Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása."

Átírás

1 Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények: Professzió Bizottság 4/2007 öt Bizottsági tag támogató döntése ( ) Vonatkozó szabályok: PTE BTK SZMSZ 6.sz. melléklet (KTVSZ) 9. (7). pont: A képzések tantervét a szakgazda előterjesztésére a Professzió bizottság véleménye alapján a Kari Tanács hagyja jóvá. Határozati javaslat: A PTE BTK Kari Tanácsa szakindítási kérelmét. /2007. (04.18.) sz. határozatában jóváhagyja a Szociológia MA szak Indokolás: A PTE BTK Professzió Bizottsága áttekintette a Szociológia mesterszak (MA) szakindítási kérelmét, és támogatja a szak indítását. 1

2 II. RÉSZLETES OKTATÁSI TERV Tartalomjegyzék I. Adatlap... 3 II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei... 5 III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása... 9 Szakirányok 13 Gender studies szakirány Településszociológia szakirány Vallásszociológia szakrány Tantárgyi programok Alapozó kézés Értelmiségképző tárgyak Szabadon választható tárgyak Módszertani tárgyak Szakirányok tárgyai Okleveles szociológus szakirány Társadalmi nemek (Gender) szakirány Településszociológia szakirány Vallásszociológia szakirány IV. A képzés személyi feltételei A szakfelelős, a szakirány felelősök a záróvizsga tárgyak felelősei Gender szakirány Településszociológia szakirány Vallásszociológia szakirány Szakmai önéletrajzok Szakfelelős Szakirányfelelősök Teljes állású oktatók Nem tanszéki egyetemi oktatók Nem teljes állású oktatók Gender szakirány Településszociológia szakirány Vallásszociológia szakirány V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei sz. melléklet

3 Kérjük, hogy a beadásra kerülő kérelmeket tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással lássák el! Kérjük továbbá, hogy a kérelmeket kétoldalas nyomtatásban (1 eredeti és 4 másolati példányban) és elektronikus formában is (CD-n vagy a címre) juttassák el hozzánk. I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény: Pécsi Tudományegyetem, 7633, Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése: PTE Bölcsészettudományi Kar, 7624, Pécs, Ifjúság u Az indítandó mesterszak megnevezése: Szociológia MA (MA in Sociology) 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szociológus(szakirány nélkül) Szociológus, társadalmi nemek (gender) szakirány Szociológus, településszociológia szakirány Szociológus, vallásszociológia szakirány 5. Az indítani tervezett és oklevélben szerepeltetni kívánt szakirány(ok) megnevezése: - társadalmi nemek (gender) szakirány - településszociológia szakirány - vallásszociológiai szakirány 6. Az indítani tervezett képzési formák, teljes idejű Nappali tagozat: 4 félév 120 kredit Levelező tagozat: 4 félév 120 kredit 7. A képzési idő a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 4 félév, 120 kredit a kontaktórák száma: óra a szakmai gyakorlat időtartama és jellege. A hallgatóink részére az egy hónapos szakmai gyakorlat háromféle lehetőség között nyújt választást. A hallgatók egyrészt bekapcsolódhatnak a Pécs-Kelet városszociológiai kutatásokba, másrészt kapcsolódhatnak a tanszéken megalakulása óta folytatott falukutatásokba, illetve a tanszék által együttműködési megállapodást kötött szervezetek és intézetek munkájába. 8. A szak indításának tervezett időpontja (figyelembe véve az engedélyezési eljárás időtartamát): szeptember 3

4 9. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása: Dr. Nagy Endre egyetemi tanár 10. Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása. Dr. Lénárd László egyetemi tanár 11. Az adatlap mellékletei A szenátus támogató javaslata (ld. 1. sz. melléklet) A mesterszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás (ld. 2. sz. melléklet Felhasználói kapcsolatok (ld. 3. sz. melléklet) 4

5 Felhasználói kapcsolatok és vélemények II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei A képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben. Intézményi képzési előzmények esetén az indítandó szak kimenetének és a korábbi egyetemi végzettségi színvonalnak az összevetése, a megfelelés konkrét bemutatása. (A korábbi egyetemi képzés tartalmával és kimeneti elvárásaival való összevetés.) A szociológia, mint a társadalomról szóló tudományok, egymással érintkező tudományterületének gyűjtőhelye, központi helyet foglal el a társadalomról szóló elméleti tudásanyag és a konkrét társadalomra vonatkozó ismeretek feltárásában és elemzésében. A szociológia tudomány által felhalmozott tudás elengedhetetlen bázisa a társadalom irányításának, a társadalmat fejlesztő programoknak, és megbízhatóan megalapozhatja az államigazgatás, az önkormányzatok és egyéb szervezetek tevékenységét, a társadalom munkaszervezési, jóléti, kulturális, szociális, oktatási stb. szféráiban megvalósítandó fejlesztési, irányítási, szervezési feladatait. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az 1970-es évek végétől folyik a fenti kívánalmakat képzési céljaiba beépítő szociológiaoktatás tól indítottuk meg az önálló szociológia szakot. Az azóta folyó képzésünk már eddig is magába foglalta mind az elméleti, mind az empirikus módszertani területeket, megalapozott és biztos ismereteket közvetített, amelyek a szociológus szakképzés elengedhetetlen részeit képezték és jövőben is képezni fogják. A társadalmi problémák megismerésére, kutatására és hallgatóink egyéni érdeklődésének kielégítésére a megelőző egyetemi képzésben is számos szakirány elvégzését tettük lehetővé (pl.: kommunikáció-szociológia, politikai szociológia, környezet-szociológia, st.). A Szociológia Tanszék eddigi képzése során külön hangsúlyt helyezett a gyakorlati képzésre, amikoris az országban elsőként bevezette kötelezőként a falukutatásokat tól összesen mintegy nyolc helyen voltunk falukutató táborban, nelynek anyagából 2001-ben konferenciát szerveztünk, és egy kötetben kiadtuk a legsikeresebb dolgozatokat. Az itt elsajátított önálló kutatói kompetenciáik kifejlesztése jelentős mértékben járult hozzá a korszerű tudással rendelkező hazai társadalomtudományi szakembergárda kialakításához. Az általunk kibocsátott szociológus szakemberek a társadalmi intézmények különböző területein, a hazai intézményekben döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, kutatási és oktatási feladatokat tudnak, illetve mivel az MA képzés célja is ez - a továbbiakban képesek lesznek ellátni; képesek lesznek hatékonyan hozzájárulni a társadalom felemelkedéséhez, a szociális problémák enyhítéséhez; alkalmasak lesznek továbbá a kutatás és az oktatás professzionális szintű művelésére. A diploma piacképessé tétele érdekében folyamatosan bővítettük és bővítjük azt a kapcsolathálót, amelyekben hallgatóink csoportos és egyéni kutatásokat folytathatnak, gyakorlati képzésüket végezhetik. A teljesség igénye nélkül ezek a következők: KSH Baranya Megyei Igazgatósága, Baranya Megyei Levéltár, FACT Társadalomkutató Intézet, Szociográf Társadalomkutató Intézet, MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (főosztályok és önkormányzati intézmények), Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség, Kistérségi Társulások, Európa Ház, Baranya Megyei Munkaügyi Központ, Pécs TV Kft, Magyar Rádió Pécsi Stúdiója stb. 5

6 Végzett hallgatóink közül többeknek ma már ezek az intézmények adják a munkahelyet, és mivel kapcsolatuk tanszékünkkel nem szakadt meg, lehetővé teszik a mindenkori hallgatók számára a gyakorlati képzés terepeinek kibővítését, az együttműködés kiszélesítését, elmélyítését. Az indítandó Szociológia MA szak a bolognai képzés bevezetése előtti, hagyományos egyetemi képzés szociológia szakának felel meg, mely a megszerzett társadalmi tanulmányok BA, és a szociológia BA tanulmányokra ráépülve magasabb szintű, átfogó és korszerű ismereteket és készségeket nyújt a hallgatóknak, ugyanakkor a legtehetségesebbek számára megalapozza a későbbi kutatói, tudósi felkészülést. A Szociológia MA szakra ráépülő PhD tanulmányok folytatását az teszi lehetővé, hogy az arra való felkészülés beépül a szociológia MA képzés során, különösen a szabadon választható és értelmiségképző tárgyak révén az egyébként is megszerezhető ismeretekbe. A megalapítandó szak a korábbi szociológiai egyetemi képzést váltja ki, és teszi az Európai Unióban zajló egyetemi rendszerrel kompatibilissé. A szociológiai MA a társadalomtudományi képzési ágon belül, főleg a szociológia és társadalmi tanulmányok alapképzésben részt vett, BA diplomával rendelkező hallgatók egyetemi képzését szolgálja. Ugyanakkor bizonyos kiegészítő képzés után más, főleg a társadalomtudományi képzési ágon belüli BA végzettséggel rendelkezők számára is kívánatos és hasznos ismereteket nyújt. Az így megszerezhető MA diploma a társadalmi élet, a közigazgatás, irányítás, oktatás, tervezés, ellenőrzés, szervezés, kutatás területén elhelyezkedni kívánó személyek munkaerő-piaci esélyeit javítja, illetve használható alapot képez a doktori fokozat megszerzéséhez. Hozzájárul az egyetemről kikerülő fiatalok önmegvalósító terveinek és a társadalmi igények szerinti tevékenységi területek szakszerű ellátásához, a fiatal szakemberek egyéni és csoportos továbbképzésének megalapozásához, a team-munkában, de önállóan is hatékony és cselekvőképes fiatal szakember-generáció kiképzéséhez. A létesítendő szakirányok olyan specializációkat jelentenek a hallgatók számára, amelyek jelentősen javítják munkaerő-piaci pozíciójukat. A bolognai képzés előtti egyetemi szak végzése is lehetőséget biztosított hallgatóink számára a nemzetközi kapcsolatokon keresztül külföldi oktatásban való részvételre. Ennek kapcsán a hallgatóink sokat profitáltak a Tempus és Erasmus programokból. Az ide látogató hallgatókkal való foglalkozás szintén kitágította a szakon folyó oktatást, a különböző képző intézetekkel történő kapcsolatfelvétel, pedig a korszerűsítését szolgálták. Ide sorolhatók a közös oktatási és kutatási kooperációk, az oktatók nemzetközi oktatási és kutatási programokban, csereutazásokban, konferenciákon való részvétele. Ezek a hagyományok a Szociológia Ma képzésben tovább folytatódnak. A képzés struktúráját a Bolognai folyamathoz igazodva alakítottuk ki és a tervezett képzés az Európai Unió más országokban működő hasonló MA szakaival kompatibilis, de igazodik más fejlett országok (USA, Kanada, Norvégia) hasonló képzéseihez is. 2. Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. A Szociológia MA egyetemi végzettség iránti igény valószínűségét egyrészt egyetemünk vonzáskörzete adja, másrészt egyetemünk kiterjedt hazai és külföldi kapcsolatrendszere lehetővé teszi hallgatóinknak az ország más területein, illetve az Európai Unió országaiban való elhelyezkedését. Az indítandó szak széleskörű hasznosítási lehetőségeket kínál az 6

7 egyetemi képzést befejezők számára az államigazgatási, szakirányítási, szakpolitikai, önkormányzati, oktatói, tudományos kutatói, kulturális területeken, és magasfokú munkavégzésre készíti fel őket. Ugyanakkor a társadalomkutatás, a közigazgatás, az üzleti élet, a média, vagy a non-profit szektor és a gazdaság más területein, vagy a civil társadalmi szerveződésekben végzendő tevékenységekre is alkalmassá válnak hallgatóink, utóbbiaknál különösen a településszociológia szakirányt választók számíthatnak sikerre. Tanszékünk különös figyelmet fordít arra, hogy az elméleti és a gyakorlati képzés kiterjedjen a társadalom életének legkülönbözőbb szféráira, a különböző intézményrendszerekre, a vállatok, a szervezetek, a kultúra, az oktatás, a társadalmi devianciák, a szociális rendszerek, a család, a lokalitás és a globalitás, az ökológia kérdéseire, az európai integráció, az Európai Unió témáira. Az elméleti ismeretek mellett a hallgatók a kvantitatív és a kvalitatív társadalomkutatás módszereivel, a számítógépes adatfelvétel és adatelemzés módszereivel is behatóan megismerkednek, és ezen készségek elmélyítése érdekében kutatószemináriumi, és gyakorlati szakmai képzésben is részesülnek, amely ismereteket a tanszéki kutatásokba bekapcsolódva kamatoztathatnak. 3. Az indítandó mesterszak hallgatóinak a kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítésének, valamint a doktori képzésre való továbblépés lehetőségének bemutatása. A Szociológia MA szak biztos elméleti tudást és szerteágazó szakmai ismereteket nyújt a társadalomtörténet, a társadalomelmélet, a szociálpszichológia témaköreiből, de kitekintést tesz lehetővé számos rokon tudomány, a filozófia, a közgazdaságtudomány, a politikatudomány, stb. fontosabb területei felé is, amelyek megalapozzák a PhD képzésben való sikeres részvételt. Különösen a szabadon választott és értelmiségképző órák szolgálnak erre. A doktori programot megelőző MA képzés számos olyan kurzust foglal magába, amely egységesen kötelező az egyes tudományterületek MA szintű képzésében, mivel a szociológia Ph.D. program a következő modulokra épül: elméleti stúdiumok a szociológia- és eszmetörténet terén, valamint a modern társadalomelméletek. Egyetemes szociológiatörténet: pozitivista, durkheimi, weberi, fenomenológiai, cselekvés és rendszerelméleti, valamint posztmodern szociológiai paradigmák bemutatása. A magyar szociológiatörténet betekintést nyújt a fontosabb hazai szociológiai törekvések történeti egymásutánjába, másrészt az empirikus szociológiai kurzusok hazai vonatkozású elmélettörténeti megalapozását szolgálja. Az MA program egyik kiemelkedő eleme az elméleti studiumokra alapozott társadalomkutatási gyakorlat. A kutatások kapcsolódnak a különböző történeti-, térbeli társadalmi folyamatokhoz, például a dél-dunántúli régió, annak városai, kistérségei települési-társadalmi folyamataihoz: főbb népesedési folyamatok, migráció, kisebbségi társadalmak, társadalomszerkezeti változások, társadalmi tőke és társas kapcsolathálózatok szerepe a társadalmi és gazdasági folyamatokban. Ugyanakkor az MA képzésben résztvevő hallgatók a fentiektől eltérő, saját érdeklődési területüknek megfelelő társadalomtudományi kutatásokat is folytathatnak, amely a későbbiekben megalapozhatja a Ph.D. képzéshez kapcsolódó témaválasztásukat. 7

8 4. A kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása. A Szociológia Tanszék a Kari Tudományos Diákköri Tanáccsal, a Kerényi Károly Szakkolégiummal szorosan együttműködve ösztönzi a hallgatókat arra, hogy folyamatos és eredményes tudományos munkát végeznek. A tanszéki TDK felelős oktató vezetésével a tehetséggondozás szakmai programokon keresztül, a kutató diákok szakestjének szervezésével a tudományos munkát végző hallgatók kapcsolatrendszerének kiépítésével és presztízsének demonstrátori pályázatokon előny biztosításával történik. A XXVIII. Országos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának 2007 tavaszi megrendezése a karon belül a Szociológia Tanszék vezetésével (ügyvezető elnök, hallgatói képviselet országos szinten) történik. Az országos konferencia sikeres megrendezésével célunk, hogy tovább növekedjen a tudományos diákköri munka fontossága és annak művelése iránti igény a jelenlegi és jövőbeni szociológus hallgatók körében, illetve a tudományos teljesítményhez legyen hozzárendelhető a tehetséges hallgatók és az őket segítő oktatók elismerése. A tehetséggondozásnál külön figyelmet fordítunk azokra a hallgatókra, akik a es tanévben az új bolognai típusú képzésben kezdték meg tanulmányaikat. Célunk egyrészt, hogy azok a hallgatók, akik már középiskolás korukban kutatómunkát végeztek, további bátorítást kapjanak munkájuk folytatásához, másrészt, hogy a tehetséges hallgatókat intenzívebb tudományos tevékenységre ösztönözzük. Ezzel azt akarjuk elérni, hogy már a BA képzés ideje alatt színvonalas tudományos munkák készüljenek, illetve ezeket hallgatóink az MA képzésben tovább folytathassák. 5. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési területen, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként bemutatva. A Szociológia MA képzésben évfolyamonként fő nappali szakos (államilag finanszírozott és költségtérítéses) hallgató oktatását tudnánk magas színvonalon, a tervezett szemináriumi kiscsoportos oktatási formákat is figyelembe véve vállalni. A Szociológia MA levelező tagozatos képzésben évfolyamonként 50-fő levelező tagozatos hallgató képzését tudjuk biztosítani. A hallgatók felkészítéséhez a tanszéknek helyet biztosító épületen belül rendelkezésükre áll egy hallgatói használatra szánt számítógépterem, illetve intézetünknek külön, 20 fő egyidejű számítógép használatát biztosító terme van, ahol a hallgatók elsajátíthatják az információs társadalom kihívásából adódó követelményeket. A Kar könyvtár kapacitása eddig is elfogadott volt. 8

9 III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv Ha vannak szakirányok, azok bemutatása, kredit-tartalommal is. Az idegen nyelven folyó képzés tantervi táblázatát, a tantárgyak leírását a tervezett idegen nyelven is mellékelni kell. Amennyiben az idegen nyelven folyó képzés tanterve nem azonos a magyar nyelvű képzésével, úgy az eltéréseket részletesen be kell mutatni. Tantárgy neve Félév és óraszám Számonkérés típusa Kredit ALAPOZÓ KÉPZÉS 24 Egyetemes szociológiatörténet Német szociológia Amerikai szociológia Francia szociológia 2 Kollokvium 2 2 Kollokvium 2 2 Kollokvium 2 Összes választható: Összes választandó: Magyar szociológiatörténet Az empirikus szociológia kezdetei Magyar szociológia az I. vh. végéig Magyar szociológia 1945 után Összes választható: Összes választandó: 2 Kollokvium 2 2 Kollokvium 2 2 Kollokvium Szociológiaelmélet Társadalmi struktúra- és rétegződés 2 Kollokvium 2 Gyakorlati Társadalmi mobilitás 2 jegy 2 9

10 Individualizáció és egyenlőtlenség a Gyakorlati rendszerváltozás utáni Magyarországon 2 jegy 2 Összes választható: Összes választandó: 4 4 Mai szociológiai irányzatok Mai szociológiai irányzatok A bizalom és a társadalmi tőke szociológiaelmélete 2 Kollokvium 2 2 Kollokvium 2 Társadalomontológia 2 Kollokvium 2 Polányi Károly társadalom- és gazdaságelmélete 2 Kollokvium 2 Társadalmi kirekesztődés és társadalmi tőke 2 Kollokvium 2 Összes választható Összes választandó 8 8 Szociálpszichológia 2 Kollokvium 2 Összes választható: Összes választandó: 2 2 ALAPOZÓ KÉPZÉS TÁRGYAI Összes választható: Összes választandó: ÉRTELMISÉGKÉPZŐ TÁRGYAK 6 Workshop és konferencia előadás (idegen nyelven) 2 2 Kollokvium és Gyak.jegy 4 Összes választható: Összes választandó:

11 Kötelezően választandó 2 Non-profit szervezeti menedzsment 2 Gyak. jegy 2 Humán erőforrás menedzsment 2 Gyak.jegy 2 Összes választható: Összes választandó: 2 2 ÉRTELMISÉGKÉPZŐ TÁRGYAK Összes választható: Összes választandó: 6 6 SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK 5 Európai Uniós intézmények és szaknyelv 2 Gyak.jegy 2 Posztmodern társadalomelméletek 2 Gyak.jegy 3 Konzervatív társadalomelméletek 2 Gyak.jegy 3 Társadalmi és szociális eszmék a XX. században 2 Kollokvium 2 Tudásszociológia 2 Kollokvium 2 Művészetszociológia 2 Kollokvium 2 Összes választható: Összes választandó: MÓDSZERTANI TÁRGYAK 20 Többváltozós elemzések 2 Gyak.jegy 3 Alkalmazott empirikus kutatás módszertan I-II. 2 2 Gyak.jegy 6 Kvalitatív kutatási módszerek 2 Gyak.jegy 2 Szövegelemezés módszertana 2 Gyak.jegy 2 Diszkrimináció mérése 2 Gyak. jegy 2 Bevezetés a piac- és közvéleménykutatásba 2 Gyak. jegy 2 Összes választható: Összes választandó:

12 Idegennyelvű szakszöveg elemzése és fordítása Angol szakszövegelemzés és fordítás Francia szakszövegelemzés és fordítás Német szakszövegelemzés és fordítás Összes választható: Összes választandó: 2 Gyak.jegy 3 2 Gyak.jegy 3 2 Gyak.jegy MÓDSZERTANI TÁRGYAK Összes választható: Összes választandó: DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TÁRGYAI 40 Törzsképzési blokk Társadalmi nem és kultúra 2 2 Kollokvium, Gyak. jegy 7 Gender az Európai Unióban 2 Kollokvium 5 Faluszociológia 2 Kollokvium 3 Városszociológia 2 Kollokvium 3 Bevezetés a vallásszociológiába 2 Kollokvium 2 Új vallási mozgalmak 2 Kolokvium 2 Összesen választható: Összesen választandó: 8 10 Módszertani blokk A nőket, családokat érintő statisztikai-tör téneti demográfiai források és módszerek 2 2 Település és térségi tervezés társadalomtudományos megalapozása 2 Szociológiai valláskutatás Magyarországon 2 Területi statisztikai adatok elemzése 2 Kutatószeminárium 2 Kollokvium, Gyak.jegy 5 Gyakorlati jegy 3 Gyakorlati jegy 2 Gyakorlati jegy 3 Gyakorlati jegy 2 12

13 Összesen választható: Összesen választandó: Alternatív tárgyak A női politizálás története Magyarországon. 2 Kollokvium 3 Női munka története és szociológiája, a feminizálódás jelensége. 2 Kollokvium 3 Szocializáció a családban, a nemi szerepek elsajátításának folyamata 2 2 Kollokvium 4 Terület- és településfejlesztés 2 Kollokvium 3 Területi egyenlőtlenségek az egészségügyi állapotban és az egészségügyi ellátásban 2 Kollokvium 2 Nonprofit szervezetek szerepe a terület-és településfejlesztésbe 2 Kollokvium 2 Tájgazdálkodás 2 Kollokvium 2 Vizualitás a városi tereken 2 Gyak.jegy 3 Monoteista vallások 2 Kollokvium 2 Hinduizmus és buddhizmus 2 Kollokvium 3 Vallás és politika 2 Kollokvium 2 Új vallási mozgalmak 2 Kollokvium 2 Vallás és kommunikáció Gyakorlati 2 2 jegy Összesen választható: Összesen választandó: DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TÁRGYAI 0 Szakirány összes választható Szakirány összes választandó MA SZOCIOLÓGUS KÉPZÉS ÖSSZESEN Összes választható: Összes választandó: Szakdolgozat: 25 Mindösszesen:

14 SZAKIRÁNYOK Gender Studies szakirány A szakirány célja A képzés célja, azoknak az elméleteknek a tanulmányozása, amelyek a nemek közötti társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásának történeti és jelenkori okait, megjelenési formáit elemzik, különös tekintettel a nemi identitás kulturális meghatározottságára. A szocializációs faktorok közül ezért külön kiemelve vizsgáljuk a család és az iskola, valamint a munka világának hatását. A szakirány az érdeklődő hallgatókat olyan elméleti és módszertani tudással ruházza fel, amelyek a nemek közötti különbségek és egyenlőtlenségek pszichológiai és szociológiai magyarázataira, a társadalmi különbségek kulturális beágyazottságára, az intézményes és nem intézményes diszkrimináció történeti folyamataira, a férfiasság nőiesség megkülönböztetéséből adódó jelenkori problémákra keresik a választ, adnak magyarázatokat. A szakirány olyan ismereteket közvetít, amelyek alapján a végzett hallgatók képessé válnak államigazgatási, szakirányítási, szakpolitikai, önkormányzati, a gazdasági élet egyes területein, a non-profit szektorban illetve a társadalomkutatás, a média területén a gender szempontok figyelembevételére, és az ehhez kapcsolódó feladatok magas színtű ellátására. A képzés felkészíti őket arra, hogy támaszkodva általános elméleti és módszertani ismereteikre - a nemek közötti egyenlőtlen viszonyokat láthatóvá tegyék, és azok megoldására megfelelő intellektuális válaszokat adva, a elősegítsék az esélyegyenlőség megteremtését. A szakirány elvégzésével megszerezhető MA diploma a társadalmi élet, a közigazgatás, irányítás, stb. illetve az Európai Unióhoz kapcsolódó területeken jelent jobb munkaerő-piaci esélyeket. Szakirányfelelős oktató Schadt Mária egyetemi docens, Ph.D., 14

15 2. Társadalmi nemek (Gender) szakirány Előírt kreditszám 40 kredit, Szakirány felelős: Schadt Mária Tantárgy neve Félév és óraszám Számonkérés típusa Kredit Törzsképzési blokk Társadalmi nem és kultúra 2 2 A nemek társadalomtörténete és szociológiája 2 Kollokvium, gyakorlati jegy 7 Kollokvium, gyakorlati jegy 3 Feminizmus és társadalomkutatás, elmélet és gyakorlat. 2 2 Kollokvium, gyakorlati jegy 6 Gender az Európai Unióban 2 Kollokvium 5 Összesen választható: Összesen választandó: Módszertani blokk A nőket, családokat érintő statisztikaitörténeti demográfiai források és módszerek 2 2 Kollokvium, gyakorlati jegy 5 Oral History I-II. 2 2 Gyakorlati jegy 4 Összesen választható: Összesen választandó: Alternatív tárgyak A női egyenjogúság szabályozása Magyarországon a 20. század második felében 2 Kollokvium 3 A női politizálás története Magyarországon 2 Kollokvium, 3 A nők iskoláztatásának története, ezek hatása az életpályák elkülönülésére. 2 2 Férfiak és nők a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban 2 Kollokvium, gyakorlati jegy 4 Kollokvium, gyakorlati jegy 2 15

16 Női munka története és szociológiája, a feminizálódás jelensége 2 2 Kollokvium, gyakorlati jegy 6 A női jogok kialakulása a magyar rendi társadalomban 2 Kollokvium 3 Összesen választható: Összesen választandó: 10 Szakirány összes választható Szakirány összes választandó 40 16

17 Településszociológia szakirány A szakirány célja: A hatékony település és térségfejlesztésnek, valamint az Európai Uniós pályázati források elnyerésének elengedhetetlen feltételét képezik a tudományosan megalapozott - fejlesztési terveket megelőző, települési-, térségi-, régiós adatbázisokra épülő - helyzetfeltáró empirikus felmérések. A képzés célja, hogy az érdeklődő hallgatókat olyan elméleti és módszertani tudással ruházza fel, amely alapján képessé válnak egy-egy település, térség, régió fejlesztési tervéhez szükséges, magas színvonalú helyzetfeltáró és hatáselemző vizsgálatok elvégzésére. A tudás hasznosulása: A terület- és településfejlesztési stratégiák, valamint operatív programok kidolgozásához szükséges társadalomtudományi felmérések szükségesé teszik olyan szakemberek képzését, akik az általános szociológiai tudásanyag mellett speciális ismeretekkel rendelkeznek a településkutatás területén is. A szakirányt elvégzettek elsősorban a település- és térségfejlesztés területén működő hazai és nemzetközi intézményeknél, vállalkozásoknál, nonprofit szervezeteknél, valamint közigazgatási és önkormányzati intézményeknél helyezkedhetnek el. A képzés elősegítheti, hogy település- és térségfejlesztési stratégiák ill. operatív programok készítői szakmai jelentőségének megfelelő súllyal kezeljék a helyi társadalommal kapcsolatos felméréseket és helyzetfeltáró elemzéseket, s intézményesítsék társadalomtudományi kutatásmódszertani ismeretekkel rendelkező szakemberek részvételét. Ismeretkörök: A szakirányt elvégzők tudásának főbb területei: a globalitás-regionalitás-lokalitás problémaköre, a településszerkezetre és települési típusokra vonatkozó ismeretek, a területi és települési egyenlőtlenségek szociológiája, város- és faluszociológia, tervezési-fejlesztési-forrásszerzési ismeretek, területi-települési adatbázisok elemzése, terepmunka ismeretek, kvantitatív és kvalitatív településkutatási technikák alkalmazása. Kompetenciák: A képzés felkészíti a szakirányt elvégzőket arra, hogy megszerzett elméleti és módszertani ismereteikre támaszkodva megalapozott szakmaisággal lássák el terület- és településkutatási ill. fejlesztési feladataikat (a megfelelő kutatási módszerek megválasztásától, a mintaválasztás és az adatfelvétel komplett lebonyolításán át az eredmények interpretálásáig). A szakirányt elvégző hallgatók felkészültek lesznek arra, hogy önállóan illetve szakértői "teamek"-ben, más tudományterületek képviselőivel (pl. geográfusok, építészek) együttműködve végezzenek területi és települési helyzetfeltáró ill. hatáselemző kutatásokat. Szakirányfelelős oktató Gáspár Gabriella egyetemi docens, Ph.D., 17

18 3. Településszociológia szakirány Szakirány felelős: Gáspár Gabriella Tantárgy neve Félév és óraszám Számonkérés típusa Kredit Törzsképzési blokk A nemek társadalomtörténete és szociológiája, térbeli különbségek 2 Kollokvium 3 Faluszociológia 2 Kollokvium 3 Városszociológia 2 Kollokvium 3 Összesen választható: Összesen választandó: Módszertani blokk Területi statisztikai adatok elemzése 2 Gyakorlati jegy 3 A település és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása 2 Gyakorlati jegy 3 Összesen választható: Összesen választandó: Terepgyakorlat Társadalmi tőke, társadalmi hálózatok 2 Gyakorlati jegy 2 Összesen választható: Összesen választandó: 2 2 Szakmai tárgyak Terület- és településfejlesztés 2 Kollokvium 3 Területi egyenlőtlenségek az egészségügyi állapotban és az egészségügyi ellátásban 2 Gyakorlati jegy 2 Nacionalizmuselméletek 2 Kollokvium 2 18

19 Szocializáció a családban a nemi szerepek elsajátítása, térbeli különbségek 2 Kollokvium 2 Magyarország településföldrajza 2 Kollokvium 3 Bevezetés az ökológiába 2 Kollokvium 2 Tájgazdálkodás 2 Kollokvium 2 Tájalkotás 2 Kollokvium 2 Nonprofit szervezetek szerepe a területés településfejlesztésbe 2 Kollokvium 2 Vizualitás a városi tereken 2 Gyakorlati jegy 3 Összesen választható: Összesen választandó: Szakirány összes választható Szakirány összes választandó

20 Vallásszociológia szakirány A szakirány célja A képzés célja, hogy a vallásszociológia iránt érdeklődő hallgatókat olyan elméleti és módszertani tudással ruházza fel, amely alapján a magyar társadalom adottságainak és helyzetének, valamint a vallási szféra speciális körülményeinek ismeretében képessé válnak a vallással, az egyházakkal és a felekezeti intézményekkel kapcsolatos társadalmi, kutatási és szervezési feladatok magas szintű ellátására. A tudás hasznosulása Az egyházaknak jelentősebb a mozgósítható taglétszáma, mint a legnagyobb társadalmi szervezeteknek. A felekezeti intézmények tevékenysége bizonyos területeken jelentősebb, mint a civil szféráé. S főleg az állam és az egyház elválasztása folyamatosan a vallási és az állami/önkormányzati, valamint a vallási és civil szféra közötti koordinációs szükséglettel jár. Mindezen területek szervezési, vezetési, egyeztetési, konfliktus-megelőzési és megoldási feladatai, az egyházakon belül és az állami és a civil oldalon is speciális felkészültségű szakembereket igényelnek. Ismeretkörök A szakirány ismereteket közvetít a vallásosság és a nem-vallásosság alakulása; a vallás társadalmi és magatartásbefolyásoló szerepe; az egyházak szervezete, működésmódja és funkciói; a vallási szervezetek és intézmények sajátosságai és társadalmi kapcsolatai; a vallási kommunikáció, az egyházközi kapcsolatok, valamint a hazai és nemzetközi valláspolitika területén. Kompetenciák A szakirányt elvégző hallgatók önálló döntéshozói, irányítási, szakértői, tanácsadói, oktatói és tudományos munkára kapnak felkészítést a világnézeti és felekezeti kérdésekkel, illetve az egyházakkal és szervezeteikkel kapcsolatos területeken. A képzés felkészíti őket arra, hogy megalapozott szakmaisággal képesek legyenek a vallással, az egyházakkal és a felekezeti intézményekkel és szervezetekkel kapcsolatos döntésekre, a világnézeti pluralizmussal, az államegyház viszonnyal kapcsolatos tervezésre, tanácsadásra, valamint kutatásra és oktatása, éspedig mind az egyházakban és intézményeikben, mind az állami és az önkormányzati, mind a civil szférában. A szakirányt elvégzettek az egyházaknál, a vallási szervezeteknél és a felekezeti intézményeknél, az egyházakkal és intézményeikkel kapcsolatban álló hazai és nemzetközi cégeknél, vállalkozásoknál, non-profit szervezeteknél, a vallási területen tevékenykedő idegenforgalmi vállalkozásoknál, és állami és önkormányzati szerveknél és intézményeknél helyezkedhetnek el. Szakirányfelelős oktató Nagy Endre, egyetemi tanár 20

21 4. Vallásszociológiai szakirány Szakirány felelős: Nagy Endre Tantárgy neve Félév és óraszám Számonkérés típusa Kredit Törzsképzési blokk Bevezetés a vallásszociológiába 2 Kollokvium 2 Modernkori vallásszociológia Szekularizációs elméletek és kritikájuk Összesen választható: 2 Kollokvium, gyakorlati jegy 2 2 Gyakorlati jegy 3 Összesen választandó: Módszertan Szociológiai valláskutatás Magyarországon 2 Gyakorlati jegy 2 Módszerek a kvalitatív kutatásban 2 Gyakorlati jegy 2 A kvantitatív kutatások módszertana Összesen választható: Összesen választandó: 2 Gyakorlati jegy Vallástudományi alapismeretek Monoteista vallások 2 Kollokvium 2 21

22 Hinduizmus és buddhizmus Összesen választható: 2 Kollokvium 3 Összesen választandó: Vallás és bölcsészettudományok Bevezetés a vallásetnológiába 2 Kollokvium 2 Bevezetés a valláslélektanba 2 Kollokvium 3 Bevezetés a vallásfilozófiába 2 Kollokvium 3 Összesen választható: összesen választandó: Alkalmazott vallástudomány Vallás és politika 2 Kollokvium 2 Vallási szerveződés és szervezet 2 Gyakorlati jegy 2 Összesen választható: Összesen választandó: Alternatív tárgyak (kötelezően választandó) Új vallási mozgalmak 2 Kollokvium 2 XX. századi vallásos társadalomelméletek 2 Kollokvium 2 Vallás és kommunikáció 2 Gyakorlati jegy 2 A világvallások társadalomképe 2 Gyakorlati jegy 2 Vallás és modernitás 2 Gyakorlati jegy 2 Kutatatószeminárium 2 Gyakorlati jegy 2 Összes választható: Összes választandó: Szakirány összes választható Szakirány összes választandó

23 KÉPZÉS Félév és óraszám Kredit ALAPOZÓ KÉPZÉS Összes választható: Összes választandó: ÉRTELMISÉGKÉPZŐ TÁRGYAK Összes választható: Összes választandó: 6 6 SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Összes választható: Összes választandó: MÓDSZERTANI TÁRGYAK Összes választható: Összes választandó: DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK (SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSEK): 1. OKLEVELES SZOCIOLÓGUS SZAKIRÁNY Törzsképzési blokk Összes választható: Összes választandó: 8 10 Módszertani blokk Összes választható: Összes választandó: Alternatív tárgyak Összes választható: Összes választandó: Szakirány összes választható: Szakirány összes választandó: 40 MA SZOCIOLÓGUS KÉPZÉS ÖSSZESEN Összes választható: Összes választandó: Szakdolgozat: 25 Mindösszesen: 120 Az alább következő három szakirányú képzés félévenként eltérő óraszámmal és kredittel e tekintetben nem vonható egybe az alapozó és törzsképzés, valamint a módszertani tárgyakkal. 2. TÁRSADALMI NEMEK (GENDER) SZAKIRÁNY Törzsképzési blokk Összes választható: Összes választandó: Módszertani blokk 23

24 Összes választható: Összes választandó: Alternatív tárgyak Összes választható: Összes választandó: 10 Szakirány összes választható: Szakirány összes választandó: TELEPÜLÉSSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNY Törzsképzési blokk Összes választható: Összes választandó: Módszertani blokk Összes választható: Összes választandó: Terepgyakorlat Összes választható: 2 2 Összes választandó: 2 2 Szakmai tárgyak Összes választható: Összes választandó: Szakirány összes választható: Szakirány összes választandó: VALLÁSSZOCIOLÓGIAI SZAKIRÁNY Törzsképzési blokk Összes választható: Összes választandó: Módszertani blokk Összes választható: Összes választandó: Vallástudományi alapismeretek Összes választható: Összes választandó: Vallás és bölcsészettudományok Összes választható: Összes választandó: Alkalmazott vallástudomány Összes választható: Összes választandó: Alternatív tárgyak (kötelezően választandó) Összes választható: Összes választandó: Szakirány összes választható: Szakirány összes választandó:

25 3. Tantárgyi programok Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, (néhány soros) leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése, és a 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása. ALAPOZÓ KÉPZÉS TANTÁRGY NEVE: NÉMET SZOCIOLÓGIA Félévek száma: 1 Tantárgy leírása: Kredit: 2 Heti óraszám: 2 Előadás Szeminárium Gyakorlat Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Aláírás X X A kurzus a szociológiai elméletalkotás szempontjából legfontosabb német szociológusok főbb munkáit és a német társadalomelméleti gondolkodás fő irányzatait követi nyomon a szociológia kialakulásának időszakától kezdve. A félév során Tönnies, Simmel, Elias, Schütz és Mannheim alapmunkáinak értelmezésére kerül sor. Kötelező olvasmányok: Ferdinand Tönnies: Közösség és társadalom, In.: Felkai Némedi Somlai: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig I., Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2000., o. Georg Simmel: A nagyváros és a szellemi élet, In.: G. Simmel: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok, Gondolat Kiadó, Budapest, 1973., o. N. Elias: Egy civilizációelmélet vázlata, In.: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig I., Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2000., o. Schütz: A cselekvések köznapi és tudományos értelmezése, In.: Hernádi Miklós (szerk.): A fenomenológia a társadalomtudományban, Gondolat Kiadó, Budapest, o. Morel, Julius Bauer, Eva Meleghy, Tamás Niedenzu, Heinz-Jürgen Preglau, Max Staubmann, Helmut (szerk.): Szociológiaelmélet. Osiris, Budapest, 2000 Oktató: dr. Bognár Bulcsu 25

26 Tantárgy címe: Amerikai szociológia Kredit: 2 Előadás Szeminárium Spec. Koll X Félévek száma: 1 Heti óraszám: 2 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Aláírás Tantárgy leírása: Az előadás keretében a hallgatók megismerkedhetnek az amerikai szociológia kialakulásának és intézményesülésének folyamatával, a kezdeti amerikai szociológia fontosabb elméleteivel (Th. Veblen, chicagoi iskola, Human Relations, G. H. Mead szimbolikus interakcionizmusa), a parsonsi Nagy Elmélettel (a strukturalistafunkcionalista paradigmával, Parsons cselekvés- és rendszerelméletével), R. K. Merton középszintű elméletével, az amerikai fenomenológiai szociológiával, az etnometodológiával, valamint J. Alexander episztemológiai alapvetésével. Kötelező olvasmányok: - Alexander, Jeffrey: Szociológiaelmélet a II. világháború után. Bp., Balassi K A fenomenológia a társadalomtudományokban. (Vál.: Hernádi Miklós). Bp. Gondolat K Mead, George Herbert: A pszichikum, az én és a társadalom szociálbehaviorista szempontból. Budapest, Gondolat K Merton, Robert K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, Gondolat K Szociológiaelmélet. (Szerk.: Julius Morel). Bp. Osiris K Oktató: dr. Kupa László 26

27 Tantárgy címe: Francia szociológia Kredit: 2 ELŐADÁS Szeminárium Spec. koll. X Félévek száma: 1 Heti óraszám: 2 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Aláírás Tantárgy leírása: A kurzus a Durkheim utáni francia szociológia formálódásával foglalkozik, elsősorban a kapcsolódó iskolához tartozó alkotók ( Mauss, Lévy-Bruhl, Halbwachs, Strauss) műveivel, ezen kívül Gurvitch strukturalizmusával, Touraine akcionalista szociológiájával, Boudon módszertani individualizmusával, Bourdieu mezőelméletével, továbbá érintőlegesen a posztmodern kérdés felvetéssel is. A tananyag részét képezi a XX. századi francia szociológia társadalmi hátterének problematikája és a francia szociológia specialitásainak kérdése is. Irodalom: Haskó Katalin: A francia szociológiai gondolkodás kezdetei, In: A szociológia kialakulása, Új Mandátum kiadó Budapest o. Francia szociológia (Válogatás) KJK Budapest , o. Szociológiaelmélet (Szerk.: Morel- Bauer- Meleghy stb.) Osiris Budapest o. Szociológiai irányzatok a XX. században (Szerk: Felkai Némedi Somlai) Új Mandátum kiadó Budapest , o. Pokol Béla: Szociológiaelmélet, Rejtjel kiadó Budapest , o. Oktató: dr. Gáspár Gabriella 27

28 Tantárgy címe: Az empirikus szociológia Kredit: 2 ELŐADÁS Szeminárium Spec. koll. X kezdetei Magyarországon Félévek száma: 1 Heti óraszám: 2 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Aláírás Tantárgy leírása: A szeminárium keretében a hallgatók megismerkedhetnek Jászi Oszkárnak Magyarország nemzetiségi viszonyaival és Szabó Ervinnek az ipari munkásság hullámzására vonatkozó empirikus megállapításaival, Braun Róbertnek a falu lélektanával és a vidéki munkásság életkörülményeivel kapcsolatos kutatásaival, Leopold Lajosnak a hazai kapitalista mezőgazdaságra vonatkozó elemzésével, Bosnyák Bélának Oros község társadalomrajzával kapcsolatos megállapításait. A kurzus behatóan foglalkozik Rézler Gyula munkásságával: a magyar nagyipari munkásság történetét áttekintő elemzésével, a téglagyári és cukorgyári munkások szociális helyzetképére és a Kammer-gyár munkástársadalmára vonatkozó főbb megállapításaival, a munkáslelkiség problémájával, a parasztság helyzetével a Szovjetúnióban, valamint a hazai falukutatókra és szociológusokra vonatkozó megállapításaival. Kötelező olvasmányok: - A szociológia első magyar műhelye. A Huszadik Század köre. II. kötet. (Vál.: Litván György és Szűcs László). Bp. Gondolat K Agrárszociológiai írások Magyarországon (Szerk.: Tóth Pál Péter). Bp. Kossuth K Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Válogatás. (Vál.:Litván György). Bp. Gondolat K Magyar mukásszociográfiák (Szerk.: Litván György). Bp. Kossuth K Rézler Gyula válogatott tanulmányai (Vál.: Tóth Pál Péter). Bp. Gondolat K Oktató: dr. Kupa László 28

29 TANTÁRGY NEVE: MAGYAR SZOCIOLÓGIA AZ I. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG Kredit: 2 Előadás Szeminárium Gyakorlat X Félévek száma: 1 Tantárgy leírása: Heti óraszám: 2 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Aláírás X A kurzus bemutatja az első szociológiai hazai műhely, a Társadalomtudományi Társaság és a Huszadik Század c. folyóirat körét Pikler Gyulától, Somló Bódogon, Leopold Lajoson, Harrer Ferencen, Rácz Gyulán és Szabó Ervinen át Jászi Oszkárig. Polgári radikálisokon kívül bemutatja a kurzus a konzervatív-keresztényszocialista gondolkodókat Prohászka Ottokártól, Giesswein Sándoron keresztül Geöcze Saroltáig. Kötelező olvasmányok: - Nagy J. Endre: Eszme és valóság. Szombathely. Savaria Litván György: Jászi Oszkár. Bp Litván György, Szűcs László: A szociológia első magyar műhelye. Gondolat. Bp Oktató: dr. Nagy Endre 29

30 Tantárgy neve: Magyar szociológia 1945 után Kredit: 2 Előadás Szeminárium Gyakorlat X Félévek száma: 1 Tantárgy leírása: Heti óraszám: 2 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Aláírás X A kurzus megkísérli feltárni a szociológia újraintézményesülésének útját és jelentősebb alkotóit (Hegedűs András, Kulcsár Kálmán, Andorka Rudolf, Cseh-Szombathy László, Huszár Tibor, Szelényi Iván, Bertalan László). A kurzus célja az, hogy a hallgatókat ösztönözze a nevezetekből szakdolgozat készítésre. Kötelező olvasmányok: Szántó Miklós : A magyar szociológia újraintézményesülése a hatvanas években. Akadémiai. Bp Oktató: dr. Kupa László 30

31 Tantárgy neve: Társadalmi struktúra és rétegződés Félévek száma: 1 Kredit: 2 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Heti óraszám: Értékelés: 2 Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Aláírás Tantárgy leírása: A társadalmi struktúra fogalma, az osztálytagozódás, egyenlőtlenség és heterogenitás, a társadalmi rétegződés dimenziói. A struktúra és rétegződéskutatás elméleti, metodológiai problémái. Struktúra és rétegződéselméletek, az osztály és réteghatárok elmosódása, hagyományos és modern középosztályok, a csoport identifikáció és a csoport hovatartozás. A társadalmi rétegződés strukturalista - funkcionalista megközelítésének jellegzetességei. Konfliktuselméletek a XX. század második felében. Társadalmi struktúra, osztályérdekek és társadalmi konfliktus. A marxizmus: örökség és újjászületés. Szintézisre törekvés a funkcionalizmus és konfliktuselméletek között, az ipari társadalmakra vonatkozó egyenlőtlenségek integrált elméletének modellje. Osztályok a mai nyugati társadalmakban: vagyon, jövedelmi különbségek, a hatalom dimenziói. Tendenciák a foglalkozási rendben: szakértelmiségiek és menedzserek, fehér- és kékgallérosok, a csoport meghatározottság relativizálódása. Túl az osztályokon és rétegeken, az élethelyzet, életstílus jellemzői a XX. század végén. A társadalmi egyenlőség individualizálódása Kötelező olvasmányok: - A társadalmi rétegződés komponensei. (szerkesztette: Angelusz Róbert) Új Mandátum Kiadó, Budapest, Beck, Ulrich: A kockázat-társadalom. Századvég, Budapest, Bourdieu, P.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Budapest, Davis, Kingsley-Wilbert E Moore. A rétegződés néhány elve In: A foglalkozások presztízse. Gondolat, Budapest, Társadalmi struktúra és rétegződés II. (szerk.: Ferge Zsuzsa) Tankönyvkiadó Bp Oktató: dr. Schadt Mária 31

32 Tantárgy neve: Társadalmi mobilitás Félévek száma: 1 Kredit: 2 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Heti óraszám: Értékelés: 2 Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Aláírás Tantárgy leírása: A társadalmi mobilitás elmélete: az első generáció. A társadalmi mobilitás elmélete és módszertana: hagyományos és új megközelítések, a mobilitáskutatások második generációja. A mobilitáskutatások harmadik generációja: osztálymobilitás az ipari társadalmakban. Mobilitás, életstílus nemzetközi összehasonlításban. Az oktatási rendszer hatása a mobilitásra, mobilitási tendenciák és az iskolázási lehetőségek kölcsönhatása, a kulturális tőke és az iskolai teljesítmény. Egyenlőtlen esélyek az iskolai képzésben, szocializáció és iskolai eredmény. A társadalmi mobilitás szubjektív aspektusai. Kötelező olvasmányok: - A társadalmi mobilitás. (szerkesztette: Róbert Péter) Új Mandátum Könyvkiadó Budapest, Bourdieu, Pierre: Az oktatási rendszer ideologikus funkciója. In: Az iskola szociológiai problémái. KJK Budapest, Kohli, Martin (1990): Társadalmi idő és egyéni idő. Az életút a modern társadalom szerkezetváltozásában. In: Gellériné Lázár Márta (vál.) Időben élni történetszociológiai tanulmányok. Hermész könyvek, Bp., Akadémiai, Mayer, Karl Ulrich (1993): Életutak és társadalmi változás. Replika, Róbert Péter: A származási egyenlőtlenségektől a státuskülönbségekig In: Egyenlőtlen helyzetek Kossuth Könyvkiadó Budapest Oktató: dr. Schadt Mária 32

33 TANTÁRGY NEVE: INDIVIDUALIZÁCIÓ ÉS EGYENLŐTLENSÉG A RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁNI MAGYARORSZÁGON Kredit: 2 Előadás Szeminárium X Gyakorlat Félévek száma: Heti óraszám: 2 Értékelés: 1 Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Aláírás Tantárgy leírása: A kurzus célja, hogy a hallgatók kitekintést nyerjenek a rendszerváltozás utáni magyar társadalom strukturális és rétegződési, mobilitási viszonyairól, és azokról a kihívásokról, amelyekkel a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődését vizsgáló kutatók szembekerülnek, megismerkedjenek azokkal a bizonytalanságokkal, amelyekkel a struktúra és rétegződéskutatók szembe kell, hogy nézzenek. Témakörök: 1. Folytonosság és megszakítottság, rendszerváltások Magyarországon. 2. Társadalomszerkezet, mobilitás, egyenlőtlenség különböző nézőpontokból. 3. Hálózatok a Magyar társadalomban. 4. Társadalmi, területi egyenlőtlenségek, esélyegyenlőség és diszkrimináció 5. Érdek, politika és társadalmi struktúra. 6. Változó társadalmi helyzetek. Kötelező olvasmányok: 1. Társadalmi metszetek. Érdekek és hatalmi viszonyok, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon. Szerkesztette: Kovách Imre. Budapest, Napvilág Kiadó, Az alapműként megadott könyv témaköreinek tanulmányozásához, más kapcsolódó szakirodalmak is feldolgozhatók, például a Társadalmi Riport kétévenként megjelenő számaiból. Oktató: dr. Schadt Mária 33

34 Tantárgy címe: Mai szociológiai irányzatok Kredit: 2 ELŐADÁS Szeminárium Spec. koll. X Félévek száma: 1 Heti óraszám: 2 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Aláírás Tantárgy leírása: A témában felajánlott kurzusok egyrészt a kortárs szociológiaelméleti paradigmákkal, irányzatokkal (pl. racionális döntéselmélet, hálózatelmélet, tőkeelméletek, társadalmi konstrukció, kritikai elmélet, identitás, modernitás-posztmodernitás-globalitás), másrészt a kiemelkedő jelentőségű társadalomelméleti gondolkodókkal foglalkoznak (pl. Anthony Giddens, Ulrich Beck, Pierre Bourdieu, stb.) Irodalom: - Szociológiaelmélet. Szerk. Morel et al. Budapest: Osiris, Szociológiai irányzatok a XX. században. Szerk. Felkai et al. Budapest: Új Mandátum, Alexander, Jeffrey, Szociológiaelmélet a II. világháború után. Budapest: Balassi, Pokol Béla, Szociológiaelmélet. Budapest: Rejtjel, Szociológiaelméleti folyóiratok egyes számai: Theory, Culture and Society; Theory and Society; European Journal of Social Theory; Telos. Oktató: dr. Nagy Endre, dr. Kupa László, dr. Sik Endre, dr. Schadt Mária, dr. Gáspár Gabriella, dr. Füzér Katalin, 34

35 TANTÁRGY NEVE: A BIZALOM ÉS A TÁRSADALMI TŐKE SZOCIOLÓGIAELMÉLETE Kredit: 2 Előadás Szeminárium Gyakorlat X Félévek száma: 1 Heti óraszám: Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Aláírás Tantárgy leírása: A kurzus áttekintést ad a bizalom szociológiai irodalmából és végigkíséri a bizalom elméletének útját a társadalmi tőke multidiszciplináris kutatási területére. Kötelező olvasmányok: Anthony Giddens, The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press, 1990: 1. és 3. fejezet. Niklas Luhmann, Familiarity, confidence, trust. In Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Szerk. Diego Gambetta. Ocford: Basil Blackwell, 1990: Adam Seligman, Trust, role segmentation, and modernity. In The Problem of Trust. Princeton: Princeton University Press, 1997: Piotr Sztompka, The idea of trust; Varieties of trust; Foundations of trust; The functions of trust; The culture of trust. In Trust: A Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999: David Halpern, Concepts, history and measurment. In Social Capital. Cambridge: Polity Press, 2005: Oktató: dr. Füzér Katalin 35

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK nevelési és oktatási kutatások kora gyermekkor

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

A vastagon szedett tárgyak a nem szociológia és nem szociális munkás BA szakosok számára kötelező tárgyak (+ 30 kredit) I. félév: Kötelező tárgyak:

A vastagon szedett tárgyak a nem szociológia és nem szociális munkás BA szakosok számára kötelező tárgyak (+ 30 kredit) I. félév: Kötelező tárgyak: A vastagon szedett tárgyak a nem szociológia és nem szociális munkás BA szakosok számára kötelező tárgyak (+ 30 kredit) I. félév: Bevezetés a szociológiába 2 3 Kollokvium Nincs Alapozó törzsanyag Szociológiatörténet

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2015) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ 1. 2006. ÉVI HELYZETKÉP 2 A népességtudomány intézményesült és perszonális hálózataira támaszkodva, továbbá az interneten fellelhető információkat

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK HR SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1. A szakirányú továbbképzési szakok megnevezése: HR szakjogász 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: HR szakjogász

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc Előzmények és a képzés indoklása: A karbantartás problémája attól kezdve kíséri végig a munkát végző embert,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

Banki szakirány. 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán

Banki szakirány. 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán Banki szakirány 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A Szolnoki főiskola pénzügy és számviteli képzési területen nem rendelkezik jelentős hagyományokkal, hiszen az alapszak a 2006/2007-as tanében

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21.

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? A Turizmus és Vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi felkészítése

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Mindig van választás Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Hallgatói jegyzet SZERZŐ: CSUJA ZSUZSA LEKTOR: KALMÁR ANDRÁS NYELVI LEKTOR: HORVÁTH SÁNDOR SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy. TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudományi 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint

5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudományi 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint 5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudományi 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:.

Részletesebben

Kontrolling szakirány

Kontrolling szakirány Kontrolling szakirány 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A Szolnoki főiskola pénzügy és számviteli képzési területen nem rendelkezik jelentős hagyományokkal, hiszen az alapszak a 2006 2007-as

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER fl é 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 60 Levelező eeeő tagozatonato Rendes felvételi eljárásban: 15 Pótfelvételi:

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 I. A SZAKMAI GYAKORLAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, CÉLJA, ELŐÍRT FORMÁI, KREDITÉRTÉKEI ÉS LEÍRÁSA A 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint a tanári szak

Részletesebben

által koordinált szakok

által koordinált szakok Dr. Sulyok Endre PhD, DSc egyetemi tanár, az MTA doktora, szakvezető, intézetigazgató által koordinált szakok Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet Pécsi Képzési Központ 1 egyetemi tanár 1 főiskolai

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE, ÉS MINTATANTERVE

SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE, ÉS MINTATANTERVE SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE, ÉS MINTATANTERVE Áttekintő táblázat a mesterképzésről Képzési blokk Kreditek I. Alapozó ismeretkörök Társadalomtudományos ismeretek Szociológiaelmélet

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL Szervezet: Közgazdaságtudományi Kar Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január Készítette: Dr. h. Obádovics Csilla minőségfejlesztési

Részletesebben

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK JOGI SZAKOKLEVELES HR SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1. A szakirányú továbbképzési szakok megnevezése: Jogi szakokleveles HR szaktanácsadó 2. A szakképzettség

Részletesebben

TUDNIVALÓK A TANÁRI SZAKDOLGOZAT TANULMÁNY/SEGÉDLET ELEMÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Olasztanár MA szakos hallgatóknak

TUDNIVALÓK A TANÁRI SZAKDOLGOZAT TANULMÁNY/SEGÉDLET ELEMÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Olasztanár MA szakos hallgatóknak TUDNIVALÓK A TANÁRI SZAKDOLGOZAT TANULMÁNY/SEGÉDLET ELEMÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Olasztanár MA szakos hallgatóknak A tanulmány/segédlet tartalmával kapcsolatos tudnivalók A tanári szakdolgozat tanulmány/segédlet

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT Dr. Szabó Éva Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Vállalati információs napok a duális felsőoktatási képzésekről Pécs, 2015.

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN52+TR50_2015ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 12 féléves

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZEMÉLYI ADATOK Név: Születési hely: Pécs Dr. Medve Anna Születési idő: 1953. március 7. Beosztás: egyetemi docens, szeminárium-vezető (Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia Mondok Anita A felsőoktatási szakképzés követelményeinek elemzése a turisztikai munkaadók elvárásainak való megfeleltetéssel Analysis of ISCED 5 level education s requirements according to tourism professionals

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer 2015. Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer... 1 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer alapelvei és céljai... 3 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 Pécs, 2016. Utolsó módosítás: 2016-04-20 Gáspár Tamás 1. Alapvető jellemzők

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013-2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Budapest, 2014. január 17. Elfogadta a Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám

Részletesebben

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Specializáció választási tájékoztató

Specializáció választási tájékoztató BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA B U D A P E S T B U S I N E S S S C H O O L Specializáció választási tájékoztató alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók részére 2014. november 1 Kedves Hallgató! Ön most

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés KÖNYVTÁROSTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban A kötet a Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban elnevezésű, TÁMOP-4..2.B.2-3/-203-004 azonosító jelű

Részletesebben

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 00_nappali_mester_tartalom.qxd 2010.08.17. 14:19 Page 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2010/2011. tanév 00_nappali_mester_tartalom.qxd

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM MAB kérésére módosított végleges KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA - Agrár képzési terület - Debrecen 2013. november Tartalom:

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben