NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK"

Átírás

1 NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése: településtervezés szakirány építész szakirány épületszerkezeti konstruktőr szakirány építéskivitelezés-szervezés szakirány tűz- és katasztrófavédelmi szakirány A képzési idő: 8 félév, 240 kreditpont, 3052 kontaktóra ( hét), mely nem tartalmazza a mérőgyakorlatokat A KÉPZÉS FŐBB ANUMÁNYI ERÜEEI KREDIPON KREDI % KONAK ÓRA/HÉ KONAK ÓRA % ermészettudományi alapismeretek Gazdasági és humán ismeretek Szakmai törzsanyag Differenciált szakmai ismeretek Szabadon választható tárgyak Diplomamunka ÖSSZESEN A szak képzési célja: Felkészült, nyelvtudással rendelkező, alapdiplomás építészmérnökök képzése, akik alkalmasak magasépítési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzési szakirányoknak megfelelő témájú, irányítás melletti tervezési feladatok elvégzésére. Az alapfokozat birtokában az építészmérnökök az elvégzett szakiránynak megfelelően képesek: az oklevél megszerzése után bármely felsorolt tevékenység területén, irányítás mellett részfeladatok megoldására; megfelelő szakmai gyakorlat után bármely szokványos építészeti feladat önálló megoldására; a szakmagyakorlás jogosítványainak (szakértői, műszaki ellenőri, vállalkozói stb.) megszerzésére. A főbb tanulmányterületek tartalma ermészettudományos alapismeretek Matematika, Ábrázoló geometria, Építészeti ábrázolás, Műszaki informatika (CAD), Mechanika I. (statika), Mechanika II. (szilárdságtan), Mechanika III. (tartók statikája) Gazdasági és humán ismeretek Közgazdaságtan, Jogi ismeretek, Filozófia, Szociológia, Építészettörténet Szakmai törzsanyag Építészeti rajz, Színtan, Épületszerkezetek, Építőanyagok, Az épületgépészet alapjai I., Épületfizika, A méretezés alapjai, Vasbeton szerkezetek, Fa- és acélszerkezetek, Építésszervezés, Építési technológia, Építészeti geodézia, Épülettervezés, elepülés- és városépítés A fentieken túl elvárás az alapvető informatikai alkalmazási ismeretek, középfokú nyelvvizsga, 3 félév testnevelés, kétszer 4 hét kötelező termelési gyakorlat, továbbá a munka- és tűzvédelmi vizsga megléte. Differenciált szakmai anyag Részletes szakmai ismeretek és mérnöki készségek megszerzését biztosító tananyag a 4 szakirány valamelyikén. Szakirányonként 79 kreditet képvisel a differenciált szakmai anyag (szakmai ismeretek tárgyai, valamint a szabadon választható tárgyak és a szakirányú diplomamunka). Ez a speciális blokk szükséges ahhoz, hogy a hallgatók szakképzettséget és a szakiránynak megfelelő jogosultságokat kapjanak. 1

2 Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt (részben egymásra épülő, részben független) tantárgyak tananyagának folyamatos számonkéréséből (zárthelyik írása, félévközi munkával megszerezhető jegyek), vizsgák letételéből, tervezési feladatok (házi feladatok, féléves tervek) elkészítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomamunka elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze. Szakmai gyakorlat Mindegyik szakirányon kötelező jelleggel teljesítendő a Geodézia mérőgyakorlat (a 6. félévben 5 nap) és a termelési gyakorlat (a 4. és a 6. félévben 4-4 hét). A diplomamunka A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen adódó építészmérnöki feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín és -kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával a belső és ipari konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az építészmérnök feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a diplomamunka terjedelme szakdolgozat készítése esetén oldal és a rajzi munkarészek, diplomaterv készítése esetén önálló tervlapok kiegészítő szakági tervekkel, számításokkal, műleírásokkal. A diplomamunka témája elsősorban tervezés, szorosan kapcsolódva a szakirány tárgyaihoz. Záróvizsgát kell tenni: Komplex államvizsga az építészmérnöki törzsanyagból Komplex államvizsga a szakiránynak megfelelő főtémakörből, a szakirány specifikumai szerint A nyelvi képzés rendszere Az idegen-nyelvi képzés céljai: az általános idegen-nyelvi képzés biztosítása C típusú középfokú állami nyelvvizsga letételi feltételeinek megteremtéséhez, építőmérnök szakmai idegen-nyelvi készségek fejlesztése Az Idegen nyelv kötelezően választandó kritériumtantárgy, tehát kreditpont nem jár érte. A diploma feltétele az aláírással és gyakorlati jeggyel igazolt négy nyelvi félév teljesítése. A hallgatók heti 2 órás nyelvoktatás keretében angol vagy német nyelvet választhatnak (a második félévtől vehető fel). A csoportbeosztás nyelvi szintfelmérő alapján történik. Minden hallgató két félév általános nyelvet, majd két félév szaknyelvet (üzleti nyelv és építőipari szaknyelv) tanul. A középfokú C típusú akkreditált nyelvvizsgával rendelkező hallgatók felmentést kérhetnek a két általános nyelvi félév alól, illetve a megfelelő szaknyelvi vizsgával a szaknyelvi képzés alól is felmentést kaphatnak. A féléves/egyéves külföldi részképzést, az idegen nyelven hallgatott (és sikeres vizsgával záruló) tárgyakat is beszámítjuk. A záróvizsgára bocsátás feltételei a feltételekről a későbbiekben születik döntés, és ezen tájékoztatónak a kar honlapján megtalálható elektronikus változatában lesznek olvashatóak ( Oktatatás, felvételi menüpont) Az oklevél kiadásának feltételei a sikeres záróvizsga egy világnyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga teljesítése. Mindegyik szakirányban az államvizsgakérdések komplexen kerülnek kiadásra. Az oklevél minősítésének kiszámítása a minősítés meghatározásáról a későbbiekben születik döntés, és ezen tájékoztatónak a kar honlapján megtalálható elektronikus változatában lesz olvasható ( Oktatatás, felvételi menüpont) 2

3 Elvárt mérnöki kompetenciák Építési műszaki dokumentáció készítése, a vonatkozó ábrázolási szabályok és szabványok ismerete. radicionális ábrázolási készség, az építészeti rajz, modellezés, prezentáció mint kommunális képesség - birtoklása. Alapvető hardver és szoftver ismeretek, számítógép és mérnöki programok kezelése. egalább egy CAD (építészeti tervezést segítő komplex számítógépes) program felhasználói szintű alkalmazása. Az építészettörténet, az építészeti elméletek, a társművészetek és a kortárs építészet megjelenési formáinak ismertetése. A tervezői szemléletmód és az építészeti tervezés menetének, problematikájának ismerete, legyen szakirányú képesítésének megfelelően felkészült és kreatív partnere a tervezőknek, valamint tervezési ismeretei feleljenek meg a mesterképzésben való részvétel feltételeinek. Az épületszerkezetek és épületfizikai problémák, és az épületek funkciói összefüggéseinek ismerete, hogy azokban egészséges, komfortos, és a környezeti hatások ellen védelmet nyújtó körülményeket tudjon teremteni. A széles körben használatos épületszerkezetek alkalmazhatósági területeinek és műszaki teljesítményeinek ismerete, melyek birtokában képes a szerkezetek időállóságára, gazdaságosságára és fenntartási igényeire is tekintettel alapvető döntéseket meghozni. Képesség kisebb léptékű magasépítési tartószerkezet (ide értve statikailag határozott és határozatlan szerkezeteket is) önálló erőtani és kiviteli tervezésére kézi és számítógépes módszerekkel egyaránt, a hatályos szabványok szerint. Alapvető tartószerkezet-típusok, szerkezeti anyagok ismerete és felismerése, jártasság ezek modellezésében. Építési műszaki tervdokumentáció biztos olvasása és értelmezése, beleértve, hogy az adott épület a funkciónak megfelel-e, a tartószerkezete a várható mechanikai igénybevételeknek ellenáll-e, a választott épületszerkezetek eleget teszneke a tőlük elvárható és a szabályozásban előírt követelményeknek, valamint esztétikusan illeszkednek-e a környezetébe. A településfejlődés fő történeti folyamatainak és a településtervezés alapvető környezetalakítási, társadalmi és gazdasági feladatainak ismerete, a településépítészeti tervezés alapvető készségeinek birtoklása, alapszintű jártasság a hivatalos településrendezési eszközök kidolgozásában és társadalmi egyeztetésében, a kapcsolódó legfontosabb jogszabályok és építéshatósági eljárások ismerete. Az építési tevékenységhez kapcsolódó feladatok szakma szerinti megoszlásának ismerete, együttműködési készség a tervezési (társtervezők) és kivitelezési folyamat szereplőiből álló munkacsoportokkal. A beruházási folyamat teljes vertikumának ismerete, annak bármelyik elemében való együttműködési készség. Az épületmegvalósítási folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műszaki-, gazdasági-, minőségügyi, jogi ismeretek együttes alkalmazása. A létesítmény-gazdálkodáshoz, -fenntartáshoz, az épületállomány üzemeltetéséhez szükséges műszaki, gazdasági, szervezési ismeretek alkalmazása. Alapvető kommunikációs ismeretek, beleértve legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértését is. Új technológiák, szerkezetek, termékek megismerésére, megértésére való képesség. Kellő tanulmányi eredmény és/vagy felvételi vizsga után részvétel az MSc-képzésben. Budapest,

4 ÁJÉKOZAÓ A ÖBBCIKUSÚ KÉPZÉSI RENDSZERBEN INDUÓ ESŐ KÉPZÉSI CIKUSRÓ: AZ AAPFOKOZAO NYÚJÓ AAPKÉPZÉS (BA, BSC) Magyarországon jelenleg a felsőoktatás képzési rendszere több országhoz hasonlóan duális jellegű, azaz rövidebb, három-négyéves, gyakorlatorientált főiskolai és hosszabb, öt, esetleg hatéves elméletorientált egyetemi tanulmányokat kínál a felsőoktatásba belépők számára, melyek sikeres elvégzésével valamely szakon főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség szerezhető. A két képzés eltérő jellege miatt a főiskolai oklevéllel rendelkezők egyetemi továbbtanulása általában csak komoly időveszteséggel valósítható meg. Az egyetemi és főiskolai szintű képzések nem épülnek közvetlenül egymásra. Az egyetemi szintű képzésnek nem előfeltétele a főiskolai szintű végzettség megszerzése. Ezzel szemben sok, túlnyomórészt angolszász ország oktatási rendszere két fő ciklusra épül: e rendszerben az első, három-négyéves képzési ciklust legfeljebb kétéves második képzési ciklus követi. Az alapfokozatot (undergraduate degree) nyújtó első ciklus kellő ismereteket és a gyakorlat számára értékelhető szakmai kompetenciákat (alkalmazási követelményeket) nyújt a munkaerőpiacon való azonnali elhelyezkedés, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is ad az adott szakterületen a tanulmányok azonnali vagy későbbi, néhány éves munkavégzést követő folytatásához, a mesterfokozat (graduate degree) megszerzéséhez. A tanulmányok két, önmagában lezárt szakaszra való felosztása azt jelenti, hogy az első, szakképzettséget adó végzettségi szint megszerzése után a jelölt beléphet a munka világába. A szakmai specializációra vagy az alapszakon túlmutató elmélyülést biztosító tanulmányokra közvetlenül a végzés után vagy később is sor kerülhet ben Bolognában több mint 30 európai ország, köztük hazánk is, állást foglalt egy egységes és versenyképes európai felsőoktatási tér kialakítása mellett, amelyben a képzés alapformaként a többciklusú képzést választotta. E bolognai nyilatkozat, majd az azt aláíró országok évi berlini találkozóján elfogadott irányelvek alapján hazánk is vállalta, hogy 2006-ig megkezdi, illetve 2010-ig áttér alapképzésben a kétciklusú képzésre. E gyökeres átalakítás első lépéseként indul el hazánkban is a többciklusú képzés első képzési szakasza. Az első képzési ciklusban folyó képzés megnevezése: alapképzés (alapszak), amelyen alapfokozat (baccalaureus (BA), bachelor (BSc) fokozat) és a munkaerőpiacon való elhelyezkedést biztosító szakképzettség szerezhető. Erre épül majd a mesterképzés (mesterszak), amelyen mesterfokozat (magister (MA), master (MSc) fokozat) és szakképzettség szerezhető. Alap- és mesterképzést követően a legkiválóbbak doktori képzésben folytathatják felsőfokú tanulmányaikat és szerezhetnek tudományos fokozatot (doktori (PhD vagy DA) fokozatot. A mesterképzésnek előfeltétele az alapfokozat megszerzése, illetve a doktori fokozat megszerzésének a mesterfokozat megszerzése. A képzési idő alapképzésben hat vagy hét vagy nyolc félév. Erre épülő mesterképzésben a képzési idő legalább két félév, legfeljebb négy félév. A doktori képzés időtartama hat félév. A nemzetközileg is elfogadott alapfokozat (BA, BSc fokozat) és a hozzá kapcsolódó szakképzettség egyaránt feljogosít a hazai vagy külföldi munkavállalásra, és felkészít a tanulmányok azonnali vagy későbbi folytatására akár hazánkban, akár külföldön. Az első képzési ciklus alapszakjait, a korábbi és új szakok megfeleltetését a többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól és az első képzési ciklus indításának feltételeiről szóló 252/2004. (VIII. 30.) kormányrendelet határozza meg. ( ) (forrás: Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2005) 4

5 A KÖEEZŐ ANÁRGYAK antárgyfajta Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény ermészettudományi Gazdasági és humán Szakmai törzsanyag SGYMASZ214XXX Ábrázoló geometria I. 1 2 V 4 SGYMASZ205XXX Ábrázoló geometria II. 1 2 V 3 Ábrázoló geometria I. SGYMMAG203XXX Építészeti ábrázolás 0 2 F 2 SGYMMA201XXX Matematika I. 3 3 V 6 SGYMME201XXX Mechanika I. (Statika) 3 2 V 5 SGYMME202XXX Mechanika II. (Szilárdságtan) 2 3 V 5 Mechanika I. (Statika), A méretezés alapjai SGYMME203XXX Mechanika III. (artók statikája) 3 2 V 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) SGYMASZ202XXX Műszaki informatika II. (CAD I.) 0 3 F 4 SGYMASZ203XXX Műszaki informatika III. (CAD II.) 0 2 F 2 Műszaki informatika II. (CAD I.) SGYMMAG212XXX Építészettörténet I. 2 1 V 4 Építészeti ábrázolás SGYMMAG213XXX Építészettörténet II. 2 2 V 4 Építészettörténet I. SGYMMAG214XXX Építészettörténet III. 2 1 V 3 Építészettörténet II. SGYMMAG215XXX Építészettörténet IV. (Magyarörökség-v.) 2 1 V 3 Építészettörténet III. SGYMMEN211XXX Filozófia 2 0 V 2 SGYMMEN203XXX Jogi ismeretek I. 2 0 F 2 SGYMMEN201XXX Közgazdaságtan I. 2 0 V 3 SGYMMEN210XXX Szociológia 2 0 V 2 SGYMA202XXX Minőségirányítás 2 0 F 3 Építőanyagok II. vagy Mérnökkémia II. SGYMME204XXX A méretezés alapjai 1 1 F 2 SGYMMEN207XXX Építésszervezés I. 1 2 F 3 Építőanyagok I., Épületszerkezetek I. SGYMMEN208XXX Építésszervezés II. 1 2 V 3 Építésszervezés I. SGYMMEN209XXX Építési technológia I. 1 2 V 3 Építésszervezés I. SGYMA201XXX Építőanyagok I. 2 1 V 3 SGYMA231XXX Építőanyagok II. 1 2 V 4 Építőanyagok I. SGYMASZ211XXX Építészeti ábrázoló 0 1 F 1 Ábrázoló geometria II. SGYMASZ213XXX Építészeti rajz I. 0 2 F 2 SGYMASZ207XXX Építészeti rajz II. 0 2 F 3 Építészeti rajz I. SGYMASZ208XXX Építészeti rajz III. 0 1 F 1 Építészeti rajz II. SGYMASZ209XXX Építészeti rajz IV. 0 2 F 2 Építészeti rajz III. SGYMMAG209XXX Épületfizika I. 2 0 V 2 Épületszerkezetek II. SGYMMAG210XXX Épületfizika II. 2 0 F 2 Épületfizika I., Épületszerkezetek III. SGYMMAG211XXX Épületgépészet 2 1 V 3 Épületfizika I., Épületszerkezetek III. SGYMMAG204XXX Épületszerkezetek I. 3 2 V 6 SGYMMAG205XXX Épületszerkezetek II. 3 2 V 5 Épületszerkezetek I. SGYMMAG206XXX Épületszerkezetek III. 3 2 V 6 Épületszerkezetek II. SGYMMAG207XXX Épületszerkezetek IV. 2 2 S 4 Épületszerkezetek III. SGYMMAG208XXX Épületszerkezetek V. (örténeti szerk.) 2 2 V 4 Épületszerkezetek IV., Építészettörténet II. SGYME202XXX Épülettervezés I. 1 1 F 3 SGYME203XXX Épülettervezés II. 2 1 F 3 Épülettervezés I., Építészeti rajz I. SGYME204XXX Épülettervezés III. 2 2 V 5 Épülettervezés II., Épületszerkezetek II., Építészeti rajz II. Szakmai gyakorlatok Kritériumtantárgyak SGYME205XXX Épülettervezés IV. 2 2 F 5 Épülettervezés III., Épületszerkezetek III., Építészeti ábrázoló SGYME206XXX Épülettervezés V. 2 2 V 4 Épülettervezés IV., Épületszerkezetek IV. SGYMA217XXX Építészeti geodézia 1 2 V 3 SGYMME206XXX Fa- és acélszerkezetek I. 2 2 V 5 Mechanika III., Épületszerkezetek III. SGYMME205XXX Vasbeton szerkezetek I. 2 2 V 5 Mechanika III., Építőanyagok I. Épületszerkezetek III. SGYMASZ210XXX Színtan 0 2 F 3 SGYME201XXX elepülés- és városépítés 3 0 F 4 Építészettörténet IV., Akadálymentes építészet SGYMA928XXX Geodézia mérőgyakorlat 5 nap 3 SGYMMAG229XXX Szakmai gyakorlat I. 1 4 hét SGYMMAG230XXX Szakmai gyakorlat II. 1 4 hét Szakmai gyakorlat I. Angol I. vagy Német I. (2. félév) 0 2 F 0 A nyelvi szintfelmérő teljesítése Angol II. vagy Német II. (3. félév) 0 2 F 0 Angol I. vagy Német I. aláírás megszerzése Angol III. vagy Német III. (4. félév) 0 2 F 0 Angol II. vagy Német II. aláírás megszerzése Angol IV. vagy Német IV. (5. félév) 0 2 F 0 Angol II. vagy Német II. aláírás megszerzése SGYMES201XXX estnevelés I. (2. félév) 0 1 A 0 SGYMES202XXX estnevelés II. (3. félév) 0 1 A 0 estnevelés I. SGYMES203XXX estnevelés III. (4. félév) 0 1 A 0 estnevelés II. A Nyelvi szintfelmérő az első félévben, a kritériumtantárgyak közül az Idegen nyelv és a estnevelés a második félévtől veendő fel. e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 5

6 B KÖEEZŐEN VÁASZANDÓ ANÁRGYAK Szakirányok Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény EEP.ERV., ÉPÍÉSZ, ÉP. KONS., ÉP. KIV. SZERV. SGYMKOM255XXX Geotechnika V 3 ÉPÍÉSZ, ÉP. KONS., ÉP. KIV. SZERV. ÉPÍÉSZ, ÉP. KONS. EEP.ERV., ÉPÍÉSZ ÉP. KONS., ÉP. KIV. SZERV. SGYMMEN232XXX Építési technológia II. 1 2 V 3 Építési technológia I. SGYME247XXX Építészeti pályázati gyakorlat (alkotóhét) 0 2 F 2 Épülettervezés IV. SGYMMAG232XXX Épületszerkezetek VI. 2 2 V 4 Épületszerkezetek V. SGYME245XXX Komplex tervezés 0 6 F 6 Épülettervezés V. SGYME246XXX ervezésmódszertan 2 2 V 4 Épülettervezés IV. SGYME237XXX erület- és regionális tervezés, -fejlesztés 1 2 F 3 elepülés- és városépítés SGYMMAG235XXX Energia- és környezettudatos építés 2 2 V 4 Épületfizika I., Épületfizika II. SGYMMAG238XXX Építésiparosítás 3 3 F 6 Épületszerkezetek VI. SGYMMAG237XXX Épületdiagnosztika 2 2 V 4 Épületszerkezetek V. SGYMMAG236XXX Épületrehabilitáció II. 2 2 V 4 SGYMA212XXX A térinformatika alapjai 1 2 F 3 SGYMMEN231XXX Ingatlan- és épületmenedzsment 1 2 V 3 Épületszerk. konstruktőr szakirány: Épületrehabilitáció I. Építéskivitelezés szakirány: SGYME236XXX Komplex projekt (településrendezés) 0 4 F 4 elepüléstervezés II. felvétele SGYMKOM253XXX Közlekedésépítés III. (Városi közlekedés) 2 1 F 2 SGYMKOM210XXX Közművek I. (Vízi közművek) 2 2 V 4 Építőanyagok I. SGYMKOM211XXX Közművek II. (Energiaközművek I.) 1 2 V 3 Építőanyagok II. SGYME234XXX akásépítés, lakásgazdálkodás 2 0 V 2 EEPÜÉS- ERVEZÉS SGYME240XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 elepülés- és városépítés, Épülettervezés V., Komplex projekt (településrendezés), Zöldterület-fenntartás és -gazdálkodás, Ingatlan- és épületmenedzsment, erületés regionális tervezés, -fejlesztés, Közlekedésépítés III., Közművek I. (Vízi közművek), Közművek II. (Energiaközművek), A térinformatika alapjai, Szociológia SGYME231XXX áj- és településföldrajz (ökológia) 1 2 F 3 SGYME239XXX elepülésigazgatás 2 1 V 3 Jogi ismeretek I. SGYME238XXX elepülésműködtetés 0 3 F 3 SGYME232XXX elepüléstervezés I. 2 1 F 3 Épülettervezés II. SGYME233XXX elepüléstervezés II. 2 1 V 4 elepüléstervezés I. SGYME235XXX Zöldterület-fenntartás és -gazdálkodás 0 2 F 2 áj- és településföldrajz (ökológia) SGYME241XXX Építészetelmélet 2 2 V 4 Épülettervezés IV. SGYME242XXX Épülettervezés VI. 2 3 F 5 Épülettervezés V. SGYME243XXX Épülettervezés VII. 3 3 V 6 Épülettervezés VI. SGYME244XXX Környezetpszichológia 2 0 V 2 elepülés- és városépítés ÉPÍÉSZ SGYME249XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 Épülettervezés VII., Épületszerkezetek VI., Építészettörténet IV., Fa- és acélszerkezetek I., Vasbeton szerkezetek I., Építési technológia II., Komplex tervezés, elepülés- és városépítés, ervezésmódszertan felvétele, Építészeti pályázati gyakorlat (alkotóhét) felvétele SGYMMAG233XXX Vizuális kommunikáció 2 1 V 3 Építészeti rajz IV., Műszaki informatika III. ÉPÜE- SZERKEZEI KONSRUKŐR ÉPÍÉS- KIVIEEZÉS- SZERVEZÉS SGYME248XXX Épületrehabilitáció I. 2 3 F 5 Épületfizika II., Épületszerkezetek IV., Építészettörténet III. SGYMMAG234XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 Komplex projekttervezés, Építészettörténet IV., Építésszervezés II., Építési technológia II., Épületszerkezetek VI., Építésiparosítás, Energia- és környezettudatos építés, Fa- és acélszerkezetek I., Épületrehabilitáció II. SGYMMEN234XXX Építésszervezés III. 1 2 V 3 Építésszervezés II. SGYMMEN204XXX Jogi ismeretek II. 2 0 F 2 Jogi ismeretek I. SGYMMEN235XXX Jogi ismeretek III. 2 0 V 2 Jogi ismeretek II. SGYMMEN236XXX Komplex projekttervezés 0 5 F 5 Építésszervezés II., Épülettervezés V. SGYMMEN233XXX Munkavédelem 2 1 F 3 SGYMMEN237XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 Építésszervezés III., Építési technológia II., Építésiparosítás, Komplex projekttervezés, Épületrehabilitáció II., Jogi ismeretek III., Építészettörténet IV., Fa- és acélszerkezetek I. e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 6

7 B KÖEEZŐEN VÁASZANDÓ ANÁRGYAK Szakirányok Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény ŰZ- ÉS KAASZRÓFA- VÉDEMI SGYMUB252XXX űzvédelmi kémia 1 1 F 1 SGYMUB238XXX Égés- és oltáselmélet I. 2 1 V 3 űzvédelmi kémia SGYMUB234XXX Elektrotechnika 1 1 F 3 SGYMUB239XXX Égés- és oltáselmélet II. 1 2 V 3 Égés- és oltáselmélet I. SGYMUB235XXX Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák I. 1 1 V 2 űzvédelmi kémia SGYMUB253XXX echnikai ismeretek II. 1 1 V 2 SGYMUB254XXX étesítés és használat tűzvédelme I. (ÉSZ) 3 3 F 5 SGYMUB256XXX Égés- és oltáselmélet III. (ÉSZ) 2 1 V 3 Égés- és oltáselmélet II. SGYMUB236XXX Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák II. 1 1 V 3 Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák I. SGYMUB246XXX űzkockázat-elemzés 1 1 F 3 Égés- és oltáselmélet III. (ÉSZ) felvétele SGYMUB247XXX űzvizsgálattan 2 0 F 2 SGYMUB255XXX étesítés és haszn. tűzvédelme II. (ÉSZ) 2 1 V 3 étesítés és használat tűzvédelme I. (ÉSZ) SGYMUB257XXX űzvédelmi berend. tervezése I. (ÉSZ) 1 1 F 2 SGYMUB248XXX űzoltás, kárelhárítás 1 3 V 4 echnikai ismeretek II. SGYMUB260XXX Szakirányú mérőgyakorlat (ÉSZ) 0 5 F 4 Égés- és oltáselmélet III. (ÉSZ) felvétele SGYMUB259XXX űzvédelmi igazgatás (ÉSZ) 2 0 F 2 SGYMUB237XXX Veszélyes anyagok és ipari katasztr. III. 2 1 V 3 Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák II. SGYMUB258XXX űzvédelmi berend. tervezése II. (ÉSZ) 1 2 F 3 űzvédelmi berendezések tervezése I. (ÉSZ) SGYMUB261XXX Szakirányú diplomamunka (ÉSZ) 0 19 F 18 e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 7

8 C SZABADON VÁASZHAÓ ANÁRGYAK Felv. féléve Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény 4. SGYMASZ281XXX Számítógépes térgeometriai modellezés 2 0 F 2 4. SGYME281XXX Műemlékvédelem 1 0 F 1 4. SGYME282XXX Ökológia 1 0 F 1 4. SGYME285XXX Kert- és tájtervezés 1 0 F 1 4. SGYMASZ283XXX ér- és formatan 2 0 F 2 4. SGYME287XXX elepülésrendezés-városépítészet 2 0 F 2 4. SGYMMEN286XXX Gépírás számítógépen 0 4 F 2 4. SGYMMEN287XXX Grafológia 1 0 F 1 4. SGYME288XXX Kommunikáció az urbanisztikában 1 1 F 2 4. SGYMASZ287XXX Számítógépes építészeti színtan és grafika 0 2 F 2 4. VAGY 7. SGYMKOM295XXX Környezetvédelem 2 0 F 2 4. VAGY 7. SGYMMA281XXX Matematika és geometria az építészetben 2 0 F 2 4. VAGY 7. SGYMMA282XXX elepülésstatisztika 2 0 F 2 4. VAGY 7. SGYMMAG283XXX Környezeti hatások 2 0 F 2 4. VAGY 7. SGYMMEN284XXX Közlekedési ismeretek 2 0 F 2 4. VAGY 7. SGYMME285XXX Bevezetés a Bibliába 2 0 F 1 4. VAGY 7. SGYMME286XXX Etika és etikák 2 0 F 1 4. VAGY 7. SGYMA218XXX Építőanyagok III. 1 1 F 2 4. VAGY 7. SGYMEK281XXX Discover Ancient Civilizations 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) 4. VAGY 7. SGYMEK282XXX Investigate V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) 4. VAGY 7. SGYMEK286XXX World Architecture and ifestyle 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) 4. VAGY 7. SGYMEK287XXX Gold, Money and Power 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) 4. VAGY 7. SGYMEK283XXX Ingenierskunst und Architecktur I. 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) 4. VAGY 7. SGYMEK284XXX Ingenierskunst und Architecktur II. 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) 4. VAGY 7. SGYMEK285XXX Ingenierskunst und Architecktur III. 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) 4. VAGY 7. SGYMEK288XXX Deutsches Design und Deutsche echnik 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) 4. VAGY 7. SGYMUB288XXX Nukleárisbaleset-elhárítás 1 0 F 2 4. VAGY 7. SGYMUB291XXX A mentés egészségügye 1 0 F 2 4. VAGY 7. SGYMUB293XXX Polgári védelem (ÉSZ) 1 0 F 2 5. SGYMMAG284XXX Akadálymentes építészet 1 0 F 2 5. SGYME283XXX Épületek modellezése és fotózása 1 0 F 2 5. SGYME284XXX Urbanisztika 1 0 F 2 6. SGYMMAG286XXX "Passzív Ház" nemzetk. intenzív workshop 0 6 F 5 Eredményes hallgatói pályázat 7. SGYMMAG282XXX Épületszerkezetek tervezése 2 0 F 2 7. SGYMA294XXX Építészeti fotogrammetria 2 0 F 3 7. SGYMKOM296XXX Környezeti hatásvizsgálatok 2 0 F 3 7. SGYMASZ284XXX Számítógépes épületmodellezés 0 2 F 2 7. SGYMMAG285XXX Építészeti látvány 0 2 F 2 7. SGYMMAG287XXX Építészeti kiadvány 0 2 F 2 7. SGYMMAG288XXX Generatív építészeti modellezés 0 2 F 2 8. SGYMUB289XXX Minősített időszaki tervezés 1 1 F 4 8. SGYMUB290XXX Veszélyhelyzeti magatartás és komm. 1 1 F 4 8. SGYMUB292XXX űz-, robbanás és terjedési modellezés 1 1 F 4 8. SGYMUB294XXX Újjáépítés és helyreállítás (ÉSZ) 1 1 F 4 e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 8

9 NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖKI SZAK / EEPÜÉSERVEZÉS SZAKIRÁNY HEI ÓRASZÁM 2 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 1 Építészet- Szociológia Filozófia Minőségirányítás 1 SGYMMEN210XXX SGYMMEN211XXX SGYMA202XXX 2/0/F/3 Ábrázoló geometria I. SGYMASZ214XXX 1/2/V/4 Építészettörténet I. SGYMMAG212XXX 2/1/V/4 Építészettörténet II. SGYMMAG213XXX Építészettörténet III. SGYMMAG214XXX történet IV. (Magyarörökségvédelem) SGYMMAG215XXX 3 Ingatlan- és 3 Építés- elepülésépületszervezés II. működtetés menedzsment 4 Közgazdaságtan SGYMMEN208XXX SGYME238XXX Jogi ismeretek I. SGYMMEN231XXX 4 I. 0/3/F/3 SGYMMEN203XXX SGYMMEN201XXX 5 2/0/V/ Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX Ábrázoló geometria II. SGYMASZ205XXX Mechanika II. (Szilárdságtan) SGYMME202XXX 2/3/V/5 Műszaki informatika II. (CAD I.) SGYMASZ202XXX 0/3/F/4 Műszaki informatika III. (CAD II.) SGYMASZ203XXX Színtan akásépítés, 6 SGYMASZ210XXX Építési lakásgazdálkodás elepülés- Épületgépészet 0/2/F/3 technológia I. SGYME234XXX igazgatás SGYMMAG211XXX SGYMMEN209XXX SGYME239XXX 7 Mechanika III. (artók statikája) SGYMME203XXX Épületfizika I. SGYMMAG209XXX Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX Építésszervezés I. SGYMMEN207XXX 1/2/F/3 Fa- és acélszerkezetek I. SGYMME206XXX elepülés- és városépítés SGYME201XXX 3/0/F/4 Építészeti geodézia SGYMA217XXX Zöldterületfenntartás és -gazdálkodás SGYME235XXX Komplex projekt (elepülésrendezés) SGYME236XXX 0/4/F/4 Épület- 14 erület- és szerkezetek IV. 14 regionális Építőanyagok II. SGYMMAG207XXX tervezés, Építészeti SGYMA231XXX 2/2/S/4 15 -fejlesztés ábrázolás 1/2/V/4 15 SGYME237XXX SGYMMAG203XXX 1/2/F/ Épületszerkezetek I. SGYMMAG204XXX 3/2/V/6 Építészeti rajz I. SGYMASZ213XXX Épülettervezés I. SGYME202XXX 1/1/F/3 A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 Nyelvi szintfelm. SYMN0001XX Építőanyagok I. SGYMA201XXX Építészeti rajz II. SGYMASZ207XXX 0/2/F/3 Épületszerkezetek II. SGYMMAG205XXX Épülettervezés II. SGYME203XXX 2/1/F/3 Épületszerkezetek III. SGYMMAG206XXX 3/2/V/6 Építészeti rajz III. SGYMASZ208XXX 0/1/F/1 Építészeti ábrázoló SGYMASZ211XXX 0/1/F/1 Épülettervezés III. SGYME204XXX Épületfizika II. SGYMMAG210XXX Építészeti rajz IV. SGYMASZ209XXX Épületszerkezetek V. (örténeti szerkezetek) SGYMMAG208XXX Geotechnika 0. SGYMKOM255XXX 2/2/V/3 Közlekedésépítés III. (Városi közlekedés) SGYMKOM253XXX 2/1/F/2 Közművek II. (Energia- Épülettervezés V. közművek I.) 20 Épületterv. IV. SGYME205XXX 2/2/F/5 SGYME206XXX SGYMKOM211XXX elepüléstervezés II. SGYME233XXX 2/1/V/4 áj- és településföldrajz (ökológia) 23 Szabadon választható 1. Szabadon vál. 2. 1/0/F/1 Szakmai gyak. I. SGYMMAG229XXX 4 hét Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM210XXX Szabadon vál. 4. 1/0/F/2 SGYME231XXX 1/2/F/3 elepüléstervezés I. SGYME232XXX 2/1/F/3 Szakmai gyak. II. SGYMMAG230XXX 4 hét Geodézia mgy. SGYMA928XXX 5 nap / 3 kredit A térinformatika alapjai SGYMA212XXX 1/2/F/ Szakirányú diplomamunka SGYME240XXX 18 0/19/F/21 19 Szabadon választható 1. Szabadon választható 3. 2/0/F/ HEI ÓRASZÁM Kredit Vizsga

10 NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖKI SZAK / ÉPÍÉSZ SZAKIRÁNY HEI ÓRASZÁM 2 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 1 Építészet- Szociológia Filozófia Minőségirányítás 1 SGYMMEN210XXX SGYMMEN211XXX SGYMA202XXX 2/0/F/3 Ábrázoló geometria I. SGYMASZ214XXX 1/2/V/4 Építészettörténet I. SGYMMAG212XXX 2/1/V/4 Építészettörténet II. SGYMMAG213XXX Építészettörténet III. SGYMMAG214XXX történet IV. (Magyarörökségvédelem) SGYMMAG215XXX 3 3 Építés- Építési szervezés II. technológia II. ervezés- 4 Közgazdaságtan SGYMMEN208XXX SGYMMEN232XXX Jogi ismeretek I. módszertan 4 I. SGYMMEN203XXX SGYME246XXX SGYMMEN201XXX 5 2/0/V/ Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX Ábrázoló geometria II. SGYMASZ205XXX Mechanika II. (Szilárdságtan) SGYMME202XXX 2/3/V/5 Műszaki informatika II. (CAD I.) SGYMASZ202XXX 0/3/F/4 Műszaki informatika III. (CAD II.) SGYMASZ203XXX Mechanika III. (artók statikája) SGYMME203XXX Épületfizika I. SGYMMAG209XXX Épületgépészet SGYMMAG211XXX Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX Épületszerkezetek IV. SGYMMAG207XXX Építésszervezés I. SGYMMEN207XXX 1/2/F/3 Fa- és acélszerkezetek I. SGYMME206XXX elepülés- és városépítés SGYME201XXX 3/0/F/4 Építészeti geodézia SGYMA217XXX SGYME237XXX 1/2/F/3 Vizuális kommunikáció SGYMMAG233XXX Színtan erület- és 6 SGYMASZ210XXX Építési regionális 0/2/F/3 technológia I. tervezés, Építészeti SGYMMEN209XXX -fejlesztés pályázati gyakor- 7 lat (alkotóhét) SGYME247XXX Építőanyagok II. 15 Építészeti SGYMA231XXX 2/2/S/4 3/3/V/6 ábrázolás 1/2/V/4 15 SGYMMAG203XXX Épületszerkezetek I. SGYMMAG204XXX 3/2/V/6 Építészeti rajz I. SGYMASZ213XXX Építőanyagok I. SGYMA201XXX Építészeti rajz II. SGYMASZ207XXX 0/2/F/3 Épületszerkezetek II. SGYMMAG205XXX Épületszerkezetek III. SGYMMAG206XXX 3/2/V/6 Építészeti rajz III. SGYMASZ208XXX 0/1/F/1 Építészeti ábrázoló SGYMASZ211XXX 0/1/F/1 Épületfizika II. SGYMMAG210XXX Építészeti rajz IV. SGYMASZ209XXX Épületszerkezetek V. (örténeti szerkezetek) SGYMMAG208XXX Geotechnika 0. SGYMKOM255XXX 2/2/V/3 Épülettervezés VII. SGYME243XXX Épület- Épülettervezés V. szerkezetek VI. 20 SGYME206XXX SGYMMAG232XXX 21 Komplex Épületterv. IV. tervezés 22 SGYME205XXX SGYME245XXX 2/2/F/5 0/6/F/ Szakirányú diplomamunka Környezet- SGYME249XXX 18 pszichológia 0/19/F/21 SGYME244XXX 19 HEI ÓRASZÁM Épülettervezés I. SGYME202XXX 1/1/F/3 A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 Épülettervezés II. SGYME203XXX 2/1/F/3 Épülettervezés III. SGYME204XXX Szabadon választható 1. Szabadon vál. 2. 1/0/F/1 Építészetelmélet SGYME241XXX Szabadon vál. 4. 1/0/F/2 Épülettervezés VI. SGYME242XXX 2/3/F/5 Szabadon választható Nyelvi szintfelm. SYMN0001XX Szakmai gyak. I. SGYMMAG229XXX 4 hét Szakmai gyak. II. SGYMMAG230XXX 4 hét Geodézia mgy. SGYMA928XXX 5 nap / 3 kredit Szabadon választható 3. 2/0/F/3 Kredit Vizsga

11 NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖKI SZAK / ÉPÜESZERKEZEI KONSRUKŐR SZAKIRÁNY HEI ÓRASZÁM 2 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 1 Építészet- Szociológia Filozófia Minőségirányítás 1 SGYMMEN210XXX SGYMMEN211XXX SGYMA202XXX 2/0/F/3 Ábrázoló geometria I. SGYMASZ214XXX 1/2/V/4 Építészettörténet I. SGYMMAG212XXX 2/1/V/4 Építészettörténet II. SGYMMAG213XXX Építészettörténet III. SGYMMAG214XXX történet IV. (Magyarörökségvédelem) SGYMMAG215XXX 3 3 Építés- Építési szervezés II. technológia II. ervezés- 4 Közgazdaságtan SGYMMEN208XXX SGYMMEN232XXX Jogi ismeretek I. módszertan 4 I. SGYMMEN203XXX SGYME246XXX SGYMMEN201XXX 5 2/0/V/ Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX Ábrázoló geometria II. SGYMASZ205XXX Mechanika II. (Szilárdságtan) SGYMME202XXX 2/3/V/5 Műszaki informatika II. (CAD I.) SGYMASZ202XXX 0/3/F/4 Műszaki informatika III. (CAD II.) SGYMASZ203XXX Mechanika III. (artók statikája) SGYMME203XXX Épületfizika I. SGYMMAG209XXX Épületgépészet SGYMMAG211XXX Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX Épületszerkezetek IV. SGYMMAG207XXX Színtan SGYMASZ210XXX 0/2/F/3 Építésszervezés I. SGYMMEN207XXX 1/2/F/3 Fa- és acélszerkezetek I. SGYMME206XXX elepülés- és városépítés SGYME201XXX 3/0/F/4 Építészeti geodézia SGYMA217XXX diagnosztika SGYMMAG237XXX Épületrehabilitáció II. SGYMMAG236XXX 6 Építési technológia I. Építészeti Épület- SGYMMEN209XXX pályázati gyakor- 7 lat (alkotóhét) SGYME247XXX Építőanyagok II. 15 Építészeti SGYMA231XXX 2/2/S/4 ábrázolás 1/2/V/4 15 SGYMMAG203XXX Épületszerkezetek I. SGYMMAG204XXX 3/2/V/6 Építészeti rajz I. SGYMASZ213XXX Épülettervezés I. SGYME202XXX 1/1/F/3 A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 Nyelvi szintfelm. SYMN0001XX Építőanyagok I. SGYMA201XXX Építészeti rajz II. SGYMASZ207XXX 0/2/F/3 Épületszerkezetek II. SGYMMAG205XXX Épülettervezés II. SGYME203XXX 2/1/F/3 Épületszerkezetek III. SGYMMAG206XXX 3/2/V/6 Építészeti rajz III. SGYMASZ208XXX 0/1/F/1 Építészeti ábrázoló SGYMASZ211XXX 0/1/F/1 Épülettervezés III. SGYME204XXX Épületfizika II. SGYMMAG210XXX Épületszerkezetek V. (örténeti szerkezetek) SGYMMAG208XXX Geotechnika 0. SGYMKOM255XXX 2/2/V/3 Építésiparosítás SGYMMAG238XXX 3/3/F/6 Építészeti rajz IV. 19 SGYMASZ209XXX Épület- Épülettervezés V. szerkezetek VI. 20 SGYME206XXX SGYMMAG232XXX 21 Komplex Épületterv. IV. tervezés 22 SGYME205XXX SGYME245XXX 2/2/F/5 0/6/F/6 23 Szabadon választható 1. Szabadon vál. 2. 1/0/F/1 Szakmai gyak. I. SGYMMAG229XXX 4 hét Energia- és környezettudatos építés SGYMMAG235XXX Szabadon vál. 4. 1/0/F/2 Épületrehabilitáció I. SGYME248XXX 2/3/F/5 Szakmai gyak. II. SGYMMAG230XXX 4 hét Geodézia mgy. SGYMA928XXX 5 nap / 3 kredit Szabadon választható 1. Szabadon választható 3. 2/0/F/3 Szakirányú diplomamunka SGYMMAG234XXX 0/19/F/ HEI ÓRASZÁM Kredit Vizsga

12 NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖKI SZAK / ÉPÍÉSKIVIEEZÉS-SZERVEZÉS SZAKIRÁNY HEI ÓRASZÁM 2 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 1 Építészet- Szociológia Filozófia Minőségirányítás 1 SGYMMEN210XXX SGYMMEN211XXX SGYMA202XXX 2/0/F/3 Ábrázoló geometria I. SGYMASZ214XXX 1/2/V/4 Építészettörténet I. SGYMMAG212XXX 2/1/V/4 Építészettörténet II. SGYMMAG213XXX Építészettörténet III. SGYMMAG214XXX történet IV. (Magyarörökségvédelem) SGYMMAG215XXX 3 3 Építés- Építési szervezés II. technológia II. Épület- 4 Közgazdaságtan SGYMMEN208XXX SGYMMEN232XXX Jogi ismeretek I. rehabilitáció II. 4 I. SGYMMEN203XXX SGYMMAG236XXX SGYMMEN201XXX 5 2/0/V/ Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX Ábrázoló geometria II. SGYMASZ205XXX Mechanika II. (Szilárdságtan) SGYMME202XXX 2/3/V/5 Műszaki informatika II. (CAD I.) SGYMASZ202XXX 0/3/F/4 Műszaki informatika III. (CAD II.) SGYMASZ203XXX Mechanika III. (artók statikája) SGYMME203XXX Épületfizika I. SGYMMAG209XXX Épületgépészet SGYMMAG211XXX Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX Épületszerkezetek IV. SGYMMAG207XXX Építésszervezés I. SGYMMEN207XXX 1/2/F/3 Fa- és acélszerkezetek I. SGYMME206XXX elepülés- és városépítés SGYME201XXX 3/0/F/4 Építészeti geodézia SGYMA217XXX Színtan 6 SGYMASZ210XXX Építési Építés- 0/2/F/3 technológia I. szervezés III. Építészeti SGYMMEN209XXX SGYMMEN234XXX pályázati gyakor- 7 lat (alkotóhét) SGYME247XXX Jogi ismeretek 9 III. SGYMMEN235XXX 10 Építésiparosítás SGYMMAG238XXX 3/3/F/ Építőanyagok II. 15 Építészeti SGYMA231XXX 2/2/S/4 ábrázolás 1/2/V/4 15 SGYMMAG203XXX Épületszerkezetek I. SGYMMAG204XXX 3/2/V/6 Építészeti rajz I. SGYMASZ213XXX Épülettervezés I. SGYME202XXX 1/1/F/3 A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 Nyelvi szintfelm. SYMN0001XX Építőanyagok I. SGYMA201XXX Építészeti rajz II. SGYMASZ207XXX 0/2/F/3 Épületfizika II. SGYMMAG210XXX Épületszerkezetek V. (örténeti szerkezetek) SGYMMAG208XXX Geotechnika 0. SGYMKOM255XXX 2/2/V/3 Épületdiagnosztika SGYMMAG237XXX 18 Épület- szerkezetek III. SGYMMAG206XXX Építészeti rajz IV. 3/2/V/6 SGYMASZ209XXX Épületszerkezetek II. SGYMMAG205XXX Épülettervezés II. SGYME203XXX 2/1/F/3 Építészeti rajz III. SGYMASZ208XXX 0/1/F/1 Építészeti ábrázoló SGYMASZ211XXX 0/1/F/1 Épülettervezés III. SGYME204XXX Épületterv. IV. SGYME205XXX 2/2/F/5 Épülettervezés V. SGYME206XXX Épületszerkezetek VI. SGYMMAG232XXX 22 Komplex projekttervezés Jogi ismeretek II. SGYMMEN236XXX 23 SGYMMEN204XXX 0/5/F/5 Szabadon választható 1. Szabadon vál. 2. 1/0/F/1 Szakmai gyak. I. SGYMMAG229XXX 4 hét Energia- és környezettudatos építés SGYMMAG235XXX Szabadon vál. 4. 1/0/F/2 Munkavédelem SGYMMEN233XXX 2/1/F/3 Szakmai gyak. II. SGYMMAG230XXX 4 hét Geodézia mgy. SGYMA928XXX 5 nap / 3 kredit Szabadon választható 1. Szabadon választható 3. 2/0/F/3 Szakirányú diplomamunka SGYMMEN237XXX 0/19/F/ HEI ÓRASZÁM Kredit Vizsga

13 NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖKI SZAK / ŰZ- ÉS KAASZRÓFAVÉDEMI SZAKIRÁNY HEI ÓRASZÁM 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 1 Építészet- űzvédelmi Szociológia Filozófia 1 igazgatás (ÉSZ) SGYMMEN210XXX SGYMMEN211XXX SGYMUB259XXX 2 2 Ábrázoló geometria I. SGYMASZ214XXX 1/2/V/4 Építészettörténet I. SGYMMAG212XXX 2/1/V/4 Építészettörténet II. SGYMMAG213XXX Építészettörténet III. SGYMMAG214XXX történet IV. (Magyarörökségvédelem) SGYMMAG215XXX 3 Égés- és 3 Építés- Veszélyes any. és oltáselmélet III. szervezés II. ipari katasztr. III. (ÉSZ) 4 Közgazdaságtan SGYMMEN208XXX SGYMUB237XXX Jogi ismeretek I. SGYMUB256XXX 4 I. SGYMMEN203XXX SGYMMEN201XXX 5 2/0/V/ Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX Építészeti ábrázolás SGYMMAG203XXX Épületszerkezetek I. SGYMMAG204XXX 3/2/V/6 Építészeti rajz I. SGYMASZ213XXX Épülettervezés I. SGYME202XXX 1/1/F/3 Ábrázoló geometria II. SGYMASZ205XXX Mechanika II. (Szilárdságtan) SGYMME202XXX 2/3/V/5 Műszaki informatika II. (CAD I.) SGYMASZ202XXX 0/3/F/4 Építőanyagok I. SGYMA201XXX Építészeti rajz II. SGYMASZ207XXX 0/2/F/3 Épületszerkezetek II. SGYMMAG205XXX Műszaki informatika III. (CAD II.) SGYMASZ203XXX Mechanika III. (artók statikája) SGYMME203XXX Épületfizika I. SGYMMAG209XXX Építőanyagok II. SGYMA231XXX 1/2/V/4 Épületszerkezetek III. SGYMMAG206XXX 3/2/V/6 Építészeti rajz III. SGYMASZ208XXX 0/1/F/1 Építészeti ábrázoló SGYMASZ211XXX 0/1/F/1 Épületgépészet SGYMMAG211XXX Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX Épületszerkezetek IV. SGYMMAG207XXX 2/2/S/4 Épületfizika II. SGYMMAG210XXX Építészeti rajz IV. SGYMASZ209XXX Szabadon vál. 5. űzvédelmi 6 Építési 1/0/F/2 berendezések technológia I. tervezése II. Veszélyes any. és SGYMMEN209XXX (ÉSZ) 7 Színtan SGYMASZ210XXX 0/2/F/3 Építésszervezés I. SGYMMEN207XXX 1/2/F/3 Fa- és acélszerkezetek I. SGYMME206XXX Épületszerkezetek V. (örténeti szerkezetek) SGYMMAG208XXX elepülés- és városépítés SGYME201XXX 3/0/F/4 Építészeti geodézia SGYMA217XXX Égés- és oltáselmélet II. SGYMUB239XXX Veszélyes any. és ipari katasztr. I. SGYMUB235XXX 1/1/V/2 ipari katasztr. II. SGYMUB236XXX 1/1/V/3 űzkockázatelemzés SGYMUB246XXX 1/1/F/3 űzvizsgálattan SGYMUB247XXX SGYMUB258XXX 1/2/F/3 8 Szabadon vál. 6. 1/1/F/ étesítés 13 és használat tűzvédelme II. (ÉSZ) 14 SGYMUB255XXX 15 űzv. berend. terv. I. (ÉSZ) 16 SGYMUB257XXX 1/1/F/2 17 űzoltás, kárelhárítás 19 Szakirányú SGYMUB248XXX diplomamunka echnikai 1/3/V/4 Épülettervezés V. (ÉSZ) ismeretek II. 20 SGYME206XXX SGYMUB261XXX SGYMUB253XXX 0/19/F/18 1/1/V/2 21 Épületterv. IV. SGYME205XXX 2/2/F/5 Épülettervezés Szabadon vál. 5. III. 1/0/F/2 Épülettervezés II. SGYME204XXX SGYME203XXX 2/1/F/3 A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 Nyelvi szintfelm. SYMN0001XX Szakirányú 23 Égés- és mérőgyakorlat oltáselmélet I. (ÉSZ) SGYMUB238XXX SGYMUB260XXX 24 0/5/F/4 űzvédelmi kémia SGYMUB252XXX 1/1/F/1 Szakmai gyak. I. SGYMMAG229XXX 4 hét Elektrotechnika SGYMUB234XXX 1/1/F/3 étesítés és használat tűzvédelme I. (ÉSZ) SGYMUB254XXX 3/3/F/5 Szakmai gyak. II. SGYMMAG230XXX 4 hét Geodézia mgy. SGYMA928XXX 5 nap / 3 kredit Szabadon vál. 5. 1/0/F/ HEI ÓRASZÁM Kredit Vizsga

14

15 EVEEZŐ ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: levelező építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése: településtervezés szakirány építész szakirány épületszerkezeti konstruktőr szakirány építéskivitelezés-szervezés szakirány tűz- és katasztrófavédelmi szakirány A képzési idő: 10 félév, 240 kreditpont, 1526 kontaktóra (218 7 hét), mely nem tartalmazza a mérőgyakorlatokat A KÉPZÉS FŐBB ANUMÁNYI ERÜEEI KREDIPON KREDI % KONAK ÓRA/HÉ KONAK ÓRA % ermészettudományi alapismeretek Gazdasági és humán ismeretek Szakmai törzsanyag Differenciált szakmai ismeretek Szabadon választható tárgyak Diplomamunka ÖSSZESEN A szak képzési célja: Felkészült, nyelvtudással rendelkező, alapdiplomás építészmérnökök képzése, akik alkalmasak magasépítési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzési szakirányoknak megfelelő témájú, irányítás melletti tervezési feladatok elvégzésére. Az alapfokozat birtokában az építészmérnökök az elvégzett szakiránynak megfelelően képesek: az oklevél megszerzése után bármely felsorolt tevékenység területén, irányítás mellett részfeladatok megoldására; megfelelő szakmai gyakorlat után bármely szokványos építészeti feladat önálló megoldására; a szakmagyakorlás jogosítványainak (szakértői, műszaki ellenőri, vállalkozói stb.) megszerzésére. A főbb tanulmányterületek tartalma ermészettudományos alapismeretek Matematika, Ábrázoló geometria, Építészeti ábrázolás, Műszaki informatika (CAD), Mechanika I. (statika), Mechanika II. (szilárdságtan), Mechanika III. (tartók statikája) Gazdasági és humán ismeretek Közgazdaságtan, Jogi ismeretek, Filozófia, Szociológia, Építészettörténet Szakmai törzsanyag Építészeti rajz, Színtan, Épületszerkezetek, Építőanyagok, Az épületgépészet alapjai I., Épületfizika, A méretezés alapjai, Vasbeton szerkezetek, Fa- és acélszerkezetek, Építésszervezés, Építési technológia, Építészeti geodézia, Épülettervezés, elepülés- és városépítés A fentieken túl elvárás az alapvető informatikai alkalmazási ismeretek, középfokú nyelvvizsga, 3 félév testnevelés, kétszer 4 hét kötelező termelési gyakorlat, továbbá a munka- és tűzvédelmi vizsga megléte. Differenciált szakmai anyag Részletes szakmai ismeretek és mérnöki készségek megszerzését biztosító tananyag a 4 szakirány valamelyikén. Szakirányonként 79 kreditet képvisel a differenciált szakmai anyag (szakmai ismeretek tárgyai, valamint a szabadon választható tárgyak és a szakirányú diplomamunka). Ez a speciális blokk szükséges ahhoz, hogy a hallgatók szakképzettséget és a szakiránynak megfelelő jogosultságokat kapjanak. 15

16 Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt (részben egymásra épülő, részben független) tantárgyak tananyagának folyamatos számonkéréséből (zárthelyik írása, félévközi munkával megszerezhető jegyek), vizsgák letételéből, tervezési feladatok (házi feladatok, féléves tervek) elkészítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomamunka elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze. Szakmai gyakorlat Mindegyik szakirányon kötelező jelleggel teljesítendő a Geodézia mérőgyakorlat (a 6. félévben 5 nap). A diplomamunka A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen adódó építészmérnöki feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín és -kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával a belső és ipari konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az építészmérnök feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a diplomamunka terjedelme szakdolgozat készítése esetén oldal és a rajzi munkarészek, diplomaterv készítése esetén önálló tervlapok kiegészítő szakági tervekkel, számításokkal, műleírásokkal. A diplomamunka témája elsősorban tervezés, szorosan kapcsolódva a szakirány tárgyaihoz. Záróvizsgát kell tenni: Komplex államvizsga az építészmérnöki törzsanyagból Komplex államvizsga a szakiránynak megfelelő főtémakörből, a szakirány specifikumai szerint A záróvizsgára bocsátás feltételei a feltételekről a későbbiekben születik döntés, és ezen tájékoztatónak a kar honlapján megtalálható elektronikus változatában lesznek olvashatóak ( Oktatatás, felvételi menüpont) Az oklevél kiadásának feltételei a sikeres záróvizsga egy világnyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga teljesítése. Mindegyik szakirányban az államvizsgakérdések komplexen kerülnek kiadásra. Az oklevél minősítésének kiszámítása a minősítés meghatározásáról a későbbiekben születik döntés, és ezen tájékoztatónak a kar honlapján megtalálható elektronikus változatában lesz olvasható ( Oktatatás, felvételi menüpont) 16

17 Elvárt mérnöki kompetenciák Építési műszaki dokumentáció készítése, a vonatkozó ábrázolási szabályok és szabványok ismerete. radicionális ábrázolási készség, az építészeti rajz, modellezés, prezentáció mint kommunális képesség - birtoklása. Alapvető hardver és szoftver ismeretek, számítógép és mérnöki programok kezelése. egalább egy CAD (építészeti tervezést segítő komplex számítógépes) program felhasználói szintű alkalmazása. Az építészettörténet, az építészeti elméletek, a társművészetek és a kortárs építészet megjelenési formáinak ismertetése. A tervezői szemléletmód és az építészeti tervezés menetének, problematikájának ismerete, legyen szakirányú képesítésének megfelelően felkészült és kreatív partnere a tervezőknek, valamint tervezési ismeretei feleljenek meg a mesterképzésben való részvétel feltételeinek. Az épületszerkezetek és épületfizikai problémák, és az épületek funkciói összefüggéseinek ismerete, hogy azokban egészséges, komfortos, és a környezeti hatások ellen védelmet nyújtó körülményeket tudjon teremteni. A széles körben használatos épületszerkezetek alkalmazhatósági területeinek és műszaki teljesítményeinek ismerete, melyek birtokában képes a szerkezetek időállóságára, gazdaságosságára és fenntartási igényeire is tekintettel alapvető döntéseket meghozni. Képesség kisebb léptékű magasépítési tartószerkezet (ide értve statikailag határozott és határozatlan szerkezeteket is) önálló erőtani és kiviteli tervezésére kézi és számítógépes módszerekkel egyaránt, a hatályos szabványok szerint. Alapvető tartószerkezet-típusok, szerkezeti anyagok ismerete és felismerése, jártasság ezek modellezésében. Építési műszaki tervdokumentáció biztos olvasása és értelmezése, beleértve, hogy az adott épület a funkciónak megfelel-e, a tartószerkezete a várható mechanikai igénybevételeknek ellenáll-e, a választott épületszerkezetek eleget teszneke a tőlük elvárható és a szabályozásban előírt követelményeknek, valamint esztétikusan illeszkednek-e a környezetébe. A településfejlődés fő történeti folyamatainak és a településtervezés alapvető környezetalakítási, társadalmi és gazdasági feladatainak ismerete, a településépítészeti tervezés alapvető készségeinek birtoklása, alapszintű jártasság a hivatalos településrendezési eszközök kidolgozásában és társadalmi egyeztetésében, a kapcsolódó legfontosabb jogszabályok és építéshatósági eljárások ismerete. Az építési tevékenységhez kapcsolódó feladatok szakma szerinti megoszlásának ismerete, együttműködési készség a tervezési (társtervezők) és kivitelezési folyamat szereplőiből álló munkacsoportokkal. A beruházási folyamat teljes vertikumának ismerete, annak bármelyik elemében való együttműködési készség. Az épületmegvalósítási folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műszaki-, gazdasági-, minőségügyi, jogi ismeretek együttes alkalmazása. A létesítmény-gazdálkodáshoz, -fenntartáshoz, az épületállomány üzemeltetéséhez szükséges műszaki, gazdasági, szervezési ismeretek alkalmazása. Alapvető kommunikációs ismeretek, beleértve legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértését is. Új technológiák, szerkezetek, termékek megismerésére, megértésére való képesség. Kellő tanulmányi eredmény és/vagy felvételi vizsga után részvétel az MSc-képzésben. Budapest,

18 ÁJÉKOZAÓ A ÖBBCIKUSÚ KÉPZÉSI RENDSZERBEN INDUÓ ESŐ KÉPZÉSI CIKUSRÓ: AZ AAPFOKOZAO NYÚJÓ AAPKÉPZÉS (BA, BSC) Magyarországon jelenleg a felsőoktatás képzési rendszere több országhoz hasonlóan duális jellegű, azaz rövidebb, három-négyéves, gyakorlatorientált főiskolai és hosszabb, öt, esetleg hatéves elméletorientált egyetemi tanulmányokat kínál a felsőoktatásba belépők számára, melyek sikeres elvégzésével valamely szakon főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség szerezhető. A két képzés eltérő jellege miatt a főiskolai oklevéllel rendelkezők egyetemi továbbtanulása általában csak komoly időveszteséggel valósítható meg. Az egyetemi és főiskolai szintű képzések nem épülnek közvetlenül egymásra. Az egyetemi szintű képzésnek nem előfeltétele a főiskolai szintű végzettség megszerzése. Ezzel szemben sok, túlnyomórészt angolszász ország oktatási rendszere két fő ciklusra épül: e rendszerben az első, három-négyéves képzési ciklust legfeljebb kétéves második képzési ciklus követi. Az alapfokozatot (undergraduate degree) nyújtó első ciklus kellő ismereteket és a gyakorlat számára értékelhető szakmai kompetenciákat (alkalmazási követelményeket) nyújt a munkaerőpiacon való azonnali elhelyezkedés, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is ad az adott szakterületen a tanulmányok azonnali vagy későbbi, néhány éves munkavégzést követő folytatásához, a mesterfokozat (graduate degree) megszerzéséhez. A tanulmányok két, önmagában lezárt szakaszra való felosztása azt jelenti, hogy az első, szakképzettséget adó végzettségi szint megszerzése után a jelölt beléphet a munka világába. A szakmai specializációra vagy az alapszakon túlmutató elmélyülést biztosító tanulmányokra közvetlenül a végzés után vagy később is sor kerülhet ben Bolognában több mint 30 európai ország, köztük hazánk is, állást foglalt egy egységes és versenyképes európai felsőoktatási tér kialakítása mellett, amelyben a képzés alapformaként a többciklusú képzést választotta. E bolognai nyilatkozat, majd az azt aláíró országok évi berlini találkozóján elfogadott irányelvek alapján hazánk is vállalta, hogy 2006-ig megkezdi, illetve 2010-ig áttér alapképzésben a kétciklusú képzésre. E gyökeres átalakítás első lépéseként indul el hazánkban is a többciklusú képzés első képzési szakasza. Az első képzési ciklusban folyó képzés megnevezése: alapképzés (alapszak), amelyen alapfokozat (baccalaureus (BA), bachelor (BSc) fokozat) és a munkaerőpiacon való elhelyezkedést biztosító szakképzettség szerezhető. Erre épül majd a mesterképzés (mesterszak), amelyen mesterfokozat (magister (MA), master (MSc) fokozat) és szakképzettség szerezhető. Alap- és mesterképzést követően a legkiválóbbak doktori képzésben folytathatják felsőfokú tanulmányaikat és szerezhetnek tudományos fokozatot (doktori (PhD vagy DA) fokozatot. A mesterképzésnek előfeltétele az alapfokozat megszerzése, illetve a doktori fokozat megszerzésének a mesterfokozat megszerzése. A képzési idő alapképzésben hat vagy hét vagy nyolc félév. Erre épülő mesterképzésben a képzési idő legalább két félév, legfeljebb négy félév. A doktori képzés időtartama hat félév. A nemzetközileg is elfogadott alapfokozat (BA, BSc fokozat) és a hozzá kapcsolódó szakképzettség egyaránt feljogosít a hazai vagy külföldi munkavállalásra, és felkészít a tanulmányok azonnali vagy későbbi folytatására akár hazánkban, akár külföldön. Az első képzési ciklus alapszakjait, a korábbi és új szakok megfeleltetését a többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól és az első képzési ciklus indításának feltételeiről szóló 252/2004. (VIII. 30.) kormányrendelet határozza meg. ( ) (forrás: Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2005) 18

19 A KÖEEZŐ ANÁRGYAK antárgyfajta Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény ermészettudományi Gazdasági és humán Szakmai törzsanyag SGYMASZ214XXX Ábrázoló geometria I. 1 2 V 4 SGYMASZ205XXX Ábrázoló geometria II. 1 2 V 3 Ábrázoló geometria I. SGYMMAG203XXX Építészeti ábrázolás 0 2 F 2 SGYMMA201XXX Matematika I. 3 3 V 6 SGYMME201XXX Mechanika I. (Statika) 3 2 V 5 SGYMME202XXX Mechanika II. (Szilárdságtan) 2 3 V 5 Mechanika I. (Statika), A méretezés alapjai SGYMME203XXX Mechanika III. (artók statikája) 3 2 V 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) SGYMASZ202XXX Műszaki informatika II. (CAD I.) 0 3 F 4 SGYMASZ203XXX Műszaki informatika III. (CAD II.) 0 2 F 2 Műszaki informatika II. (CAD I.) SGYMMAG212XXX Építészettörténet I. 2 1 V 4 Építészeti ábrázolás SGYMMAG213XXX Építészettörténet II. 2 2 V 4 Építészettörténet I. SGYMMAG214XXX Építészettörténet III. 2 1 V 3 Építészettörténet II. SGYMMAG215XXX Építészettörténet IV. (Magyarörökség-v.) 2 1 V 3 Építészettörténet III. SGYMMEN211XXX Filozófia 2 0 V 2 SGYMMEN203XXX Jogi ismeretek I. 2 0 F 2 SGYMMEN201XXX Közgazdaságtan I. 2 0 V 3 SGYMMEN210XXX Szociológia 2 0 V 2 SGYMA202XXX Minőségirányítás 2 0 F 3 Építőanyagok II. vagy Mérnökkémia II. SGYMME204XXX A méretezés alapjai 1 1 F 2 SGYMMEN207XXX Építésszervezés I. 1 2 F 3 Építőanyagok I., Épületszerkezetek I. SGYMMEN208XXX Építésszervezés II. 1 2 V 3 Építésszervezés I. SGYMMEN209XXX Építési technológia I. 1 2 V 3 Építésszervezés I. SGYMA201XXX Építőanyagok I. 2 1 V 3 SGYMA231XXX Építőanyagok II. 1 2 V 4 Építőanyagok I. SGYMASZ211XXX Építészeti ábrázoló 0 1 F 1 Ábrázoló geometria II. SGYMASZ213XXX Építészeti rajz I. 0 2 F 2 SGYMASZ207XXX Építészeti rajz II. 0 2 F 3 Építészeti rajz I. SGYMASZ208XXX Építészeti rajz III. 0 1 F 1 Építészeti rajz II. SGYMASZ209XXX Építészeti rajz IV. 0 2 F 2 Építészeti rajz III. SGYMMAG209XXX Épületfizika I. 2 0 V 2 Épületszerkezetek II. SGYMMAG210XXX Épületfizika II. 2 0 F 2 Épületfizika I., Épületszerkezetek III. SGYMMAG211XXX Épületgépészet 2 1 V 3 Épületfizika I., Épületszerkezetek III. SGYMMAG204XXX Épületszerkezetek I. 3 2 V 6 SGYMMAG205XXX Épületszerkezetek II. 3 2 V 5 Épületszerkezetek I. SGYMMAG206XXX Épületszerkezetek III. 3 2 V 6 Épületszerkezetek II. SGYMMAG207XXX Épületszerkezetek IV. 2 2 S 4 Épületszerkezetek III. SGYMMAG208XXX Épületszerkezetek V. (örténeti szerk.) 2 2 V 4 Épületszerkezetek IV., Építészettörténet II. SGYME202XXX Épülettervezés I. 1 1 F 3 SGYME203XXX Épülettervezés II. 2 1 F 3 Épülettervezés I., Építészeti rajz I. SGYME204XXX Épülettervezés III. 2 2 V 5 SGYME205XXX Épülettervezés IV. 2 2 F 5 Épülettervezés II., Épületszerkezetek II., Építészeti rajz II. Épülettervezés III., Épületszerkezetek III., Építészeti ábrázoló SGYME206XXX Épülettervezés V. 2 2 V 4 Épülettervezés IV., Épületszerkezetek IV. SGYMA217XXX Építészeti geodézia 1 2 V 3 SGYMME206XXX Fa- és acélszerkezetek I. 2 2 V 5 Mechanika III., Épületszerkezetek III. SGYMME205XXX Vasbeton szerkezetek I. 2 2 V 5 Mechanika III., Építőanyagok I. Épületszerkezetek III. SGYMASZ210XXX Színtan 0 2 F 3 SGYME201XXX elepülés- és városépítés 3 0 F 4 Építészettörténet IV., Akadálymentes építészet Szakmai gyak. SGYMA928XXX Geodézia mérőgyakorlat 5 nap 3 e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 19

20 B KÖEEZŐEN VÁASZANDÓ ANÁRGYAK Szakirányok Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény EEP.ERV., ÉPÍÉSZ, ÉP. KONS., ÉP. KIV. SZERV. SGYMKOM255XXX Geotechnika V 3 ÉPÍÉSZ, ÉP. KONS., ÉP. KIV. SZERV. ÉPÍÉSZ, ÉP. KONS. EEP.ERV., ÉPÍÉSZ ÉP. KONS., ÉP. KIV. SZERV. SGYMMEN232XXX Építési technológia II. 1 2 V 3 Építési technológia I. SGYME247XXX Építészeti pályázati gyakorlat (alkotóhét) 0 2 F 2 Épülettervezés IV. SGYMMAG232XXX Épületszerkezetek VI. 2 2 V 4 Épületszerkezetek V. SGYME245XXX Komplex tervezés 0 6 F 6 Épülettervezés V. SGYME246XXX ervezésmódszertan 2 2 V 4 Épülettervezés IV. SGYME237XXX erület- és regionális tervezés, -fejlesztés 1 2 F 3 elepülés- és városépítés SGYMMAG235XXX Energia- és környezettudatos építés 2 2 V 4 Épületfizika I., Épületfizika II. SGYMMAG238XXX Építésiparosítás 3 3 F 6 Épületszerkezetek VI. SGYMMAG237XXX Épületdiagnosztika 2 2 V 4 Épületszerkezetek V. SGYMMAG236XXX Épületrehabilitáció II. 2 2 V 4 SGYMA212XXX A térinformatika alapjai 1 2 F 3 SGYMMEN231XXX Ingatlan- és épületmenedzsment 1 2 V 3 Épületszerk. konstruktőr szakirány: Épületrehabilitáció I. Építéskivitelezés szakirány: SGYME236XXX Komplex projekt (településrendezés) 0 4 F 4 elepüléstervezés II. felvétele SGYMKOM253XXX Közlekedésépítés III. (Városi közlekedés) 2 1 F 2 SGYMKOM210XXX Közművek I. (Vízi közművek) 2 2 V 4 Építőanyagok I. SGYMKOM211XXX Közművek II. (Energiaközművek I.) 1 2 V 3 Építőanyagok II. SGYME234XXX akásépítés, lakásgazdálkodás 2 0 V 2 EEPÜÉS- ERVEZÉS SGYME240XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 elepülés- és városépítés, Épülettervezés V., Komplex projekt (településrendezés), Zöldterület-fenntartás és -gazdálkodás, Ingatlan- és épületmenedzsment, erületés regionális tervezés, -fejlesztés, Közlekedésépítés III., Közművek I. (Vízi közművek), Közművek II. (Energiaközművek), A térinformatika alapjai, Szociológia SGYME231XXX áj- és településföldrajz (ökológia) 1 2 F 3 SGYME239XXX elepülésigazgatás 2 1 V 3 Jogi ismeretek I. SGYME238XXX elepülésműködtetés 0 3 F 3 SGYME232XXX elepüléstervezés I. 2 1 F 3 Épülettervezés II. SGYME233XXX elepüléstervezés II. 2 1 V 4 elepüléstervezés I. SGYME235XXX Zöldterület-fenntartás és -gazdálkodás 0 2 F 2 áj- és településföldrajz (ökológia) SGYME241XXX Építészetelmélet 2 2 V 4 Épülettervezés IV. SGYME242XXX Épülettervezés VI. 2 3 F 5 Épülettervezés V. SGYME243XXX Épülettervezés VII. 3 3 V 6 Épülettervezés VI. SGYME244XXX Környezetpszichológia 2 0 V 2 elepülés- és városépítés ÉPÍÉSZ SGYME249XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 Épülettervezés VII., Épületszerkezetek VI., Építészettörténet IV., Fa- és acélszerkezetek I., Vasbeton szerkezetek I., Építési technológia II., Komplex tervezés, elepülés- és városépítés, ervezésmódszertan felvétele, Építészeti pályázati gyakorlat (alkotóhét) felvétele SGYMMAG233XXX Vizuális kommunikáció 2 1 V 3 Építészeti rajz IV., Műszaki informatika III. SGYME248XXX Épületrehabilitáció I. 2 3 F 5 Épületfizika II., Épületszerkezetek IV., Építészettörténet III. ÉPÜE- SZERKEZEI KONSRUKŐR SGYMMAG234XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 ÉPÍÉS- KIVIEEZÉS- SZERVEZÉS Komplex projekttervezés, Építészettörténet IV., Építésszervezés II., Építéstechnológia II., Épületszerkezetek VI., Építésiparosítás, Energia- és környezettudatos építés, Fa- és acélszerkezetek I., Épületrehabilitáció II. SGYMMEN234XXX Építésszervezés III. 1 2 V 3 Építésszervezés II. SGYMMEN204XXX Jogi ismeretek II. 2 0 F 2 Jogi ismeretek I. SGYMMEN235XXX Jogi ismeretek III. 2 0 V 2 Jogi ismeretek II. SGYMMEN236XXX Komplex projekttervezés 0 5 F 5 Építésszervezés II., Épülettervezés V. SGYMMEN233XXX Munkavédelem 2 1 F 3 SGYMMEN237XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 Építésszervezés III., Építési technológia II., Építésiparosítás, Komplex projekttervezés, Épületrehabilitáció II., Jogi ismeretek III., Építészettörténet IV., Fa- és acélszerkezetek I. e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 20

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: építész mesterképzési szak /Architecture (a képesítési jegyzékről szóló 139/2015 kormányrendelet 3. melléklet 147. szerint). 2. A mesterképzési

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények 1. A mesterképzési szak megnevezése: előkészítés-technikai mérnöki (Process Engineering). A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK nevelési és oktatási kutatások kora gyermekkor

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés VEGYÉSZ MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg működését,

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építőmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szerkezetépítő mérnök alapdiploma (BSc) Infrastruktúraépítő

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 Szerkesztette: dr. Korda János Lektorálta: Péter Annamária A szakterület

Részletesebben

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Gépészmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MARKETING MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA mmk.hu

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA mmk.hu MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA mmk.hu NAGY GYULA Épületgépész Tagozat Minősítő Bizottság elnöke TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Alakuló közgyűlés 1924. március 8. A kamara tevékenységét 1945-ben betiltották. 1989-ben megalakítják,

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc Előzmények és a képzés indoklása: A karbantartás problémája attól kezdve kíséri végig a munkát végző embert,

Részletesebben

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy PÉNZÜGY MESTER SZAK 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 Pécs, 2016. Utolsó módosítás: 2016-04-20 Gáspár Tamás 1. Alapvető jellemzők

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Felsőfokú képzések Felsőfokú végzettségi szintek: FOSZK, BSc, BA, MSc, MA, Szakképzettség: pl. könnyűipari mérnök,

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Kérelem Világítástechnikai szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzési szak indítására Budapest 2014. I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Geográfus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Geográfus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Geográfus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: geográfus (Geography) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Farkas Beáta 2012.07.30. Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Vállalatgazdaságtan II....10 Informatika...11

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Intézmény elérhetősége ELTE IK-TTK Felvételi Iroda Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.83 Telefonszám: (1) 372-2566 E-mail: ttkto@ludens.elte.hu

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Közgazdaságtan I....10 Mechanika I....11 Matematika

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003.

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. I. A képzés általános leírása Az Informatika tanár szakképzettség megszerzése a 166/1997.(X.3.)

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2015) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005 KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés KÖNYVTÁROSTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), levelező tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), levelező tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), levelező tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01.

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. Bevezetõ Pécsett 1991-ben indult a fõiskolai településmérnök képzés.

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

levelező tagozat Mintatanterv

levelező tagozat Mintatanterv Villamosmérnöki szak levelező tagozat Mintatanterv Villamosmérnöki szak (levelező tagozat) PTE PMMFK Tanulmányi tájékoztató 2006/2007 A szak megnevezése: villamosmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben

Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről

Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA JELENTKEZÉSI DILEMMÁK A Z ÉRETTSÉGI ÉS A FELVÉTELI KAPCSOLATA BOLOGNAI RENDSZER FELVÉTELI A kétszintű érettségi néhány jellemzője

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

Közlekedésmérnöki Szak Szaktájékoztató

Közlekedésmérnöki Szak Szaktájékoztató Közlekedésmérnöki Szak Szaktájékoztató Dr. habil. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem - Közlekedési Tanszék Közlekedésmérnök BSc Szak - szakvezető 1 Minden nap tenni

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudományi 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint

5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudományi 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint 5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudományi 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Az álmaid kavarodnak most a levegőben, itt suttognak, keringenek az oszlopok között és Rád várnak. Mert az álmok tartanak életben minket. Persze van úgy, hogy olyan messze járnak, hogy magunkban emlékké

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM /2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti

Részletesebben

Alapképzési szakok - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc)

Alapképzési szakok - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc) Alapképzési szakok - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc) A képzés célja Az alapszak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló laboratóriumi

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Építész Kamara Szakmai továbbképzési szabályzata Elfogadta a MÉK 2014.03.28-i Küldöttgyűlése Hatályos: 2014. április 19-től 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. www.mek.hu Szakmai továbbképzési szabályzat

Részletesebben

Zsakó László Informatikai képzések a ELTE-n ELTE Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu

Zsakó László Informatikai képzések a ELTE-n ELTE Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu Zsakó László Informatikai képzések a -n Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu Informatikai képzések az Informatikai karán Felsőfokú szakképzések Informatikai alapszakok Informatikai mesterszakok Szakirányú

Részletesebben

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések 2 Műszaki Tudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon.

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ÜGYRENDJÉNEK 1. SZ. MELLÉKLETE MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2008.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ÜGYRENDJÉNEK 1. SZ. MELLÉKLETE MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2008. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ÜGYRENDJÉNEK 1. SZ. MELLÉKLETE 1. A MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG (MB) JOGKÖRE MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2008. A tagozat érdekeltségi területe az építéssel, építésüggyel,

Részletesebben