Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete november 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi Bizottság Sorszám: III/ 1. Döntéshozatal módja: Tájékoztató: egyszerő szótöbbség Rendeletmódosítás: minısített többség, az SZMSZ 12. (4) bekezdés a) pontja alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete november 27-i ülésére Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 79. és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól megjelent 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 6-7. szerint Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint számolunk be. I. A III. negyedévi elıirányzat módosítása A évi költségvetést a képviselı-testület a 3/2008. (II. 15.) számú rendeletében EFt összegben fogadta el, majd a 29/2008. (VIII. 29.) számú rendeletében EFt összegre módosította. A III. negyedéves gazdálkodás alapján EFt elıirányzat módosítása vált szükségessé, így önkormányzatunk költségvetésének elıirányzatát EFt összegre javasoljuk módosítani. A szükséges EFt elıirányzat módosítást a tájékoztató 1/b. sz. mellékletében részletesen bemutatjuk. A módosítás összegébıl EFt a Polgármesteri Hivatal mőködési többletbevételébıl fedezett módosítás, az állami támogatás módosítása EFt. A felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl elıirányzat-módosítás EFt, a véglegesen átvett pénzeszközeink elıirányzat módosítása EFt, a támogatási kölcsönök visszatérülésébıl EFt. Az intézményeknek nyújtott önkormányzati és állami támogatás átadása miatt az elıírányzat módosítás összege EFt-tal csökkent. Az intézmények fenntartó által kezdeményezett elıirányzatának módosítása ( EFt) az alábbi jogcímeket tartalmazza: Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai támogatása (185 EFt) Prémium évek program kiadásai miatti átadott támogatás (1.878 EFt) évi bérpolitikai intézkedések támogatása (53 EFt) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (2007. évi pályázat évre áthúzódó része: EFt). Alapfokú mővészetoktatás támogatása (4.360 EFt) Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felkészítésének támogatása (930 EFt) Egyéb elıirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetésébıl (8.158 EFt) 1/6

2 Szociális foglalkoztatás támogatása (8.514 EFt) BKT kiegészítı normatíváinak átadása feladatbıvülés miatt (Muronytól, Kamuttól oktatási, nevelési feladatok átvétele: EFt) A Polgármesteri Hivatal összes elıirányzat-módosítási javaslata a fentiek alapján EFt Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi elıirányzat módosítási javaslata EFt. A Polgármesteri Hivatal III. negyedévi gazdálkodása alapján a kiemelt kiadási elıirányzatokon belül EFt, az intézmények esetében EFt összegő elıirányzat átcsoportosítást javasolunk. II. A kiemelt bevételi elıirányzatok teljesítése A évi költségvetésünk kiemelt bevételi elıirányzatainak teljesítését az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Az 1. sz. melléklet adatai alapján önkormányzati szintő költségvetési bevételeink teljesítése 82,08 %-os, mely függı bevételek nélkül (az elızı évi állami támogatás elszámolása miatt) 83,97 %. A függı bevételek nélkül a bevételi elıirányzat teljesítése az idıarányos összeget EFt-tal haladja meg. II. 1. Intézmények A július 1. nappal a Kistérségi Iskola feladatai bıvültek a muronyi és kamuti általános iskolai oktatással, a Kistérségi Óvoda feladatai bıvült a muronyi, kamuti és tarhosi óvodai neveléssel. A községi önkormányzatok közigazgatási területén mőködı oktatási és nevelési intézmények a békési intézmények tagintézményeként mőködnek. A feladatbıvüléssel összhangban a közoktatási normatívákat július 1-tıl Békés város igényli meg, a mőködési kiadások kiegészítéseként a községi önkormányzatok pénzeszközt adnak át az intézményeknek. Intézményeink bevételi elıirányzataikat 79,62 % -ra teljesítették, ez az érték függı bevételek nélkül 78,25 %. A mőködési bevételeik 80,50 %-ra, véglegesen átvett pénzeszközeik elıirányzata 86,84 %-ra teljesült, ebbıl az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet OEP-tıl véglegesen átvett pénzeszköze EFt, mely 81,56 %-os teljesítést jelent. A Kistérségi Iskola és a Kistérségi Óvoda gazdálkodásában itt jelenik meg a tagintézmények mőködési kiadásaihoz véglegesen átvett pénzeszközként a községi önkormányzatok kiegészítı támogatása. A felügyeleti szervtıl kapott támogatások elıirányzata 75,24 %-os, EFt-tal több az idıarányosnál (2007. év hasonló idıszakában ez a szám EFt volt). Az intézmények támogatása finanszírozási ütemtervük szerint történik. Intézményeink a 2007.évi jóváhagyott pénzmaradványukat a Kulturális Központ és részben önálló intézményei kivételével szeptember 30-ig felhasználták. II. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzata 84,71 %-ra teljesült, azonban függı bevételek nélkül a teljesítés aránya 90,10 %. A kiemelt bevételi elıirányzatok közül a mőködési bevétel 121,10 %-ra teljesült. A mőködési bevételek között kerül elszámolásra rövid és hosszúlejáratú bankbetétek jóváírt kamata, a devizakészlet forintra történı átváltásnak árfolyam nyeresége. A mőködési bevételek jelentıs túlteljesítésének oka még a Békés Megyei Vízmővektıl bérleti díjként (felújítási hányadból adódó) átutalt összeg. A Vízmővektıl származó bérleti díjbevételt, a kötvényforrás utáni bankbetétek jóváírt kamatát és a devizamőveletek árfolyamnyereségét elkülönítetett számlán kezeljük, így ezek a pénzösszegeket a mőködési költségek finanszírozására nem fordítjuk. Önkormányzati sajátos mőködési bevételeink elıirányzatának teljesítése 80,50 %-ban realizálódott. Ezen belül a következı táblázatokban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármőadó és a mezııri járulék teljesítésének alakulását. 2/6

3 Helyi adók Adónem Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesített befizetés (09.30.ig) Ezer Ft Eltérés az idıarányostól Kommunális adó Iparőzési adó Idegenforgalmi adó Összesen Átengedett és megosztott adóbevételek: Adónem Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesített befizetés (09.30.ig) Eltérés az idıarányostól Gépjármő adó Mezııri járulék Járulék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesített befizetés (09.30.ig) Eltérés az idıarányostól Mezııri járulék A táblázat adataiból látható, hogy a helyi adóbevételeink elıirányzata az idıarányoshoz viszonyítva túlteljesítést ( EFt) mutat, teljesítése mértéke 85,25 %. A gépjármőadóból befolyt bevétel EFt, a tervezett EFt elıirányzathoz viszonyítva a teljesítés mértéke 90,23 %. Tekintettel arra hogy a helyi adók és a gépjármőadó befizetésére elıírt határidı lejárt, az iparőzési adó feltöltési kötelezettség határideje pedig decemberi, ezért arra számítunk, hogy az elıirányzatok valószínőleg az iparőzési adónemnél fognak teljesülni. Az önkormányzat költségvetési támogatása, valamint az évközi pótelıirányzatok hatása miatt a normatív állami hozzájárulás 1/13 részének megfelelı finanszírozása 81,61 %-ra teljesült. Intézményeink finanszírozási ütemtervük alapján az önkormányzati támogatásuk módosított elıirányzatának 75,24 %-át vették igénybe. Tervezett felhalmozási bevételeink 44,95 %-ban realizálódtak. Tervezett felhalmozási bevételeink közül a nem lakáscélú ingatlanok közül csak a Sertéstelep értékestésének évre áthúzódó 250 EFt összegő üteme, valamint a tervezett jármőértékesítések tervezett EFt összegben valósult meg. A vagyonértékesítésbıl származó bevételekrıl teljes körően a évi zárszámadás alkalmával adunk számot. A véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzatának javasolt módosítása EFt. Ennek a részleteit a 1/b. sz. melléklet I. 4. pontjában mutattuk be. Az elıirányzat módosítást is figyelembe véve a véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt elıirányzata 85,44 %-ra teljesült. A támogatási kölcsönök visszatérüléseként tervezett EFt elıirányzatból EFt a kamatmentes és egyéb mőködési célú kölcsönökbıl folyt be, mely 86,74 %-os teljesítést jelent. A költségvetésben EFt fejlesztési hitel felvételét terveztünk. A közbeszerzési eljárás nyertesével a 150 MFt fejlesztési hitelkeret szerzıdést márciusában aláírtuk. A hitelkeretbıl szeptember 30-ig EFt lehívására került, fıként a Békést Mezıberénnyel összekötı kerékpárút elıfinanszírozása miatt. Gazdálkodásunkat a testület 3/6

4 döntése alapján ebben az évben is a folyószámlahitel segíti, melynek kerete EFt. A likvidhitel állományunk szeptember 30-án nem volt. A kiemelt elıirányzat EFt összegő teljesítése a fejlesztési hitel EFt összegő, valamint a likvid hitel felvétel június 30-i EFt összegő együttes forgalma adja. A Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványából I.-III. negyedévében EFt-ot vettünk igénybe. Az igénybevétel mértéke 97,75 %. A függı bevételekbıl a Polgármesteri Hivatalnál kimutatott EFt összeg nagyrészt az elızı évben átutalt, de ezt az évet érintı állami támogatás összege. III. Kiemelt kiadási elıirányzatok teljesítése: Önkormányzatunk kiemelt kiadási elıirányzatának teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati szintő kiadások teljesítése 73,19 %-os, melynek függı kiadások nélküli mértéke 72,08 %. A kiadási elıirányzatok teljesítése önkormányzati szinten az idıarányos érték alatti, ennek okait a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítésénél, a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. III. 1. Intézmények Intézményeink kiadási elıirányzata átlagosan 75,61 %-ban realizálódott. A testület által engedélyezett 853 fıbıl a tényleges létszám 868 fı, ebbıl fıfoglalkozású munkavállaló 736 fı, a részmunkaidıs 132 fı volt. Az intézményfenntartó társulás közoktatási feladatokkal történı kibıvülése miatt a testület több alkalommal is növelte az önkormányzati létszámkeretet, amely a fentieknek megfelelı létszámot eredményezte. Az intézmények a személyi juttatások elıirányzatát 74,52 %-ra, a munkaadói járulékok elıirányzatát 73,57 %-ra teljesítették. A személyi juttatások elıirányzatát Kistérségi Általános Iskola 76,68 %-ra a Kistérségi Óvoda 74,07 %-ra teljesítette. A Rendelıintézet személyi jellegő juttatásokra az elıirányzat 71,73 %,-át a Szociális Szolgáltató Központ 71,85 %-át fordította. A közmővelıdési ágazat intézményeiben a Kulturális Központ 72,27 %-ot, a Könyvtár 69,21 %-ot, a Múzeum 74,81 %-ot használt fel a személyi juttatások elıirányzatából. A dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát az intézmények 72,09 %-ban használták fel, ezen belül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet a dologi elıirányzatának felhasználása 63,09 %-os, a Szociális Szolgáltató Központté 78,52 %-os. A dologi kiadások elıirányzatát a Kistérségi Iskola 74,14 %-ban a Kistérségi Óvoda 74,93 %-ban, a Kulturális Központ 96,40 %-ban használta fel. A Kulturális Központ a dologi kiadások túlteljesítését a színházi és nyári táborok többletkiadásival valamint a BÉTAZEN elıadómővészeinek számlaellenében történı kifizetésével indokolta (melyre elıirányzatot nem csoportosított át). A dologi kiadások általában kedvezı teljesítése miatt arra számítunk, hogy intézményeinknek nem lesz szükségük pótelıirányzat igénylésére az energiaárak évi növekedés miatt. Szociális ellátások és egyéb juttatások kiemelt elıirányzatánál a tankönyvtámogatás összege jelenik meg, mely eddig 32,65 %-ban került felhasználásra. Intézményeink felhalmozási kiadásai 100 %-ban teljesültek, megvalósult felhalmozási kiadásaikat részletesen a 4. sz. melléklet B rész II.-VIII. pontjai tartalmazzák. Kiegyenlítı, függı és átfutó kiadásaik ( EFt) többségében a nettó munkabérekkel kapcsolatos elszámolásokat tartalmazzák. A Szociális Szolgáltató Központ feladatköre bıvült a szociális étkeztetés intézményfenntartó társulási formában történı ellátásával Tarhos községben július 1-tıl. A feladatnövekedése nem igényelt létszámbıvülést. A szociális étkeztetés kiadásait az igényelt normatíva fedezi. 4/6

5 III. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatás, valamint testületi igazgatási szervek tevékenysége (gyámügy) szakfeladatán ténylegesen foglalkoztatott létszám együttesen 74 fı. A Belvíz- és szennyvízelvezetés, a Közhasznú, közcélú foglalkoztatás szakfeladatokon foglalkoztatottak átlaglétszáma 115 fı 24 fıvel növekedett a I. féléves beszámoló óta. A Polgármesteri Hivatal összes szakfeladatán a beszámolási idıszakban az átlaglétszám 211 fı, melybıl 115 fı a közhasznú, közcélú foglalkoztatott. A közhasznú, közcélú foglalkoztatottak létszámának növekedése a fıfoglalkoztatásban és részmunkaidıs foglalkoztatásban alkalmazott létszám arányának változása (a részmunkaidısök javára) miatt következett be. A Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai 70,61 %-ban teljesültek. A személyi juttatások elıirányzatából EFt felhasználásra került, így a teljesítés mértéke 73,53 %. A munkaadói járulékok elıirányzata az adóköteles személyi juttatások és az ápolási díjak járulékterhei függvényében 69,88 %-os felhasználást mutat. Dologi kiadások elıirányzatának 74,84 %-ban történı felhasználása megfelelı, az alulteljesítés oka többek között, hogy a belvíz és szennyvíz elvezetés szakfeladaton 33,44 %-ban teljesült a készletbeszerzésekre és szolgáltatások igénybevételére tervezett összeg. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások elıirányzatának felhasználása 88,86 %. Civil- és sportszervezetek számára mőködésük zavartalan biztosítására, kérésükre, az idıarányosnál magasabb összegő támogatást biztosítottunk éves keretük mértékéig. Szociális pénzeszközeinknél túlteljesítés mutatkozik a rendszeres gyermekvédelmi támogatások (85,98 %), a munkanélküli ellátások (87,36 %) és az eseti pénzbeli szociális ellátások (83,80 %) szakfeladatokon. A rendszeres szociális pénzbeli ellátás felhasználása az elıirányzatból 60,58 %, az eseti gyermekvédelmi pénzbeli szociális ellátások 46,76 %. A teljesítés részleteit is bemutató számítások szükségesek a jogcímek tételes felhasználásának megállapítására. Az ágazat (5 szakfeladat) tényleges és összes felhasználása EFt, a bruttó EFt összegő módosított elıirányzattal szemben (77,96 %). Felhalmozási kiadásaink elıirányzatát 94,90 %-ra teljesítettük, ennek részleteit a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. A melléklet A részében található költségvetésben tervezett és megvalósult beruházások tejesítésének aránya 33,93 %. Az elızetes tervekkel ellentétben a tanuszoda beruházási kiadásaira a EFt helyett évben várhatóan a tervezési és egyéb költségek merülnek fel. A melléklet B részében a költségvetésben nem tervezett, de megvalósult beruházásokra EFt-ot költöttünk. A nem tervezett, de megvalósult beruházási kiadások közül jelentısebbek: A Rákóczi u. 24. sz (8.004), a Kırösi Csoma. S. u. 16. sz. ingatlan megvásárlása ( EFt), A Teleky u. szennyvízcsatorna kiváltása (9.834 EFt), Önkormányzati szavazó rendszer kiépítése (3.267 EFt), Belvízprogram pályázathoz tervek, tanulmányok készítése (6.106 EFt), Járóbeteg Ellátó Központ kialakításához pályázat elkészítése (4.429 EFt), Pályázatokhoz elızetes akcióterv készítése (3.360 EFt), Antiszegregációs terv készítése (4.200 EFt), Bölcsödei pályázat elkészítése (2.096 EFt), A Békést Mezıberénnyel összekötı kerékpár út elıfinanszírozásának I. üteme. A tervezetten felül felhalmozási célra EFt-ot adtunk át (a 4. sz. melléklet D része), ebbıl elıirányzat nélküli teljesítés a Kistérségi Társulásnak nyújtott kölcsön EFt összegben, a testület döntése alapján. 5/6

6 Az önkormányzat évi költségvetésében tartalékokra EFt-ot különítettünk el, módosított elıirányzata EFt. A tartalékok változásának részleteit az 5. sz. melléklet tartalmazza. Az 5. sz. mellékletben a módosított elıirányzat csökkenése az adott elıirányzat a végleges és ténylegesen felmerülı kiadási jogcímekhez történı átcsoportosítását jelenti. A hitel visszafizetés EFt összegő elıirányzata a évi szennyvízberuházás éves üteme. Az elıirányzatból EFt törlesztésére december 31-ig sor kerül. A jelenlegi teljesítési adat EFt összegben a technikailag a június 30-án meglévı likvid hitel állomány egyösszegő törlesztését jelenti. Kiegyenlítı, függı és átfutó kiadásaink között EFt) a nem végleges kiadások mellett nagyrészt a nettó munkabérrel kapcsolatos elszámolások pénzforgalmi egyenlegét mutattuk ki. A 6. sz. és a 6/A. sz. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat évi bevételi és kiadási elıirányzat-felhasználási ütemtervét kiemelt elıirányzatonkénti és havi bontásban. Tisztelt Képviselı-testület! Összefoglalva Békés Város Önkormányzata költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítését, megállapítható, hogy az elvárásoknak megfelelıen alakult. Felhalmozási és tıkejellegő bevételeink alulteljesítésének tapasztalatait a évi költségvetés készítésekor figyelembe kell venni. A mőködési kiadások teljesítése teljes mértékben megfelel az elvárásoknak. Az elıterjesztésbıl megállapítható, hogy a évben kibocsátott 2 MrdFt összegő kötvény jelentısen növelte az önkormányzat mőködési bevételeinek pénzforgalmát. Ugyanakkor a testület döntésével szinkronban nem került felhasználásra (átvezetésre) a költségvetési gazdálkodás számára a kamat bevételek és az árfolyam nyereségek összege, csak olyan mértékben, amilyen mértékben arra a testület felhatalmazást adott. A költségvetési év jelentıs szervezeti változása a közoktatási feladatok bıvítése Murony, Kamut és Tarhos községekkel intézményfenntartó társulásban. Határozati javaslat: Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl készített beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı: Felelıs: azonnal Izsó Gábor polgármester B é k é s, november 17. Izsó Gábor... polgármester Jogi ellenjegyzı... Pénzügyi ellenjegyzı 6/6

7 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK../2008. (XI. 28.) r e n d e l e t e A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL SZÓLÓ 3/2008. (II. 15.) számú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. -ában, valamint az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 15.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fı összege: EFt Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: EFt (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ebbıl: helyi adók átengedett központi adók bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása ebbıl: normatív támogatások központosított elıirányzatok normatív kötött felhasználású támogatások fejlesztési célú támogatások egyéb központi támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ebbıl: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Támogatásértékő bevétel

8 ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : OEP-tıl átvett pénzeszköz támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök ebbıl: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl garancia és kezességvállalás visszatérülése mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek ebbıl: felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek ebbıl: elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Máskép(p) módszertani megújulás c. (HEFOP pályázat) EFt Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és formációs rendszerének építéséhez Békés megyében c. (HEFOP pályázat) EFt Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra c. (HEFOP pályázat) EFt Bevételek összesen: EFt A rendelet 2. -a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak fı összege: EFt Ebbıl: Fejlesztési céltartalék elıirányzata EFt Mőködési céltartalék elıirányzata EFt Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: EFt (1) Az önkormányzat évi kiemelt kiadási elıirányzatai (): 2

9 1. Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Hiteltörlesztés, visszafizetés (2) Az önkormányzat évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Máskép(p) módszertani megújulás c. (HEFOP pályázat) EFt Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és formációs rendszerének építéséhez Békés megyében c. (HEFOP pályázat) EFt Kiadások összesen: EFt (3) A kiemelt kiadási elıirányzatok intézményenkénti részletezését és tervezett létszámkeretét 853 fı összlétszámnak megfelelıen a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselı-testület.. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat tartalék elıirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (7) A rendelet 6. sz. melléklete az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. A rendelet (8)-(13) bekezdései változatlanul maradnak. A rendelet 3. -a az alábbiak szerint módosul: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege EFt. A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány

10 A rendelet 4. -a az alábbiak szerint módosul: 4. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Személyi jellegő kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok Pénzeszköz átadások 20 A rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege EFt. A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 167 A rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Személyi jellegő kiadások 3 2. Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások Tartalék 85 A rendelet 7. -a az alábbiak szerint módosul: A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege EFt. A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány

11 A rendelet 8. -a az alábbiak szerint módosul: 8. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Személyi jellegő kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok 252 A rendelet 9. -a az alábbiak szerint módosul: A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege1.342 EFt. A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 638 A rendelet 10. -a az alábbiak szerint módosul: A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalék Pénzeszköz átadások E rendelet december 1. napján lép hatályba. B é k é s, november 18. Izsó Gábor sk. polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. jegyzı A rendelet kihirdetésre került: november 28-án Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 5

12 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete./1. számú melléklet Békés Város Önkormányzata I-III. negyedévi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatások E M T E M T E M T E M T Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

13 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete./1. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata I-III. negyedévi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Felhalmozási (értékpapír) bevételek Támogatásértékő és véglegesen átvett pénzeszközök E M T E M T E M T E M T Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

14 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete./1. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata I-III. negyedévi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen % E M T E M T E M T , Szociális Szolgáltató Központ ,16 2 Kistérségi Iskola ,90 3 Kistérségi Óvoda ,97 4 Kulturális Központ , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár ,02 Intézmények összesen: ,62 5 Polgármesteri Hivatal ,71 Mindösszesen: ,08

15 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete 1/b. sz. melléklet Elıirányzat módosítás feladatonkénti bontásban III. negyedév I. félévi módosított elıirányzat: I. Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatának módosítása: 1.) Intézményi mőködési bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: - Vízmővek Zrt. bérleti díj bevételébıl jóváhagyott feladatokra (232/2008.V.29. sz. határozat) Kamattöbblet bevételébıl pályázati céljutalom és járulékaira (392/IX.30. sz. határozat) Biztosító kártérítési bevételébıl karbantartási feladatokra Kiszámlázott ÁFA bevételekbıl ÁFA befizetésekre Ady utcai parkolóhely építése hozzájárulásból ) Állami támogatás fedezetével elıirányzat módosítás összesen: - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kereset-kiegészítésének támogatása Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program) évi bérpolitikai intézkedések kiegészítı támogatása év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésének támogatása Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (2007. évi III. ütemő pályázat évi - kifizetése) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok II. félévi feladatalapú támogatása Alapfokú mővészetoktatás támogatása Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai támogatása Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felkészítésének támogatása Elırehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkezı, önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselık felmentéséhez kapcsolódó kifizetések támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása ) Felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: - Kırösi Cs. S. u. 16. sz. ingatlan vételára (326/200.(VII.31.) sz. határozat) ) Véglegesen átvett pénzeszközökbıl elıirányzat módosítás összesen: - Szociális foglalkoztatás támogatására Békési Kistérségi Társulás kiegészítı normatíváinak támogatása feladat bıvülés miatt (Muronytól, Kamuttól oktatási, nevelési feladatok átvétele) Békési Férfi Kézilabda KFT. támogatására (385/2008.(IX.30.) sz. határozat) Közhasznú foglalkoztatás támogatására (Hivatali Étkezde) Otthonteremtési támogatásra Városi jegyzı által mőködtetett szakértıi bizottság támogatására Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 29 - Mezıberényi Önkormányzat hozzájárulása kerékpárút építéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatására (parlagfő mentesítési munkák) Madzagfalvi Napok rendezvényeinek támogatására 60 - Érettségi vizsgával kapcsolatos feladatok támogatására Kezességvállalásból származó pénzeszköz átadásra (szennyvízberuházás miatt - Lakáskasszának) 40 5.) Támogatási kölcsönök visszatérülésébıl elıirányzat módosítás összesen: - Lakosságnak nyújtott támogatási kölcsöntérülésbıl kölcsönnyújtásra (szociális feladatok) ) Önkormányzati és állami támogatásból elıirányzat módosítás intézményeknek összesen:

16 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete 1/b. sz. melléklet folytatása 7.) Kiemelt kiadási elıirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen: - személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokra dologi kiadásokra tartósan adott kölcsönökre felhalmozási kiadásokból pénzeszköz átadások, egyéb támogatásokból tartalékokból I. Polgármesteri Hivatal összesen: - személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokra dologi kiadásokra pénzeszköz átadásokra, egyéb támogatásokra szociális ellátások és egyéb juttatásokra felhalmozási kiadásokra tartalékokból II. Intézmények bevételi elıirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: személyi jellegő kiadásokra munkaadót terhelı járulékokra 57 - dologi és egyéb folyó kiadásokra ) Szociális Szolgáltató Központ - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: személyi jellegő kiadásokra munkaadót terhelı járulékokra 59 3.) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: ) Óvoda - dologi és egyéb folyó kiadásokra Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: személyi jellegő kiadásokra munkaadót terhelı járulékokra ) Jantyik Mátyás Múzeum - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: ) Könyvtár - személyi jellegő kiadásokra munkaadót terhelı járulékokra 19 - dologi és egyéb folyó kiadásokra felhalmozási kiadásokra Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: 35 - személyi jellegő kiadásokra 20 - munkaadót terhelı járulékokra 7 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 8

17 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete 1/b. sz. melléklet folytatása Intézmények kiemelt kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítása a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet - dologi és egyéb folyó kiadásokból felhalmozási kiadásokra 193 b.) Szociális Szolgáltató Központ - dologi és egyéb folyó kiadásokból pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra 84 - felhalmozási kiadásokra c) Kistérségi Óvoda - személyi jellegő kiadásokból dologi és egyéb folyó kiadásokra Intézmények kiemelt kiadási elıirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen: ebbıl: - személyi jellegő kiadásokból Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi elıirányzat módosításai összesen: II. Intézmények összesen (1 +7): Mindösszesen: I. +. II. - dologi és egyéb folyó kiadásokból - pénzeszköz átadásokra és egyéb támogatásokra - felhalmozási kiadásokra 7.) Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra elıirányzat módosítás összesen: I-III negyedévi módosított elıirányzat mindösszesen:

18 ./2008. (XI.28.) sz. rendelet 2 sz. melléklete./2. számú melléklet Békés Város Önkormányzata I-III. negyedévi kiemelt kiadásai Cím szám Alcím szám Megnevezés ezer Ft -ban Fıfogl. Részfogl. Összesen Fıfogl. Részfogl. Összesen E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal * Mindösszesen: * ebbıl 115 fı közhasznú és közcélú foglalkoztatott Módosított terv Létszámkeret (Átlaglétszám / fı ) Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok

19 ./2008. (XI.28.) sz. rendelet 2 sz. melléklete./2. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata I-III. negyedévi kiemelt kiadásai Cím szám Alcím szám Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások ezer Ft -ban Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

20 ./2008. (XI.28.) sz. rendelet 2 sz. melléklete./2. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata I-III. negyedévi kiemelt kiadásai ezer Ft -ban Cím szám Alcím szám Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény ,94 és Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ ,14 2 Kistérségi Iskola ,58 3 Kistérségi Óvoda ,78 4 Kulturális Központ , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár ,81 Intézmények összesen: ,61 5 Polgármesteri Hivatal ,61 Mindösszesen: ,19 %

21 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet Békés Város Polgármesteri Hivatala I-III. negyedévi kiadási elıirányzata Megnevezés Módosított terv Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) Fıfogl. Részf. Össz. Fıfogl. Részf. Össz. E M T E M T Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz. 7 Üdültetés Munkahelyi vendéglátás Utak, hidak üzemeltetése és fenntart. 38 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn. 35 Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önk. tev Települési vízellátás és vízm.véd. Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat Város - községgazd. szolg Közvilágítási feladatok Egészségnevelési feladatok Oktatási célok és feladatok Háziorvosi szolgálat

22 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Fıfogl. Részfogl. Össz. Fıfogl. Részfogl. Össz. E M T E M T Állategészségügyi feladatok Rendsz. gyermekvédelmi támogatás Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés 5 Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése Máshová nem sorolt sporttev. Máshová nem sorolt kult.tev. 55 TÜSZSZI Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal * Területi igazgatási szervek tevékenysége Országgyőlési képviselı választás Egészségügyi ellátás egyéb feladatok Finanszírozási mőveletek elszámolása Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Megnevezés Módosított terv Tény Kiadási elıirányzatok összesen: * ebbıl közhasznú foglalkoztatott 46 fı, közcélú foglalkoztatott 69 fı Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok

23 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Békés Város Polgármesteri Hivatala I-III. negyedévi kiadási elıirányzata Megnevezés Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz Üdültetés Munkahelyi vendéglátás Utak, hidak üzemeltetése és fenntart Saját,vagy bérelt ingatlan haszn Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önk. tev Települési vízellátás és vízm.véd Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat Város - községgazd. szolg Közvilágítási feladatok Egészségnevelési feladatok Oktatási célok és feladatok Háziorvosi szolgálat Felhalmozási kiadások, támogatások Pénzeszköz átadások, egyéb Szociális ellátások és egyéb Dologi és egyéb folyó kiadások és pénzügyi befektetések támogatások juttatások (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T

24 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Megnevezés Állategészségügyi feladatok Rendsz. gyermekvédelmi támogatás Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát Belvíz - szennyvíz elvezetés Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése Máshová nem sorolt sporttev Máshová nem sorolt kult.tev TÜSZSZI Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal Területi igazgatási szervek tevékenysége Országgyőlési képviselı választás Egészségügyi ellátás egyéb feladatok Finanszírozási mőveletek elszámolása Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések Pénzeszköz átadások, egyéb Szociális ellátások és egyéb Dologi és egyéb folyó kiadások támogatások juttatások (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T Kiadási elıirányzatok összesen:

25 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Békés Város Polgármesteri Hivatala I-III. negyedévi kiadási elıirányzata Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T % Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) ,06 Könyv és zenemőkiadás ,76 Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása ,34 Épület fenntart. és korsz ,92 Üdültetés ,20 Munkahelyi vendéglátás ,32 Utak, hidak üzemeltetése és fenntart ,86 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn ,06 Önkormányzati igazgatás ,65 Helyi kisebbségi önk. tev ,41 Települési vízellátás és vízm.véd ,39 Polgári védelmi tevékenység ,07 Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat ,13 Város - községgazd. szolg ,32 Közvilágítási feladatok ,49 Egészségnevelési feladatok ,02 Oktatási célok és feladatok ,58 Háziorvosi szolgálat ,25

26 ./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Megnevezés E M T E M T E M T E M T Állategészségügyi feladatok ,38 Rendsz. gyermekvédelmi támogatás ,98 Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás ,34 Munkanélküli ellátások ,36 Eseti pénzbeni szoc.ellátások ,80 Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát ,76 Belvíz - szennyvíz elvezetés ,79 Köztisztasági szolgáltatás ,46 Sportint. sportlét.mőködtetése ,24 Máshová nem sorolt sporttev ,75 Máshová nem sorolt kult.tev ,66 TÜSZSZI ,96 Fürdı és strand szolgáltatás ,59 Közhasznú, közcélú foglal ,15 Területi igazgatási szervek tevékenysége Tatalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ,00 Országgyőlési képviselı választás ,64 Egészségügyi ellátás egyéb feladatok ,73 Finanszírozási mőveletek elszámolása Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen: ,61 %

27 ./2008. XI.28.) sz. rendelet 4. sz. melléklete 4. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata I-III. negyedévi felhalmozási elıirányzata feladatonkénti bontásban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Malom utcai buszváró építése Lakossági útalapok építése Hulladéklerakó depónia miatt területrendezés Városháza tetıfelújítása Galéria felújításának befejezése I. Áthúzódó feladatok összesen (1+ 5): II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal fénymásolók beszerzése Piaci járda építése Inkubátorház átalakítás tervezési költsége Civilházban klíma berendezés beszerzése II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+ 5): III. Pályázatos beruházások 1. Békés-Mezıberény kerékpárút építéssel kapcs. földterület vásárlás Békés-Mezıberény kerékpárút építés miatt földmérés (kisajátítással kapcsolatosan) Békés-Murony kerékpárút építés évi üteme Békés-Mezıberény kerékpárút pályázat saját erı Békés-Mezıberény kerékpárút pályázat sikerdíja Városi utak aszfaltozása (TEKI pályázat évi üteme) TEKI támogatás kezelési költsége Kishajó kikötı (mőv. ág kivonás, vázrajz készítés) Tanuszoda építés évi üteme III. Pályázatos beruházások összesen (1.+ 9): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Kamatmentes kölcsönre Helyi értékek védelmére IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+2.): A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen (I.+II.+III.+IV.): B. I. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: ebbıl: 1. Békés m.-i belvízprogram pályázathoz tervek, tanulmányok készítése Erzsébet ligeti hídnál földrészlet megosztás Csókhídnál földrészlet megosztás Kistérségi komplex Járóbeteg Ellátó Központ kialakítása (pályázat) Dánfoki szálloda gázbekötési munkái Öntıszerszám készítés kerékpártárolók építéséhez Fedett autóbuszvárók építése pályázathoz tervkészítés Rendezési Terv módosítása Rákóczi u. 24. sz. épület vásárlása Oncsai szennyvízelvezetés kiépítése pályázathoz terv készítés Dánfoki szabadstrand pályázathoz terv készítés Békés - Békéscsaba kerékpárút építés (pályázat) Dánfoki útépítés (pályázat) Bútor vásárlás db Yamaha motor vásárlás (pályázat) Dánfoki Ifjúsági Táborba berendezés vásárlás (asztal és eszközfertıtlenítı) Elızetes akció terv készítés Erzsébet ligeti hídnál közvilágítás kiépítése Anti-szegregációs Terv készítés Szarvasi u. 42. sz. és Farkas Gy. u. 4. sz. ingatlanok szennyvízbekötési terve 60 60

28 ./2008. XI.28.) sz. rendelet 4. sz. melléklete 4. sz. melléklet folytatása ÁFA-val 21. Malomasszonykerti telkek vásárlása Riasztórendszer telepítése Kırösi Cs. S. u. 16. sz. épület vételára Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése (pályázat) Csabai u. - Cseresznye u. kerékpárút terv (pályázat) Rákóczi úti kerékpárút felújításának terve (pályázat) Képviselı-testületi szavazórendszer kiépítése Ady u. parkoló építése Malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének építése (pályázat) Teleky u. szennyvízcsatorna kiváltása Szintezımőszer beszerzése Krisztina zugi út burkolatának megerısítése (pályázat) Piac tér parkolóhelyeinek bıvítése (pályázat) Szociális Szolg. Központ Jantyik u. 1. sz. alatti épületének felújítása (pályázat) sz. fıút j. út becsatlakozásánál körforg. csomópont kialakítása (pályázat) Békés - Mezıberény kerékpárút építés II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet összesen: ebbıl: 37. Vérnyomásmérı és EKG monitor Szemészeti ultrahang Fagyasztótoll EKG készülék Digitális mérleg Kémiai automata Pulzoximéter db klíma beszerzése Splitklíma beszerzése III. Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebbıl: 46. Laptop beszerzése IV. Kistérségi Iskola összesen: ebbıl: db fénymásológép beszerzése V. Kistérségi Óvoda összesen: ebbıl: 48. Hintaállvány db rugós ló beszerzése VI. Kulturális Központ összesen: ebbıl: 50. Laptop beszerzése VII. Jantyik Mátyás Múzeum összesen: ebbıl: 51. Számítógép beszerzése VIII. Könyvtár összesen: ebbıl: 52. Szoftver beszerzése B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I.+...VIII.): C. I. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebbıl: 1. III. számú Idısek Klubja tetıszerkezet felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: Épületkorszerősítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában (pályázat) 3 3. Orvosi Rendelıben kazáncsere Sas utca burkolatfelújítás (pályázat) Játszótér építés engedélyterv készítés Korcsolyapálya útburkolat felújítási terv 36 C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen (1+ 6): D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentı befektetések összesen (1+ 9.): ebbıl: Polgármesteri Hivatal 1. Lakossági közmőfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás Munkáltatói kölcsönnyújtás Békési Kistérségi Társulásnak kölcsönnyújtás Békési Ferment KFT. alapítással kapcsolatos törzstıke Körösök Völgye Nonprofit KFT. üzletrész tulajdoni hányad Tartósan adott kölcsönök (Vállalkozói alapból) Békési Férfi Kézilabda KFT.törzstıke emelése évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása Felhalmozási elıirányzatok mindösszesen: A+B+C+D

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányi rendelet az Önkormány költségvetésének végrehajtásáról 1 Orosháza Város Önkormány Képvistestülete az önkormányokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-6/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010.

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Témafelelős: Pipicz Anita Véleményező Bizottság: minden bizottság Ikt.szám: 21 /2010. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK RENDELET Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 6/2002. (10. 01.) Ör. számú rendelete Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 2002. évi költségvetésérõl szóló 25/2001. (12. 17.) Ör. sz. rendeletének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről Polgármesteri Hivatal 6423 Kelebia Ady E. u. 114. Törzsszám: 339236 Szektor: 1254 Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről 1/7 I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben