KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36."

Átírás

1 XVIII. évfolyam 11. szám December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 35/2008. (XII. 22.) Kgy. r. A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet módosításáról 36/2008. (XII. 22.) Kgy. r. A közmővelıdési szakmai tanácsadói szolgáltatói tevékenységek ellátásának rendjérıl, valamint a térítésmentesen, illetve részben vagy egészben térítéskötelesen igénybe vehetı szolgáltatások körérıl szóló 37/1999. (V. 31.) Kgy. rendelet módosításáról 37/2008. (XII. 22.) Kgy. r. A Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000. (V.31.) Kgy. rendelet módosításáról 38/2008. (XII. 22.) Kgy. r. A Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozására szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelet módosításáról 39/2008. (XII. 22.) Kgy. r. A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendı intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról 40/2008. (XII. 22.) Kgy. r. A megyei önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelet módosításáról 41/2008. (XII. 22.) Kgy. r. A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet módosításáról 42/2008. (XII. 22.) Kgy. r. A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon alapító okirata módosítására 43/2008. (XII. 22.) Kgy. r. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet alapító okirata módosítására 44/2008. (XII. 22.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII.23.) Kgy. rendelet módosításáról 45/2008. (XII. 22.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (V. számú módosítás) 46/2008. (XII. 22.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi átmeneti gazdálkodásáról 47/2008. (XII. 22.) Kgy. r. A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és az igénybevételérıl szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosításáról

3 II. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 130/2008. (XII. 18.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról 131/2008. (XII. 18.) Kgy. h. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet mőködtetésérıl szóló megállapodás 132/2008. (XII. 18.) Kgy. h. Az étkeztetési tevékenységet végzı intézmények évi élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítása 133/2008. (XII. 18.) Kgy. h. A évi költségvetés V. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedések 134/2008. (XII. 18.) Kgy. h. Hollókı belterület 409 hrsz-ú, Kossuth út szám alatti ingatlan, a Vár Étterem hasznosítása 135/2008. (XII. 18.) Kgy. h. A Felsıpetény belterület 19 hrsz-ú, Petıfi út 37. szám alatti, a Salgótarján belterület 1793 hrsz-ú, Május 1. út 56. szám alatti és a Balatonföldvár belterület 205 hrsz-ú, Gárdonyi Géza út 3-5. szám alatti ingatlanok elidegenítésére kiírt pályázatok elbírálása 136/2008. (XII. 18.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évi ülésterve 137/2008. (XII. 18.) Kgy. h. A közgyőlés hivatala részére a évre meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képezı célok megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása, valamint a közgyőlés hivatalának köztisztviselıire vonatkozó, évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása TÁJÉKOZTATÓ évi éves ellenırzési terv

4 I. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 35/2008. (XII. 22.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 71. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és figyelemmel a 79. (2) bekezdésében meghatározottakra a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Vr.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Vr. 2. (5) bekezdésben mellékletként meghatározott kimutatás (Vagyonkódex) helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. A Vr. 5. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 5. (1) A vagyontárgy hasznosításának célja az önkormányzat feladatainak eredményesebb ellátása. Hasznosításnak minısül az egyes vagyontárgyak vagyonkezelésbe, használatba adása, illetve esetleges értékesítése. (2) A vagyontárgy hasznosításának nyilvánosságát hirdetés útján kell biztosítani. Hirdetni az országos és a helyi sajtóban, az interneten, önkormányzati és intézményi hirdetıtáblán lehet. A hirdetés formájának meghatározásáról a tulajdonosi jogok gyakorlója dönt. (3) A Ft egyedi értéket meghaladó vagyontárgy hasznosítása csak nyilvános pályázati eljárás útján, a legjobb ajánlatot tevı javára történhet. (4) A pályázati eljárás módját és feltételeit külön jogszabályban nem szabályozott esetekben a hasznosításról szóló döntés során kell meghatározni. (5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a vagyontárgyak térítésmentes vagyonkezelésbe, használatba, és tulajdonjogának átadása során a következı esetekben: a) az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai ellátását szolgáló vagyontárgyainak a feladatellátás érdekében az önkormányzat intézményei, az egyéb gazdálkodó szervezetei, társulásai tulajdonába, vagy használatába adásakor, b) az önkormányzati közfeladatot átvállaló részére a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén a feladathoz kapcsolódó vagyontárgyak vagyonkezelıi jogának kijelöléssel történı átadásakor, c) a vagyontárgyaknak közérdekbıl a közhasznú szervezetekrıl szóló mindenkor hatályos jogszabályokban felsorolt szervezetek, a Magyar Állam és szervei, az egyházak és más önkormányzatok tulajdonába, vagy használatába adása esetén. 3

5 3. A Vr. 6. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 6. Vagyontárgy egyedi értékének meghatározása (1) Az önkormányzati vagyon részét képezı ingatlan vagyontárgy egyedi értékét a vagyontárgy értékesítésére, vagy hasznosítására vonatkozó döntést megelızıen 90 napnál nem régebbi, független szakértı által készített értékbecslés alapján kell meghatározni. (2) a) Ingó vagyontárgy esetében az egyedi érték a fıkönyvi nyilvántartási érték. b) A 0-ra leírt, illetve érték nélkül, vagy jelképes értéken nyilvántartott ingó vagyontárgy esetében az egyedi érték az új azonos, vagy hasonló vagyontárgy beszerzési értékének 20 %-a. c) Amennyiben lehetséges, az egyedi érték meghatározása során az a) és b) pont szerinti értékmeghatározást is el kell végezni, és a magasabb értéket kell alkalmazni. d) Amennyiben az a), b), c) pont szerint meghatározott érték az Ft-ot meghaladja, vagy bármely okból az egyedi érték nem számítható, azt 90 napnál nem régebbi, független szakértı által készített értékfeljegyzés (szakvélemény) alapján kell meghatározni. 4. E rendelet január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejőleg hatályát veszti a 15/2008. (VI. 01.) Kgy. rendelet 1. -a. Salgótarján, december 18. Becsó Zsolt s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 4

6 Vagyonkódex Nógrád Megye Önkormányzata ingatlan vagyonának minısítése A 35/2008. (XII.22.) Kgy. rendelet melléklete Sorszám Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Használó: önkormányzat intézménye Tul. Terület Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés hányad (m2) I. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Udvar, gazdasági épület Salgótarján 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes Beépítetlen terület Salgótarján 1/1 89 Egyéb vagyon Forgalomképes Kórház Salgótarján, Füleki út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Részlegesen használati joggal terhelt 4 395/1 Tüdıgondozó Rétság, Korányi út 6. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes II. Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye Közpark (Ezüstfenyı Otth.) Kazár-Mizserfa Május 1. út 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes III. "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Idısek otthona Salgótarján, Petıfi út 92. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Idısek otthona Salgótarján, Füleki út 52. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes IV. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 1 341/6 Lakóház, udvar (lakóotthon) Ludányhalászi, Kossuth út /1 939 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes 2 341/7 Lakóház, udvar (lakóotthon) Ludányhalászi, Kossuth út /1 972 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Lakóház udvar (Rehab.ház) Ludányhalászi, Rákóczi út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Szociális Otthon (Áp.gond.i.) Ludányhalászi, Rákóczi út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján V. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /48 Udvar és lakóotthon Balassagyarmat, Szontágh út 44. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VI. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı Termıföld Diósjenı (külterület) 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes Szoc. fogl., udvar, gazd. épületek Diósjenı (külterület) 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Szociális otthon (Rehab.int.) Diósjenı (külterület) Kastély 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján VII. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Nevelıintézet (Rehab.int.) Bercel, Petıfi Sándor u. 2. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Szociális Otthon (Rehab.int.) Bercel, Kenderváros u / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VIII. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó /1 Általános Iskola és Diákotth. Pásztó, Fı út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Termıföld Szátok (külterület) 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes 3 111/4 Nevelıint. (Ált.Isk.Diákotth.) Szátok, Kossuth út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes 4 111/5 Szolgálati lakás Szátok, Kossuth út / Egyéb vagyon Forgalomképes Gyermekotthon Szátok, Kossuth út 70. 1/1 832 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes /5/A/12 Garázs Balassagyarmat 1/1 18 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes IX. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján Középiskola (szakm.képz.) Salgótarján, Csokonai út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Kollégium Salgótarján, Kissomlyó út 2. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes X. Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény Vízmő Szécsény, Ancsa-major 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Jelzáloggal terhelt Major Szécsény, Ancsa-major 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Jelzáloggal terhelt 3 107/2 Középiskola Szécsény, Haynald L.utca 11. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes 4 672/4/A Egyéb épület Szécsény, Varsányi út 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes 5 672/4/B Egyéb épület Szécsény, Varsányi út 1/1 383 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Jelzáloggal terhelt 6 672/4 (beépített ter.)tanmőhely alatti földszécsény, Varsányi út 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes 1

7 A 35/2008. (XII.22.) Kgy. rendelet melléklete Sorszám Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Használó: önkormányzat intézménye Tul. Terület Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés hányad (m2) XI. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Lakóház, udvar (lakásotthon) Balassagyarmat, Munkás u. 2. 1/1 874 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Lakóház, udvar (lakásotthon) Bátonyterenye, Csokonai út 7. 1/1 617 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Lakóház, udvar (lakásotthon) Bátonyterenye, Határ út 7. 1/1 612 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes 4 19 Nevelıotthon, park (gyerm otth.) Felsıpetény, Petıfi út 37. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján 5 28 Lakóház udvar (utógond. otthon) Mátraszele, Gáborvölgy u / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes /2 Lakóház, udvar (lakásotthon) Salgótarján, Móricz Zs. út 2. 1/1 767 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Gyermeko.(Gyermv.Központ) Salgótarján, Ruhagyári út 9. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Lakóház udvar (gyermekotthon) Ságújfalu Kossuth út 16. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Lakóház, udvar (lakásotthon) Tar, Szondi György út /1 845 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes XII. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján 1 1 Palóc Múzeum Balassagyarmat, Palóc liget 1. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján 2 77 Múzeum Bánk, Petıfi S. út 98. 1/1 398 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Közpark (Madách Emlékm.) Csesztve, Kossuth út 76. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Általános iskola Csitár, Nógrádgárdony 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Bányamúzeum szellızı kürtı Salgótarján, Kun út 1/1 394 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Múzeum (Bányamúzeum) Salgótarján, Zemlinszky út 1. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Földalatti Bányamúzeum Salgótarján, Zemlinszky út 21. 1/1 550 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /A/13 Raktár Salgótarján, Rákóczi út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes /A Múzeum Salgótarján, Múzeum tér 2. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes /1 Raktárépület Balassagyarmat, Rákóczi út 6/A 1/1 235 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes XIII. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján 1 201/2 Irodaház (Levéltári részleg) Balassagyarmat, Hétvezér u. 26/A 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes /7 Beépítetlen (Levéltár) Bátonyterenye Tiribes, Bolyoki út 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes /13 Ipartelep (Levéltár) Bátonyterenye Tiribes Bolyoki út 8. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Beépített terület (Levéltár) Salgótarján, Ady E. u. 3/A 1355/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes /B Irodaház (Levéltár) Salgótarján, Ady E. u. 3/A 1/1 584 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Levéltár Salgótarján, Bem út 18. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Levéltár Salgótarján, Bem u /1 567 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes /1/A/1 Egyéb helyiség (Pártarchívum) Salgótarján, Május 1. út 41. fszt. 1. 1/1 144 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes XIV. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján 1 059/1 Víztároló Alsótold 1/1 880 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /3 Vízmő Becske 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján 3 032/6 Vízmő Bercel 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /4 Nyomásközpont Bercel 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján 5 046/39 Nyomásközpont Bér 1/1 168 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján 6 052/15 Vízmő Buják 1/1 346 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /5 Vízmő Buják 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /1 Vízmő Csitár 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /23 Vízmő Csitár 1/1 385 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /1 Vízmő Drégelypalánk 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /28 Saját használatú út Hollókı 1/1 303 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /29 Vízmő Hollókı 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján 2

8 A 35/2008. (XII.22.) Kgy. rendelet melléklete Sorszám Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Használó: önkormányzat intézménye Tul. Terület Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés hányad (m2) XIV. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján 13 7/1 Beépítetlen terület Kétbodony 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /19 Vízmő Nagyoroszi 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /1 Vízmő Nógárdsáp 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján 16 05/1 Vízmő İrhalom 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /16 Nyomásközpont Pásztó 1/1 168 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /4 Vízmő Szente 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /12 Vízmő Terény 1/1 53 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján /4 Gyep, legelı (ivóvízvezeték) Vanyarc 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Üdülı, udvar Balatonföldvár, Gárdonyi G. út / Egyéb vagyon Forgalomképes Üdülı Berekfürdı, Vadvirág út 21. 1/1 375 Egyéb vagyon Forgalomképes Beépítetlen terület Hollókı, Kossuth út 94. 1/1 408 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján 24 40/1 Udvar Hollókı, Kossuth út 94. 1/2 320 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Épület (szövıház) Hollókı, Kossuth út 94. 1/1 132 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Turistaszálló Hollókı, Petıfi út 10. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Beépítetlen terület Hollókı, Petıfi út 30. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Lakóház gazd.ép. (ker.szh.) Hollókı, Petıfi út 30. 1/1 140 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Gazd. ép. és udvar (ker.szh.) Hollókı, Petıfi út 7. 1/1 55 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Udvar Hollókı, Petıf út 9. 1/1 390 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Vendéglı (Étterem) Hollókı, Kossuth u /1 595 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Telephely (Tőzoltó gyak pálya) Salgótarján, (Baglyasalja) 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes /6 Termıföld Salgótarján (Eperjes felett) 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes /9 Termıföld Salgótarján (Eperjes felett) 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes /15 Termıföld Salgótarján (Eperjes felett) 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes /1 Táborhely (kemping) Salgótarján, Kemping út 66. 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes /A/5 Lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Füleki út 39. II/1. 1/1 113 Egyéb vagyon Forgalomképes /1/A/16 Lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Kistarján út 8. II/17. 1/1 55 Egyéb vagyon Forgalomképes /1/A/19 Lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Kistarján út 8. II/20. 1/1 55 Egyéb vagyon Forgalomképes Udvar Salgótarján, Játszó út 1/1 531 Egyéb vagyon Forgalomképes Megyeháza Salgótarján, Rákóczi út 36. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Részlegesen használati joggal terhelt Beépített terület (Tőzoltóság) Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes /A Irodaház (Tőzoltóság) Salgótarján, Szent Flórián tér / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Rendezetlen tul. hányad Telephely (Közl.Felügyelet) Salgótarján, Csokonai út 3. 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes Használati joggal terhelt /4 Lakóház udvar Salgótarján, Keszi út 12. 1/1 735 Egyéb vagyon Forgalomképes Udvar Bátonyterenye, Hunyadi utca / Egyéb vagyon Forgalomképes Beépítetlen terület Bátonyterenye, Hunyadi utca / Egyéb vagyon Forgalomképes Lakóház, udvar, gazdasági épület Bátonyterenye, Hunyadi utca / Egyéb vagyon Forgalomképes udvar Bátonyterenye 36/ Egyéb vagyon Forgalomképes /A/2 Lakóház, udvar (szolg.lakás) Nógrádgárdony 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes /1 vízmő Nógrádmarcal 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján Egészségház (kórház) Salgótarján, Május 1. u / Egyéb vagyon Forgalomképes /2/A/5 Iroda Pásztó, Kölcsey u /1 18 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Lakóház, udvar Bátonyterenye, Csokonai út 42. 1/1 718 Egyéb vagyon Forgalomképes 3

9 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 36/2008. (XII. 22.) Kgy. r e n d e l e t e a közmővelıdési szakmai tanácsadói szolgáltatói tevékenységek ellátásának rendjérıl, valamint a térítésmentesen, illetve részben vagy egészben térítéskötelesen igénybe vehetı szolgáltatások körérıl szóló 37/1999. (V. 31.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése - az évi CXL. törvény 86. -ából fakadó kötelezettsége alapján a közmővelıdési szakmai tanácsadói szolgáltatói tevékenységek ellátásának rendjérıl, valamint a térítésmentesen, illetve részben vagy egészében térítéskötelesen igénybe vehetı szolgáltatások körérıl szóló 37/1999. (V. 31.) Kgy. rendeletet (a továbbiakban: Kmr.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Kmr. címe a következık szerint módosul: A közmővelıdési szakmai tanácsadói szolgáltatói tevékenységek ellátásának rendjérıl, valamint a térítésmentesen, illetve részben vagy egészben térítéskötelesen igénybe vehetı szolgáltatások körérıl 2. A Kmr. 1. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. A rendelet hatálya E rendelet hatálya kiterjed a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadást és szolgáltatást ellátó intézményére, valamint a fenti feladatokat a megye területén, a megyei önkormányzattal kötött közmővelıdési megállapodás alapján ellátó szervezetekre. 3. A Kmr. 4. (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (8) szervezi a közmővelıdési tevékenységek végzıinek, vezetıinek (önkormányzatok, kistérségek és intézményeik szakembereinek, valamint a helyi civil szervezetek tagjainak) szakmai képzését és továbbképzését, biztosítja folyamatos tájékoztatásukat. 4. A Kmr. mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép. 5. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. Salgótarján, december 18. Becsó Zsolt s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 8

10 Melléklet a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 37/1999. (V.31.) Kgy. rendeletéhez A közmővelıdési szakmai-szolgáltatói tevékenységek térítésmentes, részben térítésköteles és térítésköteles köre Térítésmentes szolgáltatások: Jogszabályokban a megyei önkormányzat számára kötelezıen elıírt közmővelıdési szolgáltatói, koordinációs tevékenységek ellátása a települési önkormányzatok, azok intézményei, non-profit szervezetek számára ellenszolgáltatás nélkül valósul meg. Az e tevékenységekkel összefüggı kiadások pénzügyi forrását teljes egészében Nógrád Megye Önkormányzata biztosítja (intézményei költségvetés, eseti támogatások, stb.). Részben térítésköteles szolgáltatások: Azon közmővelıdési szolgáltatások köre, amelyeket (1) az önkormányzat intézményei nem kötelezıen elıírt feladatként látnak el, (2) vagy amelyekben a szolgáltatást igénybevevı nem az önkormányzatok, intézményeik és non-profit szervezetek körébıl kerülnek ki, (3) valamint a szolgáltatás teljesítéséhez további külsı szervezeteket szükséges bevonnia a szolgáltatónak és az ennek kapcsán felmerülı költségeket hárítja tovább. Ebben az esetben a közmővelıdési szolgáltatást nyújtó intézmény egyedi elbírálás alapján meghatározza a megtérítendı dologi, vagy bérjellegő kiadások arányát. Térítésköteles szolgáltatások A fenti feltételek teljesülése esetén a szolgáltatást ellátó intézmény, szervezet dönthet úgy, hogy a szolgáltatás teljes ellenértékét (tényleges költségeit) megtérítteti a szolgáltatást igénybevevıvel. Ennek alapját minden esetben együttmőködési megállapodás, szerzıdés képezheti, melyben a részletes feltételek meghatározásra kerülnek. Miután a megyei önkormányzat intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak, a fenti tevékenységekbıl származó bevételt az alaptevékenységek ellátására kell visszaforgatni. Tevékenység Térítésmentes Részben térítésköteles Az intézet szakértıi tevékenységet végez munkatársai és külsı szakértık közremőködésével mővelıdési otthonok, intézmények nélküli mővelıdésszervezık és helyi (települési és kisebbségi) önkormányzatok részére Térítésköteles - helyi nyilvánosság és információs rendszerek megszervezése - helyi közmővelıdési és mővészeti programok elıkészítése és lebonyolítása - helyi mővelıdési intézmények, programok és tevékenységek finanszírozhatósága, mővészeti, közmővelıdési reklám és dekoráció, közmővelıdési és mővészeti fejlesztési tervek elkészítése - humán fejlesztési, közösségfejlesztési, társadalomfejlesztési programok megtervezése - felnıttképzés, felnıttoktatás 9

11 A közmővelıdési tevékenységek szervezıinek, vezetıinek (önkormányzatok és intézményeik szakembereinek, helyi és kistérségi civil szervezetek tagjainak) szakmai képzése, továbbképzése, folyamatos tájékoztatása Az egész megyére (illetve a nagyobb régióra) kiterjedı szakmai konferenciák, tanácskozások, tapasztalatcserék szervezése a közmővelıdés szereplıi részére Közmővelıdési kísérletek kezdeményezése, azok tapasztalatainak közreadása, az új módszerek, eljárások, formák megyei meghonosítása, segítése Folyamatos elektronikus szakmai információszolgáltatás a helyi (települési és kisebbségi) önkormányzatok, mővelıdési otthonok és civil szervezetek részére Közmővelıdési információs adattár kezelése, szakmai kiadványok megjelentetése A megye területén élı nemzetiségek és kisebbségek közmővelıdési, mővészeti tevékenységének támogatása Nemzetközi, országos, regionális és megyei közmővelıdési rendezvények szervezése, lebonyolítása, együttmőködés a kistérségi és települési közmővelıdési rendezvények, programok megvalósításában Ezen belül: - szállítás, a résztvevık ellátásának biztosítása - szervezés, lebonyolítás, minısítés. 10

12 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 37/2008. (XII. 22.) Kgy. r e n d e l e t e a Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000. (V.31.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 153. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000. (V.31.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Tár.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Tár. 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: (1) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknek a (2) bekezdésben foglaltakat meghaladó, kialakult és elismert tartozásállományról a feltételek bekövetkezésétıl számított 3 munkanapon belül a fıjegyzı részére adatot kell szolgáltatni az 1. sz. melléklet szerinti közölt formában. A részben önállóan gazdálkodó szerv tartozásállományáról a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek szolgáltat adatot, amely azt az adatszolgáltatása során elkülönítetten tovább közli. 2. A Tár. 2. (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: c) átütemezett tartozásállomány meghaladja a 300 millió forintot. 3. A Tár. 6. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Amennyiben a hitelezık az önkormányzatnál adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az érintett intézmény tartozása miatt, a közgyőlés az önkormányzati biztos tevékenységérıl szóló beszámoló tárgyalásával egyidıben dönt a megbízás megszüntetésérıl vagy fenntartásáról. 4. A Tár. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 5. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. Salgótarján, december 18. Becsó Zsolt s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 11

13 A 37/2008. (XII. 22.) Kgy. rendeletének melléklete ADATSZOLGÁLTATÁS a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése költségvetési szervének elismert tartozásállományáról Költségvetési szerv megnevezése: címe: Számlaszáma: Tartozásállomány megnevezése * 1. Önkormányzat által fenntartott intézménnyel szembeni tartozás 2. Államháztartással szembeni tar-tozás (adó, VPOP, illeték, elkülönített állami pénzalapok, TÁKISZ, Kincstár) 3. TB alapokkal szembeni tartozás 4. Egyéb tartozás 30 nap alatti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Átütemezett állomány Ft-ban Összesen ÖSSZESEN: */= Adatszolgáltatás a jogosult megnevezése, címe, a tartozásállományt tartalmazó számla száma, összege, lejáratának idıpontja szerinti részletezettséggel. OEP által finanszírozott intézmény esetében az adatszolgáltatás tételes felsorolásától el lehet tekinteni. Dátum: Aláírás 12

14 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 38/2008. (XII. 22.) Kgy. r e n d e l e t e a Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozására szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok figyelembe vételével Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozására szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Kzr.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Kzr. címe a következık szerint módosul: Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról 2.. A Kzr. 3. -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletébe a területi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése és zárszámadása a területi kisebbségi önkormányzat(ok) határozata alapján elkülönítetten épül be. A Kzr. 5. (1) bekezdése hatályát veszti A Kzr. 5. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: (2) Az intézmények lekötött tartós bankbetéttel nem rendelkezhetnek. 5. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. Salgótarján, december 18. Becsó Zsolt s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 13

15 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 39/2008. (XII. 22.) Kgy. r e n d e l e t e a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendı intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendı intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendeletet (a továbbiakban: Sztr.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Sztr. bevezetı rendelkezése helyébe az alábbi szövegrész lép: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján és a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 9. (1) bekezdése és a 10. (1) bekezdésére figyelemmel a következı rendeletet alkotja: 2. Az Sztr. 1. -a a következık szerint módosul: 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények térítési díjának mértékét e rendelet melléklete szerint állapítja meg. 3. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. Salgótarján, december 18. Becsó Zsolt s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 14

16 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 40/2008. (XII. 22.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása alapján a megyei önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Lbr.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Lbr. címe a következık szerint módosul: A megyei önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletérıl, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Lbr. 4. (2) bekezdése hatályát veszti Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. Salgótarján, december 18. Becsó Zsolt s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 15

17 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 41/2008. (XII. 22.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletet (a továbbiakban: Szer.) a következık szerint módosítja: 1. A Szer. 5. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (6) Az ellátás igénybevételének kezdı napján az intézmény vezetıje és az ellátást kérı, illetıleg törvényes képviselıje megállapodást köt (tartós bentlakást nyújtó elhelyezés esetén 2. számú melléklet, nappali ellátás esetén a 3. számú melléklet szerint), amely megállapodás létrehozza az intézményi jogviszonyt. 2. A Szer. a jelen rendelet mellékletét képzı 3. számú melléklettel egészül ki. 3. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. Salgótarján, december 18. Becsó Zsolt s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 16

18 A 41/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelet melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl intézmény képviselıje. igazgató, másrészrıl az ellátást igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje név:... születési hely, idı:... anyja neve:... állampolgársága:... lakcím:... tartózkodási hely:... személyi igazolvány száma:... telefonszám:... TAJ száma:... jogosult tartására köteles személy adatai (név):... jogosult tartására köteles személy adatai (elérhetıség):... között az alábbi tartalommal: 1. Az ellátás idıtartama Az intézmény az idısek klubja szolgáltatásait a) év..hó.napjától kezdıdıen... év..hó..napjáig terjedı (határozott) idıre, vagy b) határozatlan idıtartamra szólóan biztosítja telephelyén. 2. Az intézmény szolgáltatásai Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti nappali ellátást biztosít az ellátást igénybe vevık számára. Az ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: - napközbeni tartózkodás, - közösségi élet megszervezése, - alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésének lehetısége, - napközbeni étkezés, - egészségügyi alapellátás, - egyéb szolgáltatások: 17

19 3. Az ellátást igénybe vevı tájékoztatása Az ellátást igénybe vevı tudomásul veszi az intézményvezetınek - az intézményben biztosított szolgáltatásra, - az ellátást igénybe vevıt érintı, intézmény által vezetett nyilvántartásra, - az ellátást igénybe vevı és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére, - az ellátottak érdekvédelmének lehetıségérıl és a panaszjog gyakorlásának módjára, - az intézmény házirendjére vonatkozó tájékoztatást. 4. Az ellátást igénybe vevı kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való változtatásról, továbbá minden olyan körülményeirıl, amely a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetıt. 5. Az intézményvezetı szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevıt, illetve hozzátartozóját - az ellátást igénybe vevı állapotáról, - az egészségügyi intézménybe való beutalásáról, - az ellátás ideiglenes szüneteltetésérıl, - az áthelyezésrıl - a személyi térítési díjhátralék következményeirıl. 6. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai: 6.1. A személyi térítési díj összegérıl az intézményvezetı legkésıbb jelen megállapodás aláírásáról számított 30 napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet Ha az ellátást igénybe vevı a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezetı erre vonatkozó értesítésének kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj összegérıl A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követı hó 10. napjáig köteles a személyi térítési díjat megfizetni Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradás az intézmény vezetıjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelızıen írásban be kell jelenteni. Ennek lemulasztása esetén a kötelezett térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétıl számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól Ha az ellátást igénybe vevı a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezetı 15 napos határidı megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidı eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi és errıl negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az adózás rendjérıl szóló évi XCI. törvény rendelkezési alapján intézkedik. 7. Az ellátást igénybe vevı és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, megszüntetésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elı az intézményvezetıhöz vagy az ellátottjogi képviselıhöz. A panasz elbírálására jogosult 18

20 15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevıt intézkedésérıl. Ha a panaszt tevı a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. 8. Az intézményi jogviszony megszőnik - az intézmény jogutód nélküli megszőnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevıvel szemben), - határozott idejő elhelyezés esetén a megjelölt idıtartam elteltével, - ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, - ha az ellátást igénybevevıt másik ellátási formában kell elhelyezni, - ha az intézményi elhelyezése már nem indokolt, - ha az ellátást igénybevevı a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti, - ha az ellátást igénybevevı nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének, - ha az ellátást igénybevevı az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetınél. 9. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezetı és az ellátást igénybevevı közös megegyezése alapján kerülhet sor. 10. Az intézményi jogviszony megszőnésekor az intézményvezetı egyezteti az ellátást igényvevıvel az intézményi jogviszony megszőnéséig fizetendı térítési díj összegét, az intézményi tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését. 11. Az intézményvezetı és az ellátást igénybevevı kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló év IV. törvény vonatkozó rendelkezési az irányadók. Kelt:.... ellátást igénybe vevı törvényes képviselı az intézmény képviseletében 19

21 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 42/2008. (XII. 22.) Kgy. r e n d e l e t e a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon alapító okirata módosítására 1. A Közgyőlés a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. 2. Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejőleg hatályát veszti a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. -a. Salgótarján, december 18. Becsó Zsolt s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 20

22 Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete A 42/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelete melléklete Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyőlése 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézményei, telephelyei: 2.1 Elnevezése: Hivatalos név: Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Rövid név: Nógrádi EGYMI és Gyermekotthon Székhelye: 3060 Pásztó, Fı út 138. A székhelyen található intézményegységek elnevezése: Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon Pásztói Gyermekotthon 2.2 Tagintézményei, telephelyei: Tagintézmény elnevezése: Balassagyarmati Általános Iskola Tagintézmény címe: 2660 Balassagyarmat, Patvarci út Intézményegység elnevezése: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet Telephelyei: Balassagyarmat, Ady Endre út Balassagyarmat, Patvarci út Pásztó, Fı út Intézményegység elnevezése: Nevelési Tanácsadó Telephelyei: Pásztó, Fı út Balassagyarmat, Ady Endre út Tagintézmény elnevezése: Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon Tagintézmény címe: 2656 Szátok, Kossuth út Intézményegység elnevezése: Szátoki Gyermekotthon Telephelyei: Szátok, Kossuth út Szátok, Kossuth út Balassagyarmat, Mészáros Lázár út Az alapítás célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bekezdésében, az évi LXXIX. törvény 33. (12) bekezdésben, a 86. (3) bekezdés f) pontjában, a 87. (1) bekezdésének e), f), g) h) pontjában, valamint az évi XXXI. törvény 95. -ában foglalt a megyei önkormányzat számára kötelezıen elıírt feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 4. Az intézmény mőködési területe: a) A gyógypedagógiai nevelés-oktatás, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások és a különleges gyermekotthon tekintetében: Nógrád megye. 21

23 b) A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében: ba) korai fejlesztés és gondozás, valamint fejlesztı felkészítés Salgótarján Megyei Jogú Város kivételével valamennyi Nógrád megyei településen; bb) logopédiai szolgáltatás Balassagyarmat kistérség minden településén, valamint Bárna községben; bc) gyógytestnevelés és a hozzá kapcsolódó utazó szakember ellátás Salgótarján kistérség minden településén Salgótarján megyei jogú város kivételével; bd) nevelési tanácsadás Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény, Rétság kistérség minden településén, valamint Bárna községben; be) továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény, Rétság és - Salgótarján Megyei Jogú Város kivételével - Salgótarján kistérség valamennyi településén; bf) a és a pontban foglalt ellátás Salgótarján Megyei Jogú Város kivételével valamennyi Nógrád megyei településen. 5. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. 6. Az intézmény alaptevékenysége: 6.1. Alapfokú oktatás (Szakágazat: , , ) Sajátos nevelési igényő értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban (Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon) Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése (napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon (Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon; Balassagyarmati Általános Iskola) Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése (napközi otthonos ellátása) 6-8 évfolyamon kifutó rendszerben (Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon) Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése (napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon (Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon; Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon) Az iskolába felvehetı maximális tanulólétszám: Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon: 132 fı; Balassagyarmati Általános Iskola: 65 fı; Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon: 42 fı Autista gyermekek fejlesztése csoportban (Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon). A felvehetı maximális tanulólétszám: 15 fı Szakmai középfokú oktatás (Szakágazat: ) Középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok számára készségfejlesztı speciális szakiskola mőködtetése 2 általánosan képzı és 2 szakképzési évfolyamon (Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon). A felvehetı maximális tanulólétszám 18 fı Egyéb oktatás (Szakágazat: ) Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztı felkészítés. 22

24 Logopédiai szolgáltatás Gyógytestnevelés Nevelési tanácsadás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges utazó szakember hálózat mőködtetésérıl: Fejlesztı felkészítés, A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható gyermekek, tanulók óvodai, iskolai kollégiumi ellátása, Gyógytestnevelés Az intézmény a 4. pontban foglalt településeken kívüli önkormányzatok és társulásaik részére közoktatási megállapodás alapján elláthat a 4. pontban nem szereplı szakszolgálati feladatot Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók ellátása és a pedagógiai szakszolgálatok területén (Szakágazat: ) Szaktanácsadás, Pedagógiai tájékoztatás, Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése (Szakágazat: ), Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat Diákotthoni ellátás (Szakágazat: ) Sajátos nevelési igényő óvodás gyermekek és tanulók diákotthoni ellátása. A felvehetı maximális tanulólétszám és a férıhelyek száma: Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon: 80, Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon: Egyéb bentlakásos ellátás (Szakágazat: , ) Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás biztosítása az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára. A férıhelyek száma: Pásztói Gyermekotthon: 20, Szátoki Gyermekotthon: enyhe értelmi fogyatékosok: 20; középsúlyos értelmi fogyatékosok: 16; külsı férıhelyek száma: 8. a) Gondoskodás teljes körő ellátásuktól (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és egészségügyi ellátás, lakhatás). b) A különleges ellátás kiterjed a fogyatékossága miatt különleges ellátást igénylı gyermek gondozására, habilitációjára, rehabilitációjára. c) Családi környezetbe történı visszahelyezés elıkészítése, családi kapcsolatok ápolása, az örökbefogadás elısegítése. d) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása. e) Azon átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerült fiatal felnıtt lakhatásának és további ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte. 7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a Közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá. 9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 23

25 10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el. 11. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a Közgyőlés nyilvános pályázat útján meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 13. Az intézmény jogi személy. 14. Az intézmény általános jogutódja: a Nógrád Megyei Tanács 5/24/1982. sz. határozatával szeptember 1-jén alapított Kisegítı Iskola és Nevelıotthonnak; a Balassagyarmat Város Önkormányzata 64/1994 (IV.14.) számú határozatával alapított Általános Iskolának; a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 47/1999. (VII.01.) Kgy. rendeletével alapított balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatnak; az Oktatásügyi Minisztérium által 1958-ban Szátokon alapított Gyógypedagógiai Nevelı Intézetnek, melynek fenntartója január 1. óta a Nógrád Megyei Tanács volt; az Oktatásügyi Minisztérium által 1954-ben Cserhátsurányban alapított Gyógypedagógiai Nevelı Intézetnek, melynek fenntartója január 1-tıl a Nógrád Megyei Tanács, június 11. óta Nógrád Megye Önkormányzata volt; a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9/1999. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított szátoki Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonnak. Salgótarján, december 18. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 24

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-72/2011. ikt. sz. 5. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére,

Részletesebben

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására 1. számú napirendi pont Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Ikt. szám: 53-88/2011. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET XXI. évfolyam 3. szám 2011. június 1. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET NÓGRÁD

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 2. szám 2010. február 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. II. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XX. évfolyam 12. szám 2010. december 1. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az engedély kiadásának feltételei

A rendelet hatálya. Az engedély kiadásának feltételei Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a jármővek közlekedésének helyi közutakon történı súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával kapcsolatos közzétételi szabályokról Bátonyterenye

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Iktatási szám: 11-98/2010.

Iktatási szám: 11-98/2010. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE sz. napirendi pont Iktatási szám: 11-98/2010. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Önkormányzatának 2006-2010. évi ciklusra

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(IX.24.) számú rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2015.(VIII.27.) számú

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-254/2015. szám 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni a A i Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft és a i Ipari Park

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l S z o c i á l i s é s E g é s z s é g ü g y i I r o d a Ikt. szám: 45.888/2009. Javaslat a 3. számú gyermekorvosi

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben