Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia"

Átírás

1 Mondok Anita A felsőoktatási szakképzés követelményeinek elemzése a turisztikai munkaadók elvárásainak való megfeleltetéssel Analysis of ISCED 5 level education s requirements according to tourism professionals expectations Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus A turizmus és vendéglátás ágazat jelentős szerepet tölt be a nemzetgazdaságban magas munkaerő-intenzitása, külföldi valutabevétel-generáló képessége, s multiplikatív hatása révén, amellyel az egyes desztinációkban a helyi gazdaság teljesítményére is pozitív hatást fejt ki. A turisztikai munkaerőpiac széles körben alkalmaz munkaerőt a képzetlentől a magas képzettségi szinttel rendelkezőkig. A turisztikai felsőoktatás rendszere hazánkban nemzeti szinten szabályozott, s az akkreditáció okán a turisztikai felsőfokú oktatásban végzettek elismert szakmai végzettséggel kerülnek a munkaerőpiacra. Jelen cikk egy kérdőíves kutatás bizonyos eredményeit kívánja bemutatni, amelyet a Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés képzési sajátosságainak érintettjeinek - végzős hallgatók illetve turisztikai szakemberek, akik a végzősök leendő munkáltatói valamint a képzésoktatói - véleményét vizsgálta. A kutatás fő célja volt feltárni az érintettek személyes és szervezeti elvárásait a turizmus-vendéglátás területén folyó ISCED 5 szintű képzés során fejlesztendő kompetenciákra vonatkozóan. A cikkben a munkaadók aspektusának ismertetésére kerül sor. A kutatás külön figyelmet fordított annak vizsgálatára, hogy a Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés kettős jellege, amely a munkaerő-piacra és a Turizmus-vendéglátás alapképzésbe való belépésre történő egyidejű felkészítésből ered, nyújt-e kellő keretet a turisztikai munkáltatók által elvárt készségek és képességek fejlesztésére. A kapott eredmények minden érintetti kör számára hasznosak lehetnek, illetve segíthetnek a képzési program felelőseinek illetve az intézményi döntéshozóknak a szak fejlesztésében. Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia 1. A felsőfokú szakképzési programok gyökerei Az olajválságot követő időkben számos államban felgyorsult az érettségit adó középiskolák expanziója, így nőtt azon érettségizettek száma, akik megszerezték a formális jogosultságot a felsőoktatásba való belépésre. Társadalmi jellemző, hogy az érettségizettek egy része nem felel meg a tudományos igényű felsőoktatás követelményeinek ez ebben az esetben is fennállt, illetve emellett a munkaerőpiac nem tudta fogadni a főiskolai, egyetemi végzettségűek tömegeit. A munka világában gyakorlatias, naprakész, azonnal alkalmazható, de magas szintű kvalifikációkra mutatkozott tehát kereslet, így a társadalmi és a gazdasági igények kielégítését szolgálták a rövid képzési idejű, felsőfokú szakképzési programok, amelyeket számos országban, mint az Egyesült Államokban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Japánban, Hollandiában, Németországban vezettek be (Fehérvári Kocsis, 2009:9). 2. A felsőoktatási szakképzés jellemzői A felsőfokú szakképzésnek nevezett rövid ciklusú oktatási forma felsőoktatás rendszerébe történő illesztésének egyik mozgatórugója a továbbtanulás lehetőségének közvetlen biztosítása a teljesített kreditek garantált beszámítása által. Mivel a képzési forma iránt elsősorban a szolgáltatások területén, mint például a turizmus, mutatkozott igény, ezért a kétéves képzésnek a kötelező féléves szakmai gyakorlat része lett, amelyet a Magyar Kereskedelmi és 287

2 Iparkamara által regisztrált vállalatoknál kell elvégezni. Az intézkedés célja a képzés és a gazdaság szükségleteinek összehangolása volt. A korábbi felsőfokú szakképzés rendszere átalakításának oktatáspolitikai célja éppen a képzés ISCED 5-szintre emelése valamint a Turizmus-vendéglátás alapképzésbe történő továbblépés kereteinek hatékonyabb megvalósítása volt. Ez az elvárás azonban nem könnyen egyeztethető össze a turisztikai munkaadók szakmai gyakorlati ismeretekkel rendelkező, nem vezetői szintű turisztikai pozíciók betöltésére alkalmas szakemberek iránti igényével. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény alapján a felsőfokú szakképzéseket felsőoktatási szakképzések váltották fel ban már csak erre az új típusú képzési formára lehetett jelentkezni a felsőfokú szakképzések helyett. A törvény 15. (2) alapján: Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, melyet oklevél tanúsít. A felsőoktatási szakképzésre tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A felsőoktatási szakképzésben legalább százhúsz kreditet kell, és legfeljebb százötven kreditet lehet megszerezni. A képzési és kimeneti követelmény tartalmazza a felsőoktatási szakképzésben szerzett krediteknek az azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe való beszámítását. A beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb százhúsz lehet. A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet életbe lépésével a rövid ciklusú képzés a felsőoktatási rendszerbe került, elfogadásra került a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet (230/2012. (VIII. 28.)) is. Ezzel együtt hatályba lépett a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat is. A felsőoktatási szakképzés legfőbb jellemzői tehát: Felsőoktatás rendszerébe illesztik a rövid ciklusú, gyakorlatorientált, de elméleti tudást is adó képzést, a fejlett országok gyakorlatában már működik. Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, melyet oklevél tanúsít, ellenben a megszerzett oklevél önálló, felsőfokú végzettségi szintet nem ad. Viszonylag rövid idő alatt gyakorlati tudással is felvértezett asszisztensek képezhetők oklevéllel, záróvizsgával fejezve be tanulmányaikat. A kétéves képzések kikerülnek az Országos Képzési Jegyzékből (OKJ). A felsőoktatási szakképzések képzési programját az intézmények dolgozzák ki. Felsőoktatási szakképzés is moduláris felépítésű, illetve a különböző területeken 12 kreditnyi közös ismeretanyagot kell elsajátítani. Képzés megvalósítható nappali-, levelező- és távoktatás tagozat keretében. Képzési idő 4 oktatási félév, melyből egy félév összefüggő szakmai gyakorlat. Felsőoktatási intézmény akkor indíthatja, ha van a besorolási szakon alap- vagy osztatlan képzése. Az alapképzésből való visszalépés lehetősége a BA szakok minőségét, az oktatás eredményességét javíthatja és az egyén személyes boldogulásához is vezethet. Mivel a felsőoktatás része ez a forma, itt is állami ösztöndíjas és önköltséges helyek állnak rendelkezésre tól már csak erre az új típusú képzési formára lehet jelentkezni. Egy EMMI 1 rendelet alapján öt területre sorolták a képzéseket: munkaerő-piaci ismeretek, idegen nyelvi alapszintű ismeretek, szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek, kommunikációs ismeretek csoportba tartoznak a szakok. A felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony keretében folytatott ISCED 5B 2 szintű szakképzés az felsőfokú szakképzettséget ad, újabb végzettségi szintet azonban nem. Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettséget tanúsító oklevelet lehet szerezni. Korábban felsőfokú szakképzés elnevezéssel, Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 ISCED 5B: Az oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszere (International Standard Classification of Education, ISCED) keretében definiált képzési szint, amely gyakorlatorientált, szakmaspecifikus programokat ölel fel, az ezen a képzésekben résztvevőket speciális ismereteket, készségeket igénylő szakmákra készítenek fel. A képzés időtartama 2 vagy 3 év. 288

3 szeptemberétől pedig felsőoktatási szakképzés néven található meg a felsőoktatás képzési portfoliójában. Ezen képzést a korábbi gyakorlattal ellentétben - csak főiskolák és egyetemek indíthatnak. A felsőoktatási szakképzés besorolási alapszakján való továbbtanulás esetén a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kreditek 75 százalékát el kell ismerni (egy 120 kredites felsőoktatási szakképzés esetében ez 90 kreditet jelent). E kreditérték nagyságát kívánja csökkenteni az új képzési és kimeneti követelményrendszer, amely még munkaanyagként szakmai egyeztetés alatt áll. Felsőoktatási szakképzésben eredményes felvételi eljárást követően vagy a besorolási szakon folytatott, be nem fejezett tanulmányok beszámításával kezdhetők meg, illetve folytathatók tanulmányok. A vizsgált tématerületen Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés érhető el turizmus illetve vendéglátás szakiránnyal, a szakképzettség megnevezése felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus vagy vendéglátás szakirányon. A gazdaságtudományok képzési területen belül, üzleti képzés keretében oktatják, s bemenő szakja a Turizmusvendéglátás alapszaknak. A képzési idő 4 félév, a felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 120. Tekintettel a képzés gyakorlatorientált koncepciójára, az elméleti és gyakorlati képzés aránya 55:45%. A képzés során a hallgatóknak összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venniük, ennek időtartama a teljes idejű képzésben 1 félév, (legalább 560 óra), részidős képzésben hat hét (ebből összefüggő három hét, legalább 240 óra). A besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma minimum 30, maximum 60 (kezdetben 90). A szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Felsőoktatási szakképzés esetében - az alap- vagy mesterképzéshez hasonlóan olyan készségek és képességek kerültek megfogalmazásra, amelyek valamennyi felsőoktatási szakképzés közös modulját jellemzik. Ezek öt területre terjednek ki: munkaerő-piaci ismeretek, idegen nyelvi ismeretek, szakmai információ feldolgozási alapismeretek, kommunikációs ismeretek és pénzügyi ismeretek. Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja 12 kreditet, a képzési terület szerinti közös modul 21 kreditet (amelyből a képzési ág szerinti közös modul 6 kreditet), a szakképzési modul 87 kreditet (amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat 30 kreditet), illetve a szakirány szerinti modul 57 kreditet ér. A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és non-profit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására. A turizmus szakirányon továbbá megismerkednek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak önállóan vagy vezetők melletti asszisztensi, referensi feladatok ellátására, a vendéglátás szakirányon továbbá speciális ismereteket szerezzenek a különböző helyekre települt, eltérő szintű, felszereltségű, üzemméretű és eltérő céllal üzemelő vendéglátóhelyek (étterem, cukrászda, kisvendéglő, csárda, intézményi étkeztetés egységei stb.) működtetésében. A képzés során elsajátítandó kompetenciák a megismert és megtanult szakmai ismeretken alapulnak. A tudás, jártasság elvárás egyben feltételezi az ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának képességét is, erre utal a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen 3 bevezetés is. Az általános turisztikai képzés célja a diszciplína általános ismeretinek, illetve a munkahelyi sajátosságainak megismertetése, fókuszálva a szállás- és vendéglátó vállalkozásokra. A turizmus szakirányon az általános turisztikai ismeretek mélyítésével a végzettek nagyobb rálátással rendelkeznek a turizmusföldrajz, a kultúra, a térségmenedzsment, az utazásszervezés, valamint egy szabadon választott turizmusfajta (egészségturizmus, falusi turizmus) területekre. A vendéglátó szakirány célja a vendéglátó áruforgalom egyes szakaszai ismeretanyagának megismertetése (beszerzés, raktározás, termelés, értékesítés) valamint vendéglátó vállalkozások menedzselése alapjainak bemutatása. A személyes, társas és módszerkompetenciák a munkahelyi szituációk alapvetően kezeléséhez szükségesek körét tartalmazza, mint probléma-felismerés, kommunikációs képesség vagy csapatban való munkavégzés képessége. 3 Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 289

4 3. Primer kutatás - anyag és módszer A turizmusoktatás érintettjeinek szakmai körét a turizmus területén működő profitorientált és nonprofit vállalkozások adják. Kutatásomban e körbe a szálláshely-szolgáltatók, a vendéglátók, az utazásközvetítés vállalatai, a turisztikai attrakciók üzemeltetői valamint az állami irányítású turisztikai szervezetek illetve TDM szervezetek tartoznak. A turisztikai szolgáltatások nyújtása (kínálati oldal) valamint a turizmus fejlesztése (adottságok és turisztikai kínálat fejlesztése illetve promotálása) a turizmus piacának azonos, keresleti oldalán állnak, így a kutatásban azonos súllyal kerül a válaszadók véleménye figyelembe vételre. A turisztikai munkáltatók nézőpontjának megismerésére összeállított kérdőívet személyes, telefonos és es kapcsolatfelvételt követően juttattam el 185, Magyarországon működő turisztikai egység, vállalkozás és szervezet felső- vagy középvezetői számára. A kérdőív hossza illetve a kérdéscsoportok komplexitása szükségessé tette a kitöltők számára a kapcsolatfelvételkori részletes tájékoztatás nyújtását, valamint a kitöltés közbeni segítségnyújtás biztosítását. A lekérdezésre és között került sor, s a kontaktszemélyek által vállalt kitöltés ellenére mindössze 23 kérdőívet sikerült személyesen kitöltetnem, illetve 30 darabot ben megküldve kaptam kézhez a kontaktszemély elfoglaltságára való hivatkozással. Az ben megküldött kérdőívek közül 2 hiányos volt, így ezek kizárásra kerültek a kutatásból. A válaszok kódolása és rögzítése illetve a statisztikai módszerekkel történő elemzése Microsoft Excel szoftver segítségével történt. A Likert-skálás kérdések hatfokozatú (1-6) értékskálán kerültek megválaszolásra. Az 51 válaszadó a turizmus több területét öleli fel, magában foglalva a profitorientált szolgáltató szektor mellett a nonprofit TDM-ek és állami turizmusfejlesztési szervezetek képviselőit is. Egy szolgáltatónak több profilja is lehet, nagyon gyakori a szállodai szálláshely-szolgáltatás mellett vendéglátás és rendezvényszervezési szolgáltatások nyújtása is. A kutatásban részt vett munkaadók vállalatainak, szervezeteinek működési profil-megoszlása változatos (51 szervezet által megjelölt összesen 97 profil) (1. ábra). Az egyéb profilok között egy falusi szállásadás, egy látogatóközpont és négy wellness- és fürdőszolgáltatás szerepelt. A turizmus piacának jelentős részét képviselő szállásadás és vendéglátás a minta esetében is jelentős részt képvisel, összesen 32 kutatásba bevont vállalkozás foglalkozik valamely vagy mindkét tevékenységi körrel szállodai szolgáltatás vendéglátás utazásszervezés és közvetítés rendezvényszervezés turisztikai menedzsment területfejlesztés egyéb 1. ábra: A turisztikai munkáltatók stakeholder-csoport kutatási mintában való részvétele tevékenységi kör szerint (darab) Forrás: primer kutatás eredményei alapján saját szerkesztés 290

5 A kutatási téma szempontjából nagy jelentősége van a munkahelyi gyakornokokkal kapcsolatos tapasztalatoknak. A gyakornokokkal való aktív foglalkozás lehetőséget nyújt a gyakorlóhelynek a szak illetve a szakon elsajátítandó kompetenciák körének megismerésére. A képző intézmények gyakran küldenek részletes tájékoztatót a munkáltató számára a szak tartalmáról valamint a gyakorlat elvárt tevékenységi köreiről ezzel segítséget nyújtva a vállalkozás vagy szervezet számára a gyakornok tevékeny gyakorlati idejének koordinálásához. A felsőoktatási szakképzést bár csak a hallgatókkal foglalkozó vállalatokat képviselő válaszadók 80%-a ismeri, de annak KKK-ival többnyire tisztában vannak (1. táblázat). 1. táblázat: A munkaadókat képviselő kérdőív-kitöltők szak és KKK-ismeretének megoszlása a gyakornokok fogadása alapján (válaszadó; megoszlás a teljes mintában) Az adott képzési szintről gyakornok fogadása szak ismerete Felsőoktatási szakképzés KKK ismerete igen nem igen nem gyakornokot fogad 24; 80% 6; 20% 21; 70% 9; 30% gyakornokot nem fogad 7; 33% 14; 67% 3; 14% 18; 86% Forrás: primer kutatás eredményei alapján saját szerkesztés A kutatásba bevont vállalkozások közül négy nem fogad rendszeresen gyakornokot különböző okok miatt. 4. A kutatás fontosabb eredményei 1. A Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzéssel elérhető kompetenciák fontosságának megítélése A nyelvoktatásra fordítható időkeret csökken(t)ése ellentétben áll a munkaadók alapvető elvárásával, hiszen a többi szemponthoz viszonyítva alacsonyabb szórás mellett az idegen nyelvi kommunikáció képességét tartják a legfontosabbnak, amely kompetenciát a vendégorientált szolgáltatói attitűd követ (2. táblázat). 2. táblázat: Az öt legfontosabbnak ítélt felsőoktatási szakképzéssel elérhető kompetencia a munkaadók megítélése szerint # Kompetenciák Átlag Szórás 1. Képesek egy idegen nyelven, középfokon, írásban és szóban kommunikálni, szakterületükhöz tartozó munkafeladatok végrehajtása során. 2. Alkalmasak a vendéggel való kapcsolattartásra, munkájukat etikus, szolgáltatói attitűd jellemzi. 3. Ismerik a turizmus és vendéglátás fogalmait, működési rendszerét és társadalmi-gazdasági hatásait. 4. Ismerik a szállásadó vállalkozások típusait és működési folyamatait, alkalmasak recepciós, szállodai portás, housekeeping és szobafoglalási feladatok ellátására és a szálláshelyi vendéglátó egységekben jelentkező feladatok elvégzésére. 5. Ismerik és képesek a munkaterületükön használt szakmai szoftverek alkalmazására. 5,59 0,606 5,49 0,758 5,25 0,717 5,00 0,894 4,75 0,

6 Forrás: primer kutatás eredményei alapján saját szerkesztés Noha ez a kompetencia a szak KKK-jában is megjelenik, jellemzően csak a szakmai gyakorlatok során nyílik mód a hallgatók eme készségeinek, képességeinek fejlesztésére, vagyis hogy valóban alkalmasak legyenek a vendéggel való kapcsolattartásra, s munkájukat etikus, szolgáltatói attitűd jellemezze. A kérdőíves megkérdezés eredményei alapján harmadik helyre sorolódott a tématerület általános fogalmainak és rendszerének ismerete, míg negyedik helyen a turisztikai szolgáltatások egyik fontos eleme, a szállásadás, s annak működési folyamatainak ismerete áll. Az ötödik legfontosabbnak kompetencia átlagértéke már 5 (közepesen fontos) alatti, ez a végzettek szakmai szoftverismeretének és szoftverhasználatának képességére vonatkozik. Az első és ötödik helyen megjelenő kompetencia az eszközjellegű kompetenciák, a második az interperszonális kompetenciák, míg a harmadik és negyedik helyen álló kompetencia a rendszerező kompetenciák csoportjába tartozik. Fontos kiemelni, hogy a turisztikai szakmai ismeretek meglétét a munkaadók kevésbé tartják fontosnak, mint a jó kommunikációs képességet idegen nyelven és a vendégorientált magatartást, hiszen a szakmai ismeretek a gyakorlatban is könnyen elsajátíthatók, míg a másik két kompetencia már jobban köthető személyes készségekhez, képességekhez. A turizmus szakirányon tanuló hallgatóktól elsősorban a turizmusföldrajzi ismereteket és azok alkalmazását (noha a nemzetközi turizmusföldrajzi ismeretek a vizsgált intézmény kurzuskínálatában nem jelenik meg), ezt követően a vendéglátás jellemzőinek ismeretét és felhasználását az értékesítésben (a turizmus szakirány ellenére), harmadsorban pedig az utazásszervezési feladatokra való alkalmasságot várják el a munkaadók a kompetenciák megítélésének átlagai alapján. Legkevésbé tartják fontosnak a végzettek turisztikai desztinációs feladatok ellátására való alkalmasságát, ez feltehetően annak köszönhető, hogy a TDM-ek szívesebben foglalkoztatnak alapképzésben vagy mesterképzésben diplomát szerzett munkavállalót a feladatok mélysége és komplexitása által. A vendéglátás szakirányon tanulók esetében legfontosabbnak a vendéglátás higiénés szabályainak alkalmazását, az ételkészítés és értékesítés részfolyamatainak ismeretét és azok ellátását valamint a vendéglátás-szervezés fő- és mellékfolyamatainak gyakorlati alkalmazását tekintették, amely szakmai ismeretek 3 különböző, de a szakterületen belül jelentős ismeretegységhez kötődnek (higiéné, ételkészítés és értékesítés illetve vendéglátás-szervezés). Legkevésbé fontosnak az általános és speciális táplálkozási igények ismerete kompetenciát jelölték, ennek oka a sajátos szakmai ismeret lehet, amely egy diétás étrend kialakításához szükséges. 2. A fejlesztett kompetenciák megítélése A munkaadók stakeholder-csoport képviselői a jelenlegi kompetenciafejlesztés hatékonyságát értékelve kifejezhették, hogy szükségesnek tartanak-e illetve milyen mértékű változtatást az adott kompetencia szintjében valamint annak fejlesztése a képző intézményben vagy a gyakorlóhelyen valósítható-e meg hatékonyabban. A munkaadók szempontjából legnagyobb mértékben fejlesztendőnek ítélt kompetencia a szakmán túlmutató, átfogó gondolkodás képessége, amely egy eszköz jellegű kompetencia, korábban megszerzett ismeretek szintetizáló, rendszerező használatára irányul. Ez a kompetencia összefüggésben áll a problémamegoldó képességgel (2.), a logikus gondolkodás képességével (7.) valamint a problémafelismerő képességgel (9. leginkább fejlesztendő kompetencia). Ezen készségek, képességek együttesen a válaszadók szerint a gyakorlóhelyeken fejleszthetők sikerrel. A turizmus ágazatban elengedhetetlenül szükséges vendégorientáción is szükséges javítani, amely szintén a gyakorlóhelyen lehetséges. A logikus gondolkodás képességét illetve a szóbeli kommunikációt azonos arányban jelölték a válaszadók a fejleszthetőség helyszínének megítélésékor, tehát az oktatási intézmények jól megválasztott módszertannal (például esettanulmányok, projektmunka, prezentáció, beszámoló) hatékonyan tudnak fejlesztő környezetet biztosítani, míg a gyakorlóhelyek konkrét vendégszituációkban biztosítanak lehetőséget a kompetenciák fejlesztésére. Az idegen nyelv ismerete esetén a feladat a képző helyre hárul, a nyelvtani és lexikai alapok biztosítása a képző hely feladata vélik a munkaadók. 3. A jelenlegi képzési keret fejlesztésére irányuló javaslatok 292

7 A munkaadók a szakkal kapcsolatban legfontosabb három, megváltoztatandó tényezőnek a nyelvi képzés hatékonyságát, a gyakorlati képzés arányát valamint a képzési szintek összehangolását tartják. A munkaadók számára az ügyfélkiszolgálásban proaktívan részt venni képes, idegen nyelvet beszélő, a szakmai ismereteket gyakorlatban ismerő munkaerő az ideális, s a felsőoktatási szakképzés végzettjeivel szemben is ilyen elvárásokat támasztanak. A szakpolitika által deklaráltan gyakorlatorientált képzést ennek megfelelően nem elsősorban a Turizmus-vendéglátás alapképzésbe belépést elősegítő szakmai programként, hanem a turisztikai piac számára naprakész ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező, elsősorban nem menedzseri feladatok ellátására felkészítő képzésként lenne szükséges kezelni. Noha a gazdasági alapozó ismeretek nem elhagyható elemei a hatékony turisztikai szakképzésnek, annak alapképzési kurzusstruktúrához igazítása nem hagy kellő mozgásteret a tárgyak munkaerő-piaci igényekhez való hangolására. A kutatásba bevont munkaadók a végzettek magas fokú eszköz- és interperszonális kompetenciáit várják el, míg a képzés fókuszában a rendszerező kompetenciák fejlesztése áll a kötelező általános és szakismereti tárgyak tananyagának megismertetésével. Megállapítható, hogy a Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés kettős jellege, amely a munkaerő-piacra és a Turizmusvendéglátás alapképzésbe való belépésre történő egyidejű felkészítésből ered, nem nyújt kellő keretet a turisztikai munkáltatók által elvárt készségek és képességek fejlesztésére. Fejlesztési javaslatok Az alapképzésben elismertethető kreditek értékének csökkentésével (az új KKK-ban már csak min. 30, ISCED 6 képzésben elismertethető kreditérték szerepel) a képzés során nagyobb hangsúly helyeződhet a munkaerő-piaci elvárásokra történő felkészítésre (például kommunikáció, személyes készségek, képességek fejlesztése), így a végzett az elsajátított szakmai ismereteit a mindennapi gyakorlatban is hatékonyabban tudja hasznosítani. A képzés során lehetőséget lenne célszerű adni a hallgatóknak arra, hogy érdeklődési körüknek megfelelően az elsajátított szakmai ismereteiket elismerve valamely OKJ-s szakképzettséget megszerezhessék. A felsőoktatási szakképzés rendszerére áttérve a végzettek nem juthatnak hozzá valamilyen szintű OKJ-s szakképzettséghez, hanem a képzés sikeres bejezését követően végzettséget igazoló oklevelet kapnak. Az oklevél nem szakképzettség és nem is bachelor diploma, így annak munkaerő-piaci értéke a rendszer újdonsága miatt még nem kiforrott. A turisztikai munkáltatók a korábbi rendszerben megismert OKJ-s szakképzettséget ismerik és ismerik el, illetve egyes munkakörök betöltésére csak eme szakmai végzettség esetén van mód. Az OKJ-s kimeneti lehetőség egyúttal segítene a képzési szintek összekapcsolásában, valamint az alapképzésben lemorzsolódott hallgatók felsőoktatási szakképzésbe irányításával azáltal, hogy az ott teljesített szakmai kreditek validációja valamely szakképzettséghez kapcsolódóan megoldottá válik. A FOKSZ képzés során elsajátított ismeretek alapot képezhetnek egyes (rész)szakképesítések modul-követelményeinek teljesítéséhez (például Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés turizmus szakirány esetében az Utazásügyintéző részszakképesítés moduljai közül a Turisztikai erőforrások bemutatása modul szakmai ismeretei validálhatók sikeresen teljesített tárgyak esetében, de a Turisztikai kommunikáció modul, a Ügyviteli folyamatok alkalmazása modul valamint a Turisztikai termékkínálat modul esetében is óralátogatási kötelezettséggel modulzáró vizsga tehető). Szintén az ISCED 5 képzési szint gyakorlatorientált képzési sajátossága okán javasolható a duális képzés megvalósítása a Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés esetében. Habár jelenleg a duális képzési rendszer kiépítése az ISCED 6 képzések területén folyik, az alapképzésben meglévő mélyebb elméleti alapozó ismeretek oktatásának szükségessége komoly kihívást jelent a duális rendszerben. A felsőoktatási szakképzés második tanéve, amely a szakirányi képzés valamint az 560 órás szakmai gyakorlat számára nyújt időkeretet, módszertanilag jól szervezhető módon lenne duális formában megvalósítható. A képzés ilyen módú átalakítása megoldást biztosítana a munkaadók gyakorlati ismeretek nagyobb arányú oktatására irányuló elvárására is. Felhasznált irodalom A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 293

8 A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat Fehérvári, Anikó Kocsis, Mihály (2009): Felsőfokú? Szakképzés?, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, pp

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Részletesebben

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások KÁRPÁTINÉ DARÓCZI Judit Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest karpati.d.judit@gmail.hu A felsőfokú szakképzés

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely

Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely 1 Áttekintés 1. Előzmények 2. FOKSZ általános jellemzők 3. Képzések részletesen 4. Miért

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Felsőfokú képzések Felsőfokú végzettségi szintek: FOSZK, BSc, BA, MSc, MA, Szakképzettség: pl. könnyűipari mérnök,

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

Jelentés az ifjúságügyről 2014-2015

Jelentés az ifjúságügyről 2014-2015 Monostori Ádám Monostori Éva Nyári Kitti: Szakmai képzés elhelyezkedés Jelen fejezetben vizsgáljuk a hazai felsőfokú ifjúságsegítő szakképesítés alakulását, továbblépési irányait; ezen túlmenően megnézzük,

Részletesebben

DUÁLIS FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KÉPZÉSSZERVEZÉSI JELLEMZŐI. dr. Rádli Katalin EMMI Felsőoktatás-politikai Főosztály

DUÁLIS FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KÉPZÉSSZERVEZÉSI JELLEMZŐI. dr. Rádli Katalin EMMI Felsőoktatás-politikai Főosztály DUÁLIS FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KÉPZÉSSZERVEZÉSI JELLEMZŐI dr. Rádli Katalin EMMI Felsőoktatás-politikai Főosztály Duális felsőfokú képzés az alapképzési vagy mesterképzési szak - képzési és kimeneti követelményeknek

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Kovács Anett Jolán A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Bevezető Napjainkban az oktatás, a képzés a társadalmunk legfontosabb

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K ALAPKÉPZÉSEK

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

Pontszámítás alapjai:

Pontszámítás alapjai: Pontszámítás alapjai: 1. tanulmányi pontok (maximum 200 pont), a. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9 12. (nyelvi előkészítő esetén 9 13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) 1. magyar nyelv

Részletesebben

Banki szakirány. 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán

Banki szakirány. 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán Banki szakirány 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A Szolnoki főiskola pénzügy és számviteli képzési területen nem rendelkezik jelentős hagyományokkal, hiszen az alapszak a 2006/2007-as tanében

Részletesebben

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Intézmény elérhetősége ELTE IK-TTK Felvételi Iroda Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.83 Telefonszám: (1) 372-2566 E-mail: ttkto@ludens.elte.hu

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. december 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés KÖNYVTÁROSTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

Kontrolling szakirány

Kontrolling szakirány Kontrolling szakirány 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A Szolnoki főiskola pénzügy és számviteli képzési területen nem rendelkezik jelentős hagyományokkal, hiszen az alapszak a 2006 2007-as

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

TURIZMUSMENEDZSMENT. Az egészségturisztikai munkaerőpiac helyzete. Szerzők: dr. Ruszinkó Ádám 1 Vizi István 2

TURIZMUSMENEDZSMENT. Az egészségturisztikai munkaerőpiac helyzete. Szerzők: dr. Ruszinkó Ádám 1 Vizi István 2 Az egészségturisztikai munkaerőpiac helyzete Szerzők: dr. Ruszinkó Ádám 1 Vizi István 2 Az egészségturizmus az elmúlt években óriási megújuláson ment át, sőt, ez napjainkban is folytatódik. Az elmúlt évtized

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről Polónyi István DE Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Álkreditek áldiplomák? tanulmány A hazai felsőoktatási felnőttképzés lényegében háromnegyed évszázada súlyos ellentmondásokkal küzd. A felnőttképzésben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Vélemény és javaslatok a Felsőoktatási törvénykoncepció PEDAGÓGUSKÉPZÉS c. fejezetében írottakhoz

Vélemény és javaslatok a Felsőoktatási törvénykoncepció PEDAGÓGUSKÉPZÉS c. fejezetében írottakhoz FARAGÓ MAGDOLNA Soósné dr. Faragó Magdolna Vélemény és javaslatok a Felsőoktatási törvénykoncepció PEDAGÓGUSKÉPZÉS c. fejezetében írottakhoz Egyetértek a pedagógusképzés tanárképzésen kívüli formáinak

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI SPECIALISTA szakirányú továbbképzési szak A világméretű pénzügyi- és gazdaság válság ráirányította a figyelmet a fizetésképtelenségi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 25., péntek Tartalomjegyzék 56/2016. (III. 25.) Korm. rendelet A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2014. november 11. napjától

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT Dr. Szabó Éva Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Vállalati információs napok a duális felsőoktatási képzésekről Pécs, 2015.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: építész mesterképzési szak /Architecture (a képesítési jegyzékről szóló 139/2015 kormányrendelet 3. melléklet 147. szerint). 2. A mesterképzési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 03 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4. A szakképzés jogszabályi háttere... 4. A változtatás szükségessége... 7 3. Szakmastruktúra általános

Részletesebben

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM A LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM TÁJÉKOZTATÓJA A 2005. ÉVI FELVÉTELIKRŐL Leövey Klára Gimnázium OM azonosító: 035235 Budapest, IX. Vendel u. 1. Tel: 215-9590, Fax: 215-6258 E-mail: naptitkar@leovey.hu Honlap:

Részletesebben

(Kooperatív-)Duális képzések a Dunaújvárosi Főiskolán 2015. március 30.

(Kooperatív-)Duális képzések a Dunaújvárosi Főiskolán 2015. március 30. (Kooperatív-)Duális képzések a Dunaújvárosi Főiskolán 2015. március 30. Lászlóné Kenyeres Krisztina oktatási igazgató, DF DF (Kooperatív-)Duális képzések kialakítása Célkitűzések: A DF felsőoktatási képzései

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Alapelvek

2011. évi CLXXXVII. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Alapelvek 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. számú melléklet AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 02 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Konvergencia Régiók c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1

Részletesebben

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu 1. Banki szakügyintéző OKJ: 55 3441 01 Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző (3631) Pénzügyi ügyintéző (3605) Számviteli

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

Hallgatói motivációs vizsgálat

Hallgatói motivációs vizsgálat SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálatának

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Geográfus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Geográfus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Geográfus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: geográfus (Geography) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR

SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR 1 SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR Miért minket válasszon? Mert nálunk 3,5 ill. 4 év alatt a hallgatók szakmát tanulnak, mellyel mesterképzés nélkül is el tudnak helyezkedni. Mert képzéseink

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu

Részletesebben

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Mindig van választás Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Hallgatói jegyzet SZERZŐ: CSUJA ZSUZSA LEKTOR: KALMÁR ANDRÁS NYELVI LEKTOR: HORVÁTH SÁNDOR SZERKESZTŐ:

Részletesebben

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21.

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? A Turizmus és Vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi felkészítése

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Budapest 2006 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A kiadvány összeállításában

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

FOLYAMATFEJLESZTÉS ÉS LEAN MENEDZSMENT

FOLYAMATFEJLESZTÉS ÉS LEAN MENEDZSMENT FOLYAMATFEJLESZTÉS ÉS LEAN MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Képzésünk a folyamatfejlesztés és lean menedzsment témakörében kínál rendszerezett tudásanyagot, amelynek segítségével a lean menedzsment bevezetése zökkenőmentesebbé

Részletesebben

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék Készült a Tartalomfejlesztési és. a Híd csoport anyagai alapján. A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag Tartalomjegyzék 1. A program szükségessége és jogi háttere 2. Célcsoportok 2. 1.

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

A pénzügyi kultúra, a munka világa és a szakképzés

A pénzügyi kultúra, a munka világa és a szakképzés A pénzügyi kultúra, a munka világa és a szakképzés Előadó: Balogh László Pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár 2016. 04.21. PénzSztár Aki jártas a pénzügyekben, kezében tartja a világot! A témák

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005 KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Képzésbe bevonhatók száma a visszajelzések alapján (fő) Regionális képzési téma azonosító kód.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Képzésbe bevonhatók száma a visszajelzések alapján (fő) Regionális képzési téma azonosító kód. ROP 3.4.2. REGIÓS KÉPZÉSI TÉMALISTA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ i téma adatai re felmerülő jellemzői 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. 11. 12. 13. be bevonhatók száma a visszajelzések alapján (fő) Regionális képzési

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az intézményi nyelvi vizsga lehetőségéről

TÁJÉKOZTATÓ az intézményi nyelvi vizsga lehetőségéről TÁJÉKOZTATÓ az intézményi nyelvi vizsga lehetőségéről Tisztelt volt Hallgatónk! Tájékoztatom, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény felhatalmazása alapján, a Szent István Egyetem

Részletesebben

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17965. számú törvényjavaslat az oktatást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. október 2005. évi. törvény az

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben