DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM"

Átírás

1

2 DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011

3 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS: HELYZETKÉP ÉS A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZERVEZETE, VEZETÉSI RENDSZERE AZ AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉNEK TÉNYSZERŰ BIZONYÍTÁSA AZ INTÉZMÉNY KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELŐ BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI, ALKOTÓ/MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYEIRE A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPELVEI ÉS GYAKORLATA (az ENQA ESG rendszere, az Ftv. 21. (6) alapján) STRATÉGIA ÉS ELJÁRÁSOK A MINŐSÉG BIZTOSÍTÁSÁRA (SZERVEZET, DOKUMENTUMOK) KÉPZÉSI PROGRAMOK INDÍTÁSA, KÖVETÉSE ÉS RENDSZERES BELSŐ ÉRTÉKELÉSE Képzési programok létesítésével, indításával kapcsolatos technikák általános jellemzői Az oktatás eredményessége A felhasználó partnerek véleménye a szervezetről és teljesítményéről Hallgatói elégedettség mérése A HALLGATÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE AZ OKTATÓK MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA TANULÁSTÁMOGATÁS, ESZKÖZÖK ÉS HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSOK BELSŐ INFORMÁCIÓS RENDSZER NYILVÁNOSSÁG, A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA C-SWOT ANALÍZIS KÖVETKEZTETÉSEK, TENNIVALÓK MELLÉKLETEK ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE /108

4 1. Vezetői összefoglaló 1. Vezetői összefoglaló A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt akkreditációs időszakot követően. A kar az egészségügyi és szociális felsőfokú képzésben a régióban egyes szakok tekintetében országosan is meghatározó szerepet betöltő intézmény. A korábbi, 2006-ban lebonyolított akkreditációs folyamatot lezáró jelentés alapján a kar akkori vezetése egy, a kar vezető testületei által is elfogadott intézkedési tervet dolgozott ki. A terv legfontosabb elemei a következők voltak: A tudományos munka erősítését szolgáló támogató rendszer kialakítása, melynek eredményeképpen nő a tudományos fokozattal rendelkezők száma és aránya, fokozható a pályázati és publikációs tevékenység. A konkrét lépések (Tudományos Tanácsadó Bizottság létrehozása, tudományos főmunkatárs alkalmazása, a doktoranduszok támogató rendszerének kidolgozása, a tudományos munka elismerését szolgáló kitüntetés megalapítása, tudományos folyóiratok létrehozása, stb.) eredményeképpen az elmúlt időszakban 8 fő szerzett fokozatot, 2 fő habilitált, az oktatók közül pedig 28 fő folytat doktori tanulmányokat, nőtt a publikációs és pályázati aktivitás. Mindez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő néhány évben a minősítettek aránya eléri majd a kétharmados arányt. A hallgatók tudományos munkájának erősítése érdekében a kar újjáalakította TDT szervezetét, új szabályzatot alkotott és számos olyan programot vezetett be, amelyek a hallgatók tudományos készségfejlesztését szolgálta. A kar belépett az egyetem tehetséggondozó programjába, a tanszékek pedig folyamatosan foglalkoztatnak demonstrátorokat. Speciális programként a kar részt vesz az evangélikus egyház által megalapított Roma Szakkollégium munkájában is. A szakkollégiumba 2011-ben több hallgatónk nyert felvételt. A kari működés és fejlesztések minőségbiztosítása érdekében az intézmény 2006-tól a korábbi EFQM modellen alapuló minőségirányítási rendszerébe integrálta az EN ISO 9001:2000 szabványon alapuló minőségirányítási rendszert, melynek keretében folyamatosan vizsgálja a hallgatói, dolgozói és felhasználói visszajelzéseket. Az intézmény fejlesztési programját a kar küldetésnyilatkozatában ( dokumentumok), illetve fejlesztési stratégiájában megfogalmazottak szerint, tervezetten valósítja meg ( A kar az elmúlt években sikeres időszakot zárt a Bologna-folyamat megvalósítása területén, új szakirányok, illetve mesterszakok akkreditálásával, mind az egészségtudományi, mind a társadalomtudományi területen, kiaknázva az egyetemi, a hazai és nemzetközi, széleskörű kapcsolatrendszerét. A korábbi főiskolai kar a mesterszakok indításának köszönhetően ma a Debreceni Egyetem kara, valahol félúton a főiskolai kar és a hagyományos értelemben vett egyetemi kar között. Az elmúlt öt évben bővült a kar infrastruktúrája, részben az ún. Torony épület átadásával, amelyben 4 előadóterem és 1 számítástechnikai szaktanterem kialakítására került sor, részben a korábbi görög katolikus püspöki palota (a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ) épületének átvételével. A Torony épület kialakítását egy sikeres egyetemi pályázat keretében tudta a kar megvalósítani, míg a görög katolikus püspöki palotát saját bevételeinek terhére alakította át, illetve újította fel. Ez utóbbi épületben kapott helyt a dékáni hivatal, a gazdasági egység, a Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda, illetve egy új fejlesztésnek köszönhetően egy diákszálló, amely elsősorban a levelezős munka- 3/108

5 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar rendben tanuló hallgatók számára kínál komfortos elhelyezést. A két épület átadásával 2517 négyzetméterrel nőtt a kar hasznos alapterülete, így jelenleg egy négyzetméteres, több épületből álló infrastruktúra áll az oktatás rendelkezésére. Az infrastrukturális fejlesztések eredményeképpen egy számos igényt kielégítő mini-campus jött létre. A többciklusú képzés megvalósítása terén a kar komoly sikereket ért el a 2007 és 2010 közötti időszakban. A képzési programok fejlesztésére a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum karai közösen dolgoztak ki egy hosszú távú tervet, amelyet a Debreceni Egyetem szenátusa is elfogadott. A tervnek megfelelően a kar sikeresen akkreditáltatta az Egészségügyi Szervező Alapszak Egészségturizmus szervező szakirányát, illetve három mesterképzését ban indult az Egészségügyi Szociális Munka mesterszak (MSc), amely korábban nem létezett Magyarországon. Ebben az esetben a kar volt a szak megalapítója is ben indult az Ápolás mesterszak (MSc), illetve a Szociális Munka és Szociális Gazdaság (MA) mesterszak, melynek különlegessége, hogy 9 európai egyetem együttműködésében valósul meg (Ausztria, Németország, Franciaország, Svájc, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Magyarország), joint degree, azaz közös diplomát is adó képzés formájában. A Szociális Munka és Szociális Gazdaság (SOWOSEC Social Work and Social Economy) szak volt hazánk első akkreditált nemzetközi közös mesterképzése. A szak programját a nemzetközi curriculumfejlesztő csoport egy sikeres Európai Uniós pályázat támogatásával dolgozta ki 2006 és 2009 között. A képzés elindításáért a kar 2010-ben Pro Bono díjat kapott. A csoport a képzésre nemzetközi akkreditációs kérelmet nyújtott be, melynek lebonyolítása folyamatban van. A képzési struktúra bővülésének köszönhetően a karon jelenleg 4 alapszakon, az alapszakokon belül összességében 7 szakirányon és 3 mesterszakon zajlik az oktatás (3. sz. melléklet). A kar hallgatóinak száma (mind a nappali, mind a levelező képzésben) az elműlt időszakban csökkenő tendenciát mutatott, 2011-ben sikerült ezt a kedvezőtlen tendenciát megállítani (237 hallgatóval többet vettünk fel, mint 2010-ben). Az elmúlt időszakban a kar számos szakirányú továbbképzési szakot is indított, illetve két önálló szervezeti egység (Szociális Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ, Regionális Egészségügyi Továbbképzési Központ) koordinálásában több továbbképzést, kreditpontszerző tanfolyamot, konferenciát szervezett. A kar a képzési palettájának bővítésével a felsőfokú szakképzések, angol nyelvű képzések törekszik a hallgatói létszám bővítésére. A képzések tárgyi feltételrendszere mellett a személyi feltételek is biztosítottak a karon. Az oktatási feladatokat 55 fő főállású, és 14 további közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott (részmunkaidős) munkatárs látja el, összességében 69 fő (12. sz. melléklet). A főállású és részmunkaidős oktatók mellett speciális modulok, tantárgyak oktatásának, valamint az egyes szakok képesítési követelményeiben megfogalmazott, és az adott modulokhoz kapcsolódó kompetenciák elsajátítása érdekében a kar igen szorosan dolgozik együtt a Debreceni Egyetem más karaival, elsősorban a DE OEC karaival, de hasonló együttműködés alakult ki a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karral, illetve az Állam- és Jogtudományi Karral. Az egészségtudományi és a szociális képzések gyakorlatainak lebonyolítására a kar széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, melyek közül kiemelkedő fontosságúak a DE OEC klinikái, a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház, illetve a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. intézményei, va- 4/108

6 1. Vezetői összefoglaló lamint számos szociális szolgáltató. A gyakorlati képzés lebonyolítását az intézmények és a kar között létrejövő együttműködési szerződések szabályozzák. A képzések módszertani fejlesztése érdekében a kar számos intézkedést hozott az utóbbi években, pl. a blended learning típusú oktatás bevezetésének érdekében. Az intézmény rendelkezik a Kari Tanács által is elfogadott E-oktatási stratégiával, több oktató vett részt e- learning továbbképzésen, illetve mind az egészségtudományok, mind a társadalomtudományok területén készültek tananyagok. A blended learning rendszerszintű bevezetése a kar egyik legfontosabb jövőbeni feladata. Az Egészségügyi Szervező alapszakon már működik az Ilias rendszer, illetve sikeres képzésfejlesztési pályázatoknak köszönhetően a közelmúltban került kipróbálásra a Moodle keretrendszer. A humán erőforrás fejlesztése, a tudományos utánpótlás biztosítása, illetve a tudományos minősítéssel rendelkezők arányának növelése érdekében a kar vezetése számos intézkedést vezetett be az elmúlt öt évben. A tudományos élet koordinálására, menedzselésére hozta létre a Kari Tanács az intézmény Tudományos Tanácsadó Bizottságát, kialakításra került egy tudományos főmunkatársi státusz, kidolgozásra került a doktori tanulmányokat folytató kollégák támogatási rendszere, megalapításra került a Kövér András emlékérem, amely a kiemelkedő kutatói-tudományos munkát végző munkatársak kari szintű elismerését hivatott szolgálni. A kar kezdeményezésére jött létre az évente megrendezésre kerülő Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia, amely két partnerintézmény, a Nyíregyházi Főiskola és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola közreműködésével valósul meg. Szintén a tudományos munka színvonalának növelése érdekében hozott kari döntés volt annak a két szakmai folyóiratnak a megalapítása (Acta sorozat, Magyar Gerontológia), melyek önálló, a kartól részben független szerkesztőbizottsággal rendelkeznek és csak szakmailag lektorált tanulmányokat közölnek. A folyóiratok publikációs lehetőséget kínálnak mind az egészségtudományok, mind a társadalomtudományok területén kutatók számára. A rendszerszintű támogatás eredményeképpen az elmúlt öt évben 8 fő szerzett PhD fokozatot, 2 fő habilitált, a tudományos minősítéssel nem rendelkezők közül pedig 28 fő folytat doktori tanulmányokat (13. sz. melléklet). A támogatási rendszer pozitív visszhangját, és ezzel együtt hatékonyságát mutatja az is, hogy a karon rendszeresen végzett munkatársi elégedettségvizsgálatok esetében, az oktatók körében 2009-től jelentősen nőtt a továbbképzésekkel kapcsolatos pozitív megítélés. Az oktatók tudományos minősítés alapján történő megoszlását vizsgálva a minősített oktatók aránya az összmunkatársi létszámhoz (oktatók, gyakorlati oktatók és mestertenárok) viszonyítva 27,5% ( i adat). Amennyiben kizárólag a kar főállású oktatóit vizsgáljuk (tanárok nélkül), a minősítettség 41,6 %. Ez az arány jóval magasabb, mint a korábbi akkreditációs időszakban. A kar az alábbi tudományágakban rendelkezik minősített (CSc, PhD, DSc) oktatókkal: Egészségtudományok, Elméleti-, Klinikai- és Multidiszciplináris orvostudományok, Szociológiai tudományok, Informatikai tudományok, Matematika- és számítástudományok, Jogi tudományok. Ez a spektrum lefedi a szakok által oktatott tananyagot. A kar oktatói valamennyi szak tudományágát művelik a gyakorlatban is, ideértve a nem minősített oktatókat is. A kar alapszakjainak, mesterszakjainak felelősei, illetve a szakirányok felelősei kivétel nélkül tudományos minősítéssel rendelkező, vezető oktatók. Minősítésük megfelel a szak tudományági besorolásának. A támogatási rendszer másik eredménye, hogy jelentősen nőtt az oktatók publikációs aktivitása, illetve a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétele, helyi, hazai és nem- 5/108

7 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar zetközi kutatási programokban történő közreműködése. Kiemelkedő a kar konferenciaszervezési, rendezési aktivitása is, hiszen 2006 és 2010 között 6 nemzetközi és 21 hazai konferencia szervezője és házigazdája volt az intézmény (14. sz. melléklet). Jelentősen nőtt a karon a pályázati aktivitás is, különösen 2009-től. Míg 2007-ben az elnyert pályázati támogatások összege 3 millió forint körül alakult, addig 2010-re ez az összeg már elérte a 100 millió forintos nagyságrendet (15. sz. melléklet). A kar több nemzetközi és hazai pályázat közreműködője is, de jelentős az önállóan megvalósított programok aránya. A pályázatok tematikája igen széleskörű: tananyagfejlesztés, konferenciaszervezés, publikációk, kiadványok megjelentetése, képzések, tanfolyamok szervezése, e-learning tananyagok kialakítása. A kar minősített, főállású oktatói szakmai-tudományos előmenetelének biztosítása érdekében, összhangban a DE OEC vezetése által 2008-ban kidolgozott, és az egyetem szenátusa által is jóváhagyott centrumszintű képzésfejlesztési stratégiával, a kar vezetése igyekezett vezető oktatóit doktori témavezetőként akkreditáltatni, hiszen ez az első lépés a fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzés felé, melynek értelmében a kar stratégiai célkitűzése egy doktori alprogram kidolgozása. A folyamat sikerét jelzi, hogy a kar főállású, vezető oktatói közül az elmúlt időszakban 5 fő lett akkreditált témavezető a Debreceni Egyetem egyes doktori iskoláiban, az egészségtudományok, illetve a humán és társadalomtudományok területén. A humánerőforrás tervezésének másik fontos eleme az oktatói utánpótlás biztosítása. A kar tudatos törekvése - összhangban azzal a kezdetek óta jellemző folyamattal, amely alapján az intézményben számos, korábban hazánkban egyáltalán nem létező képzés indult - a fiatalabb generációk bevonása az oktatói, kutatói munkába. Ennek köszönhetően a kar jelenlegi főállású oktatói állományában 11 fő olyan munkatárs dolgozik, akik korábban a kar valamelyik képzésének hallgatói voltak. Szintén erre a törekvésre vezethető vissza, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók életkori megoszlása kifejezetten fiatalos, amely hoszszabb távon biztosítja a megfelelő oktatói hátteret a képzések számára. Az új munkatársak kiválasztásánál egyértelmű koncepció mind kari, mind intézeti szinten, hogy annak feltételrendszere teljes mértékben alkalmazkodjon a kari szaki szintű fejlesztési elképzelésekhez, a vizsgált időszakban a kiválasztás rendszere ennek megfelelően működött. Összhangban a képzésfejlesztési programmal a kar jelentős lépéseket tett a tehetséggondozás területén is. A tanszékek (hallgatói pályázatok, támogatások formájában) rendszeresen foglalkoztatnak demonstrátorokat, a kar hallgatói és oktatói beléptek a Debreceni Egyetem Tehetséggondozási Programjába, sikeresen működik az intézmény Tudományos Diákköri Tanácsa. A tanács az elmúlt két évben, sikeres pályázatoknak köszönhetően, több tudományos tematikájú továbbképzést szervezett a tehetséggondozási programban résztvevő, illetve a tudományos diákköri munka iránt érdeklődő hallgatóknak. A karon az elmúlt időszakban több olyan kutatási program került kialakításra, amelyben a hallgatók is közreműködtek, illetve közreműködhettek, általában szabadon választható kurzusok formájában. Ilyen többek között az a kutatási program, amelyet a kar Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen indított el 2008-ban, s amelynek célja a lakosság életminőségének folyamatos vizsgálata. A kutatási programban eddig két adatfelvételre került sor, 2008-ban és 2010-ben, a város 2000 háztartásában. A kar 2011-ben egyik alapítója volt a Nyíregyháza városában az evangélikus egyház kezdeményezésére létrejött roma szakkollégiumnak, amely része egy országos hálózatnak, és amely a 2011/2012-es tanévben kezdi meg munkáját az egyház, a Nyíregyházi Főiskola és a kar közös szervezésében. 6/108

8 1. Vezetői összefoglaló A hallgatói szolgáltatások területén, a folyamatosan csökkenő források ellenére is igyekezett a kar számos új elemet bevezetni. A korábbi Tanulmányi Osztály bővítette szolgáltatásait, ma Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Irodaként működik, a hagyományos adminisztratív feladatok mellett ennek értelmében tanácsadó szolgáltatást is működtet, önálló tanácsadó helyiséggel. Az újonnan átadott, illetve felújított tantermekben, szaktantermekben, épületrészekben biztosított az Internet hozzáférés, WI-FI hálózat formájában is, amelyet a hallgatók ingyen vehetnek igénybe. Az egyetemi fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen bővültek a NEPTUN-rendszer szolgáltatásai is. Az elmúlt években megújult a kar honlapja is, naprakész információkat nyújtva a hallgatóságnak, interaktív lehetőségek formájában is (többek között a vendégkönyv, vagy a Moodle keretrendszer alkalmazásával). A kar jelen van a Facebook közösségi oldalain is, amely egy alternatív lehetőség a hallgatók, illetve az érdeklődők informálására. A kar belépett a Debreceni Egyetem által létrehozott Mentálhigiénés Programba is, melynek célja, hogy átfogó, lelki egészségmegőrző és -fejlesztő tanácsadást, a hallgatók életvezetési nehézségeiben való támogatást nyújtson, képzett szakemberek, illetve részben felsőbb éves hallgatók bevonásával. A kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a hallgatók természetesen továbbra is részt vehetnek az Erasmus-Socrates program nyújtotta pályázati lehetőségekben, illetve azokban az ún. Intenzív programokban, amelyeknek a kar is közreműködője (11. sz. melléklet). Az elmúlt 5 évben az intézmény 3, több éves futamidejű, jelentős nemzetközi együttműködéssel megvalósuló IP programban vett részt (olyan témakörökben, mint pl. Clinical Pathway, Health Care and Nursing in Europe, Street Life ). Az IP programoknak köszönhetően több olyan angol nyelvű szakmai-tudományos kiadvány jelent meg a karon, amelyben a résztvevő hallgatók is publikálták kutatási eredményeiket. Az elmúlt 5 év fejlesztéseinek eredményeképpen létrejött, egyre szerteágazóbb oktatóikutatói munka koordinálására a kar 2010-ben egy új szervezeti felépítés bevezetése mellett döntött. Átalakította a tanszékeket, illetve létrehozott két intézetet (Egészségtudományi, illetve Szociális-és Társadalomtudományi), amelyek részben önállóan gazdálkodva szervezik oktatási és tudományos feladataikat (1. sz. melléklet). A kari folyamatok, fejlesztések minőségének biztosítására a kar 2006-ban vezette be az EN ISO 9001:2000 szabványon alapuló minőségirányítási rendszert (jelenleg MSZ EN ISO 9001:2008). Az intézményben természetesen korábban is létezett minőségbiztosítási rendszer (EFQM), a vezetés döntése értelmében a kari minőségügyi feladatokat az EFQM kari kiválósági modell és az ebbe integrált MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésével kívánjuk megoldani (2. sz. melléklet). A kar minőségirányítási rendszere folyamatleírásokkal szabályozza a működés minden területét (oktatás, kutatás, gazdálkodás, munkatársi és hallgatói elégedettség), az elmúlt időszakban pedig számos sikeres belső és külső auditon ment keresztül. Az ISO minőségirányítási rendszer keretében 2006 óta számos felmérés készült, a hallgatói elégedettség, a hallgatói motiváció, az egyes kurzusok, oktatók hallgatói véleményezése, intézményi nagygyakorlati, munkatársi elégedettség, munkaerő-piaci, végzett hallgatók pályakövetése, a menedzsment működésének megítélése, illetve kari önértékelés témakörökben (3.2. sz. táblázat). A felmérések rendszeresek, a kapott információkat kari testületek értékelik, a problémák megoldására pedig különböző intézkedési tervek kidolgozására kerül sor. 7/108

9 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2. Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése 2.1. Az Egészségügyi Kar szervezete, vezetési rendszere Az Egészségügyi Kar működését, a szervezeti keretek alakítását Küldetésnyilatkozatában ( dokumentumok) megfogalmazottaknak alárendelve - a változó körülményekhez folyamatosan igazítva alakítjuk. A kar szervezeti felépítését, egységeinek működési rendszerét egyetemi tanácsi, illetve kari tanácsi szabályzatok határozzák meg, kiépítettsége, szabályozottsága megfelelő. A kar szervezeti és működési tagozódását az 1. sz. melléklet organogramja mutatja be. A szervezeti felépítést a kar testületei többször változtatták a vizsgált időszakban, minden esetben figyelembe véve azokat a változásokat, melyekhez igazodva szükségszerűvé vált a strukturális változtatás lebonyolítása. Legutoljára átfogó átalakításra 2011 január 1-jével került sor. A Kar Szervezeti és Működési Rendjének változása a vizsgált időszakban a Küldetésnyilatkozatban, a Fejlesztési stratégiában és az éves elfogadott minőségcélokban megfogalmazott célok és feladatok teljesítését szolgálták. A legfontosabb változások: A Kari Tanács összetételének átalakítása; csökkent a delegált tagok száma, növekedett a hallgatói képviselet aránya a Ftv. követelményeit kielégítve. A kari vezetés operatív feladatai ellátásának segítése, az intézményi kultúra fejlesztése céljából a dékán felügyelete mellett Igazgatási és Szervezési Központ alakult. Az egészségtudományi terület továbbképzési és felnőttképzési tevékenységének koordinálására Regionális Egészségügyi Továbbképző Központ alakult. Új képzések (MSc, MA) indítása került be a Kar képzési struktúrájába. Átalakult a kar struktúrája, a korábbi alapszaki felépítés helyett a szubszidiaritás és a szervezet hatékony működését segítő, a két képzési területnek megfelelő intézetek alakultak (Egészségtudományi, Szociális és Társadalomtudományi Intézet), melyek a tanszékekre épülnek (1.sz melléklet). Ezzel párhuzamosan a Kari Tanácsba és bizottságaiba történő delegálás is az intézeti paritásoknak megfelelően változott. A párhuzamos feladatellátás megszüntetése érdekében a korábbi programfelelősi megbízások megszűntek. A gazdálkodás hatékonyságának, a gazdálkodási felelősség erősítésének céljából Gazdálkodási Szabályzatot fogadott el a Kari Tanács, a szabályzat végrehajtásának biztosítása érdekében Gazdálkodási Bizottságot hoztunk létre. Új szervezeti egységként alakítottuk ki a Dékáni Hivatalt, mely a dékán operatív intézkedéseinek előkészítését, végrehajtását biztosítja. A hallgatók tanulmányi ügyeinek segítése, a felmerülő szükségletek és igények kielégítése, a hallgatói elégedettség mértékének közvetett javítása érdekében Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Irodát hoztunk létre, mely szervezet egyesíti a korábbi szervezetek feladatait. Ezzel a hallgatói ügyek intézése egy helyen, koordináltan történik. A vezetési feladatok megosztására általános és fejlesztési dékán-helyettesi státusz és feladatkör létesült. 8/108

10 2. Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése Az átalakuló kari struktúrát, a vezetés működésének hatékonyságát több ízben is, legutoljára 2011-ben kérdőíves felméréssel vizsgáltuk. A részletes adatok a honlapunkon ( dokumentumok) megtekinthetők. A főbb megállapítások az alábbiak: a vezetői csoportok és valamennyi vezető magatartása és tevékenysége a kérdéscsoportra adott válaszok átlageredményei az ötfokozatú skálán 3,5 és 4,0 között mozognak, a válaszolók a legkedvezőbben a vezetők világosan meghirdetett jövőbeli irányvonalakat fogalmaznak meg az oktatói állomány számára és a munkavégzés minőségének fejlesztése érdekében és a vezetők példát mutatnak az oktatás specifikus erkölcsi elemei érvényesülésében kérdésekben nyilatkoztak (4,0), a stratégia-alkotásra és alkalmazására vonatkozó értékelések pozitívak. Néhány területen (pl. az informáltság javítása, a hatékony menedzsment eszközök alkalmazása, a hosszú és rövid távú célkitűzések, feladatok és a rendelkezésre álló erőforrások egyensúlyának megteremtése) gyökeres változtatások és jelentősebb anyagi források nélkül is nagyobb odafigyeléssel már a közeljövőben előrelépés érhető el, a humánerőforrás képességeinek, ismereteinek, adottságainak hasznosítását pozitívan minősítik, az értékelés az ötfokozatú skálán közepesnél jobb (3,4). Az értékelések is alátámasztják, hogy a menedzsment számára a humánerőforrás-gazdálkodásban további lehetőségek, tartalékok vannak, a nem pénzügyi szervezeti erőforrásokat az átlagosnál jobban használják az intézményben a hatásos és hatékony működés érdekében, a pénzügyi erőforrások kezelése, felhasználása területén, annak javítása érdekében a vezetésnek komoly lépéseket kell tenni, a kérdőívet kitöltők elégedettek a karon kialakult munkahelyi légkörrel, szervezeti kultúrával, a munkatársakkal való bánásmóddal. Nagyon pozitívan ítélik meg nemcsak a kar, hanem annak a szervezeti egységnek a teljesítményét is, ahol dolgoznak. Az elégedettség, a motiváltság fokozható lenne, ha a szervezeti egységek szintjén is nagyobb figyelmet fordítanának a munkatársak feladatokba való jobb bevonására, a feladatok munkatársak közötti arányos, egyenletesebb elosztására, a tevékenységek összehangolására. A kar küldetésnyilatkozattal, minőségpolitikai irányelvekkel, stratégiai tervvel rendelkezik, ezek szerinti tudatos, összehangolt tervezés a kar több szintjén zajlik. Ez dokumentált esetenkénti értékeléssel és visszacsatolással valósul meg. A kar, az egyetem és a partnerek igényeinek teljesítését beépíti stratégiai programjába. A hallgatói véleményeket, illetve a munkatársi véleményeket figyelembe veszi oktatási-kutatási folyamatának korszerűsítésénél, stratégiájának kialakításánál. A stratégia oktatási, képzésfejlesztési feladatai éves tervekben, programokban konkretizálódnak, megszabva a prioritásokat, az éppen aktuális tevékenységeket, azok felelőseit. A kar oktatás-, képzésfejlesztésében a legfontosabb a Bologna-folyamatnak megfelelő, lineáris, többciklusú képzés feltételeinek (BSc, MSc) biztosítása. A kari minőségbiztosítási feladatokat az EFQM (European Foundation for Quality Management) kiválósági modell, ill. az ebbe integrált MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésével, és a felsőoktatás európai standardjait (ESG) figyelembe véve oldjuk meg. A minőségirányítási rendszer kari szervezetét (2. sz. melléklet), szabályozottságát, működésének főbb elemeit a 3. fejezet tartalmazza. A minőségirányítási rendszer működési rendjét az MR 001. EK jelű minőségirányítási dokumentum szabályozza. A kari minőségirányítási rendszere, annak működése megfelel az MSZ EN ISO 9/108

11 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 9001:2000 (ma már ISO 9001:2008) szabványnak, a vizsgált időszakban a külső auditor (GüteZert Zertifizierungsgesellschaft mgh, Wiesbaden) ezt két alkalommal (2006 és 2009) is tanúsította. E mellett a rendszer belső auditjára, a vezetői felülvizsgálatra is évente rendszeresen sor kerül. A vezetés az intézményi minőségkultúra folyamatos kiterjesztésével, a fejlesztések rendszerszemléletű menedzsment elven történő megvalósításával biztosítja a folyamatok kívánt irányú továbbfejlesztését. A vezetés minőség melletti elkötelezettségét az is alátámasztja, hogy egyéb területek mellett a kari működés két legfontosabb területére (oktatási és tudományos tevékenység) az egyetemi, kari szabályzatok mellett külön minőségügyi folyamatleírásokat, munkautasításokat ( dokumentumok) is működtet. Az oktatói státuszokban február 1-jével újabb javulás állt be, újabb főállású oktatókat vehettek fel az alapszakok. Az új oktatók a beállásuk során felkészítést kapnak a mintatantervek, tantárgyleírások, munkavédelem, minőségbiztosítás területéről. Jelenleg már mind a négy alapszakunk és a három mesterszak a 2011-ben elfogadott legújabb mintatanterv alapján kezdte el a tanévet. A tantervi megfelelés ellenőrzése a vonatkozó folyamatleírás és szabályzatoknak megfelelően a tanszékvezetők és az alapszakfelelősök által készített tantárgyfelosztások alapján történik meg. Mindezt számítógépes nyilvántartás rögzíti tanszékenként, alapszakonként, hallgatónként személyre, tantárgyra és vizsgajegyekre lebontva. A kar célkitűzéseinél és stratégiaalkotásánál különböző felmérésekre is épít. A vizsgált időszakban a kar és a szakok több alkalommal végeztek hallgatói elégedettség méréseket, hallgatói utánkövetéses vizsgálatokat, illetve dolgozói elégedettségmérést. Az eredmények több formában (hallgatói fórumok, nyomtatott kiadványok, honlap, vezetői és minőségbiztosítási értekezletek) kerültek közzétételre. A kar mindezeket folyamatosan építi be stratégiai tervezésébe, annak strukturális elemévé vált. A külső partnerek visszajelzéseit és információit folyamatosan értékeli a kar, különös tekintettel azokra az egészségügyi és szociális intézményekre, szolgáltatásokra, amelyek a széles körű gyakorlati képzés megvalósításában működnek közre. A tudományos-felsőoktatási szakmai közösség elismerését jelzik, hogy több vezető oktató tagja akadémiai testületeknek, bizottságoknak, illetve a MAB Orvos-, egészség- és sporttudományi bizottságának. A nemzetközi tendenciákat - a kar igen kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően - folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a vezetés. (pl. Egészségügyi szociális munka mesterképzés és a Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzés programjának kialakítása). Az igények pontos és részletes ismerete alapján vette tervbe a kar az idegen nyelvű képzések bevezetését is. A stratégiaalkotás folyamata így kiterjed a beiskolázás, a képzések működtetése és az utánkövetés teljes területére. A kar stratégiája, mint minden más dokumentuma összhangban van az egyetem, ezen belül a DE OEC szabályozó dokumentumaival. Az élő kapcsolatot, az egymásra épültséget a különböző testületekben, munkabizottságokban dolgozó oktatóink, dolgozóink biztosítják. A stratégiaalkotás és végrehajtás alapvetően egy-egy adott területen jártas vezető irányításával működő csapat (szakmai team) közreműködésével realizálódik. A stratégia elkészítéséhez felhasznált erőforrások a következők: humán erőforrás (a kar oktatói/dolgozói állománya), megfelelő információs rendszer (internet, intranet), korszerű infokommunikációs eszközök (honlap, ). 10/108

12 2. Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése A stratégiaalkotás, a stratégiai akciók megvalósítása fontos folyamat, amely rendszeresen ellenőrzésre és értékelésre kerül. Az értékelést szükség szerint beavatkozás követi, ami lényegében az eredmények, tanulságok közvetítése az érintettek felé. A kritikus esetekre korrekciós vagy megelőző intézkedés történik. Az értékelések kommunikációja többféle lehet: testületek (Dékáni/Kari Tanács), kari bizottságok, vezetői/oktatói értekezletek megbeszélései, kari hírlevél, közvetlen tapasztalatcsere. Félévente rendezünk oktatói/hallgatói fórumokat, többször interdiszciplináris összejöveteleket. Fontosak a visszajelzések: hallgatói/oktatói/dolgozói elégedettségi vizsgálatok, felhasználói partner elégedettségi vizsgálatok, munkáltatói vélemények, végzett hallgatóink pályakövetése során szerzett tapasztalatok. A leggyakoribb véleményezési módszerek: kérdőív, interjú, fórum, személyes értékelés. Az értékeléseket követően összegezzük a tapasztalatokat, és elvégezzük a szükséges korrekciókat. A hallgatói részvétel a kar vezetésében biztosított, a HÖK elnök rendszeresen meghívást kap a vezetői értekezletekre a hallgatókat érintő ügyek tárgyalása esetén. A Kari Tanácsban, valamint a különböző bizottságokban a hallgatói érdekérvényesítés az Ftv-ben szabályozottak szerint biztosított. A Debreceni Egyetem számos vezető testületének és bizottságának munkájában vesznek részt delegált és választott képviselőink. A központi szervezetek közül ilyen a Szenátus, a Rektori Tanács, a Dékáni Kollégium, a bizottságok közül a Promóciós Bizottság, a Külkapcsolatok Bizottsága, Egyetemi Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága. Az Orvos- és Egészségtudományi Centrumon belül a kar képviselői részt vesznek a Centrum Tanács, a Promóciós Bizottság, a Gazdasági Bizottság, Tudományos és Innovációs Bizottság, Minőségfejlesztési Bizottság munkájában. Az oktatás területén a kar széleskörű és igen intenzív kapcsolatot alakított ki a Természettudományi Karral, az Informatikai Karral, az ÁOK-val, a Népegészségügyi Karral, a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar és a Magatartástudományi Intézettel, melyeknek oktatói különböző kurzusokat oktatnak a kar hallgatóinak. Az együttműködés intenzitását jellemzi, hogy a kar munkatársai az Egészségügyi Gondozás és Prevenció alapszak programját a Népegészségügyi Kar munkatársaival együtt dolgozták ki, illetve irányítják. Az elmúlt tanévekben igen intenzív kapcsolat alakult ki a Bölcsészettudományi Karral is, hiszen a Szociális munka alapszak bachelor programját a két kar közösen dolgozta ki. Oktatóink közül 5 fő részt vesz a DE különböző doktori programjaiban is, mint témavezető. Az elmúlt években több külföldi és hazai felsőoktatási intézménnyel kötött bilaterális együttműködési szerződést a kar, elsődlegesen az Erasmus-Socrates program keretében. Jelenleg az Erasmus program keretében 12 ország 22 intézményével van kapcsolata a karnak (11. és 17. sz. mellékletek). A beutazó oktatók elsősorban Csehországból, Lengyelországból, Németországból, az Egyesült Államokból (Fulbright ösztöndíjjal) érkeztek, de pl. tavaly Bulgáriából, Portugáliából, Törökorszából, Finnországból és Ausztriából is fogadtunk oktatókat. A beutazó hallgatók az utóbbi években elsősorban Portugáliából és Törökországból érkeztek, míg a magyar hallgatók Finnorszában, Portugáliában, Romániában és Ausztriában töltöttek gyakorlatot. Együttműködési megállapodás szabályozza a kar és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, a MTA Politikai Tudományok Intézet, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Mikrobiológiai és Virológiai Intézet, a Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház, valamint a Sánta Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., valamint a Kar képzési területein a gyakorlati képzőhelyek szakmai, oktatási és kutatási együttműködését. 11/108

13 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Az Egészségtudományi Intézethez tartozó képzések igen széles hazai és nemzetközi kapcsolattal rendelkeznek, melyek jelentős része együttműködési megállapodásban is rögzített. Az ápolás és betegellátás alapszak a régióban kifejlesztett, az egészségügyi szakdolgozók helyzetével, illetve a nők egészségügyben betöltött szerepével foglalkozó kutatását az ország többi EFK/ETK bevonásával kívánja országos méretűvé fejleszteni, hogy minél inkább öszszehasonlítható adatokat kapjunk a lakosság egészségi állapotáról, az idősek ellátási lehetőségeiről. Ebben az egyetemek főiskolai karainak oktatói együttműködési szándékukat megtették. Az általuk végzett tudományos kutatáshoz a DE EK szintén segített adatgyűjtésben. Nemzetközi szinten eddig 5 országból (cseh-lengyel-szlovák-szlovén-török) ápoló képzést folytató felsőoktatási intézményeivel folyik a megkezdett kutatás, melynek témája az ápolók helyzete, viszonyítva az Európai Uniós elvárásokhoz, valamint a WHO adataihoz ben Olaszországban, Modenában a felsorolt országok (finn-angol-szlovák-cseh-norvégholland-portugál-török-német-svéd-dán-olasz-görög-magyar) 1-1 egészségügyi intézményéből, főleg ápolóképzést folytató szakemberekből álló alapítók, létrehoztak egy nemzetközi szervezetet, mely bejegyzésre Olaszországban került, neve: ETNA (European Transcultural Nursing Association), ( E szervezet azóta folyamatos együttműködéssel kutatja az eltérő kultúrájú országok ápolási sajátosságait, melynek megismerésére napjainkban minden országban nagy szükség van. E témában a DE EK 2006-ban hat országból érkezett szakemberekkel együtt Nyári Egyetemet szervezett. Négy ország együttműködésével, EU támogatással, zajlott a Toward Active Old Age kutatási program, melyben a Magyar Ápolási Egyesület felkérésére a DE EK Ápoló szakja volt a magyar partner. Leonardo da Vinci Pilot Project-ként FIN-01-B-F-NT azonosító számmal történt a nemzetközi kutatás megvalósítása. Kutatási eredményeink publikálásra kerültek, hazai és külföldi szakmai lapokban. A kar és a tanszék minden évben Nemzetközi hetet szervez meghívott külföldi előadókkal. Az alapszaknak számos nemzetközi partnerintézménnyel van Erasmus Life long learning együttműködési szerződése. Velük évente oktató-hallgatói mobilitás programban veszünk részt, IP programokra kapunk meghívást. Az ápolási tanszék oktatói és hallgatói számára már hagyományos együttműködés keretében zajlik Groningenben évente az IP program, a Hanze University, School of Nursing szervezésében, ahol már második éve téma a Best practice/clinical pathways. Általában 6-8 ország oktatói és hallgatói ismerhetik meg egymás rendszerét, végeznek összehasonlításokat, melyet az IP program végén kiadványban jelentetnek meg. A program az EU által támogatott formában valósul meg tavaszán Karunk szervezte a Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók IX. Országos Kongresszusát 350 fős részvétel mellett nyarán a Sigma Theta Tau International (az USA legnagyobb ápolási szervezete) Karunkon tartotta éves európai fórumát 13 külföldi vendég részvételével. Az Egészségtudományi Intézethez tartozó képzésekben meglévő legfontosabb nemzetközi együttműködéseket a 11. sz. melléklet mutatja be. Az intézethez tartozó tanszékek oktatói két nemzetközi szakmai szervezet tagjaiként bekapcsolódnak külföldi tudományos munkába, s van lehetőség hallgatók bevonására is. ENNE European Network for Nursing Education, és FINE Federation of Nursing Educators. Az MSc program kidolgozásához közvetlen szakmai segítséget nyújtó külföldi kollegák a South Bohemia University dékánja, PhDr. Valéria Tóthova és PhDr. Gabriella Sedlakova docensek. A szakindítási anyag készítése alatt Fulbright ösztöndíjjal tartózkodott a szakon Prof. Dr. Beth Furlong, aki az Omaha University Nursing Faculty oktatója. 12/108

14 2. Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése A DE EK Klinikai Egészségtudományi Tanszék szakmai kapcsolatban van az Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával megalakulása óta. Számos információt oszt meg hazai és külföldi tapasztalatai révén oktatókkal, hallgatókkal. Karunk egy oktatója az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökségi tagjaként, több nemzetközi team munkájában vett részt, és tanulmányozhatta az ápolóképzés curriculumát. Karunk egyik oktatója a Sigma Theta Tau International Magyarországi Egyesület Elnökeként és Ápolási Szakmai Kollégiumi tagként segíti az ápolás, mint önálló tudomány fejlesztését és színvonalának emelését az oktatásban, a gyakorlati és a kutatási tevékenységben egyaránt. Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak hazai kapcsolataiból ki kell emelni a Népegészségügyi Kart, a MAVE-t, a Népegészségügyi Képző-, és Kutatóhelyek Egyesületét, a Népegészségügyi Tudományos Társaságot, a miskolci Egyesített Bölcsődei és Egészségügyi Szolgálatot, az ÁNTSZ megyei szervezetét és a gyakorlati képzőhelyeket (kb. 70 védőnői körzet). Nemzetközi kapcsolatunk az angol National Association of School Nurses szervezettel van. Az egészségügyi szervező képzés kapcsolatai egyetemen belül két karral igen eredményes: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, mely az egészségturizmus-szervező szakirányának elindításában és működtetésében igen jelentős segítséget nyújtott a Turizmusvendéglátásmenedzsment nem önálló Intézeti Tanszék. A tanszékvezető képzésünkben szakirány felelősi feladatokat lát el és néhány tantárgy oktatója is. Egyik PhD hallgatója, képzésünk főállású oktatója lett. Informatikai Kar az alapszak működtetésében sok segítséget kaptunk és kapunk a kartól, Prof. Dr. Pethő Attila akadémikus (korábban a Kar dékánja) volt néhány évig képzésünk alapszakfelelőse, segítségével jött létre az egészségbiztosítás szakirányunk. Jelenleg is több oktató segíti képzésünket néhány tantárgy oktatójaként és tantárgyfelelősként. A képzést az egészségügyi informatika versenyszférájában tevékenykedő három cég segíti hatékonyan. Ezek az alábbiak: ISH Informatika Kft. Budapest, GlobeNet Zrt. Budapest, Meditcom Kft. Budapest. Ezekkel a cégekkel érvényes együttműködési megállapodásunk van, amelynek legfontosabb elemei: néhány tantárgy gyakorlati részének oktatását ezeknél a cégeknél dolgozó szakemberek végzik. saját kutatásaink rendelkezésére bocsátják szakembereiket, szakmai adatbázisaikat és infrastruktúrájukat. szponzorálás: pénzbeli és természetbeli segítségnyújtással támogatják rendezvényeinket, oktatóink tudományos tevékenységét és konferenciákra történő utazásainkat. tehetséggondozó program: évente 8-10 kiválasztott, tehetséges végzős hallgatónk a három cég egyikénél töltheti szakmai gyakorlatát, mialatt gyakornoki munkakörben kerül foglalkoztatásra. A gyakorlati idő végén általában jó állásajánlatot kapnak végzőseink. A Szociális és Társadalomtudományi Intézet nemzetközi együttműködéseit az oktatásban, kutatásban (bilaterális együttműködések, hallgatói, oktatói cserék) a 11. sz. melléklet tartalmazza. Hazai kapcsolatokban az intézet képzési és kutatási programjának megfelelően alakult a kapcsolati hálónk: Nyíregyházi Főiskola (tereptanári kompetencia fejlesztés), MTA PTI, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (életminőség kutatás). 13/108

15 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Az oktatást segítő együttműködések száma igen jelentős; 58 külön keretszerződéssel, valamint 114 terepgyakorlati együttműködéssel rendelkezünk a gyakorlati képzőhelyekkel. Oktatóink több, mint 60 kutató, oktató, tudományos és érdekvédelmi szervezetben vesznek részt tagként, vagy képviselőként. Különböző TÁMOP pályázatok kapcsán 18 együttműködő partnerünk van a régióból. A Szociális és Társadalomtudományi Intézet oktatói-kutatói kapcsolatai igen jelentősek a karon: Március 25-április 5 : Street Life elnevezésű Erasmus-Socrates intenzív program, Bécs. 2. Április : Erasmus-Socrates csereprogram keretében, Nemzetközi oktatói napok. 3. November : Résztvétel nemzetközi oktatói héten. FH-Campus Wien, Ausztria Március 11-18: University of Louisville, USA, oktatóinak szakmai látogatása (17 fős delegáció). 2. Március 17-28: Street Life elnevezésű Erasmus-Socrates intenzív program a Szociális Munka Alapszak szervezésében. 3. Március 26-30: Erasmus-Socrates oktatói csereprogram keretén belül oktatás, FH- Campus Wien. 4. Szeptember 7-15: szakmai látogatás és konferencia a University of Alabama és a University of Louisville egyetemeken az Egészségügyi Szociális Munka mesterszak előkészítéseként. 5. Október 19-22: Erasmus-Socrates oktatói csereprogram keretén belül oktatás, FH- Campus Wien /2008 tanév II. félév: Prof. Dr. Ellen L. Csikai USA, Fulbright ösztöndíjas vendégoktató 2. Március 1-12: Street Life elnevezésű Erasmus-Socrates intenzív program, Bécs. 3. Mácius 11-18: Erasmus oktatócsere program. Oulu University of Applied Science, Finnország Január: Vendégoktatás. FH-Campus Wien, Ausztria. 2. Február: Groningen, Hanze University, Hollandia, oktató-hallgató intenzív program. 3. Március 8-14: University of Louisville, USA, oktatóinak szakmai látogatása (9 fős delegáci.). 4. Március 22-28: Vendégoktatás. Politechniko de Viseu, Lamego, Portugália. 5. Szeptember: Vendégkutatói tartózkodás a Max Planck Intézet Münchenben, Németország Március: Amerikai delegáció: 15 fős hallgatói és oktatói delegáció az amerikai Kentucky-ból a Louisville-i Egyetem képviseletében. Erősségek: a vezetés elkötelezettsége, gyors reagálás a környezeti változásokra új struktúra (intézet, tanszék) kialakítása és működtetése hatékony, integrált minőségbiztosítási rendszer működtetése kiterjedt kül- és belföldi kapcsolatrendszer, amely segíti az oktatási és kutatási feladatokat 14/108

16 2. Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése igen jelentős oktatói/hallgatói mobilitás Fejlesztendő területek: a képzési struktúra folyamatos elemzése és fejlesztése, angol nyelvű képzés feltételeinek megteremtése PR és marketing tevékenység javítása a gazdasági folyamatok hatékonyabb elemzése, controlling rendszer kialakítása az oktatók motiváltságának javítása érdekében ösztönző rendszer kialakítása 2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerű bizonyítása A kar képzési szerkezete A kar képzési struktúrájának kialakítása során arra törekedett, hogy a Bologna folyamat adta lehetőségeket maximálisan kihasználva az alapképzések mellett mesterképzéseket akkreditáltasson és indítson, a karon az alap- és mesterképzéseken diplomát szerzett hallgatók számára szakmaspecifikus szakirányú továbbképzéseket biztosítson. Az Egészségügyi Kar egészségtudományi és társadalomtudományi képzési területeken alap-, mesterképzéseken és szakirányú továbbképzéseken folytatott képzéseket a 2010/2011-es tanév I. félévében. A kar képzési struktúrájában jelentős változás történt azzal, hogy az Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus képzés 2008-ban az Általános Orvostudományi Karhoz, a gyógytornász képzés 2009-ben a Népegészségügyi Karhoz került át. A kar akkreditált felsőfokú szakképzést 2006-ban indított utoljára (orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus). A kar jelenleg nem rendelkezik felsőfokú szakképzésre akkreditációval, de fejlesztési stratégiai tervében szerepel a munkaerő-piaci igények figyelembevételével új szakképzések akkreditálása. A kar akkreditált képzéseit a 3. sz. melléklet mutatja be. A kar összesen egy felsőfokú szakképzésen, 4 alapképzés 7 szakirányán, 3 mesterképzésen és 7 szakirányú továbbképzésen folytat/folytathat oktatást. A kar a Bolognai folyamatnak megfelelően alakította át oktatási struktúráját 2005-től kezdődően, ami jelentős változással járt a mintatantervekben és a Szociális munka, illetve az Egészségügyi szervező szakokon a képzés idejében is. A hagyományos főiskolai képzésekből alakítottuk ki az alapképzéseket (2005/2006-os tanévben indult az első BSc évfolyam az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirányán, valamint az Egészségügyi szervező alapszak egészségügyi ügyvitelszervező szakirányán, 2006-tól a többi alapszakon) től a kar arra törekedett, hogy az alapképzéseire épülő mesterszakokat akkreditáltasson és indítson. A mesterképzések curriculumai, az alapképzések mintatantervei, a képzési és kimeneti követelmények és a munkaerő-piaci igények figyelembevételével kerültek kidolgozásra és akkreditáltatásra a (2008/2009-ben indult az Egészségügyi szociális munka, 2010/2011 tanévben az Ápolás és a Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzések) és ezzel párhuzamosan több szakirányú továbbképzés. Kiemelendő, hogy az Egészségügyi szociális munka mesterszakot a kar alapította, illetve, hogy a Szociális Munka és Szociális Gazdaság (MA) mesterszak, mely 9 európai egyetem együttműködésében valósul meg (Ausztria, Németország, Franciaország, Svájc, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Magyarország), joint degree, azaz közös diplomát adó képzés. A Szociális Munka és Szociális Gazdaság (SOWOSEC Social Work and Social Economy) szak volt hazánk első akkreditált nemzetközi közös mesterképzése. A mesterképzések elindításával a kar biztosítja az alapképzéseken végzett hallgatók számára, hogy helyben mesterfokozatot szerezzenek, illetve szakirányú továbbképzéseken mé- 15/108

17 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar lyítsék el tudásukat. A kar alap és mesterképzésein végzett hallgatói a Debreceni Egyetem más karainak mesterképzésein és doktori programjain is folytathatják tanulmányaikat. A kar önálló doktori iskolával nem rendelkezik, de 2010/2011-ben 5 oktatója akkreditálásra került témavezetőként a Debreceni Egyetem Egészségtudományok és Humán Tudományok Doktori Iskolák programjaiban, így a hallgatóknak lehetőségük van helyben doktori tanulmányokat és kutatást végezni. A kar számára a közeljövő fontos feladata önálló doktori program létrehozása. Az Egészségügyi Kar 2008-ban az Orvos- és Egészségtudományi Centrum (OEC) karaival közösen dolgozta ki oktatásfejlesztési tervét, amelyet azóta legnagyobb részt sikerült megvalósítania. A kar rendelkezik közép és hosszú távú stratégiai tervvel, amely tartalmazza az oktatásfejlesztés koncepcióját is. Ennek fontos részét képezi a továbbképzési tanfolyamok szervezése az egészségtudományi képzési területen dolgozók számára, illetve az angol nyelvű képzés előkészítése. A kar oktatói, kutatói gárdája Az Egészségügyi Karon a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma 55 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma 14 fő, az oktatók száma összesen 69 fő (2010. október 15-i statisztikai adatok) (12. sz. melléklet). A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók között 1 egyetemi docens (1,8%) és 4 főiskolai tanár van (7,3%), jelentős arányt képviselnek a docensek (13 fő; 23,6%), kevesebb az adjunktusok (8 fő; 14,5%) és a tanársegédek száma (11 fő; 20%). A 37 teljes munkaidős egyetemi/főiskolai oktató mellett 6 nyelvtanár, 1 kollégiumi tanár, 5 mestertanár és 6 egyéb tanár (gyakorlati oktató), összesen 18 tanári munkakörben foglalkoztatott oktató dolgozik (ez az 55 fő 32,7%-a) (2.1. sz. ábra) sz. ábra: A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók beosztás szerinti megoszlása az Egészségügyi Karon (fő) ( i statisztika) egy. docens főisk. tanár 13 főisk. docens főisk. adjunktus főisk. tanárs.* tanár** 11 8 * főiskolai tanársegéd és tanársegéd együtt; **tanár: nyelvtanár, kollégiumi tanár, mestertanár, egyéb tanár együtt Egyetemi/főiskolai oktatói munkakörben összesen 45-en dolgoznak a karon, akik közül 37 fő (82%) a teljes munkaidőben foglalkoztatott. 16/108

18 2. Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése Az összes oktató közül 15-en (az oktatók 21,7%-a), a teljes munkaidős oktatók közül összesen 11-en rendelkeznek tudományos fokozattal (3-an a tudományok kandidátusa és 8-an PhD fokozattal), ami a főállású egyetemi/főiskolai oktatói munkakörben dolgozók 29,7%-a, míg az összes teljes munkaidejű oktató 20%-a (13. sz. melléklet, 17. sz. melléklet). A két arány között azért ilyen jelentős a különbség, mert a karon (mint látható) magas a tanári munkakörben foglalkoztatott oktatók aránya az összoktatói létszámon belül. A karon teljes munkaidőben egy tudományos főmunkatárs dolgozik, aki MTA doktora címmel rendelkezik és 2011-ben 6 főállású oktató szerezte meg a PhD fokozatot. További 4 oktató közvetlenül védés előtt áll és jelenleg 28 főállású oktató vesz részt PhD képzésben ( i adat). Az utóbbi időben tehát jelentősen nőtt a tudományos fokozatot szerzett oktatók száma (17. sz. melléklet) és remélhetőleg egy-két éven belül ez az arány eléri a főállású oktatók között a 2/3-t. A kar az alábbi tudományágakban rendelkezik minősített (CSc, PhD, DSc) oktatókkal: Egészségtudományok, Elméleti-, Klinikai- és Multidiszciplináris orvostudományok, Szociológiai tudományok, Informatikai tudományok, Matematika- és számítástudományok, Jogi tudományok. Ez a spektrum lefedi a szakok által oktatott tananyagot. A kar oktatói valamennyi szak tudományágát művelik a gyakorlatban is, ideértve a nem minősített oktatókat is. A karnak az utóbbi évek humánerőforrás gazdálkodásában átmenetileg problémát okozott, hogy a 2005-ös Felsőoktatási törvény az egyetemi/főiskolai oktatói munkakör betöltéséhez a PhD tanulmányok elkezdését vagy a tudományos fokozat megszerzését írja elő meghatározott időintervallum alatt. Oktatóink ennek megfelelően elkezdték a PhD tanulmányaikat. Azok az oktatók, akik még nem szerezték meg fokozatukat és lejárt a határozott idejű kinevezésük tanári munkakörbe (mestertanár, gyakorlati oktató) kerültek át. Ez az egyik magyarázata annak, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszámán belül magas a tanári munkakörben foglalkoztatottak aránya és az egyetemi/főiskolai oktatók számán belül magasnak tűnik a docensek aránya. Az oktatói gárda korösszetételét vizsgálva megállapítható (3.2. sz. ábra), hogy a pályakezdő oktatók jelentős arányban vannak jelen a karon (25-39 évesek aránya 40%). Ugyanakkor megfelelő a jelentős tapasztalatokkal rendelkező oktatók száma is (40-49 évesek 29%; évesek 24%), míg a 60 éven felüli oktatók aránya csupán 7%, tehát az oktatói gárda relatíve fiatal. Ez a korösszetétel a jövőben biztosítja a megfelelő oktatói utánpótlást. A karon a mesterképzések akkreditálásához és az oktatás elindításához bizonyos humánerőforrás fejlesztést is végre kellett hajtani, ami meg is történt (a Szociális és Társadalomtudományi Intézetben felvételre került 2 gyakorlati oktató és 1 további közalkalmazott). Megállapítható, hogy a kar jelenlegi oktatói gárdája mind végzettségében, mind képzettségben megfelelő és el tudja látni a karon folyó képzések oktatási feladatait. Azonban bizonyos területeken, ahol a hallgatói létszám jelentősen megnövekedett az utóbbi években (pl. szülésznő, egészségturizmus-szervező), vagy ahol mesterképzést indítottunk (Ápolás, Szociális munka és szociális gazdaság mesterszak), a pluszfeladatok ellátására esetleg a humánerőforrás további bővítése megfontolandó. További feladat a kar számára, hogy növelni kell a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát, ezzel az Egészségügyi/Egészségtudományi Karok rangsorában (ahol az egyik indikátor a tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya a teljes munkaidejű oktatók körében) jelentősen előre tudnánk lépni és ez hozzájárulna a kar tudományos munkájának és publikációs aktivitásának a javításához is. A kar minőségbiztosítási rendszere biztosítja az oktatók publikációs aktivitásának és képzéseinek nyilvántartását. Erre az adatgyűjtésre rendszeresen, minden év végén sor kerül és 17/108

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar ÖNÉRTÉKELŐ JELENTÉSE Dr. Lukácskó Zsolt főiskolai tanár, főigazgató Dr. Zagyi Bertalan főiskolai docens, kari akkreditációs felelős Nyíregyháza, 2005. november

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A főiskolai kar elnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara angolul: University

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005 KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

A felsőoktatási minőségirányítási rendszer. Bruhács Tamás Oktatási Minisztérium FFTÜF

A felsőoktatási minőségirányítási rendszer. Bruhács Tamás Oktatási Minisztérium FFTÜF A felsőoktatási minőségirányítási rendszer Bruhács Tamás Oktatási Minisztérium FFTÜF A TÖRVÉNY CÉLJA a minőségelv érvényesülése a felsőoktatási intézmény oktatásikutatási, szervezeti-működési-gazdálkodási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

által koordinált szakok

által koordinált szakok Dr. Sulyok Endre PhD, DSc egyetemi tanár, az MTA doktora, szakvezető, intézetigazgató által koordinált szakok Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet Pécsi Képzési Központ 1 egyetemi tanár 1 főiskolai

Részletesebben

Kari képzésfejlesztési stratégia 2010-2014.

Kari képzésfejlesztési stratégia 2010-2014. 1 SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. tel: 1-488-7600, fax: 1-488-7610 e-mail: dekani@ekk.sote.hu Stratégia képzésfejlesztés Kari képzésfejlesztési

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. 04. 20. HATÁLYOS: visszavonásig KÉSZÍTETTE: ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA: Dr. Horváth Ágnes minőségirányítási vezető Dr. Ailer Piroska rektor Dr. Ailer Piroska rektor

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/7/VIII/4. számú plénumhatározat 2008. október 3. MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013-2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Budapest, 2014. január 17. Elfogadta a Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

Dr. Dávid László, egyetemi tanár

Dr. Dávid László, egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Menedzsment koncepció 2012 2016 BEVEZETŐŐ Dr. Dávid László, egyetemi tanár aki közel van a jövőhöz azé lesz a jövő Tankó S. Károly Jelenleg a Sapientia Erdélyi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.EF

Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 27/2015. (II.25.) sz. határozatával elfogadta.

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik intézményakkreditációs kör, a BKTF második értékelése) BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció A magyar gazdaság igényei

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Az EOQ MNB szerepe a "Quality Managers in Health Care" képzés kialakításában.

Az EOQ MNB szerepe a Quality Managers in Health Care képzés kialakításában. Az EOQ MNB szerepe a "Quality Managers in Health Care" képzés kialakításában. Prof. Molnár Pál (Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága) Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) legsikeresebb

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM 01 INTÉZMÉNYI KKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. december 4. I. KKREDITÁCIÓS DÖNTÉS DEBRECENI REFORMÁTUS

Részletesebben

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ 1. 2006. ÉVI HELYZETKÉP 2 A népességtudomány intézményesült és perszonális hálózataira támaszkodva, továbbá az interneten fellelhető információkat

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja

A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja PARTNERKÖZPONTÚSÁG, MINŐSÉGÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGKULTÚRA VÁLTÁS Veszprém, 2006. február 09. Dr. Szintay István intézetigazgató egyetemi

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

A MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE MR 003.NK-MI

A MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE MR 003.NK-MI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. Tel. 52 255-594 / Fax: 52 255-723 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016.

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Eszterházy Károly Főiskola Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Tartalom I. Általános rendelkezések... 4 A szabályzat hatálya... 4 A szabályzat célja... 4 A Főiskola nemzetközi mobilitási tevékenységének

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM. akkreditációs jelentés

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM. akkreditációs jelentés INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik akkreditációs értékelés) SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/5. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. szeptember 25. Előző

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Cím: Tel.: Fax: E-mail: Honlap: Intézetigazgató: 1034 Budapest, Doberdó út 6. 1/666-5940 1/666-5909 patko@bmf.hu

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön. Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft.

A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön. Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft. A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft. Feladat Az EFQM modell alapjaira építő szervezeti kultúra és hatékony működtetésére alkalmas minőségirányítási rendszer

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

Esettanulmány: Az e-scola Képzési Rendszer alkalmazása egy KKV-nél

Esettanulmány: Az e-scola Képzési Rendszer alkalmazása egy KKV-nél Hogyan használja belső képzési céljaira egy KKV az e-scola Képzési Rendszert, miért választotta ezt a megoldást, hogyan vezette be, és milyen hasznokat nyer ki a képzési programból?! A cégről röviden A

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Székesfehérvár 2011. január 0 Önértékelés az előző évben tervezett célok (akcióterv)

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 70/2014. (V.21.) számú határozatával

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

(Második akkreditációs értékelés)

(Második akkreditációs értékelés) A REFERENS, ill. az LB által használt LB JELENTÉS MINTA Adott intézményre (karra) aktualizált változatát a kitöltési útmutató szerint a (kari) INTÉZMÉNYI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció A magyar gazdaság igényei

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. JANUÁR 1 BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. akkreditációs jelentés

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. akkreditációs jelentés INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik akkreditációs értékelés) EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/2 sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. szeptember 25. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! 1 EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2 TÉGED IS VÁRUNK! 3 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK BSC KÉPZÉSEI 4 alapszakok Egészségügyi gondozás és

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGED PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu 1 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombat városában alapította

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL Szervezet: Közgazdaságtudományi Kar Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január Készítette: Dr. h. Obádovics Csilla minőségfejlesztési

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben