Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról HU HU

2 INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE A javaslat okai és céljai A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 1 (a továbbiakban: héa-irányelv) 397. cikke úgy rendelkezik, hogy a Tanács, a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ennek alapján a Tanács elfogadta a 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletet 2 (a továbbiakban: héa végrehajtási rendelet), amely megállapítja a héa-irányelv egyes rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó szabályokat, valamint jogszabályba foglalja a héabizottság 1977 óta elfogadott több iránymutatását. A héa végrehajtási rendelet jelentős részei a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó szabályok 2008-ban (a héa-csomaggal 3 ) elfogadott módosításához kapcsolódnak. E módosítások egy része további tisztázást igényel, különösen a nem adóalanyok részére nyújtott távközlési szolgáltatásokra, műsorszolgáltatásokra és elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések. E szolgáltatásokat 2015-től abban a tagállamban kell adóztatni, ahol a szolgáltatások igénybevevője letelepedett, vagy ahol állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található. Az ilyen szolgáltatásokat nyújtóknak e tagállamban kell majd megállapítaniuk és bevallaniuk a héát. A nem az adóztatás tagállamában letelepedett szolgáltatásnyújtókra vonatkozó különös szabályozás végrehajtása érdekében már hoztak intézkedéseket 4. További intézkedésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy az e szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó szabályokat egységesen alkalmazzák. A héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó szabályok megállapítása érdekében elengedhetetlen a héa végrehajtási rendelet módosítása. Ezeket az intézkedéseket a Tanácsnak a lehető leghamarabb, 2013 végéig azonban mindenképpen el kell fogadnia, hogy elegendő időt biztosítsunk a vállalkozásoknak és a tagállamoknak a változásokra való felkészüléshez. E javaslat és az abban található fogalommeghatározások nem befolyásolják az online termékekre és szolgáltatásokra alkalmazandó, csökkentett héakulcsokról folyó viták eredményét HL L 347., , 1. o. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, március 15-i 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (átdolgozás) (HL L 77., , 1. o.). A 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló, február 12-i 2008/8/EK tanácsi irányelv (HL L 44., , 11. o.). A 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a nem adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokat nyújtó, nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló, október 9-i 967/2012/EU tanácsi rendelet (HL L 290., , 1. o.) és a 904/2010/EU tanácsi rendeletnek a nem adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokat nyújtó nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, szeptember 13-i 815/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 249., , 3. o.). HU 2 HU

3 Háttér-információk A távközlési szolgáltatásokat, a műsorszolgáltatásokat és az elektronikus szolgáltatásokat főszabály szerint ott adóztatják, ahol a szolgáltatás igénybevevője letelepedett vagy ahol tartózkodási helye található 5. Abban az esetben azonban, ha a szolgáltatásnyújtó az EU területén telepedett le és a szolgáltatás igénybevevője nem adóalany, a szolgáltatásnyújtást jelenleg a szolgáltatásnyújtó letelepedési helyén adóztatják január 1-jétől minden távközlési szolgáltatást, műsorszolgáltatást és elektronikus szolgáltatást ott kell majd adóztatni, ahova az igénybevevő tartozik (kivéve, ha a tényleges használat és igénybevétel szabálya alkalmazandó), akkor is, ha az igénybevevő nem adóalany. A nem adóalanyok esetében az uniós és Unión kívüli szolgáltatásnyújtóknak meg kell majd állapítaniuk, hogy az igénybevevő hol telepedett le, illetve hol található állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye. A héa-azonosítószám (amelyet általában adóalanyoknak tartanak fenn) jelentette iránymutatás nélkül a szolgáltatásnyújtónak bizonyos mértékig az igénybevevő által szolgáltatott információkra kell majd támaszkodnia. A jogbiztonság biztosítása, valamint a kettős adóztatás vagy az adózás elmaradásának elkerülése érdekében azonban a szolgáltatásnyújtóknak világos és kötelező erejű szabályokra van szükségük arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan tegyék. 2. AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK EREDMÉNYEI ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK Konzultáció az érdekeltekkel Azon területek azonosítása érdekében, ahol végrehajtási intézkedésekre van szükség a héairányelv rendelkezései egységes alkalmazásának biztosítása érdekében, széleskörű konzultációt folytattunk a tagállamokkal és a vállalkozásokkal egy Fiscalis-szeminárium során. Emellett a tagállamok képviselőiből álló, ún. munkacsoportnak 6 nevezett szakértői csoport egy ülésén is sor került véleménycserére, a vállalkozásokkal pedig egy ad hoc szakértői megbeszélésre. Külső szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása Külső szakértők bevonására nem volt szükség. Hatásvizsgálat A szóban forgó intézkedések tisztán technikai jellegűek, csupán a Tanács által már elfogadott rendelkezések alkalmazását rögzítik. Hatásvizsgálatra ezért nincs szükség. 5 6 Erre azon helyként is hivatkozunk, ahova az igénybevevő tartozik. A napirend, a munkadokumentum és az ülésről készült jelentés elérhető a következő címen: HU 3 HU

4 3. A JAVASLAT JOGI ELEMEI A szubszidiaritás elve Mivel a javaslat nem tartozik az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe, a szubszidiaritás elve érvényesül. A tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani a javaslat célkitűzéseit. Bár az uniós jog nemzeti jogba történő átültetése a tagállamok feladata, alapvető fontosságú, hogy a távközlési szolgáltatások, a műsorszolgáltatások és az elektronikus szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó szabályokat egységesen alkalmazzák a kettős adózáshoz vagy az adózás elmaradásához vezető eltérő alkalmazási szabályok elkerülése érdekében. A fentiekben vázolt okokból csak az uniós szintű fellépés tudja biztosítani a vállalkozások és a polgárok számára az egyenlő elbánást az Európai Unióban. A javaslat ezért megfelel a szubszidiaritás elvének. Az arányosság elve A jelen módosítások a 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek a héa-irányelv január 1-jétől alkalmazandó rendelkezéseihez történő hozzáigazítása érdekében szükségesek. Az új rendelkezések a 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló 2008/8/EK irányelvhez, különösen annak 5. cikkéhez kapcsolódnak. A javaslat ezért megfelel az arányosság elvének. 4. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A javaslat részletes magyarázata A javasolt végrehajtási intézkedések az alábbi szolgáltatástípusokra vonatkoznak: távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatások a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási, és egyéb hasonló eseményekre szóló jegyek értékesítése. Az ezekre vonatkozó javaslatok az alábbiak. Távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások január 1-jétől az uniós (és nem uniós) szolgáltatásnyújtóknak a szolgáltatásaik utáni helyes adózás biztosítása érdekében meg kell majd állapítaniuk, hogy szolgáltatásuk igénybevevője (nem adóalany) hova tartozik. A zökkenőmentes és uniós szinten összehangolt átmenet biztosítása érdekében a Bizottság a vállalkozásokkal és a tagállamokkal folytatott mélyreható és szoros konzultációt követően az új szabályok végrehajtására vonatkozó intézkedéseket javasol. Ezek az intézkedések nem változtatják meg a héa-irányelvben a távközlési szolgáltatásokra, a műsorszolgáltatásokra és az elektronikus szolgáltatásokra HU 4 HU

5 vonatkozóan rögzített szabályokat, de egyértelművé teszik, hogyan kell azokat alkalmazni a gyakorlatban. A 6a. és a 6b. cikk, a 7. cikk és a II. melléklet javasolt módosításaival együtt a távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások természetének tisztázására irányul. E szolgáltatások mindegyikét meg kell határozni az új szabályok határainak megállapítása érdekében. Ezért a javaslat tartalmazza a műsorszolgáltatások meghatározását, példákkal együtt annak szemléltetése érdekében, hogy a meghatározás mely szolgáltatásokra terjed ki, és melyekre nem. A jogbiztonság érdekében előnyben részesítettük a szolgáltatás pozitív módon történő meghatározását. Az elektronikus szolgáltatások példáit tartalmazó létező felsorolást kiigazítottuk, és hasonló felsorolásokat iktattunk be a távközlési és a műsorszolgáltatásokra vonatkozóan is. A felsorolások nem véglegesek és nem kimerítő jellegűek. A 9a. cikk tisztázza a műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások kezelését abban az esetben, amikor a szolgáltatást hírközlő hálózaton keresztül, vagy közvetítő (vagy a teljesítésben részt vevő harmadik fél) tulajdonában álló felületen vagy portálon, például egy alkalmazásokat összegyűjtő piactéren keresztül nyújtják. A vélelem arra irányul, hogy e szolgáltatások nyújtása során a közvetítő a szolgáltatásnyújtó megbízásából, de saját nevében jár el. Eltérő rendelkezés hiányában vélelmezni kell, hogy a közvetítő vette igénybe és nyújtotta a szolgáltatásokat. Ha a szolgáltatást nem adóalanynak nyújtják, akkor a közvetítőnek az igénybevevő tagállamában kell elszámolnia a héát. A 13a. cikk úgy rendelkezik, hogy az adóalanyhoz hasonlóan a nem adóalany jogi személyt ott kell letelepedettnek tekinteni, ahol gazdasági tevékenységének székhelye vagy állandó telephelye található. A 18. cikk a szolgáltatás igénybevevőjének jogállásával foglalkozik. Lehetővé teszi a szolgáltatásnyújtó számára, hogy a héa-azonosítószámát nem közlő igénybevevőt nem adóalanyként kezelje, de csak akkor, ha nem állnak rendelkezésére az ellenkezőjére utaló információk. Abban az esetben, amikor az adózás helye attól függ, hogy az igénybevevő adóalany-e vagy nem, a kizárólag a héa-azonosítószámra való támaszkodás azzal a kockázattal jár, hogy a szolgáltatásnyújtás nem a megfelelő helyhez kötődhet, amennyiben az adóalany igénybevevő úgy dönt, hogy nem közli a héa-azonosítószámát. A távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások esetében ez a kockázat nem áll fenn, mivel ezek minden esetben az igénybevevő helyén adókötelesek. Az új (2) bekezdés egyértelművé teszi, hogy ilyen szolgáltatások esetében a szolgáltatásnyújtó nem adóalanynak tekinthet bármely olyan igénybevevőt, aki nem közli a héa-azonosítószámát. Ez lehetővé fogja tenni a szolgáltatásnyújtók számára, hogy azonnal és biztonsággal megállapíthassák, a héa fizetése a szolgáltatásnyújtót terheli-e (ez a helyzet nem adóalany részére, vagy azonos tagállamban adóalany részére történő szolgáltatásnyújtás esetében), vagy az adóval az igénybevevőnek kell elszámolnia (mert a szolgáltatásnyújtás más tagállamban, adóalany személy részére történik). Ezt a kezdeti értékelést azonban felül kell vizsgálni és ki kell javítani, amennyiben az igénybevevő utóbb közli a héa-azonosítószámát. A 24. cikk azokkal a helyzetekkel foglalkozik, amikor az igénybevevő több mint egy országban letelepedett vagy rendelkezik tartózkodási hellyel. A cél a tagállamok közötti joghatósági összeütközések elkerülése. Az új (3) bekezdés tisztázza, mit kell figyelembe venni annak a helynek a megállapításához, amelyik a tényleges igénybevétel helyén történő adóztatást leginkább biztosítja. HU 5 HU

6 A 3a. alszakasz megdönthetetlen vélelmeket állít fel azokra az esetekre, amikor a szolgáltatásnyújtó számára lehetetlen vagy szinte lehetetlen megállapítani az igénybevevő jogállását vagy tényleges letelepedési helyét, állandó lakóhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét. A 24a. cikk azokkal az esetekkel foglalkozik, amikor a távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások vagy elektronikus szolgáltatások nyújtója e szolgáltatásokat meghatározott helyeken nyújtja az igénybevevő részére. Az olyan esetekben, mint egy telefonfülke vagy egy internetkávézó felkeresése, a szolgáltatásnyújtó nem fogja tudni, ki az igénybevevő, vagy szinte lehetetlen lesz számára annak ellenőrzése, hogy az adott igénybevevő ténylegesen hova tartozik. Mivel a szolgáltatást igénybe vevő személy fizikai jelenléte szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtható legyen számára, a vélelem arra irányul, hogy az igénybevevő abba az országba tartozik A 24b. cikk azokkal az esetekkel foglalkozik, amikor SIM-kártyán tárolt, előre fizetett egyenleget használnak a szolgáltatások igénybevételére. Mivel az ilyen kártyák értékesítésekor általában nem gyűjtenek személyes adatokat, a szolgáltatásnyújtó aki nem feltétlenül azonos azzal, aki a kártyát az igénybevevő részére értékesítette nem fogja tudni, hogy ki az igénybevevő. A SIM-kártya kibocsátásának országa kulcsfontosságú az igénybevevő helyének megállapítása szempontjából. Mivel a felhasználásra gyakran ebben az országban kerül sor, a vélelem arra irányul, hogy e célra az igénybevevő szintén ebbe az országba tartozik. A 3b. alszakasz megdönthető vélelmekről rendelkezik azokra az esetekre, amikor a szolgáltatásnyújtó számára nehéz, de nem lehetetlen megtudni az igénybevevő tényleges letelepedési helyét, állandó lakóhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét. Amennyiben a szolgáltatásnyújtónak arra utaló információk állnak rendelkezésére, hogy az igénybevevő máshova tartozik, a vélelmek nem érvényesülnek. A 24c. cikk azokkal az esetekkel foglalkozik, amikor a szolgáltatásokat lakóépületbe bekötött vezetékes vonalon keresztül nyújtják az igénybevevő részére. Mivel ez egyúttal az a hely is, ahol a szolgáltatást használják, a vélelem arra irányul, hogy az igénybevevő ide tartozik. A 24d. cikk azokat az eseteket fedi le, amikor az igénybevevő előfizetéses SIM-kártyát használ a szolgáltatások igénybevételéhez. Az előre fizetett egyenlegekhez hasonlóan a vélelem arra irányul, hogy az igénybevevő a SIM-kártya kibocsátásának országába tartozik. Mivel az előfizetéses SIM-kártya használatával igénybevett szolgáltatások esetében a szolgáltatásnyújtó ismeri az igénybevevőt, lehetőséget kell biztosítani e vélelem megdöntésére. A 24e. cikk értelmében, amennyiben az igénybevevőnek a szolgáltatásokban részesüléshez eszközre vagy a megtekintést lehetővé tevő kártyára van szüksége, vélelmezhető, hogy az igénybevevő oda tartozik, ahol az eszköz telepítve van, vagy ahova a kártyát használat céljára küldik. A vélelem nem érvényesül azokban az esetekben, amikor az eszközt telepítés nélkül értékesítik vagy a kártyát értékesítik, de nem küldik meg az igénybevevőnek. A 24f. cikk minden egyéb olyan esetre kiterjed, amikor a vélelem szerint az igénybevevő a szolgáltatásnyújtó által megfelelő bizonyíték alapján megállapított helyhez tartozik. Ez a vélelem annyiban érvényesül, amennyiben a szolgáltatásnyújtónak nem áll rendelkezésére az ellenkezőjét alátámasztó bizonyíték. HU 6 HU

7 A 3c. alszakasz az igénybevevő helyének megállapításához felhasznált bizonyítékokkal foglalkozik. A 24g. cikk olyan információkat sorol fel, amelyeket a szolgáltatásnyújtó bizonyítékként használhat fel a nem adóalany igénybevevő hovatartozásának megállapítása során. Mivel ebben az esetben nincs héa-azonosítószám, amely iránymutatásul szolgálna, a szolgáltatásnyújtónak tudnia kell, hogy milyen egyéb információkra támaszkodhat. A felsorolás nem kimerítő, ugyanakkor megjelöli, melyek azok a leginkább releváns információk, amelyeket bizonyítékként lehet felhasználni. Az arányosság érdekében a felhasznált bizonyítéknak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy viszonylagos bizonyossággal meg lehessen állapítani az igénybevevő hovatartozását, de a bizonyítási teher nem lehet túlzott. Ezt a legjobban a bizonyítottság közös szintjének rögzítésével lehet elérni. Egyetlen bizonyítékra támaszkodni nem megfelelő megoldás, mivel ez túl nagy teret hagy az alkalmazásbeli különbségeknek. Ezért két különálló, egybehangzó bizonyítékra van szükség. Ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások A héa-irányelv 47. cikke úgy rendelkezik, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásnyújtás teljesítési helye az a hely, ahol az ingatlan fekszik. A javaslat e rendelkezés hatályának tisztázására irányul, a héabizottság által elfogadott iránymutatások alapján. A 13b. cikk meghatározza, hogy mi minősül ingatlannak. Az ingatlan fogalma a nemzeti jogtól független, közös fogalom. E fogalmat meg kell határozni a teljesítés helyére vonatkozó szabályok helyes alkalmazásának megkönnyítése érdekében. A meghatározás nagyrészt az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatán alapul. A 31a. cikk úgy rendelkezik, ahhoz, hogy egy szolgáltatás ingatlanhoz kapcsolódjon, a kapcsolatnak kellőképpen közvetlennek kell lennie (az (1) bekezdés). Ez kiterjed az ingatlanból eredő szolgáltatásokra, amennyiben az ingatlan a szolgáltatás alkotóeleme és a nyújtott szolgáltatás szempontjából központi és nélkülözhetetlen szerepet tölt be, mint például a horgászati engedélyek megadása, valamint azon szolgáltatásokra, amelyeket az ingatlan érdekében vagy arra irányulva nyújtanak, és céljuk az ingatlan jogi vagy fizikai megváltoztatása, mint például az építészek vagy ingatlanügynökök szolgáltatásai. A javaslat példákat is tartalmaz annak szemléltetésére, hogy mely szolgáltatások kapcsolódnak ingatlanokhoz (a (2) bekezdés) és melyek nem (a (3) bekezdés). A 31b. cikk úgy rendelkezik, hogy az igénybevevő részére berendezések bérbeadása, kísérő személyzettel vagy anélkül, valamely ingatlanon végzendő munka céljára, csak akkor tekintendő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak, ha a szolgáltatásnyújtó felelősséget vállal a munka elvégzéséért. Amennyiben a berendezést a működtetéséhez elegendő személyzettel együtt bocsátják az igénybevevő rendelkezésére, a vélelem arra irányul, hogy a szolgáltatásnyújtó vállalta ezt a felelősséget. Ebben az esetben a szolgáltatást abban az országban kell adóztatni, ahol az ingatlan fekszik. A 31c. cikk egyértelművé teszi, hogy a szállodák vagy hasonló intézmények által az igénybevevő részére a szállásnyújtással összefüggésben nyújtott távközlési szolgáltatásokat, műsorszolgáltatásokat vagy elektronikus szolgáltatásokat a héa szempontjából ugyanúgy kell kezelni, mint magát a szállásnyújtást. E szolgáltatások számlázásának módjától függően ezek vagy egy egységes szállásnyújtási szolgáltatás részét képezik (ún. all inclusive árak esetében), vagy a szállásnyújtáshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatásnak minősülnek. HU 7 HU

8 A kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy egyéb hasonló eseményekre való belépésre jogosító jegyek értékesítése A kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy egyéb hasonló eseményekre való belépés továbbra is ott adóköteles, ahol az esemény megrendezésére ténylegesen sor kerül. Amennyiben az ilyen eseményre való belépést adóalany számára biztosítják, a szolgáltatásnyújtásra a héa-irányelv 53. cikke vonatkozik. A héa-irányelv 54. cikke szabályozza az ilyen eseményekre nem adóalany számára biztosított belépést. A 33a. cikk megerősíti, hogy az adóügyi megítélés nem függ attól, hogyan szervezik meg az ilyen eseményekre szóló jegyek értékesítését. A jegyek értékesítését minden esetben ott kell adóztatni, ahol az esemény megrendezésére sor kerül. Átmeneti intézkedések A héa-irányelv 63. cikke értelmében az adóztatandó tényállás akkor valósul meg és az adófizetési kötelezettség abban az időpontban keletkezik, amikor a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítése megtörténik. Ha azonban a héa-irányelv 65. cikke szerint előlegfizetésekre kerül sor, vagy ha a tagállamok éltek a héa-irányelv 66. cikkében biztosított lehetőséggel, az adófizetési kötelezettség keletkezhet a teljesítést megelőzően, vagy nem sokkal a teljesítés után is. A január 1., vagyis a teljesítési helyre vonatkozó új szabályok alkalmazandóvá válásának időpontja körül nyújtott távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások esetében a szolgáltatásnyújtás feltételei vagy a tagállamok között az alkalmazás terén mutatkozó különbségek kettős adóztatáshoz vagy az adózás elmaradásához vezethetnek. Ennek megelőzése érdekében a javaslat 2. cikke egyértelművé teszi, hogy a héafizetési kötelezettség keletkezésének időpontjától függetlenül, a teljesítés helyének meghatározása szempontjából a döntő pillanat az, amikor a szolgáltatásnyújtásra sor kerül, vagy folyamatos szolgáltatás esetében, ahol egymást követő időszakonkénti elszámolásra vagy fizetésre kerül sor, amikor az egyes szolgáltatásokat teljesítik. Ez az az időpont, amikor bármely tagállamban az adóztatandó tényállás megvalósul. Ezekre az intézkedésekre a január 1-jétől alkalmazandó szabályok tekintetében a zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében van szükség. HU 8 HU

9 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre 7 és különösen annak 397. cikkére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, mivel: (1) A 2008/8/EK irányelvvel 8 módosított 2006/112/EK tanácsi irányelv úgy rendelkezik, hogy január 1-jétől a nem adóalanyok részére nyújtott távközlési szolgáltatásokat, műsorszolgáltatásokat és elektronikus szolgáltatásokat abban a tagállamban kell adóztatni, ahol a szolgáltatás igénybevevője letelepedett, állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található, függetlenül a szolgáltatást nyújtó adóalany letelepedésének helyétől. A nem adóalanyok részére nyújtott legtöbb egyéb szolgáltatás továbbra is abban a tagállamban adóköteles, ahol a szolgáltatásnyújtó letelepedett. (2) Annak megállapítása érdekében, hogy mely szolgáltatásokat kell a szolgáltatás igénybevevőjének tagállamában adóztatni, elengedhetetlen a távközlési szolgáltatások, a műsorszolgáltatások és az elektronikus szolgáltatások fogalmának meghatározása. Így különösen a műsorszolgáltatások fogalmát a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 9 rögzített fogalommeghatározásokra támaszkodva kell egyértelművé tenni. (3) Az egyértelműség érdekében a 282/2011/EU végrehajtási rendelet felsorolta az elektronikus szolgáltatásként azonosított ügyleteket, ez a felsorolás azonban nem végleges és nem kimerítő. E felsorolást aktualizálni kell, és hasonló felsorolást kell elfogadni a távközlési szolgáltatások és a műsorszolgáltatások tekintetében HL L 347., , 1. o. HL L 44., , 11. o. HL L 95., , 1. o. HU 9 HU

10 (4) Azokban az esetekben, amikor a műsorszolgáltatásokat és elektronikus szolgáltatásokat nem közvetlenül az igénybevevőnek nyújtják, hanem hírközlő hálózatokon vagy más adóalany tulajdonában álló felületen vagy portálon keresztül, meg kell határozni, hogy ki teljesíti a szolgáltatásnyújtást az igénybevevő felé. (5) A távközlési szolgáltatásokra, a műsorszolgáltatásokra és az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szabályok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében meg kell határozni, hol tekintendő letelepedettnek a nem adóalany jogi személy. (6) Annak megállapítása érdekében, hogy ki felelős a távközlési szolgáltatásokat, a műsorszolgáltatásokat és az elektronikus szolgáltatásokat terhelő hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: héa) megfizetéséért, és figyelembe véve, hogy az adóztatás helye azonos, tekintet nélkül arra, hogy a szolgáltatások igénybevevője adóalany vagy nem adóalany, a szolgáltatásnyújtónak olyan helyzetben kell lennie, hogy meg tudja állapítani az igénybevevő jogállását pusztán annak alapján, hogy az közölte-e egyedi héa-azonosítószámát. E jogállást az általános szabályokkal összhangban módosítani kell, ha az igénybevevő utólag közli héa-azonosítószámát. (7) Azokban az esetekben, amikor egy nem adóalany több mint egy országban telepedett le, vagy állandó lakóhelye az egyik országban, szokásos tartózkodási helye viszont egy másik országban található, annak a helynek kell elsőbbséget kell biztosítani, amelyik a tényleges igénybevétel helyén történő adóztatást leginkább biztosítja. A tagállamok közötti joghatósági összeütközések elkerülése érdekében meg kell jelölni a tényleges igénybevétel helyét. (8) Szabályokat kell elfogadni a nem adóalany részére nyújtott távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások adóügyi megítélésének egyértelművé tétele érdekében azokban az esetekben, amikor a nem adóalany letelepedési helyét vagy lakóhelyét gyakorlatilag lehetetlen megállapítani, vagy nem lehet biztonsággal megállapítani. (9) Mivel a nem adóalanynak nyújtott távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások adóügyi megítélése attól függ, hogy az igénybevevő hol telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye hol található, tisztázni kell, hogy a szolgáltatásnyújtónak milyen bizonyítékot kell beszereznie az igénybevevő helyének megállapítása érdekében. (10) Az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás egységes megítélésének biztosítása érdekében meg kell határozni az ingatlan fogalmát. Meg kell határozni, hogy milyen közelségnek kell fennállnia ahhoz, hogy megállapítható legyen az ingatlanhoz való kapcsolódás, és fel kell sorolni az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásként azonosított ügyletek példáit, anélkül azonban, hogy e felsorolás végleges vagy kimerítő lenne. (11) Tisztázni kell továbbá azon szolgáltatások adóügyi megítélését, amelyek keretében az ingatlanon végzendő munka céljából berendezéseket bocsátanak az igénybevevő rendelkezésére. (12) Gyakorlati okokból egyértelművé kell tenni, hogy a saját nevében eljáró adóalany által a szállodaiparban vagy hasonló funkciót betöltő ágazatban szállásnyújtási szolgáltatással összefüggésben nyújtott távközlési szolgáltatásokat, műsorszolgáltatásokat és elektronikus szolgáltatásokat a héa szempontjából ugyanúgy kell kezelni, mint magát a szállásnyújtást. A két szolgáltatást átalányár esetében HU 10 HU

11 egységes szolgáltatásnyújtásként kell kezelni. Az igénybevevőnek külön számlázott távközlési szolgáltatásokat, műsorszolgáltatásokat és elektronikus szolgáltatásokat a szállásnyújtáshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatásnyújtásnak kell tekinteni. (13) A 2006/112/EK irányelvvel összhangban a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre történő belépést minden esetben ott kell adóztatni, ahol az esemény megrendezésére ténylegesen sor kerül. Egyértelművé kell tenni, hogy ez akkor is érvényes, ha a jegyeket nem közvetlenül a szervező értékesíti, hanem közvetítő forgalmazza. (14) A 2006/112/EK irányelv értelmében a héafizetési kötelezettség keletkezhet a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítése előtt vagy nem sokkal azt követően. A teljesítés helyére vonatkozó új szabályok tekintetében fennálló átmeneti időszak során nyújtott távközlési szolgáltatásokat, műsorszolgáltatásokat és elektronikus szolgáltatásokat illetően a szolgáltatásnyújtásoz kapcsolódó feltételek vagy a tagállamok között az alkalmazás terén mutatkozó különbségek kettős adózáshoz vagy az adózás elmaradásához vezethetnek. Ennek elkerülése érdekében átmeneti rendelkezéseket kell elfogadni. (15) E rendelet alkalmazásában helyénvaló lehet, ha a tagállamok jogszabályokat fogadnak el a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben 10 rögzített egyes jogok és kötelezettségek korlátozására az irányelv 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek biztosítása érdekében, amennyiben e jogszabályok az adott tagállamban az adócsalásra és az adókikerülésre, valamint a héa helyes beszedésének e rendeletben szabályozott szükségességére tekintettel szükségesek és arányosak. (16) A 282/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk A 282/2011/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul: (1) A rendelet a következő 6a. és 6b. cikkel egészül ki: 6a. cikk 1. A 2006/112/EK irányelv 24. cikke (2) bekezdésének értelmében vett távközlési szolgáltatások különösen az alábbiak: a) hang, adatok és videó továbbítására és kapcsolására szolgáló vezetékes és mobiltelefon-szolgáltatások, ideértve a kép komponenst is tartalmazó telefonos szolgáltatásokat, más néven videofon-szolgáltatásokat is; b) az interneten keresztül nyújtott telefonos szolgáltatások, ideértve az internetprotokollon keresztüli hangtovábbítást (VoIP) is; 10 HL L 281., , 31. o. HU 11 HU

12 c) hangposta, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, hívóazonosítás, háromutas hívás és más híváskezelési szolgáltatások; d) személyhívó szolgáltatások; e) audiotext szolgáltatások; f) fax, távirat és telex; g) telefonos ügyfélszolgálat, amely segítséget nyújt a felhasználóknak rádió- vagy televízióhálózatukkal, internettel vagy más hasonló elektronikus hálózattal kapcsolatos problémák esetén; h) internethozzáférés, ideértve a világhálóhoz való hozzáférést is; i) az ügyfél kizárólagos használatára szolgáló távközlési összeköttetést biztosító magánhálózatok; j) hírközlő hálózaton keresztül biztosított audio- és audiovizuális tartalom, amelyet nem médiaszolgáltató biztosít és amelyért médiaszolgáltató nem visel szerkesztői felelősséget; k) médiaszolgáltató audio- és audiovizuális kimenetének hírközlő hálózaton keresztül történő továbbszolgáltatása a médiaszolgáltatótól különböző személy által. 2. A 2006/112/EK irányelv 24. cikke (2) bekezdésének értelmében vett távközlési szolgáltatás nem terjed ki az alábbiakra: a) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások; b) műsorszolgáltatások; c) telefonos ügyfélszolgálat, az (1) bekezdés g) pontjának hatálya alá tartozó szolgáltatások kivételével. 6b. cikk 1. A rádió- és televízióműsor-szolgáltatás (a továbbiakban: műsorszolgáltatás) médiaszolgáltató által és szerkesztői felelőssége mellett, hírközlő hálózaton keresztül a közönségnek nyújtott audio- és audiovizuális tartalom, például műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű meghallgatását vagy megtekintését lehetővé tévő szolgáltatás. 2. Az (1) bekezdés kiterjed különösen az alábbiakra: a) rádió- vagy televízióhálózaton keresztül közvetített vagy továbbközvetített rádió- vagy televízió-műsorszámok; b) az interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül terjesztett (IP streaming) rádió- vagy televízió-műsorszámok, amennyiben a HU 12 HU

13 műsorszolgáltatásra élőben vagy rádió- vagy televízió-hálózaton történő közvetítéssel vagy továbbközvetítéssel egyidejűleg kerül sor. 3. Az (1) bekezdés nem terjed ki az alábbiakra: a) távközlési szolgáltatások; b) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások; c) járulékos szolgáltatások, például kérésre meghatározott műsorszámokra vonatkozó információk szolgáltatása; d) műsorszolgáltatási vagy közvetítési jogok átruházása; e) műsorszolgáltatás nyújtására szolgáló műszaki berendezések vagy létesítmények bérbeadása. (2) A 7. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul: a) a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép: Az (1) bekezdés hatálya nem terjed ki az alábbiakra: b) az a) pont helyébe a következő szöveg lép: a) műsorszolgáltatások; c) az n) pont helyébe a következő szöveg lép: n) telefonos ügyfélszolgálat, a 6a. cikk (1) bekezdése g) pontjának hatálya alá tartozó szolgáltatások kivételével; d) a q), r) és s) pontot el kell hagyni; e) a bekezdés a következő új t) és u) ponttal egészül ki: t) a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási, és hasonló eseményekre szóló jegyek online értékesítése; u) szállodai szállás és hasonló szolgáltatások online foglalása. (3) Az adóztatandó ügyletek című IV. fejezet a következő 9a. cikkel egészül ki: 9a. cikk Amennyiben a szolgáltató műsorszolgáltatását vagy elektronikus szolgáltatásait hírközlő hálózaton, közvetítő vagy a teljesítésben részt vevő harmadik fél tulajdonában álló felületen vagy portálon, például alkalmazásokat összegyűjtő piactéren keresztül nyújtja, a közvetítő vagy harmadik fél a 2006/112/EK irányelv 28. cikkének alkalmazásában úgy tekintendő, mint aki saját nevében, de a szolgáltató megbízásából jár el, kivéve, ha a végső fogyasztó viszonylatában szolgáltatásnyújtóként egyértelműen a szolgáltató került megjelölésre. HU 13 HU

14 (4) Az adóztatandó ügyletek teljesítési helye című V. fejezet Fogalmak című 1. szakasza a következő 13a. és 13b. cikkel egészül ki: 13a. cikk A 2006/112/EK irányelv 56. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében, valamint 58. és 59. cikkében említett azon hely, ahol a nem adóalany jogi személy letelepedett, az a hely, ahol az adott nem adóalany jogi személy gazdasági tevékenységének az e rendelet 10. cikkében meghatározott székhelye, vagy az e rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében meghatározott állandó telephelye található. 13b. cikk A 2006/112/EK irányelv alkalmazásában az alábbiak tekintendők»ingatlannak«: a) a föld bármely meghatározott területe, akár a földfelszínen vagy a földfelszín alatt, amely tulajdonjog tárgyát képezheti és amely birtokba vehető; b) bármely épület vagy építmény, amely tengerszint fölött vagy alatt a földhöz vagy a földbe rögzített, és amelyet nem lehet könnyen szétszerelni vagy elmozdítani; c) az épület vagy építmény szerves részét alkotó bármely dolog, amely nélkül az épület vagy építmény nem teljes, mint például az ajtók, ablakok, tetők, lépcsők és liftek; d) az épületbe vagy építménybe állandó jelleggel beépített bármely dolog, felszerelés vagy gép, amely az épület vagy építmény elpusztítása vagy megváltoztatása nélkül nem távolítható el. (5) A 18. cikk (2) bekezdése a következő második albekezdéssel egészül ki: A távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások nyújtója azonban az ellenkezőjéről való tudomására tekintet nélkül jogállását illetően nem adóalanynak tekintheti a Közösség területén letelepedett igénybevevőt mindaddig, amíg az érintett igénybevevő nem közölte a szolgáltatásnyújtóval az egyedi héa-azonosítószámát. (6) A 24. cikk az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 3. Azon hely megállapítása során, amely az (1) és a (2) bekezdés értelmében a tényleges igénybevétel helyén történő adóztatást leginkább biztosítja, különösen az alábbiakat kell figyelembe venni: a) közlekedési eszközök bérbeadása esetén, a rövid távú bérbeadás kivételével, az a hely, ahol a közlekedési eszközt az igénybevevő vagy a megbízásából eljáró harmadik fél rendelkezésére bocsátják, kivéve, ha arra vonatkozó bizonyíték áll rendelkezésre, hogy a közlekedési eszközt máshol fogják használni; b) közlekedési eszközök bérbeadásától különböző szolgáltatás esetén a nem adóalany jogi személy gazdasági tevékenységének székhelye, vagy természetes HU 14 HU

15 személy esetén az állandó lakóhelye, kivéve, ha arra vonatkozó bizonyíték áll rendelkezésre, hogy a szolgáltatást ténylegesen ott használják, ahol az érintett személy szokásos tartózkodási helye található. (7) Az adóztatandó ügyletek teljesítési helye című V. fejezet A szolgáltatásnyújtás teljesítési helye című 4. szakasza a következő 3a., 3b. és 3c. alszakaszokkal egészül ki: 3A. ALSZAKASZ AZ IGÉNYBEVEVŐ HELYÉRE VONATKOZÓ MEGDÖNTHETETLEN VÉLELMEK 24a. cikk 1. Amennyiben a távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások nyújtója szolgáltatásait olyan helyszínen nyújtja, mint egy telefonfülke, wifi hotspot, internetkávézó, étterem vagy egy szálloda előcsarnoka, ahol a szolgáltatás kedvezményezettjének fizikai jelenléte szükséges ahhoz, hogy részére a szolgáltatást nyújtani lehessen, a vélelem arra irányul, hogy a 2006/112/EK irányelv 44., 58, és 59a. cikke alkalmazásában az igénybevevő e helyszínen telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, és a szolgáltatást ténylegesen ott használja és veszi igénybe. E vélelem semmilyen ténybeli vagy jogi eszközzel nem dönthető meg. 2. Amennyiben az (1) bekezdésben említett helyszín a 2006/112/EK irányelv 37. és 57. cikke értelmében vett Közösségen belüli személyszállítást lebonyolító hajó vagy repülőgép fedélzetén vagy vonaton található, a helyszín országa a személyszállítás indulási országa. 24b. cikk Amennyiben az igénybevevő SIM-kártyán tárolt, előre kifizetett egyenleget használ távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások céljára, a vélelem arra irányul, hogy a 2006/112/EK irányelv 44., 58. és 59a. cikke alkalmazásában az igénybevevő a SIM-kártya mobil országkódjával (MCC) azonosított országban telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, és a szolgáltatást ténylegesen ott használja és veszi igénybe. E vélelem semmilyen ténybeli vagy jogi eszközzel nem dönthető meg. HU 15 HU

16 3B. ALSZAKASZ AZ IGÉNYBEVEVŐ HELYÉRE VONATKOZÓ MEGDÖNTHETŐ VÉLELMEK 24c. cikk A nem adóalany részére lakossági vezetékes telefonvonalon keresztül nyújtott távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások esetében a vélelem arra irányul, hogy a 2006/112/EK irányelv 58. cikke alkalmazásában az igénybevevő a vezetékes vonal telepítési helye szerinti országban telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található. E vélelem alkalmazandó, kivéve, ha a szolgáltatásnyújtónak arra utaló információk állnak rendelkezésére, hogy az igénybevevő máshol telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye máshol található. 24d. cikk A nem adóalany igénybevevő részére mobilhálózaton keresztül, utólagos fizetés mellett nyújtott távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások esetében a vélelem arra irányul, hogy a 2006/112/EK irányelv 58. cikke alkalmazásában az igénybevevő a szolgáltatások igénybevételekor használt SIM-kártya mobil országkódjával (MCC) azonosított országban telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található. E vélelem alkalmazandó, kivéve, ha a szolgáltatásnyújtónak arra utaló információk állnak rendelkezésére, hogy az igénybevevő máshol telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye máshol található. 24e. cikk A nem adóalanynak nyújtott, jelek továbbításában álló, a használathoz eszközt vagy a megtekintést lehetővé tevő kártyát igénylő távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások esetében a vélelem arra irányul, hogy a 2006/112/EK irányelv 58. cikke alkalmazásában az igénybevevő az eszköz telepítésének helyén telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, vagy ha ez a hely nem ismert, azon a helyen, ahova a megtekintést lehetővé tevő kártyát az ott való használat céljából küldték. E vélelem alkalmazandó, kivéve, ha a szolgáltatásnyújtónak arra utaló információk állnak rendelkezésére, hogy az igénybevevő máshol telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye máshol található. 24b. cikk Amennyiben nem adóalany részére az e rendelet 24a., 24b., 24c., 24d. és 24e. cikkében említettektől eltérő körülmények között nyújtanak szolgáltatásokat, a vélelem arra irányul, hogy a 2006/112/EK irányelv 56. cikkének (2) bekezdése első albekezdésének és az 58. cikkének alkalmazásában az igénybevevő az e rendelet 24g. HU 16 HU

17 cikkével összhangban meghatározott helyen telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található. 3C. ALSZAKASZ AZ IGÉNYBEVEVŐ HELYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ BIZONYÍTÉKOK 24g. cikk 1. A 2006/112/EK irányelv 56. cikkének (2) bekezdése első albekezdésében és 58. cikkében rögzített, a teljesítés helyére vonatkozó szabályok alkalmazásában különösen az alábbiak tekintendők bizonyítéknak: a) az igénybevevő adatai, például számlázási címe; b) az igénybevevő által használt eszköz internetprotokoll (IP)-címe, vagy bármely földrajzi helymeghatározási módszer; c) a banki adatok, például az a hely, ahol a bankszámlát fizetésre használják, vagy az igénybevevő adott banknál nyilvántartott számlázási címe; d) az igénybevevő által használt előfizetői azonosító modul (SIM) kártyán tárolt nemzetközi mobil előfizetői azonosító (IMSI) mobil országkódja (MCC); e) a lakossági vezetékes vonal helye, amelyen keresztül a szolgáltatást az igénybevevőnek nyújtják; f) olyan igénybevevő tekintetében, aki az interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül termékeket értékesít, az adott igénybevevő által értékesített termékek szállításának vagy feladásának eredeti kiindulási helye; g) olyan igénybevevő tekintetében, aki az interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül termékeket vásárol, az adott igénybevevő által vásárolt termékek szállításának vagy feladásának végső rendeltetési helye; h) az igénybevevő által bérelt közlekedési eszköz nyilvántartásba vételi adatai, ha e közlekedési eszközt a használat helyén nyilvántartásba kell vetetni, vagy más hasonló információk; i) a szolgáltatásnyújtó által megszerzett más, kereskedelmi szempontból releváns információk. 2. Azon hely azonosításához, ahol az igénybevevő letelepedett, illetve ahol állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található, két különálló bizonyíték szükséges, feltéve, hogy a bizonyítékok egymással nem ellentétesek. (8) Az adóztatandó ügyletek teljesítési helye című V. fejezet A szolgáltatásnyújtás teljesítési helye című 4. szakasza a következő 6a. alszakasszal egészül ki: HU 17 HU

18 6A. ALSZAKASZ INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS 31a. cikk 1. A 2006/112/EK irányelv 47. cikkében említett, ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások csak azokat a szolgáltatásokat foglalják magukban, amelyek kellőképpen közvetlen kapcsolatban állnak az adott ingatlannal. Valamely szolgáltatás az alábbi esetekben tekintendő az ingatlannak kellőképpen közvetlen kapcsolatban állónak: a) a szolgáltatás az ingatlanból ered és az ingatlan a szolgáltatás alkotóeleme, valamint a nyújtott szolgáltatás szempontjából központi és nélkülözhetetlen szerepet tölt be; b) a szolgáltatást az ingatlan érdekében vagy arra irányulva nyújtják, és célja az ingatlan jogi vagy fizikai megváltoztatása. 2. Az (1) bekezdés kiterjed különösen az alábbiakra: a) egy meghatározott telekre szánt épület vagy épület részei terveinek elkészítése, tekintet nélkül arra, hogy az épületet megépítik-e; b) helyszíni felügyeleti vagy biztonsági szolgáltatások nyújtása; c) épület adott földterületen történő megépítése, valamint épületen vagy épület részein végzett építési és bontási munkák; d) adott földterületen állandó szerkezetek építése, valamint állandó szerkezeteken, például gáz, víz, szennyvíz és hasonlók továbbítására szolgáló csővezetékrendszeren végzett építési és bontási munkák; e) a földre vonatkozó munkák, ideértve a mezőgazdasági szolgáltatásokat is, például a szántást, vetést, öntözést és trágyázást; f) ingatlan kockázatainak és integritásának felmérése és értékelése; g) ingatlan értékbecslése, ideértve azt az esetet is, amikor a szolgáltatásra biztosítási célokból van szükség, a kölcsön biztosítékaként szolgáló ingatlan értékének megállapítását vagy a kockázatok és károk felmérését viták esetén; h) a (3) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó esetek kivételével ingatlan bérbe vagy haszonbérbe adása, ideértve az áruk tárolását is, amely célra az ingatlan meghatározott részét az igénybevevő kizárólagos használatára jelölik ki; i) szállásnyújtás a szállodaiparban vagy hasonló funkciót betöltő ágazatban, például nyári táborhelyeken vagy kemping céljára kialakított területeken, HU 18 HU

19 ideértve az időben megosztott használati jogok és hasonlók beváltásából eredő, meghatározott helyen való tartózkodás jogát; j) a h) és i) pontok hatálya alá tartozó esetek kivételével ingatlan egészének vagy részeinek használatához való jogok biztosítása és átengedése, ideértve az ingatlan részének használatára szóló engedélyt, például halászati vagy vadászati jog, repülőterek váróiba történő belépéshez való jog, vagy díjköteles infrastruktúra, például híd vagy alagút használatához való jog biztosítását; k) épület vagy épület részeinek karbantartása, felújítása vagy javítása, ideértve az olyan munkákat is, mint a takarítás, cserepezés, kárpitozás és parkettázás; l) állandó szerkezetek, például gáz, víz, szennyvíz és hasonlók továbbítására szolgáló csővezeték-rendszerek karbantartása, felújítása vagy javítása; m) olyan gépek vagy berendezések beépítése vagy összeszerelése, amelyek a beépítés vagy összeszerelés után ingatlannak minősülnek; n) gépek vagy berendezések karbantartása és javítása, ellenőrzése és felügyelete, amennyiben a gépek vagy berendezések ingatlannak minősülnek; o) az ingatlan tulajdonosa által vagy megbízásából végzett, kereskedelmi, ipari vagy lakóövezeti ingatlan működtetésére irányuló ingatlankezelés, a (3) bekezdés h) pontjának hatálya alá tartozó, ingatlanba történt befektetésekre vonatkozó portfóliókezelés kivételével; p) ingatlan értékesítése, bérbe vagy haszonbérbe adása, valamint birtokba vehető dologként kezelt, ingatlannak kapcsolatos bizonyos jogok vagy dologi jogok tekintetében végzett közvetítés, a (3) bekezdés d) pontjának hatálya alá tartozó közvetítés kivételével; q) ingatlanon fennálló jog átruházásához vagy birtokba vehető dologként kezelt, ingatlannal kapcsolatos bizonyos jogokhoz vagy dologi jogokhoz kapcsolódó jogi szolgáltatások, például közjegyzői szolgáltatások vagy ingatlan értékesítésére vagy megszerzésére irányuló szerződés elkészítése, abban az esetben is, ha az ingatlan jogi megváltoztatását eredményező alapul szolgáló ügylet nem valósul meg. 3. Az (1) bekezdés nem terjed ki az alábbiakra: a) épület vagy épület részei terveinek elkészítése, amennyiben azokat nem meghatározott telekre szánják; b) áruk ingatlanban történő tárolása, amennyiben nem jelölik ki az ingatlan meghatározott részét az igénybevevő kizárólagos használatára; c) hirdetési szolgáltatás nyújtása, abban az esetben is, ha ingatlan használatával jár; d) a szállodaiparban vagy hasonló funkciót betöltő ágazatban, például nyári táborhelyeken vagy kemping céljára kialakított területeken történő HU 19 HU

20 szállásnyújtás terén végzett közvetítés, amennyiben a közvetítő más személy nevében és megbízásából jár el; e) távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások, a 31c. cikk hatálya alá tartozó szolgáltatások kivételével; f) kiállítóhelyiség helyének biztosítása vásárok vagy kiállítások helyszínén, a kiállító számára tárgyak bemutatását lehetővé tevő egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt, mint például a kiállítóhelyiség megtervezése, a tárgyak szállítása és tárolása, gépek rendelkezésre bocsátása, kábelfektetés, biztosítás és reklámozás; g) gépek vagy berendezések beépítése vagy összeszerelése, karbantartása és javítása, ellenőrzése vagy felügyelete, amennyiben a gép vagy berendezés nem képezi az ingatlan részét vagy nem válik az ingatlan részévé; h) ingatlanba történt befektetésekre vonatkozó portfóliókezelés; i) a (2) bekezdés q) pontjának hatálya alá tartozó esetek kivételével a szerződésekhez kapcsolódó jogi szolgáltatások, ideértve az ingatlanátruházási szerződés feltételeire, az ilyen szerződés kikényszerítésére vagy létezésének bizonyítására vonatkozó tanácsadást, amennyiben e szolgáltatások nem kifejezetten valamely ingatlanon fennálló jog átruházására vonatkoznak. 31b. cikk Amennyiben az igénybevevőnek ingatlanon végzendő munka céljára berendezéseket bocsátanak rendelkezésre, úgy ez az ügylet csak akkor tekintendő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtásnak, ha a szolgáltatásnyújtó felelősséget vállal a munka kivitelezéséért. Amennyiben a szolgáltatásnyújtó a berendezést ingatlanon végzendő munka céljára, a működtetéséhez elegendő személyzettel együtt bocsátja az igénybevevő rendelkezésére, a vélelem arra irányul, hogy a szolgáltatásnyújtó felelősséget vállal a munka kivitelezéséért. E vélelem bármilyen ténybeli vagy jogi eszközzel megdönthető annak megállapítása érdekében, hogy ki vállalja a felelősséget a munka kivitelezéséért. 31c. cikk A saját nevében eljáró adóalany által a szállodaiparban vagy hasonló funkciót betöltő ágazatban, például nyári táborhelyeken vagy kemping céljára kialakított területeken való szállásnyújtással összefüggésben nyújtott távközlési szolgáltatásokat, műsorszolgáltatásokat és elektronikus szolgáltatásokat a szállásnyújtásra irányuló egységes szolgáltatásnak vagy a szállásnyújtáshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatásnak kell tekinteni, attól függően, hogy számlázására a szállásnyújtással együtt vagy külön kerül sor. (9) Az adóztatandó ügyletek teljesítési helye című V. fejezet A szolgáltatásnyújtás teljesítési helye (A 2006/112/EK irányelv cikke) című 4. szakaszának Kulturális, HU 20 HU

21 művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási, valamint hasonló szolgáltatások nyújtása című 7. alszakasza a következő 33a. cikkel egészül ki: 33a. cikk A kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy egyéb hasonló eseményekre való belépésre jogosító jegyek értékesítése, amennyiben azt a saját nevében, de a szervező megbízásából eljáró közvetítő vagy a szervezőn kívüli más, saját javára eljáró adóalany végzi, a 2006/112/EK irányelv 53. cikke és 54. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozik. (10) Az I. melléket 4. pontja ( A 2006/112/EK irányelv II. mellékletének 4. pontja: ) az alábbi f) és g) ponttal egészül ki: f) rádió- vagy televízió-hálózaton, interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül terjesztett rádió- vagy televízió-műsorszámok fogadása, ahol a médiaszolgáltató által összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyedi kérés alapján, az általa kiválasztott időpontban hallgathatja vagy tekintheti meg a műsorszámokat, mint például a lekérhető televíziós programok vagy videofilmek esetében; g) az interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül terjesztett (IP streaming) rádió- vagy televízió-műsorszámok fogadása, kivéve, ha a műsorszámokat egyidejűleg hagyományos rádió- vagy televízió-hálózatokon keresztül is közvetítik. 2. cikk A Közösség területén letelepedett szolgáltatásnyújtó által az ott letelepedett, ott állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező nem adóalany részére nyújtott távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatások és elektronikus szolgáltatások tekintetében az alábbiak alkalmazandók: a) amennyiben a szolgáltatást január 1. előtt nyújtják vagy a szolgáltatásnyújtás január 1. előtt fejeződik be, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye az a hely, ahol a szolgáltatásnyújtó a 2006/112/EK irányelv 45. cikkében foglaltak szerint letelepedett, tekintet nélkül arra, hogy a héafizetési kötelezettség mikor keletkezik; b) ha a szolgáltatásokat január 1-jén vagy azt követően nyújtják vagy a szolgáltatásnyújtás január 1-jén vagy azt követően fejeződik be, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét az a hely határozza meg, ahol az igénybevevő letelepedett, illetve ahol állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található, abban az esetben is, ha a héafizetési kötelezettség ezen időpont előtt keletkezik. 3. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. HU 21 HU

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 22. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 22. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 22. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0245 (NLE) 13300/15 ADD 1 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. október 21. Címzett: az Európai Bizottság

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0193 (COD) 16509/1/10 REV 1 (hu) SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Tartalom Vásárlási Feltételek... 3 A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:... 3 Az üzemeltető adatai:... 3 A rendelés:... 4 Rendelés menete...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.17. COM(2016) 151 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a biocidoknak a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU

Részletesebben

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30.

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30. Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA Lezárva: 2008. március 30. 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete az otthonteremtés helyi támogatásáról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete az otthonteremtés helyi támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete az otthonteremtés helyi támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen felmerülő

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE 1. oldal A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történı, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.15. COM(2016) 349 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.2. COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 230 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, levélváltás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Horizont 2020 Támogatásimegállapodás-minták Marie Skłodowska-Curie innovatív képzési hálózatok Több kedvezményezett 2014. szeptember XIII.

Horizont 2020 Támogatásimegállapodás-minták Marie Skłodowska-Curie innovatív képzési hálózatok Több kedvezményezett 2014. szeptember XIII. HU XIII. MELLÉKLET HORIZONT 2020 KERETPROGRAM 1 TÁMOGATÁSIMEGÁLLAPODÁS- MINTA TÖBB KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉRE, MARIE SKŁODOWSKA- CURIE INNOVATÍV KÉPZÉSI HÁLÓZATOKHOZ 2 Az alábbi táblázat a konkrét esethez

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg 7.3.2014 A7-0124/ 001-133 MÓDOSÍTÁSOK 001-133 elıterjesztette: Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Hans-Peter Mayer Utazási csomagok és az igény szerint összeállított utazási formák A7-0124/2014

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0048 (NLE) 6350/16 MAR 57 OMI 21 ENV 88 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. február 19. Címzett: Biz.

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 1-től Tartalom 1 A kibocsátott kártyák típusai... 2 2 A felhasználás helye... 2 3 Vásárolható

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

PENTA-UNIÓ Zrt. Ingatlanok értékesítésének adójogi kezelése az Irányelv és a tagállami szabályozások tükrében

PENTA-UNIÓ Zrt. Ingatlanok értékesítésének adójogi kezelése az Irányelv és a tagállami szabályozások tükrében PENTA-UNIÓ Zrt Ingatlanok értékesítésének adójogi kezelése az Irányelv és a tagállami szabályozások tükrében NÉV: BODÓ BORBÁLA Szak: Okleveles forgalmiadó-szakértő Konzulens: Nyári Zsolt TARTALOM 1 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

A Mensa alapszabálya

A Mensa alapszabálya A Mensa alapszabálya [Elfogadva 1982-ben, módosítva 1982-ben, 1985-ben, 2005-ben és 2009-ben] I. A MENSA JELLEGE A. A Mensa nemzetközi egyesületi szövetség, amely nemzeti Mensákból és közvetlen nemzetközi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.22. COM(2012) 605 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 37. cikkének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2008 COM(2008) 488 végleges 2008/0155 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan C 210/14 Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan (2007/C 210/10) Az érdekelt felek észrevételeiket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. szeptember 24. Véleményezési cím: hontics@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. szeptember 24. Véleményezési cím: hontics@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3131, Fax.: 231-3133 wintermantel.zsolt@ujpest.hu POLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.10.2004 COM(2004)636 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az európai műholdas rádiónavigációs program üzembehelyezési és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezeket az adatokat minden esetben a hatályos

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben