Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés november 29-ei testületi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Előadó: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Petrikné Molnár Erika, Területfejlesztési Osztály vezetője

2 Tisztelt Közgyűlés! A Megyei Közgyűlés október 25-ei testületi ülésén a 117/2012.(X. 25.) számú határozatával előzetesen hozzájárult a Települési Fejlesztési Alap és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap néven történő összevonásához, és felhatalmazta a megyei közgyűlés elnökét az összevont alap szabályzatának előkészítésére, és a novemberi ülésen történő beterjesztésére. A határozat végrehajtására a munka elkezdődött, a két szabályzat felülvizsgálata és újragondolása a Közgyűlés által megadott szempontok szerint megtörtént, és kialakult az előterjesztés részeként csatolt egységes szabályzattervezet és a hozzákapcsolódó egyéb mellékletek. Az összevont Alapba, a november 15-ei állapot szerint ,-Ft, azaz tizenhatmillió-háromszázharmincegyezer-nyolcszázhetvenkettő forint kerül, ,-Ft a Települési Fejlesztési Alapból, ,- Ft pedig a Katasztrófa Alapból. Megkaptuk időközben Komárom Város Képviselő-testületének 22/2012.(III.8.) számú határozatát, melyben hozzájárult, hogy a márciusában átutalt ,-Ft-os támogatásukat a földrengéskárok enyhítésén túl a szabályzatunkban rögzített katasztrófák károsultjai részére is felhasználhassuk. Ez azért volt fontos, mert ez az összeg célhoz kötötten, a földrengés károsultjai részére érkezett, azonban nem került teljesen felhasználásra. Az összevont szabályzat - elfogadása esetén január 1-jétől lép hatályba, de figyelemmel voltunk a folyamatban lévő pályázati támogatások sorsára is, így a szabályzat záró szakaszában úgy rendelkezünk, hogy a december 31-éig már folyósított, de még le nem zárt pályázatok esetében továbbra is a korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni. A munkaanyagot megküldtük a Polgármesterek a Falukért Egyesület elnökének is, hogy a közgyűlési határozatnak megfelelően kikérjük a véleményüket. Maszlavér István elnök levelét az előterjesztéshez mellékeljük Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hozza létre a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap -ot a Települési Fejlesztési Alap és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja összevonásával és fogadja el az így létrehozott Alap szabályzatát a határozati javaslat mellékletének megfelelő tartalommal. Tatabánya, november 19. Popovics György 2

3 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés január 1-jei hatállyal létrehozza a Települési Fejlesztési Alap és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja összevonásával a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alapot ,-Ft, azaz tizenhatmillió-háromszázharmincegyezernyolcszázhetvenkettő forint induló tőkével (a Települési Fejlesztési Alapból ,-Ft, és a Katasztrófa Alapból ,-Ft átcsoportosításával), és elfogadja az Alap működését biztosító Szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal. Határidő: január 01. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 3

4 .../2012.(XI.29.) számú közgyűlési határozat melléklete Szabályzat a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap működéséről A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alapot (továbbiakban: Alap) a 198/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozattal létrehozott Települési Pályázati Alap, valamint a 112/2010. (VI.25.) számú közgyűlési határozattal létrehozott Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja összevonásával, és átdolgozásával hozta létre a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Az Alap az összevont Települési Pályázati Alap és a Katasztrófa Alap jogutódja. Az Alap célja, hogy kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújtson a megye települési és nemzetiségi önkormányzatainak fejlesztési törekvéseik megvalósításához, illetve vissza nem térítendő támogatást nyújtson a természeti katasztrófában kárt szenvedett, illetve veszélyhelyzetbe került megyei magánszemélyeknek, nonprofit szervezeteknek, illetve egyházaknak. Az Alap induló összege: ,-Ft, azaz tizenhatmillió-háromszázharmincegyezernyolcszázhetvenkettő forint. A Települési Pályázati Alapból ,-Ft, míg a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapjából ,-Ft Ft került összevonásra. Az Alapból a természeti katasztrófák által okozott károk, illetve veszélyhelyzetek (vis major) enyhítésére nyújtott támogatásra nem lehet többet fordítani a Katasztrófa Alapról átkerült összegnél, azonban, ha a fejlesztési támogatási igény nagyobb, mint a rendelkezésre álló összeg, az igények kielégítésére felhasználható a Katasztrófa Alapból átkerült összeg is. Az Alap pénzeszközeit a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Támogató) mindenkori költségvetésében külön soron szerepelteti, szükséges feltöltéséről esetileg dönt. Az Alap összege önkéntes hozzájárulással növelhető. Az Alap pénzeszközeit elkülönített számlán kell kezelni. A visszafizetéseket a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) kíséri figyelemmel és késedelmes fizetések esetén gondoskodik a felszólítások kiküldéséről, a befizetések ellenőrzéséről, vitatott esetben a közgyűlés tájékoztatásáról. A visszafizetések az Alap összegéhez hozzáadódnak. Az Alapból nyújtható támogatás formái: I. fejlesztési pályázatok előkészítése, nyertes pályázatok sajátforrás igényének teljes vagy részbeni megelőlegezése, illetve fejlesztések visszatérítendő kamatmentes támogatása II. természeti katasztrófák által okozott károk, veszélyhelyzetek enyhítésének vissza nem térítendő támogatása (vis major) 4

5 I. Fejlesztési pályázatok előkészítése, nyertes pályázatok sajátforrás igényének teljes vagy részbeni megelőlegezése, illetve fejlesztések visszatérítendő kamatmentes támogatása feltételei 1. Támogatásra jogosult az a települési/nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban önkormányzat), ahol - a lakónépesség 2500 fő alatti, vagy - amely éves költségvetési főösszege fejlesztési pályázatnál leszámítva belőle a pályázott fejlesztési támogatás kiadásait nem haladja meg a 350 millió Ft-ot *. A Közgyűlés indokolt esetben - egyhangú szavazással - a költségvetési főösszeg maximumától eltekinthet. (* A körjegyzőségek, illetve társulások székhelyeként funkcionáló önkormányzatok esetében a körjegyzőségek, illetve a társulásban működtetett intézmények költségvetéséből csak a pályázatot benyújtó önkormányzatra eső hányad kerül figyelembevételre. Ezt a pályázónak külön kell kimunkálnia.) 2. Támogatható célok: - fejlesztési célú pályázatok előkészítése (tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, esélyegyenlőségi tervek, illetve a pályázati kiírásban feltételként szereplő egyéb tervek, tanulmányok készítése), - elnyert fejlesztési célú, illetve vis major pályázati támogatás esetén saját forrás részbeni vagy teljes megelőlegezése, - fejlesztések (települések fejlődését, az önkormányzati feladatellátás jogszabályi megfeleltetését biztosító, az ellátás színvonalát javító, hiányt pótló fejlesztések) finanszírozásához nyújtott támogatás. 3. Az Alapból elnyerhető támogatás formája: kamatmentes visszatérítendő támogatás 4. A támogatás mértéke: A kamatmentes visszatérítendő támogatás összege pályázatonként: ,-Ft-tól ,- Ft-ig terjedhet. Egy önkormányzat többször is pályázhat, de a támogatás összege évente nem haladhatja meg együttesen a ,- Ft-ot. A visszatérítendő támogatás nyújtásának nem feltétele a saját forrás vállalása. Az alapból kizárólag ezer forinttal osztható támogatási összeg igényelhető és ítélhető meg. 5. A támogatási igény benyújtása: A támogatás pályázati úton, az 1. sz. melléklet szerint kitöltött pályázati adatlap és az alábbiakban részletezett mellékletek benyújtásával igényelhető az adott költségvetési évben folyamatosan: Kötelezően benyújtandó mellékletek: Fejlesztési célú pályázatok előkészítése esetén: - A képviselő-testület határozatának hitelesített kivonata, amely tartalmazza: a) az Alapra történő kérelem benyújtásáról, az igényelt támogatás összegéről - amennyiben szükséges - a saját forrás biztosításáról és a támogatás visszafizetési kötelezettség vállalásáról, 5

6 b) az elkészülő terv, tanulmány, vizsgálat megnevezéséről, annak készítőjéről, a fejlesztési projekt megnevezéséről szóló testületi döntést. - A pályázó önkormányzat adott évre vonatkozó eredeti költségvetési rendelete, - A kiválasztott tervező, pályázatíró árra és tervezési programra, tematikára vonatkozó ajánlata. Pályázati saját forrás teljes vagy részbeni megelőlegezése esetén: - a más forrásból elnyert támogatásról szóló támogatási szerződés/okmány/határozat hitelesített másolata, - a pályázati cél megvalósításáról és a saját forrás biztosításáról, valamint az Alapra történő kérelem benyújtásáról, az igényelt támogatás összegéről és a támogatás visszafizetési kötelezettség vállalásáról szóló testületi határozat hitelesített másolata, - a pályázó önkormányzat adott évre vonatkozó eredeti költségvetési rendelete. Fejlesztések esetén: - A képviselő-testület határozatának hitelesített kivonata, amely tartalmazza: a) az Alapra történő kérelem benyújtásáról, az igényelt támogatás összegéről - amennyiben szükséges - a saját forrás biztosításáról és a támogatás visszafizetési kötelezettség vállalásáról, b) a fejlesztés megnevezéséről és megvalósításáról és - ha van ilyen - a saját forrás biztosításáról szóló testületi döntést - a fejlesztés rövid műszaki, szakmai tartalma, indokoltsága, a fejlesztés költségeit alátámasztó költségvetés és árajánlat - a pályázó önkormányzat adott évre vonatkozó eredeti költségvetési rendelete, 6. Döntés a támogatásról: A támogatás odaítéléséről a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) dönt. A támogatási kérelmet a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) előzetesen véleményezi, és döntési javaslatot tesz a Közgyűlés felé. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok a települések, amelyek - lakónépessége nem éri el az 1000 főt, - helyi adóbevétele nem haladja meg a 30 millió Ft-ot, - a benyújtást megelőző évben, illetve a benyújtás évében ÖNHIKI támogatásban részesültek. Az alappal kapcsolatos döntések és támogatási szerződések előkészítése, illetve az elszámolások ellenőrzése a Hivatal feladata. 7. A támogatási szerződés: A támogatási szerződés (2. sz. melléklet) megkötésére: - tervek, tanulmányok készítése, illetve a fejlesztések támogatása esetén a tervezési, vállalkozási, megbízási, szállítói stb. szerződés egy eredetiben aláírt példánya, benyújtását követő, - pályázati sajátforrás kiegészítésére nyújtott támogatás esetén, a döntést követő 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés egyetemleges feltétele még: a támogatást elnyerő önkormányzat (továbbiakban: Támogatott) által, a Támogató - mint kedvezményezett - részére szóló azonnali beszedési megbízás 2 eredeti példányának benyújtása a támogatott számlavezető pénzintézete által ellátott záradékkal (3. sz. melléklet). 6

7 8. Támogatás folyósítása: A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor. 9. A visszatérítendő támogatás visszafizetése: Az elnyert kamatmentes visszatérítendő támogatás összegét a folyósítást követő 12 naptári hónap elteltével, havonkénti gyakorisággal, azonos összegben, a hónap utolsó napján kell az alábbiak szerint visszafizetni: Ha a támogatás összege Visszafizetés időtartama maximum A törlesztő részletek pontos összegét és az Alap számlaszámát, amire a visszafizetést utalni kell, a támogatási szerződés tartalmazza. A visszafizetést a támogatott a fentiekben meghatározottaktól eltérően (a folyósítást követő 12 naptári hónapnál hamarabb, vagy a havi részlet helyett egy összegben) is teljesítheti, erről azonban a szerződés megkötésekor, vagy a visszafizetés teljesítésekor a támogató felé - a tervezhetőség érdekében - nyilatkoznia kell. Ez utóbbi esetben a támogatási szerződést módosítani szükséges. 10. Halasztási kérelem: Amennyiben a támogatott a visszafizetést a szerződésben meghatározottak szerint nem tudja teljesíteni, és a hónap utolsó napjának eredménytelen eltelte előtt 15 nappal ezt a támogató felé a késedelem okának és a visszafizetés megkezdésének vagy folytatása időpontjának megjelölésével - írásban jelzi, a megyei közgyűléstől a visszafizetési kötelezettség alól átmeneti időre halasztást kaphat. A halasztás maximum egy év türelmi időt jelent, amelyet egy pályázó egy visszafizetési ciklusban csak egyszer vehet igénybe. Amennyiben a támogatott nem jelzi, hogy fizetési nehézségei vannak, de az esedékességkor nem fizet, a Hivatal 15 napon belül felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi a teljes tartozás 8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidőt követő 30 nap eltelte után a támogató a támogatási szerződéshez csatolt felhatalmazó levél alapján inkasszót nyújt be. 11. Adatváltozások bejelentése: A támogatott köteles a szerződés időtartama alatt a szerződést érintő adatokban történő változásokat 15 napon belül a Támogatónak a Hivatalon keresztül bejelenteni. Pályázati sajátforrás teljes vagy részbeni megelőlegezése esetén, amennyiben a más forrásból származó támogatási összeg valamilyen okból csökken, és ez magával vonja az önerő mértéknek csökkentését is, arányosan csökkenteni kell az Alap támogatási mértékét is. Erről a támogatott bejelentését követő ülésén a Közgyűlés dönt, mely döntés szerződésmódosítást von maga után. A visszavont támogatást a támogatott köteles a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül visszafizetni a támogatási szerződésben szereplő, Támogató által megadott számlaszámra. Az adatokban bekövetkező változások elmulasztása esetén, beletartozóan a banki hiteltörlesztés átütemezését is, a Közgyűlés dönt a mulasztás minősítéséről, illetve szankcionálásáról. 12. Elszámolás: A támogatott köteles a Hivatalnak a támogatás felhasználásáról a szerződésben foglalt pénzügyi teljesítési határidőt követő 30 nap elteltével - számlamásolatokkal igazoltan - 7

8 elszámolást benyújtani a Támogatónak, nevesítve a kísérőlevélben az Alap elszámolás tárgykörét. Az elszámolás része a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében szereplő elszámoló lap kitöltése és benyújtása is. Tervek, tanulmányok esetében az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal, teljesítés igazolásokkal, a kifizetés tényét igazoló bizonylattal, valamint az elkészült terv, tanulmány bemutatásával történik. Pályázati sajátforrás megelőlegezésére, illetve a fejlesztésekre nyújtott támogatás esetén az építési beruházásoknál, felújításoknál a támogatott köteles a pályázati cél megvalósulását igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, nem építési jellegű projekteknél a pályázati cél megvalósulását igazoló dokumentumok, továbbá a kifizetett számlák hitelesített másolatát benyújtani. 13. Szankció: Az a Támogatott, amely a szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, a támogatásból 3 évre kizárható. A kizárásról a támogatás odaítélésének megfelelő eljárásban a Közgyűlés dönt. II. Természeti katasztrófák által okozott károk, veszélyhelyzetek (vis major) enyhítése vissza nem térítendő támogatásának feltételei 1. Támogatásra jogosult az a természeti, illetve civilizációs eredetű katasztrófában kárt szenvedett, illetve veszélyhelyzetbe került magánszemély, illetve nonprofit szervezet, vagy egyház, akinek állandó lakóhelye, illetve aminek bejegyzett székhelye vagy telephelye Komárom-Esztergom megye közigazgatási területén van és a fentiek következtében lakhatása ellehetetlenült, megnehezült, illetve működése veszélybe került, továbbá ha állami és/vagy biztosítótársaság és/vagy önkormányzat általi kártérítésre nem jogosult, és nem rendelkezik biztosítással, illetve a biztosító a kárt csak részben térítette meg. Magánszemély pályázó csak lakás céljára szolgáló építmény, továbbá életvitelszerűen lakott ingatlan káresemény előtti állapotba történő helyreállítására, nem magánszemély pályázó kizárólag tevékenysége folytatásához szükséges folyamatos használatában lévő ingatlan káresemény előtti állapotba történő helyreállítására kaphat támogatást. 2. Támogatható célok: - természeti (hidrológiai, geológiai, meteorológiai) katasztrófák által okozott károk részbeni enyhítésére, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megszüntetésére, ezáltal a további károk megelőzésére nyújtott támogatás - civilizációs eredetű katasztrófák által okozott károk részbeni enyhítésére, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megszüntetésére, ezáltal a további károk megelőzésére nyújtott támogatás 3. Az Alapból elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 4. A támogatás mértéke: A vissza nem térítendő támogatás összege pályázatonként legfeljebb ,- Ft. A támogatás megítélésének és folyósításának nem feltétele a saját erő vállalása. 8

9 5. A támogatási igény benyújtása: pályázat benyújtása: A támogatás pályázati úton, a 4. sz. melléklet szerint kitöltött pályázati adatlap és az ott felsorolt mellékleteknek a Támogatónál történő benyújtásával igényelhető az adott költségvetési évben folyamatosan. Kivételesen - több települést érintő nagyobb természeti vagy civilizációs katasztrófák esetén - a Közgyűlés pályázatot is kiírhat az adott káresemény károsultjainak. Ebben az esetben a Támogató hivatalos honlapján megjelentetett pályázati kiírásban meghatározott - esetleg a szabályzattól eltérő - feltételek szerint igényelhető támogatás. A pályázati felhívásról a Támogató értesíti az érintett települések önkormányzatait. A támogatást igénylő a pályázatához csatolni köteles a lakóhelye, illetve székhelye, vagy telephelye szerint illetékes önkormányzat támogató nyilatkozatát. Pályázati kiírás esetén, ha a pályázó az önkormányzat nyilatkozatát a pályázat benyújtási határidejének lejártáig nem tudta beszerezni, a pályázatához csatolni kell az illetékes jegyző igazolását, hogy a nyilatkozat iránti kérelem az önkormányzathoz beérkezett. Az illetékes települési önkormányzat támogató nyilatkozatával tudomásul veszi, hogy megítélt támogatás esetén közreműködő szerepet vállal a támogatás folyósításában, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzésében. 6. Döntés a támogatásról: A támogatás károsultaknak történő odaítéléséről a Közgyűlés lehetőség szerint a pályázat beérkezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a 30. napot követő első testületi ülésén dönt. A támogatási kérelmet a Bizottság előzetesen véleményezi, és az illetékes települési önkormányzat nyilatkozatának figyelembe vételével döntési javaslatot tesz a Közgyűlés felé. Az Alappal kapcsolatos döntések és a támogatási szerződések előkészítése a Hivatal feladata. 7. A támogatási szerződés: A háromoldalú (megyei önkormányzat, támogatott, települési önkormányzat) támogatási szerződés (5. sz. melléklet) kiküldésére a döntést követő 15 napon belül kerül sor. 8. Támogatás folyósítása: A támogatás folyósítására kizárólag utófinanszírozás keretében kerül sor. A támogatás összege a szerződés aláírását követő 15 napon belül az illetékes települési önkormányzat részére kerül folyósításra a háromoldalú szerződésben szereplő számlaszámra. A Támogatott a támogatás összegét a szerződésben meghatározott munkákról, vásárolt anyagokról, a munkák elvégzéséről kiállított számlák benyújtását és ellenőrzését követő 5 napon belül a települési önkormányzattól kapja meg. Az önkormányzat a helyszínen ellenőrzi a számlákkal igazolt munkák elvégzését, a számlák benyújtását követő 5 napon belül. 9. Adatváltozások bejelentése: A Támogatott köteles a szerződés időtartama alatt a szerződést érintő adatokban történő változásokat 15 napon belül a Támogatónak a Hivatalon keresztül bejelenteni. 9

10 10. Elszámolás: A támogatás felhasználása esetén a települési jegyző a záradékkal ellátott elszámolást és a benyújtott számlák hiteles másolatait a Hivatalhoz továbbítja. Záró rendelkezések 1. Jelen szabályzat január 1-jétől hatályos azzal, hogy rendelkezéseit a január 1-je után benyújtásra kerülő pályázatok esetében kell alkalmazni január 1-jétől hatályon kívül helyezésre kerül a 198/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozattal létrehozott Települési Pályázati Alap, valamint a 112/2010. (VI. 25.) számú közgyűlési határozattal létrehozott Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja, azzal, hogy a december 31-ig már folyósított, de még le nem zárt pályázatok esetében továbbra is a korábban hatályos szabályzatokat kell alkalmazni. Tatabánya, november 22. Popovics György 10

11 I. Fejlesztési pályázatok előkészítése, nyertes pályázatok sajátforrás igényének teljes vagy részbeni megelőlegezése, illetve fejlesztések visszatérítendő kamatmentes támogatásokhoz szükséges mellékletek Pályázati adatlap 1. sz. melléklet a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap támogatásához A pályázó önkormányzat adatai megnevezése székhelye államháztartási törzsszáma adószáma számlavezető bankja költségvetési elszámolási számlaszáma állandó lakosainak száma a pályázat benyújtása évének január 1-jén (fő) költségvetésének főösszege a pályázat benyújtásának évében (eredeti előirányzat E Ft-ban): ÖNHIKI támogatásban részesült A pályázati cél megjelölése (aláhúzással) igen nem. évben 1. fejlesztési célú pályázatok előkészítése 2. elnyert fejlesztési célú, illetve vis major pályázati támogatás esetén sajátforrás támogatása 3. fejlesztések finanszírozásához nyújtott támogatás A támogatással megvalósuló terv/tanulmány elkészítésének teljes költsége (árajánlat alapján, E Ftban) Az Alapból igényelt támogatás (E Ft-ban) 1. Fejlesztési célú pályázatok előkészítése cél esetén: 11

12 A terv/tanulmány megrendeléséről szóló, illetve a tervezési díj saját forrását vállaló testületi határozat száma A tervezés várható kezdése A tervezés várható befejezése A pályázati forrás megnevezése, amelynek előkészítéséhez a támogatást kérik A pályázat benyújtásának tervezett időpontja A tervre/tanulmányra alapozott projekt megnevezése A projekt becsült költsége ( E Ft) A projekt tervezett kezdése A projekt tervezett befejezése A projekt megvalósítására vonatkozó testületi határozat száma 2. Elnyert fejlesztési célú, illetve vis major pályázati támogatás esetén sajátforrás támogatása cél esetén: Igényelt támogatás mértéke (E Ft) Forrás megnevezése, melyhez az önerős megelőlegezését kéri A másik forrásból megítélt támogatás összege és formája (E Ft) A fejlesztés összköltsége (E Ft) A projekt tervezett kezdése A projekt tervezett befejezése 3. Fejlesztések finanszírozásához nyújtott támogatás cél esetén A támogatással megvalósuló fejlesztés elkészítésének becsült költsége, vagy a bekért árajánlat alapján meghatározott költsége (E Ft-ban) Az Alapból igényelt támogatás (E Ft-ban) A fejlesztés megvalósításáról szóló testületi határozat száma A fejlesztés várható kezdése 12

13 A fejlesztés várható befejezése Az önkormányzat az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult/jogosult:... %-ban Kijelentjük, hogy a pályázati adatlapon és annak mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:..., 201. hó... nap Ph polgármester jegyző 13

14 Támogatási szerződés minták 2.sz. melléklet Szerződésszám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap támogatására FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÁLYÁZAT előkészítésére Amely létrejött egyrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. adószáma , költségvetési elszámolási számlaszáma: ) képviseletében: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről:... Önkormányzata (székhelye:..., adószáma:..., számlavezető bankja:..., számlaszáma:...) képviseletében eljár...polgármester mint támogatott (továbbiakban: Támogatott), együttesen Szerződő Felek között, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés..sz. határozata alapján, az alábbi napon, a következők szerint: 1. A támogatás célja: Kamatmentes visszatérítendő támogatás biztosítása Komárom-Esztergom megye önkormányzatai számára a benyújtandó fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges tervek, tanulmányok elkészítéséhez. A támogatással elkészülő terv megnevezése: A pályázati előirányzat megnevezése, amelyhez a terv felhasználásra kerül:. 2. A terv/tanulmány összköltsége:...,-ft 3. A kamatmentes visszatérítendő támogatás összege:......,-ft A támogatás mértéke:... % 4. A megvalósítás -kezdési időpontja:... -várható befejezési időpontja:... A terv/tanulmány felhasználásával elkészített pályázat benyújtásának várható időpontja: A támogatás felhasználása Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatban célul kitűzött és a támogatási szerződés 1. pontban vállalt feladatot megvalósítja. 6. Támogatott jogai és kötelezettségei a) Támogatott a jelen szerződésben vállalt feladat teljesítéséről a 4. pontban meghatározott befejezési határidőt követő 30 napon belül köteles a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalnak (továbbiakban Hivatal) hitelesített számlamásolatokkal igazoltan elszámolást benyújtani. b) Támogatott köteles az elkészült terv 1 példányát, valamint a terv felhasználhatóságának igazolására a terv elfogadásában, illetve jóváhagyásában 14

15 illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát vagy határozatát az elszámolással egyidejűleg a Hivatalnak megküldeni. Ha nem engedélyhez kötött a terv/tanulmány megvalósítása, az erről szóló nyilatkozat becsatolása szükséges. Támogatott köteles hitelesített okmányokkal igazolni, hogy az adott tervet pályázat készítéséhez felhasználta és a pályázatot benyújtotta. c) Amennyiben Támogatott adataiban változás következik be, köteles ezt a tényt a Hivatalnak a változást tartalmazó okirat megküldésével egyidejűleg 15 napon belül bejelenteni. Az adatokban bekövetkező változások elmulasztása esetén, a támogató dönt a mulasztás minősítéséről illetve szankcionálásáról. d) Az elnyert támogatás összegét a folyósítást követő 12 naptári hónap elteltével havi gyakorisággal azonos összegben kell visszafizetni. A visszafizetés időtartama:... hónap A visszafizetés megkezdésének időpontja:... A visszafizetés határideje (utolsó részlet):... A havonta esedékes összeg nagysága:... e) Amennyiben a támogatott a visszafizetéssel késedelembe esik, a Hivatal 15 napon belül felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi a tartozás 8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidőt követő 30 nap eltelte után a támogató - a támogatási szerződéshez csatolt felhatalmazó levél alapján - inkasszót nyújt be. f) Az a támogatott, amely visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá elszámolási kötelezettségét nem teljesíti vagy hitelt érdemlően nem igazolja az elkészült terv pályázati célú felhasználását, a támogatásból három évre kizárható. g) Indokolt esetben a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés legfeljebb egy évre halasztást adhat. 7. Támogató jogai és kötelezettségei a) Támogató a megítélt támogatást a szerződés aláírását követően 30 napon belül átutalja a Támogatott által megadott bankszámlaszámra. A Támogató jogosult a szerződéstől elállni az alábbi esetekben: b) a szerződés teljesítése csak részben valósult meg, c) a Támogatott nem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy azzal több mint 3 hónapot késedelembe esik (6./a pont), d) a Támogatott nem teszi lehetővé a Támogató számára a folyamatos ellenőrzést. e) A Támogató köteles a szerződéstől elállni, ha a szerződés teljesítése Támogatottnak felróható okból elmarad. f) Ha a Támogató a c.)-d.) pontban foglaltakra hivatkozással a jelen szerződéstől eláll, a támogatást egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a jelen szerződés a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik. A Támogatott a már folyósított támogatást az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve, az elállás időpontjától számított 30 napon belül köteles visszafizetni a Támogató 1. oldalon megjelölt költségvetési elszámolási számlájára, Alap megjelöléssel. 8. Szerződő felek kötelesek a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködni, a szerződést akadályozó körülményekről, tényezőkről egymást haladéktalanul tájékoztatni, azok elhárításában közreműködni. 15

16 9. Jelen szerződés 6 eredeti egymással mindenben megegyező példányban készült és az elszámolásra vonatkozó 1. sz. melléklettel együtt érvényes, melyből 4 példány Támogatónál, 2 példány Támogatottnál kerül elhelyezésre. Tatabánya, hó... nap Támogató részéről: Támogatott részéről: Popovics György... a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés polgármester elnöke Pénzügyi ellenjegyező: Jogi ellenjegyző: Tatabánya, Tatabánya, Németné Horváth Zsuzsanna Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária főosztályvezető aljegyző 16

17 1.sz. melléklet a sz. támogatási szerződéshez ELSZÁMOLÁSI LAP A pályázó neve:.. Önkormányzata Pályázati cél/tevékenység megnevezése: Megítélt kamatmentes visszatérítendő támogatás:..,-ft Támogatási forrás: Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap KIADÁS JOGCÍME ÖSSZEG (FT) AZ ALAPBÓL FEDEZETT ÖSSZEG (FT) SZÁMLA SORSZÁMA ÖSSZESEN Kelt.. Ph.... aláírás 17

18 Szerződésszám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap támogatására SAJÁTFORRÁS MEGELŐLEGEZÉSÉRE Amely létrejött egyrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. adószáma , költségvetési elszámolási számlaszáma: ) képviseletében: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről:... Önkormányzata (székhelye:..., adószáma:..., számlavezető bankja:..., számlaszáma:...) képviseletében eljár...polgármester mint támogatott (továbbiakban: Támogatott), együttesen Szerződő Felek között, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés..sz. határozata alapján, az alábbi napon, a következők szerint: 1. A támogatás célja: Kamatmentes visszatérítendő támogatás biztosítása Komárom-Esztergom megye önkormányzatai számára fejlesztési célú pályázatok saját forrás megelőlegezéséhez. A támogatással elkészülő fejlesztés megnevezése: A pályázati előirányzat megnevezése:. 2. A támogatott pályázat elfogadott összköltsége:...,-ft 3. A pályázaton elnyert forrás összege:...,-ft 4. A kamatmentes visszatérítendő támogatás összege:...,-ft A támogatás mértéke:... % 5. A megvalósítás -kezdési időpontja: -várható befejezési időpontja: 6. A támogatás felhasználása Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatban célul kitűzött és a támogatási szerződés 1. pontban vállalt feladatot megvalósítja. 7. Támogatott jogai és kötelezettségei a) Támogatott a jelen szerződésben vállalt feladat teljesítéséről a 4. pontban meghatározott befejezési határidőt követő 30 napon belül köteles a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalnak (továbbiakban Hivatal) hitelesített számlamásolatokkal igazoltan elszámolást benyújtani. b) Támogatott köteles az elkészült terv 1 példányát, valamint a terv felhasználhatóságának igazolására a terv elfogadásában, illetve jóváhagyásában illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát vagy határozatát az 18

19 elszámolással egyidejűleg a Hivatalnak megküldeni. Ha nem engedélyhez kötött a terv/tanulmány megvalósítása, az erről szóló nyilatkozat becsatolása szükséges. Támogatott köteles hitelesített okmányokkal igazolni, hogy az adott tervet pályázat készítéséhez felhasználta és a pályázatot benyújtotta. c) Amennyiben Támogatott adataiban változás következik be, köteles ezt a tényt a Hivatalnak a változást tartalmazó okirat megküldésével egyidejűleg 15 napon belül bejelenteni. Az adatokban bekövetkező változások elmulasztása esetén, a támogató dönt a mulasztás minősítéséről illetve szankcionálásáról. d) Az elnyert támogatás összegét a folyósítást követő 12 naptári hónap elteltével havi gyakorisággal azonos összegben kell visszafizetni. 1.A visszafizetés időtartama:... hónap 2.A visszafizetés megkezdésének időpontja:... 3.A visszafizetés határideje (utolsó részlet):... 4.A havonta esedékes összeg nagysága:... e) Amennyiben a támogatott a visszafizetéssel késedelembe esik, a Hivatal 15 napon belül felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi a tartozás 8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidőt követő 30 nap eltelte után a támogató - a támogatási szerződéshez csatolt felhatalmazó levél alapján - inkasszót nyújt be. f) Az a támogatott, amely visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá elszámolási kötelezettségét nem teljesíti vagy hitelt érdemlően nem igazolja az elkészült terv pályázati célú felhasználását, a támogatásból három évre kizárható. g) Indokolt esetben a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól a Komárom- Esztergom Megyei Közgyűlés legfeljebb egy évre halasztást adhat. 8. Támogató jogai és kötelezettségei a) Támogató a megítélt támogatást a szerződés aláírását követően 30 napon belül átutalja a Támogatott által megadott bankszámlaszámra. b) A Támogató jogosult Támogatott által jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését az iratokba betekintve, akár a helyszínen, akár soron kívül beszámoló jelentést kérve, bármikor ellenőrizni. c) A Támogató jogosult a szerződéstől elállni az alábbi esetekben: d) a szerződés teljesítése csak részben valósult meg, e) a Támogatott nem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy azzal több mint 3 hónapot késedelembe esik (6./a pont), f) a Támogatott nem teszi lehetővé a Támogató számára a folyamatos ellenőrzést. g) A Támogató köteles a szerződéstől elállni, ha a szerződés teljesítése Támogatottnak felróható okból elmarad. h) Ha a Támogató a c.)-d.) pontban foglaltakra hivatkozással a jelen szerződéstől eláll, a támogatást egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a jelen szerződés a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik. A Támogatott a már folyósított támogatást az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve, az elállás időpontjától számított 30 napon belül köteles visszafizetni a Támogató 1. oldalon megjelölt költségvetési elszámolási számlájára, Alap megjelöléssel. 9. Szerződő felek kötelesek a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködni, a szerződést akadályozó körülményekről, tényezőkről egymást haladéktalanul tájékoztatni, azok elhárításában közreműködni. 19

20 10. Jelen szerződés 6 eredeti egymással mindenben megegyező példányban készült és az elszámolásra vonatkozó 1. sz. melléklettel együtt érvényes, melyből 4 példány Támogatónál, 2 példány Támogatottnál kerül elhelyezésre. Tatabánya, hó... nap Támogató részéről: Támogatott részéről: Popovics György... a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés polgármester elnöke Pénzügyi ellenjegyező: Jogi ellenjegyző: Tatabánya, Tatabánya, Németné Horváth Zsuzsanna Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária főosztályvezető aljegyző 20

21 1.sz. melléklet a sz. támogatási szerződéshez ELSZÁMOLÁSI LAP A pályázó neve:..önkormányzata Pályázati cél/tevékenység megnevezése:.. Megítélt kamatmentes visszatérítendő támogatás:.,-ft Támogatási forrás: Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap KIADÁS JOGCÍME ÖSSZEG (FT) AZ ALAPBÓL FEDEZETT ÖSSZEG (FT) SZÁMLA SORSZÁMA ÖSSZESEN Kelt.. Ph.... aláírás 21

22 Szerződésszám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap támogatására FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSÁRA Amely létrejött egyrészről: a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. adószáma , költségvetési elszámolási számlaszáma: ) képviseletében: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről:... Önkormányzata (székhelye:..., adószáma:..., számlavezető bankja:..., számlaszáma:...) képviseletében eljár...polgármester mint támogatott (továbbiakban: Támogatott), együttesen Szerződő Felek között, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés..sz. határozata alapján, az alábbi napon, a következők szerint: 1. A támogatás célja: Kamatmentes visszatérítendő támogatás biztosítása Komárom-Esztergom megye önkormányzatai számára fejlesztési finanszírozására. A támogatással elkészülő fejlesztés megnevezése: 2. A fejlesztés összköltsége:...,-ft 3. A kamatmentes visszatérítendő támogatás összege:......,-ft A támogatás mértéke:... % 4. A megvalósítás -kezdési időpontja:... -várható befejezési időpontja: A támogatás felhasználása Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatban célul kitűzött és a támogatási szerződés 1. pontban vállalt feladatot megvalósítja. 9. Támogatott jogai és kötelezettségei h) Támogatott a jelen szerződésben vállalt feladat teljesítéséről a 4. pontban meghatározott befejezési határidőt követő 30 napon belül köteles a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalnak (továbbiakban Hivatal) hitelesített számlamásolatokkal igazoltan elszámolást benyújtani. i) Támogatott köteles az elkészült fejlesztés elfogadásában, illetve jóváhagyásában illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát vagy határozatát az elszámolással egyidejűleg a Hivatalnak megküldeni. Ha nem engedélyhez kötött a fejlesztés megvalósítása, az erről szóló nyilatkozat becsatolása szükséges. j) Amennyiben Támogatott adataiban változás következik be, köteles ezt a tényt a Hivatalnak a változást tartalmazó okirat megküldésével egyidejűleg 15 22

23 napon belül bejelenteni. Az adatokban bekövetkező változások elmulasztása esetén, a támogató dönt a mulasztás minősítéséről illetve szankcionálásáról. k) Az elnyert támogatás összegét a folyósítást követő 12 naptári hónap elteltével havi gyakorisággal azonos összegben kell visszafizetni. 1. A visszafizetés időtartama:... hónap 2. A visszafizetés megkezdésének időpontja: A visszafizetés határideje (utolsó részlet): A havonta esedékes összeg nagysága:... l) Amennyiben a támogatott a visszafizetéssel késedelembe esik, a Hivatal 15 napon belül felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi a tartozás 8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidőt követő 30 nap eltelte után a támogató - a támogatási szerződéshez csatolt felhatalmazó levél alapján - inkasszót nyújt be. m) Az a támogatott, amely visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá elszámolási kötelezettségét nem teljesíti vagy hitelt érdemlően nem igazolja az elkészült terv pályázati célú felhasználását, a támogatásból három évre kizárható. n) Indokolt esetben a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól a Komárom- Esztergom Megyei Közgyűlés legfeljebb egy évre halasztást adhat. 10. Támogató jogai és kötelezettségei a) Támogató a megítélt támogatást a szerződés aláírását követően 30 napon belül átutalja a Támogatott által megadott bankszámlaszámra. b) A Támogató jogosult Támogatott által jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését az iratokba betekintve, akár a helyszínen, akár soron kívül beszámoló jelentést kérve, bármikor ellenőrizni. c) A Támogató jogosult a szerződéstől elállni az alábbi esetekben: 1. a szerződés teljesítése csak részben valósult meg, 2. a Támogatott nem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy azzal több mint 3 hónapot késedelembe esik (6./a pont), 3. a Támogatott nem teszi lehetővé a Támogató számára a folyamatos ellenőrzést. d) A Támogató köteles a szerződéstől elállni, ha a szerződés teljesítése Támogatottnak felróható okból elmarad. e) Ha a Támogató a c.)-d.) pontban foglaltakra hivatkozással a jelen szerződéstől eláll, a támogatást egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a jelen szerződés a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik. A Támogatott a már folyósított támogatást az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve, az elállás időpontjától számított 30 napon belül köteles visszafizetni a Támogató 1. oldalon megjelölt költségvetési elszámolási számlájára, Alap megjelöléssel. 8. Szerződő felek kötelesek a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködni, a szerződést akadályozó körülményekről, tényezőkről egymást haladéktalanul tájékoztatni, azok elhárításában közreműködni. 9. Jelen szerződés 6 eredeti egymással mindenben megegyező példányban készült és az elszámolásra vonatkozó 1. sz. melléklettel együtt érvényes, melyből 4 példány Támogatónál, 2 példány Támogatottnál kerül elhelyezésre. 23

24 Tatabánya, hó... nap Támogató részéről: Támogatott részéről: Popovics György... a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés polgármester elnöke Pénzügyi ellenjegyező: Jogi ellenjegyző: Tatabánya, Tatabánya, Németné Horváth Zsuzsanna Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária főosztályvezető aljegyző 24

25 Melléklet a.. sz. támogatási szerződéshez ELSZÁMOLÁSI LAP A pályázó neve:..önkormányzata Pályázati cél/tevékenység megnevezése:.. Megítélt kamatmentes visszatérítendő támogatás:.,-ft Támogatási forrás: Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap KIADÁS JOGCÍME ÖSSZEG (FT) AZ ALAPBÓL FEDEZETT ÖSSZEG (FT) SZÁMLA SORSZÁMA ÖSSZESEN Kelt.. Ph.... aláírás 25

26 3. számú melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Címzett: Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Számlatulajdonos neve: Számlatulajdonos székhelye: Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Beszedési megbízás összege (Ft): Jogosult neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jogosult székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Jogosult költségvetési elszámolási számla száma: Jogosult bankszámlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság (Tatabánya) A felhatalmazás érvényessége: További feltételek: visszavonásig tart. A felhatalmazás csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. Kelt:... PH polgármester jegyző Záradék: A(z)..., mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számla terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kelt:

27 Természeti katasztrófák által okozott károk, veszélyhelyzetek enyhítése vissza nem térítendő támogatásához szükséges mellékletek 4. számú melléklet KÉRELEM A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI, FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAJOR ALAP FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázó megnevezése (magánszemély, szervezet/egyház neve) Szervezet esetén képviselője Megnevezése Lakcím, székhely: Adószám (magánszemély esetén adóazonosító jel): A káresemény helye szerinti önkormányzat megnevezése: Az önkormányzat számlaszáma (ahova a támogatás utalásra kerül): Telefonszám: cím: Magánszemély esetén: a káreseményt elszenvedett család - havi nettó összes jövedelme: - tagjainak száma: - 1 főre jutó havi nettó jövedelme: (a települési önkormányzat tölti ki) A káresemény rövid leírása, a keletkezett károk bemutatása A káresemény helyszíne (pontos cím): A káresemény időpontja: Ha a kár lakóingatlanban keletkezett, másik lakóingatlannal rendelkezik-e? A keletkezett kár helyreállításának összes költsége (ÁFA-val) A Katasztrófa Alapból kért támogatás összege Egyéb információ igen nem A pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult? igen nem ( a megfelelő válasz aláhúzandó) 27

28 Kijelentem, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapjának szabályzatát megismertem, és az abban foglaltak betartását magamra nézve kötelezőnek tekintem. Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és annak mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt...., hónap... nap... pályázó aláírása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA Alulírott,..., a... Települési Önkormányzat képviseletére jogosult polgármester a... számú képviselő-testületi határozat alapján nyilatkozom, hogy...(pályázó neve, címe) pályázatában közölt adatok a valóságnak megfelelnek/nem felelnek meg, az Alap támogatására benyújtott igényt az önkormányzat támogatja/nem támogatja. (a megfelelő aláhúzandó. Kelt...., hónap... nap... cégszerű aláírása A pályázat tartalma: - Kitöltött és aláírt, a települési önkormányzat nyilatkozatával záradékolt Kérelem adatlap - Szakértő, vagy az önkormányzat műszaki előadója által írt vélemény a kár jellegéről, mértékéről, a kár helyreállításának becsült költségéről, lehetőség szerint fotódokumentációval. - Magánszemély esetén nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati adatlapon megnevezett káresemény kapcsán részesült-e állami, biztosító, illetőleg önkormányzat általi kárenyhítésben. a károsodott ingatlant a pályázó lakás céljára, életvitelszerűen használta a káreseményt megelőzően. - Magánszemély esetén igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élő családtagjai havi nettó összes jövedelméről és az 1 főre jutó havi nettó jövedeleméről (munkáltató/települési jegyző által kiállított). - Nem magánszemély pályázó esetén nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati adatlapon megnevezett káresemény kapcsán részesült-e állami, biztosító, illetőleg önkormányzat általi kárenyhítésben. az ingatlan a pályázó tevékenységéhez feltétlenül szükséges, és a káreseményt megelőzően folyamatos használatában volt. Hiánypótlás a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül nyújtható be. A hiánypótlási határidő elmulasztása a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után. A települési önkormányzat külön lapon részletesebben is véleményezheti a benyújtott igényt. 28

29 NYILATKOZAT A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI, FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAJOR ALAPJÁBÓL FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (MAGÁNSZEMÉLY) ALULÍROTT..(NÉV) (CÍM) ALATTI LAKOS BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A PÁLYÁZATI ADATLAPON MEGNEVEZETT KÁRESEMÉNY KAPCSÁN ÁLLAM-, BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG-, ILLETVE ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALI KÁRTÉRÍTÉSBEN - NEM RÉSZESÜLTEM. - RÉSZESÜLTEM,,-FT ÖSSZEGBEN. NYILATKOZOM TOVÁBBÁ ARRÓL, HOGY A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁBAN KÁROSODOTT INGATLAN LAKHATÁSOM CÉLJÁRA SZOLGÁLT, ABBAN ÉLETVITELSZERŰEN TARTÓZKODTAM. Kelt...., hónap... nap... pályázó aláírása 29

30 NYILATKOZAT A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KATASZTRÓFA ALAPJÁBÓL FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (SZERVEZET/EGYHÁZ) ALULÍROTT..(NÉV), A (SZERVEZET/EGYHÁZ NEVE, CÍME) SZERVEZET KÉPVISELŐJE BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A.. (SZERVEZET/EGYHÁZ NEVE) A PÁLYÁZATI ADATLAPON MEGNEVEZETT KÁRESEMÉNY KAPCSÁN ÁLLAM-, BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG-, ILLETVE ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALI KÁRTÉRÍTÉSBEN - NEM RÉSZESÜLT. - RÉSZESÜLT,,-FT ÖSSZEGBEN. NYILATKOZOM TOVÁBBÁ ARRÓL, HOGY A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁBAN KÁROSODOTT INGATLANT TEVÉKENYSÉGEM FOLYTATÁSÁHOZ FOLYAMATOSAN IGÉNYBE VETTEM. Kelt...., hónap... nap... pályázó aláírása 30

31 ELSZÁMOLÓ LAP A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI, FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAJOR ALAPJÁBÓL FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁHOZ A támogatott neve: A támogatott helyreállítás megnevezése: Megítélt vissza nem térítendő támogatás összege:..,-ft Elvégzett munkák megnevezése ÖSSZEG (FT) AZ ALAPBÓL FIZETETT ÖSSZEG (FT) SZÁMLA SORSZÁMA ÖSSZESEN Kelt...., hónap... nap A települési önkormányzat záradéka:... támogatott aláírása A támogatott a vissza nem térítendő támogatást a támogatási szerződésben megnevezett célra használta fel. Az elszámolás valós adatokat tartalmaz. Kelt...., hónap... nap... cégszerű aláírása 31

32 5. számú melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött: egyrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (2800 Tatabánya, Fő tér 4., adószám: , segélyalap számlaszáma: ), képviseletében: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke mint Támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről... Önkormányzata (székhelye:..., adószám:..., számlaszáma:... ) képviseletébeni:... polgármester), mint Közreműködő (továbbiakban: Közreműködő), harmadrészről... károsult (címe:..., születési hely, idő:..., szigszám:..., adószám/adóazonosító jel:...), mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. Előzmények: (eset leírása) A megyei közgyűlés i ülésén meghozta (......) közgyűlés határozatát, és...,- Ft, azaz... forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Támogatott javára. II. Felek jogai és kötelezettségei: 1. Közreműködő vállalja, hogy a hozzá Támogató által a döntést követő 15 napon belül en eljuttatott támogatási szerződést a szükséges egyeztetést követően saját és Támogatott adataival kiegészíti, 5 példányban kinyomtatja, aláírja és Támogatottal is aláíratja. Ezt követően legkésőbb napjáig visszajuttatja Támogatónak. 2. Támogató vállalja, hogy jelen háromoldalú szerződés 2 aláírt eredeti példányát haladéktalanul visszajuttatja Közreműködőhöz, aki azt 1 eredeti példányban Támogatotthoz továbbítja. 3. Támogató vállalja, hogy Támogatott bizonyíthatóan fenti káresemény következtében felmerült kárát Közreműködő közbenjárásával... Fttal, azaz... forinttal enyhíti, és ezen összeget az aláírást 32

33 követő 15 napon belül a Közreműködő... számlaszámára utalja. 4. Közreműködő a támogatás összegét az elvégzett munkákról, illetve vásárolt anyagokról kiállított számlák Támogatott általi benyújtása, és Közreműködő általi ellenőrzése (számla keltét, 5. pontban vállalt munkák elvégzését, anyagok vásárlását tartalmazza, illetve a ténylegesen megtörtént-e stb.) után 5 napon belül továbbutalja Támogatott... számú bankszámlájára. 5. Támogatott jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét a pályázati adatlap alapján Közreműködő által alábbiakban meghatározott munkák elvégzésére, illetve anyagok vásárlására fordítja: Támogatott köteles a szerződés időtartama alatt a szerződést érintő adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül Közreműködő közbenjárásával Támogatónak jelezni. 7. Közreműködő köteles a támogatás felhasználását az elszámoláson záradékkal és a benyújtott számlák hitelesített másolatával igazolni, és azt Támogató részére napjáig továbbítani. Amennyiben erre az itt megjelölt határidő lejártáig nem kerül sor, Közreműködő köteles a támogatás összegének jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszautalni Támogató elkülönített bankszámlájára. Támogató kötelezi magát arra, hogy a visszautalt támogatási összeget kizárólag az alap célkitűzései elérése érdekében használja fel. 8. Felek kötelezettséget vállalnak a témával kapcsolatos folyamatos egyeztetésre, a vitás kérdések rugalmas, tárgyalásos úton való rendezésére. III. Záró rendelkezések: A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyv, a Számvitelről szóló törvény, valamint más jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek a megállapodás szövegét elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Tatabánya, Támogató Közreműködő Támogatott: 33

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/7. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelettel) Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseirıl,

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a 10/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a 10/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel) Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Körjegyzőség Nádasd 9915 Nádasd, Kossuth út 101. Telefonszám: 94/524-014 Faxszám: 94/424-022 Anyakönyvvezető: Pesti Istvánné Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-tól 12.00 óráig

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben