EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban szeptember 23-án került elfogadásra a gépjármővek és pótkocsijuk idıszakos mőszaki vizsgálatáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozott változat) (EP-PE_TC1-COD(2008)0044) PE HU HU

2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban szeptember 23-án került elfogadásra a gépjármővek és pótkocsijuk idıszakos mőszaki vizsgálatáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozott változat) (EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerzıdésre, és különösen annak 71. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 1, a Régiók Bizottságával folyatott konzultációt követıen, a Szerzıdés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelıen 2, 1 2 HL C 224., , 66. o. Az Európai Parlament szeptember 23-i álláspontja. 1

3 mivel: (1) A gépjármővek és pótkocsijuk idıszakos mőszaki vizsgálatáról szóló tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, december 20-i 96/96/EK tanácsi irányelvet 1 több alkalommal jelentısen módosították 2. Most, hogy az említett irányelvet újra módosítani kell, az egyértelmőség érdekében kívánatos annak átdolgozása. (2) A közös közlekedéspolitika keretében szükséges, hogy a Közösség területén a közúti közlekedés a lehetı legkedvezıbb körülmények között történhessen a biztonság és az egyes tagállamok fuvarozási vállalkozásaira kötelezı versenyfeltételek szempontjából is. (3) A növekvı közúti forgalom és az ebbıl származó növekvı veszély és terhelés minden tagállamot hasonló jellegő és súlyosságú biztonsági problémák elé állít. (4) A gépjármővek üzemi élettartam alatti vizsgálatainak viszonylag egyszerőnek, gyorsnak és költségkímélınek kell lenniük. 1 2 HL L 46., , 1. o. Lásd a III. melléklet A. részét. 2

4 (5) Ezért az ebben az irányelvben felsorolt tételek vizsgálatára irányadó minimális közösségi elıírásokat és eljárásokat külön irányelvekben kell megállapítani. (6) A külön irányelvekben megállapított elıírásokat és eljárásokat gyorsan a mőszaki fejlıdéshez kell igazítani és az ehhez szükséges intézkedések végrehajtásának megkönnyítése érdekében eljárást kell bevezetni a gépjármővek és pótkocsijuk idıszakos mőszaki vizsgálatáról szóló irányelvnek a mőszaki fejlıdéshez történı hozzáigazításával foglalkozó bizottság keretében a tagállamok és a Bizottság közötti szorosabb együttmőködésre. (7) A vizsgálóberendezések és eljárások sokfélesége miatt a Közösségben jelenleg bonyolult például a fékberendezéseknél a nyomásbeállításra és a felépülési idıre vonatkozó értékeket megállapítani. (8) Valamennyi, a gépjármővek idıszakos mőszaki vizsgálatával foglalkozó érintett elismeri, hogy a vizsgálati eljárások, és különösen az a kérdés, hogy a vizsgálatot üres, részben megrakott vagy teljesen megrakott jármőveken végzik, befolyásolja a fékberendezések megbízhatóságával kapcsolatos megítélésüket. (9) Az egyes gépjármőtípusok fékerı-referenciaértékeinek különbözı terheltségi állapotokban történı megállapítása megkönnyítheti a megbízhatóság megítélését. Ez az irányelv az egyes jármő-kategóriák szerinti minimális fékhatás-értékek tesztelésének alternatívájaként lehetıvé tenné az ilyen eljárás szerinti vizsgálatot. 3

5 (10) A fékberendezések tekintetében ennek az irányelvnek fıként azokra a jármővekre kell vonatkoznia, amelyekre a típusjóváhagyást a gépjármővek és pótkocsijuk egyes kategóriáinak fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, július 26-i 71/320/EGK tanácsi irányelv 1 szerint adták ki, ugyanakkor ismert, hogy bizonyos jármőtípusokat az említett irányelv feltételeitıl eltérı nemzeti elıírások szerint engedélyeztek. (11) A tagállamok a fékberendezés vizsgálatának hatókörét más, az ebben az irányelvben nem szereplı jármőtípusokra és vizsgálati tételekre is kiterjeszthetik. (12) A tagállamok a fékberendezés vizsgálatát szigorúbbá tehetik, vagy a vizsgálatok gyakoriságát növelhetik. (13) Ennek az irányelvnek a célja a rendszeres kipufogógáz-vizsgálatokkal a gépjármővek szennyezıanyag-kibocsátásának egész élettartamuk alatti alacsony szinten tartása, és annak biztosítása, hogy kivonják a forgalomból azokat a jármőveket, amelyek a legsúlyosabb mértékben szennyezik a környezetet mindaddig, amíg nem tartják ıket megfelelıen karban. (14) A rossz beállítás és a motor nem megfelelı karbantartása nemcsak a motorra káros, hanem a környezetre is, mert a szennyezés és az üzemanyag-fogyasztás növekedéséhez vezet. Lényeges a környezetbarát közlekedés fejlesztése. 1 HL L 202., , 37. o. 4

6 (15) A sőrítéses gyújtású (dízel-) motoroknál a kipufogógáz átlátszatlanságának mérése elegendı mutató a jármő karbantartási állapotára nézve, a szennyezıanyag-kibocsátás vonatkozásában. (16) A külsı gyújtású (benzin-) motoroknál a szén-monoxid-kibocsátás mérése üresjáratban a kipufogásnál elegendı mutató a jármő karbantartási állapotára nézve, a szennyezıanyagkibocsátás vonatkozásában. (17) A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatnál a nem rendszeresen karbantartott jármővek nagy arányban a szennyezıanyag kibocsátásukra elıírt értékek túllépése miatt nem felelnek meg. (18) A lambda-szonda-vezérléső hármas hatású katalizátoros modern kipufogógáz-vezérlı rendszerekkel felszerelt benzinüzemő gépjármővek rendszeres kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatának kritériumai szigorúbbak kell, hogy legyenek, mint a hagyományos jármőveknél elıírt kritériumok. (19) A gépjármővek kibocsátásai által okozott levegıszennyezés elleni intézkedésekrıl szóló, október 13-i 98/69/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1 a évtıl fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszer alkalmazását írja elı a benzin üzemanyagú személygépkocsik és könnyő haszongépjármővek kipufogógáz összetételét szabályozó rendszerei mőködésének üzem közbeni ellenırzésére. Az OBD-rendszerek alkalmazása az új dízel üzemanyagú gépkocsikra 2003-tól kötelezı. 1 HL L 350., , 1. o. 5

7 (20) A tagállamok adott esetben egyes muzeális jellegő gépjármőveket kivehetnek az irányelv hatálya alól. Ezekre a jármővekre saját vizsgálati elıírásokat állapíthatnak meg. Ez a lehetıség nem eredményezhet szigorúbb elıírásokat, mint amelyeknek a jármőnek eredetileg is meg kellett felelnie. (21) Léteznek olyan egyszerő, általánosan alkalmazott diagnosztikai rendszerek, amelyeket a vizsgáló intézmények felhasználhatnak a felszerelt sebességkorlátozó berendezések túlnyomó többségének ellenırzésére. Az olyan jármővek esetében, amelyeknél ezek a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközök nem alkalmazhatók, a hatóságok vagy a jármő eredeti gyártója által rendelkezésre bocsátott berendezéseket használhatják, vagy a jármőgyártó, illetve annak franchise partnere által kiállított megfelelı vizsgálati bizonyítvány elfogadását írhatják elı. (22) A sebességkorlátozó helyes mőködésének idıszakos ellenırzése könnyebbé válhat az olyan jármőveknél, amelyeket újszerő adatrögzítı berendezéssel (digitális tachográffal) láttak el a közúti közlekedésben alkalmazott menetíró készülékekrıl szóló 3821/85/EGK rendelet, továbbá a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek végrehajtására vonatkozó 88/599/EGK irányelv módosításáról szóló, szeptember 24-i 2135/98/EK tanácsi rendelet 1 alapján tól kezdıdıen az új jármőveket ilyen berendezéssel kell felszerelni. 1 HL L 274., , 1. o. 6

8 (23) A taxikra és betegszállító kocsikra hasonló mőszaki követelmények érvényesek, mint a személygépkocsikra. A megvizsgálandó tételek hasonlóak, de a vizsgálatok gyakorisága eltérı. (24) A tagállamoknak a fennhatóságuk alá tartozó területeken biztosítaniuk kell, hogy a jármővek idıszakos mőszaki vizsgálatát módszeresen és magas színvonalon hajtsák végre. (25) A Bizottságnak ellenıriznie kell ennek az irányelvnek a gyakorlati alkalmazását. (26) Mivel a tervezett intézkedés céljait, nevezetesen a gépjármővek és pótkocsijuk idıszakos mőszaki vizsgálatára vonatkozó szabályok összehangolását, a közúti fuvarozókra érvényes versenyszabályok sérülésének elkerülését és a gépjármővek megfelelı ellenırzésének és fenntartásának garantálását a tagállamok nem tudják kielégítıen megvalósítani, és ezért a tervezett intézkedés terjedelme miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerzıdés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelıen. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelıen ez az irányelv nem lépi túl az e célkitőzések eléréséhez szükséges mértéket. (27) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal 1 összhangban kell elfogadni. 1 HL L 184., , 23. o. 7

9 (28) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a vizsgálatra vonatkozóan bizonyos minimális elıírásokat és eljárásokat határozzon meg, valamint hogy azokat a mőszaki haladáshoz igazítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az ezen irányelv nem alapvetı fontosságú elemeinek kiegészítéssel történı módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. (29) Ez az irányelv nem érinti a III. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történı átültetésére vonatkozó határidıkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket, ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. cikk (1) Minden tagállamban az ott nyilvántartásba vett gépjármőveket, azok pótkocsijait és félpótkocsijait ennek az irányelvnek megfelelıen rendszeres idıszakos mőszaki vizsgálatnak kell alávetni. (2) A megvizsgálandó jármő-kategóriákat, a vizsgálatok gyakoriságát és a megvizsgálandó tételeket az I. és II. melléklet tartalmazza. 8

10 2. cikk Az ezen irányelv szerinti idıszakos mőszaki vizsgálatot a tagállamnak, egy államilag ezzel a feladattal megbízott közjogi intézménynek, vagy az állam által kijelölt és közvetlen felügyelete alá tartozó szerveknek vagy létesítményeknek kell végezniük, beleértve a megfelelıen engedélyezett magánszervezeteket is. Ha az idıszakos mőszaki vizsgálattal megbízott létesítmények egyidejőleg gépjármőjavító üzemként is tevékenykednek, akkor a tagállamoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az objektivitást és a vizsgálatok magas színvonalát fenntartsák. 3. cikk (1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy bizonyítható legyen, hogy a jármővet olyan mőszaki vizsgálatnak vetették alá, amely legalább az ebben az irányelvben rögzített követelményeknek megfelel. Ezeket az intézkedéseket közlik a többi tagállammal és a Bizottsággal. (2) A tagállamok ugyanolyan módon elismerik a másik tagállamban kiadott igazolást arról, hogy az ott forgalomba helyezett gépjármővet pótkocsijával vagy félpótkocsijával olyan mőszaki vizsgálatnak vetették alá, amely legalább az ebben az irányelvben rögzített követelményeknek megfelel, mintha ezt az igazolást az elismerı tagállam adta volna ki. (3) A tagállamok, amennyiben ez lehetséges, megfelelı eljárásokat alkalmaznak annak biztosítására, hogy a saját területükön nyilvántartásba vett jármővek fékhatása megfeleljen az ebben az irányelvben rögzített követelményeknek. 9

11 II. FEJEZET Kivételek 4. cikk (1) A tagállamok a fegyveres erık, a rendfenntartó erık és a tőzoltóság jármőveit kizárhatják ennek az irányelvnek a hatálya alól. (2) A tagállamok a Bizottsággal folytatott konzultációt követıen az irányelv hatálya alól kizárhatnak, vagy különleges rendelkezések hatálya alá vonhatnak bizonyos, csak rendkívüli körülmények esetén üzemeltetett vagy használt jármőveket,, és olyan jármőveket, amelyeket közutakon nem, vagy csak alig használnak, beleértve az január 1-je elıtt gyártott muzeális jellegő gépjármőveket is, illetve azokat, amelyeket átmenetileg a forgalomból kivontak. (3) A tagállamok a Bizottsággal folytatott konzultációt követıen a muzeális jellegő gépjármővekre saját vizsgálati elıírásokat állapíthatnak meg. 10

12 5. cikk Az I. és II. mellékletben foglalt elıírások ellenére a tagállamok: a) az elsı kötelezı idıszakos mőszaki vizsgálat idıpontját elıbbre hozhatják, és adott esetben vizsgálatot írhatnak elı a jármő nyilvántartásba vétele elıtt; b) két egymást követı kötelezı idıszakos mőszaki vizsgálat közötti idıtartamot lerövidíthetik; c) a fakultatív felszerelés vizsgálatát kötelezıen elıírhatják; d) a megvizsgálandó tételek számát megnövelhetik; e) kiterjeszthetik a rendszeres idıszakos mőszaki vizsgálatot más jármő-kategóriákra; f) különleges kiegészítı vizsgálatokat írhatnak elı; g) a saját területükön nyilvántartásba vett jármővekre a fékek minimális hatékonysága tekintetében a II. mellékletben meghatározott értéknél szigorúbb határértékeket állapíthatnak meg, és a vizsgálatokat nagyobb terhelésekkel végezhetik, amennyiben ezek az elıírások nem szigorúbbak a jármő eredeti típusjóváhagyásakor meghatározottaknál. 11

13 III. FEJEZET Záró rendelkezések 6. cikk (1) A Bizottság elfogadja a szükséges egyedi irányelveket, hogy meghatározza a II. mellékletben felsorolt tételek vizsgálatára vonatkozó minimumkövetelményeket és módszereket, valamint a követelményeknek és módszereknek a mőszaki fejlıdéshez való hozzáigazítás miatt szükségessé váló módosítását.. (2) Az ezen irányelv nem alapvetı fontosságú elemeinek kiegészítéssel történı módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 7. cikk (1) A Bizottságot a gépjármővek és pótkocsijuk idıszakos mőszaki vizsgálatáról szóló irányelveknek a mőszaki fejlıdéshez történı hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti. (2) Az e bekezdésre történı hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)- (4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel. 12

14 8. cikk A Bizottság legkésıbb három évvel a sebességkorlátozó eszközök rendszeres vizsgálatának bevezetése után az összegyőjtött tapasztalatok alapján megvizsgálja, hogy a vizsgálatok ki tudják-e mutatni a zavarokat vagy az illetéktelen beavatkozásokat a sebességkorlátozó eszközökben, illetve hogy a szabályozás módosítása szükséges-e. 9. cikk A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon fıbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el. 10. cikk A III. melléklet A. részében felsorolt jogszabályokkal módosított 96/96/EK irányelv hatályát veszti, a III. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történı átültetésére vonatkozó határidıkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül. A hatályon kívül helyezett irányelvre történı hivatkozásokat a IV. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelıen ezen irányelvre történı hivatkozásként kell értelmezni. 13

15 11. cikk Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı huszadik napon lép hatályba. Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. Kelt, 12. cikk az Európai Parlament részérıl az elnök a Tanács részérıl az elnök 14

16 I. MELLÉKLET A MŐSZAKI VIZSGÁLAT ALÁ ESİ JÁRMŐ-KATEGÓRIÁK ÉS A VIZSGÁLATOK GYAKORISÁGA Jármő-kategóriák 1. A gépjármővezetıi ülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkezı, személyszállításra szolgáló gépjármővek 2. Több mint kg megengedett össztömegő, áruszállításra szolgáló gépjármővek 3. Több mint kg megengedett össztömegő pótkocsik és nyerges pótkocsik A vizsgálatok gyakorisága Egy évvel az elsı használatbavétel után, azután évente Egy évvel az elsı használatbavétel után, azután évente Egy évvel az elsı használatbavétel után, azután évente 4. Taxik, betegszállító jármővek Egy évvel az elsı használatbavétel után, azután évente 5. Legfeljebb kg megengedett össztömegő és legalább négykerekő gépjármővek, amelyek rendesen a közúti áruszállításra szolgálnak, a mezıgazdasági vontatók és munkagépek kivételével 6. A gépjármővezetıi ülésen kívül nem több mint nyolc üléssel rendelkezı, legalább négykerekő, személyszállításra szolgáló gépjármővek Négy évvel az elsı használatbavétel után, azután minden második évben Négy évvel az elsı használatbavétel után, azután minden második évben 15

17 II. MELLÉKLET KÖTELEZİ VIZSGÁLATI TÉTELEK A vizsgálatok legalább az alábbiakban felsorolt tételekre terjednek ki, feltéve, hogy ezek az érintett tagállamban vizsgálandó jármő kötelezı felszerelésére vonatkoznak. Az ebben a mellékletben felsorolt vizsgálatok szemrevételezéssel, a jármőrészek kiszerelése nélkül történnek. Amennyiben a jármő az alábbiakban felsorolt vizsgálati tételek szempontjából hibás, a tagállamok illetékes hatóságai olyan eljárást határoznak meg, amelynek során a jármő közúti használatának feltételeit az új mőszaki vizsgálat sikeres letételéig. 16

18 AZ 1., 2., 3., 4., 5. ÉS 6. KATEGÓRIÁK JÁRMŐVEI 1. Fékrendszer A jármő fékberendezésének idıszakos mőszaki vizsgálata a következı tételeket tartalmazza. Az ellenırzéskor megállapított értékeknek, amennyiben ez megvalósítható, a 71/320/EGK irányelv mőszaki követelményeivel kell egyenértékőnek lenniük. Vizsgálati tételek Hibák okai 1.1. Mechanikai állapot és mőködés Fékpedál forgáspontja túl szoros csapágy kiverıdött kopás/holtjáték túl nagy A pedál állapota és a fékmőködtetı berendezés útja túl nagy út vagy elégtelen tartalék úthossz a fékmőködtetı szabad oldása korlátozott hiányzik a csúszásgátló a fékpedálról, laza vagy simára kopott Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartályok a fék hatásos mőködéséhez szükséges felépülési idı túl nagy a figyelmeztetı berendezés mőködésbe lépése után (vagy ha a manométer-kijelzés a veszélyzónában van) nincs legalább két fékezéshez elegendı légnyomás vagy vákuum érezhetı nyomásesés vagy hallható levegıszivárgás tapasztalható levegıelszökés miatt 17

19 Alacsony nyomásra figyelmeztetı jelzés vagy manométer Kézi mőködtetéső fékszelep alacsony nyomásra figyelmeztetı jelzés, illetve a manométer rosszul mőködik vagy hibás mőködtetıberendezés eltört vagy hibás, túlzottan kopott a vezérlıszelep hibásan mőködik a mőködtetıkar bizonytalanul van a szeleporsóra rögzítve, vagy a szeleptest bizonytalanul rögzített a csatlakozások lazák vagy szivárgás van a rendszerben a mőködés nem kielégítı Rögzítıfék, rögzítıfékkar, rögzítıfékreteszelıkilincs-mő rögzítıfék-reteszelés nem tart megfelelıen túlzott kopás a kar csapágyazásnál vagy a reteszelıkilincs-mőnél túlzott karúthossz a rossz beállítás miatt Fékszelepek (lábszelep, tehermentesítı, vezérlıszelepek stb.) sérült, túlzott levegıszivárgás túlzott olajszivárgás a kompresszorból bizonytalan rögzítés/szakszerőtlen szerelés hidraulikusfékfolyadék-folyás Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez sérült lezárócsapok vagy önlezáró csatlakoztatószelep bizonytalan rögzítés/szakszerőtlen szerelés túlzott szivárgás 18

20 Energiatároló tartály, sőrítettlevegı-tartály sérült, korrodált, tömítetlen a vízmentesítı berendezés nem mőködik bizonytalan rögzítés/szakszerőtlen szerelés Fékrásegítı egység, fıfékhenger (hidraulikus fékberendezés) fékrásegítı sérült vagy hatástalan fıfékhenger sérült vagy tömítetlen fıfékhenger nem biztonságos fékfolyadék nem elegendı a fıfékhenger tartályának fedele hiányzik fékfolyadék-figyelmeztetı lámpa világít vagy hibás a fékfolyadékszint-figyelmeztetı készülék helytelen mőködése Merev fékcsövek hiba vagy törés veszélye szivárgás vezetékekbıl vagy csatlakozófejekbıl sérült vagy túlzottan korrodált helytelen elhelyezés 19

21 Féktömlık hiba vagy törés veszélye sérülés, kidörzsölıdés, a féktömlı túl rövid, megcsavarodott szivárgás tömlıkbıl vagy csatlakozásokból a tömlı kidudorodása nyomás alatt porozitás Dob- és tárcsafékbetétek túlzott kopás elszennyezıdtek (olaj, zsír stb.) Fékdobok, féktárcsák túlzott kopás, túlzott barázdálódás, repedések, nem megfelelıen rögzített vagy eltörött fékdobok vagy féktárcsák elpiszkolódtak (olaj, zsír stb.) féktartó lapok nem megfelelıen rögzítettek Fékbowdenhuzalok, fékvonórudak, fékkarok, fékrudazatok bowdenhuzal sérült, összecsomózódott túlzott kopás vagy túlzott korrózió kötél vagy vonórúd-csatlakozás nem megfelelıen rögzített bowdenvezetés sérült a fékberendezés szabad mozgása korlátozott rendellenes kar-, vonórúd- vagy rudazat-úthosszak a hibás beállítás vagy túlzott kopás miatt 20

22 Fékmőködtetı készülék (beleértve a rugóerı tárolós féket vagy hidraulikus kerékfékhengereket is) megrepedt vagy sérült szivárgás bizonytalan rögzítés/szakszerőtlen felszerelés túlzott korrózió a mőködtetı dugattyú vagy membrán túlzott úthossza porvédı hiányzik vagy erısen sérült Fékerı-szabályozó szelep a rudazat sérült rossz beállítás megszorult, nem mőködik hiányzik Az automatikus szelep utánállító jelzése megszorult vagy rendellenes úthossz, túlzott kopás vagy hibás beállítás megsérült Tartósfék (amennyiben fel van szerelve vagy kötelezı) bizonytalan csatlakozások vagy rögzítés hibás 1.2. Üzemi fék, hatás és hatásosság 21

23 Hatás (fokozatosan növelve a maximális fékerıig) elégtelen fékerı egy vagy több keréken a fékerı az egyik keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen lévı másik keréken mért legnagyobb érték 70 %-a. A közúton történı fékvizsgálat esetén: a jármő túlzott eltérése az egyenes iránytól a fékerı nem növelhetı fokozatosan (rángatás) rendellenes idıkésedelem bármely keréknél fékezéskor túlzott fékerı-ingadozás az eltorzult féktárcsák vagy ovális fékdobok miatt 22

24 Hatásosság a megengedett maximális tömegre vonatkoztatott - vagy nyerges pótkocsi esetén a megengedett tengelyterhelések összegére vonatkoztatott - lefékezési arány a következı értékeknél kisebb: vagy minimális fékhatásosság 1. kategória: 50 % 1 2. kategória: 43 % 2 3. kategória: 40 % 3 4. kategória: 50 % 5. kategória: 45 % 4 6. kategória: 50 % a fékerı a jármő gyártója által a jármőtengelyre 5 megadott referenciaérték alatt van % az 1. kategória olyan jármőveire, amelyek nincsenek blokkolásgátlóval felszerelve, vagy amelyekre a típusjóváhagyást október 1. elıtt adták ki (az elsı üzembe helyezés tilalma EK alkatrész-típusjóváhagyás nélkül) 71/320/EGK irányelv. 45 % azokra a jármővekre, amelyeket 1988 után vagy a 71/320/EGK irányelvnek, alkalmazása dátumától az egyes tagállamok jogalkotásában, amennyiben ez késıbb történt, engedélyeztek. 43 % a nyerges pótkocsikra és merev vonórudas teherfélpótkocsikra, amelyeket 1988 után vagy a 71/320/EGK irányelvnek alkalmazása dátumától az egyes tagállamok jogalkotásában, amennyiben ez késıbb történt, engedélyeztek. 50 % az 5. kategória jármőveire, amelyeket 1988 után vagy a 71/320/EGK irányelvnek alkalmazása dátumától az egyes tagállamok jogalkotásában, amennyiben ez késıbb történt, engedélyeztek. A referenciaérték a jármőtengelyre az a fékezıerı - Newtonban kifejezve -, amely szükséges ahhoz, hogy ezt az elıírt legkisebb fékezıerıt a bemutatott jármő adott tömegénél elérjék. 23

25 1.3. Biztonsági fék, hatás és hatásosság (ha külön berendezés) Hatás fékek az egyik oldalon nem mőködnek a fékerı az egyik keréken az ugyanazon a tengelyen lévı másik keréken mért legmagasabb érték 70 %- ánál kevesebb a fékerı nem változik fokozatosan (rángatás) az automatikus fékrendszer a pótkocsin nem mőködik Hatásosság minden jármő-kategóriára a lefékezettségi arány az pont szerinti üzemi fékhatás 50 %-ánál 1 kisebb, a megengedett maximális tömegre vagy nyerges pótkocsik esetén a megengedett tengelynyomások összegére vonatkoztatva 1.4. Rögzítıfék, hatás és hatásosság Hatás a fék egyik oldalon nem mőködik Hatásosság minden jármő-kategória esetében a lefékezettségi arány kisebb mint 16 % a megengedett maximális tömegre, vagy gépjármővek esetében kisebb mint 12 % a jármő kombinációs maximális megengedett tömegére, amelyik nagyobb 1 A 2. és 5. kategória jármőveinél (a biztonsági fék hatása nem szerepel a 71/320/EGK irányelvben) a biztonsági fék minimális hatása 2,2 m/s 2. 24

26 1.5. Tartósfék- vagy kipufogófék-hatás fékhatás nem változik folyamatosan hibás 1.6. Blokkolásgátló a blokkolásgátló-figyelmeztetı készülék hibásan mőködik hibás AZ 1., 2. ÉS 3. JÁRMŐ-KATEGÓRIA JÁRMŐVEI A 4., 5. ÉS 6. JÁRMŐ-KATEGÓRIA JÁRMŐVEI 2. Kormányberendezés és kormánykerék 2. Kormányberendezés 2.1. Mechanikai állapot 2.1. Mechanikai állapot 2.2. Kormánykerék 2.3. Kormányholtjáték 2.2. Kormányholtjáték 2.3. Kormányrendszer összeköttetései 2.4. Kerékcsapágyak 3. Kilátási viszonyok 3. Kilátási viszonyok 3.1. Látómezı 3.1. Látómezı 3.2. Üveg állapota 3.2. Üveg állapota 3.3. Visszapillantó tükrök 3.3. Visszapillantó tükrök 3.4. Szélvédıtörlık 3.4. Szélvédıtörlık 3.5. Szélvédımosók 3.5. Szélvédımosók 25

27 4. Világítás, fényvisszaverık és elektromos berendezések 4. Világítóberendezések 4.1. Távolsági és tompított fényszórók 4.1. Távolsági és tompított fényszórók Állapot és mőködés Állapot és mőködés Beállítás Beállítás Kapcsolók Kapcsolók Észlelhetıség 4.2. Oldalsó helyzetjelzı lámpák és hátsó méretjelzı lámpák 4.2. Lencsék állapota és mőködése, szín és észlelhetıség az alábbiaknál Állapot és mőködés Oldalsó helyzetjelzı lámpák és hátsó lámpák Szín és észlelhetıség Féklámpák Irányjelzı lámpák Hátrameneti lámpák Ködlámpák Hátsó rendszámtábla világítása Hátsó fényvisszaverık Elakadást jelzı lámpák 26

28 4.3. Féklámpák Állapot és mőködés Szín és észlelhetıség 4.4. Irányjelzı lámpák Állapot és mőködés Szín és észlelhetıség Kapcsolók Villogási gyakoriság 4.5. Elsı és hátsó ködlámpa Elhelyezés Állapot és mőködés Szín és észlelhetıség 4.6. Hátrameneti lámpa Állapot és mőködés Szín és észlelhetıség 4.7. Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpa 27

29 4.8. Fényvisszaverık állapot és szín 4.9. Visszajelzı lámpák Elektromos összeköttetések a vontató jármő és a pótkocsi vagy nyerges pótkocsi között Elektromos vezetékek 5. Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztés 5. Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztés 5.1. Tengelyek 5.1. Tengelyek 5.2. Kerekek és gumiabroncsok 5.2. Kerekek és gumiabroncsok 5.3. Felfüggesztés 5.3. Felfüggesztés 6. Alváz és az alvázra erısített részek 6. Alváz és az alvázra erısített részek 6.1. Alváz vagy alvázkeret és az arra erısített részek 6.1. Alváz vagy alvázkeret és az arra erısített részek Általános állapot Általános állapot Kipufogócsövek és hangtompító Kipufogócsövek és hangtompító Tüzelıanyag-tartály vagy vezetékek Tüzelıanyag-tartály vagy vezetékek Az aláfutásgátló méretei és állapota a nehéz-tehergépjármőveknél Pótkeréktartó Pótkeréktartó Az összekapcsoló szerkezet biztonsága (ha be van építve) 28

30 Összekapcsoló szerkezet a vontató jármővön, pótkocsin és nyerges pótkocsin 6.2. Vezetıfülke és karosszéria 6.2. Karosszéria Általános állapot Szerkezeti állapot Rögzítés Ajtók és zárak Ajtók és zárak Padlózat Vezetıülés Lépcsık 7. Egyéb felszerelések 7. Egyéb felszerelések 7.1. Biztonsági övek 7.1. A vezetıülés rögzítése 7.2. Tőzoltó készülék 7.2. Akkumulátor rögzítése 7.3. Zárak és lopásgátló készülék 7.3. Hangjelzı készülék 7.4. Elakadást jelzı háromszög 7.4. Elakadást jelzı háromszög 7.5. Elsısegélynyújtó készlet 7.5. Biztonsági övek 29

31 Beépítések biztonsága A biztonsági övek állapota Mőködés 7.6. Kerékék 7.7. Hangjelzı berendezés 7.8. Sebességmérı 7.9. Menetíró készülék (megléte és a plomba sértetlensége) az adattábla érvényességének ellenırzése a 3821/85/EGK rendelet 1 szerint, ha kötelezı kétség esetén megvizsgálandó, hogy a névleges méret vagy a gumiméret az adattáblán feltüntetett adatoknak megfelel-e amennyiben lehetséges, meg kell vizsgálni, hogy a menetíró készülék plombálása és adott esetben a csatlakozásoknak a csalási szándékú beavatkozás elleni védelmét biztosító eszközök sértetlenek-e 1 A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (HL L 370., , 8. o.). 30

32 7.10. Sebességkorlátozó ha lehetséges, meg kell vizsgálni, hogy a sebességkorlátozó a 92/6/EGK irányelv 1 elıírásainak megfelelıen van-e beszerelve a sebességkorlátozó adattáblája érvényességének ellenırzése amennyiben kivitelezhetı, annak megvizsgálása, hogy a sebességkorlátozó és adott esetben a csatlakozások plombái sértetlenek indokolatlan beavatkozással szemben amennyiben kivitelezhetı, ellenırizni kell, hogy a sebességkorlátozó készülék megakadályozza-e azt, hogy a 92/6/EGK irányelv 2. és 3. cikkében említett jármővek túllépjék az elıírt értékeket 8. Környezetterhelés 8. Környezetterhelés 8.1. Zajkeltés 8.1. Zajkeltés 1 A Közösségben egyes gépjármő-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszerelésérıl és használatáról szóló, február 10-i 92/6/EGK tanácsi irányelv (HL L 57., , 27. o.). 31

33 AZ 1., 2., 3., 4., 5. ÉS 6. KATEGÓRIÁK JÁRMŐVEI 8.2. Kipufogógáz-kibocsátás Külsı gyújtású benzinmotorral felszerelt gépjármővek a) Amennyiben a kipufogógáz-kibocsátást nem egy olyan korszerő kibocsátáscsökkentı rendszer szabályozza, mint például egy lambdaszondás szabályozásból és hármas hatású katalizátorból álló rendszer: 1. A kipufogórendszer szemrevételezéses ellenırzése a rendszer teljességének, szabályszerő állapotának és tömítettségének vizsgálata érdekében. 2. A gyártó által felszerelt kibocsátáscsökkentı berendezések szemrevételezéses ellenırzése a rendszer teljességének, szabályszerő állapotának és tömítettségének vizsgálata érdekében. A motor megfelelı idıtartamú (a gyártó ajánlásának figyelembevételével történı) melegítését követıen (terhelés nélküli) üresjáraton megmérik a kipufogógázok szénmonoxid-tartalmát (CO-tartalmát). 32

34 A kipufogógázok legnagyobb megengedett CO-tartalma azonos a motor gyártója által meghatározott értékkel. Amennyiben ez az adat nem áll rendelkezésre, illetve a tagállam illetékes hatóságai nem ezt alkalmazzák referenciaértékként, akkor a CO-tartalom nem haladhatja meg a következı értékeket: i. azon jármővek esetében, amelyeket elıször azon idıpont és október 1-je között vettek nyilvántartásba vagy helyeztek üzembe, amikortól a tagállamok elıírták, hogy a jármőveknek teljesíteniük kell a 70/220/EGK irányelv 1 követelményeit: CO - 4,5 térfogatszázalék. ii. Az elıször október 1-je után nyilvántartásba vett vagy üzembe helyezett jármővek esetében: - 3,5 térfogatszázalék. b) Amennyiben a kipufogógáz-kibocsátást egy korszerő kibocsátáscsökkentı rendszer, mint például egy lambdaszondás vezérléső háromfázisú katalizátor szabályozza: 1. A kipufogórendszer szemrevételezéses ellenırzése a rendszer teljességének, szabályszerő állapotának és tömítettségének vizsgálata érdekében. 1 A gépjármővek motorjainak kipufogógázai által okozott levegıszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, március 20-i 70/220/EGK tanácsi irányelv (HL L 76., , 1. o.). 33

35 2. A gyártó által felszerelt kibocsátáscsökkentı berendezések szemrevételezéses ellenırzése a rendszer teljességének, szabályszerő állapotának és tömítettségének vizsgálata érdekében. 3. A jármő kibocsátáscsökkentı rendszere hatékonyságának meghatározása a kipufogógázok lambda értékének és CO-tartalmának mérésével a 4. pont, vagy a gyártó által javasolt, és a típusjóváhagyáskor engedélyezett eljárás szerint. A motor elıkezelése minden egyes vizsgálat esetében a jármő gyártójának ajánlásaival összhangban történik. 4. Kipufogócsövön mért kibocsátás - határértékek A kipufogógázok legnagyobb megengedett CO-tartalma azonos a motor gyártója által meghatározott értékkel. 34

36 Amennyiben ez az adat nem áll rendelkezésre, a CO-tartalom nem haladhatja meg a következı értékeket: i. Mérés üresjáraton: A kipufogógázok legnagyobb megengedett CO-tartalma nem haladhatja meg a 0,5 térfogatszázalékot, azon jármővek esetében pedig, amelyek típusjóváhagyása a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének pontjában levı táblázat A vagy B sorában megadott határértékek szerint történt, a legmagasabb CO-tartalom nem haladhatja meg a 0,3 térfogatszázalékot. Amennyiben a 70/220/EGK irányelv szerinti azonosítás nem lehetséges, akkor a fenti rendelkezéseket a július 1. után nyilvántartásba vett vagy elıször üzembe helyezett jármővekre kell alkalmazni. 35

37 ii. Mérés (terhelés nélküli) üresjáraton, magas fordulatszám mellett, ahol a motor fordulatszáma legalább 2000 min -1 : CO-tartalom: legfeljebb 3 térfogatszázalék, azon jármővek esetében pedig, amelyek típusjóváhagyása 70/220/EGK irányelv I. mellékletének pontjában levı táblázat A vagy B sorában megadott határértékek szerint történt, a legmagasabb CO-tartalom nem haladhatja meg a 0,2 térfogatszázalékot. Amennyiben a 70/220/EGK irányelv szerinti azonosítás nem lehetséges, akkor a fenti rendelkezéseket a július 1- je után nyilvántartásba vett vagy elıször üzembe helyezett jármővekre kell alkalmazni. Lambda: 1 ± 0,03 vagy a gyártó elıírásainak megfelelıen. iii. A 70/220/EGK irányelvnek megfelelıen fedélzeti diagnosztikai rendszerekkel (OBD) felszerelt gépjármővek tekintetében a tagállamok az i. pontban meghatározott vizsgálat helyett az OBD-készülék megfelelı értékeinek leolvasásával, és ezzel egy idıben az OBD-készülék szabályszerő mőködésének ellenırzésével is megállapíthatják a kipufogórendszer helyes mőködését. 36

38 Kompressziós gyújtású (dízel)motorral felszerelt gépjármővek a) A kipufogógáz átlátszatlanságának mérése (terhelés nélkül, az alapjárattól a leszabályozott fordulatszámig tartó) szabadgyorsítás mellett, miközben a sebességváltó üres állásban van, a tengelykapcsoló pedig ki van nyomva. b) A jármő elıkezelése: 1. A jármővek elıkezelés nélkül is vizsgálhatók, bár biztonsági okokból ellenırizni kell, hogy a motor meleg-e, és megfelelı mőszaki állapotban van-e. 2. A d) 5. pontban meghatározottak kivételével megfelelı azoknak a jármőveknek az elıkezelése, amelyeket nem a következı követelmények szerint vizsgáltak: i. A motor eléri a teljes üzemi hımérsékletet, például az olajszintmérı pálca csövébe helyezett szondával mérve az olaj hımérséklete legalább 80 C, vagy normál üzemi hımérséklető (amennyiben ez az alacsonyabb érték), illetve az infravörös sugárzás szintjével mérve a motorblokk hımérséklete legalább ezzel egyenértékő. Amennyiben a jármő konfigurációja miatt a mérés nem kivitelezhetı, akkor a motor normál üzemi hımérséklete más eszközökkel, például a motorhőtı ventilátor mőködtetésével is megállapítható. 37

39 ii. A kipufogórendszert legalább három szabadgyorsítási ciklussal, illetve egy ezzel egyenértékő módszerrel kitisztítják. c) Vizsgálati eljárás: 1. A gyártó által felszerelt kibocsátás-csökkentı berendezések szemrevételezéses ellenırzése a rendszer teljességének, szabályszerő állapotának és tömítettségének vizsgálata érdekében. 2. A motornak és adott esetben a beszerelt turbófeltöltıknek az egyes szabadgyorsítási ciklusok megkezdése elıtt üresjáratban kell lenniük. A nagy teljesítményő dízel motorok esetében a gázpedál kiengedését követıen legalább 10 másodpercet kell várni. 3. Az egyes szabadgyorsítási ciklusok elindításakor a gázpedált folyamatosan és gyorsan (egy másodperc alatt), de nem túl hevesen teljesen be kell nyomni úgy, hogy a befecskendezı szivattyú a lehetı legnagyobb üzemanyag-ellátást biztosítsa. 4. Az egyes szabadgyorsítási ciklusok alatt a gázpedál felengedése elıtt a motornak el kell érnie a leszabályozási fordulatszámot, az automata sebességváltóval ellátott jármővek esetében pedig a gyártó által meghatározott fordulatszámot, illetve ha ez az adat nem áll rendelkezésre, a leszabályozási fordulatszám kétharmadát. Ez például a motor fordulatszámának folyamatos megfigyelésével ellenırizhetı, illetve úgy, hogy a kezdeti gázadás és a pedál felengedése között elegendı idıt kell hagyni, ami az I. melléklet 1. és 2. kategóriáiba tartozó jármővek esetében legalább két másodperc. 38

40 d) Határértékek: 1. A koncentráció nem haladhatja meg a 72/306/EGK tanácsi irányelv 1 alapján az adattáblán feljegyzett értéket. 2. Amennyiben ez az adat nem áll rendelkezésre, illetve a tagállamok illetékes hatóságai nem ezt használják referenciaértékként, akkor a koncentráció nem haladhatja meg a gyártó által meghatározott értéket vagy az fényelnyelési együttható következı határértékeit: A legnagyobb fényelnyelési együttható: szívó dízelmotorok esetében = 2,5 m -1 turbótöltéses dízelmotorok esetében = 3,0 m -1 az 1,5 m -1 -es határértéket kell alkalmazni a következı jármővekre, amelyek típusjóváhagyása a következı határértékek szerint történt: a) a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének pontjában szereplı táblázat B sorában meghatározott határérték (Kis teljesítményő dízeljármővek - Euro 4); 1 A jármővekben használt dízelmotorok szennyezıanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, augusztus 2-i 72/306/EGK tanácsi irányelv (HL L 190., , 1. o.). 39

41 b) a 88/77/EGK tanácsi irányelv 1 I. mellékletének pontjában szereplı táblázat B1 sorában meghatározott határérték (Nagy teljesítményő dízeljármővek - Euro 4); c) a 88/77/EGK irányelv I. mellékletének pontjában szereplı táblázat B2 sorában meghatározott határérték (Nagy teljesítményő dízeljármővek - Euro 5); d) a 88/77/EGK irányelv I. mellékletének pontjában szereplı táblázat C sorában meghatározott határérték (Nagy teljesítményő jármővek - EEV), illetve a 70/220/EGK irányelv késıbbi módosításaiban meghatározott határértékek, vagy a 88/77/EGK irányelv késıbbi módosításaiban meghatározott határértékek, illetve az ezeknek megfelelı értékek, amennyiben az EK-típusjóváhagyás során alkalmazott berendezésektıl eltérı típusú berendezéseket használnak. Amennyiben a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének pontja szerinti vagy a 88/77/EGK irányelv I. mellékletének pontja szerinti azonosítás nem lehetséges, akkor a fenti rendelkezéseket a július 1-je után nyilvántartásba vett vagy elıször üzembe helyezett jármővekre kell alkalmazni. 1 A jármővek hajtására használt sőrítéses gyújtású motorok gázhalmazállapotúszennyezıanyag- és légszennyezırészecske-kibocsátása, valamint a jármővek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemő külsı gyújtású motorok gázhalmazállapotúszennyezıanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, december 3-i 88/77/EGK tanácsi irányelv (HL L 36., , 33. o.). 40

42 3. Az január 1. elıtt nyilvántartásba vett vagy elıször üzembe helyezett jármővek mentesülnek e követelmények alól. 4. A jármővek csak akkor nem felelnek meg a vizsgálaton, ha legalább az utolsó három szabadgyorsítási ciklus mérési eredményének számtani közepe meghaladja a határértéket. Ennek kiszámítása során figyelmen kívül lehet hagyni azokat a méréseket, amelyek eredménye jelentısen eltér a mért középértéktıl, illetve az olyan statisztikai számítások eredményétıl, amelyek figyelembe veszik a mérések szórását. A tagállamok korlátozhatják a vizsgálati ciklusok számát. 5. A szükségtelen vizsgálatok elkerülése érdekében a tagállamok a d) 4. pont rendelkezéseitıl eltérve alkalmatlannak minısíthetik azokat a jármőveket, amelyek esetében a háromnál kevesebb szabadgyorsítási ciklus, illetve a b)2.ii. pontban meghatározott tisztítási (vagy ennek megfelelı) ciklus után a határértékeknél lényegesen magasabb értékeket mértek. Hasonlóképpen, a szükségtelen vizsgálatok elkerülése érdekében a tagállamok a d)4. pont rendelkezéseitıl eltérve megfelelınek minısíthetik azokat a jármőveket, amelyek esetében háromnál kevesebb szabadgyorsítási ciklus, illetve a b)2.ii. pontban meghatározott tisztítási (vagy ennek megfelelı) ciklus után a határértékeknél lényegesen alacsonyabb értékeket mértek. 41

43 Vizsgálati berendezés A jármővek kibocsátását olyan berendezésekkel mérik, amelyekkel pontosan meg lehet állapítani, hogy az elıírt vagy a gyártó által meghatározott határértékek teljesülnek-e Amennyiben az EK-típusjóváhagyás során egy jármőtípusról megállapítják, hogy az nem teljesíti az ebben az irányelvben meghatározott határértékeket, a tagállamok e jármőtípusra a gyártó által benyújtott igazolás alapján magasabb határértékeket is megállapíthatnak. Errıl haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Bizottságot, amely ezt követıen tájékoztatja a többi tagállamot. 42

44 AZ 1., 2. ÉS 3. KATEGÓRIA JÁRMŐVEI A 4., 5. ÉS 6. KATEGÓRIA JÁRMŐVEI 8.3. Rádiózavar- szőrés 9. Kiegészítı vizsgálatok tömegközlekedési jármővekre 9.1. Vészkijárat(ok) (beleértve az ablaktörı kalapácsot is), vészkijárati útmutató táblák 9.2. Főtési rendszer 9.3. Szellızési rendszer 9.4. Üléskialakítás 9.5. Belsı világítás 10. A jármő azonosítása 10. A jármő azonosítása Rendszámtábla Rendszámtábla Alvázszám Alvázszám 43

45 A Tanács 96/96/EK irányelve (HL L 46., , 1. o.) III. MELLÉKLET A. rész A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája A Bizottság 1999/52/EK irányelve (HL L 142., , 26. o.) A Bizottság 2001/9/EK irányelve (HL L 48., , 18. o.) A Bizottság 2001/11/EK irányelve (HL L 48., , 20. o.) A Bizottság 2003/27/EK irányelve (HL L 90., , 41. o.) (lásd a 10. cikket) Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., , 1. o.) Csak ami a III. melléklet 68. pontjában tett hivatkozásokat illeti 44

46 B. rész A nemzeti jogba való átültetésre elıírt határidık (lásd a 10. cikket) Irányelv Átültetés határideje 96/96/EK március /52/EK szeptember /9/EK március /11/EK március /27/EK január 1. 45

47 IV. MELLÉKLET MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT 96/96/EK irányelv Ez az irányelv cikk cikk 5. cikk, bevezetı mondatrész 5. cikk, bevezetı mondatrész 5. cikk, (1) (7) bekezdés 5. cikk, (a) -(g) pont 6. cikk - 7. cikk 6. cikk, (1) bekezdés - 6. cikk, (2) bekezdés 8. cikk, (1) bekezdés 7. cikk, (1) bekezdés 8. cikk, (2) bekezdés, elsı albekezdés 7. cikk, (2) bekezdés 8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés - 8. cikk, (3) bekezdés - 9. cikk, (1) bekezdés - 9. cikk, (2) bekezdés 8. cikk 46

48 96/96/EK irányelv Ez az irányelv 10. cikk cikk, (1) bekezdés cikk, (2) bekezdés 9. cikk 11. cikk, (3) bekezdés cikk 12. cikk 11. cikk 13. cikk 12. cikk I. II. Melléklet I. II. Melléklet III. IV. Melléklet - - III. Melléklet - IV. Melléklet 47

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.2.2008 COM(2008) 100 végleges 2008/0044 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE [ ] a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

MELLÉKLET az alábbi dokumentumhoz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. {SWD(2012) 206 final} {SWD(2012) 207 final}

MELLÉKLET az alábbi dokumentumhoz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. {SWD(2012) 206 final} {SWD(2012) 207 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.13. COM(2012) 380 final MELLÉKLET az alábbi dokumentumhoz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 813/2013/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 813/2013/EU RENDELETE L 239/136 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.9.6. A BIZOTTSÁG 813/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0096 (COD) 12344/15 CODEC 1236 DENLEG 120 AGRI 488 PE 148 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 13.6.2012 2011/0409(COD) MÓDOSÍTÁS 23-94 Jelentéstervezet Miroslav Ouzký (PE487.819v02-00) a gépjárművek

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg)

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg) L 74/8 2016.3.19. RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/403 RENDELETE (2016. március 18.) az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő adott esetben a közúti fuvarozó

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 27.6.2013 A7-0240/2013 ***I JELENTÉS a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2006. július 5-én került

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. szeptember 23. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ 2009. április 23. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2009)04-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 425.402 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

A csatlakozás okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Ciprus

A csatlakozás okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Ciprus VII. MELLÉKLET A csatlakozás okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Ciprus 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 32001 L 0083: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az emberi felhasználásra

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL

1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL 2005.03.08 1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL Legutóbbi frissítés: 2005-03-07 Mellékelve! A versenyzők felszerelése az Országos Bajnokságok futamain TARTALOMJEGYZÉK I. GÉPKÖNYVEZÉSI IDŐPONTOK... 1 II. NEMZETI

Részletesebben

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.)

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.) A Bizottság 2003/94/EK irányelve (2003. október 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

Ajánlatkérő ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent.

Ajánlatkérő ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent. I. BEVEZETŐ TISZTELT AJÁNLATTEVŐK! Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. továbbiakban Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kíván kötni Az Észak-magyarországi Közlekedési

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Mulcskultivátor MG5259 BAG0112.5 06.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el

Részletesebben

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

MAMI Kupa Robogó kategória technikai szabályzat

MAMI Kupa Robogó kategória technikai szabályzat MAMI Kupa Robogó kategória technikai szabályzat Általános technikai szabályzat (összes géposztály) 1. A variátor fedelet az összes gyári csavar minimum 90%-ával kell a motoron rögzíteni. 2. A motorblokkon

Részletesebben

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő GÉPBIZTONSÁG A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások Jogszabályok és szabványok Déri Miklós munkabiztonsági szakértő TÖRVÉNYI SZINT KORMÁNY RENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI SZINT Gyártói,

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 1 / 15 218.29. 1:53 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi Hatály: 21IX. tartalomszolgáltatójától Váltás a jogszabály Tetszik mai napon hatályos állapotára A jel

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autószerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 26.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Dan Brennan, ír állampolgár által benyújtott 0161/2006. számú petíció a kilkenny-i (Írország) szennyezésről

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE 1. oldal A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történı, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2008 COM(2008) 488 végleges 2008/0155 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a nem automatikus működésű mérlegekről. (kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a nem automatikus működésű mérlegekről. (kodifikált szöveg) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 25.7.2007 COM(2007) 446 végleges 2007/0164 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a nem automatikus működésű mérlegekről (kodifikált szöveg)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.21. C(2013) 7994 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

1.5 A meghibásodott csavarmenetek új, az eredetivel azonos belső átmérőjű menetvágással javíthatók. (Helicoil rendszer)

1.5 A meghibásodott csavarmenetek új, az eredetivel azonos belső átmérőjű menetvágással javíthatók. (Helicoil rendszer) 252. fejezet Általános előírások a szériaautók (Gr. N), a túraautók (Gr. A), és a nagy túraautók (Gr. B) részére Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2005.09.13 1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Részletesebben

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1 1. oldal 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1 Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek felismeréséből, a társadalom integritásának előmozdítása, a demokratikus

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138317-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 84-138317 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. a gépjárművek zajszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. a gépjárművek zajszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 21.5.2012 2011/0409(COD) MÓDOSÍTÁSOK 14-72 Véleménytervezet Gilles Pargneaux (PE485.919v01-00) a gépjárművek zajszintjéről szóló európai

Részletesebben

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

MELLÉKLETEK I II. MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLETEK I II. MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.16. C(2013) 8954 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK I II. MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 230 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, levélváltás

Részletesebben

Vizsgatételek CE kategória

Vizsgatételek CE kategória I.1. Az üzemi légfékberendezés működésének ellenőrzése Vizsgatételek CE kategória - Mutassa meg a kétvezetékes pótkocsi légfék (gépes és pót) szerelvényeit, ismertesse feladatukat! Gépes kocsi: légsűrítő

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

A menetciklus a motor (hideg vagy meleg) beindításával kezdődik és a motor kikapcsolásával végződik.

A menetciklus a motor (hideg vagy meleg) beindításával kezdődik és a motor kikapcsolásával végződik. 1 / 7 2011.07.18. 19:11 Elektronikus motorvezérlések 1.8L DuratecHE (MI4) /2.0L DuratecHE (MI4) Elektronikus motorvezérlések Diagnosztika és ellenőrzés Mondeo 2001 (10/200002/2007) Nyomtatás Műhelyfelszerelések

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Előadó: dr. Szabó-Tasi Katalin Az eljárás megindulása A panaszos speciális étkezési igényű gyermeke óvodai étkezésének ügyében fordult

Részletesebben

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 1. oldal, összesen: 11 oldal 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 2 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek,

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke Kezelési utasítás az Cayron 200 Cayron 200 V Váltva forgató eke MG5154 BAG0132.8 02.16 Nyomtatták Németországban hu Olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást az első üzembe helyezés előtt! Jövőbeni

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben