Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l"

Átírás

1 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l szóló évi CII. tv. alapján a évi költségvetésér l az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Képvisel -testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre. 2.. Költségvetési bevételek és kiadások A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi együttes bevételi és kiadási f összegét eft-ban állapítja meg. 3.. A költségvetés bevételei 1.) Az intézményi m ködési bevétel e Ft, mely az egyes intézmények szakmai feladatainak ellátásából adódó bevétel. 2.) A kamatbevétel e Ft, mely az önkormányzat szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú betétként történ lekötéséb l származik. 3.) Az önkormányzat sajátos m ködési bevétele e Ft, melynek jelent s részét képezik a helyi adóbevételek, valamint az átengedett központi adók. Ezen bevételek részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza. 4.) A központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatási bevételi jogcím eft, ami a feladatmutatókhoz, valamint a lakosságszámhoz kapcsolódó, valamint a kötött felhasználású normatív állami támogatásokat tartalmazza. Az önkormányzati költségvetési támogatási bevételek részletezése az 1/b. sz. mellékletben kerültek részletes kimutatásra. 5.) A felhalmozási és t kejelleg bevétel e Ft-os el irányzati összegét a telek értékesítések, a Kossuth L. u. 59. szám alatti ingatlan, valamint értékpapír értékesítésb l tev dik össze. Az 1/c. sz. mellékletben került részletes kimutatásra ezen bevételi jogcím. 1

2 6.) Az átvett pénzeszközök, e Ft részét képezi a véd n i szolgálat finanszírozására a Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz. A évben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások összegei. Az átvett pénzeszközök részletezését az 1/d. sz. melléklet tartalmazza. 7.) Az el z évi pénzmaradvány eft. 8.) Az önkormányzat kiadásainak fedezéséhez hitelfelvétel nem szükséges 4.. Költségvetési kiadások 1.) Az Önkormányzat kiadási el irányzata eft. A Képvisel -testület a évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti kiadási - és ezen belül kiemelt - el irányzatait a 2. sz. mellékletben állapítja meg. 2.) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 100 f, mely részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A véd n i szolgálat létszámkeretének egy f vel történ b vítése miatt augusztus 1-t l a létszám 101 f. 3.) A kiadásokon belül a személyi juttatásokra e Ft összeg került tervezésre, mely tartalmazza az önkormányzat 100 f munkavállalójának és a közcélúak bérét. a.) A köztisztvisel k részére a ruházati költségtérítés összege a KTV-ben meghatározottak szerint, a közalkalmazottak számára munkaruha költségtérítés Ft/f. b.) A véd ruhára az arra feljogosító munkakörökben (technikai dolgozók: takarítók, dajkák, f t ) további Ft/f. c.) Étkezési hozzájárulásként az szja. törvényben meghatározott melegétel utalvány legmagasabb adómentes összege Ft/f /hó. d.) Ezen el irányzat tartalmazza az adómentesen adható Ft/gyerek iskolakezdési támogatás összegét is. e.) Az önkormányzati képvisel k, alpolgármesterek és bizottsági tagok részére tiszteletdíjként, az elfogadott 10 % mérték csökkentéssel került tervezésre. f.) Azon munkavállalók esetében, akiknek a havi munkabére a Ft összeget meghaladja, azoknál is a teljes összeg 13. havi bér kerül kifizetésre. A különbözet december hónapban kerül elszámolásra, a november havi illetmény alapján. 4.) A személyi kiadások utáni járulékok összege e Ft, amely a munkáltatót terhel társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettségekb l tev dik össze. 5.) A dologi kiadások e Ft-ban meghatározott összege tartalmazza az önkormányzati, intézményi feladatok végrehajtásának költségeit, a közüzemi szolgáltatások díjait. A további dologi kiadások az el z év szintjén maradtak. Ezen a jogcímen került tervezésre az általános iskola m vészetoktatás egy része, (t zzománc oktatás, népzenei oktatások) és az óvodában ellátott logopédiai szolgáltatás is 2

3 6.) A Képvisel -testület az egyéb folyó kiadások el irányzatát eft összegben állapítja meg. 7.) A Képvisel -testület a felújítási el irányzatokat célonként a 2/a. sz. melléklet 1. oszlopa szerint e Ft összegben állapítja meg. 8.) A Képvisel -testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2/a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint e Ft összegben hagyja jóvá. 9.) Az önkormányzat által támogatott civilszervezetek és egyéb az egyéb támogatottak ( diákok táboroztatása) eft-os összegben. a.) A támogatási összeg folyósításának feltétele a támogatási szerz dések megkötése. b.) Az szi Fények Nyugdíjas Klub részére az Önkormányzat évben 700 km ingyenes buszigénybevételt biztosít abban az esetben, ha a Klub vállalja legalább 1000 km buszhasználat megfizetését. Az átadott pénzeszközök részletezését a 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 10.) Az ellátottak juttatásai e Ft, mely a évben. szociálisan rászorulók részére kifizetett támogatásokból tev dik össze. A tervezés során figyelembevételre került az eseti és a rendszeres segélyezésekre visszaigényelhet állami támogatások 90 %-os mértéke, amelynek következtében az id skorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, és az ápolási díj esetében a kiadások 10%-a került tervezésre. 11.) A képvisel -testület a BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatban részesül k havi támogatását Ft, szeptember 1-t l Ft/f /hó összegben állapítja meg 5.. Tartalékok 1.) A 2009 évi tartalék részét képezi a polgármesteri keret: e Ft. 2.) Az általános tartalék összegét eft összegben állapítja meg. Ennek a tartaléknak részét képezi a képvisel i tiszteletdíj csökkentéséb l származó forrás, melyb l 50 % a fogyatékos gyermekek megsegítésére, valamint a másik 50 % rész a közszférában foglalkoztatottak juttatására lett elkülönítve. 3.) A céltartalék összege tartalmazza a Kertváros Gyál Kistérség évi normatív visszafizetési kötelezettségére eft összeget. 6.. Hitelek A szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás kivitelezéséhez felvett hitel esedékes törleszt részlete e Ft. 7.. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az Önkormányzat el irányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 3

4 (2) A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a 2009/2010/2011 évek várható bevételi és kiadási el irányzatait. (3) Amennyiben évközben az Önkormányzat részére a Kormány, vagy valamely fejezet pótel irányzatot állapít meg, annak felosztásáról a Képvisel -testület dönt a Polgármester el terjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidej módosításával. (4) A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétként lekösse, a Képvisel -testület folyamatos tájékoztatása mellett. (5) A kiadási el irányzat megtakarítások felhasználására a Képvisel -testület engedélyével kerülhet sor. (6) A gazdálkodás során felmerült hiány fedezésének módját a polgármester el terjesztése alapján a Képvisel -testület - a Pénzügyi és Ellen rz Bizottság véleményezését követ en - határozza meg. (7) A Képvisel -testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben el írt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (8) A Képvisel -testület a jóváhagyott kiadási el irányzatok között átcsoportosítási jogát Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, a Képvisel -testület kötelez tájékoztatása mellett.. Egyéb esetekben a Képvisel -testület a kiadási el irányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (9) Feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képvisel -testület engedélyével kerülhet sor. (10) A költségvetési többlet felhasználásáról és hitelm veletekr l kizárólag a Képvisel - testület jogosult dönteni. (11) A rendelet 8. számú melléklete tartalmazza a több éves kihatással járó feladatokat. 8.. Záró rendelkezés Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Somogyi Béla polgármester A rendelet február 16-án került kihirdetésre. Szatmári Attila jegyz Szatmári Attila jegyz 4

5 Általános indoklás Bugyi Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésér l szóló 3/2009. (II.16.) sz. önkormányzati rendeletéhez A Magyar Köztársaság évi költségvetésér l szóló évi CLXIX: törvény, valamint a évi költségvetésér l szóló évi CII., az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás m ködési rendjér l szóló többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.)sz. Korm. rendelet, a évi költségvetési koncepcióról szóló 231/2008. (XI.20.) sz. önkormányzati határozat, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján elkészült Önkormányzatunk évi költségvetése. A tervezett adatok alapján elmondható, hogy önkormányzatunk saját bevételei, az állami támogatások, a SZJA visszatérített összege nem fedezik a m ködési kiadásokra tervezetteket. Az el z évi pénzmaradvány igénybevételével valósul meg a hiány fedezete. 3. -hoz A bevételek tervezésénél a következ szempontok alapján jártunk el: - Az intézményi m ködési bevételeknél az önkormányzat december hónapban elfogadott egyes helyi térítési díjak emelésér l szóló rendeletében meghatározottak alapján került sor a tervezésre. A jogcím között szerepel a helyiség bérleti díjak (tornacsarnok terembérlet, m vel dési ház terembérlet, a mobil adó-vev tornyok bérleti díjai, ABC bérleti díj, Zóna Kft. által fizetet bérleti díj, az esküv i rendezvények díjtételei), a hulladék-szállításhoz kapcsolódó lakossági és közületi díj fizetések. Az intézményi m ködési bevétel esetében a hivatali szakfeladaton a korábbi évt l eltér en magasabb összeg került tervezésre, ami a beruházásaink fordított általános forgalmi adó könyvvitelben történ elszámolása miatt szükséges. - A kamatbevételi jogcímre a korábbi évhez képest magasabb összeget terveztünk, mert a kibocsátott kötvény fel nem használt része folyamatosan rövid lejáratú betétként kerül elhelyezésre. - A sajátos m ködési bevételek jogcímen az elmúlt évekhez képest az ipar zési adó bevételeinket nagyobb mértékben tudjuk tervezni, melyet a zárási adat is mutat, 94 millió Ft-tal több adó folyt be a tervezetthez képest. Az ipar zési adó bevételeink kedvez alakulása miatt évben jövedelemdifferenciálódás mérséklése jogcímen 863 e Ft elvonás került központilag megállapításra. Ez az összeg a személyi jövedelemadó helyben maradó eft összegét csökkenti. Kedvez megállapítást nyert az a tény, hogy a korábbi évi helyben maradó személyi jövedelemadó összegéhez ( eft) képest az idei átengedett összeg jóval magasabb. - A önkormányzat költségvetési támogatása az el z évhez képest mintegy eft összeggel csökkent. E jogcímen kapjuk meg a kifizetésre kerül rendszeres szociális segély, id skorúak járadéka, ápolási díj és a hozzá kapcsolódó nyugdíjbiztosítási járulék összegének 10 %-át, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének 100 %-át. A hozzájárulás önkormányzatunkat a lakosságszám alapján a településünk szociális jellemz ib l képzett mutatószám szerint került megállapításra. A kiutalt segélyek 90 %-ának visszaigénylése év közben folyamatosan történik, ami kötött felhasználású normatíva jogcímen pótel irányzatként kerül megállapításra. Ebben az évben bevezettet közmunka 5

6 program keretében a közcélúak foglalkoztatásának kiadásaihoz az el z évekhez képest nagyobb támogatás várható. A bér és járulékkiadások 95 %-a igényelhet vissza a központi forrásból. - A felhalmozási és t kejelleg bevételeknél 15 db telek értékesítéséb l származó forrást terveztük. Terveztük a Kossuth L. u. 59. szám alatti ingatlan értékesítését, valamint a Kiskungáz részvények értékesítését. - Az átvett pénzeszközök között szerepel a véd n i szolgálat és az iskola-egészségügyi feladatok finanszírozásához kapott támogatás. Az egyes benyújtott és benyújtandó pályázatainkhoz kapcsolódó támogatásokat is e soron terveztük. A jogcím tartalmazza a évben befejezett beruházásaink még meg nem érkezett támogatási összegeit is. - Az el z évi pénzmaradvány tartalmazza a december 31-i pénzeszközeink záró egyenlegeinek összegeit, különösen a kibocsátott kötvény fel nem használt összegét is. - A tervezett fejlesztési beruházásain finanszírozásához újabb hitel felvételével nem számolunk. 4..hoz A kiadások tervezésénél az alábbiak alapján jártunk el: - A személyi juttatásoknál béremelés nem került tervezésre, mind a közalkalmazottak mind a köztisztvisel k esetében a jogszabályban meghatározott bérszámítást alkalmaztuk. Figyelembe vettük a közcélúak esetében a minimálbért, valamint alkalmaztuk a jogszabályban meghatározott garantált bérminimumok összegeit. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a pótlékok a törvényileg meghatározott Ft pótlékalap szerint került tervezésre, valamint a köztisztvisel k képzettségi pótléka a köztisztvisel i illetményalap figyelembevételével került megállapításra.. Terveztük a 13. havi illetmény évet érint részét Azon alkalmazottak esetében, akiknek a munkabére a Ft-ot meghaladja, azok részére is terveztük a teljes bruttó bért. (jelenlegi szabályozás szerint havi Ft-ot finanszíroz az állam) A kiadás tartalmazza a pedagógusok Ft/f szakirodalom vásárlását, a kiemelt munkavégzésért járó havi 5250 Ft/f kereset-kiegészítés összegeit is. Tervezésre kerültek az esedékes jubileumi jutalmak, az iskolakezdési támogatás, a munkaruha juttatás. Az étkezési hozzájárulás jogcímen a Ft/hó melegétel utalvány került tervezésre. - A járulékok tervezésénél a járulékalapot képez jövedelmek esetében a jogszabályban meghatározott 29 % TB-i járulék, 3 % munkaadói járulék, és 1950 Ft/f /hó egészségügyi hozzájárulás kötelezettséggel terveztünk. - A dologi kiadásoknál mivel a költségvetési törvény sok éve már nem ad fedezetet az emelésre, így a tavalyi év adatait vettük figyelembe a tervszámok kialakítása során. A koncepcióban megfelel en az emelést szinte csak a közüzemi díjak esetében vettük figyelembe 10 %-kal megemelve azt. A dologi kiadásoknál szintén a hivatal szakfeladatán került többlet tervezésre az elmúlt évhez képest, ami a fordított általános forgalmi adó rendezése miatt vált szükségessé. - Az egyéb folyó kiadások el irányzata tartalmazza az autók kötelez biztosításait, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonbiztosítását, valamint a fennálló hitelállomány után fizetend kamat összegét is. A kamat összege magasabb, mivel a kötvény értéke után az idei év áprilisában és októberében is van fizetési kötelezettségünk. 6

7 - A felújítási és felhalmozási kiadások között szerepel a benyújtott pályázatainkhoz kapcsolódó beruházások, intézményi fejlesztések. - Az átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek támogatásai évre a nyugdíjas klub részére az 1000 km fizet s út mellé 700 km ingyen út költsége került támogatásként tervezésre. A polgár rség eft támogatása a Város és községgazdálkodás szakfeladat dologi kiadása között került tervezésre. Bugyi épített örökségének meg rzésére a Református Egyházzal közösen benyújtott pályázat öner része átadott pénzeszközként került tervezésre, mivel a pályázat lebonyolítását az Egyház végzi. Ugyanígy járunk el a Faluház építésére benyújtandó pályázattal is, ahol a pályázó a Bugyelláris Egyesület lesz. - A ellátottak juttatásai jogcím a szociálisan rászorulók részére kifizetett támogatásokból tev dik össze. A tervezés során a rendszeres segélyek esetében a 10 % került tervezésre, mivel a fennmaradó további 90 % a visszaigénylések alapján pótel irányzatként kerül beépítésre. Az el irányzatnál terveztünk a 70 év feletti id sek 5500 Ft érték év végi juttatását, a fogyatékos gyerekek támogatását, átmeneti segélyeket, temetési segélyeket egyaránt. 5. -hoz - A tartalék tartalmazza a polgármesteri keret eft összegét, az el z évi pénzmaradvány fel nem használt részét, a céltartalék a Kertváros Gyál Kistérség évi normatív visszafizetési kötelezettségének önkormányzatunkat terhel része. 6. -hoz - A hitel-törlesztésre tervezett összeg a szennyvízcsatorna hálózat építési beruházáshoz felvett hitel utolsó törleszt részletét eft összeget tartalmaz. Bugyi, január 28. Somogyi Béla polgármester 7

8 MELLÉKLETEK: forintban 1. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi bevételeinek részletezése adatok ezer F cím Alcím I.Intézményi m ködési bevételek Ft I. 1 Általános Iskolai Oktatás Ált. Isk. Okt Ft 1/b Alapf. M v.okt. 100 Ft 1/a Iskolai étkez k Ft Isk.busz üzem Ft 2 Óvodai nevelés 2/a Óvodai étk Ft Községi M vel dési tevékenység Közm vel dés Ft Könyvtár 720 Ft TEFÜSZ Ft 6/a Háziorvosi szolgálat Ft Önk Ig. tev Ft Községgazdálkodás 700 Ft Szennyvízelvezetés és kezelés Ft Ingatlan kezelés és forg Ft 1 II. Kamatbevételek ( szf) Ft 15 III. Önk. Sajátos m ködési bevétele Ft Részletezve az 1/a. mell. 15 IV. Önk. költségvetési támogatás Ft Részletezve az 1/b. mell. 14 V. Felhalmozási és t kejell. Bevételek Ft Részletezve az 1/c. mell. VI. Átvett pénzeszközök Részletezve az 1/d. mell Ft 7 VII. El z évi pénzmaradvány Ft VIII. Hitel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 Ft Ft 8

9 1/A melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi sajátos m ködési bevételei adatok ezer forintban F cím Alcím Helyi adóbevételek Ft I. 15 kommunális adó Ft ipar zési adó Ft 15 Átengedett központi adók Ft SzJA helyben maradó r Ft Jövedelem diff. mérséklése -863 Ft Gépjárm adó Ft 15 Egyéb sajátos bevételek Ft Lakbér Ft Mez ri járulék Ft Talajterhelési díj 600 Ft Sajátos m ködési bevételek összesen Ft 9

10 1/B melléklet 1.B. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési támogatása adatok ezer forintban F cím Alcím Lakosságszámhoz kötött M vel dési ház, könyvtár Ft Hivatal település ig. komm. és sport f. közösségi közlekedési feladatok települési sportfeladatok lakott külterület kapcs. Feladat építésügyi feladatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Feladatmutatóhoz kötött Int. Étk Ft Óvodai nevelés óvodai nevelés Ft Általános iskola iskolai nevelés Ft napközis foglalkoztatás 764 Ft tanulók tankönyv támogatás Ft Sajátos nevelési igény oktatás fogyatékos tanulók nevelése Ft M vészet oktatás m vészeti oktatás Ft Ft segélyezés Ft I. 15 Normatív állami támogatások Ft I. 15 Normatív kötött felh.tám. 635 Ft Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 503 Ft Diák sporttal kapcsolatos támogatás 132 Ft Önkormányzat költségvetési támogatása Ft 10

11 1/C melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi felhalmozási és t kejelleg bevételei adatok ezer forintban F cím Alcím I. Önkormányzati sajátos felhalmozási és t kebevételek Ft I. 15 Telekértékesítési bevétel Ft Építési telkek 15 db telek Kossuth L. u. 59. értékesítése Ft Ft II. Pénzügyi befektetések bevételei Ft I. 7 Osztalék és hozam bevételek Értékpapír értékesítés Ft Felhalmozási és t kejelleg bevételek összesen: Ft 11

12 1/D melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi átvett pénzeszközei adatok ezer forintban Szakfeladatok F cím Alcím Jogcím Össz.: I. 6/a Társadalombiztosítástól Ft Ft 1/a Iskolatej program 379 Ft 379 Ft 15 Pályázatok támogatási összege Ft Ft Ft Ft - Beleznay Kastély bels felújítása: Óvoda korszer sítése: Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása: Kastély köz és Szabadság u. között kerékp. út: Kossuth L. u. 17sz. orvosi ép. akadályment: Illegális hulladéklerakó felszámolása: 750 -Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: Testvérváros pályázat (2940,64 ) Belterületi utak fejlesztése: Ollé program öner támogatás: Játszótér korszer sítése EMVA pályázat: Bugyi Nk. Épített örökségének meg rzése: Kompetencia alapú oktatás az óvodában: Nyárfás öntöz telep b vítése: Ivóvízmin ség javítás: Faluház kialakítása: ÖSSZESEN: Ft Ft Ft Ft Ft 12

13 2. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési kiadások feladatok szerint adatok ezer forintban F cím Alcím szakf. megnevezés Személyi Járulék Dologi Átadott Felhalm. Egyéb Össz. I. 1 Iskolai oktatás Iskola szakmai Ft Ft Ft Ft Sajátos nevelési ig Ft Ft 360 Ft Ft M vészeti okt Ft 672 Ft Ft Ft Iskola m ködési Ft Ft Ft 400 Ft Ft Iskola busz üzemelt Ft 937 Ft Ft 500 Ft Ft Isk. Int. étk Ft Ft 2 Óvodai nevelés Óvodai nevelés Ft Ft Ft Ft Óvodai Int. étk Ft Ft Óvoda m ködési Ft Ft Községi közm vel dés M vel dési Ház Ft Ft Ft Ft Könyvtár Ft Ft Ft Ft 5 Település üzemeltetés TEFÜSZ Ft Ft Ft 595 Ft Ft 6 Egészségügyi szolg.tev Háziorv,gyerorv.szolg.,ügyeleti 65 Ft 7 Ft Ft Ft Labor 15 Ft 5 40 Ft 300 Ft 855 Ft Iskola egészségügy f. 250 Ft 30 Ft 280 Ft Fogorvosi szolg. - Ft Véd n i szolgálat Ft Ft Ft Ft Gyerekjóléti feladatok - Ft I. Polgármesteri Hivatal tev Önk. Ig. tevékenysége Ft Ft Ft Ft Ft Ft Községgazdálkodás Ft Ft Ft Ft Ft 900 Ft Ft Közvilágítás Ft Ft Segélyezés Ft Ft Szennyvízelvezetés és kez Ft Ft Ft Ingatlan kez. és forg Ft Ft Ft Részösszesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 13

14 F cím Alcím szakf. megnevezés Személyi Járulék Dologi Átadott Felhalm. Egyéb Össz. Tartalékalap Általános tartalék alap Ft Ft - ebb l képvisel i tiszteletdíj csökk.b l fogyatékos gyermekek megsegítésére: ebb l képvisel i tiszteletdíj csökk.b l közszférában kiemelked en dolgozók juttatására: 590 Céltartalék Kistérség évi normatív visszafiz: Ft Polgármesteri keret Ft Ft Hitel Ft Ft Ö s s z e s e n: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 14

15 2/A melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi felhalmozási és felújítási kiadásai adatok ezer Ft-ban F cím Alcím FELÚJÍTÁS F cím Alcím FELHALMOZÁS I Városés községgazdálk Ft I Város- és községgazdálk Ft Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítás: Beleznay Kastély el tti tér vízelvezetése: Beleznay Kastély bels felújítása: Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: Kossuth L. u. 17. felújítás többletmunkái + pályázat: Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással: Kossuth L. u. 17. befejez munkálatai: Digitális közm térkép: Játszótér-korszer sítése EMVA pályázat: Belterületi utak fejlesztése: Ivóvízmin ség javítása: Kastély köz és Szabadság u. közötti gyalog és kerékpárút pályázati része: Kastély köz és Szabadság u. közötti gyalog és kerékpárút: Ollé program öner része: Általános Iskola 400 Ft Futsal labdarúgó pálya építése éves díja: kazánház tet felújítás: 400 Református templom melleti parkoló kialakítás pályázaton felüli része: Kompetencia alapú oktatás az óvodában: Önkormányzati igazgatási tevékenység Ft Elkerül út engedélyes terve: hivatal épületeinek bels felújítása: Rendezési terv: Utak tervezése: Településközpont tervköltsége: Ravatalozó tervezése: 400 Piac kialakítás konténeres illemhely vás: Ingatlankezelés Ft Építési telek kialakítása közm vesítés nélkül: Önk. Ig. tev Ft er sít vás: 150 Helyi adó kitölt program, kódleolvasós rendszerrel: 456 Anyakönyvvek részére t zbiztos szekrény: 800 Képvisel -testület, bizottsági tagok részére lap-top vás: Jogtiszta szoftverek: 600 6/d Fogorvosi szolgálat 300 Ft Kazán csere Szennyvízelvezetés és kezelés Ft Nyárfás öntöz -telep b vítése: közös szennyvíztisztító-telep pályázati díja: Összesen: Ft Ft Felújítási és Felhalmozási kiadások összesen Ft 15

16 2/B Melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi átadott pénzeszközei adatok ezer forintban Támogatott szervezetek, jogcímek: ifjúházasok támogatása Caritas 97 Bt támogatása Dunavölgyi Vízgazd. Társ Kézilabda szakosztály Bugyi SE GYURO-TEAM SE Balfék SE KDV évi mük. hj. Gyermekek táboroztatásának tám. Ócsai Tourintorm éves fent. Dabas Üdül tábor A. felúj. tám. Gyáli Kistérség tagdíj Beleznay János Ált. Isk. autóbusz üzemel. Fels vány Nyugdíjas Klub ingyen busz használat 700 km Dabasi Rendel intézet betegszállító járm vás Bugyi Épített örökségének megörzése pály. Önrésze Református Egyház templomtorony felújítás Bugyelláris Egyesület részére faluház terv+létesítési költség tám. Építéshatósági tagdíj Ft Ft 780 Ft 80 Ft Ft Ft 800 Ft 400 Ft 520 Ft 900 Ft 256 Ft 935 Ft Ft 360 Ft 147 Ft 110 Ft Ft Ft Ft 52 Ft - A Polgár rség eft támogatása a szakfeladat dologi kiadásainak megfelel soraiban került tervezésre - Az Ürb i Szittya Ijászok Csapat 250 eft támgogatása a M vel dési Ház szakfeladat dologi kiadásainak megfelel soraiban került tervezésre 16

17 3. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi létszámkerete Intézmény összesen közalkalmazottak köztisztvisel k f fogl. részfogl. f fogl. TEFÜSZ 6 6 Iskolabusz üzemeltetés 1 1 Önk. igazgatási tev Óvodai nevelés 24 ebb l szakmai 15 technikai 9 Iskolai oktatás 36 ebb l szakmai 28 technikai 8 Véd n i szolg augusztus 1-t l 3 3 Mez ri szolgálat 4 4 M vel dési és könyvtár tev. 7 ebb l szakmai 4 1 technikai 2 Össszesen augusztus 1-t l

18 4. sz. melléklet 'Bugyi Nagyközségi Önkormányzat m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009/2010/2011 évi alakulását külön bemutató mérleg MEGNEVEZÉS sorszám 2009.év év év M ködési bevételek és kiadások I. M ködési bevételek és kiadások Intézémyi és m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja M ködési célú pe. átvétel államháztartáson kívülr l M ködési célú hitel 5 M k. célú el z évi pénzmaradvány igénybevétel M ködési célú bevételek összesen (7) Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - kamat M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása M k. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése 13 Tartalék alap M ködési célú kiadások összesen (15) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és t ke jell. bevételei Kommunális adó, amennyiben fejl. célra vették ki 17 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei Felj. célú támogatás 19 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülések 21 Értékesített tárgyiesztközök és imm. javak ÁFA-ja Felhalmozási célú hitel (kötvény) 23 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási bevételek összesen (25) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz Hosszú lejáratú hitel visszafizetse Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok 32 Felhalmozási kiadások összesen (33) Önkormányzat bevételei összesen (34) Önkormányzat kiadásai összesen (35)

19 5. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének címrendje F cím Alcím Megnevezés I. Polgármesteri Hivatal 1 Általános Iskola 1/a Gyermekétkeztetés 1/b Sajátos nevelési igény gyermekek okt. 1/c M vészetoktatás 1/d Iskolabusz üzemeltetés 2 Napköziotthonos Óvoda 2/a Gyermekétkeztetés 3 M vel dési Ház 4 Községi könyvtár 5 Településfejlesztési és üzemeltetési tev 6 Egészségügyi ellátás 6/a Háziorvosi, gyermekorvosi szolgálat 6/b Véd n i Szolgálat 6/c Iskolaegészségügyi tev 6/d Fogorvosi szolgálat 6/e Labor 6/f Gyerekjóléti szolgálat 7 Önkormányzati Igazgatási tev 8 Községgazdálkodási tev 9 Közvilágítás 10 Rendszeres pénzbeni ellátások 11 Eseti pénzbeni ellátások 12 Önkormányzatok elszámolásai 13 Szennyvízelvezetés és kezelés 14 Ingatlankezelés és forgalmazás 15 Önkormányzati feladatra nem terv. elsz. 19

20 6. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének el iráyzat-felhasználási ütemterve adatok ezer forintban Megnevezés: Összesen: Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Bevételek Intézményi m ködési bevételek Kamatbevételek Sajátos m ködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási és t kejelleg Átvett pénzeszközök Hitel 0 El z évi pénzm Bevételek összesen: Kiadások: Müködési kiadások Felújitási kiadások Fejlesztési kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék Hiteltörlesztés Kiadások összesen : Egyenleg

21 7. sz. melléklet 'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE a évi tényadatok, valaint a évi várható bevételek és kiadások adatok ezer forintban I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK évi évi tény várható terv Intézményi m ködési bevételek Ft Ft Ft Kamatbevételek Ft Ft Ft Önk. sajátos m ködési bevételek Ft Ft Ft Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ft Ft Ft Önk. költségvetési támogatás Ft Ft Ft Átvett pénzeszközök Ft Ft Ft El z évi pénzmaradvány Ft Ft Ft Hitel Ft Ft 0 Ft Függ, átfutó, kiegyenlít bev Ft Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ft Ft Ft II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK évi évi tény várható terv Személyi juttatások Ft Ft Ft Járulékok Ft Ft Ft Dologi kiadások Ft Ft Ft Felhalmozási kiadások Ft Ft Ft Ellátottak pénzbeni juttatásai Ft Ft Ft Támogatások, átadott pénzeszközök Ft Ft Ft Egyéb folyó kiadások Ft Ft Ft Hitel törlesztés Ft Ft Ft Normatív visszafiz Ft Tartalékalap: -polgármesteri keret Ft - általános tartalék Ft - céltartalék Ft Függ, átfutó, kiegyenlít kiadások Ft Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Ft Ft Ft 21

22 8. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének több éves kihatással járó kiadásainak részletezése adatok ezer Ft-ban Jogcím Tárgyév Kötelezettség Összesen Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Fejlesztési célra kibocsátott kötvény t ketörleszt részlete Ft Ft Mindösszesen: Ft Ft 22

23 9. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének Kimutatás az éves kötelezettségvállalás fels határáról adatok ezer Ft-ban Sorszám: Megnevezés évi el irányzat 1 Illetékek 2 Helyi adók Gépjárm adó Kamatbevétel Környezetvédelmi, ép.hat. bírság 6 Osztalékbevételek 7 Vagyon- haszonbérbead. Üzemeltetés, koncessziós bev 8 Önkormányzat egyéb sajátos bevétele Saját folyó bevételek mindösszesen Csökkenteni: 11 El z években keletkezett tárgyévet terhel fizetési kötelezettség: ( Hitel t ke törlesztés ) támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 13 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 14 Lízingdíj Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési 15 kötelezettség 16 Szállítókkal szembeni tartozások 17 Kamatfizetési kötelezettség Rövid lej.kötelezettség összesen Korrigált saját folyó bevétel= (9-18) Önkormányzatunk adósságot keletkeztet éves kötelezettség-vállalásának fels határa=(9-18)*0, Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhel fizetési 21 kötelezettség: 22 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 24 Lízingdíj 25 Külföldi finanszírozási kiadások Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési 26 kötelezettség 27 Kamatfizetési kötelezettség a sorok után 28 A hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vev tárgyévi kötelezettség 0 29 Hitelkorlát lekötött %-a = (28/20 %) 0,00 23

24 II. Összefoglaló Tábla BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer forintban I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Intézményi m ködési bevételek Kamatbevételek Önk. sajátos m ködési bevételek Felhalmozási és t kejelleg bevételek Önk. költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök El z évi pénzmaradvány Hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Ft Járulékok Ft Dologi kiadások Ft Felhalmozási kiadások Ft Ellátottak pénzbeni juttatásai Ft Támogatások, átadott pénzeszközök Ft Egyéb folyó kiadások Ft Hitel törlesztés Ft Tartalékalap: -polgármesteri keret Ft -általános tartalék Ft - céltartalék Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Ft 24

25 Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének általános indoklásához kapcsolódó kimutatás a tevékenységek bevételeir l és kiadásairól adatok ezer forintban Bevételek Kiadások Egyenleg Iskolai oktatás Iskola szakmai Ft Ft Sajátos nevelési ig Ft Ft M vészeti okt Ft Ft Iskola m ködési Ft Isk. Int. étk Ft Ft Összesen : Ft Ft Ft Iskola busz üzemelt Ft Ft Összesen : Ft Ft Ft Óvodai nevelés Óvodai nevelés Ft Ft Óvodai Int. étk Ft Ft Óvoda m ködési Ft Összesen : Ft Ft Ft Községi közm vel dés M vel dési Ház Ft Ft Könyvtár 720 Ft Ft Összesen : Ft Ft Ft Település üzemeltetés TEFÜSZ Ft Ft Összesen : Ft Ft Ft Egészségügyi szolg.tev Háziorv, gyerorv. szolg.,ügyeleti Ft Ft Labor 555 Ft Iskola egészségügy f. 280 Ft Fogorvosi szolg Véd n i szolgálat Ft Ft Gyerekjóléti feladatok Összesen : Ft Ft Ft Polgármesteri Hivatal tev Önk. Ig. tevékenysége Ft Ft Hitelvisszafizetés Ft Községgazdálkodás Ft Ft Közvilágítás Ft Segélyezés Ft Ft Ingatlan kez. és forg Ft Ft Összesen : Ft Ft Ft Mindösszesen: Ft Ft Ft 25

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6/2008 ( II.28.) számú rendeletével

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzata az 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.12.) sz. rendeletének módosításáról 1. (1)A

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben