Magyar Távirati Iroda Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Távirati Iroda Zrt."

Átírás

1 A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata július július 1. 1

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság Székhely: Budapest I., Naphegy tér 8. Telephelyek: Budapest I., Fém u. 8. Budapest I., Naphegy tér 1. Budapest I., Naphegy tér 8. Budapest I., Krisztina krt. 24. Budapest VII., Károly krt Fióktelep: Gödöllő, Hegy u. 1. Alapító: a Magyar Állam nevében a Magyar Köztársaság Országgyűlése Alapítás időpontja: július 15. Cégjegyzékszám: Adószám: TB törzsszám: /A Statisztikai szám: A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság jogállása A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTI) a Magyar Köztársaság nemzeti hírügynöksége. Jogállását, közszolgálati feladatait és működési rendjének főbb elemeit a nemzeti hírügynökségről szóló módosított évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Nht.) és a módosított 70/1997(VII.15.) OGY határozat (a továbbiakban: Alapító Okirat) szabályozza. Tevékenységének egyes részeire irányadóak még a honvédelmi, a gazdasági, a választási és a sajtóra vonatkozó törvények is. Az MTI a Magyar Távirati Iroda költségvetési intézmény általános jogutódja. Az MTI ügyvezetését az elnök látja el, az MTI-nél igazgatóság nem működik. Az MTI ügyvezetését öttagú felügyelő bizottság ellenőrzi. Az MTI javaslattevő, véleményező, tanácsadó és a törvényben meghatározott esetben döntést hozó szerve a Tulajdonosi Tanácsadó Testület (a továbbiakban: TTT). Az MTI törvényes működésének biztosítékaként a TTT könyvvizsgálót bíz meg, a könyvvizsgáló ellátja az erre irányadó jogszabályok, valamint az MTI alapító okirata által meghatározott feladatokat július 1. 2

3 3. Az MTI feladatai 3.1. Közszolgálati feladatok a. a közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről híreket, tudósításokat, fényképeket, adathordozókat, háttéranyagokat, grafikákat, dokumentációs adatokat szolgáltat; b. biztosítja a hozzáférhetőséget minden olyan hírhez és tudósításhoz, amelynek ismerete szükséges a nyilvánosság számára az egyéni és közösségi jogok és érdekek megfelelő érvényesítéséhez; c. közreműködik az állami szervek, más szervezetek és természetes személyek közérdekű közleményeinek a nyomtatott és az elektronikus sajtóhoz történő továbbításában; d. rendszeres és tényszerű tájékoztatást nyújt a parlamentben képviselettel rendelkező pártok Országgyűléssel összefüggő tevékenységéről és a kormány tevékenységéről, az ezzel összefüggő hivatalos közleményeket nyilvánosságra hozza; e. rendszeres és tényszerű tájékoztatást nyújt külföldre a legfontosabb magyarországi eseményekről és az ország életének főbb folyamatairól; f. rendszeresen és tényszerűen tájékoztat a Magyar Köztársaság határain kívül élő magyarság életéről, illetve számára hírszolgáltatást nyújt; g. rendszeres és tényszerű tájékoztatást nyújt a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek életéről, h. választási időszakban külön törvényben meghatározottak szerint gondoskodik a tájékoztatásról; i. rendkívüli állapot, illetve szükségállapot idején külön törvényben meghatározott feladatokat végez; j. a tevékenysége során birtokába került kulturális értékek és történelmi jelentőségű eredeti dokumentumok tartós megőrzéséről és védelméről archívumában gondoskodik, azokat szakszerűen összegyűjti, tárolja, gondozza, és az azokhoz való hozzáférhetőséget szolgáltatások formájában is biztosítja; k. részt vesz a nemzetközi hírügynökségi szervezetek munkájában Egyéb feladatok a. közszolgálati feladatain túlmenően az MTI szellemi kapacitásának, információbázisának és műszaki infrastruktúrájának kihasználásával egyéb hír-, fotó- és cikkügynökségi, multimédiás, valamint kiadói és más szolgáltató tevékenységet is folytat; b. az MTI gazdálkodik a rábízott vagyonnal; c. feladatai eredményes ellátása, valamint vagyona működtetése érdekében vállalkozási tevékenységet végezhet, jogosult cégek alapítására, illetőleg cégekben társtulajdonosi részesedést szerezni Különleges feladatok Hadiállapot, rendkívüli állapot vagy szükségállapot esetén a hadiállapot, a rendkívüli állapot és a szükségállapot idején alkalmazandó szabályokról szóló törvény rendelkezéseinek keretei között, az MTI elnöke által kiadott utasításban foglalt szabályok szerint kell eljárni július 1. 3

4 4. Az MTI képviselete és cégjegyzése Az MTI elnöke képviseli a MTI-t harmadik személyekkel szemben a bíróságok és hatóságok előtt. Az elnök a képviseletre megbízást adhat ügyvédnek, illetve MTI-dolgozónak. Az MTI alelnökei, az igazgatók, illetve a részvénytársaság egyéb alkalmazottai cégjegyzési, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörét külön elnöki utasítás tartalmazza. II. AZ MTI TANÁCSADÓ, ELLENŐRZŐ SZERVEI Az MTI Zrt. (MTI), valamint a Tulajdonos Tanácsadó Testület (TTT), illetve a Felügyelő Bizottság (FB) kapcsolatát az Nht. és az Alapító Okirat keretei között az szmsz szabályozza. E szabályozás kiterjed a TTT és az FB működési feltételeinek biztosítására, valamint a TTT-nek és az FB-nek az MTI Zrt-t érintő hatáskörének gyakorlása során az MTI Zrt-vel történő együttműködésre. A jelen szabályozás az MTI-re, illetve annak mindenkori elnökére és alelnökeire (az MTI vezetése), egyes esetekben a társaság dolgozóira, valamint a mindenkori TTT-re és FB-re vonatkozik. 1. Tulajdonosi Tanácsadó Testület A nemzeti hírügynökségről szóló évi CXXVII. törvény (Nht.), valamint a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII.15.) OGY-határozat (Alapító Okirat) rendelkezései értelmében a Magyar Távirati Iroda Zrt. mellett Tulajdonosi Tanácsadó Testület (TTT) működik. Szervezetére és működésére nézve az Nht. és az Alapító Okirat, valamint a TTT ügyrendjében foglaltak kizárólagosan irányadók. A TTT tagjait az országgyűlési képviselők alapdíjának megfelelő összegű díjazás illeti meg. A TTT tagjait a TTT és az MTI elnöke által megkötött megállapodás szerint további költségtérítési átalány és egyéb költségtérítés illeti meg A TTT működési feltételei A TTT a Nemzeti hírügynökségi törvény (Nht.) szerint az MTI Zrt. javaslattevő, véleményező, tanácsadó, s a törvényben meghatározott esetekben döntést hozó szerve. Tevékenységét az Nht., az Alapító Okirat és a saját ügyrendje alapján végzi. A TTT a saját ügyrendjét az összehangolt működés érdekében hozzáférhetővé teszi az MTI vezetése számára, annak változásairól is tájékoztatja az Zrt. elnökét Helyiséghasználat A TTT feladatai ellátásához jogosult az MTI székhelyén a működéséhez szükséges mértékben irodahelyiségeket igénybe venni. A helyiséghasználatot az MTI az igények mértékében térítésmentesen biztosítja. A TTT elhelyezésére szolgáló helyiségek kizárólag a testület törvényben meghatározott feladatainak ellátására használhatók fel, a használat joga másnak nem adható át és más célra nem fordítható A TTT ülései lebonyolításához jogosult az MTI tárgyalóhelyiségeit is használni. E külön használat feltételeiről az MTI gondoskodik Az MTI a TTT által használt helyiségekben biztosítja a szükséges irodai bútorzatot, felszerelést és irodaszer-ellátást, továbbá a számítógép, a telefon, a telefax és az internet térítésmentes használatát. Az MTI gondoskodik továbbá a TTT működésével kapcsolatos postázási feladatok ellátásáról, a helyiségek fűtéséről, világításáról, valamint tisztán tartásáról július 1. 4

5 1.3. Személyi feltételek biztosítása Az Nht. és Ao. alapján az MTI saját munkaszervezetén belül elkülönült egységet hoz létre a TTT titkársági teendőinek ellátására. A TTT Titkárságára vonatkozó rendelkezéseket az MTI Zrt. szmsz-ének vonatkozó pontjai tartalmazzák, amelyekre nézve a TTT-nek a törvény értelmében egyetértési joga van A TTT jogosult a működéséhez szükséges elkülönített költségkeret határain belül feladatainak ellátásához esetenként külső szakértők igénybe vételére. Velük az erre irányuló megbízást, illetve megállapodást a TTT által meghatározott tartalommal formailag az MTI köti meg, s gondoskodik (a TTT elnökének a munka elvégzését igazoló ellenjegyzése alapján) díjazásuk kifizetéséről is Költségkeret A TTT működési költségeit a helyiséghasználaton és a személyi feltételek biztosításán túl ettől eltérő törvényi rendelkezések híján ugyancsak az MTI fedezi. Működési költségnek minősülnek a következők: a TTT elnökének és tagjainak tiszteletdíja és annak közterhei, költségtérítésük, a testület által felkért külső szakértők megbízási díja, továbbá azok a költségek, amelyek jogcímét a TTT Titkárságának az éves üzleti tervbe beépített működésiköltség-kerete tartalmazza, illetve kivételes és indokolt esetben amelyekben a TTT és az MTI elnöke megegyezik. A TTT működésiköltség-keretét a TTT Titkársága működési költségtervében elkülönítve, évenként előre kell megtervezni. A tárgyévi költségkeretre a TTT határozatban tesz javaslatot, a tárgyévet megelőzően, december 15-ig. A költségkeret túllépésére csak kivételesen és indokolt esetben kerülhet sor, a TTT és az MTI elnökének előzetes és írásos megállapodásával. Az éves költségkeretből megmaradó pénz felhasználásáról az MTI vezetése dönt A TTT és az MTI vezetésének együttműködése Adatszolgáltatás, kölcsönös tájékoztatás Az MTI vezetősége a TTT-nek feladatai ellátásához rendelkezésre bocsátja a cég működésének adatait, az elnök, illetve a társaság munkájának értékeléséhez szükséges dokumentumokat: a. évenként, legkésőbb április 30-ig a társaság üzleti tervét is tartalmazó elnöki beszámolót b. az éves auditált mérleg elkészítését követően legkésőbb egy héten belül az elnök prémiumfeladatai teljesítésének értékeléséhez szükséges mérlegadatokat és szakmai véleményt; c. minden év október 31-ig rendelkezésre bocsátja a társaság következő évi díjszabásának tervezetét; d. év közben is tájékoztatást nyújt a pályázati célkitűzések megvalósításában elért eredményekről és problémákról. e. A megküldött adatokkal kapcsolatban a TTT jogosult szóban és írásban is indoklást, magyarázatot, kiegészítést kérni. f. A TTT megvitatja a megkapott anyagokat, és időről időre állást foglal a megküldött összeállításokkal, adatokkal és tervezetekkel kapcsolatban. Az éves auditált mérleg átvételét követő 30 napon belül döntést hoz az MTI elnöke prémiumfeladatainak teljesítéséről július 1. 5

6 g. Legkésőbb május 31-ig dönt az MTI elnöke tárgyévi prémiumfeladatainak meghatározásáról, illetve a tárgyévi alapdíjazás és költségtérítés mértékéről A TTT folyamatosan év közben is értékeli az elnöki pályázatban foglalt célkitűzések megvalósítását, annak egyes elemeiről tájékozódik, beszámoltatja a részvénytársaság elnökét és meghallgatja a feladatok végrehajtásának felelőseit. h. A TTT és az MTI vezetése közötti hivatali kapcsolattartás a TTT elnökének és az MTI elnökének a feladata. Az MTI elnöke a TTT által a testületi ülések napirendjéhez kért tájékoztatókat az ülés előtt egy héttel eljuttatja a TTT-nek. i. A TTT meghozott határozatait írásban a véglegesítést követően megküldi az MTI vezetésének, a testületi ülést követően legkésőbb 30 napon belül. j. A TTT nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyv vagy hangzó anyag vonatkozó részét, amennyiben az közvetlenül érinti az MTI elnökének tevékenységét, kérésére a TTT elnöke a rendelkezésére bocsátja Részvétel Az MTI menedzsmentje és a TTT kapcsolattartásának elsődleges fóruma a TTT ülés. A TTT feladatainak elvégzését segítik az MTI vezetőnek a társaság aktuális ügyeiről adott tájékoztatói. A TTT üléseire ezért rendszeresen meghívja az MTI elnökét vagy vezetőségének más tagját a kölcsönös tájékoztatás érdekében, hogy egyes napirendekhez kapcsolódva, az ahhoz kapcsolódó iratok előzetes megismerése alapján, tanácskozási joggal jelen lehessenek az üléseken. 2. Felügyelő Bizottság A Nht., valamint az Alapító Okirat rendelkezései értelmében a Magyar Távirati Iroda Zrt. mellett Felügyelő Bizottság (FB) működik. Szervezetére és működésére nézve az Nht. és az Alapító Okirat, valamint az FB ügyrendjében foglaltak kizárólagosan irányadók. Az FB tagjait a TTT által megállapított díjazás illeti meg. Az FB tagjait az FB és az MTI elnöke által megkötött megállapodás szerint további költségtérítési átalány és egyéb költségtérítés illeti meg. Az Nht. 12. (2) bekezdése alapján az MTI belső ellenőrzési szervezete az FB irányítása alá tartozik. A belső ellenőrzési tevékenységet függetlenített belső ellenőr látja el. A belső ellenőr felett a munkáltatói jogokat az FB előzetes egyetértési jogát figyelembe véve -az MTI elnöke gyakorolja. A Belső Ellenőrzési Szabályzat az SZMSZ mellékletét képezi Az FB működési feltételei Az FB az MTI Rt. működését felügyelő szerve; tevékenységét a Gt. és az Nht., az Alapító Okirat, valamint saját ügyrendje alapján végzi. Az FB ügyrendjét a tájékozódás és az összehangolt működés érdekében hozzáférhetővé teszi az MTI menedzsmentje számára Helyiséghasználat Az FB jogosult feladatai ellátásához az MTI Budapest, Naphegy tér 8. szám alatti székhelyén a működéséhez szükséges mértékben irodahelyiségeket használni. A helyiséghasználatot az MTI térítésmentesen biztosítja, annak mértékéről az FB igényének ismeretében dönt. Az FB elhelyezésére szolgáló helyiségek kizárólag a testület törvényben meghatározott feladatai ellátása céljára használhatók, a használat joga másnak nem engedhető át július 1. 6

7 Az FB jogosult az MTI tárgyalóhelyiségeit is használni. E külön használat feltételeiről az MTI gondoskodik Az MTI az FB által használt helyiségekben biztosítja a szükséges irodai bútorzatot, felszerelést és irodaszer-ellátást, továbbá a számítógép, a telefon, a telefax és az internet használatát, fedezi ezek költségeit. Az MTI gondoskodik továbbá az FB működésével kapcsolatos postázási feladatok ellátásáról, a helyiségek fűtéséről, világításáról, valamint takarításáról is Személyi feltételek biztosítása Az FB az Nht a, valamint a Gt. szabályai szerint jogosult külső szakértők igénybevételére Az FB irányítása alá tartozik az MTI belső ellenőrzési szervezete. 3. Az FB és az MTI vezetésének együttműködése 3.1. Együttműködés az FB hatáskörébe tartozó ügyek ellátása során Az Nht. 16. szerinti előzetes tárgyalási felhatalmazás megadása, hitelfelvétel, illetve szerződések előzetes jóváhagyása vagy ingatlan-elidegenítés, illetve vagyoni értékű jog elidegenítésének engedélyezése kérdésében az FB az MTI elnökének előzetes írásbeli megkeresése alapján, napirendjére tűzi a kérdést Az FB véleményezi az MTI Alapító Okiratának 10.3 pontja értelmében az MTI elnökének a szükséges mértékű céltámogatásra vonatkozó javaslatát Az FB az általa megjelölt formában kérhet tájékoztatást az elnöktől, illetve a részvénytársaság dolgozóitól. Az érintettek az FB által megjelölt időpontra, illetve amennyiben ez nem lehetséges, az FB előzetes írásos értesítése mellett legkésőbb 8 munkanapon belül írásban teszik meg a jelentést, illetve a felvilágosítást. Felvilágosítást szóban vagy telefonon is kérhet az FB, ez esetben arra nem kötelező írásban válaszolni, az érintett azt szóban (telefonon) is megteheti Az FB írásban jelzi az MTI elnökének, ha a részvénytársaság könyveit, bankszámláját, iratait vagy pénztárát kívánja megvizsgálni vagy szakértővel megvizsgáltatni. Ez utóbbi esetben a szakértő megbízólevelét az FB elnöke írja alá Az FB az MTI elnökének az Országgyűlés részére a részvénytársaság tevékenységéről készített és a testület számára kellő időben megküldött éves beszámolóját, ezen belül is a részvénytársaság mérleg- és eredmény-kimutatását a véleményezést követően olyan időben küldi vissza véleményével együtt az MTI elnökének, hogy az a tárgyévet követő május 31-éig benyújtható legyen az alapítóhoz Az FB és az MTI elnöke közötti hivatali kapcsolattartás két ülés között az FB titkárságvezetőjének és az MTI Elnöki Titkársága vezetőjének feladata. Ők felelnek azért, hogy az MTI elnöke kellő időben felkészüljön a soros FB-ülésekre, az előzetesen egyeztetett napirend alapján. Az MTI elnöke a napirendben megjelölt tájékoztatókat ha azokat az FB írásos formában kéri 8 nappal a testület ülése előtt megküldi Adatszolgáltatás Az MTI vezetése megküldi az FB-nek évenként legkésőbb április 30-áig véleményezésre a társaság üzleti tervét is tartalmazó elnöki beszámolót. A megküldött július 1. 7

8 adatokkal kapcsolatban az FB jogosult írásban és szóban is az MTI-től indoklást, magyarázatot, kiegészítést kérni Az FB határozatait írásban a véglegesítést követő 8 munkanapon belül megküldi az MTI elnökének Az FB nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyv (hangzó anyag is lehet) vonatkozó részét az MTI elnökének kérésére az FB elnöke rendelkezésre bocsátja Személyes részvétel Az FB ülése az MTI menedzsmentjének és az FB kapcsolattartásának elődleges fóruma, ezért az FB lehetővé teszi, hogy ülésein az MTI elnöke és az általa az adott napirendi pont alapján szükségesnek tartott személyek jelen lehessenek. 4. Az FB titkársága 4.1. Az FB titkársági teendői A Felügyelő Bizottság (FB) ügyintéző, ügykezelő és ügyviteli teendőit az FB ügyrendje és az FB erre vonatkozó határozatai alapján az FB titkársága látja el Az FB-titkárság felügyelete Az FB Titkársága az FB felügyelete alatt működik. Az FB Titkárságát a Titkárságvezető irányítja. A Titkárságvezető és a Titkárság egyéb dolgozói a Társasággal munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak. Felettük a munkáltatói, illetve megbízói vagy megrendelői jogokat a Társaság elnöke a FB előzetes egyetértésével gyakorolja. 5. Könyvvizsgáló Az Nht., valamint az Alapító Okirat rendelkezései szerint az MTI-nél egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgálót a TTT bízza meg négy évre. A könyvvizsgáló feladatát, jog- és hatáskörét a Gt., illetve a számvitelről szóló törvény, továbbá ezek keretei között az Alapító Okirat határozza meg. 1. Az elnök III. AZ MTI ELNÖKE, ALELNÖKEI Az MTI ügyvezetését az elnök látja el. Az elnök gyakorol minden olyan jogot, amelyet jogszabály, illetve az SZMSZ nem utal más szerv vagy személy kizárólagos hatáskörébe. Az elnök és az alelnökök munkáját tanácsadók, illetve tanácsadó testületek segítik Feladatai és hatásköre Képviseli az MTI-t harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és más hatóságok előtt. Irányítja az MTI-t; ennek keretében: a. meghatározza az MTI szakmai és üzleti stratégiáját, összehangolja ennek megvalósítását; b. kialakítja az MTI szerkesztéspolitikai, tartalomhasznosítási, üzleti, műszaki és humánerőforrás-gazdálkodási céljait, irányítja a célok elérését; július 1. 8

9 c. meghatározza az MTI üzleti és gazdálkodási terve elkészítésének követelményeit, jóváhagyja a felterjesztett terveket, és gondoskodik azok végrehajtásáról; d. gondoskodik az MTI üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; e. kialakítja és irányítja az MTI munkaszervezetét; f. irányítja a tervezési, információs, érdekeltségi, irányítási, döntési, ügyviteli és ellenőrzési rendszer szervezését és működtetését; g. jóváhagyja az MTI tulajdonában álló társaságok a gazdasági alelnök által felterjesztett - üzleti terveit, beszámolóit; h. dönt a nemzetközi kapcsolatok alakításáról, a nemzetközi hírügynökségi szervezetek tevékenységében való részvételről; i. szabályozza a munka-, környezet-, tűz- és vagyonvédelmi feladatokat; j. gondoskodik az ,-Ft-os szerződési értéket meghaladó szerződések esetében külön nyilvántartás vezetéséről; k. az Országos Rádió és Televízió Testülettel egyetértésben külön szabályzatban állapítja meg az archiválás szabályait és feltételeit, valamint a hasznosítás módját a közgyűjteménynek nem minősülő dokumentumok vonatkozásában; l. az elnök évente írásban beszámol az Országgyűlésnek az MTI tevékenységéről, és ennek keretében bemutatja a következő évi gazdálkodási tervet; m. az FB értesítése mellett tájékoztatja az alapítót, ha az MTI az alaptőkéjének egyharmadát elvesztette, vagy a fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi Felelőssége a) az elnök az MTI-t egyszemélyi felelős vezetőként irányítja; b) felelős azért, hogy az MTI mint nemzeti közszolgálati hírügynökség rendeltetésszerűen működjék; c) felelős az MTI által nyilvánosságra hozott információk tartalmáért, e felelősséget és a vele járó jogokat, valamint kötelezettségeket megosztja az általános, szakmai alelnökkel, illetve a főszerkesztővel; d) felelős az MTI jogszerű gazdálkodásáért, illetve azért, hogy a gazdálkodó tevékenység megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és az alapító határozatainak, e felelősségét megosztja a gazdasági alelnökkel, illetve a pénzügyi igazgatóval Munkáltatói jogai Az elnök az SZMSZ V. fejezet 6. pontja szerint gyakorolja az MTI munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Helyettesítése Az elnököt az általános, szakmai alelnök, a gazdasági alelnök illetőleg stratégiai alelnök helyettesíti. Az elnök első számú helyettese az általános, szakmai alelnök, aki az elnököt tartós távolléte, illetőleg tartós akadályoztatása esetén helyettesíti. A helyettesítés nem terjed ki az MTI elnöki hatáskörben kiadandó szabályzatainak megalkotására, módosítására, a teljes mértékben az elnök munkáltatói jogkörébe tartozók munkajogi helyzetének megváltoztatására, továbbá a munkaszervezet átalakítására július 1. 9

10 Ha az elnöki megbízatás megszűnt, de az alapító még nem választott elnököt, akkor az új elnök alapító általi megválasztásáig az elnök feladat- és jogkörében az általános, szakmai alelnök, ennek hiányában a gazdasági alelnök, ennek hiányában a stratégiai alelnök jár el, a jogköre azonban nem terjed ki: a) olyan kötelezettségvállalásokra, amelyekhez az MTI FB engedélye szükséges; b) alelnökök kinevezésére, továbbá c) mindazokra a feladat- és jogkörökre, amelyeket az pont szerinti helyettesítés esetén sem láthatna el Közvetlen irányítása alá tartoznak - alelnökök, - Elnöki Iroda - Humánerőforrás-igazgatóság - Marketingigazgatóság - Kereskedelmi Igazgatóság - Termékfejlesztési Tanács 2. Az MTI alelnökei Az MTI-nek három alelnöke van, az általános szakmai alelnök, a gazdasági alelnök és a stratégiai alelnök. Az alelnökök vezető állású munkavállalók Az alelnökök kinevezése Az alelnököket az elnök nevezi ki. Tevékenységüket az elnök közvetlen irányítása alatt végzik Az alelnökök általános feladatai a. az alárendelt szervezeti egységek és azok vezetőinek irányítása, az elnök által átruházott munkáltatói jogok gyakorlása; b. az MTI-re vonatkozó jogszabályokban és az elnöki utasításokban meghatározott feladatok végrehajtatása az alárendelt szervezeti egységeknél; c. az irányított terület hatékony működésének biztosítása és ellenőrzése; d. a munkakörök meghatározása, létszámnormák kialakítása; e. a munkamegosztás kialakítása, a működés szabályozása; f. az irányított szervezeti egységek, vezetőik munkájának értékelése; g. az ügykörükbe tartozó döntések körültekintő és gondos előkészítése; h. az elnök helyettesítése (az SZMSZ III pontja szerint) Az alelnökök felelősek a. az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek rendeltetésszerű működéséért; b. a vonatkozó jogszabályok és belső utasítások betartásáért és betartatásáért; c. a hatékony vezetői ellenőrzésért; d. a munkafegyelem betartatásáért; e. a munkafeladatok megfelelő elvégzéséért és elvégeztetéséért; f. a szervezeti egységek közötti hatékony együttműködés biztosításáért; július 1. 10

11 g. az MTI érdekeinek maximális érvényesítéséért. 3. Az általános, szakmai alelnök 3.1. Feladat- és hatásköre a. munkája során az elnök általános helyetteseként jár el a III pontban foglaltak szerint; b. irányítja és szervezi az MTI hír-, fotó- és sajtóügynökségi és multimédia tevékenységét; c. irányítja és szervezi az Adatbázisok és Archívumok tevékenységét; d. az elnök munkáltatói jogkörébe tartozók kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat az általa irányított szervezeti egységek dolgozói felett; kiírja a vezetői, munkakörök betöltésére vonatkozó pályázatot, s a bíráló bizottság javaslata alapján - az elnök egyetértésével kinevezi a vezetőket,. e. irányítja és ellenőrzi a hírügynökségi alaptevékenységet, illetve a más tájékoztatási feladatokat ellátó szerkesztőségeket; f. folyamatosan elemzi és értékeli az általa irányított tevékenységeket, és erről rendszeresen tájékoztatja az elnököt, javaslatot tesz korszerűsítésükre; g. felügyeli az új üzleti elképzelések tervezését és megvalósítását; h. folyamatosan elemzi és értékeli a hírügynökségi szakmai területen előkészített gazdasági döntéseket, azok meghozatalában észrevételei irányadók; i. utasítást adhat egyedi szerkesztési, kiadási feladatok elvégzésére; j. rendszeres szakmai kapcsolatot tart a legnagyobb előfizetőkkel; k. előkészíti az igazgatói értekezleteket; l. előkészíti a szerkesztőségi területtel kapcsolatos elnöki döntéseket és egyéb intézkedéseket; m. szervezi és koordinálja az MTI-n belüli tájékoztatást; n. javaslatot tesz szakmai elismerésre, díjak, kitüntetések adományozására; o. javaslatot tesz az elnöknek az irányítása alá rendelt területek vonatkozásában a belföldi és külföldi ösztöndíjakra és tanulmányutakra Felelős a. a színvonalas, gyors, hiteles és pártatlan tájékoztatásért; b. a szerkesztéspolitikai elvek folyamatos érvényesítéséért, a szerkesztéspolitika megfelelő fejlesztéséért; c. az egyes szerkesztőségekkel szemben támasztott minőségi követelmények érvényesítéséért; d. az üzleti tervben meghatározott szakmai feladatok végrehajtásáért Irányítása alá rendelt szervezetek - Hírszerkesztési Központ (Newsroom) - Valamennyi szerkesztőség - Adatbázisok és Archívumok július 1. 11

12 4. Gazdasági alelnök 4.1. Feladat- és hatásköre a. helyettesíti az elnököt a III.1.4. pontban foglaltak szerint; b. irányítja az MTI szabályszerű pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, ingatlankezelési, üzemeltetési, logisztikai, valamint projekt-elszámolási tevékenységét; c. közreműködik a középtávú üzleti koncepció elkészítésében; d. kidolgozza, döntésre előkészíti a pénzügyi terveket, jelentést készít az előző évi tervek végrehajtásáról; e. működteti a kontrollingot mint az MTI vezetésének alrendszerét; f. gazdasági és műszaki ügyekben az elnök mellett szaktanácsadóként jár el; g. felügyeli az MTI informatikai rendszerének fejlesztését; h. képviseli az MTI-t gazdasági, informatikai, ingatlankezelési és üzemeltetési, valamint logisztikai ügyekben; i. gyakorolja az irányítása alá tartozó területeken az elnök által átruházott munkáltatói jogokat; j. előkészíti a gazdálkodási, az informatikai, az ingatlankezelési és üzemeltetési, valamint a logisztikai tevékenységet érintő koncepcionális döntéseket, és irányítja a végrehajtásukat; k. előkészíti az MTI gazdálkodásával, informatikai, ingatlankezelési és üzemeltetési, valamint logisztikai, projekt-elszámolási feladataival kapcsolatos szabályzatokat; l. megszervezi, üzemelteti és felügyeli a pénzügyi és számviteli információs rendszert; m. kidolgozza a számviteli politikát és kialakítja a számviteli rendet, számlatükröt; n. elkészíti az MTI mérlegét, az eredmény-kimutatást és az azokhoz tartozó mellékleteket; o. irányítja és felügyeli az eszköz-nyilvántartási és leltározási tevékenységet; p. ellátja a részben vagy egészben az MTI tulajdonában álló társaságok operatív felügyeletét és ellenőrzését, részt vesz üzleti terveik, beszámolóik jóváhagyásában; q. közreműködik az MTI szerződéseinek pénzügyi, gazdasági, üzleti szempontú előkészítésében; r. ellenőrzi az állami támogatások szabályszerű felhasználását; s. ellenőrzi az MTI vagyongazdálkodását; t. irányítja a beruházási, beszerzési és közbeszerzési tevékenységet; u. javaslatot tesz az elnöknek az irányítása alá rendelt területek vonatkozásában a külföldi ösztöndíjakra és tanulmányutakra. v. Ellátja az iratkezelés és a titokvédelem felügyeletét Felelős a. a költségvetési finanszírozás és az MTI bevételei jogszabályoknak megfelelő felhasználásáért; b. a gazdasági-pénzügyi adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért július 1. 12

13 4.3. Irányítása alá tartozó szervezeti egységek - Pénzügyi Igazgatóság - Kontrolling Csoport - Projekt-elszámolások és költségvetési kapcsolatok igazgatója - Informatikai Igazgatóság - Létesítmény-üzemeltetési Osztály - Logisztikai Osztály - Tulajdonosi Tanácsadó Testület Titkársága 5. Stratégiai alelnök 5.1. Feladat- és hatásköre a. helyettesíti az elnököt a III pontban foglaltak szerint; b. koordinálja az MTI középtávú stratégiai tervezési munkáját; c. az MTI középtávú stratégiájához az elnök által meghatározott témákban írásos szakmai anyagokat készít és készíttet; d. koordinálja a Termékfejlesztési Tanács tevékenységét; e. az általános, szakmai alelnökkel és a főszerkesztővel egyeztetve folyamatos kapcsolatot tart a határon túli magyar médiával; f. az általános, szakmai alelnökkel egyeztetve felügyeli az MTI idegen nyelvű szolgáltatásainak fejlesztését; g. az általános, szakmai alelnökkel egyeztetve stratégiai alternatívákat készít az MTI bel- és külföldi tudósítói hálózatával kapcsolatban; h. a kereskedelmi igazgatóval egyeztetve évente áttekinti az MTI teljes termékportfólióját; i. részt vesz az MTI multimédiás és internetes stratégiájának kialakításában Felelős a. az MTI középtávú stratégiájának előkészítéséért; b. a Termékfejlesztési Tanács működéséért; c. a határon túli magyarság MTI-s hírellátásának folyamatos nyomon követéséért; d. az általános, szakmai alelnökkel közösen a bel- és külföldi tudósítói hálózattal kapcsolatos stratégiai tervek elkészítéséért és aktualizálásukért; e. a kereskedelmi igazgatóval közösen az MTI teljes termékportfóliója éves áttekintéséért; f. az általános, szakmai alelnökkel közösen a multimédiás és az internetes stratégiai fejlesztések összehangolásáért július 1. 13

14 IV. AZ MTI SZERVEZETI EGYSÉGEI 1. Az elnök irányítása alá rendelt szervezetek 1.1. Elnöki Iroda Ellátja az MTI működéséhez szükséges általános igazgatási és védelmi feladatokat, továbbá közvetlenül segíti az elnök munkáját. Az Elnöki Iroda munkáját az elnök felügyeli Az Elnöki Iroda feladatköre a. felelős az MTI éves feladat- és munkatervének előkészítéséért; b. koordinálja az MTI-t illetően a vezetői információs rendszer kialakítását és működteti a vezetői információs rendszert, valamint ellenőrzi az illetékes vezetőkön keresztül annak működtetését; c. gondoskodik az elnöki intézkedések végrehajtásának koordinálásáról, adminisztratív ellenőrzéséről; d. szervezi az MTI nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatok ellátását; e. ellátja az MTI-ben a törvényekben meghatározott minősített időszakokra (vészhelyzetre, szükség- és rendkívüli állapotra) való felkészüléssel kapcsolatos tervező és szervező munkát, megszervezi az MTI tartalék informatikai objektumában a hírügynökségi tevékenység feltételeit, ellenőrzi a végrehajtással kapcsolatos feladatok teljesítését Humánerőforrás-igazgatóság Ellátja az MTI működéséhez szükséges humánpolitikai feladatokat, továbbá közvetlenül segíti az elnök munkáját. A Humánerőforrás-igazgatóság munkáját igazgató irányítja, aki az elnök felügyelete mellett dönt a Humánerőforrás-igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben. A humánerőforrásigazgatót az elnök nevezi ki és menti fel A Humánerőforrás-igazgató feladat- és hatásköre a. irányítja az MTI humánerőforrás-gazdálkodásával kapcsolatos közép- és hosszú távú tervező- és szervezőmunkát; b. részt vesz a vállalati stratégia kialakításában; c. részt vesz a javadalmazási és ösztönzési rendszer kialakításában; d. irányítja és szervezi a személyügyi és szociálpolitikai tevékenységet, továbbá felelős az MTI dolgozói személyi anyagának kezeléséért, a személyügyi nyilvántartás naprakész vezetéséért; e. részt vesz a szakmai követelmények meghatározásában, ezen elvek folyamatos érvényesítésében; f. az elnök által gyakorolt munkáltatói jogokkal kapcsolatban javaslattételi, véleményezési és kezdeményezési jog illeti meg július 1. 14

15 Az igazgató felelős a. az igazgatóság munkájának megszervezéséért, a szakmai követelmények írásbeli rögzítéséért és ezen elvek folyamatos érvényesítéséért; b. az igazgatóság és az Elnöki Iroda dolgozói munkaköri leírásának elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért; c. az MTI humánerőforrás-gazdálkodási tevékenységéhez szükséges stratégiai és operatív tervek elkészítéséért, azok megvalósításának ellenőrzéséért A Humánerőforrás-igazgatóság feladatai Gondoskodik arról, hogy az MTI működéséhez, a stratégiai célok eléréséhez szükséges megfelelő létszámú és minőségű munkaerő rendelkezésre álljon. a. kialakítja a munkaerő-gazdálkodás rendszerét; ezen belül feladata: - javaslattétel a munkakörök meghatározására; - a munkaerő tervezése; - közreműködés a munkaerő kiválasztásában; - a képzés-fejlesztés, továbbképzés korszerű rendszerének megtervezése és megszervezése; - a karriertervezés; - az alkalmazási feltételek kialakítása; - a teljesítményértékelési rendszer kialakítása; - a javadalmazási és ösztönzési rendszer előkészítése. b. kezeli az MTI dolgozóinak személyi anyagát, naprakészen vezeti a személyzeti nyilvántartást; c. tanácsadói szerepet tölt be a vezetők mellett személyügyi kérdésekben; d. ellátja a munkaviszony létesítésével, fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, és végzi a keletkezett dokumentumok iktatását, irattározását; e. segíti a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőket feladataik ellátásában; f. intézi a nyugdíjazással kapcsolatos teendőket; g. nyilvántartást vezet a szabadságokról és a betegszabadságokról; h. ellátja a szociálpolitikai feladatokat; i. szervezi az intézményi belső rendezvényeket; j. biztosítja a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátását; 1.3. Marketingigazgatóság Az igazgatóság az MTI marketingtevékenységet ellátó szervezete. Az igazgatóság alkalmazottaival kapcsolatban a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja július 1. 15

16 Az igazgatóság feladatai a. a hírügynökségi tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával és termékek előállításával kapcsolatos marketingfeladatok ellátása; b. az MTI termékeinek és szolgáltatásainak a piac igényei szerinti az adott terület vezetőjével egyeztetett fejlesztése; c. az MTI számára piackutató és piacelemző tevékenység végzése. Az igazgatóság munkáját az igazgató irányítja, közvetlen szakmai felettese az elnök. Az elnök felügyelete mellett önállóan dönt az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben. A marketingigazgatót az elnök nevezi ki és menti fel A marketingigazgató feladat- és hatásköre a. az igazgatóság beosztott dolgozói munkájának irányítása, koordinálása és ellenőrzése; b. a marketingstratégia és az éves marketingterv kidolgozás és jóváhagyatása; c. részvétel az MTI üzleti tervének a piaci visszajelzések folyamatos elemzésén alapuló kialakításában; d. az MTI arculatára vonatkozó javaslat kidolgozása és jóváhagyatása; e. a jóváhagyott marketingterv alapján kommunikációs akciótervek (kampányok, kiadványok, rendezvények stb.) készítése, jóváhagyatása és végrehajtása; f. az MTI hír- és információszolgáltatásainak marketingkommunikációja; g. gondoskodik a cég termék- és szolgáltatási szerkezetének folyamatos fejlesztéséről; h. a fenti feladatok elvégzése érdekében szorosan együttműködik a hírszolgáltatás valamennyi egységével és a kereskedelmi igazgatóval; i. meghatározza a piackutatási szükségleteket (vevői igények, elégedettség, arculat, konkurencia), megrendeli, menedzseli és értékeli a piackutatási tanulmányokat; j. folyamatosan elemzi a piaci adatokat, felhasználói információkat; k. az MTI termékeiről, szolgáltatásairól, az igazgatóság eredményeiről negyedévente jelentések készítése, az elnök elé terjesztése; l. az alárendelt dolgozók munkaköri leírásainak elkészítése és folyamatos karbantartása. Az elnök által gyakorolt munkáltatói jogokkal kapcsolatban javaslattételi, véleményezési és kezdeményezési jog illeti meg. Az egység feladatainak ellátására, az e célra meghatározott keret terhére megbízási szerződéseket köthet, a kötelezettségvállalási szabályzatban meghatározottak szerint Kereskedelmi Igazgatóság Az igazgatóság az MTI értékesítési és kereskedelmi tevékenységét ellátó szervezete. Az igazgatóság alkalmazottaival kapcsolatban a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja Az igazgatóság szervezeti egységei Az igazgatóság tevékenysége üzletágak szerint tagozódik, továbbá ide tartozik a Médiafigyelő Osztály is. Az üzletágak vevőszegmensenként működnek, üzletág-vezetők irányítják. Emellett július 1. 16

17 egyes szolgáltatásokra/termékekre önálló (üzletágtól független) termékmenedzserek felügyelnek. A fő vevőszegmensek: - Média - Üzleti - Non-profit - Lakosság Az igazgatóság feladatai A hírügynökség szolgáltatásainak és termékeinek értékesítése aktív kereskedelmi technikák révén, valamint a kereskedelmi tevékenységgel összefüggő adminisztratív feladatok ellátása. Az igazgatóság kiemelt feladatai közé tartozik: a. a meglévő ügyfélkör igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése, az MTI vezetőinek, más szervezeti egységeinek tájékoztatása a vevői igények változásáról; b. korszerű értékesítési technikák alkalmazása az MTI piaci részesedésének megtartása, bővítése érdekében; c. a marketingigazgatósággal együttműködve a médián kívüli piacok igényeinek felkeltése az MTI szolgáltatásai/termékei iránt; d. együttműködés a marketingigazgatósággal a piaci viszonyok elemzésében, a lehetséges új piacok feltárásában, vevőanalízisben; e. A Médiafigyelő Osztály munkájának irányítása A kereskedelmi igazgató feladat- és hatásköre Az igazgatóság munkáját az igazgató irányítja, közvetlen szakmai felettese az elnök. A kereskedelmi igazgatót az elnök nevezi ki és menti fel. Az igazgató piacközpontú és profitorientált tevékenységet valósíttat meg. Az elnök felügyelete mellett önállóan dönt az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben. Az elnök által gyakorolt munkáltatói jogokkal kapcsolatban javaslattételi, véleményezési és kezdeményezési jog illeti meg. Az igazgatóság feladatainak ellátására, az e célra meghatározott keret terhére megbízási, vállalkozási szerződést köthet a kötelezettségvállalási szabályzatban meghatározottak szerint Az igazgató felelős a. az igazgatóság munkájának megszervezéséért, a szakmai követelmények írásbeli rögzítéséért és ezen elvek folyamatos érvényesítéséért; b. az igazgatóság dolgozói munkaköri leírásainak elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért; c. az MTI kereskedelmi tevékenységéhez szükséges stratégiai és operatív tervek elkészítéséért, azok realizálásának ellenőrzéséért. d. a Médiafigyelő Osztály munkájának hatékonyságáért július 1. 17

18 Az igazgató feladata a. a szakmai követelmények meghatározása, ezen elvek folyamatos érvényesítése; b. az MTI éves értékesítési tervének elkészítése; c. részvétel az MTI üzleti tervének kialakításában; d. a kereskedelmi tevékenység elvégzéséhez szükséges értékesítési szervezet működtetése fő vevőszegmensek szerint; e. aktív napi kapcsolat kialakítása a médiapiac, az üzleti és kormányzati szféra főbb szereplőivel; f. együttműködés a Marketingigazgatósággal az értékesítést ösztönző akciók előkészítésében, értékelésében; g. az értékesítési információs rendszer működtetése, ellenőrzése; h. a Médiafigyelő Osztály munkájának felügyelete Médiafigyelő Osztály A Médiafigyelő Osztály feladatai a. folyamatosan nyomon követi és regisztrálja az MTI szolgáltatásainak előfizetői felhasználását; b. statisztikákat, napi, heti és havi elemzéseket készít, szükség esetén dokumentációt szolgáltat az MTI jogainak megsértése ügyében induló jogi eljárásokhoz; c. folyamatosan elemzi az MTI-anyagok, -képek, -grafikák és más információk hasznosulásának jellegzetességeit, a sajtópiacon történő szakmai változásokat; d. gondoskodik a külső megrendelők részére készülő sajtóelemzés, valamint a hírfigyelés végezéséről; e. végzi a médiával összefüggő, valamint az MTI érdeklődési körébe tartozó hírek figyelését, azt naponta eljuttatja a meghatározott belső felhasználói kör részére A Médiafigyelő Osztály irányítása Az osztály munkáját osztályvezető irányítja. Közvetlen felettese a kereskedelmi igazgató. A Médiafigyelő Osztály vezetőjét a kereskedelmi igazgató javaslatára az elnök nevezi ki és menti fel Az osztályvezető felelős Az osztályvezető felelős az osztály működéséért, a munka megszervezéséért, a feladatok ellátásáért. Az elnök által gyakorolt munkáltatói jogokkal kapcsolatban javaslattételi, véleményezési és kezdeményezési jog illeti meg. Az egység feladatainak ellátására, az e célra meghatározott keret terhére önállóan megbízási szerződéseket köthet a kötelezettségvállalási szabályzatban meghatározottak szerint július 1. 18

19 2. Az általános szakmai alelnök irányítása alá rendelt szervezetek 2.1. Hírszerkesztési Központ A Hírszerkesztési Központ feladata A Hírszerkesztési Központ (Newsroom) a napi hírügynökségi munka operatív irányítási központja, állandó készenléti centrum, az MTI olyan központi egysége, ahonnan a nap minden szakában nyomon követhető a hír- és fotószolgálat valamennyi területe. Feladata a szerkesztőségek napi munkájának felügyelete, a feladatok egyeztetése és összehangolása, az együttműködés megszervezése, illetve a hír- és fotószolgálat szakmai ellenőrzése; a nagy sajtó- és médiapartnerek igényei kielégítésének megszervezése és ellenőrzése A Hírszerkesztési Központ irányítása A Hírszerkesztési Központ munkáját a főszerkesztő irányítja. A Hírszerkesztési Központ napi munkáját a főszerkesztő irányítása alatt az SZMSZ V. fejezet 9. pontban említett csapat tagjai végzik. A Hírszerkesztési Központban az ügyeletes főszerkesztő-helyettes az érintett szerkesztőkkel folytatott konzultáció alapján hozza meg döntéseit, azok végrehajtását számon kéri. Az ügyeletes főszerkesztő-helyettesnek döntési és utasítási joga van. Indokolt esetben a döntés meghozatalába bevonandó a főszerkesztő, akadályoztatása esetén az általános, szakmai alelnök. Az ügyeletes főszerkesztő-helyettes közvetlen kapcsolatot tart valamennyi egység kiadást irányító ügyeletes szerkesztőjével, konzultáció útján bekérhet anyagokat. Minden területre kiterjedő információval kell rendelkeznie a vonali szolgáltatások tekintetében. Ennek érdekében ismernie kell a beosztási idejében jelzett történéseket és az ezekkel összefüggő anyagok várható kiadási időpontját, terjedelmét. Az ügyeletes főszerkesztő-helyettes az előfizetői igényekhez igazodóan feladatokat határozhat meg az Adatbázisok és Archívumok számára a napi hírkiadáshoz kötődő anyagok elkészítésére; A Hírszerkesztési Központ működési rendjére vonatkozó szabályozást a főszerkesztő készíti el és tartja karban. A Hírszerkesztési Központnak alárendelve működik a Nemzetközi Tájékoztatási Szolgálat (NOTESZ). A NOTESZ idegen nyelvű hírkiadás formájában ad hírt, háttér-információt a magyarországi eseményekről, az országban végbemenő társadalmi, politikai és kulturális folyamatokról, a magyar diplomácia tevékenységéről, valamint a határon túli magyarság életéről Főszerkesztő A napi szerkesztőségi munkát a főszerkesztő fogja össze és irányítja. A főszerkesztőt - az elnök egyetértésével az általános, szakmai alelnök nevezi ki és menti fel, továbbá gyakorolja a személyét érintő egyéb munkáltatói jogokat. Közvetlen felettese az általános szakmai alelnök július 1. 19

20 A főszerkesztő feladat- és hatásköre a. a nemzeti hírügynökségről szóló törvényben megfogalmazottak szerint, a kiadáspolitikai és a szerkesztési alapelveknek megfelelve, az általános, szakmai alelnök által meghatározott keretek között irányítja, összehangolja és ellenőrzi a hírügynökségi alaptevékenységet, valamint a sajtóügynökségi és a multimédiás tevékenységet ellátó szerkesztőségek napi szakmai munkáját, kidolgozza Hírszerkesztési Központ (Newsroom) munkarendjét; irányítja az ott folyó munkát; b. felel a megyei és a külföldi tudósítói hálózat rendeltetésszerű működtetéséért és gazdálkodásáért; c. kapcsolatot tart a hírügynökség előfizetőivel; d. kezdeményezési, javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az általános, szakmai alelnök által gyakorolt, az egyes szerkesztőségekben foglalkoztatott munkavállalókat érintő munkáltatói jogok tekintetében; e. a közvetlen szakmai felettesek véleményének meghallgatása mellett értékeli a szerkesztőségek munkáját, továbbá koordinálja és ellenőrzi a szerkesztőségekben foglalkoztatott újságírók és más munkavállalók munkájáról a szerkesztőségvezetők által készített értékeléseket; f. engedélyezi az irányítása alá tartozó főszerkesztő-helyettesek és szerkesztőségvezetők szabadságolását; g. távolléte vagy akadályoztatása esetén operatív, szakmai kérdésekben helyettesíti az általános szakmai alelnököt; h. elkészíti és karbantartja a Hírszerkesztési Központ működési rendjét; i. elkészíti, és folyamatosan karbantartja a Hírszerkesztési Központ és a Notesz dolgozóinak munkaköri leírásait Belpolitikai Szerkesztőség A szerkesztőség feladatai a. a hírügynökségi elveknek és szabályoknak megfelelő módon feldolgozza és kiadja a Magyarországon történő politikai, oktatási, a társadalmi élet minden területét (egyházak, nemzeti kisebbségek, honvédelem, jog, bíráskodás, önkormányzati szféra, civil szervezetek stb.) felölelő eseményeket, információkat; b. napi és heti esemény-előrejelzéseket bocsát az előfizetők rendelkezésére; c. OTS-OS-Hírvonal néven a vonatkozó szabályzatnak megfelelően - csatornát biztosít a társadalmi szervezeteknek, a gazdasági élet szereplőinek arra, hogy az MTI-vel kapcsolatban állókhoz változatlan formában, szerkesztői beavatkozás nélkül eljuttassák dokumentumaikat, állásfoglalásaikat A szerkesztőség irányítása A szerkesztőség munkáját a belpolitikai szerkesztőségvezető irányítja, közvetlen szakmai felettese a főszerkesztő július 1. 20

21 A belpolitikai szerkesztőségvezetőt a vezetői pályázatot elbíráló bizottság javaslata alapján - az elnök egyetértésével - az általános, szakmai alelnök nevezi ki és menti fel A belpolitikai szerkesztőségvezető felelős a szerkesztőség működéséért, feladatainak ellátásáért, a munka megszervezéséért; a. gondoskodnia kell a szakmai követelmények, elvárások írásos rögzítéséről és ezen elvek folyamatos érvényesítéséről; b. gondoskodik arról, hogy a területéhez tartozó szervezetei egység és a munkatársak eleget tegyenek a szolgáltatási feladatokat ellátó szerkesztőségek és egyéb szervezeti egységek részéről érkező megrendeléseknek; c. felelős a területéhez tartozó dolgozók munkaköri leírásainak elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért. Az általános, szakmai alelnök által gyakorolt munkáltatói jogokkal kapcsolatban javaslattételi, véleményezési, és kezdeményezési jog illeti meg Külpolitikai Szerkesztőség A szerkesztőség feladatai ellátja az előfizetőket a legfrissebb külföldi politikai, diplomáciai hírekkel, valamint háttér- és hírmagyarázatokkal, az események előzményeinek megvilágításához szükséges legidőszerűbb dokumentációs jellegű összesítésekkel; a. esemény-előrejelzéseket bocsát az előfizetők rendelkezésére; b. tevékenysége során elsőbbséget biztosít a magyar vonatkozású híreknek és a külföldi tudósítói hálózat közreműködésével arra törekszik, hogy a magyar politikai, társadalmi valóság ismeretében az eseményeket és háttereket mindenkor magyar szempontból nézve mutassa be A szerkesztőség irányítása A szerkesztőség munkáját a külpolitikai szerkesztőségvezető irányítja, közvetlen szakmai felettese a főszerkesztő. A külpolitikai szerkesztőségvezetőt a vezetői pályázatot elbíráló bizottság javaslata alapján - az elnök egyetértésével - az általános, szakmai alelnök nevezi ki és menti fel. Az általános, szakmai alelnök által gyakorolt munkáltatói jogokkal kapcsolatban javaslattételi, véleményezési, és kezdeményezési jog illeti meg A külpolitikai szerkesztőségvezető felelős a. a szerkesztőség működéséért, feladatainak ellátásáért, a munka megszervezéséért; b. gondoskodnia kell a szakmai követelmények, elvárások írásos rögzítéséről és ezen elvek folyamatos érvényesítéséről; c. gondoskodik arról, hogy a területéhez tartozó szervezetei egység és a munkatársak eleget tegyenek a szolgáltatási feladatokat ellátó szerkesztőségek és egyéb szervezeti egységek részéről érkező megrendeléseknek; július 1. 21

22 d. felelős a területéhez tartozó dolgozók munkaköri leírásainak elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért Gazdasági Szerkesztőség A szerkesztőség feladatai a. ellátja az előfizetőket a hazai és nemzetközi gazdasági és pénzügyi élet eseményeiről, történéseiről szóló hírekkel, információkkal, b. esemény-előrejelzéseket bocsát az előfizetők rendelkezésére, c. speciális gazdasági és gazdasági információs szolgáltatásokat biztosít beleértve a bel- és külföldi tőke- és pénzpiaci árfolyamokat is az előfizetők részére, magyar nyelven MTI- ECO, angol nyelven MTI-Econews márkanéven, A szerkesztőség irányítása A szerkesztőség munkáját a gazdasági szerkesztőségvezető irányítja, közvetlen szakmai felettese a főszerkesztő. A szerkesztőségvezetőt a vezetői pályázatot elbíráló bizottság javaslata alapján - az elnök egyetértésével - az általános szakmai alelnök nevezi ki és menti fel. Az általános szakmai alelnök által gyakorolt munkáltatói jogokkal kapcsolatban javaslattételi, véleményezési, és kezdeményezési jog illeti meg A gazdasági szerkesztőségvezető felelős a. a szerkesztőség működéséért, feladatainak ellátásáért, a munka megszervezéséért; b. gondoskodnia kell a szakmai követelmények, elvárások írásos rögzítéséről és ezen elvek folyamatos érvényesítéséről; c. felelős a területéhez tartozó dolgozók munkaköri leírásainak elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért Fotószerkesztőség A szerkesztőség feladatai a. képi tájékoztatást ad a hazai és a külföldi sajtó számára az ország politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális és sportéletéről, a közjogi méltóságok programjairól, b. megörökíti a világi és egyházi ünnepeket, a népszokásokat, c. tudósít a vidéken történt országos jelentőségű eseményekről, d. fotókat ad az előfizetőknek bűnügyekről, balesetekről, katasztrófákról, e. külföldi ügynökségek műholdon érkezett képeiből válogatást készít, lefordítja a képek idegen nyelvű szövegét, az anyagot számítógépes rendszerben tárolja és eljuttatja az előfizetőkhöz július 1. 22

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2011 TARTALOM Általános rendelkezések...3 1. Általános rendelkezések...3 Testületek és szervek...3 2. Elnökség...3 3. Fegyelmi Felügyelő Testület...4

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK Az Igazgatóság felhatalmazása alapján kiadott 02/2011. számú Elnök-vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (a dőlt betűvel szedett legutolsó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A 2008. május hó 28. napján kelt, többször

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR DR. KOVÁCS ÁDÁM GÁBOR * AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETE ** Doktori kutatásom témája az A Magyar egészségügyi rendszer igazgatását meghatározó jogszabályok vizsgálata közpénzügyi

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (az I/7., II/2., II/7., II/8. pontok dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A szabályzatot a

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

I G A Z G A T Á S I, J O G I É S S Z E R V E Z É S I I G A Z G A T Ó S Á G

I G A Z G A T Á S I, J O G I É S S Z E R V E Z É S I I G A Z G A T Ó S Á G Szervezeti és Működési Rend 2. melléklete: Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság működési rendje 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás mb. jogi igazgató

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben