. Amennyiben vásárolt szolgáltatásként valósítja meg a Főiskola az előkészítő tevékenységet, úgy beszerzést követően a vállalkozói szerződés megkötésre kerül. A pályázat a gazdasági és üzemeltetési igazgató és a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően benyújtásra kerül. A pályázati dokumentáció benyújtásával kapcsolatos adminisztratív teendők a projektmenedzser által kijelölt adminisztrációs munkatársak feladatai. Amennyiben Intézményen belül kerül elkészítésre a projektdokumentáció, úgy a kancellár /rektor (vagy az általa kijelölt vezető) összehívja a menedzsment tagokat és tisztázzák a feladatokat, felelősségi köröket A projekt benyújtása Monitoring Bizottság engedélyével történhet. A pályázati dokumentáció benyújtásával kapcsolatos adminisztratív teendők a projektmenedzser által kijelölt adminisztrációs munkatársak feladatai. 3. A pályázatok menedzselése (1) Az intézményi pályázatok koordinációját az igazgatási, jogi és szervezési osztályvezető irányításával és folyamatos tájékoztatása mellett a pályázati koordinátor végzi (közös együttműködve a projektmenedzsment tagokkal), mellyel segíti a folyamatban lévő és leendő projektek minél hatékonyabb megvalósítását. (2) A támogatási szerződés előkészítése minden esetben a projektmenedzsment tagok kötelessége, a dokumentáció jóváhagyás nélkül nem kerülhet visszaküldésre.

8 (3) A nyertes pályázathoz szükséges saját forrást a pályázati dokumentációban feltüntetett illetve a Támogatási Szerződésben (Támogatási Okiratban) előírt mértékben a Főiskola a pályázatregisztrációs adatlapon megjelölt keret terhére biztosítja. (4) A projektmenedzsment a projekt indulásakor szerződik előzetes megállapodás alapján az elvégzendő feladatokra a Főiskolával, mely feladatokat külön rögzítik a munkaköri leírásukban (bizonyos esetekben vállalkozói szerződésükben). A menedzsment tagja kötelesek vállalni a rendelkezésre állást a projekt teljes időszakára és a fenntartási időszakra (ellenkező írásos megállapodás kivételével), mely vállalását a tevékenységre megkötött szerződés aláírásával egyidejűleg visszavonhatatlanul meg kell tennie. (5) A szükséges közbeszerzési eljárásokat a Főiskola Közbeszerzési szabályzatában, valamint a Beszerzési szabályzatában foglaltak figyelembe vételével kell végrehajtani, az abban kijelölt feladat- és hatáskör megosztás szerint. (6) A projektmenedzsment tagok munkájukat az Intézmény szabályzatai, a hatályos jogszabályi háttér, a Támogatási Szerződés (vagy Támogatási Okirat) és mellékleteiben foglaltak szerint, illetve a feladatok végrehajtásának megfelelő jogszabályi szabályozás szerint, az érvényes szakmai szabályoknak és előírásoknak, a munkaköri előírásban rögzítetteknek megfelelően, határidőre, legjobb tudásuk szerint, annak teljes körű felelősségével kötelesek elvégezni a Kancellár utasításainak betartásával. (7) A pályázatban foglalt projektek megvalósítását, dokumentálását, jelentés készítési tevékenységét és elszámolását, valamint a projektfenntartási időszakban való jelentések elkészítését minden esetben a projektmenedzsment és az általuk megjelölt megvalósítók végzik. (8) A pályázattal kapcsolatos adminisztráció és a pályázati dokumentáció kezelése a pályázat benyújtását követően a Kancellár által kijelölt projektmenedzser feladata, az Intézmény pályázati koordinátorának szakmai közreműködésével. (9) Pályázati adminisztrációs feladatok az alábbiak lehetnek: a. a pályázatot kezelő Közreműködő Szervezettel történő kapcsolattartás, b. az EMIR és egyéb elektronikus pályázatkezelő felületek kezelése, c. a beérkező levelek esetleges hiánypótlások kezelése, d. a nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződéshez szükséges mellékletek elkészítése, beszerzése és visszaküldése, a Támogatási Szerződés aláírásának koordinálása. (10) A pályázati adminisztráció folyamata A projektek megvalósítása során szükséges adminisztrációs tevékenységet a projekt megvalósítására kijelölt projektmenedzsment végzi.

9 A menedzsment-szervezet megalakulásáról, annak működéséről, a menedzsmentet alkotó személyek feladatköréről, felelősségi körükről aláírási és kötelezettségvállalási jogosultságáról a pályázati projekt megvalósításáért felelős, a Kancellár által kijelölt projektmenedzser projektalapító okiratot és munkatervet ír, valamint megalkotja a projektre vonatkozó működési szabályzatot és eljárásrendet, melyet iktat a Poszeidon Ügyviteli és Iktatási rendszerben (továbbiakban: Poszeidon). A projekt megvalósítás során alkalmazandó dokumentumoknak minden esetben igazodnia kell jelen eljárásrendben megfogalmazottakhoz, illetve a Főiskola érvényben lévő szabályzataihoz és a pályázatra vonatkozó útmutatók előírásaihoz. a. minden pályázattal kapcsolatosan keletkezett irat egy eredeti példánya iktatásra kerül a Poszeidonban és ezzel egyidejűleg elhelyezésre kerül a központi iktatóban, b. egyazon pályázathoz tartozó iratok egy kiegészítő főszám alatt kerülnek iktatásra, c. az iktatott iratok esetében törekedni kell a későbbi sikeres visszakereshetőség érdekében az iratoknak a Poszeidonban meghatározható jellemzőinek a legpontosabb feltüntetésére. Ennek érdekében iktatás esetén a pályázati adminisztrációval megbízott személy feladata, hogy a Tárgy, Fajta, Típus, Megjegyzés mezőket a legjobban beazonosítható adatokkal töltse fel. Ugyanezen feladatok vonatkoznak a beérkezett dokumentumok iktatása esetén a központi iktató iratkezelő és dokumentációs munkatársaira is, d. a pályázattal kapcsolatosan keletkezett megbízási szerződések és kereset-kiegészítések iktatása és irattárazása ebben az esetben is a HR Iroda feladata. Mivel az így keletkezett iratok beazonosítása egy pályázati ellenőrzés vagy egyéb a pályázattal összefüggő beszámoló készítése esetén nem feltétlenül biztosítható, így az eljárásrend a következő: a szerződések elkészítése és a HR Iroda által történő iktatása után a szerződéseket készítő adminisztrációs munkatárs egy listát készít a nevekkel és az iktatási számokkal, amely listát a projektmenedzser aláírása után a pályázati iratokkal azonos módon a pályázat alá iktat. e. pályázati helyszíni ellenőrzés, vagy monitoring látogatás esetén a projektmenedzser az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal egyeztet az intézmény iratkezelő és dokumentációs munkatársaival azokról az iratokról, amelyeknek eredeti példányai rendelkezésre kell, hogy álljanak, és minden egyéb, az ellenőrzésnek a dokumentumokkal kapcsolatos elvárásairól. Eredeti irat ebben az esetben az irattárból biztosítható az ellenőrzés idejére, ezeknek átvételét és az irattárban való ismételt elhelyezését jegyzőkönyvvel kell igazolni. (11) A külső projektmenedzsment által elvégzendő feladatokat, a felelősségi köröket és a teljesítés igazolásának módját, valamint a szolgáltatás ellentételezésének rendjét a külső szolgáltatóval kötött vállalkozói szerződés tartalmazza.

10 4. Konzorcium (1) A konzorcium több érdekelt vagy egy érdekcsoport időleges együttműködése valamely közös cél megvalósítása érdekében, illetve ideiglenes szövetkezés valamilyen nagyobb szabású közös pénzügyi műveletre, tőkebefektetésre, projekt cél megvalósítására. (2) A konzorciumi partnerség alapelvei: a. partnerek közötti méltányosság, b. partnerségben megvalósított átláthatóság, c. kölcsönös haszon kívánalmának az elfogadása. (3) A partnerség létrejöhet valamilyen pályázati forrás elnyerése céljából. (4) Konzorciumi pályázat esetén minden tag önállóan gondoskodik az elszámolások elkészítéséről. 5. Nemzetközi pályázati tevékenység (1) A hazai és nemzetközi oktatási valamint a nemzetközi mobilitási pályázatokat szakmailag a rektor, az intézmény részéről pedig a Kancellár koordinálja. (2) A nemzetközi pályázati tevékenység része a hazai és nemzetközi oktatási, valamint nemzetközi mobilitási pályázatok figyelése, szelektálása, az azokra való figyelemfelhívás. A pályázatregisztrációs adatlap befogadása, regisztrálása, az adatlapon a gazdálkodási egység befogadó nyilatkozatának ellenőrzése, azt követően a pályázat beadásának engedélyeztetése, a beadáshoz szükséges cégszerű aláírás biztosítása. Az elfogadott pályázatok szerződései aláírásának, pénzügyi terveinek, elszámoltatásának engedélyeztetése, a szakmai beszámoltatás megszervezése. (3) A befogadott pályázatok regisztrációs adatlapjából minden esetben egy eredeti példányt a GÜI részére a befogadást követő 5 munkanapon belül meg kell küldeni, és/vagy a Poszeidonban hozzárendelni. 6. Pályázat meghiúsulása és annak következményei (1) Nyertes szerződéssel rendelkező projektek esetén eredménytelen (meghiúsult), vagy részlegesen eredményes teljesítés esetében, a projektmenedzsernek az okokról szóló összefoglalót a Kancellárnak be kell nyújtania. (2) Amennyiben a meghiúsulás nem Vis Major eredménye, és a Főiskolára nézve hátrányos következményekkel jár, úgy a Kancellárnak össze kell hívnia a Monitoring Bizottságot, kijelölve annak nem állandó tagjait is, melynek feladata a személyi felelősség megállapítása, és javaslat tétel a szankcionálásra.

11 (3) A Monitoring Bizottság tagjai, amennyiben ez szükséges külső szakértőkkel is bővíthetőek. (4) Az összefoglalónak ki kell térni az esetleges visszafizetési kötelezettség teljesítésre is, melyről az egyeztetéseket a projektmenedzsernek a Kancellárral és a Gazdasági és üzemeltetési igazgatóval kell kezdeményeznie. (5) A pályázat lezárását a Monitoring Bizottság intézi. A kiíró hatóság értesítésének kézhezvétele után tájékoztatja a Főiskola vezetőségét. 7. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzatot a Főiskola Szenátusa 43/b/2015. (VII. 16.) sz. határozatával elfogadta, és az elfogadás napján lép hatályba. (2) A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Szolnoki Főiskola Szenátusa által augusztus 28. napján 49/b/2014. (VIII. 28.) számú határozattal elfogadott Pályázati Szabályzat és eljárásrend hatályát veszti. Szolnok, július 16. Varga Csaba kancellár Dr. Túróczi Imre rektor

12 1. számú melléklet I. A pályázat - kiírója: Pályázatregisztrációs adatlap - címe: - kódszáma: - internetes elérhetősége (ha van ilyen): - megjelenésének dátuma: - végső benyújtási határideje: - minimum és maximum támogatási összeg: - támogatási intenzitás (%-ban megadva): - szükséges önerő mértéke és összege (% és Ft): - témája (rövid összefoglaló): Mire pályázna a Főiskola? (Projektötlet röviden): Pályázati koordinátor rövid véleménye: Szolnok, 20. pályázati koordinátor

13 II. A projekt előkészítését és benyújtását - engedélyezem - nem engedélyezem A megfelelő rész aláhúzandó. Szolnok, 20. Varga Csaba Kancellár III. A projekt-előkészítő tevékenységet (pályázatírás) a.) Intézményen belül b.) vásárolt szolgáltatásként, a Közbeszerzési szabályozásnak megfelelően valósítjuk meg. A megfelelő rész aláhúzandó. Szolnok, 20. IV. A menedzsment kijelölése Projektmenedzser: Szakmai vezető: Szolnok, 20. Pénzügyi vezető: Pénzügyi asszisztens: Szolnok, 20. Varga Csaba Kancellár. Dr. Túróczi Imre Varga Csaba Rektor Kancellár Huszár Erika gazdasági és üzemeltetési igazgató

14 V. Szakmai megvalósítók megnevezése Szakmai megvalósító neve Feladata pontos megnevezése A sorok száma igény szerint bővíthető! Szolnok, 20. projektmenedzser VI. a projekthez kapcsolódó Monitoring Bizottság tagjai a.) állandó tagok oktatási és tudományos rektor-helyettes gazdasági és üzemeltetési igazgató igazgatási, jogi és szervezési osztályvezető (Monitoring Bizottság elnöke) közbeszerzési referens pályázati koordinátor b.) meghívott tagok

15 Szolnok, 20. Varga Csaba Kancellár

16 VII. A Monitoring Bizottság rövid véleménye az elkészült projekttervről: Javaslattétel a módosításra: Egyéb észrevétel, hiánypótlás: Szolnok, 20. Monitoring Bizottság Elnöke

17 2. számú melléklet Rendelkezésre állási nyilatkozat* Alulírott.. (név, lakcím, adó azonosító jel..) felelőségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Szolnoki Főiskola által (benyújtás dátuma),.. (pályázat kódszáma) kószámon,.. (projekt címe) címmel benyújtott pályázatban saját akaratom szerint részt kívánok venni, szakmai önéletrajzom a projektben felhasználható. Felelősségem teljes tudatában nyilatkozom továbbá, hogy a projekt megvalósítása során (.-tól. -ig) a teljes fenntartási időszakban (.-tól. -ig) rendelkezésre állok az általam teljesített szakmai munka alátámasztásának érdekében. Nyilatkozom továbbá, hogy elérhetőségeimben bármilyen változás áll fenn a fenntartási időszak végéig, azt 5 munkanapon belül, írásban bejelentem a Szolnoki Főiskola felé. Szolnok, 20.. Nyilatkozattevő. Kancellár. Tanú Név: Lakcím: Személyigazolvány szám:. Tanú Név: Lakcím: Személyigazolvány szám: * A nyilatkozat kitöltése abban az esetben szükséges, amennyiben a kereset-kiegészítésre vonatkozó szerződés nem tartalmazza a fenntartási időszakra vonatkozó rendelkezésre állási kötelezettséget!

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása A FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY székhelyintézményének referencia-intézményi projektjének

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) pályázati döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a Társulás pályázati

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/6368-1/2013. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/7. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 7.9. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ÁROP 1.A.2/B-2008-0014 PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV (ÁROP 1.i) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV PROJEKT FOLYAMAT ELJÁRÁSREND

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: biro.norbert@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/363/2016. ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02.

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. IDŐSZAKOS / ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM ÉS BESZÁMOLÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI Horváth Ákos Útmutatók Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÜGYRENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Központi Könyvtár... 4 A könyvtár elnevezése, székhelye, címe... 4 A könyvtár

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben