ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 12- i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Horváth László polgármester Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: BÖSZTT. munkaszervezete, Dr. Varga Tibor Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: - Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő- testület! A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének (továbbiakban: BÖSZ) áprilisi közgyűlésén a jelenlévők elhatározták a Zirci Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) megalakításának minél szélesebb konszenzuson alapuló újratárgyalását. A BÖSZ a csaknem 50 millió Ft.- os egyszeri, a megalakulás ösztönzését célzó támogatásról szóló pályázatot, a többcélú társulási, a még hiányzó mikrotársulási megállapodások, illetve a szükséges egyéb dokumentumok elkészítésével Dr. Varga Tibort, illetve a BÖSZ munkaszervezetét bízta meg. Nevezettek a polgármesterekkel, az érintett intézményvezetőkkel, valamint a BÖSZ Jegyzői Kollégiumával folyamatosan konzultálva elkészítették a május 17- ig benyújtandó pályázatot, illetve a fenti okiratok tervezetét. A Társulás Társulási Tanácsa az érintet önkormányzatok döntésének függvényében május 13- án tartja alakuló ülését A társulási megállapodás érvényességéhez azonban elengedhetetlen a társult önkormányzatok képviselő- testületeinek elfogadó döntése. Az alábbi társulási megállapodás- tervezet az egyeztetett, véglegesnek szánt változat. A Társulási Tanács alakuló ülésén történtekről természetesen pontosan tájékoztatom Tisztelt Képviselőtársaimat. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a fentiek merőben formai - előfeltétele a május 25-én kelt Zirc Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetésének kezdeményezése, hiszen ugyanazon feladatok ellátására ugyanazon kistérségben két bejegyzett társulás nem működhet. Kérem a határozati javaslatok megvitatását. Zirc, május 11. Horváth László polgármester - 2 -

3 Határozati javaslat../2005.(iv.12.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a 2004.május 25-én megalakult Zirc Kistérségi Többcélú Társulásnak az alapításkori feltételekkel nem kíván a tagja lenni, ezért kéri a törzskönyvi bejegyzés törlését, egyúttal jóváhagyja a megszüntető okirat tervezetét. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: azonnal Határozati javaslat../2005.(iv.12.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a beterjesztett Zirc Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodását, annak mellékleteivel együtt, az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. A testület úgy határoz, hogy a Zirc Városi Önkormányzat a Zirc Kistérség Többcélú Társulás tagja kíván lenni. A testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges adminisztratív teendőkről gondoskodjon és felhatalmazza, hogy a véglegesített társulási megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírásával lássa el. A testület egyetért azzal, hogy a többcélú kistérségi társulás a megalakulásával egyidejűleg pályázatot nyújtson bel a évi Kistérségi Ösztönző Támogatások elnyerésére. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban az önkormányzat nevében eljárjon, a szükséges adminisztratív teendőkről gondoskodjon és az önkormányzat képviseletében eljárjon. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: május

4 ZIRC KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A zirci kistérség önkormányzatai kinyilvánítják, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján társulási megállapodást kötnek az önkormányzati közszolgáltatások mind teljesebb körű közös ellátására, azok színvonalának emelése és gazdasági erőforrásaik felhasználás hatékonyságának növelése érdekében. A társulási megállapodásnál messzemenően törekszenek az együttműködésnek, a helyi önkormányzatok társulásairól szóló évi CXXXV. Törvényben megfogalmazott elvei, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Tv. rendelkezéseinek érvényesítésével. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A jelen megállapodás 4. pontjában, majd 1. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulást hoznak létre a kistérség területfejlesztési feladatainak összehangolt ellátására, valamint az önkormányzati közszolgáltatások folyamatosan bővítendő körű, fejlődő színvonalú biztosítására, amely célkitűzés felöleli a közös fejlesztési, szervezési és intézmény-fenntartási feladatokat. 2. A Társulás neve: Zirc Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 3. A Társulás székhelye: a.) 8420 ZIRC, Rákóczi tér 15/b. 4. A Társulás tagjai és azok székhelye: ÖNKORMÁNYZAT NEVE SZÉKHELYE KÉPVISELŐ POLGÁRMESTER Bakonybél 8427 Bakonybél, Jókai u.2. Baky György Bakonynána 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 31. Kropf Miklós Bakonyoszlop 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 26. Ifj. Wolf Ferenc Bakonyszentkirály 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69. Csillag Zoltán Borzavár 8428 Borzavár, Fő u. 43. Dombi László Csesznek 8419 Csesznek, Vár u. 42. Szalai Ferenc Csetény 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Albert Mihály Dudar 8416 Dudar, Rákóczi u. 19. Simon Mihály Eplény 8413 Eplény, Veszprémi u. 64. Fiskál János Jásd 8424 Jásd, Dózsa Gy. u. 1. Nagy Csaba Lókút 8425 Lókút, Bem u. 25. Surányi Mihály Nagyesztergár 8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58. Csaba Mihály Olaszfalu 8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17. Máhl Ferenc Pénzesgyőr 8426 Pénzesgyőr, Fő u. 41. Busz János Porva 8429 Porva, Kőrishegy u. 10. Répás Imre Szápár 8423 Szápár, Rákóczi u. 2. Fábik Ferenc Zirc 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Horváth László - 4 -

5 5. A Társulás működési területe: a évi CVII. Tv. mellékletében meghatározott Zirc Kistérség. 6. A Társulás bélyegzője: Zirc Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 7. A Társulás jogi személy, amelynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. 8. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai feladatait az önálló költségvetési szervként alapított és létrehozott munkaszervezet látja el. 9. A Társulás képviseletét a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén Elnökhelyettese, végső esetben, pedig a Társulás Tanácsa által megbízott polgármester látja el. 10. A jelen megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik. II. FEJEZET A TÁRSULÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEI 1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a jelen megállapodás I./1. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében természetesen a közösen ellátandó feladatok körének bővítése, a szervezeti homogenitás erősítése jegyében az alábbi közszolgáltatási területeken működnek együtt: a.) közoktatás b.) szociális c.) gyermekjólét d.) egészségügy e.) területfejlesztés f.) belső ellenőrzés 2. Az előző pontban foglalt feladatok ellátása során, az egyes közszolgáltatási funkciókkal való területi lefedettséghez igazodva, differenciáltan lát el döntéshozó, döntést végrehajtó és ellenőrző, illetve szervező, koordináló tevékenységet. III. FEJEZET A TÁRSULÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATAI A Társulás legfőbb feladata, hogy az önkormányzati közszolgáltatások terén a már működő és tervezett önkormányzati együttműködések területi kiterjedését és szervezeti, működési homogenitását megteremtse, biztosítva ezáltal racionálisabb és szakmailag magasabb szintű működését. OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI FELADATOK 1. A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói irányítási feladataival összefüggésben: a.) összehangolja a közoktatási terveket

6 b.) egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát és együttes javaslatot készít a térség, ezen belül a települések demográfiai adatai alapján a tanulócsoportok számára és létszámára, elemzi azok pályázati vállalásának teljesítését. c.) az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő szolgáltatási megoldásokat dolgoz ki, koordinálja a térségben jelentkező óvodáztatási feladatokat. d.) a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében kistérségi oktatási, fejlesztési tervet készít, javaslatot tesz a mikro, illetve makro térségi megállapodások megkötésére. e.) koordinálja az utazó pedagógusok, szakértők munkáját. f.) Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását. g.) térségi továbbképzések, konferenciák szervezése, rendezése. h.) térségi tanulmányi, tehetséggondozó és diák sport versenyek szervezése, rendezése. i.) térségi óvodavezetői, igazgatói, pedagógusi szakmai munkaközösségek működtetése. j.) szakmai Pedagógia Napok szervezése, rendezése. k.) pedagógiai kiadvány szerkesztése, kiadása. l.) e-tanulási adatbázis létrehozása, bevezetése, működtetése 2. A Társulás a közoktatási intézményi feladatait intézményi mikrotársulások útján látja el. A mikrotársulások felsorolását és az azokban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. 3. A Társulás a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében: a.) logopédiai ellátást, b.) gyógy-testnevelést biztosít. 4. A Társulat a 3. pontban felsorolt ellátásokat a Zirc Kistérségi Nevelési és Oktatási Központ szakszolgálati szervezete látja el. 5. A Társulat a pedagógiai szakszolgálati-feladatokat a kistérség nem valamennyi önkormányzatára kiterjedően látja el. A szakszolgálati feladatellátásában érintett, illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza. SZOCIÁLIS FELADATOK 1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 2. A Társulás vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit. 3. A Társulás gondoskodik a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel rendelkező időskorúak otthonának létrehozásának előkészítéséről, a tárgyi, személyi feltételek biztosításáról, az előkészítést követően dönt annak létrehozásáról és fenntartásáról

7 4. A Társulás a kistérség területén megszervezi a házi gondozást, a szükséges tárgyi, személyi feltételeket koordinálja. 5. A Társulás kistérségi szinten működteti a figyelőrendszeres gondozást. 6. A Társulás koordinálja a kistérségben a családsegítő központok létrehozását. 7. A Társulás segíti és koordinálja a térségben az etnikai programok kidolgozását. 8. A Társulás megszervezi és koordinálja a házi betegápolást a Zirc kistérségben, azokon a településeken, amelyeken ezt önállóan nem tudják biztosítani. 9. A Társulás megszervezi és koordinálja a szociális étkeztetést azokon a településeken, amelyeken ezt önállóan nem tudják biztosítani. 10. A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújt be. 11. A Társulás szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését értékelését és ellenőrzését. 12. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a kistérség önkormányzatai között, a szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen felmerülő viták elintézésében. 13. A Társulás a szociális alapfeladatok ellátásáról külön együttműködési megállapodással létrejött mikrotársulások révén gondoskodik. A külön megállapodásokat és a résztvevő önkormányzatok körét jelen megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK 1. A Társulás összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. 2. A Társulás közösen biztosít egyes gyermekjóléti alapellátásokat: - gyermekjóléti szolgálat, - gyermek napközbeni ellátása, - gyermekek átmeneti gondozása. 3. A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 4. A Társulás gyermekvédelmi pályázatokat nyújt be. 5. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára. 6. A Társulás a gyermekjóléti alapellátásokat mikrotársuások révén biztosítja. A külön megállapodásokat és a résztvevő önkormányzatokat a jelen megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza

8 EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK 1. A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség egészségügyi helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer működtetése az egészségre ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében. 2. A Társulás olyan figyelő-rendszert működtet, amely figyelemmel kíséri a szakellátás kapacitás kihasználtságát, összehangolja a kistérségi szakellátás kapacitás igényeket. 3. A Társulás dolgozza ki a kistérségre kiterjedő szolgáltatás-szervezési koncepciót, alapul véve a települési szolgáltatás-szervezési koncepciókat, illetve összehangolja a települési szolgáltatás-szervezési koncepciókat. 4. Az egészségügyi alapellátás körzetei kialakításának összehangolása. 5. Térségre kiterjedő illetékességgel rendelkező rehabilitációs bizottság működtetése. 6. A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése. 7. A Társulás gondoskodik a térségben az iskola-egészségügyi ellátás szervezéséről. 8. Pályázatot nyújt be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban részt vevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében. 9. Vizsgálják a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit. 10. A Társulás szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését és értékelését. 11. A Társulás összehangolt házi-orvosi központi ügyeletet működtet, teljes kistérségi lefedettséggel, kialakítja a mentőállomással közös diszpécser szolgálatot. A központi ügyelet működését biztosító külön együttműködési megállapodást jelen megállapodás 5. számú melléklet tartalmazza. 12. Egyeztető fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosítására kötött megállapodások során a kistérség önkormányzatai között esetlegesen felmerülő viták elintézésében. IV. FEJEZET A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATAI 1. A Társulás, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló, többször módosított évi XXI. Tv. 10/G. (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, megalakulásától, illetve az Államkincstár általi nyilvántartásba vételének időpontjától ellátja a Zirci Kistérségi Fejlesztési Tanácsnak a hivatkozott törvényben megállapított feladat- és hatáskörét

9 2. Az előző pontban foglaltaknak megfelelően a Társulás a Kistérségi Tanács eddigi működése során szerzett jogok és vállalt kötelezettségek tekintetében egyaránt jogutódnak tekinti magát. 3. A Társulás területfejlesztési feladatainak ellátásában együttműködik az egyes tagönkormányzatokkal, a kistérségben működő állai szervekkel, a gazdasági szervezetekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel. 4. A Társulás a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztések érdekében, a régió és a megye fejlesztési terveire figyelemmel, összehangolja a települési önkormányzatok és a kistérségben működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. 5. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait. 6. Gondoskodik a zirci kistérség 1998-ban elfogadott Hosszú távú Fejlesztési programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról. 7. Gondoskodik a zirci kistérség 1999-ben elfogadott Turizmusfejlesztési koncepciójának és programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról. 8. Figyelemmel kíséri a 2000-ban elfogadott Agrárstruktúra átalakítása és vidékfejlesztési program, valamint a 2004-ben elkészült kistérségi Gazdasági Operatív Program megvalósítását és szükségesség esetén gondoskodik azok felülvizsgálatáról. 9. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 10. A kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban. 11. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására. 12. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. 13. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében. 14. Forrásokat gyűjt a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. 15. Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél. 16. Koordinálja a kistérségben működő a területfejlesztésben érdekelt szervezetek tevékenységét, együttműködik az állami és civil szervezetekkel

10 17. Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. 18. Pályázatot nyújt be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. V. FEJEZET BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK 1. Szervezi a társult önkormányzatok intézményeinél a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, a cél-, téma- és utóvizsgálatot, továbbá a Polgármesteri Hivataloknál és a Körjegyzőségeknél függetlenített belső ellenőrzési feladatokat. 2. Pályázatot nyújt be a belső ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges költségek biztosítására. 3. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott ellenőr útján látja el. 4. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a kistérség nem valamennyi önkormányzatára kiterjedően látja el. 5. A belső ellenőrzési feladatok ellátásában együttműködő önkormányzatok, valamint intézményeik felsorolását a jelen megállapodás 6. számú melléklete tartalmazza. VI. FEJEZET A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE 1. A Társulásban résztvevő települések önkormányzati képviselő-testületei, a saját Szervezeti és Működési Szabályzatuk által előírt minősített többségű határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 2. A Társulás tagjai a saját belső szabályzataik szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó döntéseiket. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 1. A Társulásból bármelyik tagönkormányzat kiválhat, képviselő-testületének a saját Szervezetis és Működési Szabályzatában előírt minősített többségű határozatával, év végén. A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően írásban kell bejelenteni a Társulási tagok mindegyikének, valamint a Társulás képviseletét ellátó személyeknek. 2. A Társulási tagság megszűnik, ha a település összeolvad, egyesül, vagy megszűnik. 3. A Társulási tagság megszűnhet kizárással a naptári év végével azon tag esetében, amely a megállapodás alapján vállalt kötelezettségeit ismételt felhívásra nem teljesítette. A kizáráshoz a Társulás Tanácsának minősített többségű döntése szükséges, amelyet

11 megelőz a kizárás mellett szavazó tagok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott, kizárásra irányuló határozata. 4. Nem szüntethető meg a tagsága kilépéssel a visszatérítendő támogatásban részesült azon önkormányzatnak, amely a visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette. A TAGOK NYILVÁNTARTÁSA 1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és a szavazati arányok megállapításának alapja. 2. A tagnyilvántartást, jelen megállapodás 1. számú melléklete a következők szerint tartalmazza: a.) az önkormányzat megnevezése, székhelye és lakosságának lélekszáma b.) belépés időpontját 3. A tagnyilvántartást a Társulás munkaszervezete vezeti. VII. FEJEZET A TÁRSULÁS SZERVEZETE 1. A Társulás szervei a Társulás Tanácsa, Elnöke, Elnökhelyettesei, Pénzügyi bizottság, valamint a Társulás munkaszervezete. 2. Társulási Tanács a Társulás vezető szerve, tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A polgármester akadályoztatása esetén az adott település képviselőtestületének alpolgármestere jár el felhatalmazás nélkül. A tisztségviselők akadályoztatása esetén, külön felhatalmazással bármely képviselő-testületi tag eljárhat. Ez esetben a meghatalmazást írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell pontosan a meghatalmazás terjedelmét. 3. A Társulás Elnöke egyben az Elnökség elnöke. Az Elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából választja az önkormányzati választási ciklus időtartamára. Az Elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás Elnökének megválasztásához a Társulás összes szavazatához viszonyított minősített többség szükséges. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás elnökhelyettese látja el. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 4. A Társulás 2 fő Elnökhelyettest választ a Tanács soraiból az önkormányzati választási ciklus időtartamára. Az Elnökhelyettesek személyére a Társulás bármely tagja javaslatot tehet. Az Elnökhelyettesek megválasztásához a Társulás összes szavazatához viszonyított minősített többség kell. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg azt, hogy a két Elnökhelyettes közül melyik helyettesíti akadályoztatása esetén az Elnököt. 5. A Társulás a tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére a Tanács soraiból 3 tagú Pénzügyi bizottságot alakít. A Pénzügyi bizottság részletes feladatait a Tanács a

12 Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. Az ügyrendjét a Pénzügyi bizottság maga határozza meg. 6. A Társulás Munkaszervezete A Tanács saját, költségvetési szervként alapított munkaszervezetet hoz létre. 7. A munkaszervezet feladatai a.) elkészíti, vagy elkészítteti a Társulás pályázatait, és végzi azokat a szakmai feladatokat, mellyel a Társulás megbízza. b.) ellátja a Társulás költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat. c.) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, d.) ellátja a mikrotársulások adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, e.) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, f.) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében, g.) a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbízást vállalhat, h.) ellátja a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége működésével kapcsolatos feladatokat. 8. A munkaszervezet szakmai keresztmetszetét, létszámát és a foglalkoztatás módját, valamint részletes feladatait a Tanács határozza meg az Alapító Okiratában és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában. 9. Az alapvető munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője tekintetében a Tanács és az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 10. A munkaszervezet alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője gyakorolja. VIII. FEJEZET A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 1. A Társulás Tanács a társulás döntéshozó szerve. 2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: a.) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal. b.) A többcélú kistérségi társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetekben. c.) a Társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára, annak kézhezvételétől számított 5 napon belül

13 d.) A Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 5 napon belül. 3. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 4. A Társulási Tanács a.) zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonást, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásban nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor. b.) Zárt ülést rendelhet el: a vagyonával való elrendelés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sért. 5. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy jegyzőkönyvet az Elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének és a Társulás tagjainak. 6. A Társulási Tanács üléseit az Elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az öt helyettesítő elnökhelyettes hívja össze és vezeti le. A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a jelenléti ív alapján kell megállapítani. 7. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van és az összes szavazatok több mint a felével rendelkeznek. 8. A Kistérségi Fejlesztési Tanács feladat- és hatáskörében eljárva a többcélú kistérségi társulási tanács ülésein biztosítja az évi XXI. Tv. 10/D. -ában felsorolt szervezetek tanácskozási jogát, illetve munkaszervezete útján a konzultációs jog gyakorlását. A TAGOK SZAVAZATAINAK SZÁMA 1. A Társulási Tanácsban minden társulási tagnak egy szavazata van. A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSEIHEZ SZÜKSÉGES SZAVAZATOK SZÁMA 1. A Tanács döntéseit általában a jelenlévő tagok több mint felének egynemű döntésével hozza. 2. A Tanács határozatainak meghozatalához minősített, az összes tag 2/3-nak egynemű szavazata szükséges: a.) a hatáskörébe tartozó választásnál. 3. A tagok egyhangú szavazata szükséges: a.) A Kistérségi Fejlesztési Tanács feladat- és hatáskörében, az évi XXI. Tv. 10/C. -ában megjelölt kérdésekben. b.) A Társulás tagjait egyenként évi Ft-nál magasabb összeggel terhelő eseti hozzájárulási befizetésről szóló döntés

14 c.) Az Ft-ot meghaladó összegű kötelezettségvállalás esetén. 4. Az előző 3. pontban felsorolt ügyekben, amennyiben nem jön létre egyhangú döntés, az Elnök lehetőleg 5 napon belülre, de legkésőbb 30 napon belülre megismételt tanácsülést köteles összehívni. A megismételt ülésen a 3. pontban nevesített kérdésekben a Tanács 2/3-os minősített többséggel dönt. 5. a.) Az egyes mikrotársulások feladatköréhez kapcsolódó kérdéseknél csak azon tagok rendelkeznek szavazati joggal, akik az adott társulásnak is tagjai. A többi tag csak tanácskozási joggal vesz rész az ügy tárgyalásában. b.) Az a.) pontban megjelölt esetben a döntéshozatalra az adott mikrotársulás Társulási Megállapodása érvényes. IX. FEJEZET A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI 1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában. 2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 3. Teljes joggal képviseli a Tanácsülésen képviselője útján a saját önkormányzata érdekeit. 4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 5. Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit. 6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 8. A Tanácsülés döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.). 9. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 10. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére, 11. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. A TÁRSULÁS TAGJAINAK KÖTELEZETTSÉGEI 1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása

15 2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 4. A Társulás határozatainak végrehajtása. 5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás vezetőjével való egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 6. Befizetési kötelezettségek teljesítése. 7. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 8. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 9. A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak saját képviselőtestületeinek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. 10. A Társulási Tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot a többcélú társulás tevékenységéről. X. FEJEZET A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA 1. A Társulás Tanácsa éves költségvetést készít, amelyet külön költségvetési határozatba foglal. 2. A Társulás a költségvetésnek összeállítását, a költségvetési határozat megalkotását, az erről szóló információszolgáltatást, valamint a beszámolási kötelezettségét az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv vonatkozó rendelkezései szerint teljesíti. 3. A Társulás költségvetésének forrásai: a.) állami költségvetés támogatása. b.) a Társulás pályázatok útján nyert bevételei. c.) külső szervezetek költségvetési befizetései. d.) a Társulás tagjainak költségvetési hozzájárulásai. 4. A Társulás tagjai településük lélekszáma arányában teljesítik költségvetési hozzájárulásukat. 5. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy évente 150Ft/fő hozzájárulást fizetnek be a Társulás költségvetésébe. 6. A évben a Társulási tagok a II. félévre, időarányosan 75 Ft/fő hozzájárulást teljesítenek szeptember 1-ig

16 7. A Tanács a Társulás költségvetésének összeállításakor évente felülvizsgálja a Társulási tagok hozzájárulásának mértékét. 8. A Tanács a költésvetésének összeállításakor, a költségvetési törvény, valamint a Társulás pénzügyi-gazdasági helyzetének ismeretében dönt állami normatív társulási támogatás felhasználásának elveiről és módjáról szem előtt tartva az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, valamint a mikrotársulások útján ellátott feladatainak támogatási igényeit. 9. A Többcélú Társulás tagjai a jelen megállapodás 5. és 6. pontban megállapított költségvetési befizetésén kívül, csak azon mikrotársulásnál köteles hozzájárulást teljesíteni, amelynek feladatellátására társultak. 10. A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzését a Társulás Pénzügyi Bizottsága a belső ellenőrzéssel együttműködve végzi. 11. A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységének vizsgálatát az Állami Számvevőszék látja el. XI. FEJEZET A TÁRSULÁS VAGYONA 1. A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységének eredményeként létrejövő vagyon a Társulás vagyona. 2. A vagyont a Társulás megszűnése esetén a Társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásuk arányában kell felosztani. 3. A Társulásból való kiválás olyan esetében, amely nem jár Társulás megszűnésével, a kilépő tag részére járó vagyonhányad pénzbeli ellenértékét oly módon kell visszaszolgáltatni, hogy az ne veszélyeztesse a Társulás további működését. XII. FEJEZET A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 1. A Társulás megszűnik, ha: a.) a Társulás megszűnését valamennyi tagjának képviselő-testülete, minősített többséggel hozott határozatával kimondja. b.) A Társulásban csak egy tag marad. 2. A Társulás tagjai a jelen megállapodás elfogadásával vállalja a Társulásban legalább három évre történő együttműködést. XIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá

17 2. E Társulási Megállapodás mellékletei: 1. sz. melléklet: Társulási tagok jegyzéke (neve, székhelye, lakosság száma) 2. sz. melléklet: Oktatási mikrotársulások és az abban együttműködő önkormányzatok felsorolása 3. sz. melléklet: A szakszolgálati feladatellátásban együttműködő önkormányzatok felsorolása 4. sz. melléklet: a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat intézményi társulásról szóló megállapodások 4.a.) Nappali ellátás feladatellátása 4.b.) Házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatellátása 4.c.) Gyermekek napközbeni ellátása 4.d.) A Szociális Szolgáltató Központ Intézményi Társulás Olaszfalu 5. sz. melléklet: a központi orvosi ügyeleti társulás létrehozásáról szóló megállapodás 6. sz. melléklet: A belső ellenőrzési feladatok ellátásában együttműködő települések és az ellenőrzéssel érintett intézmények felsorolása 7. sz. melléklet: A Társulási Megállapodást jóváhagyó önkormányzati képviselőtestületi határozatok 3. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az évi LXV. Tv., az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. és a évi CVII. Tv., valamint az SZMSZ rendelkezései az irányadók. 4. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Zirc, május 13. Záradék A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait és önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek aláírásukkal látják el. Bakonybél Község Bakonynána Község Bakonyoszlop Község Polgármestere Polgármestere Polgármestere Kt. hat.: Kt. hat.: Kt. hat.:

18 Bakonyszentkirály Község Borzavár Község Csesznek Község Polgármestere Polgármestere Polgármestere Kt. hat.: Kt. hat.: Kt. hat.: Csetény Község Dudar Község Eplény Község Polgármestere Polgármestere Polgármestere Kt. hat.: Kt. hat.: Kt. hat.: Jásd Község Lókút Község Nagyeszergár Község Polgármestere Polgármestere Polgármestere Kt. hat.: Kt. hat.: Kt. hat.: Olaszfalu Község Pénzesgyőr Község Porva Község Polgármestere Polgármestere Polgármestere Kt. hat.: Kt. hat.: Kt. hat.: Szápár Község Polgármestere Kt. hat.: Zirc Város Polgármestere Kt. hat.:

19 1. SZÁMÚ MELLÉKLET ÖNKORMÁNYZAT NEVE KÉPVISELŐ POLGÁRMESTER SZÉKHELYE LÉLEKSZÁM JAN. 1. BELÉPÉS IDŐPONTJA Bakonybél Baky György 8427 Bakonybél, Jókai u Bakonynána Kropf Miklós 8422 Bakonynána, Alkotmány u Bakonyoszlop Ifj. Wolf Ferenc 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u Bakonyszentkirály Csillag Zoltán 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u Borzavár Dombi László 8428 Borzavár, Fő u Csesznek Szalai Ferenc 8419 Csesznek, Vár u Csetény Albert Mihály 8417 Csetény, Rákóczi u Dudar Simon Mihály 8416 Dudar, Rákóczi u Eplény Fiskál János 8413 Eplény, Veszprémi u Jásd Nagy Csaba 8424 Jásd, Dózsa Gy. u Lókút Surányi Mihály 8425 Lókút, Bem u Nagyesztergár Csaba Mihály 8415 Nagyesztergár, Radnóti u Olaszfalu Máhl Ferenc 8414 Olaszfalu, Váci M. u Pénzesgyőr Busz János 8426 Pénzesgyőr, Fő u Porva Répás Imre 8429 Porva, Kőrishegy u Szápár Fábik Ferenc 8423 Szápár, Rákóczi u Zirc Horváth László 8420 Zirc, Március 15. tér Összesen: Összesen:

20 2. SZÁMÚ MELLÉKLET OKTATÁSI MIKROTÁRSULÁSOK ÉS AZ ABBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ ÖNKORMÁNYZATOK FELSOROLÁSA a. Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községek Közoktatási Intézményi Társulás: i. Bakonyszentkirály Község Önkormányzata ii. Bakonyoszlop Község Önkormányzata iii. Csesznek Község Önkormányzata b. Zirc és Környéke Közoktatási Társulás a.) 2. Bakonynána Község Önkormányzata (8422 Bakonynána, Alkotmány u. 31.) b.) Dudar Község Önkormányzata (8416 Dudar, Rákóczi u. 19.) c.) Lókút Község Önkormányzata (8425 Lókút, Bem u. 15.) d.) Nagyesztergár Község Önkormányzata (8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.) e.) Olaszfalu Község Önkormányzata (8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17.) f.) Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.)

21 3. SZÁMÚ MELLÉKLET A PEDAGÓGAI SZAKFELADATOK KÖZÖS ELLÁTÁSÁBAN RÉSZVEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK 1. Bakonynána Község Önkormányzata 2. Bakonyoszlop Község Önkormányzata 3. Bakonyszentkirály Község Önkormányzata 4. Csesznek Község Önkormányzata 5. Dudar Község Önkormányzata 6. Lókút Község Önkormányzata 7. Nagyesztergár Község Önkormányzata 8. Olaszfalu Község Önkormányzata 9. Zirc Város Önkormányzata

22 4.a.) SZÁMÚ MELLÉKLET M E G Á L L A P O D Á S Nappali ellátás feladat ellátására Az Ötv. 81../1/ bekezdése értelmében az Önkormányzatok az évi III. törvényben (Szociális ellátásokról szóló tv., a továbbiakban Sztv.) meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat szerződés útján is biztosíthatják. 1.) Szerződő felek: - Bakonynána Község Önkormányzata 8422 Bakonynána, Alkotmány u.3. képviselője: Kropf Miklós polgármester - Nagyesztergár Község Önkormányzata 8415 Nagyesztergár, Radnóti u.2. képviselője: Csaba Mihály polgármester - Olaszfalu Község Önkormányzata 8414 Olaszfalu, Váci M.u.17. képviselője: Máhl Ferenc polgármester - Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviselője: Horváth László polgármester 2.) A megállapodás az Sztv. 65/F. -ában meghatározott nappali ellátás feladat szervezésére, ezen feladat ellátására irányul a szerződő Önkormányzatok között. 3.) Zirc Városi Önkormányzat biztosítja a nappali ellátás feladat ellátását saját intézményén a Szociális Szolgáltató Központon keresztül. A Szociális Szolgáltató Központ ezen feladatok ellátására főállású szakembert foglalkoztat a jogszabályban előírtaknak megfelelően. A nappali ellátás biztosításának kezdő időpontja: szeptember 1. 4.) A nappali ellátás tevékenységi köre a szerződő Önkormányzatok közigazgatási területén élő, állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személyekre terjed ki. 5.) A nappali ellátást nyújtó intézmény célja, hogy a saját otthonukban élő k részére biztosítson lehető séget: a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 6.) A Szociális Szolgáltató Központ a nappali ellátást az étkezésért fizetendő - térítési díj ellenében biztosítja, melynek mértékét Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg minden év január 1. napjával, az Sztv.-ben meghatározottak szerint. 7.) A Szociális Szolgáltató Központ a nappali ellátás működéséről évente egy alkalommal - a tárgyévet követő I. negyedévben beszámol a szerződő Önkormányzatoknak, igény esetén évközben - tájékoztatást nyújt. 8.) A Szociális Szolgáltató Központ feladata a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás. 9.) Zirc Városi Önkormányzat a nappali ellátás feladat működésének költségeit a központi költségvetésben meghatározott normatíva és a tényleges kiadás különbözetének arányában

23 biztosítja, melyhez a társult önkormányzatok a területükről ellátott személyek számát figyelembe véve járulnak hozzá minden hónap 25-ig. 10.) Jelen megállapodást szerződő felek határozatlan időre kötik azzal a feltétellel, hogy a megállapodást bármely fél felmondhatja 6 hónapos felmondási határidő mellett tárgyév június 30., illetve december 31. napjával. A fenti megállapodást Bakonynána Község Önkormányzata./2005.(...) Kt.számú határozatával, Nagyesztergár Község Önkormányzata./2005.(...) Kt.számú határozatával, Olaszfalu Község Önkormányzata./2005.(...) Kt.számú határozatával, Zirc Városi Önkormányzat../2005.(...) Kt.számú határozatával jóváhagyta: Zirc, május... Bakonynána Község Önkormányzata... Nagyesztergár Község Önkormányzat. Olaszfalu Község Önkormányzata.. Zirc Városi Önkormányzat

24 1. számú melléklet A nappali ellátás célja: A nappali ellátást nyújtó intézmény célja, hogy a saját otthonukban élők részére biztosítson lehetőséget: a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az ellátottak köre: Az Idősek klubja a 18. életévét betöltött, egészségi állapota vagy idős kora miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes, szerződő önkormányzatok területén lakhellyel rendelkező személyek napközbeni gondozására, tartózkodására szolgál. Az Idősek klubjába felvehető az a 3. életévét betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista lakos, aki a fent említett támogatást igényli és rászorul. Feladatai: Az Idősek klubja olyan intézmény, amely az ellátást igénybevevők részére egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Az Idősek klubjában dolgozók főbb feladatai: Igény szerint meleg étel, illetve hideg vacsora biztosítása Szabadidős programok szervezése Szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény dolgozói az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközöket biztosítanak, rendezvényeket, előadásokat, filmklubot szerveznek. Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése. Az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségek megszervezése

25 Hivatalos ügyek intézésének segítése A hivatalos ügyek intézése közé tartozik az érdekvédelmi, ill. szociális ügyintézés, gyógyszer felíratás. Munkavégzés lehetőségének szervezése A munkavégzésen elsősorban az ellátást igénybevevők foglalkozatását érthetjük. Gondolhatunk itt a kézimunkára, kisebb kézműves feladatokra, kisebb virágoskert, konyhakert művelésére stb. Életvitelre vonatkozó tanácsok, életvezetés segítése Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. Vezetik az előírt adminisztrációt. M E G Á L L A P O D Á S Házi segítségnyújtás és étkeztetés feladat ellátására 4.b.) SZÁMÚ MELLÉKLET

26 Az Ötv. 81../1/ bekezdése értelmében az Önkormányzatok az évi III. törvényben (Szociális ellátásokról szóló tv., a továbbiakban Sztv.) meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat szerződés útján is biztosíthatják. 1.) Szerződő felek: - Bakonybél Község Önkormányzata 8427 Bakonybél, Jókai u.2. képviselője: Baky György pogármester - Borzavár Község Önkormányzata 8428 Borzavár, Fő út 33. képviselője:dombi László polgármester - Eplény Község Önkormányzata 8413 Eplény, Veszprémi u.64. képviselője: Fiskál János polgármester - Pénzesgyőr Község Önkormányzata 8426 Pénzesgyőr, Fő u.41. képviselője: Busz János Sándor polgármester - Porva Község Önkormányzata 8429 Porva, Kőrishegy u. 10. képviselője: Répás Imre polgármester - Zirc Város Önkormányzata 8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviselője: Horváth László polgármester 2.) A megállapodás az Sztv ában meghatározott étkeztetés ellátására irányul Eplény Község Önkormányzata tekintetében és a 63. -ában meghatározott házi segítségnyújtás feladat megszervezésére, ezen feladat ellátására irányul a szerződő Önkormányzatok között. 3.) Zirc Város Önkormányzata biztosítja az étkeztetés és házi segítségnyújtás feladat ellátását saját intézményén a Szociális Szolgáltató Központon keresztül. A Szociális Szolgáltató Központ ezen feladatok ellátására főállású szakembert foglalkoztat a jogszabályban előírtaknak megfelelően. Az étkeztetés ellátásának kezdő időpontja: folyamatos A házi segítségnyújtás szolgáltatási feladatainak kezdő időpontja: szeptember 1. 4.) Az étkeztetés tevékenységi köre Eplény Község közigazgatási területén, a házi segítségnyújtás tevékenységi köre a szerződő Önkormányzatok közigazgatási területén élő, állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személyekre terjed ki. 5/a.) A szociális étkeztetés célja, hogy legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítson azok számára, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. 5/b.)A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról az időskorú emberekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához

27 6.) A Szociális Szolgáltató Központ az étkeztetést és a házi segítségnyújtást térítési díj ellenében biztosítja, melynek mértékét az érintett Önkormányzatok Képviselő-testületei állapítják meg minden év január 1. napjával, az Sztv.-ben meghatározottak szerint. 7.) A Szociális Szolgáltató Központ az étkeztetés és házi segítségnyújtás működéséről évente egy alkalommal - a tárgyévet követő I. negyedévben beszámol a szerződő Önkormányzatoknak, igény esetén évközben - tájékoztatást nyújt. 8.) A Szociális Szolgáltató Központ feladata a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás. 9.) Zirc Város Önkormányzata az étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladat működésének költségeit a központi költségvetésben meghatározott normatíva és a tényleges kiadás különbözetének arányában biztosítja, melyhez a társult önkormányzatok a területükön ellátott személyek számát figyelembe véve járulnak hozzá minden hónap 25-ig. 10.) Jelen megállapodást szerződő felek határozatlan időre kötik azzal a feltétellel, hogy a megállapodást bármely fél felmondhatja 6 hónapos felmondási határidő mellett tárgyév június 30., illetve december 31. napjával. A fenti megállapodást Bakonybél Község Önkormányzata./2005.(...) Kt.számú határozatával, Borzavár Község Önkormányzata./2005.(...) Kt.számú határozatával, Eplény Község Önkormányzata./2005.(...) Kt.számú határozatával, Pénzesgyőr Község Önkormányzata./2005.(...) Kt.számú határozatával, Porva Község Önkormányzata./2005.(.) Kt.számú határozatával, Zirc Város Önkormányzata../2005.(...) Kt.számú határozatával jóváhagyta: Zirc, május... Bakonybél Község Önkormányzata... Borzavár Község Önkormányzat... Eplény Község Önkormányzata Pénzesgyőr Község Önkormányzata.. Porva Község Önkormányzata Zirc Város Önkormányzata 1. számú melléklet Szociális étkeztetés A szociális étkeztetés célja, hogy legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítson azok számára, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. Az ellátottak köre:

28 Szociális étkeztetést kell biztosítani annak a zirci, eplényi igénylő nek, illetve az általa eltartottnak, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes a napi egyszeri meleg étkezésrő l gondoskodni. Lehető séget kell biztosítani továbbá a településen fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére az étkezés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. 2. számú melléklet A házi segítségnyújtás szolgálat házi szociális gondozójának feladatai: A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról az időskorú emberekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak

29 azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó tevékenységek: a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása az orvos által javasolt gondozási, ápolási feladatok elvégzése segítségnyújtás a higiénia megtartásában közreműködés az ellátott háztartásának vitelében (bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása) segítségnyújtás a gondozottnak a környezetével való kapcsolattartásában segítségnyújtás a gondozottnak az őt érintő vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató, rehabilitációs programok szervezésében a gondozott segítése a számára szükséges szociális ellátáshoz való hozzájutásban előgondozást végző személlyel való együttműködés. A biztosított szolgáltatás formái: A.) Fizikai ellátás Célja: a létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. Az idős emberek saját otthonukban megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhatnak, ha: - Biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet B.) Mentális gondozás Célja: - Az idős ember személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozása - Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban - Krízishelyzet kialakulásának megelőzése - Az izoláció veszélyének elkerülése C.) Egészségügyi ellátás Feladata: - Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszer kiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás