Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat Miskolc, Eperjesi u 5. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz."

Átírás

1 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Futó Kálmán ügyvezetı igazgató, támogató szolgálat vezetı

2 1.). A Támogató Szolgálat mőködtetése: A Támogató Szolgálat mőködési költségeit a Szépkorúak Háza Kht, majd január 22.-i átalakulása után, Szépkorúak Háza Közhasznú Nonprofit Kft, mint fenntartó a költségvetésében biztosítja Létrejövı kapacitások, A Szépkorúak Háza Közhasznú Nonprofit Kft intézményi kereteket biztosít a szolgáltatásnak, melynek célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történı ellátása, elsısorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltató új szereplıként a missziósnyilatkozatában és szolgáltatási filozófiájában megfogalmazottakon kívül önként vállalt feladatmutatók formájában szolgáltatást nyújt az egyén, illetve közösségek számára a mindennapi életben elıforduló szükségletek kielégítésre - személyes szolgáltatások keretében. A szolgáltató a szükségletorientált megközelítésben keresleti igényekhez igazítja a szolgáltatási kínálatát Nyújtott szolgáltatások elemei Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat az évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 65/C. alatt szereplı jogszabályi kötelezettségeknek megfelelıen a törvényben szereplı feladatok kiegészítéseként, önként vállalt feladatmutatók alapján szolgáltatást nyújt az alábbi tevékenységekben: - Személyi segítı szolgálat - Tanácsadás, információs szolgálat - Szállító szolgálat - Bevásárló szolgálat - Személyi higiénét biztosító szolgálat - Mosodai szolgálat - Lakásszerviz szolgálat 1.3. Szolgáltatási tevékenység leírása A szociális törvényben megfogalmazottak alapján: - a fogyatékosság jellegének megfelelıen az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatáshoz, közszolgáltatáshoz való hozzájárulás biztosítása érdekében speciális személyi szállítást, szállító szolgálatot mőködtessen - az ellátott általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelı egészségügyi szociális ellátáshoz, valamint fejlesztı tevékenységhez a személyi és eszközfeltételeit biztosítsa - biztosítsa az információnyújtás, ügyintézés, tanácsadást követıen a társadalmi beilleszkedést segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutást - a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetıségét - nyújtson segítséget a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításában, családi kapcsolatainak erısítésében, speciális, önsegítı csoportokban való részvételükben - biztosítson egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatokat, a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan - a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásában, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidıs kapcsolatokban biztosítsa egyenrangú részvételüket - segítse a fogyatékos munkavégzését, munkavállalását segítı szolgáltatások elérhetıségének igénybevételét Székhelye: 3526 Miskolc, Eperjesi u. 5. Személyi segítı szolgálat A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerően és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik. A részletes feladatellátáshoz gondozási terv készül. A Támogató Szolgálat vezetıje és a személyi segítık a fogyatékos személlyel, vagy hozzátartozójával, törvényes képviselıjével közösen a fogyatékos személy állapotának és igényeinek megfelelıen állapítják meg az ellátás módját, tartalmát. A személyi segítı a feladat ellátása során, segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek. 2

3 Tanácsadás, információs szolgálat A fogyatékkal élı személyeket érintı eseményekrıl, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bıvített adatbázisból. Amennyiben a szolgáltatásnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ellátott részére az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez (pl. fogyatékossági támogatás ügyintézésében közremőködik, eljár gyógyászati segédeszköz beszerzésében, stb.). Szállító szolgálat Az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, mely az ellátott személyes közremőködésével, a szállítás megszervezése révén az autonóm döntései meghozatalában nyújt segítséget. Bevásárló szolgálat Ellátotti igényeknek megfelelıen a Szállító szolgálat egy személyi segítı révén a miskolci Cora Áruházban a hét egy meghatározott napján lakásról beszállítja az áruházba az igénybevevıt. A bevásárlási igényeket telefonon lehet bejelenteni a szolgálat felé. A bevásárló szolgálat tevékenysége térítési díjköteles. Személyi higiénét biztosító szolgálat Azon személyek, akik ez irányú igényüket bejelentik a szolgáltat az adatbázisában szereplı fenti tevékenységet végzı vállalkozót kiközvetíti. A tevékenységi körbe beletartozik: fodrász, manikőrös, pedikőrös, gyógy-masszır, stb. A kiközvetítés térítésmentes. Mosodai szolgálat Azon személyek, akiknek erıforrásaik beszőkültek, nem képesek önállóan saját ruhanemőjüket ágynemő, függöny, törülközı, konyharuha - kimosni, kivasalni, a mosodai szolgálat egyeztetett idıpontban az igénylık lakására megy, ott átveszi a ruhát, vagy ágynemőt, majd 72 órán belül kimosva visszaszállítja a megrendelınek. A szolgáltatás ráfordítás arányosan térítési díjköteles. Lakásszerviz szolgálat Azon személyek részére nyújtott szolgáltatás, akik lakásukban a lakáshasználat kapcsán szükséget szenvednek pl. a víz, gáz, elektromos berendezéseiknek, nyílászáróknak, stb meghibásodása, karbantartása terén, a Lakásszerviz szolgálat térítésmentesen kiközvetíti az adatbázisban szereplı vállalkozókat. A szolgáltatások kiközvetítését a Lakásszerviz szolgálattól telefonon lehet kérni. Biztosított szolgáltatások formái: Fizikai ellátás: Célja: a létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. A fogyatékkal élı ember saját otthonában megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhat ha: biztosítjuk számára a megfelelı életfeltételeket, illetve a szükséges és e szolgáltatás keretiben biztosítható felügyeletet. - Személyi, környezeti higiéné biztosítása, - Lakás főtéséhez pl. tüzelı beszerzés, - Alapvetı szükségletek kielégítésének segítése, - Közszolgálatokhoz való hozzájutás biztosítása, stb. 3

4 Egészségügyi ellátás: Célja az egészségi állapot megtartása, lehetıségek szerint javítása, az állapot rosszabbodás megelızése, bekövetkezése esetén a szövıdmények, következmények lehetıségének minimalizálása. - Betegség esetén orvos értesítése, - Gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, - Orvos elıírása szerint alapvetı ápolási-, gondozási feladatok ellátása, - Együttmőködés a területen lévı háziorvosi szolgálattal, védınıvel, otthonápoló szolgálattal, szakellátást nyújtó intézményekkel, - Az ellátott folyamatos megfigyelése: pl. érzékszervek állapota, romlás esetén a szakorvosi vizsgálat megszervezése, stb., - Az ellátott egészséges élet felé való irányítása rendszeres tanácsadás biztosításával szükség esetén megszervezésével. Mentális gondozás: Célja: az ellátott mentális állapotának karbantartása, lehetıség szerint javítása, a secunder, tercier prevenció keretében az állapotrosszabbodások lehetıségének kivédése. - Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, - Jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetıségének segítése, - Krízishelyzet kialakulásának megelızése, - Az izoláció veszélyének elkerülése, - Segítségnyújtás a kapcsolatkészség javításához, családi kapcsolat erısítéséhez, speciális, önsegítı csoportokban való részvételükhöz. Foglalkoztatás: Célja: a testi, lelki egészség érdekében az ellátott állapotának megfelelı elfoglaltság biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függıen fizikai és érdeklıdésének megfelelı szellemi tevékenységérıl is. - Ellátottakkal való elbeszélgetés (aktív kommunikáció), - Újságok felolvasása, - Lakásán kívüli programokban való részvétel esetén kísérıi feladatok ellátása, - Segítségnyújtás a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, - Önálló munkavégzés, tanulmányok folytatásának, kulturális, mővészeti, sport és szabadidıs tevékenységének segítése, stb. A szolgáltatás rendszeressége: - Személyi segítı szolgálat a Támogató Szolgálat ellátási területén belül élı, életvitelszerően tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy részére szükség szerinti rendszerességgel. - Tanácsadás a Támogató Szolgálat ellátási területén belül élı, életvitelszerően tartózkodó valamenynyi fogyatékossági csoportba tartozó személy, illetve hozzátartozóik részére: munkanapokon 8 16 óráig, Szépkorúak Háza Közhasznú Nonprofit Kft, 3526 Miskolc, Eperjesi u Szállító szolgálat a Támogató Szolgálat ellátási területén belül élı, életvitelszerően tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy részére, igény szerinti rendszerességgel. - Bevásárló szolgálat a Támogató Szolgálat ellátási területén belül élı, életvitelszerően tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy részére, igény szerinti rendszerességgel. - Személyi higiénét biztosító szolgálat ellátási területén belül élı, életvitelszerően tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy részére, igény szerinti rendszerességgel. - Mosodai szolgálat a Támogató Szolgálat ellátási területén belül élı, életvitelszerően tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy részére, igény szerinti rendszerességgel. - Lakásszerviz szolgálat a Támogató Szolgálat ellátási területén belül élı, életvitelszerően tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy részére, igény szerinti rendszerességgel. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módjai: - Az intézmény szolgáltatásainak bemutató tájékoztatófüzete 4

5 - Sajtó (heti-, napi-, havi kiadványok) - Helyi médiák (falutévé, Miskolc VTV) - Különbözı intézményeknél, érdekvédelmi szervezeteknél elhelyezett szórólapok - Személyes és telefonos megkeresésre nyújtott tájékoztatás révén - A célcsoport számára, más Intézmény, szolgáltatás (egészségügyi intézmények, szolgáltatók, civil-, karitatív szervezetek, stb.) által mőködtetett ellátási formákkal történı együttmőködés révén. Az ellátás terjedelme szerint: - Teljes gondozás: a tehetetlen, önkiszolgálásra nem képes személyek esetében, ha a folyamatos ellátás megszervezésére családi-, közösségi keretek között együttmőködı partnerek bevonhatók. - Részgondozás: csak bizonyos tevékenységek ellátása, mely képességek kiesése, egyébként az önálló életvitelét az ellátottnak nem veszélyezteti. 2.) Megvalósítás várható következménye, eredményessége, az ellátórendszerben betöltött szerepe, input-outpur elemzés A Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat a szolgáltatási sokszínőségével, az ISO 9001:2008 nemzetközi szabványnak való megfelelıségében, a minıségmutatók és minıségtulajdonságok meglétében eredményesen és sikeresen kívánja szakmai munkáját végezni az ellátottjai, ügyfelei megelégedésére. A meglévı szolgáltatók közötti kereslet-kínálati szolgáltatási versenyben a célmeghatározásnak megfelelıen törekszik az eredményességi mutatók mérhetıségére. Integrált szereplıként része a Szépkorúak Háza Közhasznú Nonprofit Kft és Idısek Otthona munkaszervezetének. A nonprofit kft vezetésének szolgáltatási elkötelezettsége, az ellátotti igények maximalizálása alapvetı törekvés. A kft és annak munkaszervezetei éves munkaterv, ellenırzési és intézkedési terv keretében mőködnek. A felelısségi szintek funkcionálisan kiépítettek. A vezetés az eredményesség érdekében az éves munkatervek megfelelıen havi idıarányos értékelést végez a feladatok teljesülésérıl. A munkatervtıl és a minıségtıl való eltérésekre azonnali intézkedéseket, helyesbítı tevékenységet von maga után. 3.). Ellátottak száma, jellemzıi Ellátási területére vonatkozóan a Támogató Szolgálat valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed. Szolgáltatásait a házi orvos és szakorvos javaslatának figyelembevételével az egyén szükségleteihez igazodva nyújtja. A Támogató Szolgálat a speciális alapellátáson belül, a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül élı, életvitelszerően ott tartózkodó fogyatékos lakosokra terjed ki, ezen túl a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás településein élı fogyatékos személyek részérıl jelentkezı igényeket, valamint az Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás, Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás, és a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Területfejlesztési Társulás településein élı személyek igényeit elégíti ki. Az ellátottak számára vonatkozó pontos adatok részben állnak rendelkezésemre. A városban és a négy kistérségben mőködı támogatószolgálatok adatbázisába az adatvédelmi törvény, valamint e 14 civil, forprofit formában mőködı szervezet az ellátotti forgalmát és saját adatbázisát érthetı okok miatt üzleti titokként kezelik, így onnan értékelhetı forgalmi és statisztikai adatokat nem tudtam beszerezni. Forrásként áttanulmányoztam Miskolc M.J.V. Fogyatékosügyi Koncepcióját, mint nyilvános adattárat, melybıl néhány tényt beépítettem a szakmai programba. Miskolc M.J.V Önkormányzata az elmúlt idıszakban kiterjedt intézményrendszere útján, az alap és szakosított szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális, sport feladatainak végrehajtása során, illetve különbözı pénzbeli és természetbeni támogatások, juttatások, ellátási formák révén közvetett vagy közvetlen módon folyamatos segítséget nyújtott a különbözı fogyatékossággal élık-, továbbá az ilyen személyeket közvetlenül is támogató, segítı szervezeteknek. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordított a városban mőködı civil szervezetekkel való kapcsolat felvételére, az együttmőködés formáinak, rendszerének kialakítására. A törekvés eredményeként 5

6 sikerült felvenni a kapcsolatot a különbözı fogyatékosokat tömörítı társadalmi, érdekvédelmi, segítı szervezetekkel, az együttmőködı partnerek közösen keresték a megoldást a fogyatékosokat foglalkoztató problémák megoldására. Kezdetben a Szociális Szakmai Mőhely-, majd január 29-én önszervezıdéssel megalakult a Fogyatékosügyi Szakmai Mőhely, mint a Szociális Szakmai Mőhely tagozata. Monitorozza a különbözı fogyatékosságban élık életkörülményeit, továbbítja a feltárt általános jellegő problémákat a különbözı fórumokhoz, kezdeményezi azok megoldását. A Fogyatékosügyi Szakmai Mőhely tagjai a fogyatékosokat támogató, pártoló civil szervezetek, akik rendszeres, folyamatos kapcsolatot tartanak a fogyatékos személyekkel, fogyatékos személyeket gondozó családokkal. A IX-175/3057-2/2001. számú határozat 11. pontjában a Közgyőlés kimondta, hogy fel kell mérni a fogyatékossággal élı gyermekek és családjaik élethelyzeti problémáit, és ezek megoldására készüljön elıterjesztés. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése április 3-i ülésén áttekintette a fogyatékossággal élı miskolci gyermekek és családjaik élethelyzetét bemutató elıterjesztést és a IV-81/23.276/2003. számú határozattal meghatározta a további tennivalókat, feladatokat. A határozatban a Közgyőlés elrendelte: - a középületek akadálymentesítésével kapcsolatos feladatok felmérését és a tervezési munkálatok elindítását, - a Fogyatékosügyi Alap létrehozásához szükséges pénzügyi lehetıségek megvizsgálását, - a szociális szolgáltatások kiterjesztését, illetve a civil szervezetek által mőködtetett támogató szolgáltatásokkal ellátási szerzıdés megkötésének lehetıségét, - a fogyatékkal élı gyermekek egészségügyi ellátásának javítása érdekében a Megyei Önkormányzattal a kapcsolat felvételét, - az idegenforgalmi és kulturális kiadványokban az akadálymentesen megközelíthetı intézmények, szálláshelyek, idegenforgalmi látnivalók feltüntetését, - a fogyatékkal élık foglalkoztatási lehetıségeinek felmérését, javítását. A Közgyőlés a május 6-i ülésen elfogadta a fogyatékkal élık integrált oktatásának feltételeirıl és fejlesztés lehetıségeirıl szóló beszámolót, amely részletesen megfogalmazta a fogyatékos személyek közoktatása terén szükséges azonnali, közép- és hosszú távú feladatokat, lehetséges megoldásokat. A Közgyőlés az elıterjesztésben foglaltakra figyelemmel a IV-103/59.462/2004. számú határozattal engedélyt adott az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási- nevelési intézményekben ellátott fogyatékkal élı tanulók integrált, illetve szükség esetén szegregált oktatásának továbbfejlesztésére. A fentebb hivatkozott testületi határozatok végrehajtásának eredményeként jelentıs elırelépés történt a Miskolcon élı, elsısorban gyermekkorú fogyatékosok életkörülményeinek javításában, míg a Közgyőlés által januártól mőködtetett Fogyatékosügyi Alapból, valamint Szociális Alapból igényelhetı támogatásokkal a fogyatékosok érdekvédelmi, illetve szakmai alapon szervezıdött szervezetei igényelhetnek önkormányzati támogatást a mőködés feltételeinek javításához, illetve a kitőzött egyéb programok, célok megvalósításához. A határozat végrehajtása érdekében tett intézkedések, illetve az önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatások hozzájárultak a városban élı fogyatékosok élethelyzetének javításához. Ezek körében kiemelkedı jelentısége van az önkormányzati épületek akadálymentesítésére tett intézkedéseknek, bár az akadálymentesítés még nem történt meg minden épületnél. A fogyatékos személyek részére külön jogszabályi rendelkezések alapján nyújtható pénzbeli támogatások mellett az önkormányzat ellátási szerzıdések megkötésével, illetve önkormányzati ingatlanok biztosításával, természetbeni támogatásokkal is segítette a városban élı fogyatékosok életkörülményeinek javítását. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások közül az ápolási díj, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, illetve a közgyógyellátási igazolvány igénylésével a fogyatékos személyek is támogatásban részesülnek, a jogosultsági feltételek fennállása esetén májusától már arra is van lehetıség, hogy a különbözı gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez az önkormányzatunk kamatmentes kölcsönt biztosít. 6

7 A fogyatékos személyek jogairól, esélyegyenlıségének biztosításáról szóló törvényhez több jogszabály is kapcsolódik, ezek meghatározzák a konkrét ágazati feladatokat. Miskolc Megyei Jogú Város Fogyatékosügyi Programjának megalkotása elıtt át kell tekinteni a városban élı fogyatékos személyekkel kapcsolatos adatainkat, a fogyatékosoknak szolgáltatást nyújtó önkormányzati ellátórendszert és a fogyatékosok érdekében lehetséges teendıket. A program megalkotása elıtt szükséges számba venni az önkormányzattal együttmőködı lehetséges partnereket. Ezt követıen célszerő meghatározni a Miskolci Fogyatékosügyi Program célját, a program 2010-ig terjedı konkrét feladatait. Helyzetelemzés szocio-demográfiai megközelítésben A miskolci fogyatékkal élı személyek jelenlegi számáról nem rendelkezünk pontos adatokkal. Legutóbb a évi népszámlálás győjtött információkat a fogyatékkal élı személyekrıl, mely szerint fı él Miskolcon. (A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban, illetve a fogyatékossággal élı gyermekek és családjaik élethelyzeti problémáinak felmérésérıl szóló évi közgyőlési elıterjesztésben 8500 fogyatékos személy szerepel. Ez az eredmény a város egészségügyi ellátásában közremőködı egészségügyi szolgáltatóktól győjtött adatok alapján lett kiszámítva.) A Miskolcon élı fogyatékosok közel 6 %-os aránya megegyezik az országos adatokkal. A népszámlálás adatai alapján az alábbi kiegészítı információk állnak rendelkezésre. (Feltételezéseink szerint óta nem változott lényegesen a városban élı fogyatékosok száma, összetétele.) Fogyatékkal élı személyek száma összesen fı, ebbıl férfi 5059 fı nı 5099 fı 0-14 év közötti 384 fı év közötti 723 fı év közötti 649 fı év közötti 1571 fı év közötti 2244 fı 60 éves és idısebb 4587 fı iskolai végzettség szerinti megoszlás szerint 8 általános alatti végzettségő 2251 fı 8 általánossal rendelkezı 3633 fı középfokú végzettségő 3517 fı egyetemi végzettségő 757 fı fogyatékosság típusa szerint mozgássérült 3116 fı alsó végtag hiánya 317 fı egyéb testi fogyatékos 531 fı gyengén látó 866 fı egyik szemére nem lát 313 fı vak 177 fı értelmi fogyatékos 717 fı nagyot halló 1138 fı siket, siket-néma, néma 188 fı beszédhibás 143 fı egyéb 2652 fı A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a fogyatékosok közül a 40 év felettiek esetében drasztikusan emelkedik a fogyatékosság elıfordulási aránya a tartós betegség, és egyéb egészségügyi állapotromlás miatt. Az egészségügyi alapellátás preventív tevékenységének javításával elkerülhetı a nem kívánt fiatalkori terhességek egy része. A halmozottan veszélyeztetett terhesek fokozott gondozásával, a szőrıvizsgálatok kiterjesztésével, az egészség megırzés, betegség/baleset megelızés hatékonyságának javításával, az egészséges életmód fokozott elterjesztésével csökkenthetı a fogyatékosság kialakulása, a veleszületett rendellenességek száma. A már bekövetkezett fogyatékosság esetén gondoskodni kell a kiesett képességek pótlásáról, a meglévı készségek, képességek fejlesztésérıl, az egészségügyi állapot megırzésérıl, javítá- 7

8 sáról és a rehabilitációról, továbbá a fogyatékosság mértékéhez, jellegéhez igazodó komplex segítségnyújtásról. 4.) Más intézményekkel vállat együttmőködések és módjai Más intézményekkel, szakmai szervezetekkel történı együttmőködésre a nyitottság és a partnerség jellemzi az intézményt. Az engedélyezési eljárást megelızı idıszakban nem sikerült sem a jó gyakorlat, sem a tanulni másoktól elv gyakorlati megvalósítása. Az elzárkózás és az információk eltitkolása a jellemzı. A Szépkorúak Háza Nonprofit Kft nyitott mindenki felé. Keressük azon intézményt vagy intézményeket, akik készek az együttmőködésre. Közfinanszírozottként a személyes adatok kivételével valamennyi tevékenységünk jellemzıi nyilvánosak. A rövidesen elkészülı honlapunkon az elektronikus ügyintézés elsı lépéseit is megtesszük. Nevezetesen a szolgáltatásunk iránti kérelmet és tájékoztatót le lehet tölteni elektronikusan. A honlapon olvasható lesz a tájékoztató a szolgáltatásainkról, a missziós és minıségpolitikai nyilatkozat, a szakmai program és a házirend is. 5.) A szolgáltatás feltételei: 2006 nyarán a Szépkorúak Háza Kht közbeszerzéssel vásárolt egy új Opel Vivarot, (rendszáma: KHS-116 ) melyet, az átalakítást követıen megfelel az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításának, melyet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet rendelkezéseinek megfelelıen a R. 39/C.. (2) bekezdése a szállító jármő alkalmasságát írja elı az elektromos kerekes székes személy szállítására alkalmas gépjármő és annak tartozékaként megjelenített mobil rámpa, valamint a 4+3 pontos biztonsági rögzítés tekintetében. Az átalakítás révén további kényelmi megoldást végeztettem el a kivitelezıvel, az oldalbeszállást könnyítı fel és lehajtható lépcsı megjelenítésével. Rendkívüli ( helyettesítési ) esetben lehetıséget biztosítunk a kft tulajdonában lévı másik személygépkocsival, mely Peageut típusú ( rendszáma: JIT-439 ) történı szállításra. Telephelyen belül biztosítottá válik az ellátottak és az ügyfelek számára elkülönített irodahelyiség keretében a munkaidıben történı ügyintézés lehetısége. 6.) Tárgyi feltételek bemutatása - irodahelyiség az ellátottak és ügyfelek fogadására - hardver, szoftver és irodatechnikai háttér, jogtár elektronikusan és Magyar Közlöny formájában - munkatársak számára szolgálati gsm telefonok - személy és egyéb szállítást biztosító 9 személyes, jogszabályi követelményeknek megfelelı klímás mikrobusz 7.) Az ellátás igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, az igénylı, illetve a törvényes képviselıje kérelmére történik. Ha az ellátást igénylı személy cselekvıképtelen, a kérelmet a törvényes képviselıje terjeszti elı. A korlátozottan cselekvıképes személy a kérelmét a törvényes képviselıjének beleegyezésével terjesztheti elı. A Támogató szolgálat keretében nyújtott tanácsadás, információ szolgáltatás esetében nem kell kérelem. A kérelem benyújtását követıen egyszerősített elıgondozás történik, kivéve a tanácsadás, információszolgáltatás, bevásárlás, mosodai szolgálat és lakásszerviz szolgálat esetében. Az egyszerősített elıgondozás során az intézmény megbízottja a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevı életkörülményeirıl, szociális helyzetérıl, egészségi állapotáról, családi-, közösségi kapcsolatairól (ter- 8

9 mészetes támogatórendszer) és mérlegeli, hogy az intézmény szolgáltatása megfelel-e az igénybe vevı állapotának és szükségleteinek. Az egyszerősített elıgondozás során jogszabályi meghatározás szerinti adatlap kerül kitöltésre, valamint az igénylı nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e egyéb alapszolgáltatást. A személyes gondoskodást nyújtó speciális alapellátás iránti kérelemrıl: A Szépkorúak Háza Támogató Szolgálata vezetıje dönt, és amennyiben az ellátás biztosítható, a nyújtható szolgáltatásokra Együttmőködési Megállapodást köt. Ha az ellátást igénylı, illetve a törvényes képviselıje a vezetı döntését vitatja, akkor az értesítés kézhezvételétıl számított nyolc napon belül panaszjog gyakorlása terén panaszt tehet a: - Támogató Szolgálat vezetıjénél, a Szépkorúak Háza Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatójánál és az ellátott jogi képviselınél az ellátás körülményeit érintı kifogások orvoslása tekintetében - Jogorvoslat és fellebbezés vonatkozásában, ha a döntést vitatja, úgy az évi III. törvény 94/A. (3) bekezdése alapján, - mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról rendelkezik jelen értesítésem kézhezvételétıl számított nyolc napon belül a Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft alapítójához - a Dr. Hilscher Rezsı Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért, Miskolc, Városház tér 8, - mint a fellebbezési jogkör és hatáskör telepítıjéhez, - fordulhat. Fellebbezését a fent jelzett szociális közalapítvány nevére, de a Szépkorúak Háza Nonprofit Kft címére, Miskolc, Eperjesi u 5. sz alá kell küldeni. - További jogorvoslati és fellebbezési lehetıséggel élhet az új eljárási kódex, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CLX törvény /Ket/ alapján, mely értelmében az elsıfokú döntések ellenében bírósági felülvizsgálat indítható, továbbá a nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezet határozata elleni fellebbezés esetében a Ket fı szabályként az illetékes megyei közigazgatási hivatal vezetıjét nevesíti a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek. 8.). A szolgáltató és az igénybevevı közötti kapcsolat módja A Speciális ellátást nyújtó Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat az ellátást igénybe vevı személlyel, illetve törvényes képviselıjével kapcsolatot tart: Ennek módja: - Személyes kapcsolattartás, amely történhet: az intézmény irodahelységében, vagy az ügyfél lakásán - Telefon igénybevételével - Írásban: minden intézménnyel és az ellátottal kapcsolatos megállapodásról, térítési díj felülvizsgálatáról, esetleges térítési díj elmulasztásáról, stb., írásos dokumentáció készül, melynek egy példányát megkap az ellátott, vagy törvényes képviselıje - Üzenetátadás. 9.). Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzık jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátottak jogai: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást igénybe vevı ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alapellátásban részesülı számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az e törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell. A szociális szolgáltatások biztosítása során tilos hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvıképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születése, vagy egyéb helyzete miatt. Az ellátást igénybevevı jövedelmi helyzetét csak a hatályos jogszabályokban, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján, meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 9

10 Az ellátást igénybevevınek joga van az intézmény mőködésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevıket megilletı alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körő tiszteletben tartására, különös figyelemmel: - az élethez, emberi méltósághoz, - a testi épséghez, - a testi-lelki egészséghez való jogára. Az ellátást igénybevevıt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylı adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezetı köteles biztosítani továbbá, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybevevı, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybevevı egészségi állapotára, szociális rászorultságára. Amennyiben az ellátást igénybevevı egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezetı segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselıjét, vagy kirendelt gondnokát. Az ellátottól, az intézményvezetıhöz eljuttatott panaszt tizenöt napon belül köteles kivizsgálni, és a panaszt tevıt írásban értesíteni annak eredményérıl. Amennyiben az intézményvezetı határidıben nem intézkedik, vagy a panaszt tevı nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétıl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen: - az akadálymentes környezet biztosítására, - az ellátottat az ellátásával kapcsolatos legfontosabb adatokhoz, az információkhoz történı hozzáférés biztosítására, - a képességei, készségei fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy javítás lehetıségeinek megteremtésére, - az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartására, - társadalmi integrációjához való jogra, más személyekkel történı kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, szolgáltatásaik elérésére. A szociális szolgáltatást végzık jogai: A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelı munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. Közfeladatot ellátó személynek minısül a támogató szolgáltatást végzı szociális gondozó, az elıgondozással megbízott személy. 10.) Az ellátottjogi képviselı jogállása Az ellátottak jogainak betartása érdekében az intézmény igazgatója az ellátottjogi képviselı feladatainak intézményen belüli ellátásához olyan feltételeket biztosít, amelyek az ellátottak tájékoztatását, egyéni problémáiknak a meghallgatását, a személyes beszélgetéseket lehetıvé teszik Az ellátottjogi képviselı feladatai jogszabályi felhatalmazás alapján: /1993. évi III. tv 94K.. (1-9) bekezdése - Megkeresésre, ill. saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintı legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeirıl és az ellátást igénybevevıket érintı jogokról. - Segítséget nyújt az intézmény és az ellátást igénybe vevı közt esetlegesen kialakult konfliktus megoldásában. 10

11 - Képviselheti az ellátást igénybe vevıt, törvényes képviselıjét az intézmény vezetıjénél, fenntartójánál, ill. az arra illetékes hatóságoknál. - Tájékoztathatja az intézményben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesülésérıl a szakmai munka során. 11.). A szolgáltatás szervezeti kapcsolódására vonatkozó információk, a mőködéshez szükséges humánerıforrás szakmai létszám és képzettségi mutatók ismertetése (5. sz. melléklet szervezeti ábra) Támogató Szolgálat humánerıforrás összetétele, képzettségi mutatói: - Vezetı egy fı szociálpolitikus - Személyi segítık két fı szociális ápoló és gondozó - Gépkocsivezetı egy fı C kategóriás jogosítvány Feladatkörök: A Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat vezetıje és irányítója a Szépkorúak Háza Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatója. Feladata a mindenkori személyi-, tárgyi feltételek biztosítása a szakmai munka feltételeinek a megteremtése, a szakmai standardok szerinti mőködés biztosítása. Támogató Szolgálat vezetı feladatai: - Az ellátási terület fogyatékos lakosai részérıl jelentkezı igény kielégítése elıtt egyeztetést végez, illetve beszerzi a településeken mőködı más szociális szolgáltatónak a véleményét. - A döntés elıkészítése keretében, amennyiben szükségesnek véli, az ellátást igénylıvel, személyes kapcsolatfelvétel keretében tájékozódik. - Szervezi, koordinálja, ellenırzi a szolgáltatásokat. - A fogyatékosság jellegének megfelelıen megszervezi az ellátott alapvetı szükségleteinek a kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutását. - Együttmőködik mindazon Intézményekkel és szervezetekkel (civil-, karitatív), melyek az ellátottak számára az adott településeken alap-, és szakosított, ill. speciális szolgáltatást mőködtetnek. - A szükséges dokumentációkat naprakészen vezeti, a statisztikai adatszolgáltatásokat elkészíti. - Információadás, tanácsadás az elıre meghirdetett helyen és idıben, valamint telefonon, folyamatosan. - A szükséges dokumentációkat naprakészen vezeti, a kötelezı adatszolgáltatásokhoz az intézményvezetı számára adatokat szolgáltat. - Havonta beszámolót készít a Támogató Szolgálat munkájáról. - Kéthetente dokumentáltan esetmegbeszélés megtartásával a tapasztalatok beépítése a munkafolyamatokba helyesbítı tevékenység formájában. Személyi segítık A Támogató Szolgálat mőködési területén: - A fogyatékos ember személyi-, higiénés-, életviteli-, létfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez nyújt segítséget. - Segítséget nyújt a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez. - Az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítı módon támogatja döntései meghozatalában. - Közremőködik az ellátott számára a humanizált környezet kialakítása és mőködtetése megvalósításában. - Az ellátott önálló munkavégzéséhez, tanulmányai folytatásához, szociális-, és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, mővészeti, sport, szabadidıs tevékenység végzéséhez nyújt segítséget. - Egyéni gondozási tervet készít, melyet az ellátottal félévente értékel. - A szükséges dokumentációkat naprakészen vezeti, a kötelezı adatszolgáltatásokhoz a Támogató Szolgált vezetıjének számára adatokat szolgáltat. 11

12 Gépkocsivezetı: A Támogató Szolgálat mőködési területén: - A Támogató Szolgálat vezetıje által ütemezett rendszer szerint a szükséges szállításoknál az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítja. - Segítıként közremőködik a fogyatékkal élı személy szállítása kapcsán. - Segíti a fogyatékkal élı személyt közvetlenül az utazás megkezdése elıtt, alatt és után. - A szükséges dokumentációkat naprakészen vezeti, a kötelezı adatszolgáltatásokhoz a Támogató Szolgálat vezetıje számára adatokat szolgáltat. Helyettesítések rendje: A Támogató Szolgálat vezetıje az elıírt végzettségnek megfelelıen jelöli ki a Támogató Szolgálat munkatársainak a helyettesítését akadályoztatásuk esetén. Szakmai program mellékletei: - 1. sz melléklet Missziós nyilatkozat - 2. sz melléklet Minıségpolitikai nyilatkozat - 3. sz. melléklet ISO 9001:2008 szabványnak megfelelı tanúsítvány - 4. sz melléklet Házirend - 5. sz melléklet Szervezeti ábra A Szakmai Program átdolgozásra került: Miskolc, december 23. Futó Kálmán ügyvezetı igazgató támogató szolgálat vezetı 12

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S-

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- SZAKMAI PROGRAMJA Átdolgozva hatályos: 2012. szeptember 1-től A szociális szolgáltatások körében a

Részletesebben

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013.

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. 1 Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény Házi segítségnyújtás SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

Éjjeli Menedékhely működtetése

Éjjeli Menedékhely működtetése II. fejezet 4. számú melléklet Éjjeli Menedékhely működtetése A jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A menedékhely feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000(I. 07.) SzCsM rendelet, 9/1999.

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Idősek Otthona Szakmai Programja Az

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2015. (IX. 24.) számú határozata a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására Előterjesztő: Szitka Péter Polgármester Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete I. SZOLGÁLTATÁS CÉLJA FELADATA Célja: A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön,

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra.

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt, harmonikus

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. A Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát a Képviselő-testület 138/2007./XI.ÖK/III.23./

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja...

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja... ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2 2.2 Az adatkezelés célja... 2 2.3 Az adatkezelés jogalapja... 3 2.4 A kezelendő

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 117-3/2014 számú igazgatói utasítás ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Hatályba lépés időpontja: 2014. április 1. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság az

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette:

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette: Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 202385 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás -

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv B É K É S M E G Y E I K Ö N Y V T Á R Esélyegyenlőségi terv Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 2/ 18 Tartalomjegyzék ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV... 3 1. Általános elvek, célok... 3 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben