Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar"

Átírás

1

2 A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar ÖNÉRTÉKELŐ JELENTÉSE Dr. Lukácskó Zsolt főiskolai tanár, főigazgató Dr. Zagyi Bertalan főiskolai docens, kari akkreditációs felelős Nyíregyháza, november DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

3 I. A potenciálok vizsgálata Az önértékelő jelentésben az egyes minőségértékelési szempontoknál a Debreceni Egyetem Minőségügyi Kézikönyvében megadott értékelési skálát és minősítést használjuk. Azoknál a minőségértékelési szempontoknál, amelyeknél a Kézikönyv nem tartalmaz értékelési skálát az Akkreditációs Útmutató 2. számú mellékletének függelékében (esettanulmány) ajánlott, bizonyos pontjaiban a kari sajátságokhoz adaptált értékelési skálát használjuk. A szöveges értékelés alapjául szolgáló adatokat a Debreceni Egyetem Egészségügyi főiskolai Kar Akkreditációs háttéranyaga tartalmazza. I.1. Kari szinten végzendő vizsgálatok, minősítések I.1.a. A kar oktatóinak és tudományos munkatársainak tudományági besorolása és tudományos minősítése A DE-EFK-n zajló alapképzés szaki tagozódásban biztosítja a különböző programokhoz rendelt készségek és képességek elsajátítását. A szakok tudományági hovatartozásuk alapján az orvos- és egészségtudományi képzési területen belül az egészségtudományi és a multidiszciplináris orvostudományi ághoz, valamint a társadalomtudományok tudományterületen belül a szociológiai képzési ágba lettek besorolva. Az egészségtudományi képzési ághoz tartozik az ápoló, a gyógytornász, a mentőtiszt és a védőnő szak, a multidiszciplináris képzési ágba nyert besorolást az egészségügyi ügyvitelszervező és orvosi diagnosztikai laboranalitikus szak. Az általános szociális munkás szak a szociológiai képzési ághoz tartozik. A képesítési követelmények megszabják, hogy a kurrikulumban alapozó elméleti és gyakorlati ismereteket, szaktudományi elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint társadalomtudományi ismereteket kell megjeleníteni. Az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók esetében kiemelt jelentőségű az interperszonális kapcsolatok kiépítésének képessége, így a képzésben jelentős szerepe van a pszichológiai oktatásnak is. Oktatóink képesítését és művelt tudományágát figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy az összetétel megfelel a képesítési követelményeknek, az oktatók tudományági hovatartozása biztosítja a képesítési követelményekben elvárt kompetenciák megszerzését (1. ábra). Mind az alapozó természet- és egészségtudományi tárgyak, mind a társadalomtudományi tárgyak oktatása kellő számú és megfelelő kvalitású oktató által biztosított. Az általános számítástechnikai és a szakspecifikus informatikai ismereteket is a terület specialistái oktatják, de rendelkezünk nyelvtanárokkal, és más szakterületek képviselőivel is. A legnépesebb csoportot a DE OEC klinikáin, az oktatókórházakban és a területi alapellátásban dolgozó orvoskollégák adják, akik a kurrikulumokban megjelenített orvosi, klinikai ismereteket oktatják. Az egészségtudományi ághoz tartozó oktatók biztosítják a speciális szakmai ismeretek átadását, többségük a szakma elismert képviselője és nagy szakmai gyakorlatuk is garantálja a képzés gyakorlatorientált jellegét. Az oktatók tudományos minősítés alapján történő megoszlását mutatja a 2. ábra, amely szerint a minősített oktatók aránya az összmunkatársi létszámhoz viszonyítva 37,4 %. A tudományos minősítéssel rendelkezők közül 14 főnek van egyetemi doktori, 48 főnek CSc vagy PhD fokozata, 17 fő habilitált, 25 fő DSc minősítéssel rendelkezik, 3 fő pedig akadémikus. 2 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

4 Az oktatók megoszlása tudományágak szerint a DE-EFK-n Ösztöndíjas doktorandusz Oktató, kutató tud. minősítés nélkül Közülük egyetemi dr. CSc, Ph.D. CSc, Ph.D. + Dr. habil. DSc. Akadémikus Biológiai tud. Kémiai tud. Egészségtud. Elméleti orvostud. Klinikai orvorstud. Multidiszciplináris orvostud. Informatikai tud. Matematika és számítás Közgadaságtud. Pszichológiai tud. Szociológiai tud. Neveléstud. Nyelvtud. Állam és jogtud. 1. ábra: Az oktatók tudományági besorolása A kar az alábbi tudományágakban rendelkezik minősített (CSc, PhD, DSc) oktatókkal: Egészségtudományok, Elméleti, Klinikai és Multidiszciplináris orvostudományok, Szociológiai tudományok, Informatikai tudományok, Matematika-és számítástudományok. Ez a spektrum lefedi a szakok által oktatott tananyagot. A kar oktatói valamennyi szak tudományágát művelik a gyakorlatban is, ideértve a nem minősített oktatókat is. A kar munkatársai számos nemzetközi és hazai szakmai programban vesznek részt, melyek kifejezetten szakma specifikusak, sok esetben gyakorlatorientáltak. 3 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

5 Az oktatók megoszlása tudományos minősítés szerint a DE-EFK-n 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 8, Akadémikus DSc. CSc, Ph.D. + Dr. habil. CSc, Ph.D. Oktató, kutató tud. minősítés Ösztöndíjas doktorandusz 10% 0% 1 0, ábra: Minősített oktatók aránya A kar munkatársainak korfája kifejezetten fiatalosnak minősíthető, az összlétszám átlagéletkora 46,31 év, szórása pedig 11,98 év. Az egyes tudományágakat figyelembe véve a legfiatalosabb korstruktúra a Szociológiai tudományokat és az Egészségtudományokat jellemzi (39,64, illetve 39,54 év), a legidősebb pedig a Multidiszciplináris orvostudományokat és az Elméleti orvostudományokat, de esetükben sem haladja meg az átlagéletkor az 54 évet, jellemzően 52 és 53 év között van. Hasonló jellemzőkkel írhatók le a további tudományágak is, így az oktatói korfa fiatalos, biztosítja, hogy a munkatársak hosszú távon vegyenek részt a kar tudományágainak oktatásában és a tudományos kutatásokban. Kiemelendő, hogy a kar munkatársai közül 20 fő PhD hallgató. A kar törekvése, hogy a fiatal munkatársak közül minél többen szerezzenek fokozatot, átlagosan évente egy fő fokozatszerzéssel számolva. A vizsgált időszakban ez a célkitűzés megvalósult. Minősítés: A kar az általa oktatott minden fő tudományágban munkásságot és igazolt tudományos eredményeket felmutató minősített oktatókkal rendelkezik. A minősítés fokozata: 5 I.1.b. A kar oktatóinak és tudományos munkatársainak az oktatásban betöltött szerepének vizsgálata A kar szakjainak felelősei, illetve a már megkezdett bachelor képzések esetében az engedélyezett szakirányok felelősei kivétel nélkül tudományos minősítéssel rendelkező, vezető oktatók. Minősítésük megfelel a szak tudományági besorolásának. 4 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

6 Főtantárgyfelelősök megoszlása tudományos minősítés szerint a DE-EFK-n 2,4 100% 80% 60% 40% 20% 13, ,3 Akadémikus DSc CSc, Ph.D. + Dr. habil. CSc, Ph.D. Oktató, kutató tud. minősítés nélkül Ösztöndíjas doktorandusz 0% 1 3. ábra: Főtantárgyfelelősök A főtárgyak felelősei vezető oktatók, nagyobb részük a tárgynak megfelelő minősítéssel is rendelkezik. A munkatársak besorolása ilyen módon megegyezik minősítettségükkel is, hiszen főiskolai docensi, főiskolai tanári, illetve egyetemi docensi és egyetemi tanári kinevezéssel rendelkeznek. A besorolás a kar minősítéssel nem rendelkező munkatársai esetében is megfelelő. A minősített, illetve vezető oktatók kivétel nélkül a Debreceni Egyetem, illetve a kar főállású oktatói. Minősítés: Az oktatásban érintett valamennyi tudományágra megfelelő számú főállású, minősített munkatárs áll a kar rendelkezésére, az oktatási felelősségek minősítettség szempontjából egyenletesen oszlanak meg. Az egyes tudományágak képviselői között több meghatározó személyiség van az oktatási térség tudományos tevékenységében. A minősítés fokozata: 5 I.1.c. A kar oktatóinak és tudományos munkatársainak tudományos, kutatási fejlesztési tevékenységei A kar munkatársai jelentős aktivitást mutatnak mind a nemzetközi, mind a hazai pályázatok esetében. Az oktatók témavezetőként 41 nemzetközi pályázatot jegyeznek, résztvevőként pedig 62-en szerepelnek. 236 hazai pályázatnak vezetői voltak a kar oktatói, 366 esetben közreműködői. Gazdasági megbízás alapján 34 esetben voltak a jelzett időszakban témavezetők, és 17 esetben közreműködők. Jelentős a kar életében - az oktatott tudományágak jellegéből következően - a pénzügyi megbízó nélküli kutatások, programok aránya. Nemzetközi vonatkozásban a kar munkatársai a vizsgált időszakban 8 különböző, a kar által oktatott tudományágakat lefedő, nemzetközi programban működtek együtt, döntő részt uniós tagországok felsőoktatási intézményeivel. Hazai, illetve regionális szinten 13 tudományos műhely munkájában vesznek részt a kar munkatársai. 5 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

7 A kar munkatársai 9 szabadalom esetében voltak témavezetők, illetve 13 esetben közreműködői egy-egy szabadalom létrejöttének. A kar által oktatott tudományágakat tekintve ez fontos eredmény, hiszen többségükben nem képzelhető el szabadalom létrejötte. A kar oktatói a vizsgált időszakban összesen 246 konferenciaszervezést jegyeznek, ezek közül 50 volt nemzetközi, 196 pedig hazai konferencia. A tudományos szakmai műhelyek tevékenységét figyelembe véve a kutatott témák folyamatosan épültek be az oktatásba, számos formában. Minősítés: A kar munkatársai rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi kutatásfejlesztési tevékenységben, melyek az alap és alkalmazott kutatások élvonalába tartoznak. A minősítés fokozata: 5 I.1.d. A kar oktatóinak és tudományos munkatársainak tudományos, kutatás-fejlesztési, illetve szakmai-közéleti tevékenység vizsgálata A kar munkatársai minden oktatott tudományág területén évek óta aktívan vesznek részt nemzetközi, hazai és regionális, illetve helyi szakmai műhelyek munkájában. Egyes esetekben alapító tagjai az adott szakmai műhelynek. Ilyenek nemzetközi szinten: a LOSS-Project nemzetközi összehasonlító kutatás (résztvevői: Németország, Olaszország, Finnország, Anglia, Egyesült Államok, illetve hazánkból az MTA Politikai Tudományok Intézete és főiskolai karunk), a Caseview nemzetközi egészségügyi informatikai fejlesztő csoport (résztvevői: Franciaország, Belgium, hazánkból több egészségügyi intézmény, illetve főiskolai karunk), a European Transcultural Nurses Association, melyet 13 uniós tagország köztük főiskolai karunk - képviselői alapítottak meg, a Street Life elnevezésű Erasmus Socrates Intenzívprogram, melyben osztrák, német, litván, holland, szlovák és török felsőoktatási intézmények működnek együtt főiskolai karunk munkatársaival, illetve hallgatói csoportjaival, a Sozialwirtschaft elnevezésű nemzetközi kurrikulum fejlesztő csoport, mely már a bolognai folyamatból következő új struktúrát figyelembe véve, uniós elfogadású mesterképzés kialakítására jött létre osztrák partnerek kezdeményezésére, s melyben cseh, lengyel, szlovák és német felsőoktatási intézmények dolgoznak együtt karunk munkatársaival. A kar munkatársainak aktív közreműködésével, a külföldi partnerek felkérésére jött létre az Internationale Zusammenarbeit in der Pflege elnevezésű nemzetközi hallgatói csereprogram, melyben osztrák, cseh és szlovák felsőoktatási intézmények, valamint egészségügyi szolgáltatások biztosítottak nemzetközi hallgatói gyakorlatokat, a The Third Sector in Europe című nemzetközi összehasonlító kutatási program, melyben főiskolai karunk munkatársai a birminghami Aston University, valamint a Corvinus Egyetem kutatóival végeztek közös összehasonlító kutatásokat, illetve a csehországi South Bohemia Universityvel kialakított bilaterális együttműködés, mely napjainkra már több tudományág szoros együttműködését jelenti. Az elmúlt évtizedben szoros kapcsolat alakult ki a kar, valamint az Ungvári Állami Egyetem és a nagyváradi Sulyok István Református Főiskola között. A kapcsolatoknak köszönhetően karunk két oktatója folytat az ungvári egyetemen PhD tanulmányokat, illetve témavezetőik segítségével bekapcsolódtak nemzetközi kutatási programokba is. A nagyváradi intézménnyel különösen a hallgatói TDK munka területén alakult ki szoros kapcsolat, a két intézmény hallgatói és oktatói rendszeres résztvevői egymás TDK konferenciáinak. Karunk több esetben fogadott a nagyváradi intézményből vendégoktatókat is. A nemzetközi tudományos és szakmai műhelyekben való aktív alapítói és közreműködői tevékenységnek köszönhetően főiskolai karunk munkatársai számos nemzetközi és hazai konferencián voltak felkért előadók, tartottak előadásokat, illetve 6 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

8 szekcióvezetők, workshop vezetők is voltak. Több oktatónk volt külföldi felsőoktatási intézmény meghívott vendégelőadója, többek között Németországban, Csehországban, Finnországban. A nemzetközi szakmai műhelyekben betöltött pozícióinknak köszönhetően karunk több alkalommal volt házigazdája és szervezője nemzetközi és hazai konferenciáknak, tudományos üléseknek, szemináriumoknak. A nemzetközi tudományos és szakmai műhelyekben való részvétel hazai elismerését jelzi, hogy a vizsgált időszak elején négy OTKA finanszírozású kutatás fejeződött be a karon, illetve két OKTK finanszírozású program zajlott le 2000 és 2003 között. A nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően az elmúlt időszakban számos vendégoktatója volt a karnak, akik az Egyesült Államokból, Izraelből, Angliából, Németországból, Finnországból és Csehországból érkeztek. Kurzusaikat mind nappali tagozatos, mind levelező tagozatos hallgatóink látogathatták, szabadon választható, kreditpont szerzésére is alkalmas előadások és szemináriumok formájában. A vendégoktatók minden alkalommal vállalták azt is, hogy a karral kapcsolatban álló gyakorlati terepintézmények munkatársainak is előadásokat tartsanak. A nemzetközi szakmai műhelyekben való részvételnek köszönhetően jelentős a kar munkatársainak nemzetközi és hazai publikációs tevékenysége is, könyv, könyvfejezet, konferencia kiadványok, szakmai folyóiratok hasábjain. A kezdeti, főleg oktatói tudományos együttműködések elmélyülését követően karunk több külföldi partnerintézménnyel kötött bilaterális együttműködési szerződést, - önállóan, illetve az uniós csatlakozást követően az Erasmus Socrates programon belül - melynek eredményeképpen egyre több hallgató kapcsolódhatott be a nemzetközi szakmai műhelyek munkájába. Karunk hallgatói így szakmai gyakorlatot tölthettek Csehországban, Ausztriában, Németországban, Finnországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban, résztvevői lehettek és lehetnek Erasmus Socrates Intenzívprogramoknak. Karunk számos alkalommal fogadott a partnerintézmények részéről hallgatói delegációkat, illetve szervezett külföldi hallgatóknak szakmai gyakorlatot. A kar munkatársai számos, minden oktatott tudományterületet lefedő, hazai szakmai műhely munkájában is aktívan részt vesznek, több esetben a szervezet alapító tagjaként. Ilyenek többek között a Magyar Ápolástudományi Társaság, a Magyar Szabadgyök Kutató Társaság, melyek elnökségébe is tagot delegálhattunk, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, melynek megalapításában karunk oktatói aktív szerepet játszottak, az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium, illetve az Iskolaszövetség, mely a szociális képzésekkel foglalkozó felsőoktatási intézmények országos szervezete. Annak érdekében, hogy a bolognai folyamatból adódó újabb kihívásoknak a kar eleget tudjon tenni, pl. a mesterképzésekre való felkészítés tekintetében, illetve azon belül a tudományos munka erősítése érdekében, az egészségpolitikai, illetve szociálpolitikai kutatási programok fejlesztésére karunk együttműködési megállapodást kötött a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetével, melynek célja közös kutatási programok lebonyolítása, közös kiadványok készítése, az interdiszciplináris programok erősítése, közös szakmai rendezvények, konferenciák rendezése. Az együttműködésnek köszönhetően az elmúlt tanévben egy nemzetközi és egy hazai konferenciát szerveztünk az intézet munkatársaival, nyíregyházi és budapesti helyszínekkel. Az országos szervezetek mellett a helyi, regionális tudományos és szakmai műhelyek munkájába is aktívan bekapcsolódtak munkatársaink, egyes esetekben szintén alapító tagként. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének létrehozásában is aktívan részt vettek, illetve kezdeményezésünkre jött létre a 7 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

9 testület Szociológiai munkabizottsága. A tudományos testületben betöltött szerepük alapján néhány oktatónk bekapcsolódhatott a Magyar Professzorok Világtanácsának munkájába is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány munkájában főiskolai karunk munkatársai a kar alapítása óta vesznek részt, beleértve ebbe annak vezetését is. A közalapítvány támogatásával a kar több munkatársa végezhetett kutatómunkát, nyert el pályázatokon ösztöndíjat, kiadvány támogatást. A közalapítvánnyal, illetve több szervezettel közösen szervezzük minden évben a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozatot, melynek keretén belül karunk a házigazdája az egészségtudományi és szociológiai szekcióüléseknek. Karunk oktatóinak kezdeményezésére jött létre a Periféria Egyesület, mely speciális szociális szolgáltatásokat biztosít, ugyanakkor számos kutatási programot bonyolított le karunk munkatársaival együtt, többek között a hajléktalanság témakörében. Az egyesület alapítása óta gyakorló intézménye a kar hallgatóinak, ahol lehetőség van a tudományos munkákba való bekapcsolódásra is. A nemzetközi, hazai és regionális szakmai műhelyekben való aktív részvétel további biztosítására és támogatására a kar vezetése az elmúlt tanévben létrehozta a tudományos főigazgató-helyettesi posztot, a tudományos életet koordináló Tudományos Kabinetet, saját bevételeinek terhére létrehozta a kari tudományos alapot a kutatási tevékenység belső finanszírozására. Külön szabályzat alapján lehetőséget biztosított az önálló bevétellel rendelkező szakok számára egy önálló szaki tudományos alap létrehozására, megalakította a kar által megjelentetett Tudományos Közlemények állandó szerkesztőbizottságát, a hatékony információáramlás érdekében pedig megalapította a Tudományos hírlevelet, melyet havi rendszerességgel jelentet meg. Az Oktatói-tudományos fórum keretében lehetőséget kínál a kar munkatársainak, hogy rendszeresen ismertethessék kutatási eredményeiket. A fejlesztés irányai és területei: A jövőben a karnak elsődlegesen nem a szakmai műhelyek létszámának bővítésére kell koncentrálnia, hanem a kapcsolatok, a kutatói munka még intenzívebbé tételére. Szükséges, hogy a jelenleginél több hallgató kapcsolódjon be a szakmai műhelyek munkájába. Különösen kívánatos és támogatandó, hogy a hallgatók minél nagyobb létszámban vegyenek részt a nemzetközi kapcsolatokon nyugvó szakmai együttműködésekben. A jövőben fokozni kell a kari kiadású és a szakmai műhelyek eredményeire építő szakkiadványok számát, illetve azok megjelenésének gyakoriságát. Az anyagi és egyéb erőforrások megteremtésének ez irányú munkáját a kari vezetés az elmúlt tanévben már elindította, a közeljövőben azonban tovább kell folytatni a szervezeti keretek kialakítását. Minősítés: A kar közéleti tevékenységet folytat nemzetközi szervezetek vezetőjeként, vagy tagjaként. A kar munkatársai a kar valamennyi tudományágában aktív publikációs és szakmai közéleti tevékenységet folytatnak, mely nemzetközi vonatkozásban is meghatározó jellegű. Minősítés fokozata: 5 I.1.e. Az intézmény/kar szakmai műhelyek tevékenységeinek hazai, nemzetközi elismertsége, színvonala A kar munkatársai minden oktatott tudományág területén jelentős szakmai-közéleti tevékenységet fejtenek ki, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Az oktatás szakmai profiljának megfelelően a legerőteljesebb aktivitás az egészségtudományok területén regisztrálható, ebben az esetben 6 fő játszik vezető szerepet nemzetközi szervezet vezetésében, illetve 64 fő tevékenykedik nemzetközi szervezetben. Oktatóink közül 52 fő vesz részt hazai szervezet vezetésében, illetve 246 esetben lehetett tagságot regisztrálni. 8 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

10 Ezt követi a Multidiszciplináris orvostudományok területe, oktatói közül ketten nemzetközi szervezetben töltenek be vezető pozíciót, illetve húszan rendelkeznek nemzetközi tagsággal. A hazai szakmai műhelyek tekintetében 21 fő vezetője valamilyen országos szervezetnek, illetve 97-en tagjai hazai szakmai szervezetnek. A Szociológiai tudományok területén nyolcan tagjai valamilyen nemzetközi tudományos, szakmai szervezetnek, heten vesznek részt országos szintű szervezet vezetésében, illetve 44 hazai szakmai szervezet tagjai. Ebben a tekintetben különösen kiemelkedő a kar munkatársainak nemzetközi szakmai tevékenysége, melynek eredményességét jelzi, hogy az utóbbi években külföldi partnerintézmények felkérésére vesznek részt a kar munkatársai különböző nemzetközi kutatási és oktatásfejlesztési programokban. A vizsgált időszakban a kar munkatársai összesen 22 tudományos díjat nyertek el, 50 fő tagja országosan, illetve 34 fő nemzetközileg is ismert és elismert tudományos, szakmai csoportnak, szervezetnek. Ennek megfelelően alakultak a kar munkatársai által közzétett szakmai publikációk is, hiszen számos idegen nyelvű és külföldön publikált írás jellemzi a vizsgált időszakot. A kar munkatársai a hazai publikációk tekintetében is igen aktívak. A szakmai műhelyek nemzetközi elismertségét jelzi, hogy a vizsgált időszakban az Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Szak Fulbright ösztöndíjas vendégprofesszort fogadhatott az Egyesült Államokból egy féléves időszakra, illetve a szak egy oktatója hasonló ösztöndíjjal több alkalommal volt vendégoktató Amerikában, a San Francisco State University meghívására. Hasonló eredmény az Ápoló szak esetében, hogy egy oktatójuk PhD kutatási programjának kidolgozására meghívást kapott a philadelphiai székhelyű University of Pennsylvania Biológiai Intézetébe, ahol az elmúlt tanévben egyhónapos kutatói tevékenységet folytatott. A nemzetközi programok sikerességét jelzi, hogy az elmúlt tanévben karunk 2 Leonardo da Vinci és egy TEMPUS TACIS programba is meghívást kapott, olasz, osztrák és ukrán intézményektől. A szakmai műhelyek hazai elismertségét jelzi, hogy az oktatott tudományágakban a kar számos alkalommal kapta meg országos konferenciák, tudományos ülések rendezési jogát, illetve kapott felkérést tudományos és oktatásfejlesztési programok kidolgozásában való együttműködésre. Minősítés: A karon működő valamennyi szakmai műhely nemzetközileg magas szintűre értékelt, melyet objektív tények (nemzetközi és hazai tudományos műhelyek alapítása és vezetése, fejlesztői tevékenység, nemzetközi és hazai konferenciák szervezése, az azokon való aktív részvétel, publikációs aktivitás) igazolnak. Minősítés fokozata: 5 I.1.f. A kutatás-fejlesztési eredmények hasznosulása A vizsgált időszakban az oktatott tudományágakban minden területen futottak különböző kutatási programok, melyek száma kielégítő, az oktatásban történő hasznosulásuk pedig minden esetben jellemző volt. Egyes témák, illetve résztémák az oktatás kötelező tananyagává váltak, más résztémákat a hallgatók kötelezően választható, vagy szabadon választható kurzusok formájában sajátíthattak el. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló programok esetében a kar hallgatói külföldi vendégelőadók választható kurzusain is több alkalommal részt vehettek. 9 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

11 A kar munkatársai aktívan részt vettek a hazai és nemzetközi pályázatokon is, egyes esetekben mint témavezetők, vagy résztémák vezetői, illetve különösen a nemzetközi pályázatok esetében mint közreműködők. A vizsgált időszakban ilyen volt az Erasmus Socrates program keretén belül elnyert Regionalentwicklung im europäischen Vergleich elnevezésű intenzívprogram, melyen főiskolai karunk oktatói és hallgatói mellett német, finn, olasz és amerikai oktatók és hallgatók is részt vettek, s melynek karunk volt a programszervezője és házigazdája, illetve egy nagyobb résztémáért felelős partner. A két hetes intenzívprogram eredménye volt, hogy a résztvevő hallgatók megismerték és elsajátították az európai regionális fejlesztési politikák elemeit és tartalmait, a programvezető oktatók előadásain, közös szemináriumokon és gyakorlatokon. A program lebonyolítását nem csak az Európai Unió Erasmus programja finanszírozta, a szervezőknek sikerült elnyernie az akkori Egészségügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium támogatását is. A vizsgált időszakban két PHARE támogatású program zajlott a karon. Az egyik program a távoktatási rendszerek fejlesztését vizsgálta, a pályázati koordinátor a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja volt, közreműködői pedig a gödöllői Szent István Egyetem Távoktatási Központja, valamint a University of Southhampton. A program eredményeként elkészült egy, a gyakorlati oktatást segítő videofilm, illetve karunk oktatóinak közreműködéseként 4 távoktatási jegyzet. A másik PHARE finanszírozású program a specializációs képzések fejlesztését tűzte ki céljául, témavezetője főiskolai karunk volt. A program eredményeként jött létre az Általános Szociális Munkás szak munkaügyi előszakosodásának oktatási programja. Karunk munkatársai közreműködőként kapcsolódtak be a Third sector elnevezésű nemzetközi összehasonlító kutatási programba, melyet a birminghami Aston University kezdeményezett, s melyben a budapesti Corvinus egyetem munkatársai is részt vettek. Az első nemzetközi pályázati támogatással indított program a COMET Project - Sustainable regeneration of rural communities in Northern Hungary címet viselte, s melynek a British Council volt a támogatója. A kutatási program folytatását, mely már a Third sector nevet viselte, az angliai székhelyű Nuffield Foundation támogatta. A kutatási program 2005-ben zárult, melynek eredményképpen eddig 2 nemzetközi publikáció született, illetve a programban résztvevő oktatók 4 nemzetközi konferencián számoltak be eredményeikről. Az elmúlt tanévben karunk munkatársai közreműködőként egy újabb sikeres Erasmus Socrates pályázati programban vesznek részt, melynek koordinátora a bécsi FH-Campus Wien, közreműködői pedig német, holland, török, szlovák és lett felsőoktatási intézmények. A kutatási és oktatási programban Magyarországot főiskolai karunk képviseli. A program címe: Street Life: Social Work and victims of women s trafficking. A programban karunk részéről 7 hallgató vesz részt, akik külföldi társaikkal közösen fognak kutatási és oktatásfejlesztési tevékenységekben részt venni. A kar munkatársai a hazai pályázatok esetében is sikeresen szerepeltek. A vizsgált időszakban folyt, illetve zárult le (2000-ben, 2001-ben, illetve 2002-ben) három sikeres OTKA finanszírozású kutatási pályázat. Ezek témái Szülők szocioökonómiai státusza és a gyermekek nemi aránya közötti kapcsolat, Kétszemélyes és társadalmi dilemmák alakulása a hétköznapokban, illetve a Helyi szociális szolgáltatások voltak. Utóbbi program a LOSS- Project nemzetközi összehasonlító kutatási program magyarországi lebonyolítását támogatta, melynek témavezetője karunk volt. Karunk munkatársai 2000 és 2003 között több szakmai, kreditpont-szerző tanfolyamot, illetve konferenciát tudtak akkreditáltatni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja által kiírt országos pályázatokon. Minisztériumi támogatással így négy nagyobb szakmai továbbképzés és egy országos konferencia került lebonyolításra a karon a jelzett időszakban, egyes szakmai továbbképzések esetében több alkalommal is ben sikerült elnyerni a szociális szakvizsgáztatás jogát is, karunk így akkreditált 10 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

12 szakvizsga központ lett, mely azóta is sikeresen működik, a vizsgált időszakban összesen 394 fő tett sikeres szakvizsgát a központ szervezésében, különböző tématerületeken ben az Egészségügyi Továbbképzési Intézet munkatársaival, illetve a többi hazai egészségügyi főiskolai karral közösen karunk konzorciumi tagként nyert el egy hazai pályázatot, melynek célja az egészségügyi szakképzés fejlesztése volt. A programban karunk munkatársai távoktatási tananyagokat dolgoztak ki, illetve közreműködtek a távoktatásra alkalmas számítógépes rendszer kialakításában, hardver és szoftverfejlesztésben. Az elmúlt tanévben karunk részese volt a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Oktatási Minisztérium által kiírt HEFOP/2004/4.1.2 pályázatra a Debreceni Egyetem által benyújtott DIRECT Debreceni Infrastrukturális Regionális Egyetemi Campus Továbbfejlesztés című programnak, melynek elnyerése után lehetővé vált a kar infrastrukturális bővítése is, egy új épületrész építésével. Karunk konzorciumi partnerként vesz részt az idei tanévtől a Nyíregyházi Főiskola nyertes HEFOP/2004/3.3 pályázatában, melynek címe: Minőségi oktatás hatékony vezetéssel európai dimenzióban. A projekt összehasonlítható kritériumokon alapuló szakértékelési minőségmodell kidolgozását és tesztelését tekinti fő céljának. Konzorciumi partnerként többek között a Magyar Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási Konferenciák Szövetsége is bekapcsolódik a munkába. Karunk részt vesz a tananyag kidolgozásában és a különböző szintű vezetők képzésében. Szintén az elmúlt tanév sikere, hogy az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség pályázati felhívására a karunk által elkészített A foglalkozás-egészségügyi orvosok (szolgálat) és a munkabiztonsági szakemberek szerepének meghatározása a munkahelyi kockázatok kezelésében című pályázat is sikerrel járt. A pályázat keretében oktatási segédanyagok készülnek, melyek a felsőoktatási programokhoz igazodva kerülnek kidolgozásra. A pályázat keretében 200 db oktatási anyagot tartalmazó DVD készítésére és ingyenes terjesztésére is sor kerül től karunk konzorciumi partnerként vesz részt a Periféria Egyesület sikeres pályázati programjában, melynek címe Bűnmegelőzési kutatási program, s melyet a Belügyminisztérium finanszíroz. A program 2005 végén zárul, eredményei beépülnek majd az oktatási programokba. Karunk munkatársai az egyéni tudományos pályázatokon is sikerrel szerepeltek. A vizsgált időszakban karunk egy munkatársa elnyerte a MTA Bolyai János kutatói ösztöndíját, melyet lezárásakor a szakkollégiumi zsűri kiválóra értékelt, az akadémia pedig kitüntetéssel is elismert. Karunk egy másik munkatársa az elmúlt tanévben elnyerte az Új Ifjúsági Szemle esszéíró pályázatának második helyezését. Hallgatóink közül is többen értek el egyéni pályázati sikereket, pl. a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Diákok a tudományért Szakalapítványhoz benyújtott sikeres kutatási programmal. Karunk munkatársai a helyi-regionális pályázati programok esetében is aktívak és sikeresek voltak ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati támogatásával valósult meg a kar egyik nagy beruházása, a belső számítógépes hálózati rendszer kialakítása, illetve védelmi szisztémájának kidolgozása. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórház Tudományos Bizottsága által kiírt tudományos pályázatokban is több kollégánk aktív szerepet vállalt, s nyert közreműködőként pályadíjat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület a vizsgált időszakban karunk három oktatójának kutatási pályázatát támogatta tudományos ösztöndíjjal, elsősorban doktori programjuk sikeres lebonyolítása érdekében. (A vizsgált időszakban karunk munkatársai természetesen számos egyéb pályázatot készítettek, ezek azonban nem voltak sikeresek, így azokat az adatszolgáltatásban nem szerepeltetjük.) 11 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

13 A kutatási programokkal kapcsolatosan számos publikáció készült mind nemzetközi, mind hazai vonatkozásban, több formában (könyv, jegyzet, könyvfejezet, folyóiratcikk, stb.) Karunk még 1998-ban hozta létre a Tudományos közlemények elnevezésű könyvsorozatát, melynek célja, hogy a kar oktatói, hallgatói, illetve partnerintézményeink számára közölni tudjuk kutatási eredményeinket. A vizsgált időszakban a könyvsorozatból két kiadvány jelent meg. Az egyikben a LOSS Project nemzetközi összehasonlító kutatási program eredményeit közöltük külföldi partnereink külön a kötet számára írt tanulmányainak kiadásával. A szerzők német, angol, izraeli és amerikai felsőoktatási intézmények vezető professzorai. A harmadik kötetben karunk munkatársai publikálták szakmailag lektorált kutatási eredményeiket, összesen 19 közleményben, melyek témái felölelik a karon oktatott összes tudományágat. A vizsgált időszakban alapította meg a kar az Egészségügyi Főiskolai Jegyzetek könyvsorozatot, melynek keretében eddig négy kötet kiadására került sor. A kutatási eredmények publikálásával, illetve a két könyvsorozat folyamatos megjelentetésével a kar azt a lehetőséget is biztosítja, hogy a hallgatók is tájékozódhassanak a karon folyó kutatási programokról, illetve, hogy a tudományos eredmények beépülhessenek az oktatási programokba. A kutatási eredmények több formában épültek be eddig az oktatási folyamatba. A kar munkatársainak publikációi kötelező, illetve ajánlott irodalomként szerepelnek több tantárgy esetében, a fejlesztési programok (pl. szoftverek) szerves részét képzik a tananyagnak. A kutatási programok részletesebb bemutatására nyújtanak lehetőséget a specializációk, illetve a kötelezően választható és szabadon választható kurzusok. Ez utóbbiak esetében a vizsgált időszakban nemcsak a kar oktatói hirdettek meg különböző választható kurzusokat, a nemzetközi szakmai műhelyek képviselői is vendégoktatóink voltak. A vizsgált időszakban német, finn, cseh, amerikai és izraeli vendégprofesszorok tartottak a kar hallgatóinak különböző kurzusokat. A fejlesztés irányai és területei: Az elkövetkezendő időszakban fokozni kell a karon a publikációs tevékenységet, mivel annak eloszlása egyenetlen, illetve sok esetben néhány tudományos-szakmai műhelyre korlátozódik. Tovább kell bővíteni a publikációs tevékenység feltételrendszerét, szervezeti kereteit tovább kell finomítani. Néhány kutatási programtól eltekintve hiányoznak még a karon az interdiszciplináris kutatási projektek, szükséges ezek kialakítása, illetve feltételrendszerének további bővítése. Minősítés: A kar által érintett egyes tudományágakban nemzetközileg is kiemelkedő eredményességgel folytatnak kutatásfejlesztést, melynek érzékelhető hatása van az oktatásra, a tananyag fejlődésére. Minősítés fokozata: 4 12 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

14 I.2. Intézményi szinten végzendő vizsgálatok. minősítések I.2.a. Integrált intézmények karainak kooperációja Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar különböző klinikáinak, elméleti intézeteinek minősített oktatói jelentős mértékben hozzájárulnak karunk képzései színvonalának biztosításához. Képzéseink magas szintű megvalósításában az Általános Orvostudományi Kar 3 akadémikus professzora tevékeny szerepet vállal. Az Egészségügyi Főiskolai Karon indított/indítandó BSc alapszakok alapszakfelelősei és szakirány-felelősei többségükben az Általános Orvostudományi Kar professzorai, vezető oktatói. Intenzív együttműködés van az egyetem Informatikai Kara és a főiskolai kar egészségügyi szervező (BSc) alapszakja között. A kar dékánja karunk ezen alapszakjának felelőse. Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum különböző bizottságaiban az Egészségügyi Főiskolai Kart képviselők között találunk az Általános Orvostudományi Karon főállású oktatókat. Az Egészségügyi Főiskolai Kar és a Népegészségügyi Iskola között a népegészségtan oktatás menedzselése területén, valamint az Egészségügyi gondozás és prevenció BSc alapszak közös működtetésével kapcsolatban a Védőnő szakirány képzése Nyíregyházán történik, a Népegészségügyi ellenőr szakirány képzése Debrecenben funkcionál majd. A DE EFK és a DE Bölcsészettudományi Kar között megvalósított képzési együttműködés, melynek alapján szeptembertől a Szociális munka BSc alapszak Szociális munkás szakirány közös mintatanterv, közös tantárgyfelosztás, képzési program szerint működik, eltérő oktatói állománnyal egyrészt Nyíregyházán, másrészt Debrecenben. Karunk jelentős kapcsolatot alakított ki a DE Természettudományi Karával, melynek oktatói aktívan részt vettek az Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus képzésben és folytatják tevékenységüket az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc alapszak szakirányainak képzésében. A Debreceni Egyetemen tervezett MSc képzések között számos olyan szerepel, amelyek a különböző egyetemi karok mesterkurzusaiként lehetőséget jelentenek az Egészségügyi Főiskolai Karon oklevelet szerző, BSc-képzést befejező diplomások számára. (Erről részletesen írunk az EFK Stratégia részben, a 2.1.a fejezetben.) Terveink között szerepel interdiszciplináris (egészség- és társadalomtudományi) kutatás komplex megvalósítása több kar bevonásával. Az OEC/EFK és a Jósa András Megyei Kórház, mint az OEC oktató kórháza között együttműködési megállapodás született az oktatás, kutatás, pályázatok terén, közös Együttműködési Tanácsot működtetve. Minősítés: A karok kooperációja több területen megvalósul. Közös publikációk, egységes jegyzetek jelennek meg, az oktatók számára közös továbbképzési lehetőségeket szervezünk. Vannak több kar bevonásával indított tudományos pályázatok és eredmények. Széles körben vannak integrált tantárgyak. A minősítés fokozata: 4 I.2.b. Intézményi könyvtári szolgáltatás A könyvtár állományalakítási stratégiáját a főiskolán folyó oktató- és tudományos munka határozza meg. A könyvtár feladata az egyes szakok által igényelt dokumentumok beszerzése, így biztosítja a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében szereplő hazai- és nemzetközi szakirodalom hozzáférhetőségét a hallgatók és oktatók számára. Az 13 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

15 olvasóteremben megtalálhatók a főiskolán oktatott tudományágak legfontosabb magyar és külföldi folyóiratai, az Interneten keresztül számos elektronikus folyóirat, adatbázis és adattár is elérhető. Minden oktató, kutató, hallgató számára biztosított az egyetem központi könyvtára teljes szolgáltatásának elérhetősége is. Minősítés: (állomány) Az alapigényeket biztosító, a tudományágainak fejlődését követő, továbbá széleskörű, elmélyült. Kiterjedt tudományos munkát támogató könyvtári anyag biztosított. A minősítés fokozata: 4 Minősítés: (szolgáltatás) Egyénre szabott szolgáltatás nyújtása azokon a területeken, amelyekhez könyvtárosi szakmai támogatás szükséges. A minősítés fokozata: 5 I.2.c. Nyelvi képzés biztosítása Az intézményben a hallgatók számára az Idegennyelvi és Egészségtudományi Szaknyelvi Lektorátus négy féléven át, 224 kontakt óra keretén belül biztosít nyelvoktatást. Az idegen nyelv a hagyományos kredites évfolyamokon szabadon választható, az egészségügyi ügyvitelszervező szakon kötelező, ill. kritérium követelmény, kreditpont nem jár érte. A BSc képzésekben az idegen nyelv kritérium követelmény, kreditpont nem jár érte. A hallgatók így nem kapnak gyakorlati jegyet, nem tesznek vizsgát, a félévek aláírással zárulnak, melynek megszerzéséért tejesíteniük kell a tantárgyi követelményeket. A Főiskolai Kar által oktatott nyelvek az angol, a német és az orvosi latin, melyeket 6 nyelvtanár tanít. Az orvosi latin a szociális munka szak kivételével minden szakon kötelező tantárgy egy illetve két féléven keresztül, melyért két kreditpont adható. A nyelvi képzésbe belépő hallgatókat szintfelmérő alapján osztjuk különböző nyelvi szintű csoportokba, úgy mint kezdő, álkezdő, haladó, nyelvvizsga előkészítő kurzusokba. A képesítési és kimeneti követelményben meghatározott nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára két lehetőség is adott; szintentartó társalgási kurzus felvétele vagy második idegennyelv tanulása a szabadon választható tárgyak kreditkeretének terhére. Alapfokú nyelvvizsgával vagy annak megfelelő szintű nyelvtudással rendelkező hallgatók számára a szakok (szociális munka, mentőtiszt, ápoló, védőnő) szaknyelvi kurzusokat hirdetnek meg, melyekért félévente két kreditpont adható a tantárgyi követelmények teljesítése esetén. A szaknyelvi kurzusok csak kellő számú jelentkező esetén indulhatnak. A szaknyelvi segédanyagok többségét nyelvtanáraink dolgozták ki és folyamatosan igazítják a felhasználók igényeihez. A karra nyelvvizsgával felvettek száma növekvő, a 2005-ben felvett 942 hallgatóból 105 fő rendelkezett nyelvvizsgával. A nyelvi oktatás szükségességét húzza alá az is, hogy között a végzett hallgatók %-a nyelvvizsga hiányában csak később vehette át diplomáját. Munkánkat öt számítógép, egy TV, egy videolejátszó, valamint kazettás és CD-s magnók segítik. Szakmai továbbképzésünk elmarad az elvárttól, mivel a közoktatásban kiírt pályázatokban nem vehetünk részt, a felsőoktatásban kiírt pályázatok pedig szakmai tárgyakra korlátozódnak. Karunk specialitása a Profex orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsgarendszer akkreditált nyelvvizsgahelyként való működtetése, melynek akkreditációs eljárása most folyik Terveink szerint a 2006-os tavaszi vizsgaidőszakban beindul a vizsgáztatás és az ezt megelőző felkészítő-tanfolyamok. 14 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

16 Minősítés: A nyelvi képzés tanrenden kívül is biztosított a hallgatók számára (tanfolyamok, nyelvvizsga-előkészítő). Köznyelvi képzésen kívül szakmai nyelv oktatása is biztosított tanrendi keretek között. Minősítési fokozat: 4 I.2.d. Sportolási lehetőségek biztosítása A Főiskolai Kar dolgozóinak a karon a sportolási lehetőség nem biztosított. A hallgatók számára a heti tanrendben biztosított a sportolási lehetőség. Egyrészt a Főiskolai Kar tornaszobájában, másrészt a városi stadion szabadtéri pályáin, valamint a MÁV Művelődési Háztól bérelt termekben. Legkedveltebb programok a női hallgatók körében a fitt-ball és a callanetics, a férfi hallgatók körében a futball és a kosárlabda. A sportoláshoz használt eszközök biztosítottak (fitt-ball labda, tollas ütő, asztalitenisz, futball, kosár- és röplabda). Minősítés: A hallgatók számára a tanrendi keretek mellett tanrenden kívül is biztosított a sportolási lehetőség. A főiskola munkatársai számára az erőforrások hozzáférhetőek, illetve igény szerint szervezett sportolás is biztosított. Minősítési fokozat: 3 15 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

17 I.3. Képzési tudományági/szakonkénti vizsgálatok A.) Egészségtudományi szakok Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak Önértékelés a október 15-i állapotnak megfelelően I. POTENCIÁLOK Az önértékelő jelentésben az egyes minőségértékelési szempontoknál az Akkreditációs Útmutató 2. számú mellékletének függelékében (esettanulmány) ajánlott, bizonyos pontjaiban a kari sajátságokhoz adaptált értékelési skálát használjuk. A szöveges értékelés alapjául szolgáló adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. I.3.a. A szakra vonatkozó alapadatok i) A szak megnevezése: Ápoló Szak. A szakon szakirányok nincsenek. ii) Szakfelelős: Dr. Kakuk György, egyetemi tanár iii) Tudományági besorolás: 3.3. Egészségtudományok. I.3.b. A képesítési követelményben rögzített (rögzítésre kerülő) kompetenciák megszerzését a szak kurzusai (tantárgyai) hogyan biztosítják? Az Ápoló Szak széleskörű és korszerű alapozó egészségtudományi tárgyak oktatásával készíti fel hallgatóit az ápolói képesítésre. Az első három félév során oktatott tantárgyak az ápoló, védőnő és mentőtiszt hallgatók számára közösen kerülnek leadásra. A IV. félévtől a kötelező tantárgyakkal speciális szakmai ismereteket, elméleti, gyakorlati képzést nyújtunk hallgatóink számára. Az ápoláskutatás és a menedzsment tantárgyak oktatásával hallgatóinkat felkészítjük jövőbeli ápolásvezetői, fejlesztői, kutatói munkájukra. Ápolói munkájuk során nagy hangsúlyt kell kapnia az egészségfejlesztésnek, a prevenciós tevékenységnek, valamint a kliensekkel való megfelelő kommunikációs készségnek, ehhez segítik őket a pszichológia, egészségfejlesztés, kommunikáció tantárgyaink. A gyakorlati órák két típusban kerülnek oktatásra, tantermi gyakorlatok, területi gyakorlatok. A teljes képzés során nagy hangsúlyt kap a gyakorlati képzés, az óraszámok alapján megállapítható, hogy a képzés gyakorlatorientált. Tantárgy típusok Nappali tagozat Levelező tagozat Elméleti óra Gyakorlati óra Elméleti óra Gyakorlati óra Kötelező Kötelezően választható Szabadon választható Összesen Kredit A területi gyakorlati képzés legnagyobb részt kórházi osztályokon történik, ahol a hallgatók részt vesznek a mindennapos betegellátásban, az ápolási tevékenységek végrehajtásában, dokumentálásában. A gyakorlatok során a hallgatók tapasztalatokat szerezhetnek még az alapellátásban, közösségi ápolásban, otthonápolásban, illetve a geriátriai gyakorlatok a során a szociális ellátás rendszerében DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

18 A hallgatók fizikai állóképességét javítja az első négy félévben oktatott testnevelés tárgy. Az idegen nyelv oktatása az előírt nyelvvizsga követelményt segíti, de nem elegendő hozzá. Évente több hallgató nyelvvizsga hiányában nem kaphatja meg főiskolai diplomáját. Levelezős hallgatóink számára a főiskolai képzés során nincs idegen nyelvből oktatás. Egészségfejlesztés, prevenció (kompetencia I) A végzett hallgatók képesek - segítséget nyújtani a hozzájuk fordulóknak és a gondozásukra bízottaknak az egészségügyi és szociális szolgáltatások esetében - együttműködni az egészségügyi és szociális szolgáltatások egészének tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában és az ilyen jellegű munkák értékelésében - a beteg (gondozott) sajátos szükségleleteinek feltárására és segítséget nyújtani azok kielégítésére - ismerik a gyakori betegségek kezelési módozatait, a prevenció, a rehabilitáció lehetőségeit, képesek a kezelési tervnek megfelelően az ápolási tennivalók végrehajtására, illetve végrehajtatására - ismerik a betegellátás (gondozás) során előforduló nosocomiális ártalmakat, alkalmazzák a megelőzés és az elhárítás módjait, valamint a higiéné szabályait Mindennapos betegellátási tevékenységek (kompetencia II) - tudatosan választani az ápolási modellek közül és azt tudatosan alkalmazni - korszerűen alkalmazni az ápolás (gondozás) tárgyi eszközeit és berendezéseit - a beteg (gondozott) sajátos szükségleteinek a feltárására, segítséget nyújtani azok kielégítésére - tevékenységükkel kapcsolatos adminisztrációt vezetni és dokumentációt kezelni, informatikai ismeretekkel - gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló módszerek ismerete, a vizsgálatokkal kapcsolatos ellátási teendők ellátása Az ápolási elméletek, folyamat alkalmazása (kompetencia III) - tudatosan választani az ápolási modellek közül és azt tudatosan alkalmazni - különbséget tenni az ápolási elméletek között - az ápolási diagnózis felállítására és a prioritások alapján történő szakszerű feladatteljesítésre - ismereteiket, készségeiket, képességüket az ápolási folyamatnak megfelelően alkalmazni Kommunikáció a napi munkában (kompetencia IV) - individuális személyközpontú ápolás megvalósítására, figyelembe véve a beteg (gondozott) pszichés állapotát - fejleszteni kommunikációs lehetőségeiket és alkalmazni a kommunikációs technikát Ápolásvezetés, -fejlesztés, -kutatás (kompetencia V) - az ápolást (gondozást) végzők tevékenységének megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére - eredményesen dolgozni, költségszemléletűen gondolkodni, feltárni információkat, erőforrásokat s ezeket alkalmazni az otthoni és intézeti betegellátásban - folyamatos továbbképzésre és személyiségfejlesztésre 17 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

19 5. Minősítés: A kompetenciák oktatási anyagban történő teljes körű lefedésén túl a hallgató rendszerszemléletű alapozást kap az élethosszig tartó tanulás kiindulási feltételéül, vagyis tudatosan kijelölt továbbképzési területekre a hallgató a tanultak alapján zökkenőmentesen képes bekapcsolódni. Továbblépés: A főiskolai képzésben végzett ápoló hallgatók kompetenciáinak megjelentetése az országos vezető intézetek (Egészségügyi, Oktatási, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) által. I.3.c. A szak kompetenciái, valamint az oktatott ismeretanyagok a gyakorlatban hogyan hasznosulnak, a gyakorlat változásait hogyan követik? Végzett hallgatóink egészségtudományi és társadalomtudományi ismeretekkel rendelkező gyakorlati szakemberek, akik képesek az ápolás végzésére, vezetésre, kutatásra, oktatásra. A IV. félévtől elkezdődő területi gyakorlatok során hallgatóinkat kórházi oktatók segítik a munka végzésében, a gyakorlat ideje alatt folyamatos kapcsolatot tartunk a hallgatókkal és a területi oktatókkal, a gyakorlat elején nyitó értekezletet tartunk, ahol általános ismereteket, követelményeket közlünk a hallgatókkal. A gyakorlat végén, a záró értekezleten közösen megbeszéljük a gyakorlat eredményességét, hasznosságát, előnyeit és problémáit. A tapasztalatokat felhasználva szervezik a szak oktatói a következő szemeszter gyakorlatát. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a gyakorló kórházak ápolásigazgatóival, valamint az osztályok vezetőivel. Végzett hallgatóinkat kérdőívvel keressük fel, mellyel felmérjük elhelyezkedésüket, követjük pályaútjukat. Levelező tagozatos hallgatóink a képzés színvonalát jól megfeleltnek tartják, a nappali tagozatos hallgatók minimális hátránnyal szemben indulnak levelezőseink mellett, mert kevesebb a gyakorlati tapasztalat. A végzés után többen magasabb beosztásba kerülnek. Egyre nagyobb számban folytatják tanulmányaikat egyetemi szinten. Az elméletben tanultakat jól hasznosítják, az új információkat beépítik munkájukba. Oktatásunk véleményeik figyelembe vételével még jobban követi a szakmai változásokat, az újabb szakmai elvárásokat. Képzésünk a jelent testesíti meg, de a jövőbe mutató. Minősítés: 4. A szak fejlesztése rendszeres oktatóközösségi tevékenység, melynek bemeneteként a szakmai fejlesztések tudatos nyomon követését, a ZVB véleményét, a tudatos és rendszeres munkaerő-piaci felmérések eredményét használjuk fel. I.3.d. A kurzus oktatói mennyire felelnek meg a szakmai és a MAB követelményeknek? A szak vezetője az orvostudományok kandidátusa. A 8 főtárgyfelelős közül 7 rendelkezik tudományos fokozattal. Szintén 7 fő közülük teljes munkaidőben foglalkoztatott. Az összes tantárgyfelelős 51,5 % rendelkezik tudományos fokozattal, 75% teljes munkaidőben foglalkoztatott. Nem teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóink nagyon szakma-specifikus tárgyakat oktatnak, kis óraszámban, ezért főállású alkalmazásuk nehezen megoldható. A szakon minden tantárgyat szakmailag megfelelő képesítéssel rendelkező oktató oktat. 18 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

20 MAB elvárás (%) Főtárgyfelelős (%) Tantárgyfelelős (%) Teljes munkaidőben 80 87,5 75 Nem teljes munkaidőben 12,5 25 Tudományos fokozattal rendelkező 50 87,5 51,5 Tudományos fokozattal nem rendelkező 12,5 48,8 Továbblépés: Csökkenteni kívánjuk a külső óraadók, tantárgyfelelősök számát, javítani kell a teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát. A jelenlegi statisztika alapján a MAB minimum követelményeinek megfelelünk. Minősítés: 4. A szakfelelősre, a szakirány-felelősökre és a főtantárgy-felelősökre vonatkozóan a szak az elvárásokat a minimálist meghaladó mértékben teljesíti, a szakmai tárgyak tantárgyfelelősei nagy szakmai és oktatási tapasztalattal rendelkeznek, tudományos aktivitásuk megfelelő. Az alapozó tárgyak tantárgyfelelősei nagy oktatási tapasztalattal rendelkeznek, tudományos aktivitásuk megfelelő. Az oktatók képzettsége, oktatási és szakmai tapasztalata biztosítja az oktatómunka elvárt színvonalát. Az oktatói utánpótlás nevelését a szak tudatosan végzi, a munkatársak fejlődését segíti. I.3.e. A kurzusok oktatásához szükséges infrastrukturális (technikai, laborok, eszközök, gyakorló iskolai helyek, egyéb) ellátottság Az infrastruktúra elemei közül (a hallgatói létszám emelkedéséhez mérten) jól ellátott az intézmény oktatási helyiségekkel, gyakorló helyekkel (a gyakorló helyek közül a klinikai oktatási egységek akkreditáltak. Eszközállományunkat elegendőnek tartjuk, a könyvtári szolgáltatás a könyvállomány szempontjából fejlesztésre szorul, valamint a számítógépparkunk is folyamatos fejlesztést igényel. Tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek, gyakorlóhelyek Az Ápoló szak hallgatóinak felkészülését a főiskolai kar A és B épületének előadótermei segítik, ahol az elméleti előadások, gyakorlati órák folynak. A tantermek oktatástechnikailag (tévé, video, vetítővászon, írásvetítő) megfelelően felszereltek, a hallgatók kényelmét maximálisan kielégítik. Levelező tagozatos hallgatóink a magas évfolyam létszám miatt az elmúlt 3 évben az intézményen kívüli bérelt előadó teremben kerültek elhelyezésre. A terem oktatástechnikai felszereltségét a kar biztosította, a hely komfort fokozata megfelelő volt. A hallgatók intézményen belüli gyakorlatainak megvalósítását az alábbi más szakokkal közösen használt laboratóriumok, szaktantermek segítik. Mikrobiológiai laboratórium: 22 férőhelyes, öltözővel, előkészítő szobával, dolgozószobával és raktárhelyiséggel ellátott. A laboratórium rendelkezik 2 db termosztáttal, 1 db analóg videokamerával és monitorral ellátott mikroszkóppal, autoklávval, centrifugával, mérleggel, vízfürdővel, ph-mérővel, rázókészülékkel és steril fülkével, illetve más, a munkavégzéshez szükséges, kisebb értékű eszközzel. Morfológiai laboratórium: 30 db mikroszkóp segíti a szövettani gyakorlatok levezetését, különböző anatómiai bemutató eszközök és részletes anatómiai modellek teszik lehetővé a színvonalas anatómiai gyakorlatok megtartását. Megtalálható még a laboratóriumban 2 db nagyképernyős tévékészülék, video, és mikroszkóphoz csatlakoztatható color videokamera. 19 DE EFK onertekelo jelentes_(1)_2005.doc

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! 1 EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2 TÉGED IS VÁRUNK! 3 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK BSC KÉPZÉSEI 4 alapszakok Egészségügyi gondozás és

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A főiskolai kar elnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara angolul: University

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR 2006. MÁRCIUS (III. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR 2006. MÁRCIUS (III. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK A Szabolcs Szatmár Bereg megyei - 2007 és 2013 közötti időszakra szóló - fejlesztési stratégia kidolgozására létrejövő

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

által koordinált szakok

által koordinált szakok Dr. Sulyok Endre PhD, DSc egyetemi tanár, az MTA doktora, szakvezető, intézetigazgató által koordinált szakok Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet Pécsi Képzési Központ 1 egyetemi tanár 1 főiskolai

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013-2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Budapest, 2014. január 17. Elfogadta a Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

1993 és 1999 között négy újabb képzést indított karunk. 1993-ban a Diplomás Ápoló Szak (alapító vezetői Prof. Dr. Karmazsin László és Dr.

1993 és 1999 között négy újabb képzést indított karunk. 1993-ban a Diplomás Ápoló Szak (alapító vezetői Prof. Dr. Karmazsin László és Dr. II. Fejezet 1 1993 és 1999 között négy újabb képzést indított karunk. 1993-ban a Diplomás Ápoló Szak (alapító vezetői Prof. Dr. Karmazsin László és Dr. Kovács Árpád), 1997-ben az Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi

Részletesebben

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ 1. 2006. ÉVI HELYZETKÉP 2 A népességtudomány intézményesült és perszonális hálózataira támaszkodva, továbbá az interneten fellelhető információkat

Részletesebben

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés VEGYÉSZ MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg működését,

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-001 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban Bevezető Szeretettel köszöntöm Önöket a Dunaújvárosi Főiskola nevében a

Részletesebben

A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGED PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu 1 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény

Részletesebben

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÁMOP 4.2.1./B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. pályázathoz kapcsolódó HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM First

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Oklevelei: Építőmérnöki Diploma: 160/1982 Mérnöki Matematikai Szakmérnöki Diploma:

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem. 2005. évi szöveges beszámolója

Nyugat-Magyarországi Egyetem. 2005. évi szöveges beszámolója A Nyugat-Magyarországi Egyetem 2005. évi szöveges beszámolója Készült: Sopron, 2006. április 25. Az Oktatási Minisztérium Költségvetési Főosztálya részére 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézményi törzsadatok

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 58. ÉVFOLYAM 2006 12. SZÁM Interjú dr. Faragó Sándorral, a Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) rektorával Dr. Joó István prof.em., a GK főszerkesztője A Geodézia és Kartográfiában

Részletesebben

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991)

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ a) Felsőfokú tanulmányok Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) Budapesti Műszaki

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n A BME-n 2013 őszén induló szakirányú továbbképzési program Magyarország egyetlen operációkutatási posztgraduális képzése. A programot a BME TTK Operációkutatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója

Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója 2005. Intézmény megnevezése: Széchenyi István Egyetem Törzskönyvi azonosítója: 308900 Honlapjának címe: http://www.sze.hu Változások

Részletesebben

Kecskemét, 2009. április 15.

Kecskemét, 2009. április 15. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI F ŐISKOLA 2008. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2009. április 15. Tartalom BEVEZETÉS...3 1. Feladatkör, tevékenység...5 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma,

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:83-3-Gi./2007. 2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. április 11-én keltezett 11.978/2007. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR 2006. OKTÓBER (III. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR 2006. OKTÓBER (III. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK Július 30 - augusztus 3. között került megrendezésre a szociális munkások világkonferenciája Münchenben, melyen a Szoboszlai

Részletesebben

Kutatási tevékenység szabályozása MU 007.EF

Kutatási tevékenység szabályozása MU 007.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Kutatási tevékenység szabályozása MU 007.EF Készítette: Dr. Fábián Gergely folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL Szervezet: Közgazdaságtudományi Kar Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január Készítette: Dr. h. Obádovics Csilla minőségfejlesztési

Részletesebben

Socrates PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SOCRATES PROGRAMJÁRA 2005 ALOM

Socrates PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SOCRATES PROGRAMJÁRA 2005 ALOM Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Fõigazgatóság, Oktatásügy TAR ARTALOM ALOM I BEVEZETÉS 1.1. A Socrates program 1.2. Az éves pályázati felhívások szerepe a Socrates programban II III KIZÁRÓ OKOK OK

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. JANUÁR 1 BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Cím: Tel.: Fax: E-mail: Honlap: Intézetigazgató: 1034 Budapest, Doberdó út 6. 1/666-5940 1/666-5909 patko@bmf.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Dr. Holb Imre egyetemi tanár, intézetvezető,

Dr. Holb Imre egyetemi tanár, intézetvezető, 27 Kertészmérnöki alapszak (BSc) és mesterszak (MSc) A Kertészmérnöki alapképzésben kiemelkedő jelentőségűek a gyakorlati ismereteket megalapozó szakmai tárgyak. Ide tartoznak például a kertészeti növényekben

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZL EKEDÉSMÉRNÖ KI ÉS JÁRMŰMÉRNÖ KI KAR Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2013 1. A felsőoktatási intézmény neve, címe; BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Kari képzésfejlesztési stratégia 2010-2014.

Kari képzésfejlesztési stratégia 2010-2014. 1 SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. tel: 1-488-7600, fax: 1-488-7610 e-mail: dekani@ekk.sote.hu Stratégia képzésfejlesztés Kari képzésfejlesztési

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: DR. STURCZ ZOLTÁN Beosztás: egyetemi docens Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest 1111

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

ÍGY FEST EGY SEBÉSZ...

ÍGY FEST EGY SEBÉSZ... ÍGY FEST EGY SEBÉSZ... SCHERFEL TIBOR SCHERFEL TIBOR: HAJÓNAPLÓ H A J Ó N A P L Ó 4800 Ft Scherfel Tibor HAJÓNAPLÓ A könyv betekintést ad egy karizmatikus magyar sebész életútjába. A szakmai teljesítmény

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

Önértékelés. A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájáról

Önértékelés. A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájáról 1 Önértékelés A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájáról A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolája (GSDI) 2000. decemberében kezdte el működését.

Részletesebben

Alapképzési szakok - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc)

Alapképzési szakok - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc) Alapképzési szakok - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc) A képzés célja Az alapszak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló laboratóriumi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak bemutatkozása A környezetmérnök, a jövő biztosítéka! DE DEBRECENI EGYETEM 14 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Dr. Dávid László, egyetemi tanár

Dr. Dávid László, egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Menedzsment koncepció 2012 2016 BEVEZETŐŐ Dr. Dávid László, egyetemi tanár aki közel van a jövőhöz azé lesz a jövő Tankó S. Károly Jelenleg a Sapientia Erdélyi

Részletesebben

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kovács Benedek 2016.

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc)

KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc) DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc) 2012/2013-ES TANÉV Debrecen, 2012 Felelős kiadó: Dr. Csernoch László

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombat városában alapította

Részletesebben

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása Közép-dunántúli régióban Tanárképző Központ: lehetőség és adottság A Pannon Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola tanárképző

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Györgyi Zoltán I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Györgyi Zoltán I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Györgyi Zoltán I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Okleveles közgazda 1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban (összegző megállapítások) 1. Bevezetés, a vizsgálat célkitűzései A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtását az Országgyűlés és a Kormány

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDITUDOMÁNYEGYETEM A2013.ÉVIBESZÁMOLÓ SZÖVEGESÉRTÉKELÉSE SZEGED PIRtörzsszám:329815 Honlapcíme:www.uszeged.hu I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben