A Berettyóújfalu Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Berettyóújfalu Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma"

Átírás

1 A Berettyóújfalu ok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP /B I. Helyzetelemzés

2 Gazdasági helyzet A megyei szintet meghaladó arányban folytatnak mezőgazdasági tevékenységet országos átlagnál rosszabb a talaj minősége, nem alakultak ki vertikális integrációk. Az élelmiszeripar kapacitásai nem képesek kihasználni a mezőgazdaság által szolgáltatott nyersanyagbázist. Viszonylag fejletlenek az üzleti szolgáltatások és az üzleti infrastruktúra (kivétel Berettyóújfalu). Az ezer főre jutó vállalkozások száma (41) az országos átlagnak alig több mint fele. A működő vállalkozások versenyképessége gyenge. A vállalkozások több mint háromnegyede tőkeszegény egyéni (kényszer) vállalkozó, hatóterületük településszintű. Alacsony a vállalkozói kedv és vállalkozói aktivitás. A turizmus és a vendéglátás szerepe egyelőre nem számottevő, de potenciálja bizonyos szegmensekben viszonylag jelentős. Infrastrukturális helyzet A kistérség térszerkezeti fekvése kedvező, de ennek ellenére elérhetőségi viszonyai kedvezőtlen. A térségen belüli közlekedési kapcsolatok nem megfelelőek (zsáktelepülés). A közúthálózat állapota rossz, az utak felújításra, szélesítésre szorulnak. Kerékpár-úthálózat kiépítettsége alacsony. Az alapvető kommunális infrastruktúra-hálózat kiépítettsége hiányos, de javuló tendenciát mutat. Az infokommunikációs technológia kiépítettsége és használata alacsony. A termálvíz jelenléte elősegítheti a környezetbarát energetikai rendszerek kialakítását. A szilárd hulladék kezelése az ISPA program keretében megépült térségi szilárd kommunális hulladéklerakó révén biztosított.

3 Társadalmi helyzet A népességszámban drasztikus fogyás megy végbe a kilencvenes évek óta. A népességszám csökkenését a szelektív elvándorlás és az elöregedés idézi elő. Az öregedési index (119,8) lényegesen meghaladja az országos átlagot. Viszonylag magas a fiatalkorúak aránya, ami a cigányság népesedési tendenciáival hozható összefüggésbe. Az oktatási, egészségügyi, szociális és közművelődési szolgáltatások elérhetősége és minősége egyenlőtlenségeket mutat. Az ezer lakosra jutó adózók száma 92,5%-a a régiós és 83,4%-a az országos értéknek. A jövedelmi helyzet és a gazdasági aktivitás szintje nem megfelelő. Berettyóújfaluban a lakosság iskolázottsága az országos szinthez közelít a többi településen az iskolázottság szintje alacsony. A térség humán potenciálja szakképzési szempontból viszonylag kedvező, de a szakképzési rendszer viszonylag lassan és rugalmatlanul képes csak reagálni a munkaerő-piaci igényekre. A lakosság egészségi állapota és ennek megfelelően várható átlag életkora az országos átlag alatt van. Szociális helyzet A fiatalodási index (15 évesnél fiatalabbak a 60 éves vagy idősebbek arányában) 84,8%, mely megyei szinten átlagosnak mondható. Magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. Az önkormányzat által nyújtott, rászorultságtól függő (pénzbeni és természetbeni) támogatási esetek száma magas. A kistérségben az aktív civil szervezetek egy része jelentős közösségformáló szerepet tölt be. A Bihari ok Többcélú Kistérségi Társulása keretében egyes szociális alapszolgáltatási feladatok (szociális információs szolgáltatás, családsegítés), valamint gyermekjóléti szolgáltatás közös ellátásáról intézményi társulás útján gondoskodik.

4 Foglalkoztatási helyzet A térséget jelentős mértékű munkanélküliség sújtja. Az álláskeresők összetétele kedvezőtlen. Az álláskeresők jelentős hányada (43,5%-a) általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A végzettség, szakképzettség nincs összhangban a piaci követelményekkel, igényekkel. A térségi központoktól való távolság miatt a munkalehetőségek távol esnek a kisebb településektől, azok megközelíthetősége közlekedési akadályokba ütközik. A legjelentősebb foglalkoztatók többnyire az önkormányzatok és intézményeik, emellett néhány vállalkozás is kiemelhető: Berettyó Áfész, Beriv Ruhaipari Kft., Partium '70 Műanyagipari Zrt., Eurotex Kft., Herpály Team Kft. II. SWOT-elemzés

5 Erősségek - Gyengeségek A Bihari Regionális Ipari Park teljesen kiépült infrastruktúrával rendelkezik. A kistérség pályázói kiemelkedő eredményeket értek el az AVOP és a GVOP pályázatok megvalósításában. A régióközpont Debrecen és térségi központ Berettyóújfalu a kistérség településeiről könnyen megközelíthetők. Az infokommunikációs technológia kiépítettsége megyei szinten kedvező. A szakközépiskolai és szakiskolai szinten oktatott szakok között vannak piacképes szakmák (pl. egészségügyi, közgazdasági, belügyi-rendészeti, mezőgazdasági, idegenforgalmi, környezetvédelmivízgazdálkodási, kereskedelmi, gépészeti szakirányok) Magas a fiatalkorú lakosság aránya jelentős számú szabad munkavállaló jelenléte. A kórházi és szakrendelői ellátás jól hozzáférhető a kistérségben. A roma szervezetek száma és önszerveződési képessége a kistérségben viszonylag magas. A közoktatási rendszer kiépítettsége a kistérségben megfelelő, csak Vekerden nem működik óvoda, iskola. Számos településen a könyvtárak és teleházak biztosítanak internetezési lehetőséget. Az oktatási és szociális területen működő civil szervezetek száma és önszerveződési képessége a kistérségben viszonylag magas. Az ezer főre jutó vállalkozások száma az országos átlag alig több mint fele. Hiányos a helyi termékek feldolgozására épülő ipari kapacitás. Nem működik nagyvállalat a kistérségben. A vállalkozások többsége tőkeszegény egyéni (kényszer)vállalkozó, ellátási területük településszintű. Az Ipari Park kihasználtsága nem teljes. A vonalas infrastruktúra állapota rossz, a vasúti közlekedés nem elégíti ki a lakossági igényeket. A térségen belüli közúthálózat sűrűsége 81%-a az országosénak. Az alapvető kommunális infrastruktúra-hálózat kiépítettsége hiányos. A roma lakosság elhelyezkedése a kistérségen belül koncentrált, a települések között jelentős eltérések tapasztalhatók. A kistérségben alacsony a legális jövedelemmel rendelkezők száma. Magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (53%). Magas a rendszeres szociális segélyben részesülők aránya (5,2%). Az elöregedés és a szelektív elvándorlás jellemző a kistérségre. A szakképzettség rugalmatlanul reagál a piaci követelményekre. A hátrányos helyzetű lakosság egészségi állapota és várható életkora rossz. Az oktatási, egészségügyi, szociális és közművelődési szolgáltatások elérhetősége és minősége egyenlőtlenségeket mutat, az ezeket támogató infrastruktúra többnyire rossz állapotban van. Jelentős mértékű a munkanélküliség. Lehetőségek - Veszélyek A vállalkozások számának növekedési üteme meghaladja a régiós szintet. Két nemzetközi és regionális térszerkezeti vonal (Záhony Szeged; Budapest-Nagyvárad) fut keresztül a kistérségen a tranzitforgalom jelentős gazdasági potenciált rejt magában. A közműinfrastruktúra kiépítettsége javuló tendenciát mutat. Nő a kereslet a biotermékek iránt a hazai és az európai piacon egyaránt. A debreceni K+F központ közelsége lehetőséget jelent a bedolgozásra, illetve az innovációk behozatalára az Ipari Parkba. Növekszik a térség turisztikai értékei iránti belföldi és külföldi kereslet. A vállalkozások és a szakképzési intézmények együttműködése erősödik. Munkaügyi Központok képzési lehetőségei bővülnek (piaci igényekhez illeszkedő szakképzések beindítása, munkanélküliek számára átképzési lehetőség biztosítása) A távmunka és részmunkaidős foglalkoztatás terjed. A romák esélyegyenlősége és felzárkóztatása kiemelt európai és országos kérdéskör. A további közlekedési fejlesztések elhúzódása miatt a térség külső elérési mutatói nem javulnak. Tovább növekszik a verseny a mezőgazdasági termékek piacán, a jellemző agrárágazatok hagyománya csökken. A hasonló turisztikai adottságokkal rendelkező hazai és külföldi térségek fejlődése miatt a kistérség idegenforgalmi versenyképessége csökken. Csökken a befektetői és a turisztikai érdeklődés Kelet-Közép-Európa és Magyarország iránt. A képzett munkaerő elvándorlása fokozódik a megfelelő minőségű munkahelyek és az alacsonyabb kereseti lehetőségek hiánya miatt. A foglalkoztatási problémák kezelésének elmulasztásával szociális válság alakulhat ki. A regionális fejlesztési elképzelések között nem szerepelnek kellő súllyal a kistérség szükségletei, igényei. A fejlesztési források nem lesznek elegendők a felzárkózási folyamat elindítására. A halmozott hátrányos helyzetű lakosság újratermelődik. A felnőttképzési programok motiváló hatása csökken. Tovább növekednek a kistérségben a társadalmi és a területi különbségek. Helyi szinten konfliktusok jelentkezhetnek a roma és a nem roma lakosság között. A felnőttképzési programok motiváló hatása csökken.

6 III. Fejlesztési irányok Fejlesztési irányok 1. Vonzó üzleti és vállalkozói infrastruktúra kialakítása 2. A kistérségen belüli közlekedési kapcsolatok javítása 3. A helyi humánerőforrás fejlesztése az oktatási infrastruktúra javításával, a minőség emelésével és a szakképzési kínálat bővítésével 4. A népesség egészségi állapotának javítása 5. A mélyszegénységben élők életkörülményeinek javítása és a társadalmi kirekesztettség csökkentése a szociális szolgáltatások átfogó fejlesztésével 6. A lakosság életminőségének javítása a települési környezet megújításával 7. A foglalkoztathatóság és a munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség javítása

7 A fejlesztési irányok rendszere 1. Üzleti és vállalkozói infrastruktúra fejlesztése 2. Közlekedési kapcsolatok javítása 3. Humán erőforrás fejlesztés Bővülő foglalkoztatás Javuló életminőség 4. Egészségi állapot javítása 5. Szociális szolgáltatások átfogó fejlesztése 6. Települési környezet megújítása 7. Foglalkoztathatóság, munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség IV. Projektek összegző bemutatása

8 Projektek, projekt típusok, típusprojektek ÉAOP Fejlesztési irány száma Projekt Projektek száma Megvalósulás helyszíne (mft) 1. Ipari terület fejlesztése 1 Furta Útfejlesztések 4 Berettyóújfalu, Csökmő, Kismarja, Esztár 351,4 2. Kerékpárút fejlesztések, építések 3 Komádi, Zsáka, Bakonszeg 174,2 2. Kistérségi közösségi közlekedésének fejlesztés 2 Berettyóújfalu, Biharkeresztes 234,5 3. Általános iskola infrastrukturális fejlesztése 2 Pocsaj, Biharkeresztes Egészségügyi intézmények fejlesztése 6 Vekerd, Gáborján, Újiráz, Hencida, Váncsod,Biharkereszte s 129,4 Projektek, projekt típusok, típusprojektek ÉAOP Fejlesztési irány száma Projekt Projektek száma Megvalósulás helyszíne (mft) 5. Szociális szolgáltató központok kialakítása 2 Berettyóújfalu, Körösszakál Bölcsőde kialakítása 1 Komádi Kistérségi Gyerekesély 1 Berettyóújfalu Szociális konyha felújítás 1 Darvas 22,6 6. Városközpont rehabilitáció 2 Komádi, Biharkeresztes 380

9 Projektek, projekt típusok, típusprojektek TÁMOP Fejlesztési irány száma Projekt Projektek száma Megvalósulás helyszíne (mft) 3. Minőségi oktatás a kistérségben 4 Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Magyarhomorog 154,7 4. Egészséges életmód ösztönzése 2 Berettyóújfalu, Biharkeresztes Térségi hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítása és a társadalmi kirekesztettség csökkentése 4 Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Hencida, Szentpéterszeg 64,8 7. Térségi foglalkoztatás növelése 4 Berettyóújfalu, Bedő 308,4 Projektek, projekt típusok, típusprojektek TIOP Fejlesztési irány száma Projekt Projektek száma Megvalósulás helyszíne (mft) 5. Térségi hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítása és a társadalmi kirekesztettség csökkentése 2 Szentpéterszeg, Berettyóújfalu 200

10 Forrás fejlesztési irányok és prioritások közti megoszlása (mft) Ö Gazdaságfejlesztés Közlekedésfejlesztés 760,1 760,1 Humán infrastruktúra fejlesztése ,4 387,6 754 Településfejlesztés Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, társadalmi befogadás 64,8 308,4 373,2 Minőségi oktatás 154,7 154,7 Egészségfejlesztés, egészségügyi humánerőforrás fejlesztése Oktatás infrastruktúra Munkaerő-piaci és szociális infrastruktúra ,1 391,7 289,4 864, , Forrás operatív programok és prioritások közti megoszlásának indoklása A Berettyóújfalui kistérség számára megjelölt prioritások Humán infrastruktúra fejlesztése A foglalkoztathatóság, az alkalmazkodás és társadalmi integráció fejlesztése Eltérés indoklása a helyzetelemzés és a SWOT-elemzés alapján: A kistérség vállalkozássűrűsége az országos szinthez képest nagyon alacsony, valamint magas az egyéni vállalkozók arány, továbbá a rendelkezésre álló üzleti infrastruktúra nem megfelelő. Ennek érdekében a kistérségben indokolt a gazdaságfejlesztés. A Berettyóújfalui kistérségben közlekedési kapcsolatok nem megfelelőek, a települések közötti több számjegyű utak, valamint a belterületi utak állapota rossz, hiányos a kerékpárúthálózat, a közösségi közlekedés nem megfelelő infrastruktúrája emiatt elengedhetetlen a különböző közlekedési fejlesztések megvalósítása, amelyek révén nagymértékben javulhat a különböző szolgáltatások elérhetősége. A térségi hátrányos helyzetű gyermekek száma és aránya növekvő tendenciát mutat, mely alátámasztja a TÁMOP oktatási konstrukciójának jelentőségét. A TÁMOP egészségügyi fejlesztése azért kiemelkedően fontos, mert a lakosság egészségi állapota és egészségtudatossága nagymértékben elmarad az országos átlagtól. A TIOP szociális infrastruktúra fejlesztése olyan integrált szolgáltatást nyújt, amely magas minőségben és könnyen elérhető módon komplex szociális, egészségügyi és közösségi szolgáltatásokat biztosít a lakosság számára jelenleg az ilyen típusú szolgáltatások elérhetősége és minősége nagyarányú egyenlőtlenségeket mutat a kistérségen belül.

11 Ütemezés Σ Induló projektek száma (db) Induló projektek támogatása (mft) 2999,7 5282, Befejeződő projektek száma (db) Befejeződő projektek támogatása (mft) 906,4 2015,6 335,3 6, Ütemezés indoklása A Berettyóújfalui kistérségben az LHH-programmal kapcsolatosan felmerült projektjavaslatok megvalósítása indokolt, szükséges és sürgető feladat. Emiatt a projektmegvalósítást a projektek jelentős részében 2009-ben szeretnék elkezdeni a projektgazdák az egyes projektek esetében részben eltérő indokok miatt: az infrastrukturális projektek esetében többnyire az épületek rossz fizikai állapota, elavult műszaki felszereltsége és a szolgáltatások megfelelő ellátását akadályozó helyhiány indokolja a minél korábbi megvalósítást; a szolgáltatások szakmai és tartalmi fejlesztésére irányuló projektek esetében az elmúlt időszakban tapasztalt, illetve az elkövetkező időszakban várható demográfiai, társadalmi, gazdasági és jogszabályi változásai miatt szükséges a projektek korai elindítása; Annak érdekében tehát, hogy a projektek kedvező gazdasági és társadalmi hatásai minél hamarabb érzékelhetőek és kézzel foghatóak legyenek a helyi lakosok és vállalkozások körében, szükséges a projektmegvalósítás lehetőség szerint minél korábbi elindítása. Ehhez gyors és átgondolt előkészítő tevékenységre van szükség, amit megkönnyít, hogy számos projekt esetében a tervezés már elkezdődött vagy megtörtént (legalább előzetes tervezői költségbecslés készült). Mindennek köszönhetően a rendelkezésre álló forrás 2012 végéig felhasználásra kerül, ami mutatja a kistérség kedvező forrásabszorpciós képességét.

12 V. Projektek részletes bemutatása Gazdaságfejlesztés

13 ÉAOP 1.1.1/F A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése Furtai Ipari Terület Fejlesztése Bio-Harness Kft. 1264, ,5 500 Közlekedésfejlesztés

14 ÉAOP 3.1.2/B i utak fejlesztése Területi Kórház közlekedési létesítményeinek fejlesztése Berettyóújfalu Csökmő Alkotmány utca felújítása Csökmő Belterületi utak felújítása (Fő-Bocskai- Bihari utak) Kismarja Árpád, Felszabadulás,Irinyi, Széchenyi és Kossuth utcai utak együttes felújítása Esztár 60,4 54,4 Nagykereki belvárosának tehermentesítése, elkerülő út építésével. Nagykereki Belterületi útépítés, Zsáka Zsáka 157,4 141,66 2. Városi gyűjtőúthálózat fejlesztése Komádi Bedő Széchenyi u. szilárd útburkolat felújítása, megerősítése Bedő 45 40,5 4. Dózsa György utca és a Kossuth utca felújítása Darvas 76,8 69,12 5. ÉAOP 3.1.2/B i utak fejlesztése Gáborján Dózsa utca és Arany János utca burkolat megerősítése Gáborján Lenin utca, Árpád utca, Bem utca, Béke utca, Rákóczi utca felújítása, burkolása Magyar-homorog Béke, Akácfa, Diófa, Széchenyi utcák aszfaltozása, felújítása Pocsaj 53,2 47,9 8. i úthálózat fejlesztése Váncsodon Váncsod 45 42,75 9. Csökmő Lenin utca felújítása Csökmő ,8 mft 1126,33 mft

15 ÉAOP 3.1.3/B Regionális hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat kialakítása Kerékpárút-hálózat fejlesztése Komádiban Komádi Kerékpárút teljes kiépítése a meglévők összekötésével a település széléig Zsáka 50,597 45,5373 Belterületi hivatásforgalmú kerékpárút építése Bakonszeg 23 20,7 Kerékpárút-hálózat fejlesztése Komádiban Komádi Furta kerékpárút építés II. ütem Furta 92,05 82, ,647 mft 347,0823 mft ÉAOP 3.1.4/B Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése Autóbuszállomás úthálózatának és kapcsolódó infrastrukturális létesítményeinek fejlesztése Berettyóújfalu Buszállomás, buszváró, buszforduló megépítése Biharkeresztes 40,5 36,45 Autóbuszvárók építése Zsáka Önkormányza 22,92 20, Buszváró és buszöböl kialakítása Hencida 22,5 20,25 2. Nagykereki község tömegközlekedésének fejlesztése Nagykereki 25 22, ,92 mft 297,828 mft

16 Humán infrastruktúra fejlesztése ÉAOP 4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése Általános iskola és sportcsarnok felújítása, korszerűsítése Biharkeresztes Város a "Lorántffy Zsuzsanna ÁltalánosIskola bővítése tetőtér-beépítéssel." Pocsaj Nagyközségi Általános Iskola épületeinek részleges felújítása,akadálymentesítése, berendezéseinek pótlása, cseréje Berekböszörmény Községi 97,8 92,9 4 "Az Esztár-Kismarja Általános Iskola, óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény három esztári feladatellátási helyének:esztár Általános Iskola Esztár, Petőfi u. 4/b. felújítása, akadálymentesítéseesztár Tornaterem felújítása, akadálymentesítéseesztár, Petőfi u. 6. sz.kastélyiskola felújítása, akadálymentesítése Esztár, Árpád u. 42. sz." Esztár Község a 62 58,9 5 Minőségi óvodai nevelés feltételeinek megteremtése Szentpéterszeg Község 66 62,7 6 Általános iskola épületeinek felújítása, korszerűsítése Hencida Község a 57,6 54,72 30 Szent I. úti Óvoda felújítása Komádi Város a ,4 767,22

17 ÉAOP 4.1.2/D Egészségügyi intézmények fejlesztése Egészségház felújítása, akadálymentesítése Vekerd Község a 26 14,4 Egészségház felújítása, korszerűsítése Biharkeresztes Város a Orvosi rendelő nyílás záró csere, akadálymentesítése Gáborján Község a Egészségház teljes körű felújítása, átalakítása Újiráz Község a 12 11,4 Egészségügyi alapellátás intézményeinek felújítása korszerűsítése Hencida község önkormányzata 38 34,2 A váncsodi egészségház felújítása, berendezése, technikai eszközeinek javítása Váncsod 12 11,4 Egészségház felújítás átalakítással Zsáka Nagyközség a Egészségügyi Kombinát fejlesztése, karbantartása, korszerűsítése Pocsaj Nagyközségi Orvosi rendelő felújítása Biharkeresztes Város a 30 28,5 11 Háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása, és az akadálymentesítés megoldása, az egészségház felújítása, egészségügyi alapellátáshoz szükséges műszer, gép, eszköz beszerzése Váncsod Község a 44 41, ,7 ÉAOP 4.1.3/C Szociális intézmények fejlesztése Kerek Erdő Kihívással Élők Nappali Intézményének tárgyi feltételeinek megteremtése Berettyóújfalu Város ,5 Bölcsöde kialakítása Komádiban Komádi Város a 88,89 80 Szociális alapszolgáltatási központ intézményi, tárgyi feltételeinek megteremtése Körösszakálban Körösszakál ,5 Kistérségi Gyermekesély Berettyóújfalu Város Szociális konyha felújítása Darvas Község a 23,8 22,6 Óvoda bővítése bölcsődével Zsáka Nagyközség a 41,574 39, Kihívással Élők Nappali Intézménye-Szentpéterszeg kialakítása, tárgyi feltételeinek megteremtése Út és Erény Közössége Szociális Szolgáltató Központ akadálymentesítése, fejlesztése, kapacitás bővítése Bakonszeg 47 44,65 14 Térségi feladatot ellátó bölcsőde kialakítása Magyarhomorog Község a 92,171 82, , ,6992

18 Településfejlesztés ÉAOP 5.1.1/F Funkcióbővítő településfejlesztés Komádi városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése Komádi Biharkeresztes közművelődési és gazdasági körzetközponti funkciójának bővítése Biharkeresztes 133,5 180 Berettyóújfalu az egészséges város integrált városfejlesztési stratégia II. üteme Berettyóújfalu ,5 580

19 Minőségi oktatás TÁMOP Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel "Átmenet problémájának szakszerű kezelése a Bihari kistérség óvodáiban, alap- és középfokú oktatási intézményeiben " BÖTKT 29,915 29,915 Minőségi oktatás fejlesztése Biharban BÖTKT Együtt-Könnyebb Biharkeresztes 6,75 6,75 Minőségi oktatás létrehozása Magyarhomorog Tudatalapú oktatás bevezetése a Dél- Bihari mikrotérségben Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 39,5 39, , ,165

20 Foglalkoztathatóság, alkalmazkodó-képesség, társadalmi befogadás TÁMOP Foglalkoztatási programok megvalósítása, társadalmi integráció és kohézió elősegítése Sport-tisztességes élet "DVSC-Berek-böszörmény " Második Esély Iskola a Bihari kistérségben Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület Csapatban! "Berettyóújfalui CKÖ" Kethane Kuthras Bihar-Sárréti Roma Összefogás Egyesület Körház Hencida 57,7 57,7 Szociális Szövetkezet a Határmenti Tranzitfoglalkoztatás Elősegítésére Habeas Cor-pus Eurocent-rum Egyesület 29,4 29,4 "Kaláka-Rehabilitációs program állami gondozott gyerekeknek " Összefogás Gyermekein-kért Alapítvány 17,4 17,4 "Útitárs-Rehabilitációs program állami gondozott gyerekeknek" "Segítő Kezek Alapítvány " 17,4 17,4 Hagyományos mesterségek újjáélesztése BÖTKT 40,272 40,272 Gombatermesztéshez 40 fő foglalkoztatása és képzése Bedő Champion Kft. 56,076 56,076 Wifi-falu projekt Az Internet Terjesztéséért Alapítvány Partnerség - Együttműködés - Szakmaiság Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület Hagyományos Munka- A Toll Berek-99 Kft Mentor-Szolgálat a Berettyóújfalui kistérségben Bihari Mentor Közhasznú Egyesület (BME) Interkulturális Ifjúsági Központ kialakítása Úton Ifjúsági - Kulturális Egyesület Együtt a Közösségekért Életfa Egyesület Kistérségi Kid "CSAT Egyesület" , ,248

21 Egészségfejlesztés, egészségügyi humánerőforrás fejlesztése TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Éljünk egészségesen BÖTKT Meghosszabbítható kockázatmentesebb életért Biharkeresztes Újraélesztés és elsősegélynyújtás Sürgősségi Ellátásért Alapítvány 32,11 32,11 27 Szerves életmód az egészségfejlesztésért Megyei Népfőiskolai Egyesület 57, ,604 57, ,604 28

22 TÁMOP Az ÚMFT keretében megvalósult járóbeteg intézetek humánerőforrás kielégítésére vonatkozó képzés, foglalkoztatás Oktatási infrastruktúra

23 TIOP Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében Digitális palatáblarendszerek beszerzése a Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Művelődési Központ Általános iskolája részére Berekböszörmé ny Községi 39,9 39,9 7 Minőségi oktatás infrastrukturális fejlesztése Komádiban Komádi Város a Oktatási infrastruktúrafejlesztés Szentpéterszeg és Gáborján településeken Szentpéterszeg Község a 39,28 109,18 39,28 109,18 9 Munkaerő-piaci és szociális infrastruktúra

24 TIOP Innovatív integrált térségi szolgáltatások fejlesztése MÁSODIK ESÉLY ISKOLA BIHARBAN Kethane xutras Közösségi szolgáltató központ kialakítása Mezősason Bihari Szabadművel ődési és Népfőiskolai Egyesület Bihar-Sárréti Roma Összefogás Egyesület Mezősas Községi Legfontosabb kapcsolódó, egyéb forrásból finanszírozandó projektek forrása Projekt indítása Üzleti infrastruktúra fejlesztése a Herpály-Team kft-ben Herpály Team Kft 39 ÉAOP 111F Komplex elektronikai szolgáltatás (exchange) hálózat kiépítése a Bihari kistérségben Mezei-Vill Kft ÉAOP 111F Kelet-Nyugat Innovációs Park Vekerd/Zsáka 400 ÉAOP 111F 2009 Telephelyfejlesztés (tollfeldolgozás) Berek-99 Kft. 20 ÉAOP 111F Bim-Pel Bt. Bim-Pel Bt. 80 ÉAOP 111F Telephelyfejlesztés fajátékok gyártásához Nagy Sándor vállalkozó 20 ÉAOP 111F Munkagépek, erőgépek térségi szolgáltató parkja Magyarhomorog 200 ÚMVP Buszváró öböl járdaszigettel és 2 buszváró épület létesítése Bakonszeg 30,892 ÉAOP 314B Mezőpeterd buszöböl-megálló felújítása, a Kossuth utca szélesítése Mezőpeterd 22,3 ÉAOP 314B

25 Legfontosabb kapcsolódó, egyéb forrásból finanszírozandó projektek forrása Projekt indítása Hunyadi - Fő utca 4815-ös út kereszteződésében buszöböl építése Gáborján 6 ÉAOP 314B Szabó Pál kollégium konyha és kollégium épület részleges felújítása Berettyóújfalu Város a 220 ÉAOP 411B Június Óvoda bővítése, óvoda bölcsőde kialakítása, épületkorszerűsítés Biharkeresztes Város a 62 ÉAOP 411B tavasz Általános iskola bővítése, korszerűsítése Bojt Község a 138,861 ÉAOP 411B Csökmő Alkotmány u. 2. sz. Általános Iskola felújítása, bővítése Csökmő Nagyközségi 100 ÉAOP 411B Csökmő Kossuth u sz. Óvoda építése Csökmő Nagyközségi 200 ÉAOP 411B Napközi Otthonos Óvoda konyhájának és csoport szobáinak rekonstrukciója Bakonszeg 22 ÉAOP 411B Június Óvoda felújítása és bővítése Gáborján 150 ÉAOP 411B Legfontosabb kapcsolódó, egyéb forrásból finanszírozandó projektek forrása Projekt indítása 600 adagos melegkonyha és 120 fős férőhelyes étkezde építése Pocsaj Nagyközségi 220 ÉAOP 411B január Váncsod Község Óvodájának bővítése Váncsod 55 ÉAOP 411B szeptember Egészségház felújítás Kismarja Község a 40 ÉAOP 412D 2009 Mentőállomás fejlesztése Komádi Város a 20 ÉAOP 412D n.a. Kistérségi ügyeleti rendszer fejlesztése Komádi Város a 60 ÉAOP 412D n.a. Gróf Tisza István Kórház Diagnosztikai és szűrő centrum kialakítása Berettyóújfalu Város a 145 ÉAOP 412D 2009 Gróf Tisza István Kórház Elektromos Energia Betáplálási rendszerének korszerűsítése Berettyóújfalu Város a 128,9 ÉAOP 412D 2009 Gróf Tisza István Kórház Rehabilitációs Járóbeteg Centrum kialakítása, balneológia, és fizikoterápiás kezelési részlegekkel Berettyóújfalu Város a 400 ÉAOP 412D 2009

26 Legfontosabb kapcsolódó, egyéb forrásból finanszírozandó projektek forrása Projekt indítása Szociális Szolg. Központ konyha felujitás Kismarja Község a 70 ÉAOP 413C 2009 Szociális intézmények fejlesztése, akadálymentesítése Komádiban Komádi Város a 50 ÉAOP 413C Csökmő Kossuth u sz. Konyha felújítása, ebédlő építése Csökmő Nagyközségi 100 ÉAOP 413C Szociális konyha felújítása Hencida Község a 18,5 ÉAOP 413C 2009.júníus Vaserő Hátrányos helyzetű munkanélküliek képzése és foglalkoztatás a Berettyóújfalui kistérségben Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 109,7 TÁMOP Dél-Bihari közmunkaprogram Komádi 50 TÁMOP 511 n.a. Non-formális oktatási és információs központ kialakítása Úton Ifjúsági - Kulturális Egyesület 50 TÁMOP Biharkeresztesi betonelemgyártó tranzitprojekt Bihariak Biharért Közhasznú Egyesület 45 TÁMOP Esély az életre Körösszakáli Cigány Demokratikus Egyesület 19 TÁMOP Legfontosabb kapcsolódó, egyéb forrásból finanszírozandó projektek forrása Projekt indítása Esély a testi, lelki egészségre Korszerű Képzéssel a Munkahely Megtartásáért Alapítvány 40 TÁMOP A tudat alapú idősgondozás bevezetése GONDOSKODÁS 2001 Zsákai Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 82,2 TÁMOP Szolgáltató központ kialakítása Váncsodon Váncsod 35 TIOP Községháza felújítás, bővítés, Zsáka Zsáka 98 ÚMVP Településközpont rehabilitáció Zsákán Zsáka 415 ÚMVP Nagykereki faluközpont kialakítása Nagykereki 20 ÚMVP Hulladéktároló rekultivációja Vekerd 20 Hazai forrás Hulladéktároló rekultivációja (2.) Vekerd 55 Hazai forrás Ivóvízminőségjavítási program Vekerd 150 Hazai forrás 2009.

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B I. Helyzetelemzés 1 I.1. Gazdasági helyzet

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS)

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 2016. JANUÁR 31. TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Tiszalök Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye adattára

Hajdú-Bihar megye adattára Hajdú-Bihar megye adattára EU csatl. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Szavazó Igen Nem Nem sz. Debrecen 1, 2, 3 Kósa Lajos 4024 Piac u. 20. 164 465 206 564 70 390 60 400 9

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2016. (IV. 01.) önk. rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Bácsalmási Kistérség TKT Tanácsa a 2008. november 27. ülésén megtárgyalta a Bácsalmási Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi.

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Menyhárt Balázs pályázati referens TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési időszak lehetőségeiről, továbbá a Borsod-Abaúj- Zemplén

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014. SZEPTEMBER 11. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: +(32) 417-255/163 Honlap: www.salgotarjan.hu

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Nullpont Kulturális Egyesület Debrecen, 2010 1 Tartalom 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kelet- Magyarországot érintő folyamatban lévő és jövőbeni fejlesztései

A MÁV Zrt. Kelet- Magyarországot érintő folyamatban lévő és jövőbeni fejlesztései A MÁV Zrt. Kelet- Magyarországot érintő folyamatban lévő és jövőbeni fejlesztései Tokaji Róbert Igazgató MÁV Zrt., Műszaki, Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság 1 Stratégiai megújulás PHD, valamint

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - TERVEZET - 2008. JANUÁR NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - TERVEZET - (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Csengeri TKT Tanácsa 2008. november 25.-i ülésén megtárgyalta a Csengeri Kistérség által az LHH program keretében összeállított Tervdokumentumot,

Részletesebben

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XXI. KER. CSEPEL VÁROSKÖZPONT BF jelű Főtér és környezete Akcióterület Megbízó: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Készítette: MaHill Mérnökiroda Kft. Budapest,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 2016. május KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK: Megrendelő: Tiszaföldvár város Önkormányzata

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a hátrányosság mérséklésében egy bihari kistérségi projekt tapasztalatai

Az önkéntesség szerepe a hátrányosság mérséklésében egy bihari kistérségi projekt tapasztalatai Bánfalvi Győző, Dr. Béres Csaba Az önkéntesség szerepe a hátrányosság mérséklésében egy bihari kistérségi projekt tapasztalatai Tanulmány Készült az Önkéntesség elterjesztése Biharban című, TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0148.

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: Széles Imre, pedagógiai elıadó 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ 3 II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Algyő TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Koncepció és Stratégiai Program 2004. április Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel: 456 50 90; fax: 456 50 99; E-mail: terra95@hu.inter.net; www.terra-studio.hu

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 0 8 III. VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 2008. június Aktualizálva: 2009. szeptember 1 A fejezet tartalma 3.1. VÁROSRÉSZEK

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május 1 Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 BALKÁN Y VÁROS TE LE P ÜLÉ S FE JLE S

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS 2008. április. Módosítva: 2009. május. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. NAGYKŐRÖS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programja Melléklet: Gazdasági program - tervezet

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN 1996-2006. Békéscsaba, 2006. március 21. A területfejlesztés 10 éve Békés megyében 1996-2006 Készült a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából a Területfejlesztésr

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYULA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁJUS. Dr. Perjési Klára polgármester

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYULA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁJUS. Dr. Perjési Klára polgármester GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYULA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁJUS.. Dr. Perjési Klára polgármester 1 TARTALOM 1. BEVEZETÉS B EVEZETÉS.........4 1.1. Az integrált városfejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 3. prioritás: Településfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Településfejlesztés

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

Kulturá lis é s Sport Esé lytérémté si Inté zkédé si Prográm

Kulturá lis é s Sport Esé lytérémté si Inté zkédé si Prográm Kulturá lis é s Sport Esé lytérémté si Inté zkédé si Prográm A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Kulturális és Sport Esélyteremtési Intézkedési Programjának célja, hogy egyéni, intézményi és társadalmi

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0023 SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Megbízó: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata /2014. (II. 21.) Kgy sz. határozat 2. sz. melléklete Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata Készült a DAOP-5.1.1/B-13

Részletesebben

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ 1 A település középtávú tematikus célkitűzései Átfogó cél: népességét megtartó, jelentős turisztikai és közösségi funkcióval rendelkező település Kondó kb. 600 fős népességgel

Részletesebben

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesterétől 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. Tel.: 77/557-010, 77/557-020 Fax: 77 / 557-011 e-mail: polgarmester@kisszallas.hu J a v a s l a t Kisszállás Község

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI KISTÉRSÉG

JÁSZBERÉNYI KISTÉRSÉG ÖSSZEFOGLALÓ A BEÉRKEZETT ÉS TÁMOGATOTT ÚMFT (2007-2013) PÁLYÁZATOKRÓL i Tiszafüredi JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Szolnoki Karcagi Törökszentmiklósi Mezőtúri Kunszentmártoni KÉSZÍTETTE: NFÜ INFORMATIKAI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Vésztő

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári Város Önkormányzata Tiszavasvári Város Önkormányzata Dr. Fülöp Erik polgármester Bundáné Badics Ildikó jegyző Akcióterületi Terv 2013 Tartalomjegyzék 1. Vezetői Összefoglaló... 4 1.1. Jogosultság... 5 1.2. Az akcióterületi

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló

Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló A közösségi tervezés programja: 9.00 10.30. Miskolci Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértői által összeállított előzetes SWOT analízis

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben