Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a évi zárszámadásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról"

Átírás

1 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló évi CXCV. tv. ben (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. Szank Községi Önkormányzat évi összesített egyszerősített könyvviteli mérlegét az 1. számú melléklet szerint, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, évi összesített egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 2. Szank Községi Önkormányzat évi költségvetési fıösszegeinek teljesítését a 4. számú melléklet szerint, bevételeit az 5. számú melléklet szerint, kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 6. számú melléklet szerint, kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 3. Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi mérlegét a 8. számú melléklet szerint fogadja el. A pénzforgalmi bevételek összege e forint, a kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összege e forint. Az önkormányzat bevételei mindösszesen e forint. A pénzforgalmi kiadások összege összesen e forint, a kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összege e forint. Az önkormányzat kiadásai mindösszesen e forint. 4. Szank Községi Önkormányzat évi összesített egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát ezer forintban határozza meg. Az önkormányzat által visszafizetendı központi költségvetési kiutalt támogatás összege ezer forint. Az önkormányzat évi módosított pénzmaradványát ezer Ft-ban határozza meg. 5. Az önkormányzat elızı években képzett tartalékainak maradványát a évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (9. számú melléklet) alapján fogadja el. Elızı években képzett tartalék nincs. 6. Szank Községi Önkormányzat évi egyszerősített eredmény kimutatását a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 7. Az intézmények létszámának alakulását a 11. számú melléklet, a finanszírozás, pénzeszköz, változás alakulását a 12. számú melléklet, a közvetett támogatásokat (adókedvezmények és hátralékok állományát) a 13. számú melléklet szerint fogadja el. A több éves kihatással járó döntések számszerősítését a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 8. Szank Községi Önkormányzat a hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott ezer Ft fejlesztési hitelállománnyal rendelkezik, amelybıl fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részlete e Ft, a mérlegben kimutatott hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány összege e Ft. Szank Községi Önkormányzat e Ft rövid lejáratú, mőködési célú hitelkeret igénybevétellel rendelkezik. 9. Szank Községi Önkormányzat évben a 16. számú melléklet szerinti Uniós támogatásokban részesült. 10. Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Patkós Zsolt polgármester ZÁRADÉK: Kihirdetve: április 25. Szank, április 25. Vincze Jánosné jegyzı Vincze Jánosné Jegyzı

2 Szank Községi Önkormányzat 1.sz.melléklet Egyszerősített mérleg év me: ezer Ft Megnevezés Állományi érték Elızı évi Audit.elt. Elızı évi Tárgyévi Audit.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközökl V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) Saját tıke összesen I. Induló tıke II. Tıkeváltozások E) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda december 31-i összevont mérlege Adatok ezer Ft.-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D. SAJÁT TİKE I. Immateriális javak I. Induló tıke II. Tárgyi eszközök II. Tıkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök 904 III. Értékelési tartalék - IV. Üzemeltetésre átadott eszközök E. TARTALÉKOK B. FORGÓESZKÖZÖK I. Költségvetési tartalékok I. Készletek - II. Vállalkozási tartalékok - II. Követelések III. Értékpapírok - F. Kötelezettségek összesen IV. Pénzeszközök I. Hosszúlejáratú kötelezettségek V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

4 2. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat vagyona Megnevezés ezer Ft-ban Szank Községi Önkormányzat összesen A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak * Vagyoni értékő jogok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 * szellemi termékek - bruttó érték nettó érték Immateriális javak összesen II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok A/ Törzsvagyon * forgalom képtelen vagyon - bruttó érték nettó érték * korlátozottan forg.képes vagyon - bruttó érték nettó érték B/ Forgalomképes vagyon - bruttó érték nettó érték Ingatlanok összesen bruttó érték nettó érték Megnevezés Polgárm.Hiv. 2. Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték nettó érték Jármővek - bruttó érték nettó érték Tenyészállatok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 4

5 5. Beruházások, felújítások ig leírt eszközök Érték nélkül nyilvántartott eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték nettó érték III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK Részesedések Hosszú lejáratú kölcsönök 0 3. Egyéb hosszú lejáratú kölcsön 0 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték nettó érték BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZ. (nettó ért) B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TİKE Induló tıke Tıkeváltozások E) TARTALÉKOK Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú költelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü-i elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

6 Szank Községi Önkormányzat 3.sz. melléklet könyvvizsgáló Egyszerősített pénzforgalmi jelentés év me: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőköd-i támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges mők. pe. átadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú tám.ért. kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek bıl likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások Pénzforgalmi kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból önkorm.sajátos felhalm.és tıkebev Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések bıl önkorm.költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

7 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Kv-i pénzforgalmi bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bev Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp.bevételek Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen Bevételek összesen Kv-i bevételek és kiadások különbözete Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási mőveletek eredménye Aktív, passzív pénzügyi mőveletek eredménye

8 Szank Községi Önkormányzat évi zárszámadásának bevételi és kiadási fıösszegei 4. számú melléklet ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési (2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel (3) felhalmozási (4) felhalmozási célú hitel felvétel (5) Kiegy., átfut. Függı bevét össz (6) költségvetési fıösszeg (7) Fıösszegbıl Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési (2) Mőködési célú hitel törlesztés (3) felhalmozási (4) felhalmozási célú lízingdíj törlesztés (5) felhalmozási célú hitel törlesztés (6) Kiegy., függı átfutó kiadások (6) Költségvetési fıösszeg (7) ebbıl mőködési céltartalék (8) ebbıl általános tartalék (9) ebbıl felhalmozási céltartalék (10) ebbıl Települési Cigány Kisebbségi Önk. 210 Kiadásai (11) Mőködési hiány (12) Felhalmozási hiány

9 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Az önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei forrásonként. 5. számú melléklet Elıirányzat Ezer Ft-ban Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított % I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek ,00 Piac, vásár, búcsú bevételek ,00 Kamatbevételek ,53 Továbbszámlázott telefon ,83 Kisbíró újság bevétele ,20 Szank Története Könyv elıfizetés ,00 ÁFA bevételek ,20 Étkeztetés bevételei ,20 Egyéb mőködési bevételek ,64 Polg.Hiv. intézményi mőköd. bevét.össz ,62 Általános Mővelıdési Központ Intézményi Mőködési bevételek Kamatbevétel ,00 ÁFA bevételek ,73 Egyéb mőködési bevételek ,87 ÁMK intézm.mőköd. Bevét. Össz ,00 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Intézményi mőködési bevételek Kamatbevételek ,00 Egyéb mőködési bevételek ,03 ÁFA bevételek ,88 Gy.Szabó B.Ált.Isk.Intézm. mőköd.bevét ,01 Önkorm.intézm. Mőköd. Bevét.össz ,62 Sajátos mőködési bevételek Iparőzési adó ,94 Termıföld bérbead-ból SZJA ,00 Gépjármőadó ,00 Idegen adó bevétel ,00 SZJA átengedett ,00 Jövedelm különbség mérséklés ,00 Lakbérek ,29 Bérleti díjak ,24 Bírság ,00 Pótlékok ,85 Sajátos mőködési bevételek össz: ,39 9

10 Mőködési célú pénzeszköz átvétel Fókusz Tak.Szöv. Mőköd.cél.Pénze.átv ,00 Méz-és Meggyfesztivál támogatásai ,00 Osztálykir. Pályázat támog. Reál Élelmisz ,00 Közmővelıdés támogatása ,00 OFA Közfogl.támogatás ,00 Mőködési célú pénzeszköz átv. Össz ,00 I. Mőköd. bevételek Összesen: ,22 II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvet. tám. Lakosságszámhoz kötött norm. támog ,00 Feladat mutatóhoz kötött norm. tám ,00 Központosított elıirányzatok ,00 ÖNHIKI támogatás ,00 Vis Major tartalékból támogatás ,00 Normatív kötött felhaszn. támogatás ,00 Egyéb költségvetési támogatás ,00 Költségv. támogatások összesen: ,00 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,00 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét. Önkormányzati lakások értékesítése ,00 Önkormányzati földterület és ingatlan ért Koncessziós díj ,00 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét ,15 IV. Támogatás értékő bevételek Támogatás ért.mőködési bevételek OEP-tıl védınıi szolg ügyelet ,00 Szociális támog 70 %-80%-90%-a Mezııri szolgálat ,00 Pénzbeli támogatás egyszeri GYVT ,00 Szociális továbbképzés Népszámlálás ,00 Munkatapaszt.szerz. Szolg.támog ,00 Fókusz Tak.Szöv. Támogatás Belvízvédekezés Kisebbség mőköd. ésfeladatalapú támog ,00 Mozgáskorlátozottak támogatása ,00 Településırök támogatása ,00 TKT-tól gyógytestnevelésre ,00 Közcélú fogl. Támog hó Rövidtávú közfoglalkoztatás ,00 Hosszútávú közfoglalkoztatás ,00 Falunap támog BKKM-i Közgyőlés ,00 Állami támogatás visszatérülés ,00 Támogatásért. mők.bevét össz ,00 Támog. értékő felhalm. Bevét. 10

11 TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás ,99 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Könyvtáriszolg.fejl. TIOP TIOP Digitális táblák ,00 KEOPİszirózsa Idısek Otthona energiarac ,00 KEOP Óvoda energiaracionalizáció ,99 KEOP Iskola energiaracionalizáció DAOP Jászszentl.összekötı út építés ,00 DAOP Vörösmarty utca támogatás ,00 Polg. Hiv.támog.ért.felhalm.bevét ,00 IV. Támog.értékő bevételek öszesen ,00 Pénzforgalmi bevételek összesen: ,87 V. HITELEK FELVÉTELE Fejlesztési hitel felvétel ,00 Mőködési célú hitelkeret igénybevétel V. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN ,00 Önkormányzat bevételei összesen ,82 Kiegyenlítı átfutó függı bevételek Önkormányzat bevételei mindösszesen ,29 11

12 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6. számú melléklet évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként Ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Ezer Ft % Mőködési elıirányzatok Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások ,23 Munkaadókat terhelı járulékok ,02 Dologi kiadások ,74 Mőködési célú támogatásértékő kiadások ,96 Áll.házt.kívülr.végleges pénzeszköz átadás ,28 Mőködési fenntart. kiadások ,80 Általános Mővelıdési Központ Személyi juttatások ,99 Munkaadókat terhelı járulékok ,86 Dologi kiadások ,01 ÁMK mőködési elıir.össz ,51 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvod. Személyi juttatások ,75 Munkaadókat terhelı járulékok ,92 Dologi kiadások ,38 Gy.Szabó B. Ált.Isk.ésÓ.mőköd.ei.össz ,52 Mőködési elıirányzatok mindösszesen: ,60 Felhalmozási elıirányzatok Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó.felülvizsgálati dokumentáció ,73 Immateriális javak összesen ,73 Felújítások KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r ,51 KEOP ÁMK Óvoda energiar ,96 KEOP ÁMK Iskola energiarac ,97 DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás ,99 DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin ,00 Sportinfrastruktúra fejlesztés ,00 Tornacsarnok felújítás tervek ,00 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Buszvárók Felújítások összesen: ,72 Beruházások 12

13 TIOP Digitális táblák szállítói finansz ,32 Szennyvíz szivattyú vásárlás ,00 Vonalkód leolvasó vásárlás ,00 Beruházások összesen ,35 Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás ,00 Részesedések összesen ,00 Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés ,00 Lízingdíj törlesztés összesen ,00 Felhalmozási kiadások összesen ,70 Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz ,03 Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,54 Rövid lejáratú hitelek törlsztése Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi Kiadások összesen ,32 Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart ÁMK mőködési céltartalék Állami támogatások visszafizetése céltart Általános tartalék Mőködési céltartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalékok összesen Pénzforgalom nélküli kiadáok össz Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzat mindösszesen ,02 13

14 7. számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal és Általános Mővelıdési Központ, Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda évi kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Ezer Ft % I. Polgármesteri Hivatal 1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) ,06 2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás ,51 3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése ,99 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása ,05 5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ,00 6. Óvodai intézményi étkeztetés ,00 7. Iskolai intézményi étkeztetés ,00 8. Építményüzemeltetés ,52 9. Általános épülettakarítás , Zöldterület-kezelés , Önkormányzati jogalkotás , Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége , Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége , Közvilágítás , Város- Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások , Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai , Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása , Rendszeres szociális segély , Idıskorúak járadéka , Lakásfenntartási támogatás normatív alapon , Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás , Ápolási díj alanyi jogon , Átmeneti segély , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás , Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások , Közgyógyellátás , Köztemetés , Támogatások pénzeszköz átadások , Szociális étkeztetés , Házi segítségnyújtás , Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás , Rövididıtartamú közfoglalkoztatás , Egyéb közfoglalkoztatás (közcélú 2010.dec.) , Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás ,13 14

15 35. Sportlétesítmények mőködtetése, fejlesztése , Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai , Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart , Könyvtári szolgáltatások(iskolai felad.is ellát) , Múzeumi kiállítási tevékenység , Múzeumi közmőv. közönségkapcs. tev Közmőv.intézm., közösségi színterek mőköd , Sportinfrastruktúra fejlesztés rövididıtart. Közf , DAOP Jászszentlászlói összekötı út , Statisztikai tevékenység Polgármesteri Hivatal mők.kiad.össz.: ,80 II. ÁMK mőködési fenntartási kiadásai 51. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás , Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) , Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) , Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Általános iskolai napközi otthoni nevelés , Általános iskolai tanulószobai nevelés , Fejlesztı felkészítés , Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Közmőv.intézm. Közösségi színterek mőködt , Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása , Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) , Múzeumi kiállítási tevékenység , Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések ,56 ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.: ,51 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda fenntartási kiadásai 67. Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás , Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) , Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) ,29 15

16 72. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Általános iskolai napközi otthoni nevelés , Általános iskolai tanulószobai nevelés , Fejlesztı felkészítés , Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél , Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev Gy.Szabó B. Ált.Isk. és Óvoda fenntartási kiadásai ,52 Mőködési fenntartási kiadások összesen , Felhalmozási kiadások Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó felülv.dokumentáció ,73 Immateriális javak összesen ,73 Felújítás KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r ,51 KEOP ÁMK Óvoda energiar ,96 KEOP ÁMK Iskola energiarac ,97 DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás ,99 DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin ,00 Sportinfrastruktúra fejlesztés ,00 Tornacsarnok felújítás tervek ,00 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Buszvárók Felújítások összesen ,72 Beruházások TIOP Digitális táblák szállítói finansz ,32 Szennyvíz szivattyú vásárlás ,00 Vonalkód leolvasó vásárlás ,00 Beruházások össz.: ,35 Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás ,00 Részesedések összesen ,00 Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés ,00 Lízingdíj törlesztés összesen ,00 Felhalmozási kiadások összesen ,70 Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz ,85 Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,54 Rövid lejáratú hitelek törlsztése

17 Finanszírozási kiadások összesen ,88 Pénzforgalmi Kiadások összesen ,32 Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart ÁMK mőködési céltartalék Állami támogatások visszafizetése céltart Általános tartalék Mőködési céltartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalékok összesen Pénzforgalom nélküli kiadáok össz Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok mindösszesen (Polgármesteri Hivatal+ÁMK+Gy.Szabó Béla Általános iskola) ,02 Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés 28. Támogatások pénzeszköz átadások Eredeti Módosított Ezer Ft % - Közösmőködt.tábor Kunfehértó ,50 - Polgárvédelmi iroda támog ,00 - Közös mőködt.tábor Vakáció Kht ,87 - Szabadidısport támog Vállalkozó orvosok támogatása ,00 - Bursa Hungarica ösztöndíj ,00 - Arany János tehetséggond. Program ,00 - Szank Közbiztonságáért alapítvány ,00 - Olajbányász SE támog ,00 - Nyugdíjas Klub támogatása ,00 - Micimackó Alapítvány támog ,00 - Talentum Alapítvány támogatása ,72 - Rendırség támogatása ,00 - Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támog ,00 - Támogatások tartaléka Támogatások pénzeszköz átadások össz ,39 17

18 MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi MÉRLEGE FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALM CÉLÚ 8. számú melléklet ezer Ft-ban ÖSSZESEN I. Mőködési bevételek Mőködési kiadások Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos mőköd. bev Munkaadókat terhelı jár Mők.cél.támog.ért.bev.egy.tám Dologi kiadások Államházt. Kív.végl.mők.pénze I. Mőködési bevételek Mőköd.célú támogért.kiadások II. Támogatások Állam.házt.kiv.végl.mük.pe.átad Normatív hozzájárulások Mőködési elıirányzatok össz.: Központosított elıirányzatok Felhalmozási célú elıirányzatok Norm. kötött felhaszn. tám Felújítások ÖNHIKI támogatás Felhalmozási kiadások Vis major támogatás Egyéb költségvetési támogatás II. Támogatások össz: Felhalm.célú támog.ért. Kiadás III. Felhalm. és tıke jell. bev Felhalm. célú elıirányz. össz: IV. Felhalm.cél.támog.ért.bev Hitel törlesztések Pénzforgalmi bevételek Kiadások összesen: Hosszú lej.hitelek felvétele Kiegy.átfutó, függı bevét Kiegyenlítı függı átfutókiadások Mindösszesen Mindösszesen: gazdálkodási bevétel gazdálkodási kiadás finanszírozási bevétel finanszírozási kiadás ebbıl: Pmaradvány ebbıl hitel : hitel Mindösszesen: Mindösszesen:

19 Szank Községi Önkormányzat 9. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás év me: ezer Ft Megnevezés Elızı évi Audit. Elızı évi Tárgyévi Audit. Tárgyévi kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelı elvonások Költségvetési pénzmaradvány Váll.tev.eredm-bıl atev.ellát-ra felhaszn.összeg Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel Módosított pénzmaradvány bıl egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány bıl szabad pénzmaradvány

20 Szank Községi Önkormányzat 10. számú melléklet Egyszerősített eredménykimutatás év me: ezer Ft Megnevezés Elızı évi Aud.elt. Elızı évi Tárgyévi Aud.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró 1. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadásai Vállalk.tev.pénzforgalmi eredménye Vállalk.tev-t terhelı értékcsökkenési leírás Atev. ellátására felhasznált,felh.tervezett eredmény Pénzforg.eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel Vállalk.tev.módosított pénzforg.eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés T a r t a l é k b a helyezhetı összeg

21 11. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat intézményeinek évi létszámkerete Polgármesteri Hivatal Engedélyezett létszámkeret 2011 évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikai állományi létszám évre (fı) Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Mezıır 1 fı x 12 hó (D kategóriás) 1,00 0,5 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) 1,00 1,00 0,5 1,00 Építményüzemeltetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Karbantartó 3 fı x 12 hó 3,00 2,5 Építményüzemeltetés 3,00 3,00 2,5 2,00 Általános épülettakarítás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 4 fı x 12 hó 4,00 4 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 2 x 0,5 fı x 12 hó 0,50 0,5 Általános épülettakarítás 4,50 5,00 4,5 4,00 Önkormányzati jogalkotás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs Polgármester 1 fı x 12 hó 1,00 1,00 Önkormányzati jogalkotás 1,00 1,00 1,00 1,00 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Jegyzı 1 fı x 12 hó 1,00 1,00 21

22 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı I. besorolás 3 fı x 12 hó 3,67 3,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı II. besorolás 8 fı x 12 hó 8,67 8,67 Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı II. besorolás 2 fı x 0,75 x 12 hó 0,50 0,50 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 13,84 14,00 13,17 13,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Védını 2 fı x 12 hó (F kategóriás) 2,00 2,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 2,00 2,00 2,00 2,00 Szociális étkeztetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Szociális segítı 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás) 0,50 0,50 Szociális étkeztetés 0,50 1,00 0,50 1,00 Házi segítségnyújtás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Házigondozó 1 fı x 12 hó (D kategóriás) 1,00 0,50 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Házigondozó 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás) 0,50 0,25 Házi segítségnyújtás 1,50 1,00 0,75 1,00 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Tanyagondnok 2 fı x 12 hó (C kategóriás) 2,00 1,00 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2,00 2,00 1,00 1,00 Rövididıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves Közfogl. 20 fı x 2 hó+24 fıx3hó+36fıx4hó 10,67 4,00 Rövididıtartamú közfoglalkoztatás 10,67 11,00 4,00 4,00 Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás Közfogl. 4 fı x 8 hó x 6 órás 2,00 4,00 Közmunka (településırök) 2,00 2,00 4,00 4,00 22

23 Egyéb közfoglalkoztatás Teljes munkaidıs munkatörvénykönyves 8 órás Közfogl. 19 fı x 1 hó 3,00 1,00 Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás Közfogl.47 fı x 1 hó 2,94 - Egyéb közfoglalkoztatás 4,52 5,00 1,00 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Településır 0,5 fı x 11 hó 0,50 1,00 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások összesen 0,50 1,00 1,00 1,00 Polgármesteri Hivatal Polgármester 1,00 1,00 1,00 1,00 Jegyzı 1,00 1,00 1,00 1,00 Köztisztviselı 12,84 13,00 13,17 13,00 Közalkalmazott 7,00 7,00 6,00 6,00 Takarítók 4,50 5,00 4,00 4,00 Karbantartók 3,00 3,00 2,00 2,00 Rövididıtartamú közfoglakoztatás 10,67 11,00 4,00 4,00 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 2,00 2,00 4,00 4,00 Egyéb közfoglalkoztatás 4,52 5,00 1,00 1,00 Településır 0,50 1,00 1,00 1,00 Polgármesteri Hivatal össz.: 47,03 49,00 37,17 37,00 Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és óvoda Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvodavezetı 1 fı x 8 hó (G kategóriás) 0,67 1,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Gondozónı 1fıX8hó(D kategóriás) 0,67 0,50 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvónı 6 fı x 8 hó (F kategóriás) 4,00 5,24 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Dajka 2 fı x 8 hó (D kategóriás) 1,33 2,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Dajka 2 fı x 8 hó (C kategóriás) 1,33 2,00 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Dajka 1 fı x 8 hó (C kategóriás) 0,50 0,75 23

24 Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás 8,50 8,00 11,49 11,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 5 fı x 8 hó (F kategóriás) 3,33 5,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 3,33 3,00 5,00 5,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 6 fı x 8 hó (G kategóriás) 4,00 4,30 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 6 fı x 8 hó (F kategóriás) 4,00 5,69 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Iskolatitkár 1 fı x 8 hó (D kategóriás) 0,67 1,00 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,33 0,47 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,9 x 8 hó (F kategóriás) 0,60 0,44 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,33 0,50 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 9,93 10,00 12,40 12,00 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 2 fı x 8 hó (F kategóriás) 1,33 1,70 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 1,33 1,00 1,70 2,00 Általános iskolai tanulószobai nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 1 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,67 1,00 Általános iskolai tanulószobai nevelés 0,67 1,00 1,00 1,00 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Közm. szervezı 0,5 fı x 8 hó (D kategóriás) 0,50 0,50 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 0,50 1,00 1,00 1,00 24

25 Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Könyvtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás) 1,00 1,00 Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát) 1,00 1,00 1,00 1,00 Múzeumi kiállítási tevékenység Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Képtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás) 1,00 1,00 Múzeumi kiállítási tevékenység 1,00 1,00 1,00 1,00 Fejlesztı felkészítés gyógytestnevelık Megbízásos jogviszony Gyógytestnevelık 3 fı 0,12 1,00 0,18 - Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott 24,00 24,00 30,43 Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott 2,26 2,00 2,66 Megbízásos jogviszony 0,12-0,00 Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda össz.: 26,38 26,00 33,09 34,00 25

26 12. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása MEGNEVEZÉS Összeg ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 30 Pénzkészlet összesen január 1-én: 326 Bevételek összesen Bevételi fıösszeg: Kiadások összesen Kiadási fıösszeg: Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 14 Pénzkészlet összesen december 31-én:

27 13. számú melléklet A közvetett támogatások évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer Ft-ban I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* %-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* *Az évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás. II. Szociális ellátások intézményi térítési díja elengedésének összege Szociális étkeztetés: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8. értelmében az önkormányzat a jogosult rendszeres havi jövedelmének függvényében önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A házi segítségnyújtásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. Tanyagondnoki szolgáltatásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes Idısek nappali ellátása: az önkormányzat a 9/ (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 4. lehetıvé teszi a klubtagok számára, hogy akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át térítésmentesen veheti igénybe a klub szolgáltatásait III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany részére, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege Tanulók ingyenes tankönyv ellátása Tanulók általános tankönyv támogatása

28 14. számú melléklet KIMUTATÁS Szank Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseink évi teljesítésrıl Ezer Ft.-ban Döntés megnevezése Indítás éve Teljesítés elıtt Elıirányzat Teljesítés Záróáll Iskola bıvítése Mővelıdési Ház átalakítás Községháza felújítás Tornacsarnok Hosszú lejáratú fejl. Hitel 5. törl Hosszú lejáratú fejl. Hitel 6. törl Energiarac. KEOP Óvoda Energiarac. KEOP Idısek 7. O DAOP Kült.összekötıút 8. felúj KEOP Energia rac. iskola Összesen: A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztését bemutató táblázat a melléklet kiegészítését képezi. 28

29 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztésének ütemezése 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 16. sz. melléklet Tájékoztató évben lehívott uniós támogatások összegérıl Sor szá m. Támogatás megítélésének idıpontja Forrás neve Támogatás célja Ft-ban Támogatás összege UMFT-TÁMOP Kompetencia alapú oktatás UMFT-TIOP Digitális táblák UMFT-KEOP İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálás elıleg UMFT-KEOP Óvoda energiaracionalizáció elıleg UMFT-DAOP Jászszentlászlói összekötı útépítés UMFT-DAOP Vörösmarty utca útépítés Összesen

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Részletesebben

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Részletesebben

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Részletesebben

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Részletesebben

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Részletesebben

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Részletesebben

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Részletesebben

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Részletesebben

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Részletesebben

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Részletesebben

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Részletesebben

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Részletesebben

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Részletesebben

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Részletesebben

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Részletesebben

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Részletesebben

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Részletesebben

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Részletesebben

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

(1) (2) (3) 1. (1) 2

(1) (2) (3) 1. (1) 2 0386 71.32% 14A 1 (1) (2) (3) 1. (1) 2 (a) (b) (i) (ii) (iii) 3 (iv) (a) (b) (c) (d) 6% 4 2013 3 26 [2013]624 10 5 2013 6 28 [2013]1246 2015 3 [2015]351 0.2 6 [2015]748 180C 7 * * 8 14A (2) 417,800,000

Részletesebben

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

女性美容保健(四).doc

女性美容保健(四).doc ...1...4...6...8...9...10... 11...12...13...15...18...20...21...22...26...33...39...43 I II...47...52...53...59...60...63...65...68...69...71...73 1.5 ml...78...79...85...88...90...94...95...97...98...

Részletesebben

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持 立 法 會 CB(4)1287/14-15(01) 2015 年 7 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 在 學 校 推 行 德 育 及 公 民 教 育 前 言 本 文 件 旨 在 就 學 校 教 育 中 推 行 德 育 及 公 民 教 育 的 進 展 ( 包 括 基 本 法 教 育 及 推 廣 對 一 國 兩 制 的 認 識 ), 匯 報 德 育 及 公

Részletesebben

untitled

untitled 45 43 71 48 50 177 45 19 43 19 CEO 178 50 16 8 8011 1159 1191 2358 509 8276 907 3708601() 179 1181 10698305 756 71 1246 1315 48 180 509 28 39 41 41 28 39 181 41 41 182 36 8315 3708 1499 5.28 15 C3 5.34

Részletesebben

新婚夫妇必读(九).doc

新婚夫妇必读(九).doc ...1...3...4...5...9...9...10...12...14 3...19...20...22...27...28...30...31...35...37 I 13...39...44...48...49...50...51...54...55...58...60...62...63...66...67...68...70...71 TOP10...73...77...79...80

Részletesebben

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX 轻 松 性 谈 只 要 你 轻 松 自 然 的 面 对 自 己 的 性 生 活, 就 能 轻 松 自 然 的 与 人 谈 性 " 1. 自 幼 开 始 用 直 接 而 尊 重 的 态 度 来 解 释 男 孩 子 割 包 皮 和 女 孩 子 的 生 殖 器 官 是 什 么 回 事 让 儿 女 明 白 上 帝 所 创 造 的 身 体 是 可 爱 的. 当 幼 儿 开 始 对 自 己 的 身 体 产 生

Részletesebben

390 1975 23 664 25 117 1986 Km % % % I 3.61 23.1 387.8 15.4 35.8 A 2.21 14.1 300.1 11.9 33.44 B 1.40 9.0 87.7 3.5 2.36 II 6.11

Részletesebben

婴幼儿护理(四).doc

婴幼儿护理(四).doc I...1 &...6...10 5...15...18...21...25...27...29...33...37...38...39 9...40...48...53...57...57 3...58 II...60...61...62...67...70...71...71...72...75...79...80...81...85...86...87...88 20...89...93...94...96...98...99

Részletesebben

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職 第 二 三 類 投 保 單 位 二 代 健 保 實 務 說 明 會 行 政 院 衛 生 署 全 民 健 康 保 險 局 南 區 業 務 組 說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc ...1...8...13...19...22...27...35...37 0-1...43...47...50...54...58...62...64...66...71...76...78 I ...81...83...84...86...87...88...90...92...93...94...97...99... 102... 105... 109... 110...111 ABC...

Részletesebben

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67

Részletesebben

常见病防治(二).doc

常见病防治(二).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...9...17...25...34...41...49...54...55...55...57...64...65...67...68...69...69...70...71

Részletesebben

女性减肥健身(一).doc

女性减肥健身(一).doc 1...1...3...4...5...7 IN...10...13 smart...17...18...19...19...25...31...33...34...36...37...41...44 I ...47...48 6...52...55 7...59...62...64...66...67...69...71...73...75...82...88...90...92...93...98

Részletesebben

Microsoft Word - 報告.doc

Microsoft Word - 報告.doc 德 蘭 中 學 同 行 萬 里 高 中 學 生 內 地 交 流 計 劃 2011-2012 湖 北 水 利 及 工 業 規 劃 與 文 化 探 索 之 旅 日 期 : 2012 年 2 月 22 日 至 26 日 隨 團 老 師 : 葉 美 寶 團 員 姓 名 : 楊 綺 婷 胡 夢 吟 關 可 瑤 蔡 沅 汶 黎 佩 霖 梅 如 霞 吳 長 虹 劉 綺 霞 胡 子 祈 李 詠 詩 1 ( 一 )

Részletesebben

奥运风云榜(上).doc

奥运风云榜(上).doc ...1 1920...3 1896 2004...5...8...8 9... 11 8 9...13...14...16...20...31...36 TP10...39...46...47...49...49 I II...50 2004 2008...52...56...59...64...67 1500...68...69...70...71...76...82...86...89...92

Részletesebben

肝病养生.doc

肝病养生.doc ...1...2...3...4...6...7...8...9... 11... 11...14...16...18...19...20...21...22...24...25 I ...26...29...30...32...37...38...40...43...46...47...49...53...61...72...72...73...75...77...80...81...82...84

Részletesebben

3510619-t02aplp

3510619-t02aplp [ ] 2009 3 17 (i) (ii) (iii) (iv) 2010 11 26 58 2013 9 282013 2013 2013 11 12 2013 2013 2013 12 30 (i)(ii) (iii) (iv) (v) 2014 11 26 (i) (ii) (iii) (iv) 1994 2 26 1994 9 1 1994 8 29 1994 9 1 2009 6 15

Részletesebben

华北电力大学(下).doc

华北电力大学(下).doc ...1...5 ( )...6...7...14...21...26...30...32...36...41...47...51...55 I ...57...60...71...77 151 ( )...82 ( )...89 ( )...94 ( )...95 ( )...97 ( )... 100... 102... 104... 104... 107... 108... 109 ( )2004

Részletesebben

明星资料大全(八).doc

明星资料大全(八).doc ...1...3...4...5...5...7...9...10...12...16...18...19...21...23...24...28...29...32...34...35...40...43...44 I II...46...46...48...48...50...51...52...53...54...55...56...57...59...60...61...63...66...76...78...80...82...85...86...88...90...91

Részletesebben

春季养生(上).doc

春季养生(上).doc I... 1...1...2...3...5...8...13...13...14...17...19...20...22 100...24...25...26...27...28...31 II...34...38...39...41...42...44...45...47...50...52...54...58...59...60...62...69...69...72...73...74...76...80

Részletesebben

未命名-2

未命名-2 2 3 4 5 18 6 7 8 1,430 28 15 24 9 1 0 1 1 1 2 85% 260 1 3 1 4 1 5 15 29 1 6 1 7 200 6 1 8 75% 21 1 9 2006 2 0 2 1 2020 2 2 360 2 3 360 2006 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 2 3 6 3 7 3

Részletesebben

Policy Agenda

Policy Agenda ( ) 2 3 4 5 6 7 8 16 9 1 0 6 8% 7 0% 260 1 1 1 2 1 3 1 4 3 6 0 2 0 0 6 1 5 1 5 1 9 1 6 1 7 75% 1 8 2 1 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 00 1 0 00 15 24 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 2 3 2 3 3 3 3 4 3

Részletesebben

1. 血 液 對 身 體 細 胞 的 重 要 性 身 體 得 以 健 康 運 作, 最 主 要 靠 的 是 血 管 內 的 血 液 ; 它 帶 著 養 分 與 氧 給 細 胞, 並 帶 回 廢 雜 物 及 二 氧 化 碳 排 出 體 外, 若 此 血 管 阻 塞 導 致 運 作 不 順 時, 各 部

1. 血 液 對 身 體 細 胞 的 重 要 性 身 體 得 以 健 康 運 作, 最 主 要 靠 的 是 血 管 內 的 血 液 ; 它 帶 著 養 分 與 氧 給 細 胞, 並 帶 回 廢 雜 物 及 二 氧 化 碳 排 出 體 外, 若 此 血 管 阻 塞 導 致 運 作 不 順 時, 各 部 慢 性 疾 病 真 相 大 揭 開 作 者 : 陳 鴻 烈 自 然 療 法 醫 師 著 作 : 協 和 岩 寶 的 神 奇 療 效 慢 性 病 的 醫 療 革 命 排 毒 與 細 胞 修 護 現 任 : 中 日 負 離 子 協 會 理 事 長 協 和 溫 泉 ( 股 ) 公 司 董 事 長 手 機 ( 台 灣 )0936914100,( 大 陸 )15816194647 1. 血 液 對 身 體 細

Részletesebben

中国奶粉业_一_

中国奶粉业_一_ ...1...1...2...4...5...8...9 2004...12...13...18...24...25...26...28...29...30 04...32 ( )...39 ( )...41 I ...44...44...47...48...49...53...55...56...58...61...62...63...66 1/4...72...74...75 5...82...83...83...84...85

Részletesebben

基 隆 市 103 年 度 人 口 統 計 分 析 單 位 名 稱 : 基 隆 市 政 府 主 計 處 編 印 時 間 : 中 華 民 國 104 年 4 月 目 錄 壹 前 言...1 貳 簡 要 分 析...3 一 人 口 概 況...3 ( 一 ) 人 口 數 與 人 口 密 度...3 ( 二 ) 戶 數 與 戶 量...3 ( 三 ) 各 行 政 區 人 口 概 況...4 二 人 口

Részletesebben

女性美容保健(七).doc

女性美容保健(七).doc ...1...4...6...9...10... 11...14...18...23...24...26...28...30...32...34...38...39...40 I ...42...46...48...50...52...54...56...59...62...64...67...68...70 10...71...74...77 OL...78...81...85...86...87

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (iv) 1. 2

(i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (iv) 1. 2 696 14A.35(1) 14A 1 (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (iv) 1. 2 14A.35(1) 14A.35(1) 14A.35(1) 14A.35(1) 2. 2.1 A. 3 (i) (ii) (iii) (iv) (1) (i)(ii) 4.5 6.5 6.5 7 (2) (iii) (a) 74 (b) 500 4 (3) (iv) PID PID

Részletesebben