Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés"

Átírás

1 Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92.. (3)-(10) bekezdésekben foglalt kötelezettségének, megalkotta Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját. A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, amennyiben legalább két ellátási forma megszervezésérıl gondoskodik. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja, és aktualizálja. A koncepció lényegét a települési önkormányzat ellátási kötelezettsége és az egyes ellátotti csoportok részérıl felmerülı igények alapján összeállított fejlesztési elképzelések összessége alkotja, figyelembe véve a fenntartó önkormányzat lehetıségeit, illetve korlátait. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció célja Tarcal Község Önkormányzatának Képviselı Testülete elkötelezettségének kifejezése azon célok elérése érdekében, amelyek a szociális szolgáltatások alanyainak minimálisan a jogszabályokban meghatározott színvonalú ellátások biztosítását szolgálja. Az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok megszervezésének módja, a hiányzó ellátások megszervezésének tervezése, a más (nem állami, egyházi) fenntartókkal történı kapcsolattartás és annak tartalmának meghatározása. A koncepció tartalmazza: - A lakosságszám alakulását, a korösszetételt, bemutatja a község jelenlegi helyzetét statisztikai adatok alapján, - az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, - a település szociális ellátást érintı fıbb sajátosságait, feladat ellátási kötelezettség bemutatása, értékelése, - a szociális szolgáltatások fejlesztésének célcsoportjai, - a feladatok ellátására vonatkozó fejlesztési elképzelések, - végrehajtandó feladatok, - a szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok végrehajtása nyomán várt eredmények. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció átfogó képet kíván adni a szociális feladatok, szolgáltatások, fejlesztési irányok, kormányzati és helyi szakmapolitikai elvárások megvalósítási elképzeléseirıl, az ehhez szükséges meglévı és hiányzó feltételekrıl, az elérendı célokról. A koncepcióban Tarcal Község Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jog, a rászorulók szükségleteik szerinti, minél magasabb színvonalon történı ellátása, jogszabály szerinti személyi, tárgyi, anyagi feltételekkel valósuljon meg. A célkitőzések reális elvárásokat fogalmaznak meg elsısorban középtávon

2 A koncepció elkészítését felmérés, adatgyőjtés alapozta meg. A szociális ellátások teljes feltérképezéséhez jó alapot és segítséget nyújtott a szociális és egészségügyi alapellátást jelenleg is végzı szervezetek beszámolói, jelentései. Statisztikai adatok nyomán képet kaptunk településünk vonatkozásában a lakosság életkörülményeirıl, a szociális és egészségügyi feladatok ellátásáról, a meglévı és a hiányzó ellátási formákról. A koncepcióban igyekeztünk megjeleníteni az állami és nem állami közremőködık által ellátott szociális tevékenységet. A felmérések alapján olyan információk birtokába jutottunk, melyek hozzásegítettek ahhoz, hogy: - reális ismeretekkel rendelkezzünk a településen élık szociális ellátások, szolgáltatások iránti igényeirıl, - a település egészségügyi helyzetérıl, demográfiai helyzetrıl, - intézményrendszer együttmőködésérıl (oktatás, gyermekvédelem, egészségügy) - információval rendelkezzünk a település vonatkozásában a szociális ellátás jelenlegi helyzetérıl, a fejlesztési elképzelésekrıl, - megismerjük a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények fıbb jellemzıit, - költségvetési forrásokról, - meghatározhassuk elsısorban az igények elemzése révén a szakmapolitikai elvekhez igazodó fejlesztési stratégiát. I. fejezet Tarcali helyzetkép, a település általános jellemzıi Tarcal Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti szélén, az Eperjes-Tokaji hegylánc legdélibb nyúlványának a Bodrog- és a Taktaköz síksága között a tengerszint felett 516m magasan kiemelkedı tokaji Nagy-hegynek, vagy ahogy még a XVII. sz-ban is nevezték Tarczal hegyének nyugati lábánál épült. A község területét illetıen 53,7 km2-rel rendelkezı település. Környezı települései: Prügy, Mezızombor, Tokaj, Szerencs, Mád, nagyvárosok: Nyíregyháza, Miskolc. Tarcal népességére az elmúlt években a csökkenés volt jellemzı, melyet az elöregedés, és a munkahely hiánya miatt történı elvándorlás okoz. A természeti adottságok kiaknázása, a turisztika fejlesztése a Képviselıtestületnek a munkatervében megfogalmazásra kerültek, amely (munka)lehetıséget is jelenthet a település életében. A településen áthaladó jól kiépített fıútvonalon a környezı települések könnyen megközelíthetıek. A községet a szomszédos Tokaj várossal autóbuszjárat köti össze, mely a reggeli és délutáni idıszakban alkalmazkodik az iskolába, valamint a munkahelyre közlekedıkhöz. Vasúton is jól megközelíthetı a település, Miskolc és Nyíregyháza irányába óránként közlekedik vonat. Tekintettel arra, hogy a településen a munkaképes korú lakosság részére kevés munkalehetıség van, ezért a helyben foglalkoztatottak száma alacsony és a naponta ingázók száma egyre magasabb. A lakosság körében egyre többen rendelkeznek személygépkocsival, ezért sokan a munkahelyük megközelítését személygépkocsival oldják meg. Figyelembe véve a tömegközlekedési vállalatok díjait, a napi bejárás idıtartamát, a közlekedési eszközök zsúfoltságát, a ritka késı esti járatokat, a munkavállalók egy részének a személygépkocsi gazdaságos és nélkülözhetetlen

3 Demográfiai jellemzık Tarcal állandó bejelentett lakosainak száma: januárjában 3247 fı volt. A fentiekben említett lakosságszám folyamatosan csökken ÉV Népesség (fı) A lakosság korosztály szerinti megoszlása (2007. január 1-i állapot szerint): Korcsoport X Együtt Településünkön az élve születések száma évente átlagosan 30 fı, a halálozások száma fı. Közmővesítettség aránya a településen: (%-ban) Szilárd burkolatú utak 99 Ivóvíz 100 Szennyvízhálózat 100 Gáz 100 Elektromos áram 100 Telefon 100 A település egészségügyi ellátása A községünkben az egészségügyi alapellátás öt ellátási formát jelent. Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló, évi CVII. törvénnyel módosított évi II. tv. 2.. (2) bek.-e értelmében mőködtetési jog alapján végezhetı önálló orvosi tevékenység tekintetében Tarcal közigazgatási területe egy fogorvosi, és két háziorvosi körzetet alkot. A háziorvosi ellátás vegyes típusú háziorvosi ellátási körzetként mőködik. Az ellátás figyelemmel kísérése érdekében a Képviselıtestület éves munkaterve szerint a szolgáltatók részére elıírja, hogy évente tevékenységükrıl beszámolót készítsenek. A megbízás határozatlan idıre szól. A háziorvosok az önkormányzat tulajdonát képezı rendelıkben látják el feladatukat, melyet a feladatátvállalási szerzıdés pontosít. Az ellátás finanszírozása kizárólag OEP-forrásból történik. Betegforgalom nagysága átlagosan havonta: 1600 fı Iskola-egészségügyi ellátás: a háziorvosok és a védınık által nyújtott iskola-egészségügyi ellátás finanszírozása OEP-forrásból történik. A szolgáltató a nevelési-oktatási intézményekre kiterjedıen, a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen nyújtja a tanulók (gyermekek) megelızı jellegő iskola-egészségügyi ellátását. Védınıi szolgálat: a községben két fı alkalmazottal mőködik, akik hatékonyan látják el az ezzel kapcsolatos teendıiket. A védını feladatai közé tartozik a várandós anyák, a gyermekágyas anyák gondozása, a 0-6 éves korú gyermekek, a tanköteles gyermekek gondozása, családgondozása. Tanácsot adnak a felmerült problémák rendezéséhez, fokozott - 3 -

4 figyelemmel kísérik az újszülöttek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemık és gyermekek fejlıdését. Gyakorlatilag csecsemıkortól a tanuló 16 éves koráig foglalkoznak a gyermekekkel. Elvégzik a kötelezı szőrıvizsgálatokat, közvetlen kapcsolatban vannak a gyermekorvossal. A védınık állandó kapcsolatban van a települési önkormányzattal, gyámhatósággal, Gyermekjóléti Szolgálattal. Mint jelzırendszer az általuk felszínre került esetek azonnali megoldása is az állandó feladataik körébe tartozik. Központi ügyeleti ellátás: önkormányzatunk a tokaji székhelyő Egyesített Népjóléti Intézménnyel kötött megállapodást. Az ügyeleti szolgálat Tokaj városi központtal ellátja a környezı települések lakosságát. Az ellátás szintén OEP finanszírozásból történik. Fogorvosi ellátás: Az ellátást feladat-átvállalási szerzıdés útján egy fogszakorvos végzi az önkormányzat tulajdonát képezı rendelıben. Az eltelt idı alatt elvégezte az iskolafogászat keretében az általános iskola tanulóinak fogászati szőrıvizsgálatát. Az ellátás finanszírozása kizárólagosan OEP-forrásból történik. A rendelésen megjelent beteglétszám havi átlaga 220 fı. Szakorvosi ellátás a településen nem biztosított, de az ellátó szakrendelı 20 km-en belül megközelíthetı. Kórházi ellátás a település lakossága részére 45 km-es távolságon belül megközelíthetı. A település oktatási helyzete A nevelési és oktatási intézmények jellemzıi Óvoda A településen önkormányzatunk által fenntartott Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde mőködik. Az óvodai létszám bár csökken, az óvoda épülete már nem megfelelı e feladat ellátására. A Képviselıtestület tervei között szerepel az óvoda épületének bıvítése, átalakítása. A helyi nevelési programunk a település sajátosságait figyelembe véve külön feladatként jelöli meg a hátrányos helyzető, valamint a roma gyerekek felzárkóztató integrált nevelését. A mőködéshez szükséges személyi és anyagi feltételek rendelkezésre állnak. A Képviselıtestület az intézményen belül szeptemberétıl a bölcsıdei ellátást is beindítja. Iskola: Az általános iskolában 312 tanuló nevelésérıl, oktatásáról gondoskodnak. Az épület pályázat útján fel lett újítva, és elkészült az épület 3. szintje 7 új tanteremmel, és 2 szaktanteremmel. 104 fı halmozottan hátrányos helyzető gyermek tanul jelenleg az iskolában. A személyi és tárgyi feltételek az oktatáshoz, neveléshez adottak. A településen lévı szabadidı eltöltését biztosító intézmény a Könyves Kálmán Mővelıdési Ház és Könyvtár, amely lehetıséget nyújt a mővelıdésre, szórakozásra. Az itt tartott programok állandósultak, munkaterve ezeknek a programoknak a figyelembe vételével került elkészítésre. A Mővelıdési Ház feladatai körébe tartozik a különbözı tanfolyamok, tánc, hangszer tanítás megszervezése, pályázatok figyelemmel kísérése. Itt bonyolódnak le a falugyőlések, az állami ünnepekrıl való megemlékezések, esküvıi szertartások. Itt bonyolítják le a hagyományırzı ünnepeket (Idısek napja, Mindenki Karácsonya, névnapi és Szüreti Bálok). A házban kiállításokat, vásárokat szerveznek. Rendszeresen mőködik a Szılész-borász Szakkör, a Gyöngyvarázs kör, Díszítımővészeti Kör, Sakk Szakkör, az idıskorúk részére a Nyugdíjas Klub

5 Az Interneten a Tarcal honlap is mőködik, melynek további fejlesztése folyamatba van. A Mővelıdési Ház végzi a Tarcali Újság szerkesztését, mely havonta jelenik meg. Gyermekek napközbeni ellátása: A települési önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését a településen mőködtetett óvodában, illetve az iskola napközijében biztosítja. A gyermekek napközbeni ellátását különösen olyan gyermekek számára kell biztosítani, akinek a testi, illetve szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló, vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, továbbá akinek a szülıje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. A napközbeni ellátás a gyermekétkeztetés kivételével ingyenes. II. fejezet Tarcal szociális ellátást érintı fıbb sajátosságai II/1. Feladatellátási kötelezettség értékelése A Szociális törvény a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében összhangban az Önkormányzati törvényben megfogalmazottakkal meghatározza az állam által biztosított szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét. A települési önkormányzat a felnıtt korú személyeket megilletı, rászorultságtól függı ellátásokat szabályozza. Meghatározott módon kialakítja az ellátások rendszerét, biztosítja az ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit. A szociális ellátás megvalósulhat: - pénzbeli ellátásokon, - természetben nyújtott ellátásokon, továbbá - személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokon keresztül. Az ellátás formáit tekintve, minden esetben meghatározó a rászoruló egyén helyzete, körülményei, anyagi helyzete, egészségi állapota, szükségletei, valamint a szolgáltató által nyújtott lehetıségek. Az önkormányzatnak nagy felelıssége van annak felismerésében, hogy az egyén részére a megfelelı ellátást biztosítsa és a rászorult személy ténylegesen azt az ellátást kapja, amelyre a körülményei alapján szüksége van, alapvetı igényeit kielégítse. Fontos, hogy a szociális szolgáltatásokhoz szükséges állami támogatást a rászorultak ellátására fordítsa az önkormányzat, ezáltal a lakosság számára a kötelezı ellátási formák hatékonyabbá válnak. Munkanélküli esetében a rászoruló a megfelelı támogatási formával újra a munkaerı-piacon foglalhatja el helyét, ezáltal kikerül az ellátottak körébıl. A Szociális törvény meghatározza a feladatellátás kötelezettjeit. A szociális gondok megoldásában, a szolgáltatások biztosításában az állami szerepvállaláson túl egyre nagyobb teret biztosít az egyház, a civil szervezetek hatékony részvételére. A szociális ellátások/szolgáltatások megszervezésére köteles szervek A települési önkormányzat a személyes gondoskodás keretében köteles gondoskodni differenciáltan az alapellátásokról, valamint az alapellátás keretében nem gondozható rászorultak szakosított ellátásához való hozzájutásáról

6 A pénzbeli, a természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások legnagyobb részét a települési önkormányzatok biztosítják. A feladatok differenciálásánál meghatározó a települések lakosságszáma, ezáltal a nagyobb települések több ellátási forma megszervezésére kötelezettek. A pénzbeli és a természetben nyújtott ellátások A települési önkormányzat alanyi jogon, vagy a törvényben rögzített keretszabályok alapján a rendeletében meghatározott feltételek szerint a rászorult személyek részére pénzbeli és természetbeni szociális ellátást nyújt. A települési önkormányzat a pénzbeli ellátások keretén belül rászorultság esetén megállapíthat a jogosult számára idıskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, ápolási díjat, lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt. Az önkormányzat a rendeletében szabályozza az ellátások megállapításának feltételeit, kifizetésének, felülvizsgálatának és ellenırzésének szabályait. A rendeletben foglaltak alapján az önkormányzat az egyes pénzbeli ellátásokat egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatja. Természetbeni ellátás lehet élelmiszer, tankönyv, közüzemi díj, tüzelısegély, gyermekintézmények térítési díjának átvállalása. A településen leggyakrabban a tüzelı megvásárlására kerül sor a rászorulóknak. A pénzbeli ellátások közül idıskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás a támogatás normatív alapon (Szt. által meghatározott) került megállapításra, melynek 10 %-a terheli az önkormányzat költségvetését. Ezzel az állam a legrászorultabbak ellátását jelentıs mértékben átvállalja, ugyanakkor a Képviselıtestület teljes egészében saját forrásból, rászorultsági alapon további személyeknek, családoknak biztosít ápolási díjat, lakásfenntartási támogatást, közgyógyellátást. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok kötelezı feladatként biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja az alap-, valamint a szakosított ellátási formákat. A l a p s z o l g á l t a t á s o k Valamennyi településen biztosítani kell étkeztetést, házi segítségnyújtást, 2000 fınél nagyobb lakosságszámú településen a családsegítést, fınél több lakosú településen a nappali ellátást ( pl. idısek klubja ) is. Étkeztetés keretében fıétkeztetésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azoknak a szociálisan rászorultnak, akik önmaguknak, vagy eltartottjai részére átmenetileg vagy tartósan nem képesek biztosítani. Községünkben 60 fı részesül ebben az ellátási formában. Házi segítségnyújtás: Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevı önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelıen lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, egészségi állapotának megfelelıen biztosított legyen. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen segítségnyújtás a higiénia megtartásában, az orvos elıírása szerinti alapvetı gondozási, ápolási feladatok - 6 -

7 ellátása, közremőködés az ellátást igénybe vevı háztartásának vitelében (bevásárlás, mosás, takarítás, meleg étel biztosítása) Településünk e feladatát az alábbiak szerint látja el: - személyi szolgáltatások: házi ápolás, idısgondozás (ebédkihordás, gyógyszerkiváltás, szakemberek felügyelete alatt házi ápolás segítése), melyet az idısek klubja keretén belül, házi segítségnyújtásként biztosítunk. A családsegítés feladatát önkormányzatunk a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulásba való belépéssel és a társulás egy családgondozójának településünkre történı kihelyezésével oldjuk meg. Az Idısek Klubja a nappali ellátást nyújtó intézmény. A szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak napközbeni ellátására szolgál. Lehetıséget ad a közösségi együttlétre, társas kapcsolatokra, pihenésre. Az intézmény finanszírozása a törvény által meghatározott állami normatív támogatás, önkormányzati mőködtetéső támogatás (szociális alapellátás, saját bevétel, térítési díjak) biztosítja. Az Önkormányzat által biztosított intézményi ellátásokban részesülık esetén az étkeztetésért, gondozásért fizetendı térítési díjak mértékét helyi rendelet szabályozza. Az intézményi és személyi térítési díj mértéke esetenként csökkenthetı. II/2. A települési feladatellátás értékelése A feladatok differenciálásánál meghatározó a települések lakosságszáma. Ennek figyelembevételével Tarcal község területén jelenleg a településre vonatkozó kötelezı (önkormányzati) feladatok ellátását, mint kötelezı közszolgáltatás; - Óvodai nevelés és általános iskolai oktatás, - egészségügyi alapellátás, - felnıtt háziorvosi ellátás, - iskola-egészségügyi ellátás, - védınıi szolgálat, - fogorvosi alapellátás, - gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapellátások gyermekjóléti szolgálat, -gyermekek napközbeni ellátása, - óvodai, iskolai étkeztetés, - pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, - idıskorúak járadéka, - rendszeres szociális segély, - ápolási díj, - lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, - temetési segély, - személyes gondoskodást nyújtó alap és nappali szociális ellátások felnıtt étkeztetés, - házi segítségnyújtás családsegítés, - Idısek Klubja, - mint nappali ellátást nyújtó szakosított ellátás szolgáltatások ellátását Önkormányzati irányítással, saját költségvetési elıirányzattal teljesíti. Fenti felsorolásból is kitőnik, hogy a lehetıségekhez képest Tarcal Község Önkormányzata a települést érintı kötelezıen elıírt feladatokat teljesíti, miáltal a magasabb színvonalú ellátás megvalósításának célját a szakmai munka könnyítésével érheti el. III. fejezet A szociális szolgáltatások fejlesztésének fıbb irányai A szociális szolgáltatások fejlesztésének célcsoportjai kijelöléséhez szükséges azoknak a szociálpolitikai elveknek és értékeknek a meghatározása, amelyek érvényre juttatását a szolgáltatások szervezése, fejlesztése és mőködtetése során érvényesíteni kell. Ezek az elvek és értékek a szakmai színvonal emelésével érvényesülhetnek

8 III/1.A szociális szolgáltatásban érvényesítendı elvek és értékek meghatározása A szociális ellátás középpontjában a rászoruló személy áll, akinek joga az emberi méltóságának és állampolgári jogainak tiszteletben tartása. - A szociális ellátások során arra kell törekedni, hogy az igénybe vevık életkörülménye, életminısége javuljon, megteremtve számára a szociális biztonságot, érvényesülésének feltételeit. - Törekedni kell arra, hogy a szociális ellátások alanyai hátrányaik ellenére is teljes életet éljenek, teljes jogú tagjai legyenek a társadalomnak. - A szociális ellátásokhoz egyenlı eséllyel kell valamennyi személynek hozzájutni, az elbírálás feltételeit, az ellátásban való részvételt diszkrimináció- mentesen kell az egyének számára biztosítani. A szükségletek szerinti szolgáltatások igénybevételére nemtıl, vallási, felekezeti hovatartozástól, etnikumtól, fizikai, egészségi állapotától függetlenül mindenki jogosult. - Meg kell teremteni a feltételeket a minél hosszabb idıtartamú családban éléshez, hogy az egyének minél tovább megszokott környezetükben maradhassanak. - Törekedni kell az egyenlıtlenségek felszámolására, mérséklésére, az ebbıl adódó társadalmi feszültségek kirekesztettség, depriváció) csökkentésére. - A helyi szociálpolitika feladata, hogy megelızze az egyén társadalom perifériájára való sodródását. III/2. Célterületek, prioritások, célcsoportok kijelölése a szociális szolgáltatások fejlesztésében, mőködésében A települési önkormányzatnak, mint feladatellátásra kötelezett szervezetnek, ki kell alakítania a segítségnyújtás formáit, amelyekkel az igényekhez és a szükségletekhez igazodó szociális ellátás megvalósítható. Ennek érdekében meg kell határozni azokat a prioritásokat, amelyek a cél megvalósításának irányait kijelölik. Fokozott figyelmet kell szentelni a meglévı ellátási formák folyamatos minıségi fejlesztésére. Segíteni kell az ügyfelek könnyebb tájékozódását a szociális ellátórendszerben, a szolgáltatásokat ismertebbé, a rendszert átláthatóvá kell tenni. A hiányzó ellátási formák mőködtetési feltételeinek kialakítása és a rászorulók számára történı biztosítása. A szakmailag indokolt és a költségeket csökkentı szervezeti formák kialakítása, a lehetıségek kiaknázása. Az egyes intézményi nem szakmai szolgáltatások külsı szervezetek által történı biztosítása, elsısorban költséghatékonysági szempontok alapján. A feladatfinanszírozási rendszer elveinek érvényesítése, hatékonyságának fokozása, a szakmai elvárások maradéktalan teljesítése, az intézményi önállóság növelése mellett. Szorosabb együttmőködés kialakítása a szociális szolgáltatásokban részt vevı társadalmi, civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyházakkal. A szolgáltatások egymásra épülésének elve, hatékony kapcsolat és információs rendszer mőködtetése a települési és megyei és a nem állami szolgáltatók között. Az Európai Uniós csatlakozás tükrében, a szociális szolgáltatások európai szintre emelése feltételeinek megteremtésére mind az államnak, mind a helyi önkormányzatoknak kiemelten figyelmet kell fordítani

9 A fenti meghatározások a törvényi kötelezettségbıl adódóan fogalmazódtak meg önkormányzatunk számára, melynek következtében a szociális szolgáltatások fejlesztése szükségszerő. IV. fejezet A szolgáltatás tervezési koncepcióban foglalt feladatok végrehajtása nyomán várt eredmények A koncepció megvalósításával elérni kívánt céljaink: - Mőködıképesség megırzése - Jogszabályi elıírások teljesítése - személyi és tárgyi feltételek biztosítása - szakképzettségi feltételek teljesítése - szolgáltatástervezési koncepció elkészítése - akadálymentesítés Szakmai követelmények: - szociális szolgáltatások fejlesztése - minıségbiztosítás bevezetése - pályázatok, továbbképzések Fenti célok elérése érdekében szükséges: - Az ellátási forma mőködtetéséhez szükséges anyagi források biztosítása. - A szociális ellátásokra fordítható források bıvítése érdekében a pályázati lehetıségek kiaknázása. - A képzéseken, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel, a meglévı ismeretanyagok bıvítése, az ellátások fejlesztése érdekében történı felhasználásra. - Az ellátások fejlesztése, az ellátórendszer mőködtetése az igényekhez igazodva, ennek érdekében az együttmőködési lehetıségek feltérképezése, megállapodások megkötése (települési önkormányzat, egyház, civil szervezet) - Ágazati szintő kapcsolatok kiépítése oktatás, - egészségügy, - gyermekvédelem- - A rászoruló egyén élethelyzetének teljes körő megismerése, a komplex segítségnyújtás érdekében. Várt eredmények: - A mőködıképesség megırzése. - A jogszabályi feltételrendszer teljesítése és fenntartása - A kötelezı települési feladatkörbe tartozó ellátások iránti igények kielégítése. - Új típusú ellátási formák beillesztése a rendszerbe. Tarcal község Önkormányzata kinyilvánítja elkötelezettségét a szociális ellátórendszer fejlesztése mellett a szociális elvárások teljesítését illetıen. A szolgáltatások fejlesztésének tervezése során elsıdleges céljának tekinti az intézmények mőködıképességének megırzését, de teljesíteni kívánja azokat a feltételeket, amelyeket a jogszabályok, a korszerő szemlélet és szakmai követelmények, valamint az európai uniós elvárások támasztanak. Tarcal, augusztus - 9 -

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető 27. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12471-2/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Szociális szolgáltatástervezési koncepció Á c s

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS. l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006.

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS. l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006. Elfogadta 655/2006. (XII. 13.) Kt. hat. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására Előterjesztő: Szitka Péter Polgármester Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Előadó: Hanzelik Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Futó Kálmán ügyvezetı igazgató,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 13. Előterjesztés Szentendre város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójáról Előadó:

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Erdőkertes Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004-2007

Erdőkertes Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004-2007 1 "Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét, Szemedben éles fény legyen a részvét, úgy közeledj a szenvedők felé, S ne a törtet tekintsd és csonka részét, de az egész nem osztható egészét; ki senkié

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016.

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjai részére M E

Részletesebben

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Az 1990-es években a társadalomban tovább halmozódtak a már meglévő szociális gondok, többek között felgyorsult a népesség elöregedésének

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. A Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát a Képviselő-testület 138/2007./XI.ÖK/III.23./

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S-

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- SZAKMAI PROGRAMJA Átdolgozva hatályos: 2012. szeptember 1-től A szociális szolgáltatások körében a

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Vésztő

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA

A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA Oldal: 1 / 38 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi kötelezettségek 3 I.1. A módszertani intézmények jogállása, szerepköre 3 II. A

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Tömörkény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2000. (XII.13.) ÖKT számú R E N D E L E T E

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2000. (XII.13.) ÖKT számú R E N D E L E T E NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2000. (XII.13.) ÖKT számú R E N D E L E T E a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendeletről A KÉPVISELŐ-TESTÜLET: a kulturális javak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata Pilis Város Önkormányzata 2014. június Türr István Képző

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. április 25-én (csütörtök) 10.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. április 25-én (csütörtök) 10.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu Szakmai Program Készítette: Mórotzné Kiss Györgyi Intézményvezető Boba: 2015

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben