egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyona és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának meghatározása céljából, a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény 16. (1), 79. (2) a) és b) pontjában, a 80. (1) bekezdésében, 80/A. és 80/B. -aiban, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ában foglaltak végrehajtására, az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések (1) Az önkormányzat vagyona: a tulajdonában álló ingatlanok és ingó vagyontárgyak, az őt megillető vagyoni értékű jogok, valamint követelések. (2) E rendelet alkalmazásában vagyoni értékű jogok: a haszonélvezeti jog, a használati jog, a tartós földhasználati (örökhasználati) jog, a földhasználati jog, az elővásárlási, visszavásárlási és vételi jog, a bérleti jog, a szolgalmi jogok, a gazdasági társaságokban lévő tulajdonosi érdekeltségek. (3) A rendelet alkalmazásában egy vagyonegységnek ít: a. az önálló helyrajzi mal rendelkező telek, a vele alkotórészi, vagy tartozéki kapcsolatban álló felépítménnyel együtt, b. az önálló ingatlanként feltüntetett épületek és építmények, c. az önállóan nyilvántartott és nyilvántartási értékkel bíró egyéb vagyontárgyak, d. amit a képviselő-testület külön határozatával egy vagyonegységnek nyilvánít. (4) Amennyiben a rendelet a vagyonnal való rendelkezést értékhatárhoz köti, az értékhatár megállapításánál a vagyontárgy nyilvántartási értékéből kell kiindulni. Amennyiben a vagyonnak nyilvántartott értéke nincs, vagy nem a reális forgalmi értéket tükrözi, a forgalmi értéket értékbecslés útján kell meghatározni. (5) Az értékbecslés mellőzhető, ha a vagyontárgy értéke a vagyonállapotot bemutató, az éves záradáshoz csatolt leltár szerint ,- Ft alatt van, továbbá ha az értékesítésre a 6. (3) bekezdésének az alkalmazásával kerül sor. (6) Zártkörű versenytárgyalás esetén az értékesítéshez legalább két értékbecslést kell beszerezni, értékesítésre a legmagasabb érték figyelembe vételével kerülhet sor. Az Önkormányzat vagyonának minősítése 2. (1) Az Önkormányzat vagyona forgalomképtelen törzsvagyonból, korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból és forgalomképes vállalkozói vagyonból áll. (2) A forgalomképtelen törzsvagyont a rendelet 1. ú melléklete tartalmazza. * Módosították: a 17/2004. (VI. 9.) Ör., a 22/2004. (VII. 14.) Ör., az 1/2005. (II: 9.) Ör., a 7/2005. (III. 9.) Ör, a 16/2005. (V. 11.) Ör, a 27/2005. (VII. 13.) Ör., a 13/2006. (VI. 10.) Ör., a 16/2006. (VII. 12.) Ör., a 26/2006. (XII. 13.) Ör., a 32/2006. (XII. 27.) Ör., 2/2007. (II.2.) Ör.; a 6/2007. (III.7.) Ör, a 17/2007. (VIII.22.) Ör., a 21/ (XI.14.) Ör., a 30/2007. (XII.12.) Ör., a 35/2007. (XII.26.) Ör., a 36/2007. (XII.26.) Ör., a 2/2008. (II.27.) Ör., a 7/2008. (IV.9.) Ör., a 12/2008. (V.14.) Ör., a 13/2008. (V.14.) Ör., a 18/2008. (VI.30.) Ör., a 39/2008. (XII.25.) Ör., a 16/2009. (VII.9.) Ör., a 22/2009. (X.15.) Ör., a 28/2009. (X.15.) Ör.,,a 29/2009. (XII.10.) Ör., a 9/2010. (V.13.) Ör., a 12/2010. (VII.24.) Ör., valamint a 8/2011. (V.11.) önkormányzati rendeletek.

2 (3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a rendelet 2. ú melléklete tartalmazza. 2 1 (4) A vagyonkezelésbe adás útján hasznosítandó vagyontárgyak körét a rendelet 3. ú melléklete tartalmazza. 2 (5) Forgalomképes vállalkozói vagyon ha jogszabály másként nem rendelkezik- mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. 3 (6) A törzsvagyonnak vállalkozói vagyonná történő átminősítése, rendeltetésének, művelési ágának megváltoztatása, vagy azzal kapcsolatos bármely rendelkezés ide nem értve az intézmények ára biztosított hasznosítási lehetőséget- valamint a vállalkozói vagyonnak törzsvagyonná nyilvánítása, értékhatártól függetlenül a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 4 (7) A vállalkozói vagyon rendeltetésének, művelési ága megváltoztatásának kezdeményezése a polgármester hatásköre. 5 Az Önkormányzat vagyonának nyilvántartása, leltározása, selejtezése 2/A. (1) Az önkormányzat a vagyonát a vitelről szóló évi C. törvényben és az államháztartás szervezetei beolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott értékelési elveknek megfelelő értéken tartja nyilván. A nyilvántartás az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) tartalmazza. (2) Amennyiben az Önkormányzat tulajdonába új vagyontárgy kerül, azt a tulajdonba vétellel egyidejűleg - a 2. szerint - minősíteni kell. (3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatok egyezőségét biztosítani kell a könyvviteli mérlegben, illetve a jegyző által külön jogszabályok szerint vezetett, önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben lévő értékadatokkal. (4) A költségvetési év zárónapján fennálló vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni, melyet az éves záradáshoz csatolt vagyonleltárban kell a tárgyévi változások jegyzékével együtt a záradás tárgyalásakor a Képviselő-testület elé terjeszteni. (5) 6 Az önkormányzat intézményei kötelesek a használatukban levő eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezetni mennyiségben és értékben és a (4) bekezdés szerinti vagyonkimutatás készítéséhez adatot szolgáltatni, mely során el kell olni az év közbeni állományváltozásokról is. E feltételek teljesülésére tekintettel az önkormányzat intézményeinél az eszközök leltározását két évenként kell végrehajtani az intézmény mindenkor hatályos Eszközök és Források Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata alapján. 7 (6) Az önkormányzati intézmény kezelésében lévő felesleges tárgyi eszközök és készletek, üzemeltetésre átadott eszközök selejtezésére az intézmény selejtezési szabályzatában meghatározott eljárási rendben kerülhet sor, a (7)-(10) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével. 1 Beiktatta: a 30/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: december 12. napján. 2 Módosította: a 30/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: december 12. napján. 3 Módosította: a 30/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: december 12. napján. 4 Módosította: a 30/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: december 12. napján. 5 Módosította a 29/ (XII.10.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: december 15. napján. 6 Módosította a 29/ (XII.10.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: december 15. napján. 7 Módosította: a 18/2008. (VI.30.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: június 30. napján.

3 3 (7) Az önkormányzati intézmény kezelésében lévő felesleges tárgyi eszközök és készletek, üzemeltetésre átadott eszközök selejtezése 500 ezer Ft/db könyv szerinti értékhatár alatt az intézményvezető, 500 ezer Ft/db könyv szerinti értékhatár felett a polgármester engedélyével történhet. (8) A selejtezési szabályzat alkalmazása szempontjából felesleges vagyontárgyaknak minősülnek azok a tárgyi eszközök és készletek, amelyek: a) a költségvetési szerv tevékenységéhez, működéséhez már nem szükségesek, b) eredeti rendeltetésüknek már nem felelnek meg, c) a feladatcsökkenés, átszervezés, megszűnés miatt feleslegessé váltak, d) a normalizált készletek mennyiségét lényegesen meghaladják, e) rongálás, természetes elhasználódás, vagy más okból rendeltetésszerű használatra már nem alkalmasak. (9)-(10) 8 9 (9) A vagyon nyilvántartásának és selejtezésének részletes szabályait a viteli politika részeként önálló szabályzatokban az önkormányzati intézmény saját hatáskörben állapítja meg a jelen rendeletben, továbbá a vitelről és az államháztartás szervezetei beolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló központi jogszabályokban, valamint a költségvetési és záradási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményeiről szóló 5/2005. (III. 2.) Ör. rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően. Az önkormányzat vagyonának hasznosítása 3. (1) Az önkormányzati vagyon hasznosítási módjai: a. használatba adás, b. üzemeltetői szerződés alapján történő hasznosítás, c. értékesítés, d. a vagyon ellenérték nélkül történő átadása, e. bérbeadás, haszonbérbeadás f. gazdasági társaság alapítása, ilyen társaságban való részvétel, g. egyéb módon való hasznosítás (csere, tulajdonjog, bérlet, haszonbérlet meghatározott kötelezettség vállalása ellenében való átengedése, stb.), 10 h. vagyonkezelésbe adás. (2) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját ideértve az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó jogosultságot is- az adott vagyontárgy értékétől függően, illetve ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik- a vagyonegység értéke alapján kell megállapítani. (3) Az önkormányzati tulajdonú vagyon hasznosításáról, a tulajdoni jogokról és kötelezettségekről ha törvény, vagy önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik, az alábbi személyek döntenek: a. A vagyon egységenként 15 millió forintot elérő vagy meghaladó forgalmi értékű vagyontárgyak esetében a vagyon hasznosításáról a képviselő testület dönt. b. A vagyon egységenként 10 millió forintot meghaladó, de 15 millió forintot el nem érő forgalmi értékű vagyontárgyak esetén a vagyon hasznosításáról a pénzügyi bizottság egyetértésével a polgármester dönt. c. A vagyon egységenként 10 millió forint forgalmi értéket el nem érő vagyontárgyak esetén a vagyon hasznosításáról a polgármester dönt. 8 Hatályon kívül helyezte december 15. napjától a 29/2009. Ör. rendelet 1. -a. 9 Számozását módosította a 29/2009. (XII.10.) Ör. rendelet 1. -a. 10 Beiktatta: a 30/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 2. -a. Hatályba lép: december 12. napján.

4 4 (4) A (3) bek. a-c. pontjában foglaltak az irányadók arra az esetre is, ha az önkormányzat részére történik a vagyontárgy megvásárlása, vagy ilyen értékű vagyontárgyak cseréjéről, illetve az önkormányzatot megillető követelések rendezéséről kell dönteni. A használatba adás szabályai (1) Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges vagyontárgyat az Önkormányzat az általa fenntartott intézmény, vagy önkormányzati részvétellel működő társulás, illetőleg gazdasági társaság önkormányzati alapfeladatot ellátó magánszemély, valamint alapítvány használatába adhatja. A használatba adás ellenérték nélkül történik. (1) A használatba adás a szerződés megkötésekor feltételhez köthető. (2) Az önkormányzati feladat-ellátáshoz átmenetileg nem szükséges vagyontárgyat a használó 5 évet meg nem haladó időtartamra bérbe adhatja. Bérbeadással történő hasznosítás esetén a használó köteles jelen rendelet, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelet előírásait megfelelően alkalmazni. A rendelet pályáztatásra vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni, ha a bérbeadás két évnél rövidebb időre szól. (4) A használatba adott ingó vagyontárgyat a használó az intézmény selejtezési szabályzatban foglaltak betartásával kiselejtezheti. A selejtezésről a selejtezési jegyzőkönyv egy példányával köteles a használatba adót tájékoztatni. A kiselejtezett vagyontárgyat a használó jogosult hasznosítani, beleértve annak értékesítését is. Az önkormányzati vagyon hasznosítása üzemeltetési szerződés útján 5. (1) A közüzemi szolgáltatás biztosításához szükséges vagyontárgyakat, ideértve különösen a távhőszolgáltatást, a csatornaszolgáltatást, a köztemető, valamint a sportlétesítmények üzemeltetését, valamint az önkormányzati bérlakások és nem lakás célját szolgáló helyiségek kezelését, - amennyiben azokra jogszabály a koncesszióba adást kötelezően nem írja elő - üzemeltetési szerződés útján kell hasznosítani. (2) Az üzemeltetési szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. Az üzemeltetési szerződésben rögzíteni kell, hogy az üzemeltető a vagyonérték szintjét köteles megtartani. 12 (3) A Képviselő-testület egyedi, indokolt határozatával a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az üzemeltetési szerződés időtartamát legfeljebb 15 évben határozhatja meg, amennyiben az a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében szükséges. 13 (4) Az üzemeltetésbe adásra pályáztatási eljárás lefolytatásával kerül sor. 14 (5) Nem kell a pályáztatási eljárást lefolytatni, ha az önkormányzat képviselő-testülete döntése alapján az üzemeltetési szerződést az önkormányzat kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetével köti meg. 15 (6) E rendelet 4. ú mellékletében meghatározott, kizárólagos, vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek a mellékletben megjelölt vagyontárgyak üzemeltetésére, illetve meghatározott településüzemeltetési feladatok ellátására az ott írt időtartamra kizárólagos 11 Módosította a 22/2004. (VII.14.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: július 25. napján. 12 Beiktatta a 36/2007. (XII.26.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: december 26. napján. 13 Módosította a 36/2007. (XII.26.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: december 26. napján. 14 Módosította a 36/2007. (XII.26.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: december 26. napján. 15 Módosította a 7/2008. (IV. 9.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: április 9. napján.

5 5 joggal rendelkeznek. A kizárólagos joggal rendelkező szervezet csak annyiban jogosult az adott feladat kizárólagos ellátására, amennyiben e jogosultságát külön szerződés is szabályozza. Az önkormányzat vagyonának értékesítése vonatkozó eljárási szabályok 6. (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésre jellemzően nyilvános, indokolt esetben zártkörű versenytárgyalás útján kerülhet sor, az a-b. pontokban foglaltak szerint. a. Vagyon-egységenként 2 millió forint forgalmi érték fölötti vagyont eladni kizárólag versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlattevő részére lehet. Abban a kérdésben, hogy a versenytárgyalás nyilvános, vagy zártkörű legyen, a képviselő-testület dönt. b. Vagyon-egységenként 2 millió forint forgalmi értéket meg nem haladó vagyon eladása során, abban a kérdésben, hogy az eladásra versenytárgyalás útján, vagy annak mellőzésével kerüljön sor, a pénzügyi bizottság egyetértésével a polgármester dönt. A polgármester köteles a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni minden olyan esetben, amelynél az eladásra zártkörű versenytárgyalás útján kerül sor. (2) A versenytárgyalás, vagy pályáztatás eredménytelenné nyilvánításától ított egy éven belül nem kell újabb versenytárgyalási, vagy pályáztatási eljárást lefolytatni, ha a vagyontárgyat legalább az előző eljárás során meghatározott kikiáltási áron lehet eladni. (3) Az Ipari Parkban lévő ingatlanok mobilitásának biztosítása, a betelepülni szándékozók igényeinek megfelelő szerződések soron kívüli megkötése érdekében, az ott lévő ingatlanok értékesítésére a képviselő-testület évente ajánlást fogalmaz meg. Az ajánlás tartalmazza a terület négyzetméterenként minimum árát, valamint a közművek igénybevételének ellenértékét. Az ajánlásban megfogalmazott minimum, vagy a fölötti áron történő szerződéskötés kérdésében a polgármester dönt. E rendelkezés alkalmazásával kötött szerződésekről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. 16 Az önkormányzati vagyon ellenérték nélkül történő átadása 7. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ellenérték nélkül átadni, az önkormányzatot megillető követelésről lemondani a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület egyedi határozatával lehet. A döntésről szóló határozatnak tartalmaznia kell, hogy milyen célra és milyen feltételekkel történhet az átadás, illetve a követelésről való lemondás. (2) A selejtezésre kijelölt felesleges vagyontárgyak önkormányzati intézmények részére ellenérték nélkül történő átadása a polgármester engedélyével történhet. Bérlet, haszonbérlet útján történő hasznosítás 8. (1) Önkormányzati vagyonnak bérbeadás, haszonbérbeadás útján való hasznosítására piaci értéken kerülhet sor. Bérbeadásra, illetőleg haszonbérbe adásra csak maximum 5 év határozott időre szóló szerződést lehet kötni. (2) A vagyonnak kedvezményes áron történő bérbeadásáról, vagy haszonbérbe adásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt. (3) A lakások, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítására az önkormányzat külön rendeletei az irányadóak. 16 Módosította a 21/ (XI.14.) Ör. rendelet 2. -a. Hatályba lép: november 15. napján.

6 6 17 Vagyonkezelésbe adás 9. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának meghatározott körére a kötelező vagy önként vállalt önkormányzati közfeladatának átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. (2) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a vagyonkezelési szerződés megkötéséről, megszüntetéséről, tartalmának megállapításáról hozandó döntés. 18 A vagyonkezelői jog megszerzése 9/A. (1) Az önkormányzati közfeladatok ellátásához szükséges, önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingó- és ingatlanvagyon kezelésbe adása vagyonkezelési szerződéssel történik. A vagyonkezelői jog a vagyonkezelési szerződéssel ruházható át jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: vagyonkezelő). (2) A vagyonkezelői jog megszerezhető: 1. nyilvános pályázat útján, ellenérték fejében vagy 2. kijelöléssel, ingyenesen. (3) Az Ötv. 80/A. (5) bekezdésében felsorolt személyek a vagyonkezelői jogot kijelöléssel, kizárólag ingyenesen szerezhetik meg. (4) Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés szükséges. A vagyonkezelői jog jogosultja köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. 19 A vagyonkezelői jog gyakorlása 9/B. (1) A vagyonkezelőt ha jogszabály másként nem rendelkezik megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei ideértve a vitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beoló készítési kötelezettséget is azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át. (2) A vagyonkezelési szerződés kötelező tartalmi elemeit az Ötv. 80/A. -a, az Áht. 105/A. és 105/B. -a vagyonkezelésre vonatkozó szabályai, az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön törvény és jelen rendelet határozza meg. (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a vagyonkezelő a közfeladaton kívüli egyéb tevékenységet csak olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne veszélyeztesse az átadott közfeladat ellátását. (4) 20 A vagyonkezelő köteles évente egyszer a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésébe adott vagyon tárgyévi változásairól a polgármesteri hivatal tárgyi eszköznyilvántartását és ingatlanvagyon-kataszter vezetését ellátó szervezeti egységének a megfelelő bizonylatokat, dokumentumokat átadni. 17 Módosította: a 30/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 3. -a. Hatályba lép: december 12. napján. 18 Beiktatta: a 30/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 3. -a. Hatályba lép: december 12. napján. 19 Beiktatta: a 30/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 3. -a. Hatályba lép: december 12. napján 20 Módosította: a 18/2008. (VI.30.) Ör. rendelet 3. -a. Hatályba lép: június 30. napján.

7 7 (5) Amennyiben a vagyonkezelésbe átadott vagyon, illetve annak meghatározott eleme bármely okból alkalmatlanná válik a vagyonkezelő által vállalt közfeladat ellátására, illetve a feladat ellátására való szükségessége megszűnik, a vagyonkezelő köteles a polgármestert 8 napon belül értesíteni. (6) A vagyonkezelő köteles az önkormányzat által vagyonkezelésbe átadott vagyonra biztosítási szerződést kötni és az ellenértéket megfizetni. (7) A vagyonkezelő köteles valamennyi közérdekű adatszolgáltatásra (statisztikai jelentés, stb.), melyet közvetlenül vagy az önkormányzat rendelkezésére bocsátásával tesz meg. (8) (9) 21 A vagyonkezelő adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének és az önkormányzat részéről tett észrevételeknek a módját a vagyonkezelési szerződés részletezi. 22 A vagyonkezelésbe vett eszközök selejtezésére a vagyonkezelő jogosult. A selejtezés a vagyonkezelő selejtezési szabályzata alapján, a vagyonkezelési szerződésben rögzített módon és feltételekkel történik. (10) 23 A vagyonkezelésbe adott eszközök év végi értékét a vagyonkezelési szerződés melléklete tartalmazza. 24 A vagyonkezelés ellenőrzése 9/C. (1) A vagyonkezelés ellenőrzését az Áht. 105/B. (4) bekezdése szabályozza. (2) A vagyonkezelői jog gyakorlását, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok, kötelezettségek teljesítését a képviselő-testület a polgármester útján évente ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a polgármester évente köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. 25 A vagyonkezelői jog megszűnése 9/D. (1) A vagyonkezelői jog megszűnését az Áht. 105/C. -a szabályozza. (2) A vagyonkezelői jog megszűnése nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladat folyamatos ellátását. (3) A vagyonkezelő köteles az azonnali hatályú felmondás esetén a kezelt vagyon azonnali birtokba adására, oly módon, hogy szükség esetén biztosítsa az önkormányzat részére a közfeladat folyamatos ellátásához a saját személyi és tárgyi infrastruktúráját. 26 Jognyilatkozatok tétele 10. (1) Önkormányzati vagyont érintő jognyilatkozatok megtételére a (2)-(6) bekezdésekben foglalt döntések alapján a polgármester jogosult. Ilyen jognyilatkozat különösen a tulajdonosi hozzájárulás, 21 Beiktatta a 29/2009. (XII.10.) Ör. rendelet 2. -a. Hatályba lép: december 15. napján. 22 Beiktatta a 29/2009. (XII.10.) Ör. rendelet 2. -a. Hatályba lép: december 15. napján. 23 Beiktatta a 29/2009. (XII.10.) Ör. rendelet 2. -a. Hatályba lép: december 15. napján. 24 Beiktatta: a 30/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 3. -a. Hatályba lép: december 12. napján. 25 Beiktatta: a 30/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 3. -a. Hatályba lép: december 12. napján. 26 Módosította a 16/2009. (VII.9.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép: július 9. napján.

8 8 az önkormányzatot, mint a jelzálogjog, elő-visszavásárlási, vételi jog jogosultját megillető nyilatkozatok. (2) Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos olyan ingatlan-nyilvántartási, építésügyi vagy egyéb hatósági eljárásokban (így különösen építésügyi hatósági eljárás kezdeményezése; földhivatali adatváltozás átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézési határidő meghosszabbítása iránti kérelem; hiánypótlás teljesítése; fellebbezés benyújtása; fellebbezési jogról való lemondás), amelyek az ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járnak, az ügyfél (kérelmező) jogait a polgármester gyakorolja. (3) Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog tekintetében a vételi ajánlatban, illetve az adásvételi szerződésben meghatározott érték alapján, a 3. (4) bekezdésére tekintettel, a 3. (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni. Az elővásárlási jog gyakorlása az Önkormányzat költségvetésében e célra biztosított előirányzat terhére történhet. A jelzálogjoggal kapcsolatos jognyilatkozatok esetében az érintett érték alapján szintén a 3. (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. (4) Önkormányzati vagyontárgyat érintően a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az (5), (6) bekezdésben foglaltak kivételével a polgármester jogosult dönteni. (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, vagy egyéb ingatlanokon, azok alatt vagy felett, illetőleg abban nyomvonalas létesítmények (úgymint: villamosenergia-hálózatok, távközlési építmények, víz- és szennyvízszállító vezetékek, szénhidrogén-hálózatok), elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével, valamint ezzel összefüggésben az érintett ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatti kártalanítással, valamint a Ptk (2) bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben, ha az legalább három utcát, vagy legalább 500m hosszúságú területet érint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetértésével a polgármester dönt. (6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Képviselő-testület dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az önkormányzati ingatlanokon történő hulladékkezelésnek minősülő tevékenységekkel, valamint a nyomvonalas létesítmények közül a közút-, vasút- és országos elektromos távvezetékek, szénhidrogén-hálózatok és építmények létesítésével összefüggő esetekben. 27 Záró rendelkezések 11. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2001. (V.2.) ÖK rendelet hatályát veszti. 28 (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/1236/EK irányelvének a figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Oroszlány, április 26. Dr. Zágonyi Éva jegyző Takács Károly polgármester 27 Módosította a 30/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 9. -a. Hatályba lép: december 12. napján. 28 Beiktatta a 22/2009. (X.15.) Ör. rendelet 2. -a. Hatályba lép október 15. napján.

9 sz. melléklet A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok Ssz Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m /33 Dűlőút Harmadik sori második dűlő /54 Közút Majki út folytatása Dűlőút Majkpuszta Közút Majkpuszta Árok Majkpuszta Dűlőút Majkpuszta Vízfolyás Majki határra dűlő Közút Majkpuszta Közút Majkpuszta Közút Majkpuszta Közút Majkpuszta Közút Madárhegy Régi temető (Majk) Majk Közút Majkpuszta Vízfolyás (patak) Majkpuszta /1 Közút Majkpuszta /2 Közút a volt majki XX #-hoz Majkpuszta Közút Majkpuszta /6 Út Majki határra dűlő /2 Saját használatú út XX-as aknai Bányászati múzeum mellett Vízfolyás (patak) Újlegelő-Csere dűlő és Majki tó között /7 Út Dűlőút Harmadik sori második-, Majki határra dűlő /20 Dűlőút Harmadik sori második dűlő Dűlőút Harmadik sori második dűlő Saját használatú út Agyagos dűlő Közút Temetőnél /2 Árok és út Temető régi része mellett /7 Vízfolyás Svandabereg patak Régi temető után Közút Temetőnél /10 Saját használatú út Majki határra dűlő /22 Vízfolyás Újlegelő Dűlőút Szőlők alatti dűlő Módosította a 29/2009. (XII.10.) Ör. 3. -a. Hatályba lép: december 15. napján.

10 10 Ssz Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m Dűlőút Szőlők alatti dűlő Dűlőút Homoki dűlő Saját használatú út Horváthegyi dűlő Dűlőút Újlegelő - Bíborkapuszta /29 Kolcsár p. - VOLÁN t. között gyep és Táncsics Mihály út tó Út Labanci dűlő /2 Vízfolyás Labanc patak Táncsics út Labancházi dűlő között Dűlőút Labancházi és Labancberki dűlő Labanc patak Labancházi dűlő Közút Labancberki dűlő Dűlőút Hamuházi dűlő Dűlőút Dolina erdő /2 XXIII. aknai bekötő út Gerencséri erdő (dűlő) XXIII. aknai bekötő út Gerencséri erdő (dűlő) XXIII. aknai bekötő út Gerencséri erdő (dűlő) XXI. aknai bekötő út Kereki erdő (dűlő) Erdei út Bokodi határ dűlő Erdei út Bokodi határ dűlő Közút Bokodi határ dűlő Közút Bokodi határ dűlő /2 Közút VÉRt Garázsüzem környéke /4 Pénzes árok [patak] Halas dűlő - Labanc patak Dűlőút Vágás dűlő Közút a Felső telepen a cipőgyárhoz Felső telep /2 Sportlőtér (Felső labancvölgyi dűlő) Felső Labancvölgyi dűlő Közút Felső Labancvölgyi dűlő /9 Felsőtelepi árok Vágás dűlő /21 Közút a Felsőtelepi kert kiosztásban Vágás dűlő /5 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Vágás dűlő /14 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Vágás dűlő Árok Vágás dűlő (felső-telepi kiskertek) /10 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Vágás dűlő /22 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Vágás dűlő /1 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Vágás dűlő /2 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Vágás dűlő /9 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Vágás dűlő /16 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Vágás dűlő Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Vágás dűlő /7 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Mindszenti úti dűlő /14 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Mindszenti úti dűlő /22 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Mindszenti úti dűlő /1 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Mindszenti úti dűlő

11 11 Ssz Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m /13 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Mindszenti úti dűlő /1 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Mindszenti úti dűlő /6 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Mindszenti úti dűlő /16 Feltáró út a Felső-telepi kertosztásban Mindszenti úti dűlő Közút Felsőtelepi kiskertek - Közép dűlő /13 Felsőtelep D-i szegély út Felsőtelep (Mindszenthy útnál) /14 Mindszenthy út szélesítése (önálló ) Mindszenthy út (Felsőtelepi kertes rész) Árok Szent Borbála úttól délre Közút VÉRT Garázsüzem környéke Közút Közép dűlő Árok Pénzes árok Táncsics út Mindszenti út között Közút Mindszenti utca Árok Pénzes árok Táncsics út Szent Borbála út között Dűlőút Alsó Pénzesberki dűlő Ipari park tartalékterület (száll.szal.) Közép dűlő Szállítószalag mellett Közút Szent Borbála út Gyalogút Bokodi határ / Nyíres dűlő / Út Út Bokodi tópart oroszlányi oldal Út Dűlőút Bokodi tóhoz Dűlőút Bokodi tóhoz Dűlőút Bokodi tóhoz Árok Határ út Bokodi tó között /2 Árok Borbála telep - bokodi üdülőter között /1 Közút Kecskédi út melletti határút Közút Malom utca /2 Dűlőút Kecskédi első dűlő (Kecskédi úti ltp) Közút Kecskédi második dűlő /1 Közút Malom dűlő /6 Dűlőút Malom dűlő /3 Tóparti kiskertek céljára terület Malom dűlő Patak Alsó tó leeresztő / Malom dűlő / Árok Kecskédi második dűlő Közút Szennyvíztelepi út Egyéb /saját gazdasági/ út Bokodi tó ÉK Árok Bokodi tó (délkelet) Közút, Arany János utca Arany János utca / Borbála / /2 Közút Határ út 16. sz. mellett / 0404 folytat/

12 12 Ssz Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m Közút, Határ utca Határ utca / Borbála / Közút, József Attila utca József Attila utca / Borbála / /18 Árok Borbála telep Közút Ady Endre út / Borbála / Közút, Katona József utca Katona József utca / Borbála / /5 Közút Arany János József Attila út között / Borbála / Árok Borbála telep Közút, Ady Endre utca Ady Endre utca / Borbála / Közút, Móricz Zsigmond utca Móricz Zsigmond utca / Borbála / Gyalogút, Móricz és Szept. 6. út között Móricz Zsigmond út között Gyalogút, Móricz - Szept. 6. út között Móricz Zsigmond út 25-27/a között Közút Karinthy Frigyes utca Közút, Szeptember 6. utca Szeptember 6. utca / Borbála / Közút, Csokonai utca Csokonai utca / Borbála / /3 Közút Bokodi út Kubicza út között / Borbála / Közút, Jókai Mór utca Jókai Mór út / Borbála / Közút Kubicza M. út 16. sz. mellett /Borbála/ Közút, Kubicza Mihály utca Kubicza Mihály utca /Borbála/ /1 Közút Kubicza Mihály út / Borbála / Közút Móricz út között Közút Bem József út /1 Tömbtelek garázsokhoz Bem J. út Közút Gábor Áron utca / Borbála / /20 Közút Móricz Zsigmond út Közút, Határ út között A 0406 hrsz folytatása /Borbála/ /24 Közút Dózsa György utca /25 Közút Dózsa György utca /27 Közút Dózsa György út 29. melletti út /42 Közút /50 Közterület Dózsa György út Kecskédi út kereszteződésénél Helyi közút Dózsa György út /1 Közút Vasút melletti / Mindszenti út folytat /2 Tó, Állomási tó Mindszenti utca - Fürst utca Patak / Városi tavakat összekötő / Mindszenti út /73 Közpark, Bánki út-dózsa út-fürst út Bánki D. út vasút felöli oldal /80 Közterület Bánki úti teniszpálya mellett Bánki D. út /12 Közterület Április út Dózsa Gy. út között

13 13 Ssz Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m Közút Április utca /25 Közpark, Április út-bánki út Bánki Donát út páratlan oldal Közút Népek barátsága utca Közút Április utca /41 Közterület a Dózsa út 2-8.-nál Dózsa György utca Közút, Ságvári Endre utca Ságvári Endre utca /3 Közpark, Ságvári-Bánki-Fürst-Irinyi út Irinyi út Közút, Irinyi János utca Irinyi János utca /9 Közpark, Rákóczi-Ságvári-Irinyi-Fürst Rákóczi út páratlan oldal út Közút Fürst Sándor út /15 Közterület Rákóczi Ferenc utca Közút Bánki Donát út Fürst Sándor út Fürst Sándor út Tó Első tó a vasút állomásnál /8 Közpark, Bánki D. út / Tó Étterem / Bánki D. út /1 Járda Rákóczi út /4 Járda Rákóczi út /5 Járda Rákóczi út /22 Közpark, Rákóczi -Fürst -Gárdonyi út Rákóczi út páros oldal Közút, Gárdonyi Géza utca Gárdonyi Géza utca /7 Közpark, Mészáros út páros oldal Mészáros Lajos utca páros oldal Közút Hunyadi János utca Közpark, Arany János iskola előtt Fürst Sándor út Közút, Iskola utca Iskola utca /12 Közterület Iskola út Közút, Mátyás király utca Mátyás király utca Közút Fürst Sándor út /48 Közpark, Rákóczi-Fürst-Gönczi- Táncsics Mihály út Táncsics /51 Tömbtelek lakóépületekhez Gönczi Ferenc utca /43 Közterület Táncsics udvar - Fürst út /45 Parkoló Táncsics M. u /46 Közterület Táncsics M. u /48 Közterület Bányász Klub melletti terület /50 Közterület Táncsics udvar /51 Közút Táncsics udvar feltáró út /52 Közterület Táncsics udvar /53 Közterület Táncsics udvar /54 Közterület Táncsics udvar /2 Közút, Mester út Ipari Park, Mester utca /16 Tömbtelek lakóépületekhez Táncsics utca - Mester utca Közút Táncsics Mihály út Közút, Gönczi Ferenc utca Gönczi Ferenc utca

14 14 Ssz Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m /35 Kivett közút Petőfi udvar /37 Kivett közterület Petőfi udvar /39 Kivett közterület Petőfi udvar /41 Kivett közterület Petőfi udvar /17 Fürst-Mátyás kir.-hunyadi út közötti Fürst-Mátyás kir.-hunyadi út tér /18 Parkterület a volt zöld-tömb helyén Fürst Sándor utca Közút Hunyadi János utca Közpark a volt mozi mellett Mészáros út- Mátyás kir. út sarok Közút, Hunyadi János utca Hunyadi János utca Közút, Petőfi Sándor utca Petőfi Sándor utca /20 Közterület Petőfi út nél Petőfi Sándor utca /21 Közterület Petőfi Sándor utca /22 Közút Petőfi Sándor utca /23 Közterület Petőfi Sándor utca /24 Közút Petőfi Sándor utca /25 Közterület Petőfi Sándor utca /26 Közterület Petőfi Sándor utca Közút Fürst Sándor utca /18 Közpark, Petőfi-Rosenberg úti sarok Rosenberg út Közút, Rosenberg utca Rosenberg utca /3 Volt kispiac, parkoló (közpark épül) Korányi Frigyes utca /9 Közterület Rosenberg utca /11 Közpark, Rosenberg út páratlan oldal Rosenberg út páratlan oldal Közút, Mészáros Lajos utca Mészáros Lajos utca Közút, Asztalos János utca Asztalos János utca /12 Közpark, Asztalos út páratlan oldal Asztalos út páratlan oldal /1 Közterület Asztalos út Mészáros út kereszteződés /25 Tömbtelek garázsokhoz (közterület) Asztalos J. út Gyalogút Kossuth és Mészáros út Mészáros L. út között Közút, Korányi Frigyes utca Korányi Frigyes utca Közút Korányi Frigyes utca /4 Közút, gyalogút, volt strandhoz Táncsics Mihály út között Közút Táncsics Mihály utca Közút, Mészáros köz Mészáros köz /1 Közút Eszterházy utca /3 Közút Eszterházy utca /9 közút Sallai Imre utca Közút, Sallai Imre utca Sallai Imre utca Közút, Bányász körút Bányász körút / Lenin körút / Közút Bányász körút között /20 Közút Ifjumunkás utca

15 15 Ssz Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m /27 Közút, Ifjúmunkás utca Ifjúmunkás utca /32 Közút Domb utca /37 Közút Domb utca /38 Transzformátor állomással beépített Domb utca terület /39 Beépítetlen terület (közterület) Domb utca Közút Kossuth Lajos utca Közpark (volt Vidámpark) Haraszthegy /12 Közút Deák F. út /13 Közterület Haraszthegy Közpark, volt jégpálya Haraszthegy /22 Közút Deák Ferenc utca /26 Közút, gyalogút Haraszthegyi út között /43 Közút, Széchenyi István utca Széchenyi István utca Közút, Haraszthegyi út Haraszthegyi utca /1 RRT szerinti átkötő út területe Haraszthegyi út között /2 Bejáró út garázsokhoz Haraszthegyi út /1 Közterület és egyéb épület Rákóczi Ferenc út - Alkotmány út sarok /2 Közút Haraszthegyi út /101 Közpark, Rákóczi-Haraszthegyi- Rákóczi Ferenc út Kertalja p /102 Közút Haraszthegyi út /103 Közpark Haraszthegyi út /104 Közpark Haraszthegyi út /105 Közpark Haraszthegyi út /106 Közpark Haraszthegyi út Vízfolyás Kertalja patak Közút Béke utca /1 Vízfolyás Kertalja patak /2 Kertalja patak Labanci dűlő - Alsó tó /23 Gyalogút Kertalja patak mellett /13 Közút Eszterházy utcából a 0151 út folytatása Közút Závori Zoltán utca Közút Erdész utca Közút Várdomb utca és Várdomb köz /1 Közút Várdomb utca Közpark, Erzsébet liget Alkotmány út /3 Petőfi emlékpark Alkotmány út eleje /4 Helyi közút Alkotmány út /5 Közút Alkotmány út /6 Közút Alkotmány út /8 Közterület Rákóczi út (Profi előtt)

16 Ssz 16 Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m /15 Régi autóbusz pályaudvarhoz vezető út Alkotmány út /20 Közterület Alkotmány út /21 Közút Alkotmány út Vízfolyás Svandabereg patak /14 Közterület Rákóczi út (üzletsor körüli terület) Svandabereg patak / belterületi rész/ Újlegelő dűlő - Alsó tó /6 Saját használatú út Ó-Takács út Közút Buszforduló a temetőnél Beépítetlen terület (víztározó) Takács Imre út Közút Temető D-i út Városi köztemető (régi rész) Temető út /2 Közút Temetői út /3 Városi temető új rész Temető út /8 Közterület Temető út Közút Majki út között Közút Majki utca Közút Majki út Közút Takács úti keresztezésből É-nak /1 Közút Takács Imre utca /2 Közút Ó-Takács út Közút Rákóczi és Takács Imre út között /3 30 Közterület Takács út tópart felöli rész Takács Imre út /5 31 Közút Takács Imre út /6 32 Közterület Takács út tópart felöli rész Takács Imre út /7 33 Közterület Takács út tópart felöli rész Takács Imre út Vízfolyás Svandabereg patak Városi tó és Takács Imre út között Közút Takács Imre út (volt 5-ös iskolánál) Vízfolyás Svandabereg patak Rákóczi és Takács Imre út között /25 Közpark, Takács-Rákóczi-Svandeberg Takács Imre út patak /1 Közterület sáv a Környei úton a volt Gárdonyi iskolánál Közút a volt 4-es iskolához vezető közút Vízfolyás Kertalja patak Városi tótól Dózsa György útig /4 34 Tó, Alsó-tó Malom dűlő - Népek barátsága utca Módosította a 9/2010. (V.13.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép május 13-án. 31 Beiktatta a 9/2010. (V.13.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép május 13-án. 32 Beiktatta a 9/2010. (V.13.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép május 13-án. 33 Beiktatta a 9/2010. (V.13.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép május 13-án. 34 Módosította a 9/2010. (V.13.) Ör. rendelet 1. -a. Hatályba lép május 13-án.

17 17 Ssz Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m Közút Kecskédi út /2 Közút Kecskédi út /11 Közút Kecskédi út Közút Határ út folytatása Kecskéd fele Közút Bartók Béla utca Közút Karinthy Frigyes utca /5 Közterület, Bánki-Dózsa úti Bánki-Dózsa út saroknál garázsoknál /11 Közterület a Bánki út É-i saroknál Bánki Donát út Közpark, Népekbarátsága- Bánki út Népek barátsága út Közút Bánki Donát utca /1 Közpark, Dózsa-Bánki-Népek barátsága út Bánki Donát út tóparttal ellentétes old Közút Népekbarátsága utca Közút Tópart út Közterület Tópart út Közpark, Tópart út Tópart út Közút Tópart utca /3 Közterület Dózsa Gy. u. -Kertalja patak /14 Közút Tópart út /15 Közpark, kivett lakótelep Kertalja út Közút Határ utca Közút Jázmin utca Közút Ciklámen utca Közút Erkel Ferenc utca Közterület Zichy Mihály út /volt Kun Béla utca/ Közút Kodály Zoltán utca Közút, Bem József utca Bem József utca Közút Landler Jenő utca Közút Radnóti Miklós utca Közút Tulipán utca Közút Szegfű utca Közút Kodály Zoltán utca Közút Madách Imre utca /1 Közterület Rozmaring utca (Borbála ) /2 Közút Rozmaring utca (Borbála ) /1 Labanc patak (belterületi rész) Táncsics M. utca mögött /4 Közút az ipari park területén Handler Kálmán út /18 Közút Mester út /20 Árok az ipari park területén Ipari Park területe /27 Közterület Közműsáv az Ipari Parkban /28 Közterület az Ipari Parkban Ipari Park, Mindszenti út mellett /49 Közterület az Ipari Parkban Ipari Park D-i része

18 Ssz 18 Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m /50 Közút Bláthy Ottó utca /54 Közműsáv az Ipari Parkban Ipari Park Közút Mindszenti út /190 Közterület Mindszenti út Közút volt Tüzép mellett /4 Közút volt Tüzép sori garázsok mellett Közút Madách Imre utca /32 Közterület Takács Imre út /33 Közút Takács Imre út /34 Közterület Takács Imre utca /51 Közterület Takács Imre utca /52 Közterület Takács Imre utca /54 Közterület Takács Imre utca /66 Közút Takács Imre út /90 Közút Fellner Jakab út /92 Közterület Takács Imre utca /99 Közút Takács úti ltp /102 Közút Takács úti ltp /103 Közút Takács úti ltp /104 Közterület Takács Imre utca /105 Közterület Takács Imre utca Közút Balassi Bálint utca Közút Illyés Gyula utca Közút Rózsa utca Közút Lengyel József utca Közterület Kecskédi úti lakótelep Közút Lengyel József utca Közút Nagy László utca /1 Közterület Kecskédi út /2 Közterület Kecskédi út Gyalogút Fácános köz folytatása /2 Közterület Kecskédi úti lakótelep Közút Miskóréti utca Közút Fácános köz Közút Malom utca Közút Malom utca Közút Nagyhegy utca Közút Malom dűlő Közterület Takács I. úti garázsok körül /2 MÉH telepi közút MÉH telep mellett /10 Közút Alsó Pénzesberki dűlő /11 Közút Alsó Pénzesberki dűlő /13 Közút Alsó Pénzesberki dűlő

19 19 Ssz Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m Dűlőút Madárhegy /1 Dűlőút Madárhegy /2 Közút Madárhegy Közút Madárhegy Gyalogút Madárhegy Dűlőút Madárhegy Dűlőút Madárhegy Dűlőút Madárhegy Árok Új legelő Közút Új legelő Árok Szőlők alatti dűlő Svandabereg patak /külterületi rész/ Újlegelő dűlő - Alsó tó Árok Szőlők alatti dűlő Dűlőút Szőlők alatti dűlő Árok Szőlők alatti dűlő /3 Út Nyíres dűlő /4 Út Nyíres dűlő Közút Nyíres-Német dűlő Árok Német dűlő /16 Közút Német dűlő Út Német dűlő /17 Közút Német dűlő /23 Út Nyíres dűlő Közút Alsó Pénzesberki dűlő Közút Alsó Pénzesberki dűlő /1 Közút Bokodi tóparti kertek /1 Dűlőút Bokodi tóparti kertek /1 Közút Bokodi tóparti kertek /1 Közút Bokodi tópart / D K / Dűlőút Bokodi üdülő terület Dűlőút Várdomb út-svandabereg patak között Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Árok Bokodi tó üdülőtelkek Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület

20 Ssz 20 Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi dűlő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület Közút Bokodi üdülő terület /3 Közút Bokodi üdülő terület /3 Önkormányzati közút Bokod területén Bokodi tópart Dny-i rész /6 Önkormányzati közút Bokod területén Bokodi tópart Dny-i rész

21 sz. melléklet A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó ingatlanok Ssz Az ingatlan megnevezése Utca, ház ha, m Árok Halas dűlő (Pénzes árokra csatlakozik) /19 Városi szemétlerakó tartalék terület Kereki erdő (dűlő) /20 Városi hulladéklerakó telep Kereki erdő dűlő Árok Halas dűlő (Pénzes árokra csatlakozik) /2 Árok VÉRT Garázsüzem környéke /6 Árok VÉRT Garázsüzem környéke /12 Árok a Felső telepi kiosztásból Felső telep Szennyvíztisztító telep és csat. hálózat Takács Imre útról bekötő út Szolgálati (művész) lakás Bem József út /2 Ságvári téri Általános Iskola Ságvári tér Bölcsöde és udvar Óvoda köz Arany János Általános Iskola Fürst S. út /a Béke szálló, Munkaügyi Központ, Mátyás király út 2. - Fürst út rendelő Malomsori óvoda Rákóczi út Szociális Szolgálat épülete Fürst Sándor utca Bölcsőde / 1. sz. / Mátyás kir. út Idősek otthona Hunyadi utca József Attila Általános Iskola Táncsics M. út Közterület (úthoz csatlakoztatandó) Mészáros-Petőfi út sarok Háziorvosi rendelő Mészáros Lajos utca Oroszlányi sporttelep Táncsics Mihály út Szennyvízátemelő /MOBA gépház/ Bányász körút /2 Benedek Elek Általános Iskola Táncsics Mihály út Régi kút Sallai Imre út (telekvégek között) Gyógyház (Ápolási intézet) Bányász körút Eötvös Lóránt Ip.Szakm.képző és Asztalos János utca Szakköz Eötvös Lóránt Kollégium Asztalos János utca Lengyel József Gimnázium Kossuth Lajos utca /2 Művelődési központ Fő tér /3 Városi sportcsarnok Fő tér Polgármesteri Hivatal / Városháza / Rákóczi F. út /41 Strandfürdő és uszoda Fő tér Tájház /múzeum/ Alkotmány út /18 Eszterházy úti talajvíz átemelő (MOBA) Eszterházy utca Módosította a 29/2009. (XII. 10.) Ör. 4 -a, hatályba lép: december 15. napján.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal: 11/2000. (IX.

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya A Önkormányzat Közgyűlésének 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 16/2004. (VII.12.) számú rendelete Az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-72/2011. ikt. sz. 5. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére,

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 10/2004. (IV. 7.) Ör. rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól

Oroszlány Város Önkormányzatának 10/2004. (IV. 7.) Ör. rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól Oroszlány Város Önkormányzatának 10/2004. (IV. 7.) Ör. rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól Oroszlány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

9/2004.(V.1.) rendelete

9/2004.(V.1.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2004.(V.1.) rendelete az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól. Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.) rendelettel.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Módosítva: 13/2006. (III.17.), 34/2009. (XII.12.), 20/2011. (VI.02.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT

18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület!

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselı-testület nyílt ülésének anyaga /SzMSz 17. (1) bek./ ELİTERJESZTÉS a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK

2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ... 3 33/2012. (02.23.) számú zárt ülési határozat... 3 Pécs Város 2012. évi Sajtó Díja kitüntetés adományozásáról... 3 RENDELETEK... 4 8/2012. (II.17.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 259/2012. (V. 29.) számú önkormányzati határozat 1. melléklete A vagyongazdálkodási

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezetbe foglalva/

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai. Jelen rendelet hatálya Baja város közigazgatási területére terjed ki.

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai. Jelen rendelet hatálya Baja város közigazgatási területére terjed ki. Baja Város Önkormányzatának 40/1999. (XI.5.) Ktr. sz. rendelete a városrész nevek, közterület nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről Baja

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) Magtárház

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 iktatószámú szerződés.. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő: anyja leánykori neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest,

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály B'-.-ÍJipí-st Főváros X. kerület Kőbányai Ofikornián) zat Képviselő-testület ülése

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 11. szám 2008. December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A zirci 0154/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelölése Előadó:

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben