BESZÁMOLÓ A ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács január. Vizsgálandó területek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL Szervezet: Közgazdaságtudományi Kar Jóváhagyó: Kari Tanács január Készítette: Dr. h. Obádovics Csilla minőségfejlesztési felelős Vizsgálandó területek 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások 2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése A Közgazdaságtudományi Kar minőségbiztosítási folyamata az egyetemi előírásokat követi. Doktori Iskola: A Széchenyi István Doktori Iskolát a MAB 100 %-os támogatással akkreditálta december 31-ig. Oktatói teljesítményértékelése: Az oktatók teljesítményének ellenőrzését több lépcsőben végeztük. Az első lépés az önértékelés, melyben az oktatók regisztrálják mit teljesítettek az adott évben: publikációk száma, konferencia részvétel, egyéb meghívásos, felkért előadások, illetve óraterhelés, diploma témavezetés, TDK témavezetés és elért eredmények, valamint egyéb közösségi tevékenység terén. A tanársegédek részére a cél a PhD fokozat megszerzése. A folyamatban lévő PhD események szereplőivel egyéni elbeszélgetéssel kitűzésre kerültek a mérföldkövek és a fontosabb határidők. Ezt a kar dékánja végezte. Az adjunktusok előtt az elérendő cél a docensi pályázatokhoz előírt pontszám összegyűjtése, a mindenki számára előírt évi két publikáció mellett. A docensek számára előírt követelmény a Felsőoktatási törvényben és az SZMSZ-ben meghatározott feladatok mellett a habilitációra való törekvés. A habilitált egyetemi docensek számára az egyetemi tanári habitusvizsgálatnak való megfelelés a célkitűzés a fentieken kívül. A záróvizsgázó hallgatók körében végzett képzésértékelő felmérésben többen kiemelték, mint erősséget, a tanárok, oktatók elméleti felkészültségét, az elméleti oktatás magas színvonalát. Képzésértékelés A képzéseket mind az oktatók, mind a hallgatók véleményezték. A visszaérkező adatlapokat feldolgoztuk, a képzésvezetők és az intézetigazgatók az oktatási dékánhelyettessel együtt a szükséges lépéseket kidolgozzák. Új szakot indítottunk: Turizmus-menedzsment mesterszak Új szakirányú továbbképzési szakok kerültek be képzési kínálatunkba. Tantervek felülvizsgálata és a tematikák összehangolása, átfedések feltárása megkezdődött, az alap- és mesterszak egymásra épülésének áttekintése folyamatban van. Párhuzamos szakakkreditációra való felkészülés zajlik a karon. A szakok értékelése megtörtént. A szakfelelősök évenként összegző értékelést készítenek az elmúlt két félév eredményéről. A szakértékelésben kitérnek a fejlesztési célokra és elért fejlesztési eredményekre, az akadályozó szellemi és gazdasági tényezőkre, az esetleges új oktatókra, új tantárgy bevezetésére, a tantervet érintő hallgatói véleményekre. Megemlítik a felmerülő hiányosságokat, és fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg a képzés eredményességének jobbítására. Záróvizsgával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 1

2 tesznek, valamint értékelik a képzéshez szükséges infrastrukturális feltételeket. Szükség esetén intézkedési tervet készítenek és a következő jelentésben részletesen elemzik, milyen hiányosságok tapasztalhatók, illetve milyen lépéseket tettek a minőség, a színvonal javítása érdekében. A képzésre vonatkozóan a hallgatók körében háromféle felmérést végzünk. Oktatók hallgatói véleményezése A képzések követésének egyik kiemelten fontos területe a hallgatói vélemények megkérdezése. A kitöltendő adatlapon a hallgatók értékelhetik a kurzusokat. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének célja, hogy közvetlen visszajelzést nyújtson az oktatói tevékenység fogadtatásáról és hatékonyságáról, az oktatói követelményrendszer teljesítésének vezetői értékeléséhez, támogassa a tananyagfejlesztést és a hallgatók tárgy- és kurzusválasztását, összességében segítse az egyetem minőségfejlesztési céljainak megvalósítását. A szabályzat szerint Kari hatáskörben úgy kell megszervezni a felmérést, hogy minden képzés, tantárgy és oktató legalább háromévente sorra kerüljön. A jelenlegi rendszer szerint a kurzusértékelő lapokat minden félév végén minden kurzushoz megkapják a hallgatók. Anonim módon, önkéntes alapon töltik ki a Neptun rendszeren keresztül. A karra vonatkozó teljes adatállományt adatvédelmi okokból azonban egyedül a kar dékánja kapja meg. Az érintett vezetők működési területükre vonatkozóan megkapják az adatbázis adatait, az intézetvezető az intézetére vonatkozó adatokat, a szakfelelős az adott kurzusra vonatkozó véleményezés összesítését (szakon oktatott kurzusok eredményeit). A képzés önértékeléséhez a véleményezés eredménye feldolgozásra kerül. Az oktató teljesítményértékelésének egyik tényezője, de nem kizárólagos tényezője az adott oktató munkájának minősítésékor. Az oktatókat értékelő kérdések többek között az oktatás színvonalára, az előadó felkészültségére, időkihasználására, számonkérésre valamint az oktatási időn kívüli elérhetőségére, segítőkészségére vonatkoznak. Az oktatók a róluk készült összegzett hallgatói véleményeket és ahhoz tartozó statisztikai adatokat, megjegyzéseket a véleményezés lezárása után nézhetik meg. Tananyagfejlesztéshez a vélemények eredményét figyelembe veszik. A véleményeket a kar dékánja, oktatásért felelős dékánhelyettese, a szakfelelős valamint az intézetigazgató új oktató alkalmazását követően, új tantárgy bevezetésekor, az oktatói minősítés előkészítésekor, előléptetést megelőzően illetve probléma felmerülése esetén elemzi. A véleményezés akkor értékelhető, ha a kérdőívet a kurzust felvett hallgatók legalább 30%- a kitöltötte. Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően a képzésről készült összesítő értékelést tesszük a kari honlapon közzé. Az oktatás és képzés minőségfejlesztése, a tantervfejlesztési tevékenységhez felhasználható kérdésekre adott válaszok átlagos 2

3 értéke 4,36. Összességében megállapítható, hogy kurzusok segítik a hallgatókat a szakmai fejlődésben, a kurzusokon megszerzett ismereteket, így magát a kurzust is fontosnak tartják, valamint a kötelező és ajánlott szakirodalom használható és elérhető számukra. A jó megítélés az elmúlt négy tanévben stabilnak mondható, nem változott. Szakokra bontva az eredmények nem mutatnak szignifikáns eltérést, a szakjaink megítélése kiegyensúlyozottan jónak mondható, egyik szak esetében sem volt négyes megítélésnél rosszabb átlagérték. A Képzés hallgatói véleményezése a záróvizsgára jelentkezett hallgatók által A képzés értékelése évente történik. A végzős hallgatók megkapják a képzésértékelő lapokat. A magasabb kitöltési arány érdekében az online lehetőség mellett papír alapú kitöltést is lehetővé tesszük. A visszaérkezett értékelések eredményét a dékán, oktatásért felelős dékánhelyettes, a szakfelelős és a minőségbiztosítási felelős áttekinti, majd szükség esetén elkészítik az intézkedési tervet. A terv végrehajtásáról évente szakértékelő jelentés benyújtásával számol be a szakfelelős. A Közgazdaságtudományi Kar alap-, mester- és szakirányú továbbképzési szakokról összesen 234 képzésértékelő kérdőív érkezett. Alapképzésen 140, mesterképzésen 80, szakirányú továbbképzési szakon 14 záróvizsgázó hallgató értékelte a képzést. Az értékelés ötfokú skálán történt. A kar képzései összességében 3,8-es pontszámot kaptak 0,9-es szórással. A szakokkal való elégedettség és a képzéssel való elégedettség közel azonos, az alap és mesterképzések között nincs számottevő eltérés. A szervezettséggel, szervezéssel és az infrastruktúrával teljes mértékig elégedettek a hallgatók, de összességében is a legtöbb szempontból jónak ítélték a képzéseket. A képzések nehézségi foka közepes. A legkevésbé a gyakorlati ismeretek nyújtásával voltak elégedettek a hallgatók. Ezt a hiányosságot a karon az őszi félévben több akcióval is orvosolni próbáltuk, Integrált vállalati hét szervezése, Contact day szervezése (vállalatok vezetői és képviselői jelentek meg a karon bemutatókkal, előadásokkal, valamint fórumok és beszélgetések által ismertették meg a hallgatókkal a cégeket), gyárlátogatások szervezése stb., de a továbbiakban is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a képzés elméleti és gyakorlati képzésének összehangolására. Rendszeres felmérés folyik az egész egyetemen az aktív hallgatók körében a Diplomás Pályakövető Rendszer keretén belül. A kérdések a szolgáltatások színvonalára, a kar, a szak választási motivációjára irányulnak elsősorban, illetve az elvárásokra és azok teljesülésére. Visszacsatolás a képzés minőségéről: Partneri elégedettség felmérése: A gyakorlati helyekre eljuttatott kérdőívekkel a munkáltatóktól a hallgatóink felkészültségét, rátermettségét, tudásuk gyakorlati hasznosíthatóságát, nyelvtudását kérdezzük. Összességében a munkáltatók véleménye a karunk hallgatóiról jónak mondható, igazán problémás területről, alapvető hiányosságokról 3

4 3. A hallgatók értékelése nem érkezett visszajelzés. A gyengeségek elsősorban személyfüggő, nem képzésfüggő gyengeségek voltak. Mesterszakok esetében partneri elégedettség mérést eddig nem végeztünk. A végzős hallgatók elhelyezkedéséről a záróvizsgák alkalmával tudunk információt gyűjteni. Az információk birtokában minimum egy évvel a végzés után kérhetjük a munkahelytől a visszacsatolást hallgatóinkról, képzésünkről. Diplomás pályakövetés: a végzett hallgatók körében többféle felmérést végzünk. Egyrészt a frissdiplomások körében végzés után egy évvel a képzésre és a munkahelyre vonatkozó elégedettség mérést, munkaerő-piaci tapasztalataikat kérdezzük illetve továbbtanulási, továbbképzési szándékaikról érdeklődünk. A 3 és 5 éve végzett hallgatók körében a képzés hatékonyságára, a munkaerő-piaci visszacsatolást, munkahelyi elégedettségüket, érvényesülésüket kérdezzük. Az elmúlt 3 évben végzett hallgatók körében a felmérés kiegészül 3 évente egy reprezentatív mintavételen alapuló kérdőíves felméréssel, amelyet postai úton, telefonos segítséggel illetve online támogatással végezzük. Az alacsony válaszadási arányok miatt Diplomás Pályakövetés felmérések szakok szintjén nem nyújtanak információt. Az alacsony elemszámok nem teszik lehetővé a szakokra bontott elemzéseket, így azokat csak kari szinten tudjuk értékelni. A Diplomás Pályakövető Rendszer felmérései alapján készült jelentések összesített eredményei az egyetemi és a kari honlapon megtekinthetők. A következő években még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a diplomás pályakövetés felmérések válaszadási arányának növelésére. 1. A tárgyfelelős oktatók félévente, a szorgalmi időszak végén értékelik a kurzusokat a hallgatók felkészültségével, óralátogatással, kurzusteljesítéssel kapcsolatosan, illetve felsorolhatók a hiányosságok, nehézségek, problémák, továbbá az eredményesség javítása érdekében javaslatokat fogalmazhatnak meg. Átlagosan a hallgatók 85 %-a teljesíti a felvett kurzusokat. A kurzusok egynegyedében 100 %-os a teljesítési arány, de a visszaérkezett kurzusértékelő lapok szerint a kurzusok háromnegyedében több mint 80%-os. A legalacsonyabb teljesítési arányt a Matematika I és II, Statisztika II valamint az Üzleti informatika tárgyak esetében tapasztaltunk. A legalacsonyabb átlagosztályzatok is ezekből a tárgyakból születtek. Alapvető problémaként az előtanulmányokból származó hiányosságok merültek fel. A hallgatók egy része alacsony matematikatudással érkezik, de kiegyenlítetlenség tapasztalható a számítógépes alapismeretekben is. A felvett hallgatók tudásszintjének felmérése a legfontosabb alapozó tárgyakból az első héten megtörténik. Matematika tárgyból azon hallgatók számára, akik egy bizonyos szintet nem érnek el, felzárkóztató matematika kurzuson vesznek részt. A Közgazdaságtani alapozó tárgyakból szintén van felzárkóztató kurzus, a korábbi tapasztalatok ezt indokolttá tették. 2. A záróvizsga bizottság tagjai értékelésükben a hallgatók képzésre vonatkozó elméleti és gyakorlati felkészültségét is minősítik. A 2013/14-es tanév 13 záróvizsga bizottság értékeléséből visszaérkezett összesen 110 db kitöltött kérdőív. Összességében a 4

5 4. Az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei záróvizsga bizottságok az ötfokú skálán 4,43 pontos értékelést adtak. Átlagosan a diplomavédés értékelésére 4,39, a záróvizsgán elért eredményekre 4,0, a szervezésre 4,84 pontot adtak. A záróvizsgán elért eredményeken belül a hallgatók előadókészsége és érvelése, a tudásuk gyakorlati alkalmazása, valamint a megszerzett ismeretek önálló alkalmazása esetében a legalacsonyabb az átlagérték hoz képest 2014-re összességében a hallgatók felkészültségét a záróvizsgán jobbra értékelték a bizottsági tagok. A leggyengébb minősítést az elméleti felkészültség gyakorlati alkalmazása kapta. Az értékelések tapasztalatait a képzésfejlesztésben, a tantárgyfejlesztésben és az oktatás felépítésében figyelembe vesszük. A témavezetők kompetenciája a diplomadolgozatok kidolgozottságának színvonal emelése. A hallgatók előadókészségének növelése kiselőadások tartásával, érveléstechnikájuk vitafórumok szervezésével javítható. Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása különösen fontos a képzésfejlesztésben. Erre továbbra is hangsúlyt kell fektetni a jövőben. Az oktatás személyi feltételei adottak, a kapacitás jól kihasznált, a minősített oktatók aránya magas. Az oktatás igényes színvonalának biztosításához szükséges infrastrukturális feltételek adottak. Életpálya-kiválósági modell működtetése: folyamán 6 oktató egyetemi docensi kinevezést kapott, 2 oktatónk adjunktussá lépett elő. Személyi feltételek folyamatos biztosítottsága (oktatói háttér, oktatói segédszemélyzet). Az oktatáshoz szükséges oktatói létszám rendelkezésre áll. Intézetenként egy adminisztrátor látja el a az oktatáshoz szükséges segédszemélyzet szerepét, így a Neptun rendszerben történő adminisztratív feladatok ellátását. A mesterképzésen tudományos fokozattal rendelkező vezető oktatók látják el a tárgyfelelős szerepet, az oktatási órák minimum 80%-át minősített oktatók tartják. Felügyeletükkel alkalmanként minősítés előtt álló, PhD fokozattal még nem rendelkező oktatók is szerepet kapnak. Az alapképzésben az előadásokat minősített oktatók tartják, a gyakorlatokat, szemináriumokat fokozattal nem rendelkező tanársegéd, adjunktus vagy alkalmanként felsőbbéves PhD hallgató. Egyes specifikus tantárgyak oktatásához külső óraadók bevonása szükséges. Ilyenek elsősorban a speciális posztgraduális képzéseken fordulnak elő. Nappali képzésben az oktató esetleges hiányzása esetén, amennyiben a helyettesítése nem oldható meg, pótoljuk az órát. A levelezős képzésben a helyettesítés nem mindig megoldott, gyenge pontunk a levelezős képzésben az oktatók hiányzása esetén az óraelmaradás, mely szerencsére ritka. Az órák átszervezése óraütközéshez vezethet. Az oktatók az óratartás mellett tehetséggondozási és tudományos tevékenységet is végeznek. Infrastrukturális feltételek biztosítottsága Az infrastrukturális feltételek az oktatás szempontjából, az oktatók számára és a hallgatók számára is jónak mondható. A Kurzusértékelő lapon az infrastrukturális ellátottság értékelése ötfokú skála segítségével történt. Az átlagérték 4,71, a 5

6 5. A tanulástámogatás eszközei, hallgatói szolgáltatások válaszadók 77%-a kiváló, további 17 % jó értékelést adott. A hiányok között elsősorban a szemináriumi termek esetében a projektor és laptop hiányát említették. A nyár folyamán a szemináriumi termekbe beépítésre kerültek a projektorok. Így ez a probléma is megszűnt. Felmerült még a szoftverellátottság, szoftverhiány problémája, melyet különböző kutatási forrásokból igyekszünk pótolni. Az alapszoftver ellátottságban nincs hiány, a speciális tárgyakhoz tartozó, illetve mesterképzésben előforduló kurzusok szoftverigényének kielégítése jelent nehézséget. A szoftverek beszerzési, licenszmegújítási költségigénye magas, nehéz az anyagi források megteremtése. A tanulástámogató háttér fejlesztése: Tehetséggondozás: A kari tehetséggondozás fontos szegmense a TDK. A novemberi Kari TDK Konferencián 3 szekcióban 17 előadás hangzott el, 17 hallgató mutatta be kutatásait. A szekciók zsűrije a bemutatott művek több mint felét javasolta a 2015-ös Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium 2014 évben is azon kevés szakkollégium között volt, mely az országos szakkollégiumi közösségtől megkapta a Minősített Szakkollégium címet. A Vállalati Kapcsolati Csoport Horváth Ágnes vezetésével a hallgatók számára egy kétnapos, és egy egyhetes programsorozattal a vállalatok és a hallgatók közötti híd kiépítését tette lehetővé márciusában Contact Day-t (Karriernapot) szerveztek, majd sikerrel zárult október 6-9. között Karunk első Integrált Vállalati Hete is. A rendezvény középpontjában a gyakorlatorientált képzés állt, azaz, hogy a hallgatók bepillanthassanak a cégek mindennapi munkájába, illetve kialakuljon egy elképzelés az adott cég tevékenységéről. Emellett az előadók konkrét szakmai témaköröket is felkaroltak és egy-egy valós projekten vagy terméken keresztül rávilágítottak a lényeges momentumokra. Közel húsz céges vezető és képviselő állt az egyetemi katedrához az ország minden tájáról, majd negyedik napon hat különböző gyárlátogatásból választhattak a hallgatók, ahol a modern tudás mellett, a legmodernebb technológiákkal és szervezési eljárásokkal, szemlélettel is találkozhattak. Hallgatói vacsora címmel (Students Dinner) neves bankszakembert láttunk vendégül, akitől közvetlenül kérdezhettek a hallgatók. Ez a kezdeményezés folytatódik. Több tantárgy esetében vendégelőadóként hívunk meg gyakorló szakembereket és üzemlátogatások és terepgyakorlatokat/szimulációkat szervezünk az egyes képzési programokban. Az e-learning portálon elérhető elektronikus tananyagok mennyisége folyamatosan nőtt. Nemzetközi kapcsolataink kiterjedtek. Október 15-én délután, International Day keretén belül a hallgatók tájékoztatást kaptak a külföldön való tanulás lehetőségeiről, ezen belül a karunk által életre hívott Amber Road Közép-európai Gazdaságtudományi Karok Hálózata programokról. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdaságtudományi Kara tíz közgazdász hallgatót és két kísérő oktatót látott vendégül október 12 és 18 között Sopronból és Omszkból. Diákcentrumunk szolgáltatások széles választékával áll hallgatóink rendelkezésére a fénymásolástól, a jegyzetvásárláson, vagy digitalizáláson át, a diplomadolgozatok beköttetéséig. 6

7 6. Belső információs rendszer 7. Nyilvánosság 8. Tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység A tematikák naprakész nyilvántartása saját tematikakezelő-rendszerünkben minden hallgató számára elérhető, visszamenőleg is több évre. Az egyetemi elvárásoknak megfelelően a belső információs rendszer összehangolása érdekében a NEPTUN rendszerbe feltöltöttük az órarendet. A tematikák feltöltése folyamatban van. A gmail-es levelezőrendszerre tértünk át, hallgatói levelezőlisták is működnek. A Nyilvánosságot a 2013 őszén kialakított rendszernek megfelelően biztosítjuk, ebben változás nem történt. A Sopron és Sopron környéki médiával jó a kapcsolatunk, rendszeresen szerepelünk rendezvényeinkkel, programjainkkal a helyi híradásokban. A helyi rádió, és a Kisalföld napilap rendszeresen beszámol a karon folyó eseményekről. A nyílt napról (dec. 2.) a Soproni Krónika és a Sopron TV is beszámolt. Kari honlapunk informatív és részletes, ugyanakkor áttekinthető, a visszajelzések pozitívak, amelyeket a látogatottsági adatok is visszaigazolnak. A felvételiző korosztály számára külön honlapot indítottunk sopronikozgaz.hu címen. promóciós anyagok készítése: A GYSEV-vel kötött megállapodás értelmében elindult a Soproni Közgáz intercity. Folytatódott az Alumni Portrék sorozat, melyben volt hallgatóinkat szólaltatjuk meg, akik valamilyen szempontból sikereket értek el (vállalatvezetők, élsportolók stb.) bemutattuk őket és a jelenlegi hallgatók kérdéseire válaszoltak. Reschperger Richárddal a Veszprémi Napló készített interjút. Oktatóink minden évben több hazai és nemzetközi konferencián vesznek részt, magyar, angol és német nyelven publikálnak. A Pénzügyi és Számviteli Intézet, a MOKLASZ és a Magyar Controlling Egyesület október 2-3-án tartotta meg pénzügyi, számviteli és adózási szakmai konferenciáját. TÁMOP pályázatokban és konzorciumi partnerként külföldi egyetemekkel közös tudományos kutatásokban vesznek részt oktatóink, kutatóink. Karunk hagyományos nemzetközi konferenciája november 12-én került megrendezésre Makrogazdasági döntések hálózati szinergiák címmel. A Magyar Nemzeti Bank égisze alatt a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány első ízben hirdette meg ösztöndíjprogramját, amelyre azon lelkes PhD-hallgatók jelentkezésére számítottak, akik makroökonómia és pénzügy területen végeznek tudományos kutatást, e téren tervezik doktori disszertációjuk megírását. A Közgazdaságtudományi Karán működő Széchenyi István Doktori Iskola két hallgatója, Vajay Julianna és Ékes Szeverin Kristóf, is felvételt nyert a programba. Sopron, december 12. Karunkról minden évben több oktató nyújt be pályázatot különböző külföldi ösztöndíjakra, oktatói, kutató tapasztalatcserére (ERASMUS, Campus Hungary, CEDEFOP, CEEPUS). Az MTMT adatbázis feltöltése megtörtént, karbantartása folyamatosan történik. A kari honlapon minden oktató életrajza és publikációs jegyzéke elérhető. 7

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. JANUÁR 1 BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 70/2014. (V.21.) számú határozatával

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 27/2015. (II.25.) sz. határozatával elfogadta.

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! 1 EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2 TÉGED IS VÁRUNK! 3 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK BSC KÉPZÉSEI 4 alapszakok Egészségügyi gondozás és

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/7/VIII/4. számú plénumhatározat 2008. október 3. MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Dr. Dávid László, egyetemi tanár

Dr. Dávid László, egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Menedzsment koncepció 2012 2016 BEVEZETŐŐ Dr. Dávid László, egyetemi tanár aki közel van a jövőhöz azé lesz a jövő Tankó S. Károly Jelenleg a Sapientia Erdélyi

Részletesebben

Specializáció választási tájékoztató

Specializáció választási tájékoztató BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA B U D A P E S T B U S I N E S S S C H O O L Specializáció választási tájékoztató alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók részére 2014. november 1 Kedves Hallgató! Ön most

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Székesfehérvár 2011. január 0 Önértékelés az előző évben tervezett célok (akcióterv)

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer 2015. Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer... 1 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer alapelvei és céljai... 3 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21.

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? A Turizmus és Vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi felkészítése

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-001 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban Bevezető Szeretettel köszöntöm Önöket a Dunaújvárosi Főiskola nevében a

Részletesebben

Beszámoló a Kristianstad Egyetemen töltött Erasmus Staff Week-ről

Beszámoló a Kristianstad Egyetemen töltött Erasmus Staff Week-ről Beszámoló a Kristianstad Egyetemen töltött Erasmus Staff Week-ről Ahogy korábbi Erasmus beszámolóimban is írtam, az Erasmus Staff Week-re mint szakmai és nemzetközi tapasztalatszerzést elősegítő lehetőségre

Részletesebben

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció A magyar gazdaság igényei

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató Világ Nyelv Program Pályázati felhívás és útmutató 2005 Bevezető... 3 Általános tudnivalók... 4 1. Forrás támogatás a tanulóközpontok fenntartására... 11 2. Előre fuss: A nyelvoktatás terén hátrányt szenvedő

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: DR. STURCZ ZOLTÁN Beosztás: egyetemi docens Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest 1111

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA DR. HORVÁTH ÁGNES Tanszékvezető Főiskolai Tanár E G E R, 2012. DECEMBER 13. 1 Semmi sem lelkesítőbb annál, mint amikor felismerjük,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

által koordinált szakok

által koordinált szakok Dr. Sulyok Endre PhD, DSc egyetemi tanár, az MTA doktora, szakvezető, intézetigazgató által koordinált szakok Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet Pécsi Képzési Központ 1 egyetemi tanár 1 főiskolai

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Felnőttképzők a munkahelyen. Cserné Adermann Gizella egyetemi docens Dunaújvárosi Egyetem

Felnőttképzők a munkahelyen. Cserné Adermann Gizella egyetemi docens Dunaújvárosi Egyetem Felnőttképzők a munkahelyen Cserné Adermann Gizella egyetemi docens Dunaújvárosi Egyetem Munkahelyi képzések és képzők A munkahelyi képzések és továbbképzések meglévő és bővülő rendszere néhány példával:

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció 2014 Tartalomjegyzék 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások... 2 2. Programok indítása, követése

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A Felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PTE Alumni Iroda - egyetemünk öregdiák programja -

PTE Alumni Iroda - egyetemünk öregdiák programja - PTE Alumni Iroda - egyetemünk öregdiák programja - TARTALOM 1. A Pécsi Diplomások Köre, egyetemünk öregdiák szervezete 2. Alumni weboldal és adatbázis havi online hírlevél 3. ALUMNI magazin 4. Alumni Akadémia

Részletesebben

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása Közép-dunántúli régióban Tanárképző Központ: lehetőség és adottság A Pannon Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola tanárképző

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12.

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12. Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről Szeged, 2016. január 12. Igazgató: Siposné Gyuris Valéria Érettségi vizsgáért felelős igazgatóhelyettes: Sutka

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. április 23. napjától) Tartalomjegyzék A felnőttképzési szabályzat célja... 3 Érvényességi terület... 3 A felnőttképzési

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

2014-2015. Félévi beszámoló

2014-2015. Félévi beszámoló 1 Készítette: Mátyás Julianna, igazgató 1. Személyi feltételek Iskolavezetés 2014-2015 Félévi beszámoló Az iskola vezetőségét az SZMSZ-ben leírtak szerint az igazgató, az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Digitális Témahét 2016 Széchenyi István Iskola, Pécs

Digitális Témahét 2016 Széchenyi István Iskola, Pécs Digitális Témahét 2016 Széchenyi István Iskola, Pécs Iskolánkban nagyon aktívan vettünk részt a témahét megvalósításában, szinte minden kollégánk egy-egy óráján alkalmazott digitális eszközöket (néhányan

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

Változó, alakuló (mobil) szakma. Partneri kapcsolatokra épített szakma.

Változó, alakuló (mobil) szakma. Partneri kapcsolatokra épített szakma. képzők képzése felsőfokon 71 Balogh Andrásné A KÉPZŐK KÉPZÉSÉNEK DIMENZIÓI Az Egyesült Államokban ma úgy tartják, hogy a dolgozók többsége élete során átlagosan hét különböző, egymástól eléggé távol eső

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR MTA doktora Témavezető: DR. BERTALAN

Részletesebben

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18.

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18. SEMMELWEIS EGYETEM 1088 B u d a p e s t, M i k s z á t h K á l m á n t é r 5. Iktatószám: A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság SZERVEZETI ÜGYREND Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Szluka Péter mb. igazgató

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévre azon a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es

Részletesebben

Programok. A szakkollégisták a tutoraik segítségével végzik az egyéni, illetve páros kutatásaikat, a kutatószoba használatának lehetõségével.

Programok. A szakkollégisták a tutoraik segítségével végzik az egyéni, illetve páros kutatásaikat, a kutatószoba használatának lehetõségével. Programok 2014/2015-ös tanév Tokaj, nemzetünk luxus márkája PTE IGYK Illyés Gyula Szakkollégium 2013-14. tanév II. félévi program Szakkollégiumi fórumok, eljárások Szakkollégiumi Gyûlés (február) Szakkollégiumi

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉS A SZOLNOKI FŐISKOLA NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAKÁNAK PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSÁHOZ

ÖNÉRTÉKELÉS A SZOLNOKI FŐISKOLA NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAKÁNAK PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSÁHOZ ÖNÉRTÉKELÉS A SZOLNOKI FŐISKOLA NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAKÁNAK PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSÁHOZ Szolnok 2014. TARTALOMJEGYZÉK Adatlap...3 1. A képzési és kimeneti követelményeknek,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja

A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja PARTNERKÖZPONTÚSÁG, MINŐSÉGÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGKULTÚRA VÁLTÁS Veszprém, 2006. február 09. Dr. Szintay István intézetigazgató egyetemi

Részletesebben

KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8.

KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8. KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8. A szavazati joggal rendelkezők közül jelen van:. Dr. DSc Székely Csaba egyetemi tanár, dékán 2. Dr. CSc Andrássy Adél egyetemi docens, dékánhelyettes 3. Dr. DSc

Részletesebben

Kortárstánc-instruktor

Kortárstánc-instruktor 2 félév Kortárstánc-instruktor Szakirányú továbbképzés diplomával rendelkezők számára A képzés oklevél kiadásával zárul. Célcsoport: legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett bármilyen

Részletesebben

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik intézményakkreditációs kör, a BKTF második értékelése) BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

Változó ipar és oktatás kapcsolat egy változó világban adalékok az IVSZ oktatási stratégia vitájához

Változó ipar és oktatás kapcsolat egy változó világban adalékok az IVSZ oktatási stratégia vitájához Változó ipar és oktatás kapcsolat egy változó világban adalékok az IVSZ oktatási stratégia vitájához Gacsal József Alelnök, IVSZ 2013.11.28. DE! 2013 Budapest Ezt ki és mikor mondta? "Ma nálunk minden

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Dr. habil. Gerner Zsuzsanna

PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Dr. habil. Gerner Zsuzsanna PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A pályázat benyújtója: Dr. habil. Gerner Zsuzsanna egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai

Részletesebben

A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN PREPARATION OF STUDENTS TO PARTICIPATE IN E-LEARNING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós kovacsm@sze.hu

Részletesebben

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Születés helye, ideje: Siklós, 1954. július 29. Munkahely Pécsi Tudományegyetem Könyvtára H- 7622 Pécs, Universitas u.2/a. fõigazgató PTE BTK?Oktatás és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban A kötet a Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban elnevezésű, TÁMOP-4..2.B.2-3/-203-004 azonosító jelű

Részletesebben