Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1"

Átírás

1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre. 2. Címrend 2. (1) A 3. -ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése 3. 2 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen a) tárgyévi költségvetési bevételét aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét b) tárgyévi költségvetési kiadását ba) működési költségvetési kiadását személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások támogatásértékű működési kiadások működési célú pénzeszköz átadás működési kölcsön folyósítás Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör 2 Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) ör.

2 2 ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások működési célú általános tartalék bb) felhalmozási költségvetési kiadását beruházások előirányzata felújítások előirányzata támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsön folyósítás egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata fejlesztési célú céltartalék c) költségvetési hiányát Ebből: Kötelező hiány Önként vállalt hiány Államigazgatási hiány ca) működési költségvetési hiányát Ebből: Kötelező többlet Önként vállalt hiány Államigazgatási hiány cb) felhalmozási költségvetési hiányát Ebből: Kötelező hiány Önként vállalt többlet Államigazgatási hiány 0 előző év felhasználható tervezett d) pénzmaradványát d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett 0 da) pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett db pénzmaradványát e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból működést szolgáló ea) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból felhalmozást szolgáló eb) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 f) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 f) pontból működési finanszírozását fa) szolgáló műveletek kiadását 0 f) pontból felhalmozás finanszírozását fb) szolgáló műveletek kiadását 0 állapítja meg. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4. (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.

3 3 (3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. 5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 5. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg. (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A bevételi többlet kezelése 7.. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján a fizetési kötelezettségek figyelembevételével hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési illetve céltartalék - növelik. 7. Általános és céltartalék 8. (1) A képviselő-testület a évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 8. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza. 9. Több éves kihatással járó ok

4 4 10. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó ok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. 10. Közvetett támogatások 11. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester évben Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja. (3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját Ft-ban állapítja meg. (4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 13. (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik. 14. (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum Ft összeghatárig kötelezettséget 3 Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) ör.

5 5 vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni. (3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 15. (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl. (2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. 12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 16. (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

6 6 (5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. 17. A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. 13. Önkormányzati biztos kirendelése 18. (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület az Áht. 71. (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, c) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. (3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Horváth László polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző Kihirdetve: február 28-án. Mestyán Valéria

7 7 címzetes főjegyző

8 1. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 1. melléklete 1 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím 2014.évi költségvetés Az önkormányzat költségvetési szervei Az önkormányzat költségvetési szervei Kötelező Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje Önként vállalt Államigazg atási 2014.évi költségvetés Kiadás Bevétel Létszám Összesen Kötelező Önként vállalt Államigazg atási Összesen Kötelező Önként vállalt Államigaz gatási Összesen Balatonberény Önkormányzat Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

9 2.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA A B C D E Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra 1 Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Összesen

10 3.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK Adatok: e Ft-ban A B C D Megnevezés Felhasználása működésre Felhasználása felhamozásra 1 Hitel felvétel Összesen 0 0

11 4.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 2. melléklete A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014.évi költségvetési évet követő három év Működési bevételek és kiadások: Megnevezés 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk.bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszk.átvétel Hitel felvétel Működési célú kölcsön visszatérülés Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad Támogatásértékű működési kiadás Műk.célű pénzeszk.átadás és egyéb tám Ellátottak pb.juttatásai Hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Működési tartalékok Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások: Megnevezés 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év Önkormányzat felh.és tőke jell.bev Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszk. Átv Támogatási kölcsön visszatérülés Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel Felhalmozási célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadások/áfa-val együtt/ Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási pénzeszk.átadás Támogatási kölcsön folyósítás Értékpapír beszerzés Felhalmozási tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkorm.bevétel összesen: Önkorm.kiadás összesen:

12 Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés 5.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör.3. melléklete A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés E Ft Megnevezés E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Működési célú Működési célú Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bevételei Dologi és egyéb folyó kiadások Előző évi maradvány átvétel 0 7 Kamatkiadások 0 8 Támogatásértékű bevételek Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás 0 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési kiadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 0 12 Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 0 14 Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 18 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék

13 Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

14 6.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 4. melléklete BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-ban A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat működési költségvetési bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési 13 kötelezettségek Egyéb bírságok, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel 0 17 Átengedett központi adók Gépjárműadó Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek 0

15 A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 24 II. Támogatások Önkormányzat támogatásai Önkormányzat költségvetési támogatása Általános ok támogatása Szociális és gyermekjóléti ok támogatása Települési önkormányzatok kulturális ainak 29 támogatása Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú állami támogatás Szociális ok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan értékesítés Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Gép, berendezés értékesítés 0 40 Osztalék 0 41 Lakáshitel visszafizetés 0 42 Támogatási kölcsön visszatérülés IV. Támogatás értékű bevétel Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól Egyéb önkormányzattól 0 49 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0

16 A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 51 Önkormányzat támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzattól Fejezeti kezelésű előirányzattól Társadalombiztosítási alapoktól Elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kerékpártároló Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kossuth tér játszótér Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés V. Véglegesen átvett pénzeszközök Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz Vállalkozástól átvett pénz EU költségvetésből átvett pénz 0 68 Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz Vállalkozástól átvett pénz EU költségvetésből átvett pénz

17 A B C D E Megnevezés Kötelező 2014.évi költségvetés Önként vállalt Államigazgatási Összesen Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz 0 76 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: VI. Pénzmaradvány Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa 0 82 Önkormányzat pénzmaradványa Önkormányzat működési célú pénzmaradvány Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány VII. Finanszírozási célú bevételek Folyószámla hitel felvétel Éven belüli hitel felvétel Fejlesztési hitel Működési célú hitel BEVÉTEL ÖSSZESEN

18 7.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör 5. melléklete BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 1 I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzat által folyósított szociális ellátások Működési kölcsön nyújtás Önkormányzat egyéb működési kiadásai Általános tartalék II. Felhalmozási költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai 0 0 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai 0 20 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

19 A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 21 Önkormányzati beruházási kiadás Önkormányzati felújítási kiadások Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása 0 28 Céltartalék Fejlesztési hitel kamata 0 30 Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: III. Finanszírozási célú kiadás Folyószámlahitel törlesztés Éven belüli hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN

20 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 8. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 6. melléklete A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről ezer Ft-ban BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 Balatonberény Önkormányzat 2 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen ÖSSZES BEVÉTEL 7 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

21 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 9. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör.7. melléklete A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban KIADÁS ÖSSZESEN 1 Balatonberény Önkormányzat 2 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen ÖSSZES KIADÁS 7 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

22 10.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 8. melléklete BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Adatok: 1000 Ft-ban A B C D E Sor-szám Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Szemétdíj visszatérítés Családalapítási támogatás Bursa Hungarica Nyári gyermekétkeztetés Óvodáztatási támogatás Tüzifa segély Rendszeres nevelési segély Eseti nevelési segély Egyéb támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Összesen

23 thez

24 11. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 9. melléklete BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Önként Kötelező Államigazgavállalt tási Összesen 1 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Közös Hivatal támogatás Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre Tagdíj Marcali kistérség Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség Hatósági igazgatás támogatás Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás Jelzőrendszerre pénz átadás Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Polgármesteri támogatási keret Polgárőrség támogatás Víz és csatornadíj támogatás átadás DRV-nek Munka és Tűzvédelmi Társulási díj Katasztrófavédelem támogatás Balatoni Szövetség tagdíj TÖOSZ tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás Aranyhíd kulturális Szövetség tagdíj Mozdulj Balaton Társulás Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz traktor beszerzésre Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás Vöröskereszt támogatás Vasutas Települések Szövetsége Nők a Balatonért Egyesület Nyugdíjas Klub támogatás Borút Egyesület tagdíj Szülői Munkaközösség támogatás Ifjúsági Klub támogatás Grund Gyermekszervezet támogatás Balatonberény Turisztikai Egyesület támogatás Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre Sport Egyesület támogatás Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

25 A B C D E Önként Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen tási 39 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Egyéb Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Sport Egyesület támogatás öltöző felújításra Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mindösszesen:

26 12. melléklet a az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati beruházás Kossuth tér játszótér Kerékpártároló Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

27 13. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati felújítás Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj utak felújítása Bartók Béla u. burkolat felújítás "Csuha" dombi út felújítás Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés Kossuth utca járda felújítás Erdei iskola felújítás pályázati önerő Múlt Ház felújítás Naturista Kemping felújítás Közvilágítás korszerűsítés Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:

28 14. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK ezer Ft-ban A B C D E F G H Megnevezés Támogatás összesen Tervévet megelőző évben kiutalt Bevétel Terv évi támogatás További évek támogatása Tervévet megelőző kiadás Kiadás Tervévben További években 1 2 Balatonberény közvilágításának korszerűsítése KEOP /A pályázat Kossuth téri játszótér LEADER pályázat Nyilvántartási szám: Kerékpártároló KEOP pályázat Összesen:

29 15. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 14 Balatonberény Önkormányzat Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Balatonberény Község Önkormányzat összesen: Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok 1 0 1

30 16. melléklet a az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 1 Balatonberény Község Önkormányzat 2 -Kötelező ok Önként vállalt ok 4 -Államigazgatási ok Balatonberény Önkormányzat összesen Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: 0 4 4

31 17. mellékletaz 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 10. melléklete BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉVRE A B C D E Kötelező Önként vállalt Államigazga- Megnevezés Összesen tási 1 Működési bevételek 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Önkormányzati költségvetési támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú hitel Pénzmaradvány Működési célú bevétel összesen: (2+ +9) Működési kiadások 12 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadásai Általános tartalék Hitel törlesztés Működési kiadás összesen: ( ) Felhalmozási célú bevételek 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: ( ) Felhalmozási célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Hiteltörlesztés Céltartalék Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés Felhalmozási kiadások összesen: ( )

32 18. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN ezer Ft-ban A B C E F G H I J K L M N O P Megnevezés Felvét éve Összege dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec Felhalmozási célú hitel 0 2 Működési célú hitel 0 3 Összesen:

33 19. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(vIII.29.) ör. 11. melléklete BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TARTALÉKAI ezer Ft-ban A B C évi Az átcsoportosítás jogát Feladat előirányzat gyakorolja 1 Általános tartalék 2 Általános tartalék Képviselő-testület 3 Általános tartalék összesen: Céltartalék 5 Céltartalék Képviselő-testület 7 Céltartalék összesen: Tartalékok összesen:

34 20.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Balatonberény Önkormányzat 2014.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2014.évi költségvetés A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Bevételek 1 Saját bevétel Átvett pénzeszköz Önkormányzati támogatás Előző havi záró pénz Bevételek összesen: Kiadások 6 Működési kiadások Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen: Egyenleg Össz.bev.-össz kiad.

35 21. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN Terv évi elő-irányzat 1 Feladatok ezer Ft-ban A B C D E G H I J K L M N O P Feladat megnevezése Ösz-szes kia-dás Előző év vé-géig Beszámolás évében felmerült kiadás E b b ő l Fejlesztési hitel 5 6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 7 9 Összesen: ( )

36 2014.évi költségvetés 22.melléklet a az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról A B C D S.sz Az önkormányzat bevételi Össz. Ssz. Közvetett támogatás Össz. jogcímei 1 Alaptevékenység bevételei 0 1 Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett 0 támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: - Ebből: - 2 Intézményi ellátási díjak 0 2 Int. ellátási díj elengedés és 0 kedvezmény 3 Alkalmazottak térítése 0 3 Alkalmazottak térítésének 0 eleng.,és kedvezménye 4 Hatósági engedélyezési, 0 4 Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. 0 felügy.,ellenőrzési ok felad.díjbev.eleng.és kedvezdíjbevétele ménye 5 Alaptevékenységgel össze- 5 Alaptev.gel összefüggő egyéb 0 függő egyéb bevételek bev-hez tart.közv.támogat.ok 6 Intézmények egyéb sajátos Intézmények egyéb sajátos 0 bevételei bev-hez tart.közv.támogat.ok Ebből: - Ebből: - 7 Helyiségek, eszközök tartós Helyiségek, eszközök tartós 0 bérbeadásának díja bérbead.i díjának eleng.és kedv. 8 Helyiségek, eszközök eseti Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja bérbead.i díjának eleng. kedv. 9 9 Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye 10 Illeték és helyi adó bevételek Illeték és helyi adó bevételhez tart.közvetett támogatások Ebből: - Ebből: - 11 Helyi adó bevétel Helyi adó elengedés és kedv Idegenforgalmi. adó Idegenforgalmi adó 13 - Építmény adó építmény adó Telek.adó telek adó kommunális adó kommunális adó Iparűzési adó iparűzési adó 16 Átengedett központi adók Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett 0 támogatások Ebből: - Ebből: tartozó közvetett támogatások 17 Gépjárműadó Gépjárműadó elengedés és 0 kedvezmény 18 Egyéb sajátos bevételek 0 18 Egyéb sajátos bevételekhez 0 tartozó közvetett támogatások bevételek összesen: Közvetett támogatások Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) ténylegesen tervevezett bevételek Közvetett támogatások Közvetett támogatások összesen: összesen: (I-VI.pontig) 17040

37 Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonberény Önkormányzat IV/1. sor Építményadónál 8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján Építményadó kedvezmény összesen: e Ft, IV/1. sor Telekadónál 13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján Telekadó kedvezmény összesen: e Ft IV/1. sor Kommunális adónál 1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának.../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. november 15. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 9/2013. (XI.

Részletesebben

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 2010. január 21. 60-1/2010. 1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 1. Az önkormányzati gazdálkodás általános alapjai 1.1. A költségvetés

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu Törtel Község Önkormányzatának 6./2012.(IV.27.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. OKTÓBER 01. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. OKTÓBER 01. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 22/2015. (X. 01.) Önkormányzati rendelet 3. a helyi adókról. 23/2015. (X. 01.) Önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben