10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:"

Átírás

1 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés adatok e Ft-ban Teljesítés %- a 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok, talajterhelési díj Önkormányzatok sajátos bevételei 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatások Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Kötbér egyéb kártérítés, visszatérülések Egyéb sajátos bevételek II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Önkormányzatok mőködésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Központosított elıirányzatok Címzett és céltámogatások 5.7. Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Sajátos felhalmozási és tıkebevételek Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 8.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Eu költségvetésbıl 8.3. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 8.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel Eu költségvetésbıl 8.6. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele

2 1. számú melléklet - 2. oldal Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. X. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) sz. táblázat K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés adatok e Ft-ban Teljesítés %- a 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 3. III. Kölcsön IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. VII. Függı, átfutó, kiegyenlító kiadások

3 1. számú melléklet - 3. oldal 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE adatok e Ft-ban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat adatok e Ft-ban 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) bıl: Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) bıl: Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor)

4 2. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek mőködési célú bevételei és kiadásai mérlege Sorszám Megnevezés Bevételek Kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadókat terhelı járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Támogatások Támogatásértékő bevételek Pénzeszközátadások EU támogatás Szociálpolitikai juttatások Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú tartalékok Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Elızı évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 10 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Teljesítés Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

5 3. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlege Sorszám Megnevezés Bevételek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Sajátos felhalmozási és tıkebevételek Felújítások Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai Központosított elıirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulással megv. progr., projektek kiadásai Teljesítés Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzati kölcsön Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 801 Felhalmozási célú tartalékok EU-s támogatásból származó forrás 11. Önkormányzati és munkáltatói kölcsön visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 18. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 20. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) Kiadások 24. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

6 a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Községi Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4. számú melléklet Sorszám (7= ) Évek Összesen MEGNEVEZÉS ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG Megjegyzés: Az önkormányzatnak ilyen jellegő kötelezettsége évben nem volt. Ezer forintban

7 5. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Községi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban Sorszám elıirányzat elıirányzat Eredeti Módosított Bevételi jogcímek Teljesítés Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékő jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésbıl, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

8 6. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Ezer forintban Fejlesztés várható kiadása ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

9 7. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata általános mőködésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenként Jogcím Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat A helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen ebbıl : - a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok közvilágítás fenntartásának támogatása köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása közutak fenntartásának támogatása beszámítás összege Egyéb önkormányzati kötelezı feladatok támogatása A helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása összesen: A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása óvodapedagógusok elismert létszáma alapján óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma alapján évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma alapján óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma alapján óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása összesen Óvodamőködtetési támogatás évben 8 hónapra Gyermekek teljes idejő óvodai nevelésére szervezett csoport évben 4 hónapra Gyermekek teljes idejő óvodai nevelésére szervezett csoport Óvodamőködtetési támogatás összesen: Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 2013 évben A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Tanyagondnoki szolgáltatás A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közmővelıdési feladatokhoz A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Támogatások mindösszesen: Megjegyzés: A kurtaxa kiegészítés nem a normatívák részét képezi.

10 7. számú melléklet Adatok Ft-ban Teljesítés

11 8. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási kiadásai célonként Ezer forintban Beruházás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Imremajori ivóvízhálózat Településrendezési terv Úttörı utcai csapadékvíz elvezetés Imremajor szennyvíztervezés Partvédelem tervdokumentáció 3.részlet Buszváró építése Fenyves-alsói járdaépítés+parkoló kialakítás Géza park virágágyás Járdaépítés (Vörösmarty, Fenyvesi utca) Járdaépítés ( Fenyvesi u.43.) Térfigyelı rendszer kiépítése Tehergépjármő beszerzés Főnyíró kistraktor beszerzés Traktor Pótkocsi Központi strand 2.szakasz partvédelem Kölcsey és Vas Gereben u.felújítása Strandokon játszóterek cseréje Projektor beszerzés+kamera Csalogány strand-röplabdapálya Strandi zuhanyzók cseréje Pozsonyi strand út Mőfüves futballpálya MLSZ pályázat Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálás EPER Pénzügyi szoftver licenszdíj Főnyírógép beszerzése Játszótér építés LEADER Notebook beszerzés BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: Felújítás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Községháza irodák padlóburkolat cseréje Községháza nagyterem bejárat lépcsı Pénzügy fürdı felújítása Konyha kiadóablak felújítás Szolgálati lakások felújítása Ravatalozó felújítás Partvédmő felújítás Polgármesteri Hivatal tetıfelújítás Egészségház energiaracionalizálás Óvodai vizesblokk felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

12 9. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata által adott közvetlen és közvetett támogatások, valamint az átadott pénzeszközök Közvetlen támogatások (ezer Ft) Támogatás megnevezése esetek száma nyújtott támogatás összege Munka-és Tőzvédelmi Társulás Bölcsıde hj Hulladékgazdálkodási Társulás Alapszolgáltatási Központ Közvetlen támogatások összesen Közvetett támogatások (ezer Ft) Támogatás megnevezése esetek száma nyújtott támogatás összege Önkormányzati kölcsönök elengedése 0 0 Intézményi térítési díjak 0 0 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség - Turisztikai Egyesület (térítésmentes helyiség szolgáltatás) Ezüstfenyı Nyugdíjas Egyesület (térítésmentes helyiség szolg.) Adóelengedés méltányosságból -építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparőzési adó 0 0 -gépjármőadó pótlékok Közvetett támogatások összesen Átadott pénzeszközök (ezer Ft) Támogatás megnevezése esetek száma nyújtott támogatás összege Mőködési célra Civil szervezetek támogatása Balatoni Szövetség TÖOSZ 1 45 BURSA Natúrpark 1 28 Balaton Fejlesztési Tanács 1 80 Vasutas Települések Szövetsége 1 9 Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület 1 10 Turisztikai Egyesület Háziorvosi szolgálat Balatonfenyves Hétvégi központi ügyelet Mőködési célra összesen Felhalmozási célra DRV üzemeltetési hj Felhalmozási célra összesen Átadott pénzeszközök összesen

13 10. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai sorszám megnevezés Eredeti elıirányzat Bevétel Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Kiadás Módosított elıirányzat Ezer Ft-ban Teljesítés Imremajori ivóvízhálózat kiépítése (KEOP) EU-s forrásból finanszírozott project összesen:

14 11. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei államigazgatási, kötelezı és önként vállalt feladatainak bemutatása intézmény/ feladat saját és átengedett bevételek támogatások, átvett pe. kölcsön visszatérülés Bevételek Kiadások pénzmaradvány, értékpapír visszaváltá s bevételek összesen személyi juttatások munkaadókat terh. járukékok dologi jellegő kiadások támogatások, pe. átadások, szocpol.-i juttatások felhalm. kiadások tartalékok, finanszírozási kiadások Ezer Ft-ban kiadások összesen Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok kötelezı feladatok Kisfenyı Óvoda kötelezı feladatok Önkormányzat Konyha kötelezı feladatok önként vállalt feladatok Községi könyvtár kötelezı feladatok Egészségügyi ellátás kötelezı feladatok Szociális ellátás kötelezı feladatok Település üzemeltetés kötelezı feladatok önként vállalt feladatok összes kiadás

15 12. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri Hivatal Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1.9. Továbbszámlázott szolgáltatások Egyéb saját bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele II. Közhatalmi bevételek 7-3. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 3.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 3.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.3. EU-s forrásból származó bevételek 3.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 4. IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +8) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Köztisztviselık Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak létszáma Idegenforgalmi adó, hatósági ellenırök létszáma 3 3 1

16 13. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Kisfenyı Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Kisfenyı Óvoda Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Ezer forintban Teljesítés %- a Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma 7 7 7

17 14. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata szociális gondoskodás feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Szociális gondoskodás Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1.9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma 1 1 1

18 15. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata egészségügyi ellátás feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Egészségügyi ellátás Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma 1 1 1

19 16. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata község- és strandüzemeltetés feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Község- és strandüzemeltetés Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Bevételek 1. I. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei II. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 2.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 2.8. Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatások Egyéb saját bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele III. Közhatalmi bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel 4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Felhalmozási célú egyéb bevételek VI. Kölcsön VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele VIII. Támogatások, kiegészítések IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +9) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Tartalékok V. Finanszírozási kiadások VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Köztisztviselık Közalkalmazottak Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak létszáma Idegenforgalmi adó, hatósági ellenırök létszáma

20 17. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata céltartalékának bemutatása feladatonként Ezer Ft-ban Céltartalékok megnevezése céltartalék összege Mőködési céltartalék 0 Mőködési céltartalékok összesen 0 Fejlesztési céltartalék 0 Fejlesztési céltartalékok összesen 0 Mőködési és fejlesztési céltartalékok összesen 0

21 18. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak bemutatása (Ezer Ft-ban) Várható kiadás éves bontásban Feladat megnevezése összes kötelezettség összesen

22 19. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek pénzkészlete december 31.-i állapot szerint Nyitó egyenleg Ezer Ft-ban Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Kisfenyı Óvoda Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves Község Önkormányzata Összesen: Bevétel Kiadás Záró egyenleg Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Kisfenyı Óvoda Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves Község Önkormányzata Összesen:

23 20. számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés P.M.H. Kisfenyı Önkormányzat F.I.Á.I. Óvoda Összesen Záró egyenleg Egyenleget módosító tételek a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek évi pénzmaradványáról Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

24 21. számú melléklet oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyonának összesített értéke december 31.-én Megnevezés Összesen P.M.H. Kisfenyı Óvoda F.I.Á.I. Önkorm. Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Üzleti vagyon Ezer Ft-ban Intézményenként Forgalomképesség szerint 0-ra leírt eszközök bruttó értéke A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszözök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések és felszerelések Jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. SAJÁT TİKE

25 I. Tartós tıke II. Tıkeváltozások III. Értékelési tartalék E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN az önkormányzatok tulajdonában lévı, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya nincs a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségek nincs 21. számú melléklet oldal

26 22. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei adóssáságának állománya december 31.-én P.M.H. Kisfenyı Óvoda Ezer Ft-ban F.I.Á.I. Önkorm. összesen Lejárat szerint rövid lejáratú hosszú lejáratú Összesen: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3 -a szerint hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása a számvitelrıl szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár a szerzıdésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték hitelintézetek által, származékos mőveletek különbözeteként az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Összesen: Irányultság szerint belföldi irányú külföldi irányú Összesen:

27 a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei részesedéseinek állománya és a kapcsolódó mőködésébıl származó kötelezettségek december 31.-én Ezer Ft-ban Megnevezés Állománya Kapcsolódó kötlezettség Tartós részesedések állami tulajdonban lévı részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban pénzügyi vállalkozásokban 0 0 önkormányzati tulajdonban lévı részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban pénzügyi vállalkozásokban 0 0 társulási részesedések 0 0 Forgatási célú részesedések 0 0 belföldi részesedések 0 0 külföldi részesedések 0 0 Mindösszesen számú melléklet

28 24. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi egyszerősített mérlege Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Elızı év Tárgyév ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13 D.) Saját tıke összesen Tartós tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

29 25. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat Teljesítés 01 Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Mőköd-i célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) Felhalm-i célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése bıl likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Pénzügyi lízing tıketörlesztés miatti kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Mőködési bevételek Mők.célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tıkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] 48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE( )[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK EREDMÉNYE (42-20) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŐVELETEK EGYENLEGE (45-23)

30 26. számú melléklet Sorszám a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi egyszerősített pénzmaradványa Megnevezés Elızı évi beszámoló záró Ezer Ft-ban Tárgyévi beszámoló záró 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. Összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY ( ) bıl Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány bıl Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány bıl Szabad pénzmaradvány

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 5 448 462 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 1. sz. melléklet Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013.I-IV.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson # Megnevezés Összesen 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2/2010. /II.22./ önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2/2010. /II.22./ önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2/2010. /II.22./ önkormányzati rendelete A 11/2009(XI.10), 8/2009(VI.29), 7/2009(V.25) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02) önkormányzati rendelet-

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 9/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 9/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 9/01.(IV. 1.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 011. évi vitelének

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzata az 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.12.) sz. rendeletének módosításáról 1. (1)A

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Ugod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben