GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT december 12. Budapest

2 - I. Általános rész 1. A Társaság célja 1.1 A GIRO Zrt. alapvető célja, hogy - Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Továbbiakban: Ptk.), valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. (továbbiakban: Hpt.) alapján - a bankközi elszámolásforgalmat korszerű technikával és önálló szervezetben, a részvényese által rábízott vagyonnal nyereségesen gazdálkodva bonyolítsa le. A Társaság - mint pénzforgalmi elszámolóház - alapfeladata a fizetési rendszer működtetése. 1.2 Alapfeladata megvalósítása mellett, azt kiegészítve, illetőleg azt nem veszélyeztetve, a GIRO Zrt. feladata olyan bankközi, alapvetően informatikai tevékenységek ellátása is, amelyek hatékony és eredményes megvalósítására szervezeti, személyi, technikai és pénzügyi feltételei alapján alkalmas. 2. A Társaság jogállása 2.1 A Társaság zártkörű részvénytársasági formában működő pénzügyi vállalkozás, önálló jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, szerződést köthet, pert indíthat, és perben állhat. A Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. 2.2 A Társaság jognyilatkozatait képviselői útján teszi meg. A Társaság képviseletében cégjegyzés oly módon történik, hogy az aláírásra jogosultak együttesen egyszerre legalább ketten a nevüket amennyiben készült aláírási címpéldány vagy aláírásminta, úgy ezzel megegyező módon a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve felett saját kezűleg aláírják. Az aláírási, képviseleti jog gyakorlásának részletesebb szabályait az Alapszabály és az Igazgatóság képviseleti, aláírási jogot megadó határozata rögzíti. 3. A Társaság azonosító adatai: a) A Társaság típusa: zártkörűen működő részvénytársaság. Egyszemélyes társaság, részvényeinek 100 %-ban tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank (A továbbiakban: Egyszemélyi Tulajdonos). b) A Társaság határozatlan időre alakult. c) A Társaság cégneve: GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság d) A Társaság rövidített cégneve: GIRO Zrt. e) A Társaság székhelye: 1054 Budapest, V. kerület, Vadász u. 31. f) A Társaság telephelye: 1205 Budapest, XX. ker. Mártonffy u g) A létesítő okirat kelte: december 19. h) A Társaság alaptőkéje: Ft, azaz Kettőmilliárd négyszázkilencvenhatmillió forint i) Cégjegyzék szám: j) Statisztikai azonosító szám: oldalszám: 1

3 k) Adóigazgatási szám: l) Pénzforgalmi jelzőszám: m) TB szám: A Társaság tevékenységi köre: Főtevékenység: Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Kiegészítő tevékenységek: Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Világháló-portál szolgáltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai középfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (kivéve könyvvizsgálói és adótanácsadói tevékenység) Vezetékes távközlés Műszaki kutatás, fejlesztés 5. A Társaság vagyona 5.1 A Társaság teljesen befizetett alaptőkéjét az alapításkor, illetőleg az alaptőke időközbeni emelésekor az alapítók, illetőleg a részvényesek biztosították készpénzvagyon juttatása formájában. A Társaság vagyona a részvényestől elkülönülő jogalanyisággal rendelkező Társaság kizárólagos tulajdona. oldalszám: 2

4 5.2 A Társaság a rendelkezésre álló vagyonnal önállóan és felelősséggel köteles gazdálkodni. 6. A Társaság felelősségi rendszere 6.1 A Társaság a hitelezőivel szemben teljes vagyonával, korlátlanul felel. A részvényes felelősségére a Polgári törvénykönyv (Ptk.) szabályai az irányadók. 6.2 A Társaság vezető tisztségviselőinek és könyvvizsgálójának felelősségére a Ptk., valamint a Hpt. előírásai, míg a Társaság alkalmazottainak felelősségére a Munka Törvénykönyve, valamint a Társaság Kollektív Szerződése és egyéb releváns belső szabályzatainak rendelkezései az irányadóak. 7. A Társaság érdekeltségi rendszere 7.1 A Társaság elé kitűzött célok elérése elsődleges fontosságú, a tulajdonosnak és alkalmazottaknak egyaránt érdekelteknek kell lenniük a cég eredményes működtetésében. Ezért az alkalmazotti érdekeltségi rendszert úgy kell kialakítani, hogy a munkavállalók érdekeinek teljesülése a tulajdonosi érdekek megvalósítását szolgálja. 7.2 A Társaság munkavállalóinak érdekeltségi és ösztönzési rendszere a következő elemekből áll: a) teljesítményértékelési rendszer; b) javadalmazási politika; c) béren kívüli juttatási és Cafetéria rendszer alkalmazása; d) megfelelő munkakörülmények biztosítása; e) szaktudás folyamatos fejlesztésének lehetősége. 7.3 A vezérigazgatónak és helyettesének érdekeltségi rendszerét az Igazgatóság határozza meg. Az ő vonatkozásukban az Igazgatóság értékeli a teljesítményt, engedélyezheti jutalom kifizetését. 7.4 A Társaság munkavállalóinak érdekeltségi és ösztönzési rendszerét a vezérigazgató szabályozza, a szervezeti egységek vezetői útján érvényesíti, értékeli a teljesítést, és annak alapján engedélyezi jutalom kifizetését. 7.5 A munkavállalók érdekeltségi és ösztönzési rendszerének elvei: - az alapbérhez olyan teljesítmény kapcsolódik, amely a folyamatos jó minőségű, igényes, eredményes munkavégzést jelenti, - a javadalmazási politika szerint a végzett munka mennyisége és minősége, valamint az elért eredmény arányában differenciált mértékű jutalom adható. oldalszám: 3

5 7.6 A munkakörülmények igazodnak a Társaság által megvalósítandó célok szintjéhez és minőségéhez. Ezért a folyamatos munkavégzés körülményei oly módon kerülnek kialakításra, hogy az ott dolgozók munkáját a környezet segítse elő. 7.7 A munkavállalók korszerű tudásának szinten tartásához és fejlesztéséhez a Társaság biztosítja a szükséges feltételeket, oktatást, tanfolyamokat, szakkönyveket, szakfolyóiratokat, stb. 8. A Társaság általános irányítása 8.1 A Társaság stratégiai irányítását az Egyszemélyi Tulajdonos gyakorolja, jogszabályi keretek között bármely kérdést saját hatáskörébe vonhat. 8.2 A Társaság operatív irányító testülete az Egyszemélyi Tulajdonos által kijelölt igazgatósági tagokból álló Igazgatóság. Az Igazgatóság dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály kifejezetten hatáskörébe utal, továbbá dönthet mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Egyszemélyi Tulajdonos, a Felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság a tevékenységét ügyrendje alapján végzi. Az Igazgatóság a vezérigazgatót a testület elnökének megválaszthatja. 8.3 A Társaság munkaszervezetét - az Igazgatóság nevében, megbízásából és képviseletében, mint a munkáltatói jogok gyakorlója - a vezérigazgató irányítja. Feladatait a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, az Egyszemélyi Tulajdonos határozatai és igazgatósági határozatok alapján, egyéni felelősséggel látja el. 9. Kapcsolattartás a tömegtájékoztatás munkatársaival 9.1 A sajtótörvény értelmében az elektronikus és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A sajtó munkatársainak tevékenységét a Társaság munkavállalóinak a jelen szabályzat előírásai alapján, és annak megfelelően elő kell segítenie. 9.2 Külön eseti felhatalmazás nélküli nyilatkozati joga a Társaság tevékenységét érintő kérdésekben kizárólagosan a Társaság vezérigazgatójának van. Eseti jelleggel nyilatkozatra jogosult a vezérigazgató által erre felhatalmazott, illetőleg megbízott munkatárs is. 9.3 Az eseti felhatalmazás alapján adott nyilatkozat során követendő eljárás: a) A nyilatkozó a Társaság nevében, média részére történő nyilatkozat esetén minden esetben csak olyan tárgykörben nyilatkozhat, amelyről hiteles információval rendelkezik, továbbá a nyilatkozat során csak a Társaság hivatalos álláspontját képviselheti. b) A szervezeti egységek vezetői saját hatáskörükben és személyes felelősséggel - összhangban a Társaság üzletpolitikájával, stratégiájával - olyan kérdésekben nyilatkozhatnak, amely a vezetésük alatt álló szervezet tevékenységével összefügg. c) Olyan kérdésekben, amely a Társaság más szervezeti egységeivel is összefügg, vagy magasabb szintű összefüggések ismeretét igényli, csak a kellő információval rendelkező vezető nyilatkozhat. oldalszám: 4

6 d) A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a Társaság jó hírnevére, érdekeire. e) Nem adható nyilatkozat olyan tényről, amelynek nyilvánosságra hozatala a Társaságnak kárt okozhat, kedvezőtlen gazdasági hatással járhat. f) Nem adható nyilatkozat folyamatban lévő jogi (munkajogi egyéb polgári- vagy büntetőjogi) eljárásról, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem tartozik a nyilatkozó hatáskörébe. g) A nyilatkozattevőnek joga és kötelezettsége, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje, s arra észrevételt tegyen, továbbá a vezérigazgatót tájékoztassa a nyilatkozat tényéről, tartalmáról - még nyilvánosságra kerülése előtt. oldalszám: 5

7 II. A Társaság munkaszervezete 1. A Társaság munkaszervezete 1.1 A vezérigazgató irányítása alá tartozó vezetők: a) vezérigazgató-helyettes; b) gazdasági ügyvezető igazgató; c) üzleti ügyvezető igazgató; d) informatikai ügyvezető igazgató; e) biztonsági ügyvezető igazgató; f) vezető belső ellenőr; g) titkárságvezető. 1.2 A vezérigazgató-helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek: a) Jogi osztály; b) Beszerzési osztály; c) Innovációs és projektmenedzsment főosztály; - Innovációs és szolgáltatásfejlesztési osztály; - Projektmenedzsment és feladat koordinációs osztály; d) Humánpolitikai és kommunikációs főosztály. 1.3 A gazdasági ügyvezető igazgató alá tartozó szervezeti egységek: a) Pénzügyi és számviteli főosztály; b) Controlling és statisztikai főosztály; - Controlling osztály; d) Létesítmény-üzemeltetési osztály. 1.4 Az üzleti igazgatóság ügyvezető igazgatója alá tartozó szervezeti egységek: - Ügyfélkapcsolati osztály; - Termékmenedzsment osztály;, - Tesztelési és szabványosítási osztály. 1.5 Az informatikai ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó informatikai terület szervezeti egységei: a) Rendszerintegrációs főosztály; - Szoftver tervezési osztály; - Innovációs fejlesztési osztály; - Szoftver támogatási osztály oldalszám: 6

8 b) Rendszerfelügyeleti főosztály; - Alkalmazás felügyeleti osztály; - Infrastruktúra felügyeleti osztály; - Infrastruktúra fejlesztési osztály. c) Üzemeltetés felügyeleti főosztály; - Rendszerüzemeltetési osztály; - Hálózat és végpont felügyeleti osztály. 1.6 A biztonsági igazgatóság ügyvezető igazgatója alá tartozó szervezeti egységek: a) Biztonsági főosztály; - Fizikai biztonságtechnikai osztály; - Logikai biztonsági osztály. 2. A vezetők és a szervezeti egységek feladatai: (Az itt megfogalmazottaknál részletesebb feladat leírást az egyes munkaköri leírások tartalmaznak.) 2.1 Vezérigazgató: Feladata a Társaság stratégiai céljainak megvalósítása. A hatékony, eredményes működéséhez szükséges, hatáskörébe tartozó feltételek kialakítása, folyamatos biztosítása. A szervezetileg hozzá tartozó szervezeti egységek és munkavállalók tevékenységének közvetlen vezetése, a feladatvégrehajtás értékelése. Az Igazgatóság megbízásából - átruházott hatáskörben - feladata a munkáltatói jogok gyakorlása, a Társaság eredményes működéséhez szükséges humánpolitikai feltételrendszer folyamatos biztosítása, humánerőforrás-koncepció kidolgozása és megvalósítása. Humán előforrás kiválasztási-, felvételi-, teljesítményértékelési rendszer, érdekeltségi- és ösztönzési rendszer fejlesztése, irányítása. Felelős az Egyszemélyi Tulajdonosi, igazgatósági, felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásának megszervezéséért és azok végrehajtásért. Feladata a Társaság vezető szervei, testületei részére előterjesztések, javaslatok kidolgozása. Minden olyan kérdésben jogosult dönteni, amelyben más társasági szerv vagy testület nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel, illetőleg amely kérdésben történő döntési hatáskörrel az Igazgatóság felruházta. Joga és kötelezettsége a Társaság teljes körű képviselete. A vezérigazgató egyes munkáltatói részjogok gyakorlását jogosult a Társaság alkalmazottaira átruházni. Felelősségét a hatáskör gyakorlásának megosztása nem befolyásolja. A Társaság vezérigazgatója jogosult elrendelni az Üzletmenet Folytonossági Terv (ÜFT) életbe lépését, amennyiben a kialakult válsághelyzet ezt indokolja. oldalszám: 7

9 2.2 Vezérigazgató-helyettes A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt dolgozik. Helyettesíti a vezérigazgatót az vezérigazgató távolléte, akadályoztatása esetén minden olyan ügyben, ami egyébként az vezérigazgató hatáskörébe tartozik, kivéve a munkaviszony létesítését és megszüntetését. Feladatai közé tartozik a Szervezeti Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés módosításának előkészítése a vezérigazgató utasításai alapján az érintett területek bevonásával, az alárendelt szervezeti egységek tevékenységének közvetlen szakmai irányítása, a beszerzések Társaság szintű szabályozása, a beszerzések előkészítése, indokoltságának vizsgálata, ajánlatok értékelésének megszervezése, koordinálása, a döntés végrehajtásának ellenőrzése, ellenőriztetése. Feladata továbbá a Társaság minőségirányítási rendszerének működtetése, a folyamatok hatékonyságának vizsgálata és folyamatos javítása, az üzletmenet folytonossági politika meghatározása. Feladatai közé tartozik az innovációs stratégia végrehajtásának koordinálása valamint a projektszerű működés irányítása. Feladata továbbá a Társaság emberi erőforrás gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának irányítása, az e tárgyban hozott igazgatósági határozatok végrehajtása. Felel: a társaság jogi képviseletének ellátásáért; a szállítói szerződések naprakészen tartásáért és a kapcsolódó szakmai és adminisztratív feladatok ellátásáért; a vezérigazgató-helyetteshez tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért; a humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. 2.3 Gazdasági ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében dolgozik. Az alá rendelt szervezeti egységek tevékenységének közvetlen, szakmai irányításával, irányító, elemző és ellenőrző tevékenységével kezdeményezően segíti elő a Társaság célkitűzéseinek megvalósulását, gazdaságos működését, eszközeinek, vagyonának hatékony felhasználását. Társasági szinten koordinálja a társaság integrált vállalatirányítási rendszerének partner- és szerződés nyilvántartó, könyvelési, pénzügyi és statisztikai moduljainak, valamint a tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer alkalmazásszintű működtetését. Legfőbb feladata a Társaság számviteli, pénzügyi, kontrolling, adózási és tervezési feladatainak magas színvonalú ellátása, kapcsolattartás az auditorral, gazdasági és elszámolásforgalom tervezési feladatainak felügyelete és a Társaság eszközeivel való hatékony gazdálkodás biztosítása, ellenőrzése. A létesítményüzemeltetési osztály felügyelete, melyen belül kiemelt feladat a GIRO Zrt. tulajdonában álló épületek zavartalan, biztonságos és folyamatos működési feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása. További feladata a Társaság által kötendő szerződések, megállapodások, belső szabályzatok és utasítások gazdasági szempontú véleményezése. Felel: a cégcsoporthoz tartozó BISZ Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződések alapján a xxxxxxxxxxxxxxxxxx feladatok ellátásáért; oldalszám: 8

10 a gazdasági területhez - beleértve a létesítményüzemeltetést - kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján; gazdasági kérdésekben a munkaügyi fórumokkal való kapcsolattartásért (Üzemi Tanács, szakszervezet); a gazdasági igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért. 2.4 Üzleti ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében dolgozik. Az üzleti ügyvezető igazgató az alárendelt szervezeti egységek tevékenységének közvetlen, szakmai irányításával biztosítja az ügyféligények és a hatósági elvárások teljesítését. Kezdeményezően segíti elő területét érintően a Társaság alapvető célkitűzéseinek maradéktalan megvalósulását, gazdaságos működését, eszközeinek és vagyonának hatékony felhasználását. Feladata a meglévő szolgáltatások üzleti fejlesztésének irányítása, szakmai felügyelete, valamint az igazgatóság által használt rendszerek üzleti felügyelete. Felel: a Társaság üzleti stratégiájának, üzleti és bevételi tervének kialakításáért, felülvizsgálatáért és annak végrehajtásáért, valamint az igazgatóság által jóváhagyott éves terv és egyéb igények területére vonatkozó feladatainak végrehajtásáért; az üzleti területhez kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján; irányító, elemző és ellenőrző tevékenységével felel a Társaság szolgáltatásainak szerződéses környezetéért (szerződések, üzletszabályzatok) és a szolgáltatások díjazásáért; a GIRO Zrt. működését befolyásoló piaci folyamatok nyomon követéséért, felméréséért, hatásainak elemzéséért, a szükséges intézkedések koordinálásáért; az Üzleti igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért. 2.5 Informatikai ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen irányításával dolgozik. Az informatikai szervezeti egységek tevékenységének közvetlen, szakmai irányításával feladata a Társaság Informatikai és hálózati stratégiájának, valamint az Igazgatóság által jóváhagyott éves és középtávú terv és egyéb igények teljesülésére vonatkozó feladatainak végrehajtása. Irányító, elemző és ellenőrző tevékenységével felel a Társaság teljes informatikai működéséért. Kezdeményezően segíti elő területét érintően a Társaság célkitűzéseinek megvalósulását, gazdaságos működését, eszközeinek és vagyonának hatékony felhasználását. További feladata az informatikai kockázatok lehető legalacsonyabb szinten tartása, háttér megoldások rendszerbe állítása és működtetése, a rendszerszintű fejlesztésekkel kapcsolatos IT és költségelemzési, tervezési feladatok ellátása. Felel: az Üzletmenet Folytonossági Tervvel kapcsolatos koordinációért; oldalszám: 9

11 a cégcsoporthoz tartozó, BISZ Zrt.-vel kötött xxxxxxxx szerződések szerinti rendszerek zavartalan és folyamatos üzemeltetéséért és működtetéséért; az informatikai területhez kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján; az Informatikai igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért; a társaság szolgáltatás és informatikai rendszerfejlesztései módszertanának aktualizálásáért a hatályos szabályozói környezettel összhangban. 2.6 Biztonsági ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt dolgozik. A biztonsági ügyvezető igazgató által irányított logikai biztonsági- és fizikai biztonság-technikai terület feladata a Társaság biztonságos működéséhez szükséges feltételrendszer kialakítása és folyamatos biztosítása, a vonatkozó belső szabályzatok betartása és betartatása, továbbá a logikai biztonság magas szintű megteremtése, folyamatos működtetése és korszerűsítése. Vezeti a Biztonsági Fórumot, mint a legmagasabb biztonságért felelős szervezetet. Jóváhagyja az objektumokban telepítendő mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi rendszerek terveit. Tárolja az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek programozásához, jogosultságok kiadásához szükséges jelszavakat (kódokat), illetve meghatározza azoknak a személyeknek a körét, akik ezeket használhatják, előírva ezek tárolásának szabályait. Feladata a munkaidő nyilvántartó rendszer (MINY) használatának szakmai felügyelete. Felel: a biztonsági területhez kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján; a biztonsági igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért. 2.7 Vezető belső ellenőr A vezérigazgató és a Felügyelőbizottság közvetlen alárendeltségében és szakmai irányítása alapján tevékenykedő vezető belső ellenőr feladata: a) éves ellenőrzési terv elkészítése és a vezérigazgató elé terjesztése előzetes jóváhagyásra, ezt követően a Felügyelőbizottság elé terjesztése jóváhagyásra; b) jóváhagyott ellenőrzési terv megvalósítása; c) az éves tervben meghatározott, vagy a Felügyelőbizottság és/vagy a vezérigazgató által külön elrendelt, éves ellenőrzési tervben nem szereplő ellenőrzési célfeladatok végrehajtása. A végzett munkáról írásos jelentés készítése; d) belső szabályozási rendszer kialakításának, módosításának kezdeményezése; e) éves beszámolók, jelentések, tájékoztatók egyeztetése, ellenőrzése; f) kockázati mátrix frissítésének koordinációja; g) a felügyeleti ellenőrzések koordinálása; h) beosztott belső ellenőrök munkájának irányítása. oldalszám: 10

12 A belső ellenőrzés köteles jelzést adni a vezérigazgatónak és a Társaság Felügyelőbizottságának, amennyiben azt észleli, hogy jogszabályok, a társasági belső szabályzatok, a vezető testületi határozatok, illetőleg vezérigazgatói utasítások megsértése, vagy bármely más ok a Társaság működését veszélyeztetheti. 2.8 Titkárság A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt a titkárságvezető feladata a Titkárság által elvégzendő alábbi munkák megszervezése, irányítása, ellenőrzése, illetve végrehajtása: a) a vezérigazgató és helyettese, valamint az ügyvezető igazgatók által meghatározott titkársági feladatok ellátása; b) központi irattározás, iktatás, postázás; c) az iktatási és dokumentumkezelési program működtetése; d) társaság dokumentációinak nyilvántartása, kezelése; e) a társaság bélyegzőinek nyilvántartása, kiosztása, esetleges érvénytelenítési eljárás lefolytatása; f) a részvénytársaság Egyszemélyi Tulajdonosa, Igazgatósága, Felügyelőbizottsága tevékenységének szervezési-technikai segítése (együttműködve más szervezeti egységekkel), jegyzőkönyvek vezetése; g) a részvénykönyv vezetés adminisztratív feladatainak elvégzése; h) beszerzésekkel kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; i) minőségirányítással kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; j) humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; k) Üzletmenet Folytonossági Tervvel kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; l) szakirodalom és folyóirat beszerzésének és terjesztésének megszervezése; m) a társaság munkatársainak külföldi utazásokkal kapcsolatos ügyeinek intézése; n) faliújság karbantartása. 3. A vezérigazgató-helyettes által irányított szervezeti egységek feladatai 3.1 Jogi osztály feladatai: a) a Társaság jogi képviselete hatóságok, bíróságok, ügyfelek, illetőleg harmadik személyek előtt; b) a Társaság által kötendő szerződések, megállapodások, üzletszabályzatok, belső szabályzatok és utasítások jogi szempontú véleményezése, előkészítése, illetve elkészítése, és szükség esetén szignálása, ellenjegyzése; c) a Társaság Alapszabályának karbantartása; d) a Társaság testületeinek felkérésére (Igazgatóság, Felügyelőbizottság) a testületek ügyrendjének elkészítése, módosítása; e) a Társaság Egyszemélyi Tulajdonosának felkérésére az Egyszemélyi Tulajdonosi Határozatok tervezetének elkészítése; f) a részvénykönyv vezetésének szakmai irányítása, felügyelete; g) jogi álláspont kifejtése a Társasággal kapcsolatos kérdésekben; oldalszám: 11

13 h) a GIRO Zrt. mint gazdasági társaság jogszerű működésével összefüggő igazgatósági előterjesztések, határozattervezetek és ezzel összefüggő dokumentumok elkészítése; i) jogi kérdésekben a munkaügyi fórumokkal való kapcsolattartás (Üzemi Tanács, szakszervezet); j) a belső adatvédelmi- és titokvédelmi felelős feladatainak ellátása. Az adatvédelmi felelős munkavállaló e feladatai tekintetében a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt végzi a feladatait; k) a jogi compliance feladatok ellátása. 3.2 Beszerzési osztály feladatai a) a beszerzésekre vonatkozó szabályozás kialakítása, a vonatkozó szabályzatok karbantartása; b) közreműködés a beszerzések tervezésében; c) a Társaság valamennyi szakterületéhez kapcsolódóan (jellemzően informatikai, logikai biztonsági és létesítményüzemeltetési) a beszerzések előkészítése, ennek keretén belül a beszerzés indokoltságának, pénzügyi feltételeknek és a jóváhagyott éves tervnek való megfelelésének vizsgálata, ajánlattételi felhívások elkészítése, ajánlatok bekérése, ajánlatok értékelésének megszervezése, koordinálása, értékelő bizottság összehívása, döntés előkészítő anyag elkészítése, a döntés végrehajtásának koordinációja, ellenőrzése; d) a hatályos szabályzatoknak megfelelően a beszerzésekre vonatkozóan igazgatósági előterjesztés elkészítése; e) beszerzéshez kapcsolódó nyilvántartások, jegyzőkönyvek, szerződések készítése, kezelése. 3.3 Innovációs és Projektmenedzsment főosztály A szervezeti egység feladatait - azok elkülönülő jellege miatt külön osztályok végzik Innovációs és szolgáltatás fejlesztési osztály feladatai Az innovációval kapcsolatban feladata: a) a Társaság stratégiájában megfogalmazott felső szintű üzleti célok és fejlesztési irányok megvalósítására versenyképes hazai és globális innovatív technológiai megoldások felkutatása és vizsgálata; b) a GIRO működési tevékenységéhez közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolódó nemzetközi fizetési rendszerek, innovatív technológiai megoldások felkutatása, és a Társaságon belüli bevezethetőségének a módszeres és üzleti megközelítés elemzése; c) a pénzügyi innovációk és ezzel kapcsolatos újítások folyamatos nyomonkövetése, aggregálása és bemutatása a Társaság felsővezetői és dolgozói részére szervezett dedikált innovációs eseményeken, megbeszéléseken; d) a nyílt innováció módszertanán alapuló szisztematikus megközelítés használatával folyamatosan új ötletek generálására képes külső és belső csatornák kialakítása, valamint ezek tudatos kezelése és megfelelő mértékig történő bővítése; e) partner és ügyféltalálkozók tematikai kialakítása, szervezésben való részvétel; oldalszám: 12

14 f) megbeszélések szervezése hazai és nemzetközi innovatív partnerekkel, új technológiai együttműködési lehetőségek feltárása és kialakítása; g) a Társaság számára érdekes, releváns technológia, szervezeti vagy folyamati újítások értékelésére vonatkozó előszűrési rendszer kialakítása és működtetése; h) a Társaság meglévő és leendő ügyfeleivel folyamatos és rendszeres kapcsolattartás kialakítása, és az ügyfelek bevonása az innovációs és termékvalidálási fázisba; i) az innovatív ötletekre épülő új szolgáltatások ügyfél validálási és üzleti modell építési feladatai; j) az új termékek és szolgáltatások bevezetését támogató elemzések és megalapozott ügyféligények alapján készített döntés előkészítő anyagok készítése; k) A Társaság számára innovatív, piacosításra vagy szervezeti, folyamati újításra alkalmas megoldási javaslatok előkészítése, és a bevezetésében történő aktív részvétel és szerepvállalás. A szolgáltatásfejlesztés tekintetében feladata: a) a Társaság stratégiájában megfogalmazott és az Innovációs osztály által javasolt fejlesztési irányok alapján új szolgáltatások kidolgozása üzleti tervek előkészítése. Előterjesztések készítése; b) a jóváhagyott fejlesztések bevezetésének előkészítése; c) elemzések és trendek készítése a Társaság tevékenységével kapcsolatban; d) nemzetközi trendek, új termékek és megoldások figyelemmel kísérése, piaci igények folyamatos figyelemmel kísérése; e) a tervezett új szolgáltatások, vagy a meglévő szolgáltatások fejlesztése esetén együttműködve a szolgáltatás termékmenedzserével - elemzi az értékesítési lehetőségeket, feltárja a lehetséges partneri kapcsolatokat és értékesítési csatornákat; f) az új szolgáltatások bevezetése során kapcsolatokat épít, és elemzi a lehetséges értékesítési módokat, és javaslatot tesz piacosítás módjára, bevonja a megvalósítás előkészítésébe a jövőbeli partnereket; g) az új szolgáltatásokra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és megtérülési számítások kidolgozása, valamint az igazgatósági előterjesztések elkészítése; h) az innovációs osztály által kidolgozott üzleti modell kritikus vizsgálata és az elemzések során szerzett információk alapján az üzleti modell véglegesítése; i) a Társaság nemzetközi kapcsolatainak szervezésében való részvétel, együttműködés elősegítése az európai szervezetekkel; j) Az új szolgáltatások bevezetésére indult projektek szakmai támogatása, szükség esetén a projektszervezetben aktív részvétel Projektmenedzsment és feladatkoordinációs osztály a) projektvezetés, projekten belüli koordináció; b) a stratégiai feladatok előkészítésében támogatás nyújtása; c) az új szolgáltatások bevezetésével kapcsolatos egyedi projektmenedzseri feladatok ellátása; d) a GIRO Projektmenedzsment Szabályzat szerinti dokumentáció elkészítése; e) a projektek előrehaladásának figyelemmel kísérése, a projektek monitorozása, a határidők betartásának biztosítása; oldalszám: 13

15 f) rendszeres beszámolás a Társaság vezetése és a Változásmenedzsment Fórum részére a projektek státuszáról; g) rendszeres adatszolgáltatás, tájékoztatás a projektekről a szervezeti belső kommunikáció számára; h) a projekt portfólió menedzsment rendszer kialakítása és annak üzemeltetése; i) A társaság minőségpolitikájának kialakítása a tulajdonos és a társaság stratégiájával összhangban; j) az ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer fejlesztésének és működtetésének koordinálása. A szabvány szerinti tevékenység kialakítása, a szabványoknak történő megfelelés szervezési feltételeinek folyamatos biztosítása, ellenőrzése, belső minőségügyi vizsgálatok megszervezése, lefolytatása; k) a Minőségirányítási és Operációs Kézikönyv, Szabályzatok Szabályzata, GIRO Projektmenedzsment szabályzat, a Konfigurációs és Változáskezelési Szabályzat folyamatos karbantartása, szükség szerinti módosítása a tulajdonosi igényekkel, a szabályozó környezettel és az alkalmazott módszertanok változásával összhangban kidolgozása valamint a belső szabályozási rendszer kialakításának, módosításának kezdeményezése; l) az alkalmazásfejlesztés, informatikai infrastruktúrafejlesztés, rendszerintegrációs, tesztelési és konfigurációmenedzsment feladatok és folyamatok koordinációja; m) külső beszállítóval megvalósuló fejlesztések esetén a vállalkozási szerződésekben az átadásátvétel ellenőrzéshez kapcsolódó eljárások és ezt szabályozó mellékletek kidolgozása; n) hatályos módszertanok, szabványok szerinti munkavégzés ellenőrzése; o) Változásmenedzsment Fórum koordinátori szerepkör ellátása; p) projekt és szervezeti keretek közötti fejlesztések támogatása, fejlesztési előterjesztések menedzselése; q) a folyamatban lévő és az előkészítés alatt álló fejlesztések esetében az ütemtervek integritásának ellenőrzése, integrált ütemtervek és erőforrás adatok biztosítása a feladatfelelősök, projektvezetők és Változásmenedzsment Fórum részére; r) fejlesztési, rendszerintegrációs folyamatok egészében a fejlesztés, fejlesztői teszt, rendszerteszt, üzleti, üzemeletetési, banki, biztonsági tesztek során az átadásra kerülő rendszerverziók integritásának felügyelete, kiemelten az éles üzemben bevezetésre kerülő rendszerkonfigurációk esetében; s) társasági szintű üzletmenet folytonossági terv kialakítása az üzletmenet folytonossági politikával összhangban, az opartív üzletmenet folytonossági tervek template-jeinek kidolgozásának koordinációja; t) A társaság üzletmenet folytonossági politikájának kidolgozása a tulajdonos, a működésben érintett szervezetek és a társaság stratégiájának összhangban; u) a társaság üzletmenet folytonossági tervének előkészítése, tesztelésének és napra készen tartásának koordinációja. 3.4 Humánpolitikai és kommunikációs főosztály feladatai: A Társaság humán erőforrás adatainak (személyi anyagának) kezelése, nyilvántartása. oldalszám: 14

16 A cégcsoport egésze tekintetében feladata: a) a munkaügyi- és szabadság nyilvántartás vezetése, munkaügyi igazolások kiadása, ki- és belépő dolgozók Munka Törvénykönyvében és egyéb jogszabályokban meghatározott igazolásainak bekérése, illetve kiadása, és ezekről megfelelő nyilvántartás vezetése; b) bér, prémium, jutalom és egyéb személyi jellegű kifizetések számfejtése, CAFETÉRIA rendszer üzemeltetése, SZJA-val kapcsolatos nyilvántartások készítése; c) munkavállalói tartozások nyilvántartása, kereseti kimutatások készítése, levonások, munkabérelőleg, apanap elszámolások ügyintézése; d) TB-vel kapcsolatos feladatok ellátása, TB levonások és nyilvántartások, GYED, TB bevallások, elszámolások és statisztikák ügyintézése és elkészítése, nyugdíjazásokkal kapcsolatos ügyintézése elvégzése; e) létszámnyilvántartások, és az ezekkel kapcsolatos munkaügyi és bér statisztikai feladatok elkészítése; f) a belső információs rendszerhez bér, munkaügy, TB és SZJA adatok szolgáltatása; g) a bér és munkaügyi rendszer használata és szakmai felügyelete; h) a cégcsoport CAFETÉRIA rendszeréhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése; i) a munkaügyi iratminták korszerűsítése, aktualizálása a vezérigazgató helyettes irányítása alapján; j) humán erőforrás adatok nyilvántartása (munkaköri leírások, teljesítményértékelés rendszer, képzési és karrierfejlesztési rendszer, felvételi rendszer, érdekeltségi- és ösztönzési rendszer); k) belépő és kilépő munkatársakkal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése. A Társaság eredményes működéséhez szükséges humánpolitikai feltételrendszer kialakítása, és folyamatos biztosítása keretében: a) a humánerőforrás-koncepció és stratégia kidolgozása; b) korszerű HR rendszerek bevezetése és működtetése kiválasztási, felvételi és beillesztési rendszer, teljesítményértékelési rendszer, képzési és karrierfejlesztési rendszer, belső kommunikációs rendszer, érdekeltségi és ösztönzési rendszer; c) a munkaügyi fórumokkal való kapcsolattartás (Üzemi Tanács, szakszervezet); d) a humán erőforrás adatok és a Munkaidő Nyilvántartó rendszer kezelése; e) létszám és képzési terv, valamint az ehhez kapcsolódó költségterv adminisztrációs előkészítése; f) oktatási szerződések adminisztrációja; g) képzési terv nyomonkövetése; h) SZMSZ, Kollektív Szerződés, Etikai Kódex változások követése, módosítások előterjesztése. A kommunikációs feladatok tekintetében: a) javaslatot tesz a társaság külső kommunikációs stratégiájára és megvalósítja azt, szabályozza a külső kommunikációs tevékenységet; b) felel a nyilvánosság számára eljuttatni kívánt sajtóközlemények megfelelő körben való terjesztéséért; c) kapcsolatot tart a médiával, megszervezi a sajtóeseményeket, az elektronikus sajtófigyelést; oldalszám: 15

17 d) koordinálja a nyilatkozatra jogosult munkavállalók sajtónyilatkozatait, menedzseli a vezetők sajtószerepléseit, kialakítja a nyilvánosság tájékoztatásának rendjét; e) sajtókommunikációs szempontból előkészíti és nyilvántartja a felsővezetők konferencián, fórumokon történő megjelenéseit, nyilvántartást vezet az ott elhangzott előadásokról, tájékoztatókról és gondoskodik azok publikálásáról; f) szerkeszti, működteti és fejleszti a szervezet internetes felületeit (együttműködésben az Informatikai igazgatósággal); g) meghatározza és működteti a szervezet belső kommunikációs rendszerét, szervezi és működteti a vezetők és a munkatársak közötti kétirányú kapcsolattartást, továbbá szabályozza a belső kommunikációs tevékenységet; h) kialakítja és fejleszti a szervezet arculatát, végzi az arculathordozó termékekkel összefüggő kreatív tervezési feladatokat, kezdeményezi azok megrendelését és gyártását a Beszerzési osztálynál; i) szerkeszti és fejleszti a szervezet intranet-rendszerét (együttműködésben az Informatikai igazgatósággal); A protokoll és rendezvényszervezés tekintetében: a) Az intézményi kommunikációhoz kapcsolódó eseményszervezési feladatai körében lebonyolítja a konferenciákat, dolgozói rendezvényeket, végzi az ezekhez kapcsolódó protokoll-, külső és belső rendezvényszervezési tevékenységet, ellátja ezek adminisztrációját. 4. Gazdasági ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai 4.1 Pénzügyi és számviteli főosztály A cégcsoport egésze tekintetében feladata: a) számviteli politika kidolgozása, karbantartása, mérleg és költségelemzés elvégzése; b) az éves beszámoló elkészítése az üzleti jelentés kivételével, letétbe helyezése; c) könyvvizsgálat lebonyolítása, kapcsolattartás; d) évközi beszámoló elkészítése negyedévente; e) MNB részére teljesítendő jelentések elkészítése; f) főkönyvi és analitikus könyvelés, zárlati munkák elvégzése; g) a leltárszabályzat, a leltározás irányítása és kiértékelése; h) a pénzügyi feladatok ellátása, a fizetési forgalom lebonyolítása, a házi pénztár kezelése, a Társaság likviditásának biztosítása a követeléskezelési folyamaton keresztül, Pénzkezelési Szabályzat elkészítése és karbantartása; i) a költségvetési kötelezettségek teljesítése, adóbevallások elkészítése, a szükséges analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése, egyeztetések elvégzése. A Társaság adózási kötelezettségének racionális végrehajtása; j) a kimenő számlákkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli ügyintézés, a szükséges egyeztetések, fizetési viták rendezése, késedelmi kamatok megállapítása és rendezése; k) a bejövő számlákkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli ügyintézés, reklamációk és fizetési viták rendezése; oldalszám: 16

18 l) a külföldi utazásokkal kapcsolatos ellátmányok biztosítása és elszámoltatások elvégzése; m) munkáltatói kölcsönök analitikus pénzügyi nyilvántartása, ezzel kapcsolatos adófizetési kötelezettség megállapítása; n) a BIS számviteli és pénzügyi moduljának (xxx) használata és szakmai felügyelete; o) főkönyvi nyilvántartásokat alátámasztó analitikák vezetése. 4.2 Controlling és statisztikai főosztály A cégcsoport egésze tekintetében feladata: a) a xxx Business Information System kontrolling és statisztikai funkció (adattárház és jelentéskészítő moduljának- xxx) használata és szakmai felügyelete; b) részvétel a beruházások, fejlesztések gazdasági megalapozásának kidolgozásában, a beruházások pénzügyi-, gazdasági lebonyolításában, a beruházások alakulásának figyelemmel kísérése, a beruházások aktiválásának előkészítése és az aktiválás végrehajtása; c) a KSH, MNB és egyéb, hatóság által előírt statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elemzésének megszervezése és irányítása, a statisztikai adatszolgáltatás és belső tájékoztatás ellátása, az éves beszámoló készítésében való részvétel; d) a pénzügyi szolgáltatásokat igénybevevők pénzforgalmi alakulásának figyelemmel kísérése és javaslatok kidolgozása a Cégcsoport hatáskörébe tartozó beavatkozási döntésekbe; e) a pénzügyi innováció és a nemzetközi trendek alakulásának követése; f) az elszámolásforgalmi szolgáltatás tranzakciós forgalmának és bevételi tervének elkészítése; g) az elszámolásforgalmi tevékenység termékforgalmának statisztikai célú feldolgozása, elemzése, prognosztizálások készítése; h) kapcsolattartás a z MNB statisztikában illetékes területeivel; i) statisztikai adatok biztosítása a GIRO Zrt. különböző területeinek igényei alapján; j) a tervezési tevékenység koordinálása, az éves operatív gazdasági tervek összeállítása; k) éves leltározási ütemterv elkészítése, leltár kiértékelése; l) pénztárellenőri funkció ellátása Controlling osztály a) a cégcsoport gazdasági terveinek elkészítése, a tervek teljesítésének értékelése és elemzése; b) részvétel az ár- és díjstruktúrák kidolgozásában; c) közgazdasági elemzések készítése, a cégcsoportra vonatkozó kontrolling rendszer működtetése; d) a cégcsoportra vonatkozóan havi kontrolling jelentések elkészítése; e) a cégcsoport gazdasági tervezéséhez szükséges információk, elemzések biztosítása, kidolgozása; f) likvid pénzállomány kezelése, értékpapír állomány nyilvántartása, kapcsolattartás a vagyonkezelőkkel; g) tárgyi eszközök, immateriális javak állományának nyilvántartása Létesítmény-üzemeltetési osztály A gazdasági ügyvezető igazgató közvetlen alárendeltségében a szervezeti egység feladata: oldalszám: 17

19 a) a GIRO Zrt. tulajdonában álló épületek zavartalan, biztonságos és folyamatos működési feltételeinek megteremtése, fenntartása, az épületek és tartozékaik karbantartási munkálatainak elvégeztetése, hibák feltárása és a hibák azonnali kijavít/tat/ása, a központi elektromos (normál és szünetmentes) rendszerek és épületgépészeti rendszerek (hűtés, fűtés, gáz, víz, csatorna, stb ) zavartalan és folyamatos működésének kialakítása és biztosítása, az épületek állagának megóvása, a megfelelő tisztaság folyamatos fenntartása; b) részvétel a GIRO tulajdonában álló épületekkel kapcsolatos beszerzési feladatok lebonyolításában; c) ingatlan bérleti szerződések megkötése, aktualizálása; d) anyagok és irodaszerek, reprezentációs és dolgozói ellátmányok kiadása, raktározási feladatok ellátása; e) az irodabútorzat és egyéb tartozékok, valamint irodagépek biztosítása és megfelelő színvonalon tartása; f) irodatechnikai eszközpark (faxok, fénymásolók, nyomtatók, szkennerek) üzemeltetésének felügyelete; g) a GIRO Zrt. gépkocsiparkjának üzemeltetése; h) vonatkozó nyilvántartások, jegyzőkönyvek, szerződések készítése, kezelése; i) minden egyéb eszköz (pl.: mobil telefonok, kiegészítők) és az épülettel és működésével kapcsolatos feladatok ellátása. 5. Üzleti ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai Az üzleti ügyvezető igazgató közvetlen alárendelésében a szervezeti egységek feladata az üzleti szolgáltatások folyamatos fejlesztése, koordinálása, működtetése, továbbá az ügyfelekkel történő kapcsolattartás és nyilvántartás. Egyéb feladatok Minden olyan - a GIRO Zrt. üzleti tevékenységébe tartozó - szolgáltatásokkal kapcsolatos feladat végrehajtása, melyre a cégvezetés megbízást ad. Követi a nemzetközi, valamint az Európai Unióban zajló folyamatokat, trendeket és elvégzi az ebből a GIRO Zrt.-re vonatkozó üzleti feladatokat. Az egyes szolgáltatások nyújtásához kapcsoló feladatok kiosztása és végrehajtása: A GIRO Zrt. üzleti szolgáltatásainak ellátása az igazgatóságon belül kettős szervezeti megoldásban valósul meg. Ez a megoldás lehetővé teszi egy viszonylag kicsi szervezet által ellátandó számos feladat hatékony és ellenőrzött végrehajtását. A feladatok egy mátrix szervezetben kerülnek kiosztásra és végrehajtásra, amely azt biztosítja, hogy minden funkcióhoz, feladathoz megfelelő szakember és annak helyettese kerüljön delegálásra. A szervezeti egységek határterületein lévő feladatok, átfedések harmonizációjáért az osztályvezetők és az üzleti ügyvezető igazgató a felelős. A mindenkor hatályos mátrix egy központi könyvtárban érhető el és karbantartásáért az egyes üzleti területek vezetői a felelősek. oldalszám: 18

20 5.1 Ügyfélkapcsolati osztály A szervezeti egység feladatai: a) a Társaság ügyfélkapcsolati folyamatának, tevékenységének kialakítása, ezen feladatok ellátása, beleértve az ezt szabályozó utasítások elkészítését és karbantartását is, valamint a GIRO Zrt. központi címére érkezett megkeresések menedzselése. Együttműködés a BISZ Zrt. ügyfélkapcsolati területével az ügyfelek kiszolgálásában és a GIRO Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó információk átadásában; b) a Társaság ügyfélkapcsolati folyamatait kezelő rendszer használata, fejlesztési javaslatok kidolgozása, dokumentálása. c) a partner- és szerződés-nyilvántartó modul szakmai felügyelete, fejlesztésének koordinálása együttműködve a rendszer társaság szintű felelősével és az alkalmazás használata; d) az új és meglévő ügyfelek szerződéskötési folyamatának menedzselése együttműködve a társterületekkel; e) a Társaság által nyújtott valamennyi szolgáltatás szerződéseinek (vevői szerződések) naprakész nyilvántartása, karbantartása, különös tekintettel a szerződésekhez rendelt ügyféloldali kapcsolattartók adatbázisának folyamatos aktualizálására; f) a Társaság által nyújtott valamennyi szolgáltatással kapcsolatos megrendelések teljes körű kezelése az ezekre vonatkozó folyamatok szerint, beleértve az érintett társterületek szükséges mértékű bevonását és a folyamat dokumentálását is, valamint a vonatkozó számlázási információk átadását; g) a Társaság belső adatszolgáltatásához kapcsolódó információk kezelése és naprakészen tartása; h) a Központi Nyilvántartás kezelése és a csoportos jogcímkódok nyilvántartása, az ügyféltörzs teljes körű felépítése és működtetése, a vonatkozó vezérigazgatói utasítás elkészítése; i) üzletszabályzatok formalapjainak elkészítése, jóváhagyás koordinálása, karbantartása és nyilvántartása; j) információk biztosítása a Gazdasági igazgatóság számára a szolgáltatások eseti díjainak számlázásához; k) a Központi Nyilvántartás, az egységes jogosultság nyilvántartó rendszer, kártyamenedzsment rendszerek kapcsolódó tesztelési feladataiban való részvétel a rendszerek fő felhasználójaként; l) aktív részvétel a Társaság által szervezett szakmai tájékoztatók, előadások, konferenciák előkészítésében, szervezésében és azok lebonyolításában; m) a GIRO Zrt.-hez beérkező, a szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok teljes körű kezelése és nyilvántartása, ideértve az üzleti HelpDesk tevékenység ellátását minden szolgáltatás tekintetében; n) BKR Statisztikai Adatszolgáltatás üzleti menedzselése (ügyfelek nyilvántartása, anyagok megküldése, határidők menedzselése), belső utasítás karbantartása; o) a Társaság ügyfeleinek tartandó oktatási tevékenység szervezése, kapcsolódó nyilvántartások naprakészen tartása; p) Marketing anyagok, dokumentációk előállítása, egyéb marketing eszközök beszerzésének lebonyolítása a beszerzési osztály iránymutatása alapján. oldalszám: 19

21 5.1.2 Termékmenedzsment osztály A szervezeti egység feladatai: a) kapcsolattartás külső intézményekkel, a BSZB ülések, tájékoztatók szakmai előkészítése; b) GIRO Zrt. képviselete és részvétel a Magyar Bankszövetség SEPA munkabizottságában, valamint az EPC munkacsoportokban; c) a Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás, a GIRODIRECT szolgáltatás biztosítása, üzleti fejlesztése, fejlesztések koordinációja és dokumentálása; d) kapcsolattartás az üzleti szolgáltatás fejlesztésében együttműködő külső szállítókkal, szerződések, megállapodások üzleti felülvizsgálata, az elkészítés koordinálása; e) meglévő szolgáltatások üzleti fejlesztése, a fejlesztés koordinálása, dokumentációk elkészítése: f) az osztályhoz tartozó szolgáltatások nyújtását támogató rendszerek: az egységes jogosultság nyilvántartó, kártyamenedzsment rendszerek üzleti fejlesztése, a fejlesztés koordinálása; g) a meglévő szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti folyamatok karbantartása, üzleti követelményjegyzék és specifikáció elkészítése; h) a belső projektek szakmai támogatása, szükség esetén a projektszervezetben aktív részvétel; i) javaslattétel a meglévő szolgáltatások árazásának módosítására, árazási koncepció kidolgozása; j) a Társaság meglévő és új szolgáltatásainak ügyfelek felé történő bemutatása, értékesítése, az értékesítési folyamat megszervezése, koordinálása; k) szabályzatok (pl: üzletszabályzatok, díjszabályzatok, szerződésminták) elkészítése, karbantartása, és nyilvántartása; l) meglévő szolgáltatásokhoz kapcsolódó Igazgatósági előterjesztések elkészítése; m) ügyfél igények vonatkozásában a GIRO Zrt. sablon válaszainak és megoldásainak kidolgozása, a válaszok továbbítása az Ügyfélkapcsolati osztályra; n) az üzleti szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyféligények, valamint reklamációk kezelésében részvétel, reklamációk nyomon követése; o) a GIRinfO oktatási tematika és anyag összeállítása, oktatások megtartása; p) a szolgáltatások nyújtásához szükséges készletek figyelése, megrendelések egyeztetése a beszerzési osztállyal; q) az osztályhoz tartozó szolgáltatások nyújtását megvalósító rendszerek belső átadás-átvételi, üzleti tesztjeinek tervezése, koordinálása és a tesztek végrehajtásában való részvétel; r) információk biztosítása a Gazdasági igazgatóság számára az osztályhoz tartozó szolgáltatások számlázásához; s) az osztályhoz tartozó szolgáltatások alkalmazásainak üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges rendszerdokumentációk elkészíttetése (pl. üzemeltetési leírás, telepítési útmutató); t) a Társaság éves jelentésének elkészítésével kapcsolatos munkák koordinálása. 5.2 Tesztelési és szabványosítási osztály A szervezeti egység feladatai: a) elszámolásforgalmi szolgáltatás esetén a Központi nyilvántartást megvalósító rendszer fejlesztése esetén a követelményspecifikáció elkészítése, koordinálása; oldalszám: 20

22 b) új szolgáltatások szabványainak kidolgozása, meglévő szabványok karbantartása, módosítása, nemzetközi szabványok adaptálása, c) a szabványosítással kapcsolatos információk nyilvántartása, naprakészen tartása és biztosítása; d) a Társaság tesztelési koncepciója kialakításához javaslatok kidolgozása, részvétel a végrehajtásában; e) a szolgáltatások nyújtását támogató rendszerek fejlesztési folyamatában meghatározott tesztek tervezése és tesztforgatókönyvek, tesztadatok kidolgozása, tesztek végrehajtása, kiértékelése, a teszteredmények alapján tesztjegyzőkönyvek elkészítése, részvétel a projektszervezetekben; f) a GIRO szolgáltatásainak nyújtását megvalósító rendszerek funkcionális és nem funkcionális rendszertesztjeinek (fejlesztői tesztek kivételével) tervezése, tesztforgatókönyvek elkészítése, tesztadatok kidolgozása, valamint a tesztek végrehajtása, kiértékelése, dokumentálása, valamint a teszteredmények alapján tesztjegyzőkönyvek elkészítése. Szükség esetén PF dokumentumok elkészítése; g) teszt automatizálási feladatok elvégzése: - automata tesztek technikai tervezése, - tesztek implementálása, ellenőrzése; h) automata tesztelési feladatok elvégzése: - üzleti alkalmazások automata tesztjeinek fejlesztéséhez szükséges specifikáció elkészítése, - tesztek futtatása, - tesztek kiértékelése; i) fejlesztések és belső projektek szakmai támogatása, szükség esetén a projektszervezetben való aktív részvétel; j) az elszámolásforgalmi oktatási (külső és belső) tematikák és anyagok összeállítása, oktatások megtartása; k) az ügyfelektől érkező kérdések, reklamációk kivizsgálásában való közreműködés; l) párhuzamos tesztelések üzleti támogatása; m) ügyfelekkel történő tesztelés szervezése. 6. Az informatikai ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai 6.1 Rendszerintegrációs főosztály Az IT ügyvezető igazgató közvetlen irányításával a szervezeti egység feladata a Társaság Informatikai stratégiájának figyelembe vételével az Igazgatóság által jóváhagyott éves terv és egyéb igények alapján felmerülő rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési feladatok (a tervezés, implementáció és dokumentációs, fejlesztői tesztelési tevékenységeket is beleértve) elvégzése. Feladata a területét érintő erőforrás becslések elkészítése, fejlesztési projektben való részvétel. A feladatok kiterjednek a Társaságban tervezett és már működő valamennyi külső és belső szolgáltatást megvalósító informatikai rendszerre, beleértve a leányvállalattal kötött kiszervezési szerződésből reá háruló feladatokat is. A rendszerintegrációs és fejlesztési feladatok magukba foglalják az átadott specifikációs anyagok alapján elvégzendő elemzési, tervezési és implementációs feladatokat, valamint az egyes rendszerek átadás-átvételi eljárását támogató eszközrendszer megtervezését és implementálását, illetve szükség esetén ezek harmadik félnél történő oldalszám: 21

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01.

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. Szabályzat 2/40 Tartalom 1. Szervezeti és mőködési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával.

BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával. BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. - 1 - Tartalom I.FEJEZET

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott alapító, Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Javadalmazási Politika

Javadalmazási Politika 5/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat Szövetkezeti Hitelintézetek, a Takarékbank és az összevont felügyelet alá tartozó Javadalmazási Politika Hatályba lépés idıpontja: Takarékbank Zrt. és a Takarékbank

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása A FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY székhelyintézményének referencia-intézményi projektjének

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/6368-1/2013. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2015. október 1. Kibocsátó: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR DR. KOVÁCS ÁDÁM GÁBOR * AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETE ** Doktori kutatásom témája az A Magyar egészségügyi rendszer igazgatását meghatározó jogszabályok vizsgálata közpénzügyi

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

MAGYAR BIZALMI VAGYONKEZELŐ ZRT

MAGYAR BIZALMI VAGYONKEZELŐ ZRT MAGYAR BIZALMI VAGYONKEZELŐ ZRT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. október 01. STEFÁN ÁGNES igazgatósági tag 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szabályzat célja A Magyar Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2008. március Engedély száma: Engedélyezem: dr. Lamperth Mónika Tartalom Bevezető 3 1. A KÉPZÉS CÉLJA 2.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

VDSZ Dunaújvárosi Gumigyártók Szakszervezete SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VDSZ Dunaújvárosi Gumigyártók Szakszervezete SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VDSZ Dunaújvárosi Gumigyártók SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A szakszervezete neve: Rövidítése: VDSZ Dunaújvárosi Gumigyártók Szakszervezete VDSZ Gumi Szakszervezet Székhelye: 1068 Budapest Benczúr u. 45.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Ifjúságnevelési, Közművelődési,

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt Controlling rendszer kiépítése és ehhez kapcsolódó rendszerfejlesztési és tanácsadói szolgáltatás ellátása tárgyú hirdetmény nélküli

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben