Ki jogosult a rehabilitációs járadékra? Az új ellátási forma összefoglalása. Ki nem jogosult a rehabilitációs járadékra?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ki jogosult a rehabilitációs járadékra? Az új ellátási forma összefoglalása. Ki nem jogosult a rehabilitációs járadékra?"

Átírás

1 105

2 A rehabilitációs járadék új társadalombiztosítási ellátásként került bevezetésre január 1-jét l, a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény alapján. 1 Ezen id ponttól a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél már ez az ellátási forma is igényelhet a rokkantsági ellátások közül. A törvényt az Országgy lés a megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodott emberek megmaradt, fejleszthet képességeire épül rehabilitációjának, társadalmi reintegrációjának el segítésére, továbbá a rehabilitáció id tartamára a jövedelemarányos keresetpótlás érdekében alkotta. Az új ellátási forma bevezetésnek f célja, hogy a súlyos egészségkárosodás ne jelentsen a társadalomból való kirekesztést, ne torkolljon inaktivitásba és mellette legyen esély a munkaer piacra való viszszakerülésre. A rokkantnyugdíj helyett rehabilitációs járadék átmeneti id szakra történ megállapításával az is elérend cél, hogy a rehabilitálható, megváltozott munkaképesség emberek vissza tudjanak térni a munka világába, és csak azok kényszerüljenek közvetlenül rokkantnyugdíjba, akik számára hiányoznak a sikeres rehabilitáció feltételei. Az új ellátási forma összefoglalása Az új rendszert illet en nagyon fontos változás az, hogy rehabilitációs járadékra január 1-jét l azon személy jogosult, aki 50 79%-ban egészségkárosodást szenvedett, foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, keres tevékenységet nem folytat, vagy keresete, jövedelme legalább 30%-kal alacsonyabb, mint egészségkárosodását megel z en, rehabilitálható, a rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati id t megszerezte, és mindezek mellett nem részesül egyéb munkanélküli vagy társadalombiztosítási ellátásban. A rehabilitációs járadék megállapításáról és folyósításáról a komplex min sítést követ en a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv illetékes regionális igazgatósága hoz határozatot. Ezt követ en a járadékban részesül személynek a lakóhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségével kell együttm ködnie. Itt megállapodást és tervet dolgoznak ki, amelynek kölcsönös elfogadásával megvalósulhat a sikeres rehabilitáció. Ezen együttm ködési megállapodás célja, hogy a munkaügyi központ a nyílt munkaer piacon történ foglalkoztatáshoz különböz támogatási formákkal, képzésekkel és szolgáltatások nyújtásával segítse az érintett személyek rehabilitációját. A rehabilitáció id tartama legfeljebb 3 év lehet. A munkaügyi központ a sikeres rehabilitációt a foglalkoztatást vállaló munkaadók támogatása mellett többek között (akár az egyénre szabott) képzési lehet ségekkel és szolgáltatásokkal kívánja el segíteni. A sokrét szolgáltatási lehet ségek között szerepel a munkaközvetítés, munkatanácsadás, pályamódosítási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás biztosítása. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat valamennyi szolgáltatása a rehabilitációs járadékban részesül ügyfeleink részére is természetesen térítésmentes. Az alábbi témakörök mentén szeretném kifejteni a rehabilitációs járadékkal kapcsolatos legfontosabb információkat. Ki jogosult a rehabilitációs járadékra? Rehabilitációs járadékra az jogosult, aki százalékos egészségkárosodást szenvedett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megel z munkakörében, illetve a képzettségének megfelel más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, keres tevékenységet nem folytat, vagy a keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megel z négy naptári hónapra vonatkozó keresete, jövedelme havi átlagánál, továbbá rehabilitálható, az életkora szerint a rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati id t megszerezte. Ki nem jogosult a rehabilitációs járadékra? Nem állapítható meg rehabilitációs járadék annak, aki öregségi nyugdíjban, el rehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összeg el rehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, öregségi járadékban, munkaképtelenségi járadékban, özvegyi járadékban, növelt összeg öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, korbetöltés címén járó özvegyi nyugdíjban, rokkantság címén járó özvegyi nyugdíjban, bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes m vészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban, polgármester öregségi nyugdíjában vagy közszolgálati járadékában, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleseti táppénzben, az állami foglalkoztatási szerv által folyósított pénzbeli ellátásban, átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban, 106

3 a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásaiban, a nemzeti helytállásért elnevezés pótlékban részesül. A rehabilitációs járadék megállapítható id tartama A rehabilitációhoz szükséges id tartamra állapítható meg a rehabilitációs járadék, de ez legfeljebb 3 év lehet. Amennyiben az ellátás 3 évnél rövidebb id tartama eltelt, de a rehabilitáció még nem fejez dött be, a rehabilitáció sikeres megvalósulásának érdekében az id tartam legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható, de a teljes id tartam ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 évet. A rehabilitációs járadék összege Összege megegyezik a rokkantsági nyugdíj (III. rokkantsági csoport) összegének 120%-ával, magánnyugdíj-pénztári tagságtól függetlenül. A rehabilitációs járadék legkisebb összege pedig megegyezik a rokkantsági nyugdíj legkisebb összegének (III. rokkantsági csoport) 120%-ával. A járadék összegéb l nyugdíjjárulékot vonnak, ezért a folyósítás id tartama szolgálati id nek min sül. A járadék összege évente emelkedik a nyugdíjakhoz hasonlóan. Az ellátás melletti munkavégzés kapcsán a törvény ugyanúgy, mint a rokkantnyugdíj esetében ez esetben is szigorú feltételeket ír el : A rehabilitációs járadék összegét 50%-kal csökkenteni kell, ha keres tevékenység folytatása esetén a járadékban részesül személynek 3 egymást követ hónapra vonatkozó a személyi jövedelemadóval és járulékokkal csökkentett keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képez havi átlagkereset összegének 90%-át, illetve annak a megállapítást követ en a rendszeres nyugdíjemelés(ek) mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelez legkisebb munkabér (minimálbér) összegét. A fenti keresetkorlát hat havi átlagban való túllépésekor az ellátást megvonják. A minimálbér tehát a rehabilitációs járadék és a rokkantnyugdíj mellett is megkereshet, azt a fenti kereseti korlát nem befolyásolja. Hol és hogyan igényelhet a rehabilitációs járadék? A rehabilitációs járadék a lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál igényelhet a rehabilitációs járadék, illetve a rokkantsági nyugdíj igénylésére rendszeresített nyomtatványon. Az igény elbírálása Az igény elbírálásához a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére a rehabilitációs szakért i szerv a megkeresést l számított 60 napon belül komplex min sítést végez, és szakvéleményt ad az egészségkárosodás mértékér l, a szakmai munkaképességr l, a rehabilitálhatóságról, a rehabilitáció lehetséges irányáról, valamint a rehabilitációs szükségletekr l, továbbá a rehabilitációhoz szükséges id tartamról. A komplex min sítést az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakért i Intézet (a továbbiakban: ORSZI) végzi. 2 Régiónkban a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (a továbbiakban KMRMK) delegálja az ORSZI-ba a foglalkoztatási szakért ket, k a komplex bizottságok tagjai az orvosszakért k és a szociális szakért mellett. A komplex vizsgálat során mérlegelik és feltárják a munkaer -piaci esélyeket, valamint a szakmai munkaképességre és ennek mentén a rehabilitálhatóságra is javaslatot tesznek. 3 Ezt követ en a feltételek figyelembevételével, a rehabilitálhatóság és a szakvélemény tartalma mentén dönt a nyugdíjbiztosítási szerv. A határozatot tehát a rehabilitációs szakért i szerv komplex min sítését követ en kiadott szakvélemény alapján hozzák meg. A járadékot pedig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja, a rokkantnyugdíjra vonatkozó rendelkezések szerint. Ha az igényt elutasították, lehet ség van a rehabilitációs járadék megállapítása iránt ismét kérelmet benyújtani, de ezt csak az elutasító határozat, illetve a megszüntet végzés joger re emelkedését követ 12 hónapon belül lehet megtenni, és csak akkor, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján az igényl egészségi állapotában az elutasítást követ en tartós rosszabbodás következett be. A rehabilitációs járadékban részesül személy kötelezettségei A rehabilitációs járadékban részesül a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével történ együttm ködésre köteles, amelynek keretében a kirendeltséggel írásbeli rehabilitációs megállapodást köt, továbbá teljesíti a megállapodás mellékleteként meghatározott rehabilitációs tervben foglaltakat

4 A rehabilitációs megállapodás és a rehabilitációs terv tartalma A rehabilitációs megállapodás az ügyfél és a munkaügyi szervezet közös dokumentuma, melyben meghatározzák azoknak az egymásra épül tevékenységeknek a sorozatát, amelyek el segítik a komplex rehabilitáció megvalósulását a munkaer piacra való visszakerülés érdekében. Amennyiben ügyfelünk keres tevékenységet folytat, úgy a rehabilitációját ennek keretében kell megkísérelni. Ilyenkor a kirendeltség felveszi a kapcsolatot a munkaadóval, és ha az vállalja az együttm ködést, úgy háromoldalú megállapodás mentén valósítjuk meg a rehabilitációt. A megállapodás kötelez része a rehabilitációs terv, amely id rendben tételesen tartalmazza a részleteket, az együttm ködés keretében megvalósítandó lépéseket, intézkedéseket. A TÁMOP projekt bemutatása Az Európai Unió támogatásával a évi Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1. Komplex munkaer -piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért elnevezés intézkedés keretében megvalósuló TÁMOP Megváltozott munkaképesség emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése cím projekt (továbbiakban: program) célja az egészségkárosodással él, rehabilitációs járadékban részesül személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést, valamint a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképesség személyek foglalkoztatására. A program a megváltozott munkaképesség emberek foglalkozási rehabilitációját, foglalkoztathatóságának, munkavégz képességének javítását támogatja. A program lebonyolítói a regionális munkaügyi központok. Feladatuk (2010. február 28-ig történ bevonásokkal) országosan csaknem rehabilitációs járadékban részesül ügyfél bevonása. Ebb l a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 2199 f megváltozott munkaképesség személynek kíván segítséget nyújtani, amire 3,7 milliárd forint áll rendelkezésre. A program keretében tehát a rehabilitációs járadékban részesül, részleges munkaképesség-csökkenést elszenvedett, megváltozott munkaképesség személyek számára olyan foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása a cél, amelyek segítik a megváltozott munkaképesség embereknek a korábbi munkahelyükre való visszatérést, vagy az újbóli beilleszkedést. További cél a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképesség személyek foglalkoztatására. A program által nyújtható sokrét szolgáltatásaink, támogatásaink az alábbiak: munkaer -piaci szolgáltatások (álláskeresési tanácsadás, motivációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkatanácsadás, mentori szolgáltatás igénybevételének biztosítása stb.), foglalkoztatást el segít képzés, mobilitási támogatások, bérköltség-támogatás, foglalkoztatás b vítését szolgáló bértámogatás, önfoglalkoztatás támogatása, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, illetve a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségeinek megtérítése. A program alanya lehet minden természetes személy, aki a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozata alapján rehabilitációs járadékban részesül, és az azt megállapító határozatának, illetve az azt megalapozó ORSZI által kiadott komplex szakvéleményének bemutatásával együttm ködik a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltséggel, továbbá vállalja a programban való részvételt. A rehabilitációs járadékban részesül kkel való együttm ködésünk gyakorlati tapasztalatai A három államigazgatási szerv hatékony együttm ködését követ en az els ügyfelek a kirendeltségeinken 2008 májusában jelentkeztek. Ezt követ en a ban kialakított rendszerben a járadékban részesül k száma havonta szinte duplázódott márciusának végére már 539 f rehabilitációs járadékos ügyfél jelent meg a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségein. Ilyenkor az alábbiak szerint m ködünk együtt a gyakorlatban. A kirendeltségi rehabilitációs ügyintéz fogadja az ügyfelet, s a komplex szakvélemény alapulvételével megtörténik az adatfelvétel, emellett kollégánk a személyes beszélgetés során feltárja a járadékban részesül személy egészségi állapotával összefügg, elhelyezkedését gátló körülményeket, egy teljes kör igényfeltárást végez a rehabilitációt érint lényeges kérdésekr l. A konzultáció során együttm ködésben, az ügyfél véleményének figyelembevételével határozzuk meg a rehabilitáció konkrét irányát a szakvéleményben felsorolt lehetséges irányok közül, a szükségleteknek megfelel en a rehabilitációs szolgáltatások körét, illet leg elkészítjük a rehabilitációs megállapodás és a mellékletét képez rehabilitációs terv tervezetét. 108

5 A kirendeltségek is megkapják a regionális nyugdíjbiztosítási szervt l az értesítést a határozatokról és azok joger re emelkedésér l. Ez utóbbi kirendeltségre való megérkezését l számítva 30 nap áll rendelkezésünkre, hogy a rehabilitációs járadékban részesül személy számára a rehabilitációs megállapodásról és a rehabilitációs tervr l javaslatot tegyünk, majd azt követ en 30 napon belül kell a tervet és a megállapodást elkészíteni, és az érintett feleknek aláírni. A keres tevékenységet folytató rehabilitációs járadékban részesül személy rehabilitációját els sorban a munkahelyén kell megkísérelni. Ennek érdekében a kirendeltség a járadékban részesül személy kirendeltségen történ megjelenését követ en a terv elkészítése érdekében megkeresi a foglalkoztatót, aki a megkeresést követ 10 munkanapon belül köteles konzultációt folytatni a rehabilitációs intézkedések lehet ségeir l. Amennyiben a rehabilitáció a meglév munkahelyen megvalósítható, úgy a jelenlegi foglalkoztató is részese lesz a rehabilitációs megállapodásnak. A munkaadónak nem kötelez együttm ködnie e kérdésben a munkaügyi központtal. Ha a kirendeltség indokoltnak tartja, a rehabilitációs megállapodás és a terv kidolgozásába mentort és további szakért k ket (m szaki tanácsadó, rehabilitációs tanácsadó, foglalkozás-egészségügyi, pszichológiai, szociális szakért stb.) vonhat be. A véglegesített rehabilitációs megállapodás és a mellékletét képez rehabilitációs terv az aláíráskor válik hatályossá. A nem együttm köd ügyfeleket a munkaügyi központnak jelezni kell a határozatot hozó nyugdíjbiztosítási szerv felé, ahol az ellátást megvonják. Ha úgy ítéljük meg, hogy a rehabilitáció sikeressége érdekében a TÁMOP program keretében alkalmazható támogatások és szolgáltatások jelentenek segítséget az ügyfél számára, minden esetben felajánljuk a programban való részvétel lehet ségét, ismertetjük a részvétel feltételeit és a program menetét. Ha ezt az ügyfél vállalja, akkor a kirendeltséggel közösen TÁMOP rehabilitációs tervet is készítünk, valamint megállapodást kötünk. Ebben a programból finanszírozható elemek szerepelnek tételesen, id rendben. A programnak tartalmaznia kell legalább egy szolgáltatási és egy támogatási elemet. E megállapodás aláírásával a rehabilitációs járadékban részesül személy a program résztvev jévé válik. Gyakorlati tapasztalataink számokban Foglalkoztatási szakért ink március 31-ig összesen 2927 f esetében vettek részt a komplex bizottsági munkában, akik közül 2054 f esetében tett az ORSZI rehabilitációs járadékra való javaslatot a nyugdíjbiztosítási szerv felé. A vizsgáltak 32%-a 8 osztályos általános iskolai végzettséggel rendelkezik, szintén 32%-a szakmunkásvégzettség, illetve 26% a szakközépiskolai vagy gimnáziumi végzettség. A belgyógyászati betegségek (26%) mellett az idegrendszeri, pszichiátriai betegségekkel küzd k (26%) aránya a legnagyobb. További jellemz betegségek még a mozgásszervi (23%), a keringési (12%) és a daganatos (8%) betegségek. Szintén március 31-ig a KMRMK kirendeltségeire 539 rehabilitációs járadékos ügyfél érkezett együttm ködési szándékkal, akik közül 347 f vel a rehabilitációs megállapodást is megkötöttük, 243 f t pedig már a TÁMOP programba is bevontunk. Közülük epilepsziával és egyéb társult betegséggel összesen 19 rehabilitációs járadékos ügyfelünk él. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ foglalkozási rehabilitációval összefügg tevékenysége Az 1991 óta m köd munkaügyi szervezet f feladatai a munkanélküliség megel zését, a foglalkoztatás el segítését szolgáló munkaer -piaci eszközök és szolgáltatások m ködtetése, az álláskeres k ellátása, munkaközvetítés, külföldiek munkavállalásának engedélyezése. Ezeket a feladatokat és tevékenységeket humánszolgáltatásként, a munkanélküliség lélektani és társadalmi összefüggéseinek figyelembevételével végzi helyi szervezeti egységein keresztül együttm ködve a társadalom minden érintettjével. A regionalitás jegyében január 1-jén a szervezet jelent sen átalakult, Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ néven egy szervezetté olvadt a korábbi Pest Megyei Munkaügyi Központ és a F városi Munkaügyi Központ. Az átalakulás után feladatainak ellátása során egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a munkaer -piaci helyzet aktuális kérdéseire választ adó innovatív megoldások. A KMRMK a régiónkban 22 kirendeltségén keresztül biztosítja a munkavállalói és a munkaadói oldal közötti kapcsolat koordinációját, a társadalom aktív tagjainak hozzásegítését a munka világába való belépéshez, illetve visszatéréshez. Kirendeltségeink uniós elvárásoknak megfelel modernizációja jelenleg is zajlik. A már korszer sített kirendeltségeken bevezettük az úgynevezett Új Szolgáltatási Modellt, ami az önálló, hatékonyabb, tudatos és aktív álláskeresést hivatott el segíteni. Az átalakított kirendeltségeinken munkavállaló ügyfeleink közvetve vagy közvetlenül új irodai környezetben kaphatnak elhelyezkedésükkel kapcsolatos információkat, böngészhetnek a nyomtatott és 109

6 elektronikus formában megjelenített állásajánlatok közül, közvetlenül jelentkezhetnek azokra, önkiszolgálásuk révén tájékozottabbak lehetnek. Emellett otthonról, interneten keresztül is kapcsolatba léphetnek rendszerünkkel, keresgélhetnek a betöltetlen álláslehet ségek között. Fontos, hogy mindezt akár a kirendeltségi ügyintéz igénybevétele nélkül is megtehetik, csökkentve ezzel a kirendeltségeken a várakozási id t. Akik ezen öninformációs eszközöket nem szívesen veszik igénybe, azoknak természetesen kollégáink személyesen is segítenek. Mivel az aktív keresés nem mehet végbe megfelel számú állásajánlat nélkül, kirendeltségeinken a munkáltatókkal is intenzívebb kapcsolattartásra törekszünk. Kiváló lehet ség számukra az, hogy a munkaügyi központokba bejelentett állásajánlataik az internetes álláskínálatunkban is megjeleníthet k, ezzel is biztosítva a lehet legszélesebb hozzáférést az álláskeres k számára. A munkaer igény bejelentésekor a munkaadó választhat, hogy az üresedést az internetes oldalunkon teszi közzé, vagy egyidej leg közvetítési szolgáltatást is kér. Közvetítési tevékenységünk is természetesen ingyenes. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat internetes önéletrajz-adatbankjában a munkaadók részére is biztosítunk keresési lehet séget, a bejelentett állásaik tehát megjelenhetnek az álláskínálatban, továbbá a negyedéves munkaer -piaci jelentést is elérhet vé tesszük a számukra. A munkaadók számára az álláskeres k önéletrajzai közötti keresés további lehet séget jelenthet, hiszen a mai munkaer -piaci viszonyok között nem csak az új állásajánlatokhoz nehéz hozzájutni, hanem a munkaadóknak ugyanolyan nehéz a megfelel munkaer t megtalálnia. Ezeken túlmen en pályaválasztási kiállításokkal, állásbörzék és egyéb fórumok megszervezésével is segítjük a közvetlen kapcsolattartást a munkát keres k és a munkaadók között. Az érdekl d k az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján mindezekr l, illetve képzési lehet ségekr l, munkaer -piaci szolgáltatásokról, támogatásokról, elhelyezkedést el segít programokról további naprakész információt találnak. A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs tevékenységgel immár tíz éve foglalkoznak. 5 Ez id alatt egyre mélyebb ismereteket szereztünk a megváltozott munkaképesség, az egészségkárosodással vagy fogyatékossággal él személyekkel, illetve speciális szükségleteikkel kapcsolatban. Emellett egyre szélesebb lett az a kapcsolati háló is, amely a célcsoport professzionális segítését, támogatását végz partnereinket öleli fel. Civil szervezetekkel, érdekvédelmi szövetségekkel, szociális intézményekkel, önkormányzati partnerekkel, munkáltatókkal közösen dolgozunk annak érdekében, hogy ügyfeleink rehabilitációja minél teljesebben megvalósuljon. Sokrét tevékenysége mellett a foglalkozási rehabilitációt a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ is kiemelten kezeli. A fogyatékkal él k, a megváltozott munkaképesség ek, az egészségkárosodott személyek foglalkoztatásának támogatása, a költségvetési rehabilitációs bértámogatás, valamint a munkahelyteremt és beruházási pályázatok folyamatos kezelése mellett a rehabilitációs járadék kapcsán is együttm ködik az ügyfelekkel, érintettekkel. Ezt a szakterületet szervezetünkben a Rehabilitációs osztály felügyeli, a rehabilitációs járadékban részesül k programját pedig a TÁMOP Projektszervezet koordinálja. Célunk a megváltozott munkaképesség ek ellátórendszerének közelmúltbeli változásával összefüggésben az új struktúra sikeres bevezetése, hosszú távú megalapozása és hatékony m ködésének megszervezése, végrehajtása. E rehabilitációs tevékenységek ellátásával a munkaer piacot jellemz mai versenyben a megváltozott munkaképesség munkavállalók el nytelenebb helyzetén kívánunk javítani, foglalkoztatásukban részt vállalni, segíteni ket végzettségüknek, munkatapasztalatuknak, képességüknek és egészségügyi állapotuknak legmegfelel bb munkalehet ség megtalálásában, illet leg a munkába állásban. Mindebben nem csak a rehabilitációs járadékban részesül ügyfeleinknek, hanem minden hozzánk forduló egészségkárosodással él álláskeres ügyfelünknek kívánunk segíteni az igénybe vehet szolgáltatásainkkal, 6 az általunk nyújtható támogatásokkal. 7 A KMRMK a foglalkozási rehabilitációs tevékenységet, a megváltozott munkaképesség munkavállalókkal, illet leg a foglalkoztatásukban érintett munkaadókkal való kapcsolattartást legfontosabb feladatai, tevékenységei között tartja számon. Ez a feladatkör a kirendeltségi rehabilitációs ügyintéz k képzésével mind a 22 régiós kirendeltségünkön fokozatosan el térbe került az egyéb munkaer -piaci szolgáltatásaink biztosítása mellett. Az elmúlt években pedig egyre szélesebb lett az a kapcsolati háló is, amely a célcsoport professzionális segítését, támogatását végz partnereinket öleli fel. A civil szervezetekkel, érdekvédelmi szövetségekkel, szociális intézményekkel, önkormányzati partnerekkel, munkáltatókkal közösen dolgozunk annak érdekében, hogy az egészségkárosodással él k rehabilitációja minél teljesebben és hatékonyabban megvalósuljon. A és a évben több szakmai konferenciát is szerveztünk Együtt a rehabilitációért! címmel a 110

7 tevékenységeink és a fenti információk minél szélesebb körben való továbbítása érdekében. Az err l készült összefoglaló írások és az elhangzott el adások, illetve a segít szervezeteket tartalmazó kiadványunk megtekinthet k és letölthet k a honlapról is az Együtt a rehabilitációért! menüpontból. További felmerül kérdéseikkel kérem, forduljanak bizalommal kirendeltségeink rehabilitációs ügyintéz kollégáihoz, illetve a Rehabilitációs osztály szakreferens munkatársaihoz, és természetesen készséggel állunk az érdekl d k rendelkezésére annak érdekében, hogy álláskeres ügyfeleink minél nagyobb számban visszakerülhessenek a munka világába. 111

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kiadványa, amely a Munkaer -piaci Alap Rehabilitációs alaprészének támogatásával készült.

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kiadványa, amely a Munkaer -piaci Alap Rehabilitációs alaprészének támogatásával készült. Írta és összeállította: Csete László Fehér Ildikó Siháné Tóth Mária Szerkesztette: Csitáriné Csorba Valéria Fazekas István Lektorálta: Mátrainé Bartus Éva Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Részletesebben

Együtt a tevékeny életért

Együtt a tevékeny életért Együtt a tevékeny életért Tájékoztató foglalkoztatók részére a komplex rehabilitáció rendszeréről valamint a TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7.

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. 1 TARTALOM: I. Előzmény 1997-(röviden) 1. MAGÁNNYUGDÍJ RENDSZER II. NYUGDÍJREFORM FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON 2009-2013 1. KORHATÁREMELÉS 2. MAGÁNNYUGDÍJ

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ellenjegyezte

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2092/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2092/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2092/2016. számú ügyben Előadó: dr. Németh Andrea A vizsgálat megindítása Az alapvető jogok biztosának feladat- és hatáskörét, valamint az ennek ellátásához

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata Pilis Város Önkormányzata 2014. június Türr István Képző

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/1 állami erdészeti társaságok számára

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/1 állami erdészeti társaságok számára A Nemzetgazdasági Minisztérium P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/1 állami erdészeti társaságok számára m e g h í v á s o s p á l y á z a t o t h i

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. A panaszok és fellebbezések kezelése

TÜV Rheinland InterCert Kft. A panaszok és fellebbezések kezelése 1. A szabályozás célja Jelen eljárásutasítás célja a TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI) szakmai tevékenységével kapcsolatban érkezett panaszok, fellebbezések kezelésének szabályozása, beleértve annak dokumentálását

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók

HÁZIREND. Általános tudnivalók HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Nyárfácska Napköziotthonos óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

Elıterjesztés. A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére.

Elıterjesztés. A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére. A hátrányos helyzető települések legnagyobb problémája a munkanélküliek és a szociális ellátást igénylık

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből Gyakori kérdések és válaszok az internetes vásárlás témaköréből Budapest, 2016. május 13. BEVEZETÉS Ma már számtalan különböző webáruház kínál termékeket eladásra a fogyasztóknak, ezzel kényelmes lehetőséget

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2012. Elıkészítı: Szabó Lajos / Egyed Irma ELİTERJESZTÉS a Képviselı testület 2012. március 29-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI ESZKÖZKEZELİ MŐKÖDÉSÉRİL A Nemzeti Eszközkezelı (továbbiakban: NET) és a Bank együttmőködési megállapodást kötöttek a hitelszerzıdésbıl eredı kötelezettségeiknek eleget tenni nem

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei 5. számú függelék Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) és a szerzıdı fél között

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében 1 Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében Somogy megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete régiós és országos viszonylatban is kedvezıtlen, az utóbbi években

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elősegítő

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! 18. TFT Tárgy: Tájékoztató az ıszi közmunkaprogram pályázati lehetıségeirıl Készítette: Horváth Richárd, HVI vezetı Melléklet: 1 db pályázati felhívás Ügyiratszám: 1-11/2008. Ülés idıpontja: 2008. augusztus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS Régiós igényekre válaszoló OKJ-s szakképzéseken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására Alkalmazottak,

Részletesebben