ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások"

Átírás

1 2010/26. szám Budapest, november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2008. (OT 4.) ORFK utasítás módosításáról 2010/26. szám Budapest, november 05.

2 2 I. rész UTASÍTÁSOK Szám: 46/2010. Jóváhagyom: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter sk november 3. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 46/2010. (OT 26.) ORFK UTASÍTÁSA az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2008. (OT 4.) ORFK utasítás módosításáról A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 6. (3) bekezdésének d) pontja szerinti feladatkörömben eljárva, az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2008. (OT 4.) ORFK utasítás (a továbbiakban: ORFK SzMSz) módosításáról kiadom az alábbi u t a s í t á s t : 1. Az ORFK SzMSz 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az ORFK szervezeti felépítését ezen utasítás 1. számú melléklete, a szervezeti ábráját a 6. számú melléklete, a részletes szervezeti struktúrát és a rendszeresített beosztásokat a szervezési állománytáblázat tartalmazza. 2. Az ORFK SzMSz 8. pontjának l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [8. Az országos rendőrfőkapitány] l) működteti a Rendőrség humán-egészségügyi alapellátó (orvosi, pszichológiai), valamint közegészségügyi-járványügyi és munkavédelmi felügyeleti rendszerét.

3 3 3. Az ORFK SzMSz 12. pontjának c) és d) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: [12. Az országos rendőrfőkapitány] meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási és felújítási jellegű középtávú és éves terveit, biztosítja azok költségvetési fedezetét; c) felelős a Rendőrség beruházási és felújítási költségvetési előirányzatainak felhasználásáért, a jogszabályokban előírt egyeztetések elvégzéséért; 4. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 13/A. ponttal egészül ki: 13/A. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Ügyrendje tartalmazza az ORFK-nál és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv között megkötött megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerveinél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátók feladatkörének és munkakörének meghatározását. 5. Az ORFK SzMSz 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 14. Az országos rendőrfőkapitány munkáltatói jogkörét a hivatásos, kormánytisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban, állami irányítás egyéb jogi eszközeiben és a belső normákban meghatározottak szerint gyakorolja. 6. Az ORFK SzMSz 15. pontja a következő új d)-e) alpontokkal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi d)-g) alpontok számozása f)-i) alpontokra módosul [15. Az országos rendőrfőkapitány elkészíti az országos rendőrfőkapitány-helyettesek és egyéb tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásokat betöltők minősítését, illetve szolgálati jellemzését. Elvégzi az alábbi vezetők teljesítményértékelését:] d) a Titkársági Főosztály vezetője; e) a Szóvivői Iroda vezetője; 7. Az ORFK SzMSz 16. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg pedig a 16. pont az alábbi d) és e) alpontokkal egészül ki: [16. Az országos rendőrfőkapitány] a) kezdeményezi a Rendőrség működését, feladatkörét érintő jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megalkotását, módosítását, hatályon kívül helyezését, nemzetközi szerződések megkötését, módosítását vagy hatályon kívül helyezését; d) az EU szervei által kiadott normák alapján javaslatot tesz a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei és a belső rendelkezések jogharmonizációs célú módosítására, illetve deregulációjára; e) felkérésre képviseletet biztosít az EU Tanácsának és Bizottságának munkacsoportjaiban.

4 4 8. Az ORFK SzMSz 17. pontja o) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg az ORFK SzMSz 17. pontja a következő p) alponttal egészül ki: [17. Az országos rendőrfőkapitány] o) a rendészeti szakközépiskolák felett gyakorolja a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló miniszteri együttes rendeletben meghatározott fenntartói jogköröket; p) ellátja az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: ORFK- OBB) elnöki tisztségét. 9. Az ORFK SzMSz 19. pontját megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép: Adat- és minősített adatvédelem, iratkezelés 10. Az ORFK SzMSz 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 19. Az országos rendőrfőkapitány a) gondoskodik a Rendőrség személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos tevékenységének törvényességéről, megbízza a Rendőrség belső adatvédelmi felelősét, kiadja a Rendőrség Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát; b) a minősített adatot kezelő szerv vezetőjeként felel a minősített adatok védelméhez szükséges személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételek kialakításáért, gondoskodik a nemzeti és külföldi minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásáról, a minősítési jogkörök törvényes meghatározásáról, a Rendőrség Biztonsági Szabályzatának kiadásáról, kinevezi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet egyetértésével a Rendőrség biztonsági vezetőjét, gyakorolja a minősített adatkezelő szerv vezetőjét megillető hatásköröket; c) kijelöli a Rendőrség informatikai biztonsági felelősét, kiadja a Rendőrség Informatikai Biztonsági Szabályzatát, d) felel az iratok nyilvántartásának megszervezéséért, szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, elektronikus iratkezelés esetén a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési szoftver használatáért, kiadja a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatát, kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt. 11. Az ORFK SzMSz 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 25. A magánnyomozói tevékenységet folytató vállalkozás, illetve a magánnyomozó tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos összeférhetetlenségi okok esetén az országos rendőrfőkapitány megbízása alapján a bűnügyi főigazgató, a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás, illetve a személy- és vagyonvédelmi tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos összeférhetetlenségi okok esetén pedig a rendészeti főigazgató jelöli ki az ellenőrzésre jogosult szervet. 12. Az ORFK SzMSz 27. pontjának d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5 5 [27. A rendészeti főigazgató:] d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján a felügyeleti szerv vezetőjének jogkörében jogosult az eljáró hatóság vezetőjének a közigazgatási hatósági eljárásból való kizárásáról hozott határozatát kiadmányozni; 13. Az ORFK SzMSz 27. pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [27. A rendészeti főigazgató:] f) az országos rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozási jogkört gyakorol a sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítésével kapcsolatos közigazgatási eljárásokban. 14. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 27/A. ponttal egészül ki: 27/A. A bűnügyi főigazgató kiadmányozza és továbbítja a felettes ügyészhez a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, valamint a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságok által folytatott nyomozások során tett ügyészi utasítás ellen felterjesztett előterjesztésre vonatkozó ténybeli és szakmai álláspontot. 15. Az ORFK SzMSz 28. pontjának bevezető mondatrésze, valamint a) alpontja az alábbiak szerint módosul: [28. A bűnügyi főigazgató, illetve a rendészeti főigazgató:] a) jogosult a Rendőrség hatáskörébe tartozó egyes bűncselekmények nyomozását ideiglenesen valamely megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság hatáskörébe utalni, továbbá országos rendőr-főkapitánysági hatáskörbe vonni; 16. Az ORFK SzMSz 29. pontjának c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg az ORFK SzMSz 29. pontja az alábbi új, d) alponttal egészül ki: [29. A gazdasági főigazgató:] c) jogosult a beszerzéshez szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén a rendszeresítési kezdeményezést ellenjegyezni; d) rendszeresítési eljárás, alkalmazásba vétel megindításának országos rendőrfőkapitányi jóváhagyását és a beszerzésre vonatkozó miniszteri megbízást követően intézkedik a beszerzési eljárás lefolytatására. 17. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 32/A-32/E. pontokkal egészül ki: 32/A. Az országos rendőrfőkapitány nevében és megbízásából az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője jogosult az érdemi döntésről szóló határozat, valamint az eljárás felfüggesztéséről, valamint megszüntetéséről szóló végzések kivételével az Rtv. 92. (1)

6 6 bekezdésének második fordulatában meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban a végzések meghozatalára. 33/A. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője az országos rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozási jogkört gyakorol a) a közúti közlekedéssel kapcsolatos, közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben; b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok által, közlekedési baleset következtében bekövetkezett rendkívüli haláleset kivizsgálásával összefüggésben lefolytatott közigazgatósági hatósági eljárásokban; c) az utak építési engedélyezési eljárásában a szakhatósági állásfoglalások vonatkozásában. 33/B. Az ORFK-OBB a) ügyvezető elnöki tisztségét az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője; b) főtitkári tisztségét az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeleti és Balesetmegelőzési Osztályának vezetője látja el. 33/C. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály vezetője az országos rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza: a) a nukleáris létesítményekkel és a nukleáris anyagokkal kapcsolatos első fokú, illetve másodfokú közigazgatási döntéseket; b) a gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek felszerelésére és használatára, valamint a hatáskörébe tartozó közúti közlekedés biztonságára vonatkozó, első fokon hatáskörébe utalt határozatokat, végzéseket; c) a lefoglalt és az elkobzott kábítószerek megsemmisítéstől eltérő felhasználásával összefüggő első fokú hatáskörben hozott döntéseket. 33/D. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti Osztály vezetője az országos rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza: a) a lőfegyverekkel, a fegyverekkel, a lőszerekkel és a lőterekkel kapcsolatos másodfokon hatáskörébe utalt ügyekben hozott döntéseket; b) az atomenergia alkalmazásával összefüggő közigazgatási hatósági, szakhatósági feladatok során első fokon hatáskörébe utalt ügyekben hozott döntéseket; c) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos másodfokon hatáskörébe utalt ügyekben hozott döntéseket; d) a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök kivitelével és behozatalával kapcsolatos engedélyezési eljárások során első fokon hozott szakhatósági állásfoglalásokat; e) a polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos első- és másodfokon hatáskörébe utalt döntéseket; f) a kábítószerekkel, a pszichotróp anyagokkal és a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos első fokon hatáskörébe utalt hatósági bizonyítványokat és szakhatósági állásfoglalásokat. 33/E. Az országos rendőrfőkapitány nevében és megbízásából az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztályának vezetője kiadmányozza

7 7 a) a biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárás során a biztonságos őrzés és tárolás feltételeinek való megfelelőség tárgyában kiadandó szakhatósági állásfoglalást; b) az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe utalt, a rendkívüli haláleset a közlekedési baleset következtében beállt rendkívüli haláleset kivételével kivizsgálása érdekében megindított közigazgatási hatósági eljárás során készülő határozatokat, végzéseket. 18. Az ORFK SzMSz 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 34. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály vezetője tanácskozási joggal képviseli az ORFK-t a Befogadó Nemzeti Támogatás egyes kérdéseiről szóló jogszabály alapján létrehozott Tárcaközi Tervező Bizottság ülésein. 19. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 34/A-34/B. pontokkal egészül ki: 34/A. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály ellátja az ORFK állandó ügyeleti szolgálatának (a továbbiakban: ORFK Főügyelet) feladatait. Az ORFK Főügyelet vezető ügyeletese a Rendőrség ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség szabályozásáról szóló ORFK utasításban meghatározottak szerint gyakorolja hivatali munkaidőn kívül az abban meghatározott országos rendőrfőkapitányi jogköröket, valamint megteszi az elsődleges intézkedéseket. 34/B. Az országos rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi, valamint a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője gyakorolja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott I. fokú közegészségügyi és munkavédelmi hatósági jogkört. 20. Az ORFK SzMSz 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 35. Az ORFK Hivatalának vezetője ellátja a Rendőrség belső adatvédelmi felelősének, valamint biztonsági vezetőjének feladatait és gondoskodik az iratkezelésért felelős vezető hatáskörébe utalt kötelezettségek teljesítéséről. 21. Az ORFK SzMSz a következő 35/A-35/B. pontokkal egészül ki: 35/A. Az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője közvetlen kapcsolatot tart a Független Rendészeti Panasztestülettel. 35/B. A jogszabályban meghatározott esetekben a bűncselekmények nyomozása során keletkező hatásköri, illetve illetékességi összeütközések elbírálása során az ORFK Bűnügyi Főosztályának vezetője, illetve a közlekedési bűncselekmények vonatkozásában az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője kiadmányozza a döntésről készített iratokat. 22. Az ORFK SzMSz 36. pontjának m) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

8 8 [36. Az ORFK minden vezetője:] m) a sajtó- és tömegtájékoztató tevékenység során együttműködik a Szóvivői Irodával, indokolt esetben haladéktalanul megadja az igényelt tájékoztatást; 23. Az ORFK SzMSz a következő 36/A. ponttal egészül ki: 36/A. A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az SzMSz 5. számú melléklete tartalmazza. 24. Az ORFK SzMSz 40. pontja a következő új, i) alponttal egészül ki: [40. Az általános vezetői feladatokon túl, az állományilletékes parancsnoki jogkörrel rendelkező vezetők:] i) biztosítják az irányításuk alá tartozó szervezeti egységnél dolgozók számára a szolgálatellátás és a munkavégzés során az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit, a szervezeti egységnél alkalmazandó munkavédelmi szakképesítésű személy(ek) előírásoknak megfelelő munkavégzését; évente legalább egy alkalommal értékelik a szervezeti egységük munkavédelmi és közegészségügyi-járványügyi helyzetét, az e tárgyban végzett ellenőrzések tapasztalatait, meghatározzák az ezzel kapcsolatos további feladatokat. 25. Az ORFK SzMSz 43. pontja, valamint az azt megelőző alcím és fejezetcím helyébe a következő rendelkezés lép: VI. FEJEZET AZ ORFK SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FŐBB FELADATAI BŰNÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 43. A bűnügyi főigazgató közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Bűnügyi Főigazgatóság Titkársági Osztálya, a Bűnügyi Főosztálya, a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály, a NEBEK, valamint az NNI vezetőjének tevékenységét. 26. Az ORFK SzMSz 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 44. A bűnügyi főigazgató: a) szakirányítja a Rendőrség területi nyomozó hatóságainak nyomozó szerveit; b) részt vesz a Kormány által létrehozott Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság munkájában, képviseli a Rendőrséget az Európai Unió Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelő Központja, a Magyar Nemzeti Kábítószer Adatszolgáltató és Kapcsolattartó Központja tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése érdekében működő albizottságban; c) a titkos információgyűjtés során gondoskodik az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságának hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséről; d) a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés során gondoskodik a különleges eszközök és módszerek alkalmazása iránti kérelem előterjesztéséről, a törvényi feltételek esetén a sürgősségi elrendelésről, illetve a különleges eszközök

9 9 alkalmazásának megszüntetéséről; folyamatosan ellenőrzi a titkos információgyűjtés szabályainak érvényesülését; e) ellenőrzi a bűnügyi szervektől, külső felhasználóktól az NNI-hez érkező titkos információgyűjtési eszközök és módszerek igénybevételére vonatkozó igények teljesítését, dönt az igénybevételi összeütközés esetén; f) dönt a titkos információgyűjtés szabályai szerint hatáskörébe utalt ügyekben; g) engedélyezi a nyomozás elrendelését megelőzően nem bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés során beszerzett adatok büntetőeljárásban történő felhasználását; h) a nyomozás elrendelését megelőzően bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés keretében beszerzett adatok büntetőeljárásban történő felhasználása esetén hozzájárul az ügyész irányába az adatok minősítésének törléséhez; i) gondoskodik az NNI útján a Rendőrség titkos információgyűjtő munkára felhatalmazott központi és területi nyomozó szerveinek speciális működési kiadásait fedező ellátmány igény szerinti elosztásáról, és a Bűnügyi Főosztály útján a felhasználás jogszerűségének és a gazdálkodás törvényességének ellenőrzéséről; j) másodfokon eljár az ORFK hivatásos állományú tagjának eltűnése, illetve szolgálati helyen vagy szolgálat során bekövetkezett rendkívüli halála esetén, valamint szakirányítást gyakorol a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás gyakorlata felett; k) a jogszabályokban meghatározott keretek között jogosult útzár alkalmazásának elrendelésére, illetve indokolt esetben - hatáskörének megfelelően - fokozott ellenőrzést rendelhet el az egész ország területén; l) biztosítja a bűnügyi jogsegély szabályai alapján a külföldi bűnügyi szervek büntetőügyekben történő megkereséseinek teljesítését; gondoskodik a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény, a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény, az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről, valamint a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről törvény (a továbbiakban: Schengeni Végrehajtási Egyezmény) bűnügyi tevékenységet érintő előírásainak érvényesüléséről; m) a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló törvény, valamint a nemzetközi szerződések és viszonosság alapján kapcsolatot tart és együttműködik a nemzetközi bűnözés visszaszorítása érdekében a külföldi bűnüldöző szervekkel, valamint a nemzetközi bűnüldözési szervezetekkel. Nemzetközi szerződések alapján előzetesen engedélyezi egyes bűnüldözési feladatok külföldön történő teljesítését, illetve külföldi rendőr magyarországi bűnüldözési feladatai teljesítéséhez biztosítja a közreműködés személyi és tárgyi feltételeit; n) végzi a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységével összefüggő jogszabályok alkalmazásával és koordinálásával összefüggő feladatokat és felel az áldozatvédelmi és bűnmegelőzési projektek érvényesüléséért; o) a szakterületéhez tartozó kérdésekben jogosult együttműködési megállapodás megkötésére, a kötelezettségvállalás szakmai előkészítéséről az ORFK Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján gondoskodik; p) a szakirányítása alá tartozó rendőri szerv felszerelés-rendszeresítési (alkalmazásba vételi) kezdeményezése esetén jogosult véleményezni annak szakmai megalapozottságát, valamint kezdeményezni annak más rendőri szervekre történő kiterjesztését. 27. Az ORFK SzMSz 47. pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

10 10 Szakirányítást gyakorol a Rendőrség bűnügyi szervei titkos információgyűjtő tevékenysége felett. 28. Az ORFK SzMSz 52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 52. Országos szintű operatív bűnelemzést végez. Folyamatosan fejleszti a bűnelemzéssel kapcsolatos metodikai és módszertani ismereteket, részt vesz az ismeretek oktatásában, azok technikai hátterének bevezetésében; ennek keretében: a) szakmailag irányítja a bűnügyi szervek bűnelemző tevékenységét; b) elemzi-értékeli a bűnüldözési munka tapasztalatait, előjelző tevékenységet folytat a bűnügyi munka célirányosabbá tétele érdekében. 29. Az ORFK SzMSz 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 56. Pénzügyi tervet készít a bűnmegelőzési programok és feladatok finanszírozásához, és azt jóváhagyásra felterjeszti az országos rendőrfőkapitánynak. 30. Az ORFK SzMSz 60. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 60. Központi nyilvántartást vezet a büntetőeljárás során lefoglalt kábítószerekről, pszichotróp anyagokról és kábítószer-prekurzorokról, valamint elkobzásuk esetén dönt azok további sorsáról, a megsemmisítés, illetve eltérő felhasználás esetén a kiadás végrehajtásáról. 31. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 62/A. ponttal egészül ki: 62/A. A szakirányítása alá tartozó rendőri szerv felszerelés-rendszeresítési (alkalmazásba vételi) kezdeményezése esetén jogosult véleményezni annak szakmai megalapozottságát, valamint kezdeményezni annak más rendőri szervekre történő kiterjesztését. 32. Az ORFK SzMSz 69. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 69. A katasztrófa-elhárítás során együttműködik a hazai és külföldi társszervekkel. 33. Az ORFK SzMSz 75. pontjának második mondata helyébe a következő mondat lép: Működteti a Nemzeti Futball Információs Pontot. 34. Az ORFK SzMSz a következő új, 75/A. ponttal egészül ki: 75/A. Országos szinten ellátja a) a mezőőrökkel, a halászati őrökkel és vadőrökkel, b) a közterület-felügyelettel, c) a természetvédelmi őrszolgálattal, valamint d) a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységgel összefüggő központi rendőrhatósági feladatokat.

11 Az ORFK SzMSz 78. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 78. Országos szinten ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, szakirányításával, valamint a körzeti megbízotti szolgálat szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat. 36. Az ORFK SzMSz 86. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 86. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a Rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, az ORFK-OBB ügyrendjében meghatározottak szerint ellátja az ORFK OBB alelnöki, ügyvezető elnöki és főtitkári feladatait, valamint az ORFK-OBB működtetéséhez szükséges további feladatokat. 37. Az ORFK SzMSz 91. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 91. Figyelemmel kíséri a belföldi és a nemzetközi közúti forgalomban közlekedő, árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek közlekedésével kapcsolatos rendelkezések megtartását, kiemelt figyelmet fordítva a járművek személyzete vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírások megtartására. A szakirányító szervezeti egység intézkedését igénylő ügyekben együttműködik a Nemzeti Közlekedési Hatósággal. Teljesíti az AETR ellenőrzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket. 38. Az ORFK SzMSz 99. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 99. Lefolytatja az ORFK első-, illetve másodfokú hatáskörébe tartozó, megkülönböztető jelzések felszerelésére és használatára vonatkozó eljárásokat. 39. Az ORFK SzMSz 106. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 106. A kábítószerekkel, a pszichotróp anyagokkal és a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos hatósági feladatokat lát el, határozatot hoz a jogerősen elkobzott kábítószerek és pszichotróp anyagok jogszabályban meghatározott célra történő felhasználásáról. 40. Az ORFK SzMSz a következő új, 133/A. ponttal egészül ki: 133/A. A rendészeti elemző-értékelő tevékenység keretében: a) kidolgozza a Rendőrség rendészeti elemző értékelő, illetve kockázatelemző munkájának szakmai elveit és módszereit; b) összehangolja, szervezi és irányítja a Rendőrség rendészeti elemző-értékelő és kockázat-elemző munkáját, c) végzi a hatáskörébe utalt nemzetközi feladatokat, rendészeti helyzetképeket, összefoglaló jelentéseket, kockázat- és eseti elemzéseket készít, d) teljesíti a nemzetközi kötelezettségvállalásból részére meghatározott feladatokat, valamint a honi együttműködő szervekhez kapcsolódó statisztikai információcserével összefüggő feladatokat. 41. Az ORFK SzMSz 138. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

12 Gondoskodik a Rendőrség közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos eljárása során felmerült költségek elszámolásával összefüggő pénzügyi és számviteli feladatai végrehajtásáról. 42. Az ORFK SzMSz 143. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 143. Ellátja a Rendőrség építési, építés-beruházási, ingatlan-felújítási, ingatlangazdálkodási, valamint a lakásgazdálkodással és lakáscélú munkáltatói támogatásokkal kapcsolatos feladatainak koordinálását, szakirányítását. 43. Az ORFK SzMSz 147. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 147. Felelős a Rendőrség informatikai stratégiai tervében foglaltak végrehajtásáért, az informatikai fejlesztések költséghatékony és szakszerű végrehajtásáért, az ORFK számítástechnikai eszközeinek és informatikai rendszerének rendeltetésszerű működtetéséért, a biztonsági rendszabályok betartásáért. Szakirányítást gyakorol a rendőri szervek ez irányú tevékenysége felett. 44. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 156/A. ponttal egészül ki: 156/A. Elkészíti a fejezeti kezelésű előirányzatok építés-beruházási éves tervét, és jóváhagyás céljából a minisztériumba felterjeszti, a jóváhagyott terv szerint gondoskodik annak tervszerű felhasználásáról. 45. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 158/A. ponttal egészül ki: 158/A. Ellátja a Rendőrség informatikai adatfeldolgozási, számítástechnikai, üzemeltetési és fejlesztési feladatait. 46. Az ORFK SzMSz 159. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 159. Az ORFK fegyver-műszaki szakterülete útján ellátja a Technikai Szabályzatában a középfokú szakirányító szerv számára meghatározott feladatokat. Az ORFK ruházati szakterülete útján ellátja a Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakközépiskolák egyenruha ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló miniszteri rendeletben a középfokú szakirányító szerv számára meghatározott feladatokat, illetve az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság útján gondoskodik a hivatásos állomány ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel történő ellátásáról. 47. Az ORFK SzMSz 163. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 163. Előkészíti a Rendőrség költségvetési szerveinek alapító okiratait, valamint a szerződések tervezeteit, gondoskodik a szerződések jogtanácsosi ellenjegyzéséről.

13 Az ORFK SzMSz 167. pontja a következő új, h) alponttal egészül ki: [167. A pályázatkezelő tevékenység keretében, a nemzetközi és hazai pályázatok pénzügyi forrásainak megszerzésével összefüggésben] h) az Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ útján forrásokat von be a képzésbe, biztosítja és ellenőrzi azok szabályos felhasználását; tervezi és szervezi a pályázatokon való részvételt, a támogatások befogadását, elosztását, hasznosítását. 49. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 168/A. ponttal egészül ki 168/A. Nyilvántartást vezet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendeletben meghatározottak szerint a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulásának, végrehajtásának nyomon követésére." 50. Az ORFK SzMSz 169. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 169. A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) ülésein az országos rendőrfőkapitány kijelölése alapján eljár a munkáltató képviseletében, ennek keretében ellátja a RÉT elnöki teendőit, és gondoskodik a szakterületét érintő kérdésekkel összefüggésben a munkáltató álláspontjának kidolgozásáról. 51. Az ORFK SzMSz 172. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 172. A Hivatal vezetője közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Jogi Főosztály, a Stratégiai Elemző- és Tervező Osztály, az Ügykezelési, Adat- és Titokvédelmi Osztály vezetőjének, valamint a Szóvivői Iroda tevékenységét. 52. Az ORFK SzMSz pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 178. Az ORFK Hivatalának vezetője: a) a Rendőrség belső adatvédelmi felelőseként gondoskodik a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásáról, és felügyeli a Rendőrség személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos tevékenységét; b) ellátja a Rendőrség és az ORFK biztonsági vezetőjének feladatait, biztonsági vezetőként végrehajtja és koordinálja közvetlenül vagy a helyi biztonsági felügyelet útján a minősített adatok védelmével kapcsolatos személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feladatokat; c) gondoskodik az egységes iratkezelési gyakorlat érvényesítéséről, intézkedik az irattári értéket nem képviselő iratok selejtezési eljárásának lefolytatására, illetve a maradandó iratok levéltári őrizetbe adásáról Szakmai irányítást gyakorol a Rendőrség adat- és minősített adatvédelmi, valamint iratkezelési tevékenysége felett Ellátja a személyes adatok védelmével kapcsolatos feladatokat, előzetesen véleményezi a rendőrségi adatkezelő szervek új adatkezeléseit, gondoskodik az adatkezelések nyilvántartásáról, az egységes rendőrségi álláspont kialakítása érdekében támogatást nyújt a rendőrségi adatkezelő szerveknek a személyes adatok védelmével és a

14 14 közérdekű adatok megismerhetőségével kapcsolatos kérdésekben. Kapcsolatot tart az adatvédelmi biztossal, gondoskodik az adatkezelések bejelentéséről. Végzi a Rendőrség állományának adatvédelmi, minősített adatvédelmi és iratkezelési tárgyú oktatását és vizsgáztatását. 53. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 180/A-180/B. pontokkal egészül ki: 180/A. A Hivatal az ORFK biztonsági felügyelete útján működteti az ORFK nyilvántartóját, szakirányítja az alárendeltségébe tartozó kezelőpontok minősített adatkezelésének tevékenységét. Szakmai felügyeletet gyakorol a területi és a helyi szervek minősített adatkezelésének jogszabályok alapján történő működtetése, a személyi, technikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeinek kialakítása és alkalmazása felett. Kapcsolatot tart a Nemzeti Biztonsági felügyelettel. 180/B. A Hivatal nyilvántartja, rendszerezi, selejtezi és segédletekkel látja el a kezelésében lévő iratokat, működteti a központi irattárat. Az ORFK vonatkozásában végzi az iratselejtezés jóváhagyatását, a maradandó iratok levéltárba adását. Ellátja az elektronikus iktatórendszer működtetésével kapcsolatos koordinációs feladatokat, valamint a Rendőrség iratkezelésének a felügyeletét. Szakmai együttműködést folytat az illetékes levéltárral. 54. Az ORFK SzMSz pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 193. Feladata a szakterületek elemző-értékelő anyagai alapján a Rendőrség egészét átfogó elemző-értékelő anyagok összeállítása, a stratégiai tervek, koncepciók és szakterületi fejlesztések koordinálása, illetve monitorozása Az ORFK Hivatala: a) közreműködik a tervezéshez és a vezetői döntésekhez szükséges adat- és információellátás biztosításában; b) az országos rendőrfőkapitány részére a szervezet működésére vonatkozó fontosabb információkat tartalmazó rendszeres jelentéseket állít össze, c) elősegíti a szervezeti célok elérését, a célok és a tényleges működés eredményei közötti különbségeket csökkentő kontroll-folyamatok kialakítását, d) ellátja az ORFK munkatervében szereplő és az országos rendőrfőkapitány által meghatározott feladatok monitoringját Szakirányítja, koordinálja a Rendőrség minőségfejlesztési és minőségirányítási tevékenységét Az RTTIT titkára útján ellátja az RTTIT tevékenységéhez kapcsolódó titkársági feladatokat Végzi a Rendőrség tudományos, technológiai és innovációs stratégiájának végrehajtását szolgáló koordinációs feladatokat. 55. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 197/A. ponttal egészül ki:

15 15 197/A. Gondoskodik az interpellációkra, kérdésekre adandó választervezetek határidőre történő elkészítéséről. 56. Az ORFK SzMSz 204. pontjának első mondata helyébe a következő szöveg lép: 204. Lefolytatja, és döntésre előkészíti az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozó, a személyi állomány tagjával szemben indított kártérítési eljárásokat. 57. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 207/A. ponttal egészül ki: 207/A. Az ORFK sajtótevékenységének körében, a rendőri vezetők, valamint a lakosság pontos és hiteles tájékoztatása érdekében: a) stratégiai, középtávú, kríziskommunikációs és akcióterveket készít; b) a médiával való kapcsolattartás folyamatossága érdekében sajtóügyeletesi szolgálatot szervez; c) a fontosabb, a Rendőrség megítélését befolyásoló ügyekben szakterületét illetően javaslatot tesz a vezetők részére; d) folyamatosan egyezteti a Belügyminisztérium sajtófőnökével a Rendőrséget érintő országos jelentőségű vagy politikai jellegű, illetve a miniszteri irányítással összefüggő ügyeket; e) a társszervek tevékenységét érintő kommunikáció előtt egyeztet azok szóvivőivel; f) kezdeményezi a Rendőrség szempontjából jelentős vagy vezetői állásfoglalást tartalmazó híranyagok időben és minél szélesebb körben történő megjelentetését; g) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és a speciális feladatok ellátására létrehozott rendőri szervektől szakterületét érintően jelentéseket, beszámolókat kérhet; h) szakirányítja, koordinálja, felügyeli a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és a speciális feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek kommunikációs tevékenységét; i) szervezi és előkészíti az országos sajtó képviselőinek a megyei és területi rendőri szervekhez irányuló riportútjait, szükség esetén azokkal együttműködve koordinálja a regionális sajtó riportútjait; j) szervezi és koordinálja a vezetők és a tájékoztatási munkatársak kommunikációs, kríziskommunikációs képzését; k) felkérés alapján részt vesz a közép- és felsőfokú tanintézetek hallgatóinak kommunikációs és pr képzésében; l) elkészíti és folyamatosan aktualizálja a krízisek kezelésére vonatkozó kommunikációs terveket, tréningeket szervez azok begyakoroltatására; m) figyelemmel kíséri a Rendőrséget érintő televíziós adásokat, azokat rögzíti; n) részt vesz tömegrendezvények fotó- és videódokumentálásában, az arról készült felvételeket az adatvédelmi szabályok betartásával kezeli, illetve szükség szerint, kérésre, a nyomozó hatóságnak átadja; o) folyamatosan figyelemmel kíséri a Rendőrség társadalmi megítélését, amennyiben szükséges, ehhez kapcsolódó közvélemény-kutatást kezdeményez. 58. Az ORFK SzMSz 212. pontjának első mondata helyébe a következő szöveg lép: 212. A Humánigazgatási Szolgálat vezetője közvetlenül irányítja és ellenőrzi az ORFK Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály, a Szervezési és Koordinációs Osztály, a Személyügyi Osztály, a Fegyelmi Osztály, az Egészségügyi és Pszichológiai Osztály, a

16 16 Nyugdíjmegállapító Osztály, az Oktatási Igazgatóság, valamint a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet vezetőjének tevékenységét. 59. Az ORFK SzMSz az alábbi új, 214/A-214/B. pontokkal egészül ki: 214/A. Ellátja az ORFK esélyegyenlőségi tervének végrehajtásából eredő feladatokat, illetve kijelölt munkatársa végzi az ORFK esélyegyenlőségi referensi feladatait. 214/B. Előkészíti, és az országos rendőrfőkapitánynak döntésre felterjeszti a szolgálati panaszok másodfokú elbírálásáról szóló határozatok tervezeteit. 60. Az ORFK SzMSz 219. pontjának második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Lefolytatja a vizsgálatot az országos rendőrfőkapitány és helyettesei által a hatáskörébe utalt fegyelmi ügyekben. 61. Az ORFK SzMSz a következő új, 221/A-221/B. pontokkal egészül ki: 221/A. A Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője, illetve közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője útján: a) ellenőrzi a Rendőrségi Igazgatási Központban a dohányzásra vonatkozó előírások megtartását; b) ellenőrzi az ORFK, a speciális feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok munkavédelmi és közegészségügyi-járványügyi tevékenységét. 221/B. Ellátja a munkavédelmi, illetve a közegészségügyi-járványügyi felügyelők szakirányítását, és segíti a felügyelet alá tartozó munkavédelemmel, illetve közegészségüggyel-járványüggyel foglalkozó személyek munkáját. 62. Az ORFK SzMSz 238. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 238. Felelős az érdekképviseleti szervekkel történő együttműködés, kapcsolattartás biztosításáért, előkészíti és koordinálja a RÉT üléseit, a Humánigazgatási Szolgálat vezetője a munkáltató képviseletében azokon részt vesz. 63. Az ORFK SzMSz a következő új, 239/A-239/C. pontokkal egészül ki: 239/A. A Rendőrség képzési, kiképzési, továbbképzési rendszerének és kapcsolódó feladatainak irányításának keretében végzi a) a Rendőrségnél folyó, illetve az állományt érintő képzések tervezését, szervezését, koordinációját, ellenőrzését, értékelését, nyilvántartását; b) a szolgálati ágak, szakterületek igényeinek, aktuális szükségleteinek megfelelő képzési, kiképzési, módszertani felkészítések tervezését, szervezését, oktatási anyagok kidolgozásának szervezését, összeállítását, frissítését. 239/B. Szakirányítja a rendészeti szakközépiskolákat, ennek keretében fő feladatai: a) a rendészeti szakközépiskolák képzésének, valamint a képzési dokumentumok kidolgozásának irányítása, minőségbiztosítási feladatok végrehajtása;

17 17 b) közreműködés a beiskolázásban, a felvételi eljárás tervezésében, szervezésében, lefolytatásában; c) javaslattétel az oktatás fejlesztési lehetőségeire és szükségleteire. 239/C. Az oktatással, képzéssel összefüggő egyéb feladatai: a) a Rendőrség oktatási-kiképzési stratégiájának megvalósítása, a Rendőrséget érintő oktatási, képzési, kiképzési anyagok véleményezése, kidolgozása, adminisztrációja, beadványok, kérelmek, panaszok ügyintézése; b) rendészeti pályára irányítás tervezése, szervezése, felügyelete, tanulmányi támogatások koordinációja; c) együttműködés a különböző oktatási és tudományos szervezetekkel, a Rendőrség képviselete az oktatással, tudományos tevékenységgel, képzésekkel kapcsolatos ügyekben. 64. Az ORFK SzMSz 240. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 240. Az Ellenőrzési Szolgálat vezetője közvetlenül irányítja és ellenőrzi az ORFK Szakmai Ellenőrzési Osztálya, a Költségvetési Ellenőrzési Osztálya, valamint a Központi Panasziroda vezetőjének tevékenységét. 65. Az ORFK SzMSz 241. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 241. Tervezi, szervezi, koordinálja, illetve önállóan vagy indokolt esetben az ORFK más szervezeti egységeivel együttműködve, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok ellenőrzési szervezeti egységei tagjainak (szakmai főellenőr) szükség szerinti bevonásával végrehajtja az ORFK szervezeti egységei, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a speciális feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek, valamint a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek szakmai ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 66. Az ORFK SzMSz a következő új, 243/A.-243/B. pontokkal egészül ki: 243/A. Az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője a) önállóan tervezi és szervezi a mobil ellenőrzési tevékenységet, melynek során az ellenőrök heti mobil ellenőrzési terv keretében előre be nem jelentett ellenőrzéseket hajtanak végre a kijelölt rendőri szerveknél, b) az ellenőrzött rendőri szervek vezetőit értesíti az ellenőrzés eredményéről, és tájékoztatást kér az ennek alapján megtett intézkedésekről. 243/B. Az ORFK irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél belső költségvetési, pénzügyi ellenőrzéseket hajt végre. 67. Az ORFK SzMSz 248. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 248. Szakirányítja, koordinálja, felügyeli a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és a speciális feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek panaszkezelési tevékenységét, valamint e szervek ellenőrzési szervezeti elemeinek munkáját. 68. Az ORFK SzMSz 249. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

18 Végzi az Rtv.-ben az országos rendőrfőkapitány részére meghatározott panaszkezelési tevékenységet, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló törvényben meghatározott, a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik az ORFK-nak a Független Rendészeti Panasztestülettel összefüggő feladatainak végrehajtásáról. 69. Az ORFK SzMSz a következő új, 249/A-249/C. pontokkal egészül ki: 249/A. Az ORFK Ellenőrzési Szolgálatának vezetője kiadmányozza: a) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló törvényben meghatározott ügyiratokat; b) a Független Rendészeti Panasztestület részére az általános kapcsolattartás keretében készített ügyiratokat; c) a Független Rendészeti Panasztestület megkeresése alapján a rendőri intézkedésekkel szemben benyújtott panaszokkal kapcsolatos tájékoztatásról készített ügyiratokat; d) a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján keletkező, intézkedést igénylő ügyekben készített ügyiratokat. 249/B. Évente értékeli az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága ajánlásaiban foglaltak alapján a rendőrségi fogdákban foganatosított, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot megvalósító rendőri intézkedések elleni panaszok kivizsgálásának tapasztalatait. 249/C. Értékeli a kisebbségekhez tartozó személyek által a diszkriminatív rendőri intézkedések ellen tett panaszok, bejelentések, feljelentések aktuális állását. 70. Az ORFK SzMSz a következő új, 250/A-250/R. pontokkal, valamint az azokat megelőző következő alcímmel egészül ki: Titkársági Főosztály 250/A. Az ORFK Titkársági Főosztály vezetője közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Titkársági Osztály és a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya vezetőjének tevékenységét. 250/B. Az ORFK Titkársági Főosztály vezetője a) figyelemmel kíséri a belügyminiszter által meghatározott feladatok határidőre történő végrehajtását, és gondoskodik az elkészített anyagok felterjesztéséről; b) együttműködik a belügyminisztériumi kabinettel és az államtitkárságokkal; c) ellenőrzi a beérkezett, illetve felterjesztett írásos anyagokat tartalmi, alaki és iratkezelési szempontból; d) gondoskodik ezek szükség szerinti korrekciójáról, kiegészítéséről és nyilvántartásba vételéről; e) referálja az ügyeket az országos rendőrfőkapitánynak; f) döntést, illetve szignálást követően gondoskodik az iratoknak a kijelölt vezetőhöz történő továbbításáról, a határidőzésről, és figyelemmel kíséri a végrehajtást;

19 19 g) részt vesz a rendszeres vezetői értekezleteken, az országos rendőrfőkapitányi, valamint az egyéb értekezleteken. 250/C. Ellátja az országos rendőrfőkapitány szakmai és egyéb rendezvényeken, programokon történő részvételével összefüggő feladatokat. 250/D. Végrehajtja az országos rendőrfőkapitányi, a rendszeres vezetői és egyéb értekezletek megszervezését, lebonyolítását, elkészíti az emlékeztetőket, jegyzőkönyveket. 250/E. Gondoskodik a belügyminiszteri vezetői értekezlet és az országos rendőrfőkapitányi értekezlet napirendjével kapcsolatos háttéranyag összeállításáról. 250/F. Nyilvántartja az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők szabadságát és betegállományát. 250/G. Figyelemmel kíséri az országos rendőrfőkapitány által adott feladatok határidőre történő végrehajtását. 250/H. Ellátja az országos rendőrfőkapitány személyéhez kapcsolódó protokoll feladatokat. 250/I. A nemzetközi kapcsolattartással összefüggő, az érintett szakmai szervek által megküldött nyilvántartások, értékelések, útijelentések és emlékeztetők alapján elkészíti a nemzetközi kapcsolattartás időszaki elemzését, összefoglaló értékelését. 250/J. Az ORFK vonatkozásában bekéri a nemzetközi terv részanyagait, ezekből egységes szerkezetbe foglalt éves nemzetközi tervet készít. 250/K. Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei részére a) az érintett szervek bevonásával előkészíti, egységes szerkezetbe foglalja a vezetői nemzetközi tervet, jóváhagyást követően koordinálja annak végrehajtását; b) az érintett szervektől bekért részanyagokból tárgyalási háttéranyagot állít össze, illetve tárgyalási álláspontot javasol; c) javaslatot tesz a nemzetközi szakmai programok során keletkezett információk és szakanyagok hasznosítására, azokat az érintett szervek részére továbbítja. 250/L. A vezetői nemzetközi tervből, az ORFK vonatkozásában készített nemzetközi tervből, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a KR, az RRI, az NNI és a Köztársasági Őrezred nemzetközi terveiből egységes szerkezetbe foglalt éves Nemzetközi Terv végrehajtását figyelemmel kíséri. 250/M. Végzi az országos rendőrfőkapitány és helyettesei kiutazásainak és vendégfogadásainak szervezését és előkészítését. 250/N. Javaslatot tesz a külföldi partnerektől beérkező idegennyelvi szakanyagok hasznosítására, azokat az érintettekhez továbbítja. 250/O. Szakirányítóként koordinálja a kiemelt jelentőségű nemzetközi rendezvények előkészítését, végrehajtását. Igény és kapacitás esetén szakirányítóként segítséget nyújt az

20 20 ORFK-hoz érkező külföldi delegációk látogatása, továbbá a kiutazások alkalmával a szervezési és protokolláris feladatok ellátásában. 250/P. Összehangolja és koordinálja az országos rendőrfőkapitány és helyettesei nemzetközi levelezésével és kommunikációjával kapcsolatos feladatokat. 250/Q. A külső szervektől az országos rendőrfőkapitány és helyettesei részére érkező megkeresések alapján az érintett szakterületek bevonásával háttéranyagot készít, gondoskodik azok határidőre történő megválaszolásáról. 250/R. Nem érintve a szakirányú (bűnügyi, határ- és idegenrendészeti) nemzetközi kapcsolattartás kizárólagos hatáskörébe utalt kérdéseket, együttműködik, illetve kapcsolatot tart külföldi rendőri szervek megfelelő szintű szervezeti elemeivel, a Budapestre akkreditált külföldi és a Magyar Köztársaság külföldre akkreditált diplomatáival. 71. Az ORFK SzMSz 262. pontjának bevezető mondata, valamint g)-i) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: [262. Az ORFK szervezeti egységei közül ügyrend készítésére kötelezettek:] g) ORFK Oktatási Igazgatóság; h) Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet; i) ORFK Titkársági Főosztály. 72. Az ORFK SzMSz 266. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 266. Az országos rendőrfőkapitány a következő értekezleteket tartja: a) rendszeres vezetői értekezlet az időszerű feladatok, eseti döntés alapján egyes tárgykörök megtárgyalása (a főkapitány által meghatározott időpontban), amelynek állandó résztvevői: aa) ORFK főigazgatói, ab) Köztársasági Őrezred parancsnoka, ac) az ORFK Hivatal vezetője, ad) az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője, ae) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője, af) az ORFK Titkársági Főosztály vezetője, ag) az országos rendőrfőkapitány döntése alapján más vezetők; b) országos rendőrfőkapitányi értekezlet az ORFK munkatervében meghatározott napirendi pontok megtárgyalása, továbbá időszerű, valamennyi rendőri vezetőt érintő feladatok megvitatása érdekében, amelynek ba) állandó résztvevői: baa) az a) pontban felsorolt vezetők, bab) az ORFK Hivatal Jogi Főosztály vezetője, bac) az ORFK Hivatal Szóvivői Iroda vezetője, bad) a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, bae) a Készenléti Rendőrség parancsnoka, baf) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, bag) a napirendi pontok témájában érintett főkapitányi főtanácsadók,

21 21 bah) a megyei rendőr-főkapitányságok vezetői, bb) eseti résztvevői: bba) az országos rendőrfőkapitány által meghatározott meghívottak és egyéb berendeltek, bbb) az állománynak a szolgálati viszonnyal összefüggő élet-és munkakörülményeit (anyagi, szociális és kulturális) érintő napirendi pontok esetén a rendőrségi szinten reprezentatív szakszervezetek képviselői; c) állománygyűlés a külön rendelkezésben meghatározott napirenddel, amelynek résztvevői az eseti meghívottak és berendeltek; d) egyedi ügyben összehívott értekezlet a külön rendelkezésben előírt témakörök megtárgyalása érdekében, amelynek résztvevői a külön rendelkezésben meghatározott személyek. 73. Az ORFK SzMSz 267. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 267. A napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentációkat az értekezlet napját megelőzően legalább 15 nappal az értekezletet szervező szerv részére meg kell küldeni. Ha az értekezletről nem készül jegyzőkönyv, akkor írásos emlékeztetőt kell készíteni. 74. Az ORFK SzMSz a következő új, 273/A-273/ZS. pontokkal, valamint az azokat megelőző következő fejezetcímmel egészül ki: VIII. FEJEZET A MINŐSÍTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 273/A. Az SzMSz rendelkezéseit minősített időszakban az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A MINŐSÍTETT IDŐSZAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 273/B. Ezen utasítás alkalmazásában minősített időszak a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvényben (a továbbiakban: Alkotmány) meghatározott a) rendkívüli állapot; b) szükségállapot; c) veszélyhelyzet; d) megelőző védelmi helyzet; e) külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése. 273/C. Az ORFK szervezeti egységei minősített időszakban a kialakult helyzet függvényében kitelepülésre kerülhetnek. Ebben az esetben a folyamatos vezetést a tartalékvezetési pontokon működő irányító szervezeti egységek valósítják meg. 273/D. Minősített időszakban az Országos Törzset működtetni kell; munkáját a Rendőrségi Igazgatási Központban, kitelepülés esetén az ORFK tartalék vezetési pontján végzi. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY Általános feladatok, vezetés, irányítás, együttműködés

22 22 273/E. Veszélyhelyzetben és szükségállapotban a) gondoskodik a szükségesnek ítélt védelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról; b) felelős a minősített időszaki feladatok szervezéséért és teljesítéséért, c) irányítja, ellenőrzi a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtását; d) gondoskodik a minősített időszak bevezetése miatt indokolt belső normák kiadásáról; e) dönt ideiglenes szervezeti egységek létrehozásáról, illetve megszüntetéséről, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőri szervek közötti átcsoportosítással kapcsolatos feladatokat; f) bevezeti a Magyar Köztársaság államhatárának őrizetével, a határforgalom ellenőrzésével és a határrend fenntartásával kapcsolatos rendkívüli intézkedéseket, gondoskodik a végrehajtás folyamatos ellenőrzéséről; g) intézkedik az államhatár és az idegenforgalom korlátozásából eredő rendészeti feladatok végrehajtására; h) intézkedik a migráció következtében kialakult helyzet kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására; i) irányítja az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében a lakosság kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőrségi feladatokat; j) intézkedik a személyi állomány életét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére; k) gondoskodik a minősített időszaki személyzeti és szociális feladatok ellátásáról; l) intézkedik a nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására; m) meghatározza a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem szervezésével, a végrehajtás irányításával kapcsolatos feladatokat; n) intézkedik a szövetségi kötelezettségből eredő Befogadó Nemzeti Támogatás rendőri feladatainak végrehajtására; o) irányítja a magyar korona és a koronázási jelvények, valamint a kiemelt múzeumi tárgyak, nemzeti ereklyék őrzésével, védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását; p) intézkedik a kormányzati védett vezetési rendszerhez kapcsolódó értesítési, szállítási, személybiztosítási és őrzésvédelmi feladatok végrehajtására, a védett személyek védelmének biztosítására; q) intézkedik a védett kormányzati objektumok fokozott őrzés-védelmére; r) intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására; s) elrendeli az Országos Törzs felállítását. 273/F. Megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban a) intézkedik a 273/E. pontban meghatározott feladatok szükség szerinti végrehajtására; b) közreműködik egyes honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában; c) intézkedik a veszélyeztetett határszakaszokon szükséges átcsoportosítást követően határrendészeti erők és eszközök, ideiglenes irányító szervezetek alkalmazására; d) intézkedik a veszteségek pótlására; e) meghatározza a közigazgatás átszervezéséből, a rendeleti úton történő igazgatásra való áttérésből adódó rendőri feladatokat; f) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik az ORFK ügykezelési részlegei részére biztosított irattárak iratanyagának kijelölt tároló helyre történő elszállítására, a visszamaradt iratok őrzésére.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 1612/2013. ált. Utasítások:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 1612/2013. ált. Utasítások: 2013/2. szám Budapest, 2013. január 9. Szám: 1612/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás a gyermekmeghallgató

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR DR. KOVÁCS ÁDÁM GÁBOR * AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETE ** Doktori kutatásom témája az A Magyar egészségügyi rendszer igazgatását meghatározó jogszabályok vizsgálata közpénzügyi

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a LA ORSZÁGGYULES HIVATA Érkezett: 2011 JuN 14 T/3288/29. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fenntartható fejlődés bizottságána k Honvédelmi és rendészeti bizottságának ajánlás a Az

Részletesebben

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda 2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú A SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 16/2002/2003.ET. számú h a t á r o z a t a a Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatról 1 I. A RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉG CÉLJA A vagyonvédelmi és

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Telefon: 22/541-600, Fax: 22/541-600, BM telefon: 22/2111, BM fax: 22/2025. E-mail cím: fejermmrfk@fejer.police.hu Szám: 07000/

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter. 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter. 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2010/3. szám Budapest, 2010. január 28. Szám: 3373/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 3/2010. (OT 3.) ORFK utasítás a rendőrségi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. április 25., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 6/2016. (IV. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról 1997 14/2016.

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

2011. évi CLXV. törvény. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1

2011. évi CLXV. törvény. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1 A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető joga és kötelessége. A közbiztonság és a közrend

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás

18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás Hatály: 2015.IX.25. - 2015.IX.25. 18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás a Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (I. 30.) KKM utasítás módosításáról 1 A központi államigazgatási

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Gráf József Melléklet a 9/2007. (FVÉ 23.) FVM utasításhoz MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÉS KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. október Ikt. sz.:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/1. szám Budapest, 2011. február 28. Szám: 7123/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 1/2011. (II. 25.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/2. szám Budapest, 2011. április 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/2. szám Budapest, 2011. április 01. 2011/2. szám Budapest, 2011. április 01. Szám: 10445/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 4/2011. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a célból,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. november 5. (alakuló ülés), december 2. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei 2.94.5. KERETTANTERV (a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ) alapján Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 9 12. középiskolai évfolyamokra szóló tananyagának büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

T/9369. számú. törvényjavaslat. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

T/9369. számú. törvényjavaslat. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9369. számú törvényjavaslat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter

Részletesebben

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 156/2015 (XII.17.) számú határozata a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÜGYRENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Központi Könyvtár... 4 A könyvtár elnevezése, székhelye, címe... 4 A könyvtár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK Az Igazgatóság felhatalmazása alapján kiadott 02/2011. számú Elnök-vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. április 9., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2014. (IV. 9.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben

Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben A Legfőbb Ügyészség 1997 első félévében megvizsgálta a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásának törvényességét ai, Igazságügyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezeket az adatokat minden esetben a hatályos

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben