BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007."

Átírás

1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés A szolgáltatástervezési koncepció célja A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem és a társadalmi összetartozás 3 erısítése 1.3. A szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati 3 feladatok A szociális és gyermekjóléti feladatok végrehajtásának cselekvési rendszere... 4 II. A csepeli társadalom élethelyzetének alakulása Népesség, népesedés, egészségi állapot Lakáshelyzet, lakásállomány Foglalkoztatottság és munkanélküliség alakulása Társadalmi jellemzıkbıl adódó szociális és gyermekjóléti szükségletek III. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatás intézményrendszere Önkormányzati intézmények Nem állami intézmények IV. Szociális és gyermekjóléti ellátások A szociális törvényben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások A gyermekvédelmi törvény által meghatározott pénzbeli és természetbeni 25 ellátások Szociális szolgáltatások A gyermekvédelmi törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó 32 ellátások.. V. A szociális és gyermekvédelmi ellátás fejlesztési irányai, megoldandó 35 feladatok Megoldandó törvényi kötelezettségek Szükségletekhez igazodó fejlesztési feladatok Hatékonyságjavító intézkedések, szervezeti integráció Melléklet: 1.sz.: Budapest XXI. ker. Csepel lakossága gazdasági aktivitás szerint 40 (2001) sz.: Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata évi szociális és gyermekjóléti 41 bevételeinek alakulása.. 3.sz.: Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata évi szociális és gyermekjóléti 42 kiadásainak alakulása. 4.sz.: Budapest XXI. ker. Csepel lakosságának nyugdíj, járadék és nyugdíjszerő rendszeres 43 ellátásának megoszlása.. 5.sz.: Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata által az óvodákban és iskolákban nyújtott 44 étkezési és tankönyv támogatások 6.sz.: Fejlesztési feladatok ütemezése Függelék: Táblázatok jegyzéke:

3 I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés 1.1. A szolgáltatástervezési koncepció célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (rövidítve: szociális törvény, a továbbiakban: Szt.) 92. (2) bek. rendelkezik arról, hogy a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a területén élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, és azt kétévente felülvizsgálja, aktualizálja. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2004-ben fogadta el a kerület szolgáltatástervezési koncepcióját, így annak felülvizsgálata és aktualizálása a év változásait figyelembe véve aktuálissá vált. A felülvizsgálat és aktualizálás során figyelembe kellett venni az idıközben bekövetkezett törvényi változásokat, továbbá az ellátórendszer által nyújtott ellátásokra és szolgáltatásokra vonatkozó újabb mutatószámokat. A koncepció célja: a lakosságszám és korösszetétel figyelembevételével a szolgáltatások iránti igények meghatározása, a jogszabályokban meghatározott ellátási kötelezettség teljesítésének áttekintése, a kötelezettségek végrehajtási ütemtervének meghatározása, a szolgáltatások mőködtetésével és fejlesztésével, továbbá az együttmőködés kereteivel kapcsolatos kérdések, a helyi szükségletek figyelembevételével az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódó ellátási formák, szolgáltatások létrehozásának elıkészítése. Önkormányzatunk a szolgáltatástervezési koncepció elkészítése során, együttesen kezeli a szociális törvényben (Szt.) valamint a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (röviden: gyermekvédelmi törvény, a továbbiakban Gyvt.) meghatározott feladatokat, ugyanis a helyi végrehajtás szintjén a két törvényben szereplı szociálpolitikai feladatok szervesen összetartoznak, szétválasztásuk nem életszerő és az ellátások hatékonysága szempontjából kifejezetten diszfunkcionális. A szolgáltatástervezési koncepció elkészítése során figyelembe vettük a 2321/2003. (XII.13.) Kormányhatározat alapján készült és a Kormány által 2004-ben jóváhagyott Nemzeti cselekvési terv a társadalmi összetartozásért címő dokumentumban foglaltakat. A kiinduló dokumentumok között meghatározó volt még Budapest-Csepel Önkormányzatának középtávú szociálpolitikai programja, amelyet a Képviselıtestület 557/1999. (XI.16.) Kt. számú határozatával elfogadott A szociális törvényben (Szt.) és a gyermekvédelmi törvényben (Gyvt.) foglaltakon túlmenıen a koncepció készítése során kiinduló dokumentum volt a Budapest Fıváros Önkormányzata által 2003-ban elfogadott és 2005-ben aktualizált Fıvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció. A 2004-ben elfogadott kerületi szolgáltatástervezési koncepciót a kerület a Fıvárosi Önkormányzattal egyeztette. Az Szt. 58/B. (2) bek. értelmében Csepelen is sor került 2004-ben a helyi szociálpolitikai kerekasztal magalakítására került, a koncepciót annak elfogadása elıtt a szociálpolitikai kerekasztal megvitatta. 3

4 1.2. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem és a társadalmi összetartozás erısítése A helyi önkormányzat szociális és gyermekjóléti koncepciójában nem hagyható figyelmen kívül az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztés elleni együttmőködése keretében elkészített nemzeti cselekvési terv. A társadalmi kirekesztés megelızése és megszüntetése érdekében helyi szinten igen sok feladat jelentkezik, és keressük annak lehetıségét, hogy az ezen célokra irányuló helyi programokhoz hazai és uniós pályázati támogatások útján forráshoz jussunk. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszer mőködtetése során kiemelt figyelmet szükséges fordítani a társadalmi kirekesztıdés szempontjából veszélyeztetett csoportokra. A kirekesztıdés szempontjából különösen veszélyeztetettek: Azok a tartósan munkanélkülivé vált családok, személyek, akik mélyszegénységbe süllyednek, sok esetben lakhatásuk is veszélyeztetetté válik Azon gyermekek, akik az elıbb említett családokban nevelkednek Azon személyek, akik a munkaerıpiacon életkoruk, nemük, származásuk vagy iskolai végzettségük illetve egészségi állapotuk miatt súlyos hátránnyal találkoznak Azon idıskorúak, akik elmagányosodásuk és egészségi állapotuk romlása következtében elveszítik kapcsolatukat környezetükkel Azok a személyek, akik otthonukat elveszítik Azok a fogyatékossággal élık, tartósan egészségkárosodottak, pszichiátriai betegségekben szenvedık és hozzátartozóik, akik állapotuk miatt társadalmilag hasznos foglalkozást nem találnak, a társadalmi környezettel való kapcsolatuk meglazul Azok a családok, személyek, akiknek társadalmi integrációját a szociálisan hátrányos helyzeten túlmenıen az etnikai származásuk következtében elszenvedett diszkrimináció is nehezítheti. Tény, hogy a helyi önkormányzat lehetıségei az említett problémák kezelésére igen korlátozottak, ám ennek ellenére már az eddigiekben is arra törekedtünk, hogy a felsorolt problémákat a szociális és gyermekjóléti ellátásban kiemelten kezeljük A szociális törvény (Szt.) és a gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati feladatok A szolgáltatástervezés szempontjából meghatározóak azok a törvényi követelmények, amelyeket a szociális (Szt.) valamint a gyermekvédelmi (Gyvt.) törvény meghatároz az önkormányzat számára. Az elmúlt két évben ( ) bekövetkezett törvényi változásokat a koncepció jelen szövegében figyelembe vettük, és a szükséges módosításokat jelen anyagon átvezettük. Összességében megállapítható, hogy a törvényi követelményeknek nagyobb részt eleget tett a kerület, az önkormányzat számára biztosított gazdasági kereteken belül. A törvényekben meghatározott valamennyi intézménytípus létesítéséhez és fenntartásához a szükséges forrásokat elmulasztotta a jogalkotó hozzárendelni, ezért mára egy olyan sajnálatos helyzet alakult ki az országban, hogy az önkormányzatok képtelenek maradéktalanul megfelelni a szociális és gyermekvédelmi elıírásoknak. Az ágazati jogalkotás évek óta gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja az önkormányzati szempontokat és lehetıségeket, egyre több feladatot, egyre költségesebb feltételrendszert elıírva, összességében fokozatosan csökkenı finanszírozás mellett. A törvényi követelmények maradéktalan megteremtéséhez szükséges pénzügyi feltételeket az állam nem vagy nem elégséges mértékben biztosítja, így egyes viszonylag kis lakossági kört érintı, ám költségigényes szolgáltatás létrehozásának belátható idın belül nincsen realitása. Ezen esetekben fıvárosi szintő, illetve regionális együttmőködések kialakítása látszik megoldásnak, ám jelenleg még ez is csupán elképzelés. 4

5 Jelen koncepcióban felhasználva a kerület szociális helyzetével kapcsolatos kutatások eredményeit, továbbá elemezve a szociális és gyermekjóléti ellátás adatait és szakmai tapasztalatait nem csupán az egyes kötelezıen elıírt ellátások meglétével, hanem a lakossági szükségletekkel arányos fejlesztés szükségességével is foglalkozunk, annak ellenére, hogy az ágazat számára belátható idıtávú fejlesztési lehetıségekkel az önkormányzat gazdasági helyzetét tekintve reálisan nem számolhatunk. A szociális és gyermekvédelmi törvényekben meghatározott ellátásokat az önkormányzati intézmények a helyi rendeletekben foglaltak szerint biztosítják. A kötelezıen elıírt juttatási formákon túlmenıen kerületünkben az otthonmegırzés támogatására, valamint a szociálisan rászoruló tehetséges tanulók támogatására külön támogatási formákat biztosít az önkormányzat, (2007-tıl azonban az otthonmegırzési támogatás megszüntetését tervezzük, az adósságcsökkentési támogatás szabályozásának áttekintésével egyidejőleg).. Az intézményi körben nyújtott szolgáltatások nagyrészt lefedik a törvényi követelményeket, a szükséges fejlesztésekrıl a koncepció további részében szólunk. A törvényi kötelezettségeken túlmenı, nem-kötelezı intézményi feladatokra a források hiánya miatt belátható idın belül nincsen lehetıség A szociális és gyermekjóléti feladatok végrehajtásának cselekvési rendszere A törvényi kötelezettségeknek az önkormányzat meghatározó részben saját intézményein keresztül tesz eleget. A gyermekek átmeneti elhelyezését, családok átmeneti elhelyezését, továbbá a hajléktalanokról való gondoskodást a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével együttmőködve biztosítja a kerület. A gyermekvédelmi központ tevékenységéhez kapcsolódó több szolgáltatást (helyettes szülı, kapcsolatügyelet, utcai szociális munka stb.) szintén civil szervezettel kötött ellátási szerzıdés keretében biztosítjuk 2006-tól. Az önkormányzati, valamint a Vöröskereszt intézményein kívül számottevı a kerületben az egyházak és a civil szervezetek szociális tevékenysége is. Általánosságban megállapítható, hogy ezen szervezetek közötti kapcsolatok erısítésében, az együttmőködés fejlesztésében további társadalmi erıforrások mozgósíthatók, amelyekre az EU-s pályázati lehetıségek során figyelemmel kell lennünk. Egyszer-egyszer elıfordul, hogy valamely vállalkozás is bekapcsolódik kisebb támogatással valamely szociális rendezvény lebonyolításába, a vállalkozókkal való hatékonyabb együttmőködés megteremtése azonban a szociális és gyermekjóléti területen az elkövetkezı évek feladata. (Sajnálatos tény, hogy a jelenlegi hazai jogszabályok gyakorlatilag nem adnak teret az un. szociális gazdaságnak, azaz nem teszik lehetıvé, hogy a tartósan munkanélküliek illetve szociális helyzetük miatt nehezen foglalkoztatható hátrányos helyzetőek szociális jellegő, támogatott foglalkoztatásába a vállalkozói szféra érdemben bekapcsolódjék. ) Az önkéntes munkáról szóló törvény nemrég elfogadásra került, noha ennek gyakorlata lassan fejlıdik, szeretnénk a közeljövıben megvizsgálni, milyen garanciális és finanszírozási feltételekkel vonhatnánk be önkénteseket a kerületi szociális és gyermekjóléti munkába. Más országokban ennek nagy hagyománya és valódi társadalmi presztízse alakult ki. II. A csepeli társadalom élethelyzetének alakulása A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés alapvetı célja, hogy a lakosság helyi szükségleteinek megfelelıen kerüljön sor az ellátások fejlesztésére. A szociálpolitikai és gyermekvédelmi feladatok azonban jelenleg olyan módon jelennek meg a helyi önkormányzatok feladataként, hogy törvényileg nincs meghatározva az állam, illetve a társadalom felelısségének mértéke a szociális problémák megelızésében és megszüntetésében, és részben ennek is 5

6 következménye, hogy a szükségletekkel arányos gazdasági erıforrások sincsenek feladatarányosan hozzárendelve a megoldandó problémákhoz. A rendszerváltást követıen a szociális problémák megoldásának fı felelısei az önkormányzatok lettek, ugyanakkor a szociális helyzet alapvetıen meghatározó három tényezıje: a jövedelmek alakulására, a foglalkoztatási helyzetre és a lakáshelyzetre való befolyásuk minimálisra szőkült. A megélhetés nélkül maradó személyek minimum-ellátása ma nem központi állami felelısség. Az állam és az önkormányzatok közötti felelısség-megoszlás aránytalan. Az önkormányzati szociálpolitika súlypontja eltolódott az ún. aktívkorú nem-foglalkoztatott réteg (azaz a tartósan munka nélkül maradt emberek, akik jelentıs része a munkanélküli statisztikákban nem szerepel!) támogatása felé, ugyanis a foglalkoztatáspolitikai ellátórendszerbıl néhány hónap után ez a probléma az önkormányzati szociálpolitika körébe kerül át. Ezáltal a helyi önkormányzatok egy olyan szociális problémáért, illetve annak megoldásáért viselnek felelısséget, amelynek valódi megoldására az eddigi jogszabályi és finanszírozási keretek között lehetıségük nincsen. Ezt elıre kell bocsátani annak ellenére, hogy Csepelen viszonylag sok intézkedés történt a tartósan munka nélkül maradt személyek támogatása érdekében. A másik alapvetı probléma a lakáshoz jutás és az otthon megırzése. A csepeli önkormányzat lakásépítési programot indított el, és az országban elsık között hozott létre az adósságkezelési támogatási rendszert is. A kerületi önkormányzat támogatásával a Vöröskereszt családok átmeneti otthonát, valamint hajléktalanokat ellátó intézményt mőködtet több mint egy évtizede. Mindezek az intézkedések a helyi lehetıségeket tekintve szinte erı felettiek, ugyanakkor a tényleges társadalmi szükségleteknek csupán egy (kisebb) részét képesek kezelni. Egy valódi, átfogó országos szociálpolitikai reform nélkül, ezekre a kérdésekre helyi szinten nincs megoldás! A szolgáltatástervezés törvényi elıírásával párhuzamosan ugyanis a szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges pénzügyi feltételekrıl szóló rendelkezés mindeddig elmaradt. A szociális és gyermekjóléti feladatok meghatározását nagymértékben meghatározza a lakosság korösszetétele, jövedelmi helyzete, gazdasági aktivitása és egészségi állapota. A szükségletek felmérése során a rendelkezésre álló statisztikai adatokon túlmenıen figyelembevettük a Városkutatás Kft. vizsgálatát a bérlakásban élık helyzetérıl, az ELTE Szociológiai Intézet által végzett kutatásokat a szegénységrıl, ill. a gyermekszegénységgel kapcsolatosan, a Csepeli Családsegítı Szolgálat által végzett kutatást a munkanélküliek élethelyzetérıl, a MaHill Kft. által a városközpontban élık helyzetérıl végzett szociálpolitikai felmérést. A szükségletek meghatározásában további kiinduló információt jelentettek a szociális és gyermekjóléti szakemberek mindennapi tapasztalatai. Mindezen információkat és adatokat intenzív probléma-feldolgozó teammunka keretében összegezték a szociális és egészségügyi ágazat vezetı szakemberei Népesség, népesedés, egészségi állapot Csepel népessége a fıváros egészére jellemzı módon - csökkenı tendenciát mutat. A hivatalosan bejelentett lakónépességen kívül nem elhanyagolható számban élnek a kerületben bejelentés nélkül is emberek, akik nem egyszer a helyi önkormányzat és intézményeinek támogatását igényelnék. A vándorlás különösképpen a gyermekjóléti szolgáltatásokra ró nagy terhet, a gyermekek helyzete, iskoláztatása olykor nehezen megoldható, és a gyermekvédelmi intézményrendszer számára nehezen követhetı. A vándorlásból egyéb családvédelmi feladatok is adódnak, így pl. a család lakhatási problémájával, szegénységével összefüggésben. Komoly gondot jelent a bevándorló családoknál a gyökértelenség és a kapcsolati háló hiánya. A korcsoportos táblázatokat tekintve (lásd 1. sz. tábla) a 14 éven aluliak száma a lakosság 13%-át, míg a 60 év felettiek száma 21 %-át teszi ki, amennyiben az ideiglenesen itt lakókat is figyelembe vesszük. 6

7 1. sz. táblázat Budapest XXI. ker. Csepel lakónépessége nemek és korcsoportok szerint december Lakóhely szerint Tartózkodási hely Kerület összesen (állandó) szerint (ideiglenes) Korcsoport Férfi Nı Összesen Férfi Nı Összesen Férfi Nı Összesen Összesen: Forrás: Informatikai Iroda A születésszámok alakulásában a korábbi csökkenı tendencia megfordult, és az utóbbi három évben a születések száma növekvı tendenciát mutat. Örvendetes tény az abortuszok számának látványos csökkenése is. A születési és a halálozási számok közötti ollót tekintve is fordulatot tükröznek a számok, 2006-ban a születések száma meghaladta a halálozásokét. Mindebbıl hosszabb távú következtetéseket még korai lenne levonni. A kerület lassú népességcsökkenését - amely csökkenés egyébként a fıváros egészére is jellemzı - az elvándorlás is okozza, noha mint említettük, a kerületbe történı beköltözések is folyamatosak. A lakosság cseréledısével kapcsolatos jelenségek egy alaposabb szociológiai felmérést tennének indokolttá. 2. sz. táblázat Élveszületések számának alakulása - Budapest XXI. ker. Csepel Év Fı Forrás: Polgármesteri Hivatal Népességnyilvántartó Csoportja 3. sz. táblázat A halálozások számának alakulása - Budapest XXI. ker. Csepel Év Fı Forrás: Polgármesteri Hivatal Népességnyilvántartó Csoportja 4. sz. táblázat Terhességmegszakítások száma - Budapest XXI. ker. Csepel Év Fı Forrás: Csepeli Védınıi Szolgálat 7

8 Az egészségügyi állapot szoros összefüggést mutat a lakosság szociális helyzetével, életmódjával. A kerület lakossága körében jelentıs a szakmunkások és fizikai dolgozók részaránya, ami az említett csoportok esetében a nehezebb munkakörülmények és gyakran hátrányos szociális helyzet következtében magasabb egészségügyi kockázati tényezıt jelent a fıvárosi átlaghoz képest. Az elmúlt másfél évtizedben a munkanélküliek számaránya a kerületben, jelentıs mértékben meghaladta a fıvárosi átlagot. Noha az utóbbi években a statisztikailag kimutatott munkanélküliségi arány fokozatosan (látványosan) javult, azonban még ma is az egyik legnagyobb társadalmi problémát jelenti a kerületben. Ezen tény a lakosság egészségi állapotára nézve jelenleg és az elkövetkezı néhány évben jelentıs kockázati tényezı. A szociális helyzet általában is komoly egészségi kockázati tényezıként jelentkezik a kerületben Lakáshelyzet, lakásállomány A kerületben folyamatosan épülnek lakások, az utóbbi években az önkormányzat is elindított egy piaci alapú lakásépítési programot. Ennek ellenére a szociálisan nehéz helyzetben levı, alacsony jövedelmő családok számára lakáshoz jutni alig lehet. Az átmeneti elhelyezést szolgáló intézmények nem jelentenek megoldást erre a problémára. A lakáshoz jutás gondja különösen a szegényebb fiatal családoknak megoldhatatlan, ennek a problémának a kezelése kívül esik a helyi önkormányzat lehetıségein. A kerületben területileg összefüggı, szegregált részek nincsenek, ugyanakkor van néhány olyan földrajzilag meghatározó körzet, ahol a szociális problémák halmozottabban fordulnak elı. Ezek között elsısorban egyes lakótelepi körzetekben élık helyzete a legnehezebb. A rezsi hátralék Csepelen elsısorban a panellakásokban lakókat érinti. Ennek egyik oka, hogy a panellakásokban a távfőtés költségei az egyéb lakások főtési költségeihez mintegy másfélszeres mértékőek, másik oka pedig, hogy ezeken a lakótelepeken, többnyire az alacsony jövedelmő családok kaptak lakást, olyanok akik saját erejükbıl nem voltak képesek lakást vásárolni. Akik idıközben jobb körülmények közé kerültek, azok, ha tehették, tovább költöztek. Így a panellakásokban maradók ill. az elköltözık helyére települık között különösen sok a halmozottan hátrányos helyzető. Ezt a lakosságcsoportot kiemelten érinti ma is a munkanélküliség, a családok többségében jellemzı módon megtalálható az alacsony iskolai végzettség, a rossz egészségi állapot, a viszonylag magas életkor stb. ebbıl adódóan a családtagok a munkaerı-piacon kevés eséllyel rendelkeznek. A távhıszolgáltatásból kilépni nem tudó panel-lakók kevésbé képesek befolyásolni lakásfenntartási kiadásukat, mint a hagyományos építéső társas- vagy családi házban lakók. Az elméletileg lehetséges korszerőbb, egyedi fogyasztást mérı eljárások egyszeri nagy beruházást igényelnének, amelyhez szükséges forrásokkal a lakók nem rendelkeznek. Az önkormányzat a korábbi bérlakás állomány döntı hányadát értékesítette. Az önkormányzati tulajdonú lakásokat gyakorlatilag csak a legszegényebb családok nem vették meg, így ma jellemzıen az önkormányzati bérlakásban élık döntı többsége a lakosság szociálisan hátrányos helyzető rétegéhez tartozik. Az önkormányzati bérlakások lakbére az átlagos bérnövekedés átlagával nagyrészt megegyezı mértékben növekedett, azonban, ezen bérlakásban élı családok nagyobb részének jövedelme jelentısen alacsonyabb szinten maradt, mint az átlag. Az önkormányzati lakásokban élık jelentıs részének adósság- és lakásrezsi hátraléka van, de a magánlakásokban is magas adósságállomány halmozódott fel Foglalkoztatottság és munkanélküliség alakulása Csepelen a munka és a munkanélküliség történelmileg sajátos jelentısséggel bír, mivel Csepel helyzetét évtizedeken át a Vasmő határozta meg. A csepeliek nagy része a kerületben dolgozott, a nagy lakásépítkezéseknek köszönhetıen a kerületben lakott, és kialakult egy sajátos kötıdés, egy sajátos mi csepeliek öntudat. A gyár felbomlásával az emberek nem csak munkahelyüket vesztették el és megélhetésük vált bizonytalanná, hanem a lokálpatriotizmus, a csepeliség-tudat (a csepeli identitás) sérült. Az emberek egy része szaktudásának köszönhetıen feltalálta magát az új helyzetben, 8

9 ám nem kevesen csak nehezen tudtak talpra állni és sokan maradandó egészségkárosodást szenvedtek. Az önkormányzat támogatásával a Csepeli napok rendezvénysorozat keretén belül immár öt éve tart állásbörzét a munkaügyi központ csepeli kirendeltsége, elsısorban a csepeli álláskeresık helyzetének megkönnyítése érdekében. Ezek - a most már szinte hagyománnyá vált rendezvények minden esetben sikeresen zárulnak, hiszen igen sok munkavállaló talál ilyenkor állást. Természetesen ezek a rendezvények sem tudják egy szempillantás alatt az emberek problémáját megoldani, de felkínálni a lehetıséget a változtatásra, azt igen. A munkanélküliség vonatkozásában különösen veszélyeztetett csoportok: - a pályakezdı fiatalok - a nık - tartósan egészségkárosodottak és a fogyatékkal élı személyek - a romák - a év közötti férfi/nıi korosztály - a tartósan (1 éven túl) regisztrált munkanélküliek A nem, az életkor és gyakran az etnikai származás is fontos szerepet játszik a legális munkaerıpiaci elhelyezkedésben. A munkanélküliség egyaránt befolyásolja az egyén pszichés, szociális, egészségi állapotát, jövedelmi helyzetét. 5. sz. táblázat A regisztrált munkanélküliek és álláskeresık megoszlása Budapest XXI. ker. Csepel MEGNEVEZÉS Regisztrált munkanélküliek száma: Pályakezdı munkanélküliek: Tartós munkanélküliek: Férfi Nı < > általánosnál kevesebb Általános iskola Speciális szakiskola Szakiskola Szakmunkásképzı Szakközépiskola Technikum Gimnázium Fıiskola Egyetem Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat 9

10 6. sz. táblázat 6/a A regisztrált munkanélküliség változásai Budapest XXI. ker. Csepel A regisztrált munkanélküliek záróértékének változása /b A regisztrált pályakezdı munkanélküliek záróértékének változása /c A tartós munkanélküliek záróértékének változása

11 6/d A korcsoport szerinti összetétel változása < > /e Az iskolai végzettség szerinti összetétel változása ált.-nál kevesebb Általános iskola Speciális szakiskola Szakiskola Szakmunkásképzô Szakközépiskola Technikum Gimnázium Fôiskola Egyetem A csepeli regisztrált munkanélküliek száma ma már fıvárosi viszonylatban sem tekinthetı kiugrónak, a statisztikákból azonban tévesen következtetnénk a valós helyzetre. A regisztrált munkanélküliek számának csökkenése részben a jogosultsági feltételek változásaival is összefügg. Az utóbbi években jellemzı volt, hogy egyre többen szorultak ki a munkanélküli ellátásokból, és (feltételezhetıen) egyre többen kényszerültek a szürke vagy fekete gazdaságban munkát találni. Ebbıl több szociális probléma adódik: - vannak, akik valamilyen jövedelemszerzı tevékenységet folytatnak, esetleg a fekete gazdaság foglalkoztatja ıket. Ez a csoport igen kiszolgáltatott helyzetben van, hiszen társadalombiztosítása nincs, munkaadójának kiszolgáltatott, jogvédelme nincs, jelentıs részük idıs korában társadalmi támogatására szorul majd, - a pályakezdı munkanélküliek, akik nem regisztráltatják magukat és statisztikailag az eltartotti létszámban is szerepelhetnek, egy olyan tétlen és bizonytalan létmódhoz szoknak hozzá, hogy a rendezett családi életre való felkészülésük ellehetetlenül, - a huzamos ideig munka nélkül maradók sok esetben pszichésen is károsodnak, fokozottabban jelentkezik az alkoholizmus veszélye, a családjaik és a hozzájuk tartozó gyermekek számára egyaránt veszély a társadalomból való kirekesztıdés, az esélytelenné válás. 11

12 2.4. Társadalmi jellemzıkbıl adódó szociális és gyermekjóléti szükségletek Az alábbiakban korcsoportonként áttekintettük a lehetséges veszélyeztetı tényezıket, amelyekre a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi és oktatási intézményeknek választ kell nyújtaniuk. Jelen koncepcióban csak a szociális és gyermekjóléti intézményrendszer feladataival foglalkozunk éves korcsoport: csecsemıkor, óvodáskor, általános iskoláskor, óvodáskor, Életkor Csecsemıkor, óvodáskor, általános iskolás kor Veszélyeztetı tényezı - Gyermekvárás szociális problémái - Anya biztonság érzetének hiánya (személyes biztonság, kiszolgáltatottság, bántalmazás, elégtelen családi háttér, rossz körülmények, rossz lakáskörülmények, szők, egészségtelen környezet, vándorlás, hajléktalanság) - Szülık éretlensége (fiatalok, rossz vagy hiányzó családi minták, abortuszkérdés) - Mentális vagy fizikai túlterhelés a szülınél - Nem várt gyermek örökbeadás, örökbefogadás - Csecsemı gyilkosság - Csecsemı elhanyagolása, nem megfelelı gondozása - Sérült vagy beteg gyermek születése - Család és munkahely konfliktusai - Fogyatékos, mentális pszichiátriai beteg szülık - Óvodai, iskolai beilleszkedés zavarai - Magatartás és figyelem zavarok - Fejlesztés hiánya iskolaéretlenség - Tehetséges gyerek - Szegregáció integráció - Sérült vagy beteg gyermek beiskolázása, illetve beilleszkedése az óvodai, iskolai közösségbe - Krónikus betegségek - Bántalmazás, elhanyagolás, szexuális abuzus - Intézményi abuzus - Migrációs problémák - Gyermekmunkák, koldulás Amennyiben a kerületben ideiglenesen lakókkal is számolunk, márpedig a szociális és gyermekjóléti ellátás vonatkozásában ez szükséges (ugyanakkor a lakosságszám utáni normatívát csak az állandó lakosok után kapja az önkormányzat), akkor a 0-14 korcsoportba gyermek tartozik. Ha a családokat is figyelembe vesszük, a kerület mintegy ötödét érinti mindaz a lehetséges probléma, ami ebben a korcsoportban jelentkezik. Az országos adatokból tudjuk, hogy a gyermekek közel 40 %-a anyagilag hátrányos helyzető, szegény családban nı fel, becslésünk szerint ez az arány Csepelen % körül lehet. Ez azt jelenti, hogy mintegy gyermek szorul a helyi társadalom támogatására. Ez az adat nagyrészt megegyezik a gyermekvédelmi segélyezésbıl ismert számokkal. A gyermekek esélyegyenlıségének biztosítása az egyik alapvetı cél kell, hogy legyen a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése terén. Mindenekelıtt támogatni kell a gyermekes családokat abban, hogy képesek legyenek otthonhoz jutni, illetve otthonukat megırizni. Meg kell elızni, hogy kisgyermekes családok szegénységük miatt utcára kerüljenek. Ez azonban semmiképpen nem lehet hivatkozási alap a törvénytelen eszközökkel lakást foglalók számára, a jogkövetı állampolgárok érdekeivel szemben nem védhetık a törvénytelen eszközökkel élı családok, akkor sem ha tehetısek és akkor sem, ha szegények! 12

13 A gyermekek esélyegyenlıségének biztosítása érdekében törekedni kell a különféle célzott támogatások bıvítésére. A szociálisan hátrányos helyzető gyermek számára is lehetıséget kell nyújtani megfelelı szabadidıs programokra, sportolási lehetıségre, nyaralásra. Fontos, hogy a szegény sorsú tehetséges gyermekek számára felzárkóztatási és tehetséggondozó programok induljanak. Elı kell segíteni, hogy az érintett gyermekek és családjaik megfelelı információhoz jussanak az ösztöndíj lehetıségekrıl. Ezen korcsoport számára különösen fontos, hogy gyors és hatékony szociális és gyermekjóléti krízisintervenciós szolgáltatás mőködjön a kerületben. A gyermekvédelmi jelzırendszer mőködésének hatékonyságát alapvetınek kell tekinteni. Fontos, hogy a gyermekkel, illetve a családdal kapcsolatba kerülı intézmények között szoros és jó együttmőködés legyen. Szükség esetén az önkormányzatnak gondoskodnia kell a gyermekek átmeneti elhelyezésérıl. Egyre gyakoribb probléma az antiszociális viselkedés és az ebbıl adódó iskolai konfliktus. Új és hatékony konfliktuskezelési módokra van szükség az ilyen esetekben, összhangban a bőnmegelızési szakemberekkel. A gyermekek szabadidıs programjainak fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ezen a téren sokkal hatékonyabb megoldásokra van szükség a társágazattal együttmőködve éves korcsoport: kamaszkor, fiatal felnıttkor Életkor Kamasz, és fiatal felnıttkor Veszélyeztetı tényezı - Családi háttér hiánya - Kamaszkori fejlıdési problémák - Drog, játékszenvedély, internet függıség, - Öngyilkossági kísérlet - Bőncselekmények - Prostitúció - Iskolai hiányzás, magatartászavarok - Tanulási zavarok - Kiesés az iskolarendszerbıl - Szökések, csavargás - Kortárs csoporton belüli agresszió - Szülıvel, felnıttekkel szembeni agresszió/bántalmazás - Fogyatékos fiatalok és felnıttek társadalmi beilleszkedési nehézségei és intézményes jogvédelmének hiányosságai - Pszichiátriai betegségek - Szakellátásból/ba ki/be-kerülık - Szexuális identitás kialakulásának zavarai - Kapcsolatteremtés problémái (érzelmi, szexuális) - Kamaszkori terhesség - Pályaválasztás nehézségei - Bántalmazás, szexuális abuzus - Iskolaköteles koron túli, rendszertelenül iskolába járó ( esetleg nem iskolás és nem dolgozó) - Pályakezdési nehézségek - Párválasztás, családalapítás - Otthonteremtés, lakhatási problémák A éves korcsoport a kamaszok és fiatal felnıttek csoportja. Bizonyos értelemben az elhúzódó gyermekkor is indokolja, hogy együtt kezeljük ezt a csoportot, holott nyilvánvalóan igen sokrétő életproblémák jelennek meg benne. A lakosság 20 %-a tartozik ide, azaz egyötöde. Ebben az életkorban kialakulnak és megszilárdulnak a társadalmi részvétel formái. ezért minden segítséget meg kell adni ezen korcsoportnak a társadalmi beilleszkedéshez, ahhoz hogy a társadalom független, öntudatos és felelısségteljes tagjává válhasson. Ehhez szükség esetén anyagi segítség, de ezen kívül a világban való tájékozódást segítı információk szükségesek. Támogatást kell nyújtani önismereti és konfliktuskezelési ismeretek és készségek megszerzésében. 13

14 Országosan nagyon magas ebben a korcsoportban a munkanélküliség, ennek a problémának a kezelését kiemelten kell kezelni, Az értékes szabadidıs tevékenységek megszervezése, illetve lehetıség szerinti biztosítása ezen korcsoport számára is lényeges. Igen fontos az adott korosztály számára, hogy megfelelı segítséget kapjon pályaorientációs, szexuális, életvezetési, önismereti és konfliktuskezelési problémáinak megoldásához éves korcsoport: fiatal és középkorú felnıttek Életkor Veszélyeztetı tényezı Aktívkorúak - Párválasztási problémák - Munkahelyváltozások - Munkanélküliség - Otthonteremtés - Hiteltörlesztés - Családon belüli problémák hordozása (gyermekek, unokák, szülık több generáció terhe) - Túlterheltség, fizikai, mentális problémái - Egészségmegırzés intézményes és személyes problémái - Hajléktalanság, lakhatási problémák - Szülık, házastársak, családtagok közötti súlyos konfliktus, kommunikációs zavar - Válás gyermekelhelyezés - Egyszülıs család támogató háló nélkül - Sokgyerekes család alacsony jövedelem - Pszichiátriai betegségek - Gyógyíthatatlan betegségek - Családon belüli erıszak - Prostitúció - Bőnözı életmód - Szenvedélybetegségek (alkohol, kábítószer, élvezeti szerek, stb.) - Megváltozott munkaképesség (jogi, személyi következményei) - Fogyatékosságból eredı felnıttkori problémák A éves korcsoport az érett aktív korúak, a fiatal és középkorú felnıttek csoportja, a lakosság 46 %-át, azaz közel felét teszik ki. A társadalmi terhek nagyobb részét ık hordozzák. Gyermeket nevelnek, helyt állnak a munkahelyen, idısödı rokonaikról gondoskodnak, gyermekeik számára segítenek új otthont alapítani. Különösen nagy terhelés van a férfiakon, akiknek halálozási aránya ezen korcsoportban igen magas. Ezen korcsoport számára különösen fontos, hogy szükség esetén gyermekére legyen, aki vigyáz; amennyiben beteg, esetleg fogyatékos hozzátartozója van, annak ápolásához-gondozásához átmeneti vagy tartós segítséget kapjon; családi kríziseiben legyen kihez fordulnia; munkahelyének elvesztése esetén anyagi és lelki támogatást kapjon; otthonának megırzéséhez, átmeneti vagy tartós pénzügyi nehézségek esetén hatékony támogatási rendszer álljon rendelkezésre. 60 év felettiek korcsoportja: idısödı és idıs felnıttek Életkor Idısödık és idıskorúak Veszélyeztetı tényezı - Aktivitás csökkenése, inaktivitás veszélye - Egészségügyi állapot romlása krónikus betegség, - Mentális funkcionalitás csökkenése (demencia) - Nyugdíjazással kapcsolatos traumák - Társadalmi funkciók elvesztése, presztízsveszteség - Megélhetési nehézségek - Kiszolgáltatottság/ lakhatás gondozás 14

15 - Társ elvesztése - Magány, elszigetelıdés - Halál kérdésének problémája - Bántalmazás (családi és intézményes) A 60 év feletti korcsoportba tartozik a lakosság 21 %-a, azaz egyötöde. Ennek a korcsoportnak is differenciált segítség-lehetıségekre van szüksége. Különösen az egyedül maradó idısek és idıs házaspárok azok, akik társadalmi odafigyelésre, szükség esetén gondoskodásra szorulnak. Arányában a legnagyobb problémát az idıs egyedül álló nık támogatása jelenti, akik közül egyre többen komoly egészségi problémával is küzdenek. Az idısek száma és számaránya az elkövetkezı években prognosztizálhatóan növekszik, ezért mindenképpen szükséges, hogy az intézményrendszer erre felkészüljön. Indokolt bıvíteni az átmeneti elhelyezési lehetıséget, ám legfıképpen az otthoni segítségnyújtás feltételrendszerét kell fejleszteni, illetve újragondolni. Ez utóbbihoz az országos jogszabályi és finanszírozási feltételrendszer változására is szükség van. Már jelenleg is egyre több házi-gondozásra szoruló személy egyre komolyabb ápolási szolgáltatásra szorul, amit a jelenlegi kapacitással és szakmai kompetenciával a szociális ellátás nem képes biztosítani! A házi gondozás és házi ápolás integrált mőködési feltételeinek megteremtése sokáig nem várathat magára. (Ennek megteremtésére országosan sok kísérleti program született, valódi megoldás azonban mindmáig nincsen!) Az ápolásra-gondozásra szorulókon történı segítség azonban nem lehet kizárólagos területe az idısödı korcsoport számára nyújtott szolgáltatásnak. A prevenció itt is alapvetı szempont kell legyen, azaz meg kell elızni hogy az idıs személy kirekesztıdjék a társadalomból, elszigetelıdjék környezetétıl. Az értékes szabadidıs lehetıségek megteremtése nemcsak a fiatalabb korosztálynak, hanem az idısödı korosztály számára is fontosak. Az idıs személyek egyre gyakrabban áldozatai kriminális cselekményeknek. Hatékony, célzott információtovábbítással, jogsegély és egyéb tanácsadás biztosításával segíteni kell az idıs személyeket különösen a lakásukra vadászó bőnözı elemekkel szemben. A családon belüli erıszaknak is gyakran áldozatai idıs személyek, nem ritka hogy csekély nyugdíjuktól megfosztva rettegésben tartják ıket fiatalabb családtagok. A társadalmi figyelem sokszor védelmet jelenthet ilyen esetekben is. Demográfiai és szakmai idıszerőség indokolja az alapellátásban egyre gyakrabban megjelenı demenciák adekvát kezelését. Szükségszerő lenne a gondozási központhoz integráltan demencia gondozó egységet kialakítani, melynek feladatai közé tartozhatna, a szőrés, korai felismerés, szakszerő ellátás és a vissza nem fordítható folyamat késleltetése. Ezzel elısegítenénk a demens betegek otthonukban történı ellátását, elkerülve vagy késleltetve a bentlakásos intézményben való elhelyezését. III. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatás intézményrendszere Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális törvényben (Szt.) valamint a gyermekvédelmi törvényben (Gyvt.) meghatározott feladat- és hatáskörök figyelembevételével a szociális ellátások rendszerérıl szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú, a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszerérıl szóló 26/2003.(X.21.) Kt. számú, a szociális ösztöndíjról szóló 19/2003.(VI.24.) Kt. számú, a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Kt. számú, a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezésérıl szóló 1/2004.(I.27) Kt. számú rendeletekben szabályozta a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások jogosultsági és juttatási feltételeit. Az említett jogszabályokban foglaltak végrehatását egyrészt az alább ismertetett önkormányzati intézmények, másrészt az önkormányzattal kötött ellátási szerzıdés szerint nemállami intézmények biztosítják. 15

16 3.1. Önkormányzati intézmények Az önkormányzati intézmények a szociális és egészségügyi ágazat keretében mőködnek. A Polgármesteri Hivatalon belül mőködik a Szociális Iroda, a Gyámügyi Iroda. Önálló intézményként (részben önálló gazdálkodási jogkörrel) mőködik a Gondozási Központ, a Családsegítı Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ. SZOCIÁLIS IRODA A Szociális Iroda különbözı szintő jogszabályok által meghatározott önkormányzati, hatósági, államigazgatási feladatot lát el, így különösen: az Szt.-ben meghatározott szociális támogatások közül pénzbeli, és természetbeni ellátásokat nyújt, az arra jogosultak részére, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel, illetve a menekült státuszú személyek pénzbeli ellátásaival kapcsolatos teendıket végzi. Az Iroda állományába jelenleg 18 fı tartozik. A napi tevékenység során az ügyfelek ügyeit a kerület postai irányítószámai alapján területileg illetékes, illetve néhány támogatási forma esetében a témáért felelıs elıadók intézik, akik a hivatali általános ügyfélfogadási rendtıl eltérıen, a hét minden munkanapján az érintettek rendelkezésére állnak. Az iroda munkatársainak egy része a hivatal ügyfélszolgálatán látja el feladatát, és a hét minden napján állandó szolgáltatást nyújt, a szociális ügyekkel kapcsolatban a kerületi lakosok részére. Az Iroda a Polgármesteri Hivatal egyik legnagyobb ügyiratforgalmú szervezeti egységei közé tartozik. 7. sz. táblázat A Szociális Iroda ügyiratforgalma Év Összesen Forrás: Szociális Iroda GYÁMÜGYI IRODA A Gyámügyi Iroda a gyermekvédelem körébe tartozó államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket lát el, a Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatások megállapításán kívül jegyzıi hatáskörbe utalt gyámhatósági tevékenységeket is ellát (pl. védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, ügygondnok kirendelés). Az Iroda létszáma 9 fı. A munkatársak között a feladatok ügytípusok szerint különülnek el. Az Iroda a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelıen fogadja ügyfeleit. Az egyes juttatásokról az érintettek az illetékes ügyintézıknél személyesen, valamint a hivatal Ügyfélszolgálatán elhelyezett ügyfélterminálon keresztül, továbbá papír alapú leírásokból tájékozódhatnak. Az Iroda tevékenysége a kerületi gyermekek mintegy ötödét érinti, ügyiratforgalma hasonlóan a Szociális Irodához éves szinten jelentıs arányt képvisel a Hivatali ügyiratforgalomhoz viszonyítva. 8. sz. táblázat A Gyámügyi Iroda ügyiratforgalma Év Összesen 16

17 Forrás: Gyámügyi Iroda GONDOZÁSI KÖZPONT A Gondozási Központ feladatkörébe az idısekrıl, valamint a fogyatékosokról történı gondoskodás tartozik. A Gondozási Központ jelenleg az Szt. ben meghatározott alapfeladatok közül - öt gondozási csoport mőködtetésével a kerület egész területét lefedve házi segítségnyújtást, jelzırendszeres házi segítségnyújtást, étkeztetést saját elvitellel és házhozszállítással biztosít, valamint Fogyatékosokat Támogató Szolgálatot mőködtet. A szolgáltatások iránti lakossági igény évek óta folyamatosan növekvı tendenciát mutat, ez egyrészt az idıskorú lakosság számának folyamatos növekedésébıl adódik, másrészt abból a ténybıl, hogy a házi segítséget igénylık egyre nagyobb hányada küzd komoly egészségi problémákkal. Ezért az intézmény széles körő szolgáltatást biztosít annak érdekében, hogy az idıs, beteg, illetve fogyatékos személyek minél tovább a saját lakásukban maradva kaphassanak segítséget, tiszteletben tartva önrendelkezési jogukat. Az intézmény a szakfeladatok közül nappali ellátási formában 3 idısek klubját és egy fogyatékosok napközi otthonát mőködtet, az idısek klubjai összesen 100 férıhellyel mőködnek, a fogyatékosok nappali intézménye pedig 24 fı számára nyújt ellátást ban lakásán 300 fı részesült házi segítségnyújtásban, illetve a jelzırendszeres házi segítségnyújtás lehetıségét 40 fı veheti igénybe ban étkeztetésben 513 fıt részesítettek, közülük 249 személy részére házhoz vitték az ebédet. A házi-gondozáson belül egyre nagyobb részt tölt be az életviteli segítségnyújtás. Az intézmény az otthoni tartós segítségre szoruló személyekrıl a jelenlegi (részben a jogszabályokban részben az intézményi kapacitás által korlátozott) feltételek mellett tud gondoskodni, amely feltételek nem fedik le a lakossági szükségleteket, mivel egyre többen szorulnak komplex, tartamában és terjedelemben szélesebb körő, rugalmasabb ellátásra ban a Magyar Hospice Alapítvánnyal közösen az Alapítvány pályázati forrásainak segítségével modell-kísérlet szintjén megkezdıdött a hospice ellátás elindítása is, amely hiánypótló szolgáltatás a kerületben. A jelentkezı igények ismeretében feltétlenül indokolt ennek az ellátásnak további fejlesztése, bıvítése! Bentlakásos intézményként a Gondozási Központ egy 10 fı átmeneti elhelyezését biztosító idıskorúak gondozóházát is üzemeltet és ellátási területéhez tartozik két nyugdíjasház. A Fogyatékosokat Támogató Szolgálatot egyre több személy keresi meg problémájával, és igényli a különbözı segítı szolgáltatásokat, személyi segítés, szállítás, információ nyújtás. A Gondozási Központ által biztosított sokrétő tevékenységet 73 munkatárs végzi, akik éves átlagban több mint ezer idıs, illetve egészségi állapotuk és fogyatékosságuk miatt életviteli segítségre szoruló személy ellátásáról gondoskodnak. 9. sz. táblázat A Csepeli Gondozási Központ szervezeti egységei Szervezeti egységek 1. sz. Gondozási Csoport 1212 Bp. Völgy u sz. Gondozási Csoport 1212 Bp. Vereckei u sz. Gondozási Csoport 1213 Bp. Szent István út sz. Gondozási Csoport 1214 Bp. Simon Bolivár stny. 1/a. 5. sz. Gondozási Csoport 1215 Bp. Duna u. 2. Szolgáltatás Alapellátás Szakellátás Étkeztetés, házi segítségnyújtás Szakosított nappali ellátás (fogyatékosoknak) Étkeztetés, házi segítségnyújtás Idısek ellátása (klub) Étkeztetés, házi segítségnyújtás Idısek nappali és átmeneti ellátása (klub és gondozóház) Étkeztetés, házi segítségnyújtás Idısek nappali ellátása (klub), Nyugdíjasház Étkeztetés, házi segítségnyújtás 24 órás nıvérszolgálat (nyugdíjasház) 17

18 Fogyatékosokat Támogató Szolgálat 1212 Bp. Völgy u. 82. Szociális tálalókonyha 1211 Bp. Kiss János altb. u. Személyi segítés, speciális személyi szállítás, Információs ---- Központ Étkeztetés ---- CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT A Családsegítı Szolgálat személyes szolgáltatást nyújtó szociális alapellátást végzı intézmény, melynek munkáját elsısorban az Szt.-ben meghatározott szabályok határozzák meg. Alapfeladata szociális- és mentálhigiénés szolgáltatások nyújtása, mely feladatoknak három munkacsoportja révén tesz eleget. Az intézmény 22 fıvel látja el feladatait. Az intézmény szociális munkásai évben 2300 csepeli családdal kerültek kapcsolatba, az intézmény ügyfélforgalma ugyanezen évben volt. Ez a szám átlagosan 53 ügyfelet jelent naponta. A kliensek az intézményt elsısorban, megélhetési, és a foglalkoztatással kapcsolatos problémáikkal keresik meg, de ezek mögött, és mellett gyakran húzódnak meg más jellegő, kapcsolati, pszichés és egyéb gondok. 10. sz. táblázat A Csepeli Családsegítı Szolgálat munkacsoportjai 2006-ban Munkacsoport Dolgozók Ügyfelek Forgalom megnevezése száma száma Tevékenységi körök Családgondozói Egyéni esetkezelés, csoport és közösségi munka, csoport ifjúsági programok, drogprevenciós tevékenység, közösségi pszichiátria Foglakoztatási csoport Ügyintézés, családgondozás, munkavállalási-, és rehabilitációs tréning, álláskeresık teaháza, pályaorientáció Adósságkezelési Tanácsadás, családgondozás, utógondozás Tanácsadó Iroda Összesen 22* Forrás: Csepeli Családsegítı Szolgálat *szakmai dolgozók száma: 18 fı Családgondozó Csoport A csoport elsısorban a családok és egyének szociális és mentális problémáival, illetve, ezek megoldásával foglalkozik. A komplex családgondozás, egyéni esetkezelés egyre inkább a közösségi és csoporttevékenység felé tolódik el. A team munkájához tartozik továbbá a drogprevenciós és ifjúsági munka, valamint a közösségi pszichiátriai tevékenység is. Foglalkoztatási Csoport A Foglalkoztatási Csoport a munkanélküliek problémáival foglalkozik. Tevékenységi körébe tartozik az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülıkkel való együttmőködés, aktív kapcsolattartás. Ezen túlmenıen munkavállalási tanácsadás, az elhelyezkedés támogatása, és felkészítés a munkaerıpiacon való elhelyezkedésre tartozik a csoport feladatai közé. Cél, hogy az érintettek rendszeres jövedelemhez jussanak, optimális esetben ez a munkaerı-piacra való visszatérést eredményezi, de sok esetben megoldást jelenthet pl. a rokkant nyugdíj, vagy a közcélú ill. közhasznú foglalkoztatás is. 18

19 Adósságkezelési Tanácsadó Iroda Az Adósságkezelési Tanácsadó Irodát februárjában hozta létre az Önkormányzat. Az Iroda a lakásfenntartási kiadásaik terén eladósodott családok hátralékainak kezelésével, és az adósság kiegyenlítésének elısegítésével foglalkozik. Mőködése során kapcsolatba került a kerületi hátralékos háztartások jelentıs részével (eddig több mint 2000 háztartással), valamint együttmőködést alakított ki a közüzemi szolgáltatókkal. Kutatási projektek 2002-ben az intézmény dolgozói két szociológus segítségével végeztek kutatást a munkanélküliség alakulásáról, a munkanélküliek élethelyzetét segítı lehetıségekrıl. A vizsgálat a tartós munkanélküliek élethelyzetén kívül a motivációkat és attitődöket is igyekezett feltérképezni ban az ELTE Szociológiai Intézete Szociális munka és Szociálpolitika Tanszék, Szegénységkutató Csoportjával közösen Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen címmel végzett felmérést az intézmény ban szintén az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégiuma a gyermekszegénységgel kapcsolatban végzett kutatást Csepelen, amelyben az intézmény munkatársai is közremőködtek. A továbbiakban is folytatni szükséges az egyes hátrányos helyzető lakossági rétegek problémáinak célzott vizsgálatát, és annak elemzését, hogy a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások hatékonysága miként javítható. GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A Gyermekjóléti Központ feladata, hogy a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a kerületben élõ gyermeklakosság számára biztosítsa. A gyermekek veszélyeztettségének megelızése, kezelése, megszüntetése érdekében koordinálja a veszélyeztetttséget észlelı jelzırendszer mőködését, családgondozást végez, a fiatalok számára szabadidı programokat szervez. A kerület szakembereivel együtt szakmai konzultációkat tart. A gyermekvédelmi munkát általános és speciális szolgáltatások egészítik ki, mint a pszichológiai, jogi, gyermekpszichiátriai tanácsadás, fejlesztı pedagógiai foglalkozások, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, helyettes szülı ellátás. Közvetítenek gyermekek, családok átmeneti gondozási formáinak igénybevételéhez. (helyettes szülınél, gyermekek és családok átmeneti otthonában történı elhelyezés) Évente áttekintik a kerületben élı gyermekek élethelyzetét az éves gyermekvédelmi tanácskozáson, javaslatokat fogalmaznak meg helyzetük jobbítására. Az intézmény 16 munkatárssal látja el feladatait. 11. sz. táblázat A Csepeli Gyermekjóléti Központ ügyfélforgalma Év Gyermek (fı) Forgalom Forrás: Gyermekjóléti Központ 19

20 3.2. Nem állami intézmények Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete több mint tíz éve mőködtet Csepelen Családok Átmeneti Otthonát. a Nagykalapács utca 3. szám és az Erdısor u szám alatt. Az intézmény és az önkormányzat között ellátási szerzıdés van érvényben óta krízis és kiléptetı otthonnal is bıvült a szervezet csepeli férıhelyeinek száma. Jelenleg 100 fı elhelyezésére van lehetıség ban a szervezet 26 férfi, 98 nı és 199 gyerek számára biztosított átmeneti elhelyezést Az átmeneti elhelyezésre vonatkozó szükségletek növekednek, így az intézmény keresi a lehetıségeket, hogy az önkormányzattal együttmőködve, tovább bıvítse szolgáltatásait. Magyar Vöröskereszt Férfi Hajléktalan Szálló Csepelen tíz éve mőködtet a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete hajléktalanok számára intézményt a kerületi és fıvárosi önkormányzat támogatásával. Az Ady Endre u szám alatt éjjeli menedékhely, átmeneti szálló, nappali melegedı mőködik, a téli krízis idıszakban teajáratot mőködtet az intézmény. A szolgáltatásokhoz utcai szociális munka kapcsolódik. Az önkormányzat és az intézmény között ellátási szerzıdés van érvényben a nappali melegedı és az utcai szociális munka mőködtetésére. Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. Az önkormányzat megbízásából a Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht tıl szervezi a kerületben a közfoglalkoztatást. A Szociális Irodával történı együttmőködés lehetıséget biztosít arra, hogy a segélyre jogosult, tartósan munkanélküli (ill. aktív korú nem foglalkoztatott) személyek számára munkát ajánljunk fel. A közhasznú, illetve közcélú munka sok esetben hatékony segítséget jelent a munkaerıpiacra történı visszatérésben is, pl ban 18 személy fıállású munkahelyet talált. A közfoglalkoztatást a Kft. közremőködésével évente több mint 100 fı részére biztosítja az önkormányzat. A felajánlott munkát visszautasító személyek rendszeres segélyben nem részesülhetnek. Nagycsaládosok Országos Egyesülete Csepeli Szervezete A szervezet 1990-óta mőködik Csepelen, közel 100 család aktív részvételével. A kerületben élı többgyermekes családok számára igen fontos érdekvédelmi és támogató szerepet tölt be. Az önkormányzattal évek óta szoros kapcsolatot tartanak fenn. BURATTINO Hátrányos Helyzetőeket Segítı Iskolaalapítvány Az Alapítvány 1990-óta mőködtet iskolát Csepelen hátrányos helyzető gyermekek számára. A 13 évfolyamon 250 gyermeket oktatnak, nevelnek. Az Alapítvány két gyermekotthont is mőködtet, összesen 40 férıhellyel. A gyermekotthonokban az átmenetileg krízishelyzetbe került családok gyermekei, továbbá speciális tanulási nehézségekkel küzdı gyermekek lelnek második otthonra. Az otthonokban lakó gyermekek és családjaik részére szociális szolgáltatásokat nyújtanak. Az intézmény törekvése, hogy a gyermekek minél elıbb visszakerüljenek családjaikba. Az alapítvány munkatársai szoros kapcsolatot tartanak fenn az önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézményeivel. 20

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0023 SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Megbízó: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE - különös tekintettel a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra A tanulmány a MaHill Mérnökiroda megbízásából készült. Az alábbi

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Nullpont Kulturális Egyesület Debrecen, 2010 1 Tartalom 1.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Bentlakásos Idősellátás

Területi Szakértői Csoport. Bentlakásos Idősellátás Területi Szakértői Csoport Bentlakásos Idősellátás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Dr. Egervári Ágnes Czibere Károly Panker Mihály Sztenderdek az idősek

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Az 1990-es években a társadalomban tovább halmozódtak a már meglévő szociális gondok, többek között felgyorsult a népesség elöregedésének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. határozattal elfogadott felülvizsgálat kiegészítéseivel

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/64-4/2009. TÁRGY: A PÉCSI ROMA INTEGRÁCIÓS TANÁCS HELYZETELEMZÉSE ÉS JAVASLATAI A PÉCSETT ÉLŐ ROMÁK/CIGÁNYOK ÉLETESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁRA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről A magyar mezőgazdaság számára 2004-től a közös agrárpolitika meghatározó szereppel bír. A közösség

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Előadó: dr. Szabó-Tasi Katalin Az eljárás megindulása A panaszos speciális étkezési igényű gyermeke óvodai étkezésének ügyében fordult

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/10377. számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL FEJEZETI INDOKOLÁSOK II. kötet Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. május

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Vésztő

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012.

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja 2012. MEGJEGYZÉS: A tanyaprogram elkészítéséhez végzett kérdőíves felmérés

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Varga Aranka A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Varga Aranka A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Varga Aranka G Y E R M E K V É D E L E M É S I S K O L Á Z O T T S Á G A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezetık Prof. Dr. Forray

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879 kutatás közben 879 KUTATÁS KÖZBEN A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában Cikkünk áttekinti az ukrajnai civil szektor szociális területen kifejtett tevékenységét 1990-től napjainkig,

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK MAGYARORSZÁGON

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK MAGYARORSZÁGON ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK MAGYARORSZÁGON kutatási terv BUDAPEST, 2006. BEVEZETÉS Eddig még sosem készült átfogó vizsgálat a magyarországi értelmi fogyatékos népességrıl. Az elmúlt évtizedek nagyobb kutatásai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 383/2015. (XI. 19.) Kt. határozat melléklete Okirat száma: CSSK-2015./2 Megszüntető okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. (7) bekezdése alapján Rákoskeresztúri Családsegítő Központ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben