A Mensa alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mensa alapszabálya"

Átírás

1 A Mensa alapszabálya [Elfogadva 1982-ben, módosítva 1982-ben, 1985-ben, 2005-ben és 2009-ben] I. A MENSA JELLEGE A. A Mensa nemzetközi egyesületi szövetség, amely nemzeti Mensákból és közvetlen nemzetközi tagokból áll. A Mensa céljai: 1. felkutatni, támogatni és az emberiség javára fordítani az emberi intelligenciát; 2. elősegíteni az intelligencia természetére, jellemzőire és használatára irányuló kutatásokat; és 3. ösztönző intellektuális és szociális környezetet biztosítani a tagjainak. B. A Mensa fórumot nyújt tagjai számára az intellektuális érintkezéshez. Tevékenységei között van az előadások, viták, folyóiratok, speciális érdeklődésű csoportok, valamint helyi, regionális, országos és nemzetközi összejövetelek révén megvalósuló eszmecsere, a tagok véleményének és attitűdjének felmérésekben törté1nő vizsgálata, valamint segítségnyújtás a szervezeten belüli és kívüli kutatóknak az intelligenciával vagy a Mensával kapcsolatos vizsgálatokban. II. A MENSA ALAPELVEI A. Az intelligenciát az emberiség javára kell felhasználni. Ezért a Mensának nem lehet olyan célja, amely nem a közösség javát szolgálja. B. A tagok között sokféle álláspont képviselői megtalálhatók. Ezért a Mensa mint szervezet egyetlen véleményt sem juttat kifejezésre a Mensa véleményeként, nem tesz politikai lépéseket, legfeljebb kutatási eredményeit publikálja, és nem kötelezi el magát egyetlen ideológia, filozófia, politika vagy vallás mellett sem. C. A tagok vagy csoportjaik kifejezésre juttathatják véleményüket a Mensa tagjaiként, de véleményüket vagy tetteiket nem állíthatják be úgy, mintha a Mensáé mint szervezeté volna. D. A Mensa nem nyereségorientált szervezet. III.EGYÉNI TAGSÁG A. ALKALMASSÁG Tagságra azok a személyek alkalmasak, akik a megfelelően lebonyolított és ellenőrzött, a Nemzetközi Felügyelő Pszichológus által jóváhagyott intelligenciatesztben a népesség felső két százalékára jellemző eredményt érnek el. A tagsági alkalmasságnak nincs egyéb pozitív vagy negatív kritériuma. B. A TAGSÁG HELYE 1. A tagságra alkalmas személyek a lakóhelyük vagy állampolgárságuk szerinti ország nemzeti Mensájában lehetnek tagok, vagy ha a lakóhelyükön nincs nemzeti Mensa, közvetlen nemzetközi tagok lehetnek. A tagoknak a Mensa vagy egy nemzeti Mensa szervezet kérésére igazolniuk kell lakóhelyüket vagy állampolgárságukat. 2. Azok a tagok vagy tagságra alkalmas személyek, akik nem akarnak lakóhelyük vagy állampolgárságuk szerinti országban tagok lenni, a nemzetközi igazgatótanácshoz intézett kérést követően, annak jóváhagyása után közvetlen nemzetközi tagok, vagy valamely más ország nemzeti Mensájának tagjai lehetnek. 3. Egyetlen tag sem lehet egy időben közvetlen nemzetközi tag és teljes jogú nemzeti Mensa tagja, illetve nem lehet egy időben egynél több teljes jogú nemzeti Mensa tagja, kivéve az itt meghatározott esetet. 4. A teljes jogú nemzeti Mensa dönthet úgy, hogy bevezeti a vendégtag intézményét. A vendégtag egy másik teljes jogú nemzeti Mensa tagja vagy közvetlen nemzetközi tag. A vendégtagokat megilleti a teljes jogú nemzeti tagsággal járó minden jog és lehetőség,

2 de nem szavazhatnak, és a Tanácsban való képviselet szempontjából nem vehetők számításba. C. A TAGSÁG FELTÉTELE 1. A tagság feltételeként a tagoknak a) a törvény szabta kereteken belül be kell tartaniuk a Mensa alapszabályát; b) a törvény szabta kereteken belül be kell tartaniuk a Mensa határozatait; c) a törvény szabta kereteken belül be kell tartaniuk azon nemzeti Mensa alapszabályát vagy szabályzatát és határozatait, amelynek a tagjai; d) meg kell fizetniük a nemzeti Mensa Bizottságuk vagy, ha közvetlen nemzetközi tagok, a nemzetközi igazgatótanács által aktuálisan megállapított vagy módosított tagdíjat; és e) hozzá kell járulniuk nevüknek és címüknek a nemzeti tagok vagy közvetlen nemzetközi tagok Mensa névjegyzékeiben a nemzeti Mensa Bizottság vagy a Tanács által jóváhagyott módon történő közléséhez. 2. Ha a tag nem fizeti meg az 1.d. szerinti tagdíjat, ez minden további nélkül a tagságról való lemondást jelent. Az 1.a, 1.b, 1.c vagy 1.e szabályok megszegése a Mensához méltatlan viselkedésnek tekinthető. D. A MENSÁN BELÜLI NÉZETELTÉRÉSEK Ha a tagnak a Mensával, valamely nemzeti Mensával vagy annak részével vagy egy másik taggal a Mensával kapcsolatos tevékenységből eredő nézeteltérése támad, csak akkor terjesztheti külső hatóság elé, ha a nemzeti Mensán és a nemzetközi Mensa szervezeten belül már minden megegyezési és megoldási lehetőséget kimerített. Ennek megszegése a Mensához méltatlan viselkedésnek tekinthető. E. FEGYELMI ELJÁRÁS 1. A nemzeti Mensa büntetést foganatosíthat bármely tagja ellen, aki a Mensához méltatlan viselkedést tanúsít, ha tisztességes és elfogulatlan tárgyalást biztosítanak a számára. Ilyen büntetés lehet a megrovás, a tisztségből meghatározott időre történő felfüggesztés vagy elmozdítás, a tagság meghatározott időre történő felfüggesztése vagy a kizárás. 2. Ha egy nemzeti Mensa kizár egy tagot és a nemzetközi igazgatótanács alapos bizonyítékhoz jut arra nézve, hogy a kizárást megelőzően a tag nem kapta meg a tisztességes tárgyalás lehetőségét, a Tanács a tagnak közvetlen nemzetközi tagságot ajánlhat fel. 3. A Mensához méltatlan viselkedést tanúsító közvetlen nemzetközi tag ellen a nemzetközi igazgatótanács foganatosíthat büntetést, ha biztosítja a tisztességes és elfogulatlan tárgyalást. F. RENDES TAG Rendes tag az, aki elfogadta a felajánlott tagságot, megfizette minden tagdíját, és nem áll nemzeti Mensa vagy a nemzetközi igazgatótanács büntetésének hatálya alatt. IV. NEMZETKÖZI IGAZGATÓTANÁCS A. A TANÁCS ÖSSZETÉTELE A nemzetközi igazgatótanács ( Tanács ) az V. cikk szerint meghatározott bizonyos nemzeti Mensák nemzeti képviselőiből és a választott nemzetközi tisztségviselőkből áll. B. FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 1. A Tanács felelős a Mensa szervezéséért és fejlesztéséért a világ azon területein, ahol nincs elismert nemzeti Mensa. 2. A Tanács határozza meg a Mensa általános politikáját, dönt azokban a kérdésekben,

3 3 amelyeket nem szabályoz az alapszabály, kérésre vagy ha szükségesnek ítéli, támogatást nyújt a nemzeti Mensáknak, meghatározza a nemzeti Mensák elismerésének kritériumait, nemzetközi kiadványokat és kézikönyveket készít elő, engedélyezi a nemzetközi Mensaösszejöveteleket, a Mensa céljaival összhangban levő kutatásokat végez és támogat, működteti a nemzetközi irodákat és nyilvántartásokat, valamint intézi a Mensa egyéb nemzetközi ügyeit. 3. A Tanács tagjai felelősek a tagságnak a Mensa nemzetközi ügyeinek intézéséért. A tisztségviselők legalább évente jelentést tesznek közzé a tagságnak a feladataik ellátásáról. 4. A Tanács évente legalább kétszer ülésezik. Ügyrendjét maga határozza meg. C. VÁLASZTOTT NEMZETKÖZI TISZTSÉGVISELŐK 1. A választott nemzetközi tisztségviselők: a nemzetközi elnök, a nemzetközi ügyvezető igazgató, a nemzetközi fejlesztési igazgató, a kisebb nemzeti Mensákat képviselő nemzetközi igazgató és a nemzetközi kincstárnok. Választott nemzetközi tisztségviselőnek megválasztható bármely rendes tag, illetőleg a kisebb nemzeti Mensákat képviselő nemzetközi igazgató esetében megfelel a X. cikkben megfogalmazott további feltételeknek. 2. A nemzetközi elnök a Mensa első számú tisztségviselője, elnököl a Tanács ülésein, és ennek az alapszabálynak megfelelően intézi a nemzetközi Mensa ügyeit. 3. A nemzetközi ügyvezető igazgató általánosságban felelős a Mensa nemzetközi irodájáért, a nemzetközi kiadványokért, a tagság kéréseire és kérdéseire való reagálásért, a nemzeti tagnévsorok összegyűjtéséért, a nemzetközi tagnévsorok karbantartásáért, a Tanács ülései napirendjének és jegyzőkönyveinek kiküldéséért, valamint az egyéb rábízott feladatokért. A nemzetközi ügyvezető igazgató egyúttal a nemzetközi titkári feladatot is ellátja. 4. A nemzetközi fejlesztési igazgató általánosságban felelős a közvetlen nemzetközi tagság felügyeletéért, a tagság fejlesztéséért azokban az országokban, ahol még nincs elismert nemzeti Mensa, a nemzeti Mensáknak kérésükre a tagság fejlesztésében való segítségnyújtásért, a nemzetközi nyilvánosságért, a nemzetközi speciális érdeklődési csoportokért és az egyéb rábízott feladatokért. 5. A nemzetközi kincstárnok a nemzetközi Mensa első számú pénzügyi vezetőjeként felelős a megfelelő pénzügyi nyilvántartásokért, a részletes éves költségvetés elkészítéséért és a Tanács elé terjesztésért, valamint az egyéb rábízott feladatokért. 6. A kisebb nemzeti Mensákat képviselő nemzetközi igazgató képviseli a kisebb nemzeti Mensák érdekeit. 7. A választott nemzetközi tisztségviselő a megbízatása időtartama alatt nem tölthet be másik választott nemzetközi tisztséget, és nem lehet nemzeti Mensa elnöke. 8. A Tanács a választott nemzetközi tisztségviselők számára további feladatokat határozhat meg. 9. A Tanács Végrehajtó Bizottságát a nemzetközi választott tisztségviselők plusz a négy vagy több szavazatra jogosult nemzeti Mensák elnökei alkotják. A Végrehajtó Bizottság a Tanács alá van rendelve, és fő feladata a Mensa ügyeinek intézése a Tanács ülései között. A Végrehajtó Bizottság döntéseit a Tanács felülbírálhatja. 10. Egyetlen választott nemzetközi tisztségviselő sem töltheti be ugyanazon választott tisztséget kettőnél több egymást követő ciklusban. D. TAGSÁG ÉS SZAVAZÁS 1. Minden választott nemzetközi tisztségviselőnek egy szavazata van.

4 2. Minden nemzeti képviselőnek az V. cikkely szerint meghatározott számú szavazata van. 3. A teljes tanácsi szavazatszám az a maximális szavazatszám, amely valamennyi tisztségviselő és nemzeti képviselő jelenléte és szavazása esetén keletkezne. 4. A határozatképességhez szükséges legkisebb létszám a D.3. pontban meghatározott teljes tanácsi szavazatszám többsége. 5. Ha a határozatképességhez szükséges legkisebb létszám jelen van, bármely határozat elfogadásához vagy intézkedés jóváhagyásához a szavazatok többsége szükséges, hacsak a jelen alapszabály másként nem rendeli. 6. Ha a nemzeti képviselő nem tud jelen lenni a Tanács vagy bizottsága, illetve albizottsága ülésén, a Tanács egy másik tagját (kivéve a nemzetközi választott tisztségviselőket) vagy saját nemzeti Mensája egy tagját megbízhatja a helyettesítésével. 7. A Tanács tagja csak rendes tag lehet. Aki nem tartja fenn rendes tagsági státuszát, ezzel lemond a tisztségéről. 8. A tisztségviselő halála, lemondása vagy elmozdítása esetén a megürült helyet a Tanács tölti be. 9. A Tanács minden tagja a Mensa International Limited brit cég tagja. V. A NEMZETI MENSÁK KÉPVISELETE A NEMZETKÖZI IGAZGATÓTANÁCSBAN A. A KÉPVISELETHEZ SZÜKSÉGES TAGSÁG A teljes jogú nemzeti Mensa jogosult a Tanácsban való részvételre, ha legalább 250 rendes tagja van. B. A SZAVAZATOK SZÁMA 1. Az a teljes jogú nemzeti Mensa, amelynek 250 és 499 között van a taglétszáma, és millió lakosonként kevesebb, mint 75 tagja van, nulla szavazattal rendelkezik. Az a teljes jogú nemzeti Mensa, amelynek 250 és 499 között van a taglétszáma, és egymillió lakosonként legalább 75 rendes tagja van, egy szavazattal rendelkezik. Az a teljes jogú nemzeti Mensa, amelynek 500 és 999 között van a taglétszáma, egy szavazattal rendelkezik. Az a teljes jogú nemzeti Mensa, amelynek 1000 és 4999 között van a taglétszáma, két szavazattal rendelkezik. Az a teljes jogú nemzeti Mensa, amelynek 5000 vagy nagyobb a taglétszáma, három szavazattal és minden további 5000 tag után plusz egy szavazattal rendelkezik. 2. Az előző bekezdésben meghatározott szabálytól függetlenül egyetlen nemzeti Mensa sem rendelkezhet a teljes tanácsi szavazatszám 40%-nál nagyobb hányadával. Törtszámok esetén, ha a törtszám fél vagy annál nagyobb, az illető nemzeti Mensa szavazatainak számát felfelé, a következő egész számra, ha pedig félnél kisebb, lefelé kell kerekíteni. 3. A nemzeti Mensát megillető szavazatok számának meghatározása a nemzetközi költségvetéshez esedékes hozzájárulásnak a nemzetközi pénztárba történt legutóbbi befizetése alapján történik. C. A NEMZETI KÉPVISELŐK KIJELÖLÉSE 1. A Tanácsban való részvételre jogosult minden nemzeti Mensa elnöke egyúttal annak a nemzeti Mensának a nemzeti képviselője. 2. Egyetlen nemzeti képviselő sem rendelkezhet háromnál több szavazattal. Ezért az a nemzeti Mensa, amely háromnál több szavazattal rendelkezik, megfelelő számú további nemzeti képviselőt jelöl ki, hogy eleget tegyen az előbbi korlátozásnak. 3. Nemzeti Mensa fizetett alkalmazottja nem képviselhet nemzeti Mensát a Tanácsban sem nemzeti képviselőként, sem nemzeti képviselő helyetteseként. D. A SZAVAZATI JOG ELVESZTÉSE

5 5 A nemzeti Mensa mindaddig elveszti szavazati jogát, amíg több mint négyhavi hátralékban van a nemzetközi költségvetéshez esedékes hozzájárulásának befizetésével. VI. A MENSA INTERNATIONAL LIMITED A Mensa vállalata a Mensa International Limited cégnéven az Egyesült Királyságban bejegyzett, nem nyereségorientált szervezet. A Mensa International Limited a Companies House, London, UK által kiadott szabályok és üzleti előírások, illetőleg Anglia és Wales jogszabályainak hatálya alá tartozik. VII.SZAVAZATI JOG NÉLKÜLI TISZTSÉGEK A. OMBUDSMAN 1. A nemzetközi ombudsman feladata a nézeteltérések rendezése nemzetközi szinten a közvetlen nemzetközi tagok között; a közvetlen nemzetközi tagok és a Mensa között; a közvetlen nemzetközi tagok és egy nemzeti Mensa között; a nemzeti Mensák között; a Tanács tagja és a Mensa között; két különböző nemzeti Mensa tagjai között; a nemzeti Mensa tagja és a Mensa között (beleértve a nemzetközi választásokkal kapcsolatos nézeteltéréseket) akkor, ha már minden más megegyezési lehetőség kimerült; a nemzeti Mensa tagja és a közvetlen nemzetközi tag között; egy tag és egy másik nemzeti Mensa között; valamint azon nemzeti Mensákon belül, ahol nincs ombudsman. 2. A nemzetközi ombudsmant a teljes tanácsi szavazatszám kétharmados többségével választják, és három éven át vagy utódja megválasztásáig tölti be tisztét. 3. A Mensa valamennyi tagja teljes mértékben köteles együttműködni a nemzetközi ombudsmannal. Az ombudsmannal való együttműködés hiányát a nemzeti Mensa vagy a Tanács büntetéssel sújthatja. 4. A nemzetközi ombudsman az általa meghatározott módon teszi közzé megállapításait. B. FELÜGYELŐ PSZICHOLÓGUS 1. A Tanács nemzetközi felügyelő pszichológust bíz meg, aki felelős a kiválasztási kritériumok fenntartásáért a Mensa egészében, és aki a tesztelési kérdésekben tanácsadóként segíti a nemzetközi Mensát és a nemzeti Mensákat. 2. A nemzetközi felügyelő pszichológus három éven át vagy utódja megbízásáig tölti be tisztét. C. SZAVAZATI JOG NÉLKÜLI EGYÉB MEGBÍZÁSOK ÉS BIZOTTSÁGOK A Tanács bizottságokat és egyes szavazati jog nélküli tisztségeket hozhat létre. Ezekbe a bizottságokba és tisztségekbe a Tanács tagjai és mások egyaránt kijelölhetők. VIII.ELMOZDÍTÁS NEMZETKÖZI TISZTSÉGBŐL A. TISZTSÉGVISELŐK ÉS NEMZETKÖZI FELÜGYELŐ PSZICHOLÓGUS 1. A nemzetközi választott tisztségviselőket és a nemzetközi felügyelő pszichológust a tisztségükkel való visszaélés, szabályellenes magatartás vagy kötelességmulasztás miatt lehet elmozdítani. 2. Az elmozdításról szóló javaslatnak konkrétnak kell lennie, és szerepelnie kell a napirendben. A javaslatról való szavazás előtt az érintett tagnak lehetőséget kell adni arra, hogy álláspontját kifejthesse a Tanácsnak. B. NEMZETKÖZI OMBUDSMAN 1. A nemzetközi ombudsmant a tisztségével való visszaélés, szabályellenes magatartás vagy kötelességmulasztás miatt lehet elmozdítani. 2. Az elmozdítási eljárás azonos a tisztségviselőkével, de a teljes tanácsi szavazatszám kétharmada szükséges hozzá.

6 C. SZAVAZATI JOG NÉLKÜLI MEGBÍZÁSOK ÉS BIZOTTSÁGOK A szavazati jog nélküli megbízatások viselőit, kivéve a nemzetközi ombudsmant és a nemzetközi felügyelő pszichológust, a Tanács bármikor elmozdíthatja. IX. NEMZETI MENSÁK A. A NEMZETI MENSA BIZOTTSÁGOK FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1. A nemzeti Mensa Bizottság felelős az adott nemzeti Mensa irányításáért és fejlesztéséért. 2. A nemzeti Mensa Bizottság az illető országban elősegíti a Mensa céljainak megvalósulását, toborozza és teszteli a tagnak jelentkezőket, felügyeli a helyi csoportokat, működteti a nemzeti irodákat és nyilvántartásokat, felelős a pénzügyekért, a kiadványokért, a kutatásért, a nyilvánosságért és egyéb nemzeti Mensa ügyekért. 3. A nemzeti Mensa, jogainak és a tagsággal szembeni kötelezettségeinek változatlanul hagyásával, a Tanács jóváhagyásával feladatainak egy részét átruházhatja a nemzetközi irodára, illetve egy vagy több másik nemzeti Mensával együtt kölcsönös igazgatási és fejlesztési segítség céljából csoportot alakíthat. 4. Az alapszabály alkalmazásában nemzeti Mensa Bizottság a nemzeti Mensa igazgató testülete, függetlenül az elnevezésétől és az adott Mensa alapszabálya vagy szabályzatai szerinti szerveződésétől. B. A TELJES JOGÚ NEMZETI MENSA ELISMERÉSE A Tanács teljes jogú nemzeti Mensaként ismerhet el egy nemzeti Mensát abban az országban, ahol a közvetlen nemzetközi tagok: 1. az elismeréshez elegendő mértékű aktivitást értek el; 2. megalkották és elfogadták a működésüket szabályozó alapszabályt vagy szabályzatokat; 3. ezt az alapszabályt vagy szabályzatokat a Tanács rendelkezésére bocsátották, és jóváhagyást kaptak rájuk, mert megfeleltek a Tanács követelményeinek,; 4. vállalták, hogy az alapszabály vagy szabályzatok bármiféle módosítását a hatályba léptetést megelőzően a Tanács elé terjesztik jóváhagyásra; és 5. kielégítettek minden egyéb, a Tanács által hivatalosan kinyilvánított követelményt. B. IDEIGLENES NEMZETI MENSA ELISMERÉSE A Tanács ideiglenes nemzeti Mensaként ismerheti el ideiglenes jelleggel azt a nemzeti Mensát, amely a teljes elismeréshez szükséges követelmények többségét kielégíti. Az ideiglenes nemzeti Mensa tagjai közvetlen nemzetközi tagok maradnak. C. AZ ELISMERÉS VISSZAVONÁSA 1. A nemzeti Mensa elismerését a Tanács teljes és tisztességes vizsgálat után visszavonhatja vagy státuszát megváltoztathatja, ha a Tanács véleménye szerint a nemzeti Mensa a Mensához méltatlan tevékenységet folytat, jelentős mértékben nem teljesítette az ezen alapszabályban meghatározott kötelezettségeit, vagy az új tagok tesztelésében és felvételében szabálytalanságokat tűrt el. 2. Az a nemzeti Mensa, amelytől visszavonták az elismerést, többé nem használhatja saját megjelölésére a Mensa szót és nem rendelkezik az ezen alapszabály szerinti jogokkal. 3. Annak a nemzeti Mensának a tagjai, amelytől visszavonták az elismerést, a Tanács mérlegelése alapján közvetlen nemzetközi tagságot kaphatnak. 4. A Tanács, vagy a nemzetközi választott tisztségviselők többségének kérésére a nemzeti Mensának a Tanács rendelkezésére kell bocsátania azt a dokumentációt, amelyből megállapítható, hogy kielégíti a teljes jogú nemzeti Mensa vagy az ideiglenes nemzeti Mensa követelményeit. Ha a nemzeti Mensa nem elégíti ki a követelményeket vagy nem bocsátja rendelkezésre a kért dokumentációt, státusza megváltoztatható.

7 7 5. A teljes jogú nemzeti Mensa vagy az ideiglenes nemzeti Mensa elismerésének visszavonásához vagy a teljes jogú nemzeti Mensa státuszának ideiglenes nemzeti Mensa státuszra változtatásához a teljes tanácsi szavazatszám kétharmada szükséges. X. VÁLASZTÁSOK A. ELNÖK, NEMZETKÖZI ÜGYVEZETŐ ÉS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI IGAZGATÓ, KINCSTÁRNOK 1. A nevezett nemzetközi választott tisztségviselők megbízatása két évre szól. Megválasztásukhoz az szükséges, hogy megkapják a szavazatok többségét a választási időszakban, amely minden páratlan évben legkésőbb április 15-én kezdődik és május 31- ig tart. Megbízatásuk a választás utáni július 1-jével kezdődik. 2. A Tanács minden páros évben legkésőbb május 1-jén legalább hét tagú Választási Bizottságot nevez ki, amelynek nem lehet tagja a Tanács tagja vagy a következő Tanács tagságára jelölt személy, és kinevezi a Választási Bizottság elnökét. A Választási Bizottság felelős a választás lebonyolításáért, meghatározza a jelölések formáját és a jelölési eljárást, a megfelelő nyelveken előkészíti a szavazólapokat és írásos anyagokat, valamint hivatásos számvevőket, könyvelőket, ügyvédeket vagy hasonlóan független testületet választ ki a szavazatok fogadására, összeszámlálására és az eredmény hitelesítésére. Minden szavazólaphoz mellékelni kell legalább a szükséges szavazási útmutatást, mindegyik jelölt választási nyilatkozatát, és mindegyik jelölt válaszait azokra a kérdésekre, amelyeket a Tanács tehet fel minden jelöltnek vagy egy bizonyos tisztség minden jelöltjének. A fentiek maximális terjedelmét a Bizottság határozza meg és teszi közzé. 3. A Tanács a választási szabályokat legkésőbb a Választási Bizottság kinevezésének napjáig meghatározza. 4. A Bizottság legkésőbb a választást megelőző november 1-jéig felhívást tesz közzé a tagoknak, amelyben jelöléseket kér a nemzetközi elnök, a nemzetközi ügyvezető igazgató, a nemzetközi fejlesztési igazgató és a nemzetközi kincstárnok tisztségére, meghatározva a jelölések formáját, azt, hogy hová kell küldeni őket, és jelezve, hogy a Bizottságnak legkésőbb február 1-jéig meg kell kapnia a jelöléseket. 5. A jelölteknek rendes tagoknak kell lenniük. Jelölésük a következőképpen történik. a) A tagok egy vagy több tisztségre javasolhatnak jelöltet vagy jelöltcsoportot úgy, hogy a jelölt vagy jelöltek nevét benyújtják a Választási Bizottságnak, mellékelve a jelölési felterjesztéseket, amelyeket legalább 200 olyan tagnak alá kell írnia, akik a választást megelőző január 1-jén rendes tagnak számítottak. b) A nemzeti Mensa Bizottságok egy vagy több tisztségre javasolhatnak jelöltet vagy jelöltcsoportot úgy, hogy a jelölt vagy jelöltek nevét benyújtják a Választási Bizottságnak. c) Ezen túlmenően mindegyik jelöltnek írásban nyilatkoznia kell a Választási Bizottságnak, hogy elfogadja a jelölést egy meghatározott tisztségre. A felterjesztéseknek és az elfogadó nyilatkozatoknak a Választási Bizottság által előírt formát kell követniük. 6. Minden nemzeti Mensa köteles közzétenni a jelölési felhívásokat és megfelelő időben kiküldeni a szavazólapokat. A nemzeti Mensának nyilatkoznia kell a Választási Bizottságnak arról, hogy a jelölt rendes tag-e vagy sem. 7. Ha egy tisztségre csak egy érvényes jelölés érkezett, a Választási Bizottság a jelöltet megválasztottnak nyilvánítja. Ha egy tisztségre több érvényes jelölés érkezett, minden jelölt neve a szavazólapra kerül, feltéve, hogy abban az időpontban rendes tagok. 8. A szavazólapon az egyes tisztségekre jelöltek nevének sorrendjét a Bizottság sorsolással állapítja meg. A Bizottság a szavazólapon megjelöli a közösen induló jelölteket.

8 9. A szavazólapon szereplő minden jelölt vagy jelöltcsoport képviselőt küldhet a szavazatszámlálás megfigyelésére minden olyan helyre, ahol szavazatszámlálás történik. 10. A Választási Bizottság legkésőbb június 15-éig tájékoztatja a Tanácsot és valamennyi jelöltet a szavazás végleges eredményről. XI. A KISEBB NEMZETI MENSÁKAT KÉPVISELŐ NEMZETKÖZI IGAZGATÓ 1. A megbízatás időtartama két évre szól, minden páratlan év július 1-jétől a két év múlva következő június 30-áig. 2. A kisebb nemzeti Mensákat (KNM) képviselő nemzetközi igazgató Választási Bizottságát az összes olyan nemzeti Mensák nemzeti képviselői alkotják, amelyek a választási év február 1-jén négy vagy több szavazatra jogosultak. A KNM Választási Bizottság tagjai nem javasolhatnak jelöltet a kisebb nemzeti Mensákat képviselő nemzetközi igazgató tisztségére és nem szavazhatnak a választáson. 3. A Tanács azon tagjai, akik nem tagjai a KNM Választási Bizottságnak, február 1-jéig javasolhatnak jelölteket. Erre a tisztségre csak olyan nemzeti Mensa tagja választható meg, amely a választási év február 1-jén három vagy kevesebb szavazattal rendelkezik. 4. A KNM Választási Bizottság legkésőbb március 1-jéig előkészíti a valamennyi jelölt nevét véletlenszerű sorrendben tartalmazó szavazólapokat. Minden jelölt benyújthat a szavazólaphoz csatolandó életrajzot, választási nyilatkozatot, és a válaszait azokra a kérdésekre, amelyeket a Tanács tehet fel minden jelöltnek. Mindezek maximális terjedelmét a KNM Választási Bizottság határozza meg és teszi közzé. 5. Szavazásra jogosult a Tanács minden tagja a KNM Választási Bizottság tagjainak kivételével. 6. A szavazást május 31-éig kell lebonyolítani. XII.PÉNZÜGYEK A. FELHATALMAZÁS BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A Tanács a nemzetközi Mensa tevékenységét részben vagy egészben a nemzeti Mensákra kivetett befizetési kötelezettségből finanszírozhatja, ha 1. a befizetésekre legfeljebb évente kerül sor; 2. a befizetések alapja a Tanács által jóváhagyott költségvetés, és a bevételek és kiadások lényegében egyensúlyban vannak; 3. a befizetési kötelezettség, akár fejenkénti alapon, akár a bevétel hányadában, minden nemzeti Mensára egyformán érvényes. B. A BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÖVELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA A XI.A. bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettséget csak akkor lehet növelni, ha az erre vonatkozó indítvány igenlő szavazatot kap a világ Mensa tagságának együttesen legalább 51%-át kitevő tagsággal rendelkező nemzeti Mensák nemzeti képviselőitől. C. FELELŐSSÉGI KORLÁTOZÁS 1. A Mensa és a Mensa International Limited kizárólagosan felel a megfelelő kötelezettségeikért. A nemzeti Mensák és a közvetlen nemzetközi tagok csak a befizetési kötelezettségük, illetőleg tagdíjuk elmaradásának mértékéig tartoznak pénzügyi felelősséggel a Mensának és a Mensa International Limitednek, hacsak szerződés másként nem rendelkezik. 2. A nemzeti Mensa kötelezettségei kizárólag az adott nemzeti Mensát terhelik, nem pedig a Mensát, a Mensa International Limitedet vagy bármely más nemzeti Mensát. D. FIZETÉSI KORLÁTOZÁSOK A Tanács és a nemzeti Mensa Bizottságok tagjai a Mensától nem kapnak fizetséget, kivéve a

9 9 Mensa ügyek intézése során felmerült ésszerű költségek megtérítését. XIII.VEGYES RENDELKEZÉSEK A. IRÁNYADÓ JOG Ezt az alapszabályt az Amerikai Egyesült Államok New York államának törvényei szerint kell értelmezni. B. A KÖVETELMÉNYEK FÜGGETLENSÉGE Ha megállapításra kerül, hogy ezen alapszabály valamely követelménye egy bizonyos ország törvényei szerint érvénytelen vagy alkalmazhatatlan, ez nem érinti a többi követelmény hatályát vagy alkalmazhatóságát, sem pedig ennek az alapszabálynak a hatályát vagy alkalmazhatóságát más országokban. C. SZAVAZÁSI KÖVETELMÉNY A nemzetközi Mensa vagy a nemzeti Mensák által lebonyolított minden olyan választás és referendum, amelyben minden tag jogosult a szavazásra, postai úton vagy olyan más módszerrel történik, amely tartózkodási helyre való tekintet nélkül lehetővé teszi minden tag részvételét. Az ilyen választások és referendumok során a folyamat egyetlen szakaszában sem korlátozható a szavazás azokra, akik személyesen vannak jelen egy összejövetelen. D. A SZAVAZÁSOK LEBONYOLÍTÁSA A Mensán vagy a nemzeti Mensákon belül, illetőleg általuk lebonyolított minden választás vagy szavazás során: 1. a javaslattevőknek és az ellenzőknek ésszerű lehetőséget kell kapniuk álláspontjuk kifejtésére, és 2. a szavazólap nem tartalmazhat ajánlást arra, hogy miként szavazzanak. XIV.MÓDOSÍTÁS A. Ezen alapszabályt a teljes jogú nemzeti Mensák valamennyi tagja és a közvetlen nemzetközi tagok körében lebonyolított szavazás alapján lehet módosítani, ha azoknak a tagoknak, akiktől kitöltött szavazólap érkezett: 1. több mint a fele a módosítás mellett szavaz, és a módosítást a nemzeti Mensák legalább egyharmadában támogatják a szavazók; vagy 2. több mint kétharmada a módosítás mellett szavaz. B. Minden olyan módosítási javaslatot, amelyet a Tanács, vagy a világ Mensa tagságának 20%- át képviselő nemzeti Mensa Bizottság vagy Bizottságok terjesztenek elő, a Mensa valamennyi tagjára kiterjedő szavazásra kell bocsátani. C. A Tanács haladéktalanul intézkedik a szavazólapok szétküldése, összegyűjtése és összeszámlálása érdekében. Fordította: dr. Békés András A 2009-es módosításokat Jakobsen Petra fordította A fordítás célja a tartalmi ismertetés, jogi hatálya az angol nyelvű szövegnek van.

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely Alapítás 1. A Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban mint Kamara ) a 83/1990 Zb. számú, a polgári

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj szabályzata (Az Ügyrend 8. melléklete) 2012. 1 1. A nívódíj célja és odaítélése 1. A Magyar Hidrológiai Társaság 1979-től Vitális Sándor

Részletesebben

Elismerési szabályzat

Elismerési szabályzat Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Elismerési szabályzat A Személy-, Vagyonvédelmi és

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2009. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyőlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerő, szakszerő és biztonságos mőködése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

I. E L Ő Z M É N Y E K

I. E L Ő Z M É N Y E K 1 Működési Szabályzat Leválást Előkészítő Testület (LET) I. E L Ő Z M É N Y E K 1. A Balatonkeneséért Baráti Kör, Balatonkenesei Állatvédő Egyesület, Tátorján Nyugdíjas Klub, Balatonkenese és Környéke

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása 1. Általános rendelkezések: A bajnokságok kiírója és kiírásának alapja: A Budapesti Vízilabda Szövetség (BVLSZ), és alapja a

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

T/2921. számú. törvényjavaslat

T/2921. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2921. számú törvényjavaslat a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS Régiós igényekre válaszoló OKJ-s szakképzéseken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására Alkalmazottak,

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató HAVI FIX Jövedelemkiesés-biztosítás Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató Az ACE European Group Limited Magyarországi Fióktelepe a jelen Biztosítási Feltételek alapján arra vállal

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2013. január 1-jétől Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2013. január 1-jétől Tartalomjegyzék I. PREAMBULUM... 3 II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Alapelvek... 3 2. Az Általános Pályázati Feltételek hatálya... 4 3. Adatszolgáltatás,

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1065 BUDAPEST, Nagymező u. 46-48. Tel.: 374-92-00, Fax: 269-11-98 E-mail cím: info@mehib.hu Internet: www.mehib.hu FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben