NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011

2 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának fokozása, a nyomon követhető eljárásrend és feladat-meghatározás bevezetése, továbbá az egyetemi szintű pályázat-nyilvántartási rend megteremtése január 1-jén bevezetésre került az EGIR (Egységes Gazdálkodási Információs Rendszer), amelynek szerves része az ELEMENTA Pályázatkezelő Rendszer. Az elektronikus nyilvántartás célja, hogy átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé tegye az Egyetem pályázati tevékenységét, segítse a pályázati pénzek nyomon követését, és elszámolását. Az Egyetemen futó összes pályázat, csak a Pályázatkezelő rendszeren keresztül működhet, beleértve a kisebb volumenű, valamint a közoktatási intézmények által beadott pályázatokat is. A pályázati rendszer célkitűzése, hogy a pályázatíráshoz szükséges szakmai háttérrel, adminisztratív segítségnyújtással megkönnyítse a megvalósítható projektek életre hívását, elősegítse az oktatás, a kutatás és az intézményfejlesztés finanszírozásba bevonható járulékos pénzeszközök növelését, valamint az egyetemi infrastruktúra, eszközpark, könyvtári állomány bővítését és fejlesztését. A pályázatok vállalásának, lebonyolításának és pénzügyi elszámolásának rendjét az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. Kormányrendelet, valamint a pályázatokra vonatkozó speciális jogszabályok, utasítások szabályozzák. (1) A szabályzat hatálya kiterjed 1. Általános rendelkezések 1. az Egyetem valamennyi közalkalmazottjára, aki pályázati tevékenységben vesz részt, 2. mindazon nem egyetemi alkalmazottakra, gazdálkodó vagy társadalmi szervezetekre, jogi személyekre, akik az Egyetem által benyújtott pályázatban közreműködőként részt vesznek, 3. az Egyetem, ill. szervezeti egységei által benyújtott oktatási, tudományos és más szakmai pályázatokra. (2) Általános szabályok, fogalmak kari koordinátor: szervezeti egységeknél lévő pályázati koordinátorok, és a SEK pályázati koordinátora, Pályázati Iroda: Nyugat-magyarországi Egyetem Pályázati Irodája, pénzügyi vezető: a pályázat pénzügyi szabályosságáért felelős, pénzügyi ügyeit lebonyolító személy szakmai vezető: a pályázat szakmai lebonyolítását felügyelő és irányító személy, magánszemély által elnyert pályázat: az Egyetem dolgozója, mint nem az Egyetem közalkalmazottja által elnyert pályázata (3) Pályázati tevékenység: 2

3 Minden olyan tevékenység, amely során az Egyetem, vagy valamely szervezeti egysége, oktatója, kutatója és más közalkalmazottja, vagy hallgatója pályázati felhívásra: - pályázati anyagot állít össze és nyújt be, - pályázati konzorciumot szervez, - vagy kifejezi szándékát pályázatban való részvételre (pl. szándéklevéllel), - a pályázatban foglaltakról szerződést köt, - a szerződésben foglalt programot teljesíti (fenntarthatósági kötelezettség), - valamint a pályázat lezárásakor beszámolási kötelezettségének tesz eleget, akár főpályázóként akár konzorciumi tagként. (4) Pályázati konzorcium: Szervezetek együttműködése abból a célból, hogy egy adott pályázati kiírásra közösen jelentkezzenek és a pályázati projektet megvalósító tevékenységeket munkamegosztás alapján, saját erőforrásaikat és az elnyert támogatást a közös célok elérésére fordítsák. (5) A pályázatok típusai: 1. az Egyetem vagy valamely szervezeti egysége által benyújtott pályázat, (főpályázó, vagy konzorciumi tag) 2. az Egyetem dolgozója, mint az Egyetem közalkalmazottja által benyújtott pályázat, 3. magánszemélyként elnyert pályázat, melynek megvalósításához az Egyetem infrastruktúráját igénybe veszi. (1) A pályázati tevékenység feltételrendszere 2. A pályázati rendszer működése Az Egyetem szervezeti egysége, közalkalmazottja, oktatója, kutatója, pályázati tevékenységet azzal a feltétellel folytathat, ha a.) a pályázati szándékát időben a tudomására jutott pályázat megismerését követő öt munkanapon belül jelzi a Pályázati Iroda felé. b.) valamennyi pályázat esetében, a Pályázati Iroda által rendszeresített WEB-es felületen, a Pályázati bejelentő lapok almenüben jelzi a pályázati szándékát. A Pályázati Iroda a pályázati bejelentő lapok nyilvántartásával egyidőben a Gazdasági Főigazgatóság Közbeszerzési és Beruházási, valamint az Elemzési és Pályázatkezelő Osztályt értesíti; c.) az 1. (5) bekezdés 1. pontjába tartozó pályázatok esetén a pályázati témát a kar vezetője és a rektor, míg a 2. pontjába tartozó pályázatok esetén, e személyeken kívül a szervezeti egység is befogadja; d.) az 1. (5) bekezdés 3. pontjába tartozó pályázatok esetén az infrastruktúra használatáról előzetesen szerződést köt. (2) Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés A szervezeti egység vezetője, a kar vezetője, valamint a rektor a pályázat befogadásáról, ill. tudomásulvételéről a pályázat aláírásával nyilatkozik. 3

4 A rektor nevében a távollétében a helyettesítés rendje szerint jogosultak is tehetnek befogadó nyilatkozatot. A rektor nyilatkozatához a gazdasági főigazgató vagy távollétében a helyettesítés rendje szerint jogosult (főigazgató-helyettes) ellenjegyzése is szükséges. Amennyiben a pályázat költségeihez egyetemi költségvetést terhelő saját részt is biztosítani kell, annak meglétéről a kötelezettség vállalásra jogosult szervezeti egység vezetője köteles írásban nyilatkozni (témaszám, forrás megjelölésével) a befogadásra felterjesztéssel egy időben. A gazdasági főigazgató a fedezet hiányában a pályázat befogadását megtagadhatja. Az 1. (5) bekezdés 3. pontjába tartozó pályázatok esetén az infrastruktúra használat mértékéről és annak az Egyetem részére megtérítendő ellenszolgáltatásról megállapodást kell kötni. A megállapodást az érintett szervezeti egység vezetőjének javaslatára a kar vezetője köti meg a pályázóval. (3) A rektor jogköre A rektornak az intézményi pályázati tevékenység szervezésével, irányításával, ellenőrzésével összefüggő főbb feladatai és hatáskörei a következők: a) kötelezettségvállalási, utalványozási, munkáltatói és egyéb jogköreit az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, egyéb intézményi szabályzatok előírásai szerint e Szabályzat rendelkezéseire is figyelemmel gyakorolja, b) jogosult az egyetemi szintű pályázatok projektfelelősének kinevezésére és a projekt partnerek elfogadására, c) dönt a Stratégiai Alap terhére az önrész biztosításáról. (4) A gazdasági főigazgató jogköre A gazdasági főigazgató irányítja a pályázat lebonyolításával, valamint elszámolásával összefüggő az államháztartási jogszabályok által hozzárendelt (pénzügyi, számviteli, bér- és munkaügyi, beruházási és egyéb műszaki) feladatokat, felügyeli a fenti körből a pályázókra háruló feladatokat, így különösen: a) az egyes pályázatok pénzügyi és műszaki tartalmát a benyújtást megelőzően ellenőrzi, ellenjegyzése nélkül pályázat nem nyújtható be, b) megvizsgálja/megvizsgáltatja a pályázatok pénzügyi, műszaki, közüzemi hatásait, az azokból eredő, későbbiekben jelentkező üzemeltetési feltételeket, azok forrásvonzatait a pályázatok megvalósítását követően felmerülő költségvonzatokból adódó kényszerhelyzetek elkerülése céljából, c) a pályázó által nem tervezett költségvonzattal járó következmények felmerülése esetén egyeztetést kezdeményez, d) vita esetén a felelősségek tisztázása érdekében szakmai egyeztetést kezdeményez. A véleményeltérést, a megállapodásokat írásban dokumentálni kell. (5) A projektmenedzser jogköre: A projektmenedzser a pályázat teljes megvalósításáért és fenntartási kötelezettség teljesítésért felelős személy. Projektmenedzser csak főállású közalkalmazott lehet. A projektmenedzser a tevékenység körében köteles együttműködni az egyetem vezetésével, a pályázatban részt vevő szervezeti egységekkel. A projektmenedzser a rektort kérésére köteles a pályázat állásáról tájékoztatni. A projektmenedzser a pályázattal kapcsolatban külső felkérésre a projekttel kapcsolatban nyilatkozatot csak a rektor előzetes engedélyét követően, a Média Kódexben írtaknak megfelelően tehet. 4

5 A projekt teljesítése érdekében kötött belső (keresetkiegészítés stb. ) szerződéseket a munkáltatói jogkört gyakorló vezetővel együtt, míg a külsős (megbízási, vállalkozási stb.) szerződéseket a rektor/dékán és gazdasági főigazgatóval együtt köteles aláírni. Ezen aláírásával szakmai és gazdasági szempontból is felel a szerződés szabályszerűségéért és teljesíthetőségéért. A projektmenedzser/szakmai vezető a pályázatban részt vevő, de nem az ő munkáltatói jogkörébe tartozó közalkalmazott felett szakmai irányító jogkört gyakorol a projektfeladatok teljesíthetőségének ellenőrzése érdekében. A szakmai irányítói jogkör magába foglalja a munkaidő beosztására, a távollét engedélyezésére, a projektben az illetmény megállapítására, munkaköri leírás meghatározására vonatkozó jogosultságokat. A szakmai irányítói jogkör gyakorlásának feltétele, hogy a projekt feladatok és a munkaköri feladatok időben és tárgyban is elkülöníthetőek legyenek egymástól, így sem a munkáltatói jogkör gyakorlásban, sem a dolgozó feladatainak ellátásában nem jelentkezhet összeütközés. Ha a projekt feladatok és munkaköri feladatok nem különíthetőek el, akkor a projektmenedzsernek csak javaslattételi joggal rendelkezik a közalkalmazott munkáltatói jogkörű vezetője felé. A projektmenedzser/szakmai vezető egyetemi szintű projektek esetében teljes munkáltatói és gazdálkodási jogkört gyakorol a kizárólag projekt terhére felvett, határozott idejű kinevezéssel rendelkező közalkalmazott, vagy a projekt idejére projekt céljainak megvalósítása érdekében létrehozott nem önálló szervezeti egység (munkacsoport, kutatócsoport stb.) közalkalmazottai felett. (1) A pályázat benyújtása, rögzítése: 3. A pályázati rendszer A pályázat külső cég pályázatíró vállalkozás által történő elkészíttetése előtt, a közbeszerzési kötelezettség teljesítése miatt, egyeztetni szükséges a Gazdasági Főigazgatóság Közbeszerzési és Beruházási Osztály vezetőjével. Ezt követően a pályázatot kezdeményező (magánszemély, vagy szervezeti egység) pályázati szándékát jelzi a Pályázati Iroda felé, és eleget tesz a web-es felületen történő bejelentési kötelezettségének. A Pályázati Iroda a jelzett pályázathoz tartozó kiírást rögzíti a pályázatkezelő rendszerben. A felhasználó-barát adatszolgáltatást szolgáló oldal megtalálható egyetemünk honlapján, a dolgozóknak/pályázatok/pályázati bejelentő lapok útvonalon, a oldalon. A pályázni szándékozók a pályázati bejelentőkhöz történő hozzáférés érdekében felhasználónevet és jelszót a Pályázati Iroda munkatársaitól kérhetnek. A pályázati bejelentők elektronikus megküldésével a pályázók tesznek eleget ezen adatszolgáltatási kötelezettségüknek. A Pályázati Iroda munkatársai a beadási szakaszról beérkező űrlapokat évente emelkedő számsorrendben kötelesek nyilvántartásba venni, és a nyilvántartási számot a témavezető címére elektronikus levében visszajelezni. Az adott pályázat sikere esetén, ugyanezen web-lapon értelemszerű időpontban a pályázó által kitöltendők a Megvalósítási szakasz és a Pályázat zárása megnevezésű űrlapok. Az űrlapok tartalmáért, különösen a Pályázati szakasz -ban esedékes kari és gazdasági főigazgatósági egyeztetés megtörténtéért a Név rovatban megjelölt személy felel. 5

6 A pályázati bejelentőlap alapján a kari koordinátor a pályázatkezelő rendszerben elkészíti a belső jelentkezést, megnevezi a témavezetőt, a koordinátort, a projekt vezetőit, (projekt menedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető) csatolja a szükséges dokumentumokat, és a rendszeren keresztül jelzi a pályázati szándékát. A pályázatkezelő rendszer a kialakított automatizmus segítségével ellenőrzésre küldi a jelentkezést a Pályázati Irodába, majd a Gazdasági Főigazgatóságra. Azon pályázatok esetében, melyek saját forrás biztosítását írják elő, kötelező melléklete a leendő témavezető és a szervezeti egység vezető által aláírt nyilatkozat, melynek tartalmazni kell az önerő biztosításának témaszámát, és forrását. Egyetemi szintű pályázatok esetében, a gazdasági főigazgató határozza meg az önerő biztosításának forrását. (2) Engedélyezés A belső jelentkezés elfogadásáról, pályázat beadható, vagy elutasító visszajelzés érkezik a pályázat koordinátorához. Pályázat beadható visszajelzés esetén, a koordinátor a pályázatkezelő rendszerben rögzíti a belső jelentkezésből, a pályázat beadásához rendelkezésre álló adatokat. A pályázatot kezdeményező összekészíti a pályázat anyagát. A beadási határidő előtt legalább 8 munkanappal jelzi a Pályázati Iroda felé, hogy milyen igazolások szükségesek (Magyar Államkincstár, NAV, ÁFA nyilatkozat stb.). A Pályázati Iroda gondoskodik az igazolások beszerzéséről. A pályázó szakmailag felel a pályázatban foglaltakért, a vállalások teljesítéséért (3) Adminisztráció A beadási határidő előtt legalább 5 munkanappal a pályázatot kezdeményező átadja a teljes pályázati anyagot, a kiírásnak megfelelő formában és példányszámban, a Pályázati Irodának. A Pályázati Iroda a pályázat formai ellenőrzése (szükséges igazolások megléte) után gondoskodik a cégszerű aláírások beszerzéséről. Az aláírt pályázat továbbítása a pályázat kiíró részére a pályázó feladata. A pályázat egyetemen maradó példányát a pályázat készítője szignálni köteles. Nyertes pályázat esetén, az egyetemre érkező, megkötendő támogatási szerződés cégszerű aláírásáról a Pályázati Iroda gondoskodik. A projekt indulásának első megbeszélésére meg kell hívni a Gazdasági Főigazgatóság közbeszerzési szakértőjét, valamint az Elemzési és Pályázatkezelési Csoport vezetőjét abból a célból, hogy a nyertes pályázat áttekinthető legyen, közbeszerzést tartalmazó tevékenység esetén a megfelelő támogatást meg lehessen adni. Az összejövetelről készített emlékeztetőt meg kell küldeni a Pályázati Iroda vezetőjének, és a gazdasági főigazgatóságnak. A kiíró szervtől visszaérkező tájékoztatást (nyert, vagy nem nyert), a koordinátor rögzíti a Pályázatkezelő Rendszerben. A nyert, illetve nem nyert információt a web-es felületen kell a Pályázati Iroda tudtára hozni, a ( ) pályázati bejelentő lapok/döntési szakasz elérési útvonalon. Amennyiben a támogatási szerződés visszaérkezik az egyetemre, abban az esetben a pályázatkezelő rendszerbe a koordinátor beviszi a támogatási szerződésben levő adatok alapján a web-es felületen bejelentett Megvalósítási szakasz szerint, a projekt adatait. A költségterv rögzítése, a befolyt támogatások rögzítése a Gazdasági Főigazgatóság kijelölt munkavállalójának a feladata. A témavezető köteles a támogatási szerződés megérkezését követően 5 munkanapon belül a szerződés másolatát és mellékleteit, a témaszám nyitási kérelemmel együtt a Gazdasági 6

7 Főigazgatóság Elemzési és Pályázatkezelési Csoport irodájára benyújtani. Amennyiben az elfogadott költségterv saját forrást is tartalmaz, úgy a pályázathoz mellékelt jelen szabályzatban leírtaknak megfelelően nyilatkozatokat további intézkedés céljából szintén be kell nyújtani a Gazdasági Főigazgatóság Elemzési és Pályázatkezelési Csoport irodájára. A saját forrás, megadott témaszámról történő átvezetéséhez, a 2/2009. sz. Gazdasági Főigazgatói utasításban található keretáthelyezést kell mellékelni. (4) Általános közbeszerzési és műszaki kérdések A pályázatok benyújtásával és megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési kérdésekben a Kötelezettségvállalási szabályzat és a Közbeszerzési szabályzat, valamint a támogató által meghatározott pénzügyi teljesítési feltételek is irányadóak. A Gazdasági Főigazgatóság Közbeszerzési és Beruházási Osztálya szakmai támogatást biztosít a pályázatok közbeszerzési, műszaki tervezésének és sikeres, műszaki lebonyolításának megoldására. A projektmenedzser /témavezető /az érintett szervezeti egység a visszaérkezett és aláírt támogatási szerződés alapján, írásban köteles a közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezni a gazdasági főigazgatónál. Az eljárás a Közbeszerzési Szabályzat 13. számú mellékletében szereplő adatlap hiánytalan kitöltésével, a gazdasági főigazgató az eljárás megindítását engedélyezem megjelölésével igazoltan, a Gazdasági Főigazgatóság Közbeszerzési és Beruházási Osztályához történő benyújtásával indítható meg. (5) A pályázat benyújtásával kapcsolatos pénzügyi kérdések: A pályázatkezelő rendszerben naponta frissített adatok segítségével, nyomon lehet követni a projektben beérkezett pénzeszközöket, és azok felhasználását. Segítségével ellenőrzéseket, előrejelzéseket lehet készíteni, előleget lekérni, projektet rögzíteni. Amennyiben a futamidő alatt módosítás történik, a módosításokat a koordinátor feladata átvezetni, és egyúttal jelezni a Gazdasági Főigazgatóság kijelölt dolgozójának. A futamidő alatti projekt ellenőrzések időpontjait rögzítve a rendszer 10 nappal korábban jelzi a feladatra való felkészülés szükségességét. A pályázatkezelő rendszer kezelése a koordinátorként megjelölt személy feladata, neki lesz jogosultsága a rendszer hozzáféréshez. A projekt előírás szerinti teljesítése és elszámolása a témavezető felelőssége. Amennyiben a támogatási szerződés előírja az írásban történő elszámolást (rész- vagy végelszámolás), a témavezető a megfelelő példányszámban előkészített és a Gazdasági Főigazgatóság által ellenőrzött elszámolást a Pályázati Irodához továbbítja az elküldési határidő előtt legalább 5 munkanappal. A Pályázati Iroda gondoskodik az elszámolás aláírásáról. Az aláírt, benyújtott pénzügyi elszámolásból egy példányt a témavezető továbbít a Gazdasági Főigazgatóságra. Amennyiben a témavezető a pályázatkiíró által megadott határidőben nem számol el, úgy ez a tény az intézmény pályázati lehetőségeit korlátozza. Amennyiben a pályázó nem tudja a szerződésben vállalt kötelezettségeket a megadott határidőre teljesíteni, az előkészített szerződésmódosítást továbbítja a Pályázati Iroda részére, mely gondoskodik annak aláíratásáról. A témavezető köteles az elfogadott szerződésmódosítást kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Gazdasági Főigazgatóságra eljuttatni, valamint a módosítást az illetékes koordinátor felé jelezni a rendszerbe való átvezetés miatt. 7

8 Amennyiben a pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy előleget lehet lekérni a pályázat indításához, az előleg lekérőt a Gazdasági Főigazgatóságra egy másolati példányban le kell adni a beadással egyidőben. Az eljárás ugyanez a kifizetési kérelemmel kapcsolatban is, a kifizetési kérelem egy oldalas kivonatát kell leadni tájékoztatás miatt. A pályázat lezárásáról a pályázatot kezdeményező köteles írásban értesíteni a Pályázati Irodát, és köteles a rendszerben is lezárni a projektet. a /pályázati bejelentő lapok/pályázat zárása elérési útvonalon. 4. A fenntartási időszak (1) A pályázatok támogatási szerződései általánosan a következő kötelezettségeket tartalmazzák sok esetben csak utalásszerűen - a pályázatok vonatkozásában: Nyilvántartási és megőrzési feladatok o dokumentumok nyilvántartása és megőrzése, rendszerezett, áttekinthető és ellenőrizhető formában, jellemzően a fenntartási időszakon túlnyúlóan, o dokumentációs támogatás az ellenőrzések során, o adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. Feladatok a fenntartási időszakban o fenntartási jelentési kötelezettség (éves és eseti, projekttől függően), o a fenntartási időszakra számszerűsíthető projekteredmények teljesítése és elszámolás a teljesítéssel, o vagyontárgyakkal és szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogokra vonatkozó előírások teljesítése, o tárgyiasult projekteredmények fizikai fenntartásának, hozzáférhetőségének, bemutathatóságának biztosítása, o tájékoztatási kötelezettség a fenntartási időszakban is (táblák, feliratok). (2) Nyilvántartási és megőrzési kötelezettség szabályozása A pályázati megőrzési kötelezettség hosszú távon is megbízható, hatékony teljesítése érdekében az egyetemen Pályázati Archívum működik. A Pályázati Archívum a Gazdasági Főigazgatóság Elemzési és Pályázatkezelési Csoport nem önálló szervezeti egysége. A Pályázati Archívum az egyetem minden projektmenedzserével kapcsolatban áll a szabályzat szerinti feladatok ellátása érdekében. A Pályázati Archívumot a Gazdasági Főigazgató felügyeli, így a jellemzően nagymértékben a pénzügyi, gazdasági jellegű pályázati ellenőrzések koordinációja könnyebben megvalósítható (központosított gazdálkodás, beszerzés, beruházás). (3) A Pályázati Archívum feladatai: Az egyes pályázatok fizikai megvalósítását követően a fenntartási időszak megkezdésétől a teljes pályázati dokumentációt strukturált formában, kereshető módon, elektronikus és papíralapú formában megőrzi a megőrzési kötelezettség időtartamára; A pályázatok fenntartási időszakában ellátandó időszakos feladatok teljesülését folyamatosan figyeli, ellenőrzi, és a fenntartási időszakban keletkező dokumentációkat az archívumba folyamatosan beilleszti, a dokumentációt aktualizálja; A pályázatok fenntartási időszakban felmerülő ellenőrzései során a pályázat projektmenedzserével együttműködve biztosítja az ellenőrzés dokumentációs hátterét; 8

9 Az egyetem központi pályázati adatszolgáltatásait a rendelkezésére álló adatok alapján előkészíti, teljesíti. A fenti feladatok ellátása során a Pályázati Archívum személyi állománya szorosan együttműködik az adott pályázat projektmenedzserével. A felelős projektmenedzser folyamatos biztosítottsága. A fenntartási időszak alatt a projektmenedzser feladata a fenntartási kötelezettség teljesítése. Mentesül ezen kötelezettség alól, ha új projektmenedzser kerül megnevezésre, és ez átvezetésre kerül a projektdossziéban. Projektdokumentáció egységes felépítése (standardizált forma) A Pályázati Archívumba bekerülő dokumentációk egységessége és teljessége érdekében az alábbi információk rögzítése szükséges a Pályázati archívum részére vonatkozóan: o Pályázat összege, tárgya, tárgyiasult és/vagy nem tárgyiasult eredményeinek felsorolása o Fenntartási időszak kötelezettségei (pályázati eredmények hozzáférhetősége, korlátozások, jelentések) o Dokumentáció-lista Pályázatbenyújtás dokumentumai Támogatási szerződés megkötésének dokumentumai Közbeszerzési eljárások dokumentációi Megvalósulás szakmai dokumentációja Jelentések, elszámolások dokumentumai A fenti információk megadását a pályázat projektmenedzsere köteles biztosítani. Projektdokumentáció folyamatos karbantartása A Pályázati Archívum részére az adott pályázat projektmenedzsere köteles minden, a fenntartási időszakban keletkezett dokumentumot 15 napon belül eljuttatni, annak érdekében, hogy megőrzési kötelezettség teljesítése mellett a fenntartási kötelezettségek egyetemi szintű ellenőrzésének lehetősége is meglegyen. (4) Fenntartási feladatok szabályozása A pályázatok fenntartási feladatai a támogatási szerződésekből és mellékleteiből, valamint a beadott pályázatból levezethetők. A pályázatok fenntartási időszakának kezelésre vonatkozó szabályozás részeként a pályázati projektmenedzsereknek fenntartási időszak megkezdése időpontjáig Pályázati Fenntartási Tervet kell készíteni, és a megőrzésre átadott dokumentációhoz kell csatolni. A fenntartási időszak feladatait ezt követően a pályázat felelős projektmenedzserének a Pályázati Fenntartási Terv alapján kell végeznie. A Pályázati Fenntartási Terv tartalmi elemei a következők: (nem standardizált feladatok ellátására) A pályázat fizikailag tárgyiasult eredményeinek elhelyezkedésére, tárolására, használatára, nyilvántartására (leltár) vonatkozó információk; A pályázat szellemi alkotásként megvalósult eredményeinek hozzáférhetősége; 9

10 A fenntartási jelentési kötelezettség vállalt ütemezése; A fenntartási időszakra vállalt számszerűsíthető projekteredmények, vállalások adatai, megadva az éves vagy fenntartási időszakra vállalt mértékeket is (a támogatási szerződés szerinti részletezettséggel); A fenntartási időszakra vállalt számszerűsíthető projekteredmények, vállalások eléréséhez szükséges esetleges előfeltételek, közreműködési igények, intézkedések rövid ismertetése, ütemezése; A pályázat eredményeinek használatával, hasznosításával kapcsolatos korlátozások (különös tekintettel a mobil tárgyi eszközök elhelyezésére, mozgatására, számviteli nyilvántartására, a pályázati eredmények értékesítésére, használatba adására); Tájékoztatási kötelezettség ellátásához szükséges és tervezett intézkedések felsorolása (táblák feliratok pótlása, javítása, stb.); Ennek alapján a Pályázati Archívum egyrészt ellenőrizni képes a fenntartási kötelezettségek teljesítését, másrészt szükség esetén fel tudja hívni a figyelmet az esetleges elmaradásokra vagy problémákra. A projektmenedzsernek a Pályázati Fenntartási Tervet aktualizálnia kell, amennyiben a fenntartási időszakban ezt megváltoztató esemény következik be, és a módosított Pályázati Felújítási Tervet a Pályázati Archívum részére el kell juttatni. (1) A pályázók 5. A pályázati tevékenységben résztvevők feladatai a Pályázati Iroda pályázati információs tevékenységének nyomon követése, ha a pályázat kiírója intézményi rangsorolást vagy minősítést kér, azt első szinten a Pályázati Iroda végzi el. Ez az előfeltétele a pályázati szándék érvényesítésének; a pályázat benyújtását megelőző 5 munkanappal a pályázó a pályázatát, a formai követelmények megfelelőségének ellenőrzése, és intézményi aláíratás céljából, a Pályázati Irodának adja át; az intézményi (rektor, gazdasági főigazgató) aláírást nem igénylő pályázatoknál a formai megfelelőségről és az aláírásokról a pályázó, ill. a kar gondoskodik a jelen szabályzatban foglalt adatszolgáltatást is teljesítve; a pályázatot, amennyiben a kiírás másként nem rendelkezik, a kiíróhoz a pályázó nyújtja be. A pályázat eredményéről, a pályázó az értesítés másolatának megküldésével tájékoztatja a Pályázati Irodát, és a Gazdasági Főigazgatóság Elemzési és Pályázatkezelési Csoportját; elnyert pályázat esetén a pályázó a szerződést aláírás végett, a Pályázati Iroda felé továbbítja. A cégszerűen aláírt szerződés egy eredeti példánya a Gazdasági Főigazgatóságon marad. Egy példány a pályázó megőrzésében marad (folytatólagos, többéves pályázatok tárgyévi szerződéseire is vonatkozik); szerződések évközi módosítása esetén, a pályázati pénzek alakulásáról, változásairól a pályázó a szerződés módosításával egyidejűleg tájékoztatja a Gazdasági Főigazgatóságot; a pályázó a szakmai beszámolóját önállóan, a pénzügyi beszámolót a Gazdasági Főigazgatóság közreműködésével készíti el. A beszámolót a pályázatkiíróhoz, amennyiben az másként nem rendelkezik, a pályázó nyújtja be. 10

11 (2) A Pályázati Iroda Az intézmény keretein belül koordinálja és szervezi a pályázati rendszert. Tevékenysége alapvetően szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy a témavezetők (projekt menedzserek) munkáját segíti elő. Ennek keretében: az intézmény egészét érintő pályázatok készítésének összefogása, a megvalósítás beindításának adminisztratív menedzselése, a Pályázatkezelő rendszerben karban tartja az általa felvitt lehetőségeket, elvégzi a szükséges módosításokat, szakértői segítségnyújtás a pályázatok elkészítése során, a szerződéskötés területén, projektmenedzsment tanácsadás, árajánlatok, közbeszerzési ügyletek bonyolítása során, átmeneti, illetve kiegészítő források felkutatása és rendelkezésre bocsátása, valamint a pályázati jelentési kötelezettség ellátása, pályázati/kutatási/kapcsolattartó tevékenységek által igényelt kari, intézeti, tanszéki információk rendszeres gyűjtése, az információk összegzésére definiált adatbázisok karbantartása, frissítése, kooperációs együttműködések kezdeményezése a régió vállalkozásaival, a társegyetemekkel, kamarákkal, önkormányzatokkal és a különféle szakhatóságokkal, a különböző pályázati felhívások nyomon követése az egyetem honlapján, - a rendszer kidolgozását követően a Pályázatok címszó alatt - azok megjelenítése, az intézményt érintő egyetemi, kari, intézeti, tanszéki vagy egyéni (magánszemély) pályázati források ill. felhívások közzététele a pályázatkezelő rendszerben, intézményi rangsorolást igénylő pályázatok esetén, sorrendiségi javaslattétel az erre illetékes testület felé, a pályázatokhoz szükséges különféle szakhatósági igazolások időbeni beszerzése, pályázatkezelő rendszer naprakészen tartása. (3) A Pályázati Iroda vezetője Folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a Gazdasági Főigazgatóság Beruházási és Közbeszerzési, valamint az Elemzési és Pályázatkezelési Osztályával, különös tekintettel a különböző pályázati kiírások és lebonyolítási előírások adta intézményi feladatok dokumentálási, előkészítési, megvalósítási és szakmai probléma megoldási feladataira. (4) A kari koordinátor A pályázat időszakában valamint a projekt teljes futamideje alatt a pályázattal illetve a projekttel kapcsolatos valamennyi adatot, a tudomására jutástól számított öt munkanapon belül átvezetni a pályázatkezelő rendszerben. Kapcsolattartás a Pályázati Iroda, valamint az Elemzési és Pályázatkezelési csoport tagjaival. (5) Gazdasági Főigazgatóság szoros munkakapcsolatot épít ki a Pályázati Iroda munkatársaival, részt vesz a pályázatok előkészítésében, javaslatokkal hozzájárul a költségterv elkészítéséhez, a pályázók segítése a pályázat megírása során pénzügyi kérdésekben, 11

12 a pályázatok költségvetésének ellenőrzése ellenjegyzés előtt, szakhatósági nyilatkozatok (NAV, Államkincstár, stb.) biztosítása a Pályázati Iroda részére, (gazdasági főigazgatóság) pályázati témaszámok megnyitása, a pályázat számviteli nyilvántartásának nyomon követése, pályázatonkénti nyilvántartás készítése, támogatási szerződések nyilvántartása, tárolása, rendszerezése, utófinanszírozott pályázatok esetén a megelőlegezés, majd az előleg visszavonása, dokumentálása, az előleg lekérőket, valamint a kifizetési kérelmeket nyilvántartja, a pályázatkezelő rendszer naprakészen tartása, a pályázatkezelő rendszer felügyelete, szakmai fejlesztésének irányítása nemzetközi pályázatok kezelhetősége szempontjából, szükség esetén devizaszámla nyitása, nyilvántartása, (pénzügy számviteli csoport) pályázati önrész ellenőrzése, átkönyvelése keretáthelyezési nyilatkozat alapján, a pályázatban meghatározott keretek között, a pályázatok pénzügyi nyilvántartásának nyomon követése, a szerződések és beszámolók pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi beszámoló ellenjegyzése (gazdasági főigazgató), 100 millió Ft-ot meghaladó elnyert pályázati keretösszeg esetén, a pályázati futamidőre pénzügyi koordinátor kijelölése. (gazdasági főigazgató). 6. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzatot a Szenátus a 155/2011. (X. 13.) számú határozatával fogadta el. A szabályzat az elfogadás napján lép hatályba. A szabályzatot a hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2005. sz., a 7/2006. sz. és a 9/2006. sz. Rektori Utasítás. Sopron, október 13. Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 12

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola tudományos, oktatási, mobilitási és egyéb pályázati

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Richter Témapályázat 2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Richter Témapályázat 2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Richter Témapályázat 2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság vagy kiíró) kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, már megkezdett és korai eredményeket is felmutatni

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

Konferenciák, rendezvények szervezési szabályzata

Konferenciák, rendezvények szervezési szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Konferenciák, rendezvények szervezési szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a 20-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12. 12. napjával elfogadta 2006. Dunaújváros 2. kiadás 0.

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 Definíciók... 4 Jogszabályok... 6 A Szabályzat hatálya... 8 A szellemi alkotáshoz kapcsolódó

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE Miskolc 2015 4.3. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE A Miskolci

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) pályázati döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a Társulás pályázati

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ÁROP 1.A.2/B-2008-0014 PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV (ÁROP 1.i) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV PROJEKT FOLYAMAT ELJÁRÁSREND

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata

Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból kutatás-fejlesztési támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Részletesebben

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre)

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre) OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre) Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (OTKA)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére ... költségvetési szerv IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. március 01-től 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés A közokiratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS

ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS Szabályozás, koncepció dr. Nagy András 2015. november 11. Tartalom Közbeszerzési irányelvek főbb rendelkezései Tagállami gyakorlatok Új Kbt. alapvető szabályai E-közbeszerzési

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02.

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. IDŐSZAKOS / ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM ÉS BESZÁMOLÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI Horváth Ákos Útmutatók Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus

Részletesebben