1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma"

Átírás

1 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás rendjét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt előírások alapján a következők szerint határozzuk meg. 1.A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a Török János mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola gazdálkodási tevékenységével összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését. Szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai: évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Aht) - 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr) - a számvitelről szóló, módosított évi C. törvény (a továbbiakban: Szt) A szabályzat tartalmazza: - az egyes pénzgazdálkodási jogkörök tartalmát, az ellátandó feladatokat, - a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyeket, - a feladatellátással kapcsolatos összeférhetetlenségi és helyettesítési szabályokat, - az írásbeli kötelezettségvállalás nélküli kifizetések rendjét, - a kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, könyvelését, - a záró és átmeneti rendelkezéseket. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma A költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodása során: - el kell látni a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket, így: - a kötelezettségvállalást, - a kötelezettségvállalás ellenjegyzését, - a teljesítés szakmai igazolását, - az érvényesítést, - az utalványozást, - az utalvány ellenjegyzését, valamint - gondoskodni kell a nyilvántartási rendszer kialakításáról és vezetéséről A kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalás fogalma 1

2 Kötelezettségvállalás a költségvetési szerv feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása. Kötelezettségvállalásnak minősül: - a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, - a szerződés (megállapodás) megkötéséről, - a támogatás biztosításáról, illetve - más, pénzértékben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettségvállalásról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, amelyet költségvetési szerv költségvetése előirányzatának terhére vállal. A kötelezettségvállalás körébe tartozik az áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Nem szabad fedezet hiányában kötelezettséget vállalni, amennyiben a tárgyévben, valamit az ismert költségvetési keretszámok alapján a tárgyévet követő években a szükséges mértékű szabad előirányzat nem áll rendelkezésre. A kötelezettségvállalás feltételei A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott költségvetés: - fel nem használt és - le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e az érintett kötelezettségvállalás fedezetét. Az előirányzat-felhasználási terv készítéséért a költségvetési szerv gazdasági vezetője a felelős. Az előirányzat-felhasználási terv tartalmazza a költségvetési szerv : - évközi gazdálkodásának alakulását, - az év várható bevételi és kiadási előirányzat teljesülését havi és halmozott adatokkal. Az előirányzat-felhasználási terv mellett a gazdasági vezető köteles elkészíteni a szerv likviditási tervét is. Az előirányzat-felhasználási terv, valamint a likviditási terv egy-egy példányát ezen szabályozás mellékleteként kell kezelni. Kötelezettségvállalás írásbelisége Kötelezettséget általában csak írásban vállalhat a kötelezettségvállalásra jogosult. Kivételes esetekben nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás. Az írásbeliséget nem igénylő kötelezettségvállalások esetében követendő eljárásrendet a szabályzat külön része tartalmazza. Kötelezettségvállalási formák 2

3 A költségvetési gazdálkodás során a leggyakrabban előforduló kötelezettségvállalási formák a következők: - megállapodás, - alkalmazási okirat, - megrendelés, - vállalkozási, szállítási szerződés, illetve - pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma A kötelezettségvállalás ellenjegyzése A kötelezettségvállalás csak ellenjegyzés mellett jogszerű. A kötelezettségvállalás ellenjegyzését írásban kell végezni. (Az írásbeli kötelezettségvállalás alá nem tartozó tételek kötelezettségvállalás ellenjegyzésére külön szabályok az irányadóak.). Az ellenjegyzőnek az ellenjegyzést megelőzően feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy: - a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy a megtervezett és a várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, - a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, - a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Az ellenjegyző az ellenjegyzési feladatainak ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. Nem szabad fedezet hiányában a kötelezettségvállalást ellenjegyezni, amennyiben a tárgyévben, valamit az ismert költségvetési keretszámok alapján a tárgyévet követő években a szükséges mértékű szabad előirányzat a kötelezettségvállalás forrásaként nem áll rendelkezésre. A kötelezettségvállalás nem megfelelősége esetén az ellenjegyző feladata Amennyiben a kötelezettségvállalás nem megfelelő (azaz rendelkezésre álló kiadási előirányzat, illetve fedezet, vagy a kötelezettségvállalás sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat) az ellenjegyzőnek írásban tájékoztatnia kell: - a kötelezettségvállaló intézmény vezetőjét. Ha a kötelezettséget vállaló intézmény vezetője a nem megfelelő kötelezettségvállalásról szóló tájékoztatásban foglaltak ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni, és e tényről a fenntartót haladéktalanul írásban értesíteni A teljesítés szakmai igazolása A szakmai teljesítés igazolásának tartalmi követelményei A szakmai teljesítés igazolás olyan ellenőrzési feladat, melynek során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és szakmailag igazolni kell: 3

4 - a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, - az ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését. A szakmai teljesítés igazolásának dokumentálása A szakmai teljesítés igazolásának dokumentálása során gondoskodni kell arról, hogy feltüntetésre kerüljön: - az igazolás dátuma, - a teljesítés tényére történő utalás, - a teljesítés szakmai igazolására jogosult személy aláírása. A szakmai teljesítéssel érintett kiadások és bevételek A kiadások szakmai teljesítését mindig igazolni kell. A bevételek szakmai teljesítés igazolása jogszabály szerint nem kötelező. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény, a bevételek jellege és volumene miatt a jogszabály által adott lehetőséggel nem kíván élni, hogy a bevételek meghatározott körére szakmai teljesítés igazolási kötelezettséget írjon elő Az érvényesítés A szakmai teljesítés igazolása alapján annak megállapításai figyelembevételével az érvényesítőnek ellenőriznie kell: - az összegszerűséget, - a fedezet meglétét, valamint azt, hogy - a megelőző ügymenetben: - az államháztartási törvényben, - 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr) továbbá - a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. Az összegszerűség ellenőrzése Az összegszerűséget a teljesítés szakmai igazolásánál leírt módon kell ismét ellenőrizni, azzal a különbséggel, hogy csak a rendelkezésre álló dokumentumokon szereplő adatokat kell egyeztetni. A fedezet meglétének ellenőrzése A fedezet megléte tekintetében ellenőrizni kell, hogy az adott kiadás pénzügyi teljesítéséhez a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll-e, figyelembe véve más rendszeres, illetve "kötelező" kiadásokat is. Ennek érdekében át kell tekinteni: - az előirányzat-felhasználási ütemtervet, a tényleges kiadások és bevételek kapcsolatát, - a likviditási tervet és a gazdálkodás során aktuálisan rendelkezésre álló szabad pénzállományt, valamint - a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad előirányzatokat. 4

5 Az jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés ellenőrzése A jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzés során vizsgálni kell a központi jogszabályok költségvetési szervekre vonatkoztatható előírásainak érvényesülését, valamint a helyi önkormányzati rendeleteket. A belső szabályok vizsgálatánál ellenőrizni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályozások érvényesülését, így a bizonylati szabályzat előírásait is. Ellenőrizni kell az előírt alaki követelmények betartását, azaz, hogy a számviteli elszámoláshoz a bizonylat adatai alakilag hitelesek-e, megbízhatóak-e és helytállóak-e. Az érvényesítés dokumentálása Az érvényesítés csak a fent rögzített tevékenységek együttes ellátásával lehet teljes. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell: - az érvényesítésre utaló megjelölést ( érvényesítve kifejezést), - a megállapított összeget, - az érvényesítés dátumát, - az érvényesítő aláírását. A készpénzes kifizetések érvényesítésénél alkalmazandó szabályok: - Az érvényesítést a kifizetés okmányára kell rávezetni. (A költségvetési szervek részére rendszeresített pénztárbizonylatok tartalmazzák az érvényesítés valamennyi tartalmi elemének ellátásához szükséges helyet.) - Az érvényesítés csak akkor elfogadható, ha a pénztárbizonylatot úgy állították ki, hogy az csak egy alapbizonylat, számla, egyéb kifizetés adatát tartalmazza. - Szabálytalan az az érvényesítés, mely egyszerre több alapbizonylat, számla alapján történik. - Szabálytalan az az érvényesítés is, mely alapbizonylat nélküli és a kiadás vagy bevétel jogosultsága megítéléséhez szükséges dokumentum nélkül történik. - Az érvényesítést csak akkor lehet elvégezni, ha: - a pénztárbizonylathoz csatolták a vonatkozó alapbizonylatot, vagy - a pénztárbizonylaton egyértelműen hivatkoztak az alapbizonylatra. (Az érvényesítőnek ebben az esetben a hivatkozás, hivatkozási szám alapján vissza kell keresnie az alapbizonylatot, majd annak vizsgálatát követően érvényesíthet.) A nem készpénzes kifizetések érvényesítésénél alkalmazandó szabályok: - Az érvényesítésre külön lapot kell használni. - Minden pénzintézeten keresztül bonyolódó gazdasági eseményt érvényesítő lapon, illetve érvényesítő lap és utalványrendelet nyomtatványon kell érvényesíteni. - Az egy bankkivonattal érkező tételeket is külön-külön érvényesítő lapon kell érvényesíteni. - Minden érvényesítendő tétel mellé el kell helyezni a vonatkozó alapdokumentumot (számlát, egyéb okmányt). - Szabálytalan az az érvényesítés, mely egyszerre több alapbizonylat, számla alapján történik. 5

6 - Szabálytalan az az érvényesítés, amelynél az érvényesítő lap önmagában áll, hozzá alapdokumentumot nem csatoltak, illetve alapdokumentumra nem hivatkoztak. - A pénzintézeten keresztül bonyolódó pénzforgalmi tételek érvényesítését csak akkor lehet elvégezni, ha a bankkivonaton szereplő: - minden egyes tételhez külön-külön csatolták a vonatkozó alapbizonylatot, vagy - adott tételnél hivatkoztak az alapbizonylatra (Az érvényesítőnek ebben az esetben a hivatkozási számok alapján vissza kell keresnie az alapbizonylatot, majd annak vizsgálatát követően érvényesíthet.) 2.5. Az utalványozás Az utalványozás tartalma Az utalványozás: - a kiadások teljesítésének, valamint - a bevételek beszedésének vagy elszámolásának elrendelése. Az utalványozás formái Az utalványozás lehetséges formái: a) a nem készpénzes kifizetések esetében külön írásbeli rendelkezés (utalvány) vagy b) a készpénzes kifizetések esetén az érvényesített okmányra rávezetett utalvány (írásbeli rendelkezés), ún. rövidített utalványrendelet. Az utalvány tartalmi követelményei Az utalvány tartalmi követelményei: - az utalványozó és az utalványozás ellenjegyzőjének keltezéssel ellátott aláírása, - az "utalvány" szó, - a költségvetési év, - a befizető és a kedvezményezett megnevezése, címe, - a fizetés időpontja, módja, összege, devizaneme, - a megterhelendő, jóváírandó bankszámla száma és megnevezése, - a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszáma (kivéve az írásbeli kötelezettségvállalás alá nem tartozó kötelezettségvállalások kifizetését érintő tételeknél, mivel ezek nyilvántartásba vétele a kifizetést követően történik meg). A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő alapján kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően haladéktalanul ki kell egészíteni. A rövidített utalvány tartalmi követelményei A rövidített utalványt a készpénzes kifizetések esetében úgy kell elkészíteni, hogy az tartalmazza ezen utalvány követelményeit. Azokat az adatokat, melyek az okmányon szerepelnek, az utalvány részben nem kell megismételni. A rövidített utalványnak ebből kifolyólag legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: 6

7 - az utalványozó és az utalványozás ellenjegyzőjének keltezéssel ellátott aláírása, - az "utalvány" szó, - a költségvetési év, - a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszáma (kivéve az írásbeli kötelezettségvállalás alá nem tartozó kötelezettségvállalások kifizetését érintő tételeknél, mivel ezek nyilvántartásba vétele a kifizetést követően történik meg). Kivétel az utalványozási kötelezettség alól Nem kell külön utalványozni: - a termék értékesítésből, szolgáltatás nyújtásból számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, továbbá - a pénzügyi szolgáltatások kiadásait és bevételeit, - az európai uniós forrásból nyújtott támogatások jogszabály szerinti lebonyolítási számláról történő kifizetését. Az utalványozás feltételei Adott pénzmozgás utalványozására csak az érvényesítés után kerülhet sor. Amennyiben adott tétel érvényesítése nem történt meg, úgy az utalványozási jogkör ellátása értelmetlen, mivel az utalványozó birtokában annak az ismeretnek, amely a kiadás és bevétel elrendeléséhez szükséges Az utalvány ellenjegyzése Az utalványozás ellenjegyzése Az utalványozás ellenjegyzése során az ellenjegyzőnek - el kell látnia a kötelezettségvállalás ellenjegyzése során ellátandó feladatait, továbbá - meg kell győződnie arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e. Az utalványozás ellenjegyzése a következő dokumentumokon történik: - készpénzes fizetési mód kivétel az utalványrendeleten, - készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített okmányra rávezetett rövidített utalványon. Az ellenjegyzés megtagadása Amennyiben az ellenjegyzésre jogosult nem ért egyet az utalvánnyal, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az utalványozó a jelzés alapján dönthet az utalványozás visszavonásáról, illetve az utalványozási szándék megtartásáról, ebben az esetben írásban utasítást ad az utalványozás ellenjegyzésére. Az ellenjegyzést az ellenjegyző nem tagadhatja meg, ha erre az utalványozó írásban utasítja. Az ellenjegyző ekkor az utalványra rávezeti, hogy Az utalványozás ellenjegyzése utasításra történt. 7

8 Az ellenjegyző köteles a fenntartót haladéktalanul írásban értesíteni az utasításra történő ellenjegyzésről. 3. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlására jogosult személyek A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlására jogosult személyek meghatározása, megbízása, kijelölése esetén a vonatkozó jogszabályok előírásait kell figyelembe venni. A tényleges feladatellátókat, a vonatkozó megbízásokat, kijelöléseket a szabályzathoz csatolt nyilvántartásban kell rögzíteni. A szabályzathoz kell mellékelni a megbízások, kijelölések eredeti dokumentumait is. Változás esetén a szabályzat mellékletein a szükséges módosításokat végre kell hajtani A kötelezettségvállalásra jogosult személyek Az Ávr ának (1) bekezdése alapján : a) a költségvetési szerv nevében kötelezettséget: - a költségvetési szerv vezetője, vagy - a költségvetési szerv vezetője által megbízott személy vállalhat, 3.2. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult személyek Az Ávr ának (1) bekezdése alapján : a költségvetési szerv vonatkozásában a gazdasági vezető, illetve az általa írásban kijelölt (a költségvetési szerv alkalmazásában álló) személy jogosult a kötelezettségvállalás írásban történő ellenjegyzésére, A gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve követelés nem írható elő. Az ellenjegyzési feladatot ellátó személynek a felsőoktatásban szervezett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi számviteli képesítéssel kell rendelkeznie A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyek Az Ávr ának (4) bekezdése alapján : a szakmai teljesítés igazolására jogosult személyeket az adott kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan a kötelezettségvállaló írásban köteles kijelölni. A kötelezettségvállalók az egyes kötelezettségvállalás csoportokhoz a melléklet szerint előre is meghatározhatják a teljesítés szakmai igazolására köteles személyeket. Ez esetben mentesülnek az alól, hogy minden kötelezettségvállalás esetén kijelöljék a szakmai teljesítés igazolására jogosultakat. 8

9 3.3.1 A szakmai teljesítés igazolásának rendje Önállóan működő és gazdálkodó intézmény teljesítés igazolásának rendje A/ Intézmény üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos szállítók/szolgáltatók által ellátott feladatok elvégzésének igazolását a feladattól függően a karbantartási csoportvezető vagy az igazgató látja el. B/ A szakmai anyagok, az intézmény működésével kapcsolatos egyéb anyag- és készlet felhasználását az a személy írja alá, aki az adott anyagot, egyéb készletet felhasználásra átvette Az érvényesítésre jogosult személyek Az Ávr ának (2) bekezdése alapján érvényesítésre: a) a költségvetési szerv nevében a gazdasági vezető, illetve az általa írásban kijelölt (a költségvetési szerv alkalmazásában álló) személy jogosult, Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások esetén a közreműködő szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. Az írásban adott megbízásban az érvényesítő feladatait tételesen meg kell határozni. Az érvényesítési feladatot ellátó személynek a felsőoktatásban szervezett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi számviteli képesítéssel kell rendelkeznie Az utalványozásra jogosult személyek Az Ávr ának alapján utalványozásra ugyanazok a személyek jogosultak mint a kötelezettségvállalásra, azaz a) a költségvetési szerv nevében utalványozásra: - a költségvetési szerv vezetője, vagy - a költségvetési szerv vezetője által megbízott személy jogosult, 3.6. Az utalványozás ellenjegyzésre jogosult személyek Az Ávr ának alapján utalványozásra ugyanazok a személyek jogosultak mint a kötelezettségvállalásra, azaz a költségvetési szervnél a gazdasági vezető, illetve az általa írásban kijelölt (a költségvetési szerv alkalmazásában álló) személy jogosult, Az ellenjegyzési feladatot ellátó személynek a felsőoktatásban szervezett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 9

10 3.7. Nyilvántartás a pénzgazdálkodási jogkör gyakorlóiról A költségvetési szerv, kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás naprakészségéért a költségvetési szerv vezetője felelős. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a pénzgazdálkodási jogkör megnevezését, - a pénzgazdálkodási jogkörönként a jogkör gyakorlására jogosult személyek: - beosztását, munkakörét, - a jogkör gyakorlásának jellegét (eredeti, vagy felhatalmazott, kijelölt, megbízott stb.), - az érintett személy nevét, valamint - az aláírás mintáját (azt, ahogy a feladatellátás során a nevét alá fogja írni). A szabályzat mellékleteként kell kezelni továbbá az egyes pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó felhatalmazásokat, megbízásokat, kijelöléseket. Amennyiben az egyes felhatalmazások, megbízások, kijelölések különböző feltételek mellett élnek csak, a vonatkozó dokumentumnak tartalmaznia kell azokat is. Ilyenek lehetnek különösen: - az előre meghatározott körülmény bekövetkezése, - az összeghatár, - az ellátandó tevékenység leírása, amely tekintetében elláthatja, illetve nem láthatja el a feladatot. 3.8 Felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie: - az érvényesítési feladatokat ellátó személynek, - a kötelezettségvállalást ellenjegyzőnek, - az utalványt ellenjegyzőnek. 4.1 Összeférhetetlenségi szabályok 4. Összeférhetetlenségi és helyettesítési szabályok A pénzgazdálkodási jogkörökkel kapcsolatosan az alábbi összeférhetetlenségi szabályokat kell figyelembe venni: 1. A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Erre figyelmet kell fordítani a helyettesítések és a felhatalmazások rendszerének kialakításakor. 2. Az utalványozó és az ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. 10

11 Erre figyelmet kell fordítani a helyettesítések és a felhatalmazások rendszerének kialakításakor. 3. Az érvényesítő nem lehet azonos: - a kötelezettségvállalásra jogosult, - utalványozásra jogosult, és - a szakmai teljesítést igazoló személlyel. Erre különösen a felhatalmazások rendszerének, valamint a helyettesítések rendszerének kialakításakor kell figyelmet szentelni. 4. Az egyes pénzgazdálkodási feladatokat ellátó személyek nem gyakorolhatják a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörüket adott gazdasági esemény vonatkozásában, ha a feladatellátás során: - saját maguk, vagy - a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójuk javára látnák el. Erre folyamatosan, a feladat ellátása során mindig ügyelni kell Az összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése Összeférhetetlenségi helyzetek kivédése érdekében helyettes feladatellátót biztosítani, azaz: - a kötelezettségvállaló, utalványozó, valamint az ellenjegyző köteles legalább egy helyettesről (felhatalmazottról, megbízottról) gondoskodni, - az érvényesítő kijelöléséről úgy kell gondoskodni, hogy figyelembe vételre kerüljenek a képesítési előírások. Amennyiben valamely feladatellátó: - a saját összeférhetetlenségi helyzetét állapítja meg, köteles a pénzgazdálkodási jogkör ellátását a helyettes feladatellátónak átadni, - más feladatellátó által korábban összeférhetetlenségi helyzetben ellátott pénzgazdálkodási jogkör gyakorlását észleli: - kötelezettségvállalás ellenjegyzése esetén jelezni köteles a kötelezettségvállalás sza bálytalanságát, - az ellenjegyzéssel, illetve az érvényesítéssel való összeférhetetlensége esetén köteles értesíteni a kötelezettségvállalót, - amennyiben a jelzés alapján az érintett nem gondoskodik az összeférhetetlenségi helyzet feloldásáról, és a feladat más ellátóval történő ellátásáról, az észlelőnek írásban tájékoztatnia kell a képviselő-testületet Helyettesítési szabályok Ha valamely feladatellátó tartós távolléte, illetve akadályoztatása miatt a pénzgazdálkodási feladatok ellátásra van szükség, a feladatellátásra helyettesítésre kijelölt személy köteles elvégezni a tevékenységet. A helyettesítőnek azonban figyelembe kell vennie az eredeti pénzgazdálkodási jogkör gyakorlójától kapott felhatalmazásban, megbízásban, kijelölésben meghatározott esetleges korlátokat. 11

12 5. Az írásbeli kötelezettségvállalás nélküli kifizetések rendje 5.1. Írásbeli kötelezettségvállalás nélküli kifizetések Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás: - a gazdasági eseményenként forintot el nem érő kifizetések, - a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó bírósági regisztrációs díjak kifizetése, továbbá - a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében. Az írásbeli kötelezettségvállalás nélküli kifizetések esetében - a kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladatainak az ellenjegyző úgy tesz eleget, hogy az ellenjegyzési feladatát a kötelezettségvállalás kifizetésekor teljesíti, - a kötelezettségvállalás teljesítésére alkalmazni kell a jelen szabályzatban meghatározott érvényesítési, utalványozási, utalvány ellenjegyzési feladatokat, - a kötelezettségvállalásokat az írásbeli kötelezettségvállalásoktól elkülönítve is - nyilván kell tartani. Az utalványozási feladatok vonatkozásában sajátosság, hogy az utalványrendeleten az utalványozással egyidőben nem kell feltüntetni a kötelezettségvállalás nyilvántartási számot, mivel a tétel a kiegyenlítéskor kerül a nyilvántartásba. A nyilvántartási számot később lehet az utalványrendeleten feltüntetni. A kötelezettségvállalások értékének pontos meghatározásával kapcsolatos feladatokat, és a szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatát nem szükséges elvégezni. Az előirányzat szabad keretét a kifizetés összegével a kifizetéskor kell csökkenteni. A kötelezettségvállalást a kifizetést elrendelő belső intézkedés dokumentuma tanúsítja. A fenti tételek értelmében nem kell teljesülnie a Kormányrendelet azon rendelkezésének, hogy a kötelezettségvállalás kizárólag ellenjegyzés után, írásban történhet Az írásbeli kötelezettségvállalás és ellenjegyzés nélküli kifizetések Külön írásbeli kötelezettségvállalás és ellenjegyzés nélkül is teljesíthetőek a kincstári körön kívüli természetes és jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli egyéb szervezetekkel szemben fennálló kötelezettségek, ha a kötelezettség jogosultsági feltételeit, annak összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét jogszabály, nemzetközi szervezetben való tagsági viszony, illetve jogerős bírósági, hatósági döntés teljes körűen meghatározza, így különösen: - a normatív és normatív jellegű hozzájárulások, - nemzetközi kötelezettséggel kapcsolatos hozzájárulások, - kártalanítási, kártérítési és megtérítéséi kötelezettségek, valamint - az adományozott díjakhoz, kitüntetésekhez kapcsolódó pénzbeli juttatások esetében. Az írásbeli kötelezettségvállalás és ellenjegyzés nélküli kifizetések esetében: - a kötelezettségvállalás teljesítésére alkalmazni kell a jelen szabályzatban meghatározott érvényesítési, utalványozási, utalvány ellenjegyzési feladatokat, - a kötelezettségvállalásokat az írásbeli kötelezettségvállalásoktól elkülönítve is - nyilván kell tartani. 12

13 A kötelezettségvállalások értékének pontos meghatározásával kapcsolatos feladatokat, és a szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatát nem szükséges elvégezni. Az előirányzat szabad keretét a kifizetés összegével a kifizetéskor kell csökkenteni. A kötelezettségvállalást a kifizetést elrendelő belső intézkedés dokumentuma tanúsítja. A fenti tételek értelmében nem kell teljesülnie a Kormányrendelet azon rendelkezésének, hogy a kötelezettségvállalás kizárólag ellenjegyzés után, írásban történhet. 6. A kötelezettségvállalások nyilvántartása Az Ft-ot meghaladó re vonatkozóan írásbeli kötelezettségvállalás szükséges, amelynek egy példányát egymás utáni sorszámozással ellátva az önállóan működő és gazdálkodó intézmény őrzi. Másik példánya ahhoz a beszerzéshez csatolandó, amelyre a kötelezettségvállalás szól. A kötelezettségvállalásnak minimálisan tartalmaznia kell: - a kötelezettségvállalás sorszámát számát, - a kötelezettségvállaló nevét, - a kötelezettségvállalás tárgyát, - a kötelezettségvállalás összegét, - a kötelezettségvállalás évenkénti forrását, - a kifizetési határidőket, - a kifizetések jogosultjait, - a teljesítési adatokat. A kötelezettségvállalás értékének meghatározása közbeszerzés esetén A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget. Ennek az elvnek kell érvényesülnie akkor is, ha a kötelezettségvállalásból adódó valamely fizetési kötelezettség nem biztos. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatai alapján a reális legmagasabb összegű kötelezettség értéket kell megadni. Amennyiben a kötelezettség vállalásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni és a kötelezettségvállalás dokumentuma a kormányrendeletben meghatározott feltételek esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés közbeszerzési törvény rendelkezései szerint számított értéken kell megadni. A kötelezettségvállalás értékének meghatározása nem közbeszerzés alá tartozó tételek esetében A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a tárgyévben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. 13

14 A kötelezettségvállalással érintett előirányzatok lekötése A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell a kötelezettségvállalás értékéből az adott évet terhelő rész lekötéséről az érintett előirányzatok szabad keretének terhére. Szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálata A szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatához a kötelezettségvállalás értékeként meghatározott összegből a tárgyévet, valamint a tárgyévet követő három évet terhelő összegeket kell összevetni a tárgyévi költségvetés előirányzatait, valamint az azt követő évek költségvetési keretszámait az összevetés időpontjáig ismert adatok alapján terhelő kötelezettségek mértékével. 7. Az adatszolgáltatási feladatok A pénzgazdálkodási jogkörrel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok kiterjednek: - a kötelezettségvállalókra, - a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátókra A kötelezettségvállalók belső adatszolgáltatása Az írásbeli kötelezettségvállalások esetében a kötelezettségvállalók kötelesek a kötelezettségvállalások alapdokumentumát a kötelezettségvállalások nyilvántartásait végző személyek részére haladéktalanul, de legkésőbb a kötelezettségvállalás ellenjegyzését követő 5 napon belül átadni. A kötelezettségvállalók kötelesek a kötelezettségvállalás nyilvántartást érintő minden olyan változásról tájékoztatni a nyilvántartást vezetőt, mely a nyilvántartás tartalmát érdemben érinti, így különösen a következőkről: - a kötelezettségvállalás meghiúsul, - a kötelezettségvállalásban vállalt pénzügyi teljesítési határidők megváltoztak, - a kötelezettségvállalásban vállalt pénzügyi teljesítési összegek módosultak stb. A tájékoztatást szintén haladéktalanul, vagy legkésőbb a módosítás tudomásul vételétől számított 5 napon belül meg kell adni A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátók belső adatszolgáltatása A gazdasági szervezet a pénzgazdálkodási jogkört ellátók számára kötelesek a szükséges tájékoztatást megadni különösen a következők vonatkozásában: - a kötelezettségvállalásnak van-e előirányzata, - a kötelezettségvállalás előirányzatából mennyi - a már felhasznált, - a korábbi kötelezettségvállalásokkal lekötött, illetve - a szabad előirányzat, - az előirányzat felhasználási ütemtervbe illeszkedik-e a kötelezettségvállalás, 14

15 - a kötelezettségvállaláshoz a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e, - a kötelezettségvállalás illeszkedik-e a likviditási tervhez. Az adatszolgáltatást naprakész adatokkal, de legfeljebb a tárgyhót megelőző hó adatai alapján kell adni. 8. A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának dokumentálási rendje A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának dokumentálási kötelezettsége kiterjed: - a jogkör gyakorlóinak nyilvántartására, - a jogkörök felhatalmazással, megbízással, kijelöléssel történő ellátása esetén a vonatkozó felhatalmazások, megbízások, kijelölések írásbeliségére, - a kötelezettségvállalás írásbeliségére, - a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének megadott tartalmi elemekkel történő rögzítésére, - a teljesítés szakmai igazolására, - az érvényesítési feladatok ellátásának igazolására, - az utalvány ellenjegyzésének írásbeliségére, valamint - a kötelezettségvállalások nyilvántartására. Az egyes pénzgazdálkodási jogkör gyakorlók a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő bélyegző lenyomatot is használhatnak. Az aláírásukat a bélyegzők nem tartalmazhatják, annak mindig eredetinek kell lennie. 9. Záró és átmeneti rendelkezések Az egyes jogkörök gyakorlására a szabályzat mellékleteként csatolt nyilvántartás szerint jogosultak az ott feltüntetett személyek. Az egyes feladatellátáshoz kapcsolódó felhatalmazásokat, megbízásokat, kijelöléseket szintén melléklet tartalmazza. A szabályzatban foglaltakat január 1-jétől kell alkalmazni. Cegléd, január költségvetési szerv vezetője 15

16 1. számú melléklet: a pénzgazdálkodási jogköröket gyakorlók beosztásáról és nevéről A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket a következőkben ismertetett beosztású és nevű személyek gyakorolják: Név Túri Alfrédné Simon István Munkakör, feladat ellátó Pénzügyi előadó pénztáros Gyakorlati oktatásvezető (munkakör) tangazdaság pénzkezelő Igazgató (munkakör) pénztárellenőr Gépkocsivezető (munkakör) pénzszállításra felhatalmazott Cegléd, január 1. 16

17 1. számú melléklet: a pénzgazdálkodási jogköröket gyakorlók beosztásáról és nevéről A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket a következőkben ismertetett beosztású és nevű személyek gyakorolják: Név Túri Alfrédné Csáki Ádám Simon István Munkakör, feladat ellátó Pénzügyi előadó pénztáros Megbízott tangazdaság vezető (munkakör) tangazdaság pénzkezelő Igazgató (munkakör) pénztárellenőr Gépkocsivezető (munkakör) pénzszállításra felhatalmazott Cegléd, július 9. 17

18 1. számú melléklet: a pénzgazdálkodási jogköröket gyakorlók beosztásáról és nevéről A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket a következőkben ismertetett beosztású és nevű személyek gyakorolják: Név Túri Alfrédné Jagri Ádám Simon István Munkakör, feladat ellátó Pénzügyi előadó pénztáros Megbízott tangazdaság vezető (munkakör) tangazdaság pénzkezelő Igazgató (munkakör) pénztárellenőr Gépkocsivezető (munkakör) pénzszállításra felhatalmazott Cegléd, szeptember 1. 18

19 2. számú melléklet Kötelezettségvállalás és utalványozás felhatalmazással történő ellátása Az Ávr. 52 -ának (1) bekezdése alapján az alábbi felhatalmazást adom:, mint a költségvetési szerv vezetője felhatalmazom Dr. Lénárd Béláné igazgató helyettest, hogy a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalási, illetve utalványozási jogkörömmel kapcsolatban felmerülő összeférhetetlenségem, akadályoztatásom, illetve tartós távollétem esetében lássa el helyettesítőként az említett feladatokat. A vezető helyettes feladatellátásával kapcsolatos kikötések, korlátozások: - a vezető helyettes csak a vezető külön írásbeli felhatalmazása alapján jogosult 500 ezer forintot meghaladó értékű kötelezettségvállalásra, - a vezető helyettes összeghatár nélkül akkor vállalhat kötelezettséget, ha a vezető akadályoztatása, (távolléte, betegsége) időtartalma meghaladja a 30 napot. Cegléd, január felhatalmazó vezető felhatalmazott vezető-helyettes 19

20 2. számú melléklet Kötelezettségvállalás és utalványozás felhatalmazással történő ellátása Az Ávr. 52 -ának (1) bekezdése alapján az alábbi felhatalmazást adom:, mint a költségvetési szerv vezetője felhatalmazom igazgató helyettest, hogy a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalási, illetve utalványozási jogkörömmel kapcsolatban felmerülő összeférhetetlenségem, akadályoztatásom, illetve tartós távollétem esetében lássa el helyettesítőként az említett feladatokat. A vezető helyettes feladatellátásával kapcsolatos kikötések, korlátozások: - a vezető helyettes csak a vezető külön írásbeli felhatalmazása alapján jogosult 500 ezer forintot meghaladó értékű kötelezettségvállalásra, - a vezető helyettes összeghatár nélkül akkor vállalhat kötelezettséget, ha a vezető akadályoztatása, (távolléte, betegsége) időtartalma meghaladja a 30 napot. Cegléd, január felhatalmazó vezető felhatalmazott vezető-helyettes 20

21 3. számú melléklet Ellenjegyzés kijelöléssel történő ellátása Az Ávr ának (1) bekezdése alapján az alábbi felhatalmazást adom:, mint a költségvetési szerv vezetője felhatalmazom Kataticsné Vezsenyi Erika gazdasági vezetőt, hogy a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás ellenjegyzési, illetve utalványozás ellenjegyzési feladatokat lássa el. Az ellenjegyzési feladatokat elsősorban a gazdasági vezetőnek kell elvégeznie. Akadályoztatása, összeférhetetlensége esetén a feladatellátásban helyettesítőként a kijelölt könyvelő köteles elvégezni az ellenjegyzési tevékenységet. Cegléd, Június felhatalmazó vezető felhatalmazott gazdasági vezető P.H. 21

22 4.számú. melléklet Érvényesítés kijelöléssel történő ellátása Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet. 77. (4) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi felhatalmazást adom: Kataticsné Vezsenyi Erika, mint a költségvetési szerv gazdasági vezető felhatalmazom, Práger Kartalin könyvelőt, hogy a pénzgazdálkodással kapcsolatos érvényesítési feladatokat lássa el. Cegléd, július felhatalmazó gazdasági vezető kijelölt könyvelő P.H. 22

23 4.számú. melléklet Érvényesítés kijelöléssel történő ellátása Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet. 77. (4) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi felhatalmazást adom:, mint a költségvetési szerv vezetője felhatalmazom, Túri Alfrédné gazdasági ügyintézőt, hogy a pénzgazdálkodással kapcsolatos érvényesítési feladatokat lássa el. Cegléd, január felhatalmazó vezető kijelölt gazdasági ügyintéző P.H. 23

24 5. számú melléklet Szakmai teljesítés igazolási feladatok ellátásához Az Ávr ának (4) bekezdésében foglaltak szerint a kötelezettségvállalásra jogosultak ha a kötelezettségvállalással egyidejűleg másképp nem rendelkeznek - a következő személyeket jelölik ki a szakmai teljesítés igazolási feladatok ellátásához: Előirányzat Beruházási előirányzatok Felújítási előirányzatok Raktározott (2. számlaosztályban kimutatott) Készlet Forgóeszközök között kimutatott értékpapír műveletek Egyéb kritérium A szakmai teljesítés igazolására elsőlegesen köteles helyettesként személy neve( aláírás minta mellékelve) köteles személy neve (aláírás minta mellékelve) Pénzeszköz átadások Rendszeres személyi Petőné Csomós Mariann Rabné Vígh Melinda juttatások Nem rendszeres személyi Petőné Csomós Ma- Rabné Vígh Melinda juttatások riann Járulékok Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Felhasználáskor alkalmazand ó szabályok a bizonylati szabályzat szerint 24

25 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése, külön melléklet szerint Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készlet Szolgáltatások Cegléd, január 1. A kötelezettségvállalás szakmai teljesítésére történő kijelölést jóváhagyom: igazgató Szakmai teljeítést igazoló Dr. Lénárd Béláné Petőné Csomós Mariann Rabné Vígh Melinda Aláírás minta 25

26 5. számú melléklet Szakmai teljesítés igazolási feladatok ellátásához Az Ávr ának (4) bekezdésében foglaltak szerint a kötelezettségvállalásra jogosultak ha a kötelezettségvállalással egyidejűleg másképp nem rendelkeznek - a következő személyeket jelölik ki a szakmai teljesítés igazolási feladatok ellátásához: Előirányzat Beruházási előirányzatok Felújítási előirányzatok Raktározott (2. számlaosztályban kimutatott) Készlet Forgóeszközök között kimutatott értékpapír műveletek Egyéb kritérium A szakmai teljesítés igazolására elsőlegesen köteles helyettesként személy neve( aláírás minta mellékelve) köteles személy neve (aláírás minta mellékelve) Pénzeszköz átadások Rendszeres személyi Kataticsné Vezsenyi Rabné Vígh Melinda juttatások Erika Nem rendszeres személyi Kataticsné Vezsenyi Rabné Vígh Melinda juttatások Erika Járulékok Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Felhasználáskor alkalmazand ó szabályok a bizonylati szabályzat szerint 26

27 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése, külön melléklet szerint Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készlet Szolgáltatások Cegléd, június 1. A kötelezettségvállalás szakmai teljesítésére történő kijelölést jóváhagyom: igazgató Szakmai teljeítést igazoló Dr. Lénárd Béláné Kataticsné Vezsenyi Erika Rabné Vígh Melinda Aláírás minta 27

28 5. számú melléklet Szakmai teljesítés igazolási feladatok ellátásához Az Ávr ának (4) bekezdésében foglaltak szerint a kötelezettségvállalásra jogosultak ha a kötelezettségvállalással egyidejűleg másképp nem rendelkeznek - a következő személyeket jelölik ki a szakmai teljesítés igazolási feladatok ellátásához: Előirányzat Beruházási előirányzatok Felújítási előirányzatok Raktározott (2. számlaosztályban kimutatott) Készlet Forgóeszközök között kimutatott értékpapír műveletek Egyéb kritérium A szakmai teljesítés igazolására elsőlegesen köteles helyettesként személy neve( aláírás minta mellékelve) Csáki Ádám Csáki Ádám Csáki Ádám köteles személy neve (aláírás minta mellékelve) Pénzeszköz átadások Rendszeres személyi Kataticsné Vezsenyi Práger Katalin juttatások Erika Nem rendszeres személyi Kataticsné Vezsenyi Práger Katalin juttatások Erika Járulékok Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Felhasználáskor alkalmazand ó szabályok a bizonylati szabályzat szerint Csáki Ádám Csáki Ádám 28

29 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Csáki Ádám Tüzelőanyag Hajtó- és kenőanyag Csáki Ádám Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak Csáki Ádám beszerzése, külön melléklet szerint Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Csáki Ádám Egyéb készlet Csáki Ádám Szolgáltatások Csáki Ádám Cegléd, július 9. A kötelezettségvállalás szakmai teljesítésére történő kijelölést jóváhagyom: igazgató Szakmai teljeítést igazoló Dr. Lénárd Béláné Csáki Ádám Kataticsné Vezsenyi Erika Práger Katalin Aláírás minta 29

30 5. számú melléklet Szakmai teljesítés igazolási feladatok ellátásához Az Ávr ának (4) bekezdésében foglaltak szerint a kötelezettségvállalásra jogosultak ha a kötelezettségvállalással egyidejűleg másképp nem rendelkeznek - a következő személyeket jelölik ki a szakmai teljesítés igazolási feladatok ellátásához: Előirányzat Beruházási előirányzatok Felújítási előirányzatok Raktározott (2. számlaosztályban kimutatott) Készlet Egyéb kritérium Felhasználáskor alkalmazand ó szabályok a bizonylati szabályzat szerint A szakmai teljesítés igazolására elsőlegesen köteles helyettesként személy neve( aláírás minta mellékelve) Jagri Ádám Jagri Ádám Jagri Ádám köteles személy neve (aláírás minta mellékelve) Forgóeszközök között kimutatott értékpapír műveletek Pénzeszköz átadások Rendszeres személyi Kataticsné Vezsenyi Práger Katalin juttatások Erika Nem rendszeres személyi Kataticsné Vezsenyi Práger Katalin juttatások Erika Járulékok Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Felhasználáskor alkalmazand ó szabályok a bizonylati szabályzat szerint Jagri Ádám Irodaszer, nyomtatvány Felhaszná- 30

31 Tüzelőanyag Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése, külön melléklet szerint Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó láskor alkalmazand ó szabályok a bizonylati szabályzat szerint Felhasználáskor alkalmazand ó szabályok a bizonylati szabályzat szerint Felhasználáskor alkalmazand ó szabályok a bizonylati szabályzat szerint Felhasználáskor alkalmazand ó szabályok a bizonylati szabályzat szerint Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Felhasználáskor alkalmazand ó szabályok a bizonylati szabályzat szerint Egyéb készlet Felhasználáskor alkalmazand ó szabályok a bizonylati Jagri Ádám, Jagri Ádám Jagri Ádám Jagri Ádám Jagri Ádám Jagri Ádám 31

32 Szolgáltatások szabályzat szerint Szolgáltatás elvégzésekor alkalmazandó szabályok a bizonylati Jagri Ádám Cegléd, szeptember 1. A kötelezettségvállalás szakmai teljesítésére történő kijelölést jóváhagyom: igazgató Szakmai teljeítést igazoló Aláírás minta Dr. Lénárd Béláné Jagri Ádám Kataticsné Vezsenyi Erika Práger Katalin 32

33 6.számú melléklet Szakmai anyag és tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének szakmai teljesítés igazolása Beszerzéssel érintett terület Tangazdaság Iskola Szakmai teljesítés igazolására köteles személy neve (aláírás mintája külön mellékletben) Aláírás Cegléd, január 1. A Szakmai anyag és tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének szakmai teljesítésére történő kijelölést jóváhagyom: igazgató 33

34 6.számú melléklet Szakmai anyag és tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének szakmai teljesítés igazolása Beszerzéssel érintett terület Tangazdaság Iskola Szakmai teljesítés igazolására köteles személy neve (aláírás mintája külön mellékletben) Csáki Ádám Aláírás Cegléd, július 9. A Szakmai anyag és tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének szakmai teljesítésére történő kijelölést jóváhagyom: igazgató 34

35 6.számú melléklet Szakmai anyag és tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének szakmai teljesítés igazolása Beszerzéssel érintett terület Tangazdaság Iskola Szakmai teljesítés igazolására köteles személy neve (aláírás mintája külön mellékletben) Jagri Ádám Aláírás Cegléd, szeptember 1. A Szakmai anyag és tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének szakmai teljesítésére történő kijelölést jóváhagyom: igazgató 35

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy biztosítsa a Szövetségnél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének,

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár 1. sz. melléklet ÜGYREND Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Iktatószám: 2681-3/2013. Jóváhagyom Név: Majláth Konrád Konstantin Aláírás: Dátum: 2013.06. 28. Név: Aláírás: Dátum: A jelentést elfogadom és

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 5.801/2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával együttműködési megállapodás

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben: 4 500 000 forint, azaz négymillió-ötszázezer forint.

Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben: 4 500 000 forint, azaz négymillió-ötszázezer forint. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2016. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. LELTÁRSZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. LELTÁRSZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. LELTÁRSZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A leltározási alapelveket és kötelezettségeket az alábbiak határozzák meg: a számvitelről

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl A magán-munkaközvetítıi tevékenységet a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Online - 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet - a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra 1. és oldal az azokhoz tart 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. április 9., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2014. (IV. 9.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. év. A meghirdetés dátuma: 2016. MÁRCIUS 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. év. A meghirdetés dátuma: 2016. MÁRCIUS 10. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁST, PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁST ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁST MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben