TÁMOP /B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA"

Átírás

1 TÁMOP /B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. pályázathoz kapcsolódó HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM First Bridge Capital szeptember

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Vezetői összefoglaló Helyzetértékelés, környezet bemutatása A humán erőforrás fejlesztési stratégiát meghatározó környezeti tényezők Az egyetem társadalmi környezete Az egyetem gazdasági és munkaerőpiaci környezete A humán erőforrás fejlesztési stratégiát meghatározó helyzetértékelés Felvételizők Aktív hallgatók Oktatók, kutatók, alkalmazottak A projektben közvetlenül résztvevő személyek A TÁMOP /B pályázathoz kapcsolódó humán erőforrás fejlesztési stratégia A humán erőforrás fejlesztési stratégia célkitűzései Piacképes képzési szerkezet kialakítása a minőség jegyében Szerves kapcsolat a gazdasággal, a munkaerőpiaccal A humán erőforrás fejlesztési stratégia feladatai Szellemi potenciál fejlesztése A képzési szerkezet átalakítása A hagyományos képzések kifutó rendszerben történő megszüntetésének időbeli ütemezése Az alap- és mesterképzési szakstruktúra, és a szakirányú továbbképzések átalakítása Átjárás a képzési szintek között, befogadás az MSc/MA képzésekre, párhuzamos képzésben, vendéghallgatói jogviszonyban való részvétel szabályozása A mobilitás támogatása, külföldi képzésben, részképzésben való részvétel elősegítése, intézményi gyakorlat, közös képzések indítása az Európai Felsőoktatási Térségben A felsőfokú szakképzés keretében szakközépiskolával közösen és saját keretek között indított és indítandó képzések jellemzői Kiegészítő jellegű képzések indítása, beiskolázási és marketing stratégiák Idegen nyelvű kurzusok meghirdetése, külföldiek részvételi lehetőségei A képzési szerkezet átalakításának hatása a hallgatói és oktatói létszámokra és az oktatók minősítettségére Tehetséggondozás és esélyegyenlőség Szakkollégiumok, mentorprogram, tutori rendszer Tudományos Diákkör Fogyatékkal élők esélyegyenlősége Doktori képzés folytatása, továbbfejlesztése A doktori képzés rendszerének átalakítása A doktorjelölti jogviszonyban levők számára biztosított lehetőségek

3 3.2.5 Az életen át tartó tanulás intézményi szolgáltató rendszerének kialakítása Oktatási szolgáltató funkciók külső érdeklődők számára, a régió igénye A foglalkoztatási terv és a foglalkoztatási követelményrendszer kidolgozása Oktatói, dolgozói, hallgatói életminőség javítására irányuló fejlesztések A TÁMOP /B pályázatában érintett Karok humán erőforrás fejlesztési stratégiája Erdőmérnöki Kar Faipari Mérnöki Kar Geoinformatikai Kar Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Természettudományi Kar Mellékletek Hagyományos képzések kifutó rendszerben Alapképzési szakok (BA/BSc) Mesterképzési szakok Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzések Idegen nyelven folyó képzések Záróvizsgázott hallgatók Mobilitás, külföldi képzésben, részképzésben való részvétel. Közös képzések indítása az Európai felsőoktatási térségben: Hallgatók (Erasmus, CEEPUS) Mobilitás, külföldi képzésben, részképzésben való részvétel. Közös képzések indítása az Európai felsőoktatási térségben: Oktatók

4 1 Vezetői összefoglaló A Humán Erőforrás Fejlesztési Stratégia című szakmai tanulmány a Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) TÁMOP /B pályázatához kapcsolódik, szervesen illeszkedve a NYME Kutató Egyetemi koncepcióhoz. Mindemellett, a TÁMOP /B pályázatban megfogalmazott célok összhangban vannak a NYME stratégiai céljaival és középtávú fejlesztési irányaival is. A TÁMOP /B pályázat humán erőforrás fejlesztési stratégiához köthető céljai a következők: A kutatási tevékenységbe történő intenzív bevonásával, el kívánják kötelezni a hallgatókat, a zöld egyetem, valamint az élhető környezet, fenntartható fejlődés szemlélet mellett. Olyan rugalmas képzési szerkezet kialakítása, amely biztosítja az egyetemek közötti átjárhatóságot. Fokozni kívánják az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitást. A NYME olyan komplex tehetséggondozási programot dolgozott ki, amely figyelembe veszi az egyetem zöld hagyományait, a régiónak az egyetemmel szemben támasztott igényeit. A fejlesztések célja az egyetem által nyújtott képzéseknek a gyorsan változó igényekhez történő rugalmas alkalmazkodás képességének további erősítése Az egyetemen a kutatók közel hatvan százaléka rendelkezik tudományos fokozattal. A projekt lehetővé teszi, hogy ez az arány növekedjen, és a már megszerzett végzettségeket az oktatók és kutatók nagyobb mértékben tudják az egyetem szolgálatába állítani, jobban kihasználva ezzel a rendelkezésre álló szellemi potenciált. A tehetséggondozási tevékenység hosszú távon biztosítja az egyetemen folyó oktatási és kutatási munka színvonalát. A tehetséges hallgatók bevonása az egyetem kutatási tevékenységébe, növeli az innovativitást, és megkönnyíti a leginkább rátermett hallgatók kiválasztását az egyetemen végzett további munkára. Szükség van a meglevő szellemi potenciál hatékonyabb kihasználására, és bővítésére, a nemzetközi szintű, innovatív oktatók és kutatók számának a növelésére, a tudományos utánpótlás biztosítására. Az egy oktatóra jutó hallgatók száma, illetve a rájuk fordított idő a jelenleg adott körülmények között nem nyújt lehetőséget arra, hogy eredményes tehetséggondozási tevékenységet folytassanak. Ahhoz, hogy a hallgatók hatékonyan sajátíthassák el az egyetem által közvetített tudást, és részt vehessenek a kutatási tevékenységekben szükséges a mentori és tutori tevékenység fejlesztése. A vonzó szakmai karrier lehetőségének biztosításának érdekében fejleszteni kell a doktori iskolák tevékenységét és újat létrehozni. A hallgatók szakmai öntevékenysége fokozásának jó eszköze a szakkollégiumok létrehozása. A kutatási tevékenységbe történő intenzív bevonásával a NYME el kívánja kötelezni a hallgatókat a zöld egyetem szemlélet mellett. Fontos cél egy korszerű, rugalmas képzési szerkezet kialakítása, amely biztosítja az egyetemek közötti átjárhatóságot. A projekt erősíti a karok közötti együttműködést, közös zöld projektek kerülnek megvalósításra. A NYME fokozni kívánja az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitást. A projekt keretében nagyobb számban kívánnak részvételi lehetőséget nyújtani a hallgatóknak az európai mobilitási programokban való részvételre, illetve nemzetközi konferenciákon való részvételre. 4

5 A TÁMOP /B pályázat egyes projektelemei több ponton összekapcsolódnak egymással, így a humánerőforrás-fejlesztési stratégia összefonódik a szellemi potenciál fejlesztésével kapcsolatos tevékenységekkel, melyek a következők: Kutatói életpálya tervezés standardjának összeállítása karonként (Indoklás: az Egyetem hosszú távú fenntarthatóságának érdekében a kutatók számára elérhető életpálya feltételeinek megteremtése, valamint az élhető környezet megteremtése kulcsfontosságú. A szellemi potenciál növelésének érdekében fontos a magas kvalitású intézményi kutatók minőségi munkakörnyezetének biztosítása. Ez a programelem hozzájárul az országhatáron kívül dolgozó kutatók, oktatók hazai perspektívájának felépítéséhez is.) Jonathan Titus amerikai professzor tart két szemeszteren át kurzusokat természetvédelem, növény- és állatfajok védelme témakörökből. (Indoklás: A nemzetközi hírű tudósprofesszor korszerű és széleskörű tudást hoz az Egyetemre, mely a hallgatók ismeretanyagába beépülve növeli szakmaiságukat. A külföldi professzorok bevonása jól reprezentálja a kutatásban résztvevő hallgatók, fiatal kutatók, ösztöndíjasok számára a tudás egyetemleges voltát és nemzetköziségét, mely új lehetőségek keresésére sarkalja őket.) Földtudományi Doktori Iskola indítása, amely 3 programból épül fel: Geomorfológiai program, Ember és környezete program valamint Földi és planetáris geológia program. (Indoklás: az intézményi doktori iskolák bővítése kiemelt operatív célja az intézménynek. A doktori iskola biztosítja a szellemi potenciál gyarapodását, a magas kvalitású szakemberek kibocsátását, az egyetemi tudás disszeminálását.) Külföldi doktoranduszok bevonása Földi és planetáris geológia programba, a program tárgyainak részleges/teljes idegen nyelven történő oktatása. (Indoklás: a geológia tudománydiszciplinák népszerűsége nem ok nélküli, mind természetvédelmi törekvések, mind gazdasági célok indokolják. A program nemzetközivé tételével lehetőség nyílik, hogy az egyetemi tudás nemzetközi szinten ismerté váljon, azok eredményeit bárhol felhasználhassák akár kormányzati, akár gazdasági szereplők is. Az Egyetem részére ez nagy lehetőséget biztosít a nemzetközi lehetőségek bővítésére is. Az európai mobilitási programokban résztvevők számának növelése, külföldi hallgatók fogadása, az intézményi hallgatók nemzetközi kutatási munkájának támogatása (Indoklás: a külföldi doktoranduszok fogadása mellet fontos cél, hogy az intézményi hallgatók is számos külföldi kutatási programhoz csatlakozhassanak, nemzetközi szinten tapasztalatot szerezzenek mind szakmai, mind kutatás-menedzsment témakörökben.) Felvidéki hallgatók számára szlovák szaknyelvi képzés szervezése. (Indoklás: A határon átnyúló együttműködések erősítése, a határontúli magyar nemzetiségű hallgatók érdekében is kiemelt fontosságú. Az intézmény tágan vett regionális szerepének növelése szintén megkívánja a határontúliaknak nyújtott oktatási szolgáltatások erősítését.) A Moodle-program felhasználásával a MÉK egyes programjainál e-learning-es változat kialakítása (Indoklás: a képzési módszertanok fejlesztésénél cél, hogy a képzési idő rövidüljön, az átadott tudás mennyisége nőjön. A jelenlegi technikai lehetőségek megteremtették a feltételeit annak, hogy távoktatási módszerekkel is hatékony legyen az oktatás. Az intézmény a TÁMOP A-2010 programban kíván modern e-learning-es tananyagokat kialakítani az eddigi és a tervezett kutatási programok eredményeire.) Az Agrármérnök MSc szak angol nyelvű akkreditációja. (Indoklás: a kutatási programok eredményeire építve az intézmény célja, hogy kialakítson egy agrár tudományokhoz kapcsolódó angol nyelvű szakot, majd azt akkreditáltassa. A szak kialakítása a lehetővé teszi, hogy nagyobb földrajzi távolságokból érkező diákok is bekapcsolódjanak az intézményi kutatásokba, valamint biztosítsák, hogy az ide érkező hallgatók/kutatók a tudomány nyelvén dolgozzanak, tanuljanak.) 5

6 Elektronikus tananyag kidolgozása természetvédelem, állattan alapjai, növénytan alapjai témakörökben (Indoklás: Ugyancsak a TÁMOP A-2010 programhoz kapcsolódó elektronikus tananyagok kidolgozása a cél, a természetvédelemhez kapcsolódó tudományos eredményekre építve is. Az e-tananyagok idegen nyelvű feldolgozása a tudásdisszeminációt szolgálják.) Félévente legalább 5-5 új tantárgy anyagát elektronikusan hozzáférhetővé tétele a FMK-n (Indoklás: az intézmény középtávon a távoktatási rendszer fejlesztését tűzte ki célul, melynek eredményeképpen bővül az intézményi hallgatói létszám. A Faipari Mérnöki Kar tevékenysége egyedülálló az országban, ezért egy komplex távoktatási program amely technikailag megkönnyíti a tudás megszerzését az ország bármely területéről az intézménybe csábíthatja az erdőgazdálkodás és a faipar iránt érdeklődő fiatalokat.) 6

7 2 Helyzetértékelés, környezet bemutatása 2.1 A humán erőforrás fejlesztési stratégiát meghatározó környezeti tényezők Az egyetem társadalmi környezete A régióban csak az NYME alapításával jött létre a nagy egyetem. Három nagy felsőoktatási központ (NYME, Széchenyi István Egyetem, Pannon Egyetem) és négy kisebb oktatási centrum (Kaposvár, Keszthely, Zalaegerszeg, Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet) működik, ennek ellenére nem teljes az univerzitás profil (hiányzik például az orvosképzés). Az NYME az általa oktatott és kutatott szakok és tudományágak révén igen kiterjedt felhasználói körrel bír a régióban, mely egyre nagyobb mértékben tart igényt az egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs potenciáljára, a tudományos szolgáltatásokra. Az egyetem társadalmi környezete egyrészt a helyi önkormányzatokkal való jó kapcsolatban nyilvánul meg elsősorban, másrészt a városok életében színfoltot jelentenek az intézmény hagyományőrző rendezvényei, így az elmúlt időszakban a társadalmi környezet megítélése egyértelműen javult. A Nyugat-magyarországi Egyetem szellemiségét tekintve "zöld egyetem", mely a jövő valódi universitas központja lehet. Természeti társadalmi - emberi környezetét az életminőség megőrzése és javítása érdekében igyekszik alakítani, karait a környezettudatos gondolkodásmód jellemzi. Ami a szűkebb környezetet illeti, Sopron város önkormányzata, a szakmai szervezetek, a lakosság támogató magatartást tanúsít, és kiváló az együttműködés a várossal és a régióval Az egyetem gazdasági és munkaerőpiaci környezete Az iskolai végzettség a foglalkoztatási esélyek egyik fő meghatározója. Nő, de még mindig kevés a műszaki végzettségűek száma, ezzel szemben a pedagógus, a jogi, a közgazdasági és egyéb humán szakokon túlképzés van. A diplomás végzettséget igénylő munkahelyek száma rohamosan nő. Egyetemi oktatók véleménye szerint az NYNE munkaerőpiaccal való kapcsolat jónak mondható, mivel a szakmai területeken dolgozó vállalkozások, szervezetekkel való együttműködés naprakész. Az oktatásban tevékenyen részt vesznek a szakemberek, így a legfrissebb információk eljutnak a hallgatókhoz. Ezen kapcsolaton keresztül az álláshelyekről is kapnak tájékoztatást. Elmondták továbbá, hogy a kapcsolatok kiépítését a szakmai területeken működő intézményekkel szervezetekkel ugyanakkor szorosabbá lehetne tenni tájékoztatók, felhívások kiküldésével. A tudományegyetem jellegű felsőoktatási központ hiánya elsősorban az oktatás és gazdaság erőtlen kapcsolatában, mindenekelőtt a kutatás-fejlesztés területén, a tartós együttműködések hiányában mutatkozik meg. Olyan iparágak megtelepedését kell indukálni, amelyek a magasan képzett tudás jelenlétét és a K+F ágazatok jelenlétét, illetve letelepedését tartják fontos tényezőnek. A munkaerőpiac igényei hatást gyakorolnak az egyetem oktatási szerkezetére. A képzési szerkezet bővítését, fejlesztését a szűkebb és tágabb régió szükségleteinek figyelembevételével alakítják ki, de ez nagyban függ a különböző szakoktól. 7

8 1. SZ. ÁBRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KARAI FORRÁS: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYME karai már a jelentkezéstől kezdődően folyamatosan vizsgálják a különböző szakokra jelentkezett hallgatók életútját. Úgy, mint a felvételi motivációt, a jelentkezettek legfontosabb ismérveit (nem, átlagéletkor, érettségi időpontja, jelentkezési rangsor, nyelvtudás, előképzettség stb.), a mobilitást, az egyes szakok vonzáskörzetét, az iskolavárosokból jelentkezők megoszlását, a végzettek elhelyezkedési lehetőségeit, az elérhető életpályák sikerességét. A levont következtetések visszahatnak a képzés szerkezetére és tartalmára. Számos kar, így például a Faipari Mérnöki Kar igen sokrétű kapcsolatrendszert épített ki nemcsak a faipari, hanem a más iparági szereplőkkel is, az utóbbi években tudatosan törekszik ennek szélesítésére, a Nyugat-Dunántúli Régió műszaki területeinek lefedésére. Ezt szolgálják a Zalaegerszegen és Szentgotthárdon beindított és a Sopronban tervezett új mechatronikai, gépészeti és energetikai képzések. A munkaerőpiac a kar számára ismert, amelyet részben a nagyon erős közvetlen ipari kapcsolatok, részben pedig a különböző szakmai szövetségekben, klaszterekben betöltött aktív kari feladatvállalások segítenek elő. 2.2 A humán erőforrás fejlesztési stratégiát meghatározó helyzetértékelés Felvételizők A felvételizők vizsgálatánál nem csak a TÁMOP B pályázat kiemelt karainak statisztikái kerülnek bemutatásra, hanem a táblázatok a Nyugat-magyarországi Egyetem mind a tíz karára kiterjednek. Jelentkezők Felvettek Kar Év Össz. Első N Állami Össz. N Támogatott AK BPK BTK

9 EMK FMK GEO KTK MÉK MNSK TTK Összesen Első: első helyen jelentkezők száma; N: nappali képzés, mindkét finanszírozási formában; Állami: államilag támogatott minden képzési szinten és munkarenden. 1. SZ. TÁBLÁZAT FELVÉTELI EREDMÉNYEK 2009 (JELENTKEZŐK, FELVETTEK SZÁMA PÓTFELVÉTELIVEL EGYÜTT) FORRÁS: OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 2009/2010, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A Nyugat-magyarországi Egyetemre jelentkezők száma 2009-ben fő volt, ami 465 fővel alacsonyabb a 2007-es adatnál, viszont 2064 fővel magasabb a 2008-as adatnál. Az összes jelentkező közül 2009-ben 5374 fő jelölte meg az egyetemet első helyen. A több mint jelentkező közül 5891 fő adta nappali tagozatos képzésre, 9087 fő államilag finanszírozott képzésen kívánt részt venni. A felvételi adatok alapján összesen 4416 főt vettek fel a tavalyi év során. Ebből 1912 főt nappali képzésre, 2575 főt államilag támogatott képzésre vettek. A felvételi statisztika azt mutatja, hogy ben több főt vettek fel, mint az elmúlt években. Csökkent ugyanakkor a nappali tagozatos diákok száma. Kis mértékben, de nőtt az államilag finanszírozott képzésen résztvevők száma. A legtöbben az Apáczai Csere János Karra jelentkeztek, ami összesen 3283 diákot jelent. Közülük végül 1389 főt vettek fel. A legkevesebben a Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Karra adták be jelentkezésüket, és ide is vettek fel a legkevesebb továbbtanulót, szám szerint 152 főt. A felvett hallgatói létszám közötti alakulását mutatja be az alábbi ábra. Felvett hallgatói létszám alakulása között AK 1389 BPK 321 BTK 408 EMK 250 FMK GEO KTK MÉK 152 MNSK 531 TTMK AK 1329 BPK 276 BTK 309 EMK 271 FMK GEO KTK 386 MÉK 150 MNSK 497 TTMK AK 1235 BPK 347 BTK 304 EMK 222 FMK 236 GEO 257 KTK 377 MÉK 177 MNSK 406 TTMK * A Természettudományi és Műszaki Kar (TTMK) neve 2009-ben TTK-ra változott 9

10 2. SZ. ÁBRA FELVETT HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA ( ) FORRÁS: OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 2009/2010, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az ábrán jól látható, hogy az AK hallgatói létszáma évről évre nőtt. Ez a növekvő tendencia figyelhető meg továbbá a BTK-n, a KTK-n és az MNSK-n. A hallgatói létszámban folyamatos visszaesés csak a GEO-n és a TTK-n látható. Az összes felvettek számát és grafikus megjelenítését az alábbi ábra szemlélteti. Összesen SZ. ÁBRA ÖSSZES FELVETTEK SZÁMA ( ) FORRÁS: OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 2009/2010, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Összességében megállapítható, hogy a hallgatói létszám megfelelően alakul, figyelemmel a demográfiai realitásokra, bár oktatói vélemények szerint talán több államilag finanszírozott hallgatót kellene felvenniük. Ugyanakkor sajnálatos, hogy a hallgatók létszáma a kezdéstől a diploma megszerzéséig igen lecsökken, és hogy még mindig kevés a természettudományos terület hallgatói létszám, amit nyílván a munkaerőpiacon való kereslet is befolyásol. Az egyetem egyes szakjain folyamatos túlképzés folyik, míg más szakokon egyre csökken a hallgatói létszám. Fontos lenne, hogy a hallgatói létszám enyhe bővülése mellett, elérhetővé válna, hogy ez ne járjon egyidejűleg hígulással, azaz ne romoljon számottevően a hallgatók előzetes felkészültsége. Problémát jelent az oktatók szerint az is, hogy az egyetem csak alacsony pontszámú képzések indításával képes a hallgatói létszámot szinten tartani, illetve azt növelni. Ebből kifolyólag a jelen demográfiai helyzetben már a korábbi létszámok tartása is dicséretes, azonban fel kell készülni arra, hogy a jövőben ez a létszám csökkeni fog. Az egyetem komoly erőfeszítéseket kell, hogy tegyen a felvételiző diákok megnyerésére, a budapesti vonzerő ellensúlyozására. 10

11 2.2.2 Aktív hallgatók Képzési szintenként AK BPK BTK EMK FMK GEO KTK MÉK MNSK TTK Össz. Felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű Egyetemi szintű Alapképzés Mesterképzés Osztatlan képzés Szakirányú továbbképzés PhD képzés Összes SZ. TÁBLÁZAT AKTÍV HALLGATÓI LÉTSZÁM KÉPZÉSI SZINTENKÉNT (2010. MÁRCIUS) FORRÁS: OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 2009/2010, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az aktív hallgatói létszám októberi statisztika alapján fő volt. Ebből a legtöbben az alapképzésben vesznek részt szám szerint 8168 fő. Egyedül az osztatlan képzésben nincsenek már hallgatók egyik karon sem. Karok szerint az látható, hogy a legtöbb aktív hallgató az AK-n van, a legkevesebb pedig a GEO-n. Az is megfigyelhető, hogy alap- és mesterképzésen minden karon vannak aktív hallgatók. Sokan vesznek részt felsőfokú szakképzésen és szakirányú továbbképzésen is. PhD képzésen viszont csak négy karon vannak aktív hallgatók. A következő táblázat a márciusi statisztika alapján mutatja be az egyes karok tagozat szerinti hallgatói számait. Tagozat AK BPK BTK EMK FMK GEO KTK MÉK MNSK TTK Összes Nappali tagozat ebből államilag 1244 támogatott ebből költségtérítéses ebből új belépő ebből utolsó éves Levelező, esti és 1759 távoktatás ebből államilag támogatott ebből költségtérítéses ebből új belépő ebből utolsó éves Hallgatók száma ebből államilag 1894 támogatott ebből új belépő ebből utolsó éves

12 ebből külföldi ebből nő SZ. TÁBLÁZAT AKTÍV HALLGATÓI LÉTSZÁM TAGOZATONKÉNT (2010. MÁRCIUS) FORRÁS: OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 2009/2010, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az aktív hallgatói létszámról elmondható, hogy a nappali tagozaton tanulnak a legtöbben, de jelentős számban vesznek részt levelező, esti és távoktatásban is. A nappali tagozatos hallgatók közül a legtöbben államilag támogatott képzésen, míg a levelező, esti és távoktatásban hallgatók közül a legtöbben költségtérítéses képzési formában vesznek részt. A hallgatói létszám az elmúlt három évben csökkent, bár stratégiai célként fogalmazták meg 2008-ban a hallgatói létszám megőrzését. A negatív irányú változás indokaiként megemlíthető a romló demográfiai és gazdasági helyzet, a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülése után felmerülő párhuzamos képzések ésszerű felszámolása, a hagyományos képzésben tanulmányaikat befejező hallgatók nagy száma, amelyet a folyamatosan, évről-évre bővített ciklusos képzésekre felvett hallgatói száma nem tudott pótolni, és a mesterképzésekre felvett hallgatók igen kis létszáma, ami országos tendencia. Ezek ismeretében és felelőssége tudatában az egyetem vezetése folyamatosan nyomon követte a létszámcsökkenést, bővítette és javította a képzési szerkezetet, növelte a képzési színvonalat, javította a hallgatók tanulási, lakhatási, szociális és kulturális feltételeit, fokozta PR tevékenységét. Ennek ellenére a közötti időszakban csak részeredményeket sikerült elérniük. Ezek között megemlítendő, hogy mind 2009-ben, mind 2010-ben 5-7%-al nőtt/nő a felvett hallgatóik száma Oktatók, kutatók, alkalmazottak Az alábbi táblázat a Doktori iskolák törzstagjainak számát mutatja be. Az adatok alapján 2004/2005 tanévtől kezdve 2006/2007 tanévig nőtt a törzstagok száma, majd ezt követően jelentős visszaesés történt. 2008/2009 tanévben 63 törzstag maradt a doktori iskolákban. Doktori iskolák Alapítás éve 2004/ / / / / 2009 Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskola Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola

13 Összesen SZ. TÁBLÁZAT A DOKTORI ISKOLÁK TÖRZSTAGJAINAK SZÁMA FORRÁS: MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 4/B MELLÉKLET, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Doktori képzésben részt vevő hallgatók számának alakulását mutatja az alábbi táblázat nappali, levelező tagozat, és egyéni képzés bontásban. Elmondható, hogy a nappali tagozatos hallgatók száma évről-évre nőtt, szemben a levelezős hallgatókéval, ami jelentősen lecsökkent. Az egyéni képzésben résztvevők száma nem változott jelentősen. Összességében viszont 2004/2005 tanév 208 fős kiinduló számához képest 2008/2009 tanévben 28 fővel kevesebben, azaz 180 fő vett részt a doktori képzésben. Doktori iskolák Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskola Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Összesen Képzési forma Doktori képzésben részt vevő hallgatók száma 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 Nappali Levelező Egyéni Nappali Levelező Egyéni Nappali Levelező Egyéni Nappali Levelező Egyéni Nappali Levelező Egyéni Nappali Levelező Egyéni Nappali Levelező Egyéni SZ. TÁBLÁZAT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK SZÁMA FORRÁS: MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 4/B MELLÉKLET, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az előző táblázatból jól látható, hogy sokan vesznek részt a PhD programokban, ugyanakkor kevés információ van arról, hogy hányan szereznek fokozatot közülük. A következő táblázat a legfrissebb adatokon keresztül azt mutatja be, hogy a Doktori iskolákban hány fő szerzett doktori fokozatot és hány fő habilitált. 13

14 Kar Doktori Iskola Tudományág EMK EMK FMK KTK MÉK MÉK Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Cziráki József Faanyagtudományi és Technológiák Doktori Iskola Széchenyi István Doktori Iskola Újhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Precíziós Növénytermesztési módszerek Doktori Iskola erdészeti és vadgazdálkodási tudományok környezettudományok Doktori fokozatot szerzett (fő) Habilitált (fő) anyagtudományok és technológiák 4 1 gazdálkodásszervezéstudományok és 7 2 állattenyésztési tudományok 4 0 növénytermesztési és kertészeti tudományok 3 2 Összesen: SZ. TÁBLÁZAT DOKTORI FOKOZATOT SZERZETT ÉS HABILITÁLTAK SZÁMA AZ NYME KARAIN FORRÁS: OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 2009/2010, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME hat doktori iskolája közül öt a TÁMOP B pályázatának kiemelt karaihoz tartozik. Ezekben az iskolákban összesen 23 fő szerzett doktori fokozatot, és 8 fő habilitált. Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy más intézményben hány fő szerzett tudományos fokozatot. Kar Intézmény neve Tudományág Doktori fokozatot Habilitált szerzett (fő) (fő) AK Neveléstudomány Eötvös Lóránd (neveléstudományi Tudományegyetem szakterülete) kutatások 1 PhD AK Eötvös Lóránd Szociológiai tudományok Tudományegyetem 1 PhD BPK Semmelweis Egyetem Doktori Nevelés- és sporttudományok Iskola 1 PhD BTK Jyväskyläi Egyetem Művészet- és művelődéstörténet (Finnország) (kortárs kultúrakutatás) 1 PhD BTK Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományok 1 PhD BTK Eötvös Loránd Nyelvtudományok Tudományegyetem 1 FMK Moholy - Nagy Művészeti Építőművészet Egyetem 2 DLA Budapesti Műszaki és GEO Gazdaságtudományi Egyetem Földtudományok 1 PhD Építőmérnöki Kar ELTE - Neveléstudományi MNSK Neveléstudományok Doktori Iskola 2 PhD Liszt Ferenc Zeneművészeti Zeneművészet (Karvezetés) MNSK Egyetem DLA 1 DLA 14

15 Kar Intézmény neve Tudományág Doktori fokozatot szerzett (fő) MNSK Pécsi Tudományegyetem DLA Művészetek (képzőművészet) 1 DLA Habilitált (fő) MNSK Iparművészeti Egyetem DLA Művészetek (iparművészet) 1 DLA Debreceni Egyetem TTK Természettudományi Doktori Fizikai tudományok (honosítás) 1 PhD Iskola Biológiai tudományok TTK PTE TTK Biológia Doktori Iskola (sikeres védés, hiv. átadás 1 PhD ősszel) TTK Földtudományok Pécsi Tudományegyetem (sikeres védés, Földtudományi Doktori Iskola ősszel) hiv. átadás 1 PhD TTK Debreceni Egyetem Földtudományok Földtudományi Doktori Iskola 1 Összesen 11 PhD 5 DLA 2 habil 7. SZ. TÁBLÁZAT DOKTORI FOKOZATOT SZERZETT ÉS HABILITÁLTAK SZÁMA AZ NYME KARAIN FORRÁS: OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 2009/2010, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Látható, hogy összesen 11 PhD és 5 DLA tudományos fokozatot szereztek a hallgatók, és ketten habilitáltak más felsőoktatási intézményben. A doktori fokozat/habilitáció eltérő tudományágakban szerezték a hallgatók. A tudományágak szerinti csoportosítást az alábbi táblázat részletezi. Tudományág Doktori fokozatot szerzett (fő) anyagtudományok és technológiák 4 állattenyésztési tudományok 4 biológiai tudományok 1 erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 2 építőművészet 2 fizikai tudományok 1 Habilitált (fő) földtudományok 2 1 gazdálkodás- és szervezéstudományok 7 iparművészetek 1 képzőművészet 1 környezettudományok 3 művészet és művelődéstörténet 1 nevelés és sporttudományok 4 növénytermesztési és kertészeti tudományok 3 nyelvtudományok 1 1 szociológiai tudományok 1 zeneművészet 1 Összesen: SZ. TÁBLÁZAT DOKTORI FOKOZATOT SZERZETT ÉS HABILITÁLTAK SZÁMA AZ NYME KARAIN FORRÁS: OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 2009/2010, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 15

16 Az alábbi táblázat a legfrissebb statisztika adatait tartalmazza az oktatók, kutatók munkaköri megoszlásáról. Kar Oktató k,kutat ók Teljes Rész Min ősít ett Tanár - segé d Adj./ Egy. adj. Ebből Főisk adj. Egy. doc. Főisk doc. Egy. tanár Főisk. tanár Tud. m.tár skuta tó AK BPK BTK EMK FMK GEO KTK MÉK MNSK TTK Közp Össz SZ. TÁBLÁZAT OKTATÓK, KUTATÓK MUNKAKÖRÖNKÉNT (2010. AUGUSZTUS 31.) FORRÁS: OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 2009/2010, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A Nyugat-magyarországi Egyetem Karainak dolgozói összlétszáma 666 fő, ebből 607 fő (91,14%) teljes munkaidőben és 59 fő (8,86%) részmunkaidőben foglalkoztatott. Az összes oktató közül 439 fő (65,91%) minősített. Az összlétszám az előző évekhez képest változott ben 703 főt foglalkoztatott az egyetem, ban már csak 663 főt, 2009-ben pedig 666 főt. A teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás arányaiban nem változott az előző évekhez képest. A minősített oktatók száma viszont 2007 óta folyamatosan nő. A legtöbb oktató és kutató a BTK-n, míg legkevesebb a GEO-n dolgozik a Karokat tekintve. Minősített oktatók a BTK mellett a MÉK-en vannak a legnagyobb számban. A legkevesebb minősített oktató a GEO-n dolgozik. A következő táblázat a minősített oktatók arányát mutatja be tudományos fokozat szerint karonkénti bontásban. Kar Oktató k, kutatók Teljes munka - időben Rész munk a- időbe n Minősí -tett oktató k Ebből DLA PhD CSc MTA lev. tag MTA doktora Egyéb AK BPK BTK EMK FMK GEO KTK MÉK MNSK TTK MTA tag SZM A 16

17 Közp Összes SZMA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 10. SZ. TÁBLÁZAT MINŐSÍTETT OKTATÓK, KUTATÓK TUDOMÁNYOS FOKOZAT SZERINT (2010. AUGUSZTUS 31.) FORRÁS: OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 2009/2010, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM augusztusi statisztikai szerint kimutatás szerint összesen a 666 (ebből 59 fő részmunkaidős) oktató közül 439 fő minősített. Közülük a legtöbben, 289 fő PhD tudományos fokozattal rendelkezik, de van 1-1 fő MTA és SZMA tag is és 2008-hoz képest több fő rendelkezik DLA és PhD tudományos fokozattal, viszont kevesebb a CSc tudományos fokozattal rendelkező foglalkoztatott, illetve MTA doktora és SZMA tag. Az egyetem oktatói vélemények szerint a minősített oktatók aránya jónak mondható és a fiatal oktatók fokozatosan teljesítik a minősített oktatói feltételeket. A minősített oktatók létszáma szerint megfelel az elvárásoknak, szűkebb értelemben a segédoktatók számát vélik alacsonynak. Megemlítették továbbá, hogy bizonyos intézetekben (bizonyos szakoknál) kevés a minősített oktató, ezért több helyen adminisztrációs megoldásokat (névleges tárgyfelelősök, átigazolt oktatók) kell alkalmazni azért, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság követelményeinek megfeleljenek (pl. egyes szakok akkreditációjánál). Mindez megoldódna, ha a PhD fokozattal rendelkező oktatók száma tovább növekedne természetesen a megfelelő PhD minőség fenntartásával. Összességében tehát a minősített oktatói létszám tekintetében az egyetem az átlagnál jobb eredményeket tud felmutatni, és ez javuló tendenciát mutat A projektben közvetlenül résztvevő személyek A TÁMOP B pályázatban megfogalmazott humán erőforrás célok teljesülése érdekében indikátorokat fogalmaztak meg, melyeket az alábbi táblázat mutat be részletesen. Mutató neve A tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók száma A tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók aránya (konzorciumi szinten) A konstrukció támogatásával hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma A konstrukció segítségével megjelent hazai és külföldi monográfiák száma Mutató forrása Mérték egység Kiinduló érték 1.év 2.év 3.év n.év PEJ Fő PEJ % PEJ Publikációs jegyzéklista PEJ Publikációs jegyzéklista Db db

18 A prioritás keretében támogatott projektek eredményeként benyújtott (magyarországi vagy nemzetközi) szabadalmi kérelmek (szabadalom, oltalom) száma. A konstrukció keretében támogatott K+F projektek száma A konstrukció segítségével elkészült stratégiai dokumentumok száma A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, oktatók száma A konstrukcióban közreműködő, doktori képzésben résztvevő hallgatók száma PEJ, szabadalmi bejegyzések Benyújtá sok száma db PEJ db PEJ db PEJ fő PEJ fő SZ. TÁBLÁZAT INDIKÁTOROK FORRÁS: B/2 MELLÉKLET, PROJEKT ADATLAP A TÁMOP B PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az indikátorok eléréséhez kiemelkedő színvonalú képzésre, a tudományos életben elismert, az Európai Kutatási Térséghez szervesen kapcsolódó kutatási tevékenységre van szükség. A mind hazai, mind nemzetközi szinten megvalósuló kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit az oktatásba, tehetséggondozásba kívánják átültetni, a Nyugat-magyarországi Régióban vezető szerepet betöltve. A TÁMOP B projektjeinek adminisztrációs, szakmai és pénzügyi megvalósításáért az egyetemi szervezetbe integrálódó projekt menedzsment a felelős. A projekt megvalósítását koordináló projekt menedzsment, a szakmai-szervezeti struktúra csúcspontján helyezkedik el, menedzselve az alatta elhelyezkedő szakmai megvalósítókat. A projektmenedzser az Erdőmérnöki Kar egyetemi docense, mind személye, mind a szakmai vezetők nagy tapasztalattal rendelkező oktatók, tudósok. A TÁMOP B pályázat elnyerésével az alábbi humán erőforrások állnak rendelkezésre. A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) 15 A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik 15 összesen (fő) Felsőfokú Szakképzettséggel rendelkezik (fő) 15 Középfokú Szakképzettséggel rendelkezik (fő) 0 Alsófokú Szakképzettséggel rendelkezik (fő) 0 B) Projekt menedzser, heti 40 órában: Dr. Heil Bálint 1 C) Pénzügyi munkatárs, heti 10 órában: Király Attiláné 1 D) Projekt asszisztens, heti 20 órában: n.a 1 E) Projekt szakmai vezető: Prof.Dr.Neményi Miklós 1 F) Projekt szakmai alprogramvezetők:5 fő (4-8) 5 G) Kutatási eredmények hasznosításáért felelől szakmai vezető (9) 1 H) Csoportfelelősök (informatika, beszerzés, PR) 3 I) Egyéb szakmai asszisztencia: n.a SZ. TÁBLÁZAT A PROJEKTBEN KÖZVETLENÜL RÉSZTVEVŐK SZÁMA (FŐ) FORRÁS: B/2 MELLÉKLET, PROJEKT ADATLAP A TÁMOP B PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az intézményvezetés a projekt tervezésénél széles körben vonta be az intézmény menedzsment és szakmai szervezeteinek vezetőit. A projekt előkészítéséhez és elindításához szükséges személyi 18

19 erőforrások két részből tevődnek össze: 1. Szakmai vezetés, ami meghatározza a K+F stratégiák mentén kialakított operatív feladatokat, valamint a 2. Projekt-menedzsment, amely a megvalósítás alatt párhuzamosan futó projekt-folyamatokat koordinálja. Az intézmény 2010-ben fokozattan ügyel arra, hogy fejlesztési projektjeit tehetséges, korszerű vezetési ismeretekkel rendelkező fiatal, intézményi munkatársak bevonásával valósítsa meg. A projekt megvalósítása alatt esetleges kapacitásbővítés esetén rendelkezésre állnak a szükséges humán erőforrások (magas szakmai és vezetési ismeretekkel rendelkező egyetemi középvezetők). Az intézményi tervek megvalósítása külső szakértői tudás bevonását teszi szükségessé. Ez érvényes a kutatási programokhoz kapocslódóan (kutatási programokhoz speciális szaktudással rendelkező vállalatok szolgáltatásainak igénybevétele, pl. mérések, eszközök fejlesztése, stb.), valamint az egyetemi profilhoz nem tartozó feladatok ellátásánál (közbeszerzések, kommunikáció, menedzsmenttanácsadás) Az alábbi táblázat a projektben résztvevőket mutatja be részletesebben. Név Munkatapasztalat (év) Képzettség Szervezetnél eltöltött idő (év) 1.Dr. Heil Bálint 15 okleveles erdőmérnök 11 2.Prof.Dr.Neményi 44 okleveles 28 Miklós gépészmérnök 3.Király Attiláné 23 üzemgazdász 12 4.Prof.Dr.Bartha 29 okleveles erdőmérnök 20 Dénes 5.Prof. Dr. Albert 49 Tudományegyetemi 18 Levente vegyész 6.Prof.Dr.Schmidt 33 okleveles agrármérnök 21 Rezső 7.Prof.Dr.Jereb 44 okleveles 5 László villamosmérnök 8.Prof.Dr.Veress 45 egyetemi tanár 2 Márton 9.Dr. Kovács 18 egyetemi docens 9 Attila József 13. SZ. TÁBLÁZAT A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK RÉSZLETESEN FORRÁS: B/2 MELLÉKLET, PROJEKT ADATLAP A TÁMOP B PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mivel az egyetem az ÚMFT keretében is több nagyszabású pályázatot bonyolított le, a projektmenedzsment tagjai az elmúlt egy évben hasznos gyakorlatra tettek szert a projektek lebonyolításában. Ezen tapasztalatok felhasználásával tudják kiküszöbölni az esetlegesen korábban felmerülő problémákat, hibákat. 19

20 3 A TÁMOP /B pályázathoz kapcsolódó humán erőforrás fejlesztési stratégia 3.1 A humán erőforrás fejlesztési stratégia célkitűzései Piacképes képzési szerkezet kialakítása a minőség jegyében Szakindítások. Stratégiai cél a képzési kompetenciák feltárása és folyamatos ellenőrzése, a képzési kínálat ésszerű bővítése, összehangolása, a párhuzamosságok és a belső konkurencia csökkentése. Az MSc szakindításoknál a keresztirányú, multidiszciplináris átjárhatóság kialakítására törekszik az egyetem, hogy minél több képzési ágról és képzési területről fogadhasson hallgatókat. Ennek érdekében modul rendszert dolgoztak ki. Gyakorlatorientált képzés. Fontos cél a gyakorlatorientált képzés követelményeinek elemzése, összehangolása, tanrendbe való illesztése. Karközi képzések. A tervidőszakban kiemelt hangsúlyt kap az egyetem tíz karán az oktatók szellemi potenciáljának közös képzésekben megnyilvánuló kamatoztatása. Cél a volt főiskolai karok bevonása a négylépcsős felsőoktatási rendszer (FSZ, BSc/BA, MSc/MA, PhD) minden szintjén zajló piacképes képzésbe, új doktori iskolák létesítése, a doktori programok bővítése. Életen át tartó tanulás. A kedvezőtlen demográfiai helyzet és a kor igényei megkövetelik a tanulni vágyó éves korosztály mellett az érettebb korosztályok bevonását is a képzésbe. Fejleszteni kívánják a felsőfokú szakképzést, a szakirányú továbbképzést, bővíteni az életen át tartó tanulásban résztvevők körét, a rövid kurzusok, tanfolyamok számát. Mindezek növelik az egyetem versenyképességét az oktatás kínálati piacán. Az NYME ily módon kívánja kiegészíteni a lineáris képzésben várhatóan csökkenő hallgatói létszámot, megőrizve a jelenlegi állapotot. Nemzetközi oktatási tevékenység. Tovább bővítik az NYME nemzetközi oktatási tevékenységét. Külön hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvű képzések támogatására, a kreditrendszer összehangolására nemzetközi szinten is. Hallgatói mobilitás. Az egységes elvű, tantárgyi blokkokra épülő fejlesztéssel, a kreditrendszer lehetőségeinek felhasználásával bátorítják a nagyobb hallgatói mobilitást, a szakok közötti teljesebb átjárhatóságot, a rugalmas pályabővítést és korrekciót. Tehetséggondozás. Kiemelt feladatnak tekintik a tehetséggondozást. Vallják, hogy létezik és minden hallgató számára megtalálható az a terület, ahol képességeit a legjobban kamatoztathatja. Felvállalják a tudományos diákköri tevékenység támogatását, szakkollégiumok működtetését, a tutori tevékenység kiterjesztését, a demonstrátori munka ösztönzését, a mesterképzésben részt vevő hallgatók bevonását a gyakorlati oktatásba. A kiemelt egyéni és csoportteljesítményt nyújtó hallgatók számára ösztöndíjat alapítanak, támogatják a pályázati tevékenységüket. Az oktatói utánpótlás biztosítása. Céljai elérése és fenntartása érdekében az egyetem tudatosan törekszik a nemzetközi szintű, innovatív oktatók és kutatók számának növelésére, tevékenységük ösztönzésére, a teljesítményhez igazodó bérrendszerre. Az oktatói utánpótlást a saját doktori iskoláikból kikerült hallgatókkal kívánják biztosítani. 20

21 3.1.2 Szerves kapcsolat a gazdasággal, a munkaerőpiaccal Stratégiai céljuk, hogy javítsák a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatát, az ágazatok humánerőforrás gazdálkodásának hatékonyságát. Szervezni és támogatni kívánják a gazdaságfejlesztő és társadalomalakító programokat, a helyi tudásbázisokat, szolgálni a tudásalapú gazdaságfejlesztését. Az általuk gondozott területeken országos és regionális szinten hozzá kívánnak járulni a kibocsátott értelmiség társadalmilag hasznos és sikeres érvényesüléséhez. Ennek érdekében közös cselekvési területeket alakítanak ki a gazdaság mértékadó szereplőivel. Cél továbbá a pályakövetés módszertanának fejlesztése, illetve a hallgatók felkészítése az értelmiségi létre. 3.2 A humán erőforrás fejlesztési stratégia feladatai Szellemi potenciál fejlesztése A TÁMOP B pályázat keretein belül hangsúlyos szerepet kap a szellemi potenciál fejlesztése, ami a humánerőforrás fejlesztési stratégia legfontosabb feladatai közé tartozik. Ezen szakmai elképzelések nagyban hozzájárulnak a projekt céljához: - Kutatói életpálya tervezés standardjának összeállítása karonként - Jonathan Titus amerikai professzor tart két szemeszteren át kurzusokat természetvédelem, növény- és állatfajok védelme témakörökből. - Egy akadémiai doktor szombathelyre történő kinevezése továbbá egy német professzor Szombathelyen történő alkalmazása a Földtudományi Doktori Iskolában - Földtudományi Doktori Iskola indítása, amely 3 programból épül fel: Geomorfológiai program, Ember és környezete program valamint Földi és planetáris geológia program. - Matematika, fizika, hidrobiológia, környezeti növényi ökofiziológia és módszer valamint a megszerzésének elősegítésére. - Külföldi doktoranduszok bevonása Földi és planetáris geológia programba, a program tárgyainak részleges/teljes idegen nyelven történő oktatása. - Az Agrármérnök MSc szak angol nyelvű akkreditációja. - Felvidéki hallgatóiknak szlovák szaknyelvi képzést szervezése. - A hidegvízvölgyi kutatóhelyen és a kapcsolódó városi területeken hidrológiai mérőgyakorlati kuzus kiírása magyar és idegen nyelven. - A természetvédelmi PhD képzés esetében 3 tantárgy angol nyelven történő meghirdetése. - Az európai mobilitási programokban résztvevők számának növelése, külföldi hallgatók fogadása. - A Moodle-program felhasználásával a MÉK egyes programjainál e-learning-es változat kidolgozása. - Elektronikus tananyag kidolgozása természetvédelem, állattan alapjai, növénytan alapjai témakörökben - Terepgyakorlatok komlexebbé tétele. Geográfus mesterszakon terepgyakorlatok kidolgozása a hallgatók önálló munkavégzésének elősegítésére. - Önálló laboratórium tárgyat felvevők számának növelése; - Multidiszciplináris (több szak hallgatóit összefogó) önálló laboratóriumi feladatok számának növelése - Félévente legalább 5-5 új tantárgy anyagát elektronikusan hozzáférhetővé tétele a FMK-n - Az informatikai szakon működő tutori rendszer tapasztalatai alapján a projektidőszak végére a kar alapképzéseit átfogó tutori rendszer kialakítása a FMK-n - Horváth Ernő Természettudományi Szakkollégium létrehozása, a természettudós hallgatók szakmaiságának fejlesztése, a kutatómunka iránti érdeklődés és részvétel megerősítése érdekében. - Hallgatók terepi munkája OTDK keretén belül. - Pályázati rendszer kialakítása TDK dolgozatok készítésére a EMK-n. - Tutori és mentori rendszer fejlesztése valamennyi érintett karon. - Hallgatók publikációk megjelenésének, és konferenciákon történő szereplésük elősegítése 21

22 - Külföldi tanulmányutak szervezése Cserháti Sándor Növénytermesztési Szakkollégium tagjainak A képzési szerkezet átalakítása Az integrált egyetemen jelenleg folyó képzést úgy kívánják működtetni, ill. továbbfejleszteni, hogy az megfeleljen egy európai színvonalú, modern, multidiszciplináris egyetem ismérveinek. A fejlesztés stratégiájának kialakítását jelentősen befolyásolják a külső tényezők, a Bolognai Nyilatkozat, ECTS, stb. is. A képzési rendszer működési és fejlesztés stratégiájának fontos elemei a képzés szerkezetének átalakítása, a képzési kínálat bővítése, a tartalmi korszerűsítés, és a módszertani fejlesztés. A képzési szerkezet átalakításának célkitűzései: a képzési szintek bővítése az iskolai rendszerű szakképzéstől a doktorképzésig, a köztük lévő átjárhatósággal kapcsolatos szerkezeti változtatások, az intézményben folyó képzések racionalizálása, gazdaságosabbá tétele, a hallgatói mobilitás feltételeinek kiterjesztése. A fenti célkitűzéseket a következő programokba építve kívánják megvalósítani: a jelenlegi képzési rendszer racionalizálása, fejlesztése, a képzésfejlesztés infrastrukturális feltételrendszerének biztosítása. A képzési kínálat fejlesztése két területre irányul. Egyrészt a hallgatók hosszú távú változtatási igényeinek kielégítésére, másrészt a hallgatóság belső igényeinek kielégítésére a kínálatfejlesztés által. A felhasználók hosszú távú változtatási igényeinek kielégítésével (országhatáron túli, országos és regionális szintekkel) kapcsolatos célok: a munkaerőpiachoz rugalmasan alkalmazkodó képzési kínálat megteremtése (meglevő szakok megszüntetésével, illetve új szakok indításával), a gyors átképzést biztosító szakirányú továbbképzések szorgalmazása, rövid időtartamú tanfolyami képzések folytatása. A hallgatói belső igények kielégítésével kapcsolatos fejlesztési célkitűzések: a fakultáció lehetőségének kiterjesztése, az idegen nyelven történő képzés bevezetése és elterjesztése, a pályamódosítás (mobilitás) lehetőségének biztosítása. A képzés tartalmi korszerűsítésének célja az, hogy valamennyi szakon a tantervek, képzési programok korszerűsítése és folyamatos módosítása a külső és belső igények szerint. Felülvizsgálják és módosítják a fontosabb tantervi arányokat: elméleti és gyakorlati képzés aránya, alapozó és szakmai tantárgyak aránya, kötelező és szabadon választható tárgyak aránya. A képzés tartalmi korszerűsítésével kapcsolatos stratégiai célkitűzésük: oktatni szükséges a jelen élenjáró tudományos eredményeit és a jövő prognózisát, illetve az ezeken alapuló eljárásokat, módszereket. Az ilyen jellegű tartalmi korszerűsítéssel függ össze az írott és elektronikus könyvtárszolgálat fejlesztése, az internet hozzáférés kiterjesztése. Az Egyetem a képzés tartalmi korszerűsítésén belül egyik legfontosabb feladatának tekinti a fizikum fejlesztését is. Célkitűzéseik között szerepel a hallgatóság sport-oktatása és a sportolási lehetőségek fejlesztése. A képzés módszertani fejlesztésének célkitűzései: közös (egyesített) képzési lehetőségek kialakítása, a hallgatói kontaktóraszám csökkentése, korszerű oktatási módszerek bevezetése, tanulmányi adminisztráció elveinek átalakítása, a kötelezően- és szabadon választható tárgyak széleskörű felkínálása, 22

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Szombathely 2013. március 20. Tartalom A Nyugat-magyarországi Egyetem 1 Az intézmény

Részletesebben

Projektmenedzseri beszámoló

Projektmenedzseri beszámoló Projektmenedzseri beszámoló Projekt alapadatai, pénzügyi teljesítés 1.1. Projekt címe Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúrafejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen 1.2. Projekt azonosító száma

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem. 2005. évi szöveges beszámolója

Nyugat-Magyarországi Egyetem. 2005. évi szöveges beszámolója A Nyugat-Magyarországi Egyetem 2005. évi szöveges beszámolója Készült: Sopron, 2006. április 25. Az Oktatási Minisztérium Költségvetési Főosztálya részére 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézményi törzsadatok

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA DR. HORVÁTH ÁGNES Tanszékvezető Főiskolai Tanár E G E R, 2012. DECEMBER 13. 1 Semmi sem lelkesítőbb annál, mint amikor felismerjük,

Részletesebben

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK ARÁNYÁNAK A NÖVELÉSE A FELSŐOKTATÁSBAN, ERRE IRÁNYULÓ MOTIVÁCIÓS ESZKÖZÖK 2006 Tartalom I. ELŐZMÉNY... 1 1. A címbeli célkitűzésre vonatkozó EU határozat...

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Dr. habil. Gerner Zsuzsanna

PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Dr. habil. Gerner Zsuzsanna PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A pályázat benyújtója: Dr. habil. Gerner Zsuzsanna egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 27/2015. (II.25.) sz. határozatával elfogadta.

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1071 JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK

Részletesebben

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója Szerzők: Dr. Bacsa-Bán Anetta Juhász Ibolya A könyv

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE Előterjesztés 1. sz. melléklete A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE Kés zítette: F ortuna Zoltán BME, Kö ltségvetési és Kontrolling Csoport www.kontrolling.bme.hu

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014 Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0% 25% 3 4

Részletesebben

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GTK - 2009-ben abszolvált Válaszadók száma = 27 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5

Részletesebben

Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén

Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén KISS PASZKÁL FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén A községekben élők társadalmi és regionális mobilitását követhetjük nyomon a 2007. évi jelentkezési és felvételi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:83-3-Gi./2007. 2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. április 11-én keltezett 11.978/2007. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013-2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Budapest, 2014. január 17. Elfogadta a Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak bemutatkozása A környezetmérnök, a jövő biztosítéka! DE DEBRECENI EGYETEM 14 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 70/2014. (V.21.) számú határozatával

Részletesebben

Dr. Dulovics Dezső, PhD.

Dr. Dulovics Dezső, PhD. Dr. Dulovics Dezső, PhD. okleveles vízépítő mérnök, címzetes egyetemi tanár 1935 2016 Dulovics Dezső Rimaszombaton született 1935. március 6-án. A rimaszombati gimnáziumban érettségizett 1954- ben, majd

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

Január 11. Január 12. Az idén is magas ponthatárok várhatóak

Január 11. Január 12. Az idén is magas ponthatárok várhatóak Január 11. Az idén is magas ponthatárok várhatóak http://www.monitormagazin.hu/cgi-bin/monitor/index.cgi?view=ck&tid=97&nid=104679 A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem a legjobb és legszínvonalasabb

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 2014. évi szöveges beszámolója

Nyugat-magyarországi Egyetem. 2014. évi szöveges beszámolója A Nyugat-magyarországi Egyetem 14. évi szöveges beszámolója Készült: Sopron, 15. április 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Költségvetési Főosztálya részére 1 I. Általános Indoklás (a feladatkör,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés VEGYÉSZ MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg működését,

Részletesebben

Mit tapasztaltak a bizottságok a tanári alkalmassági vizsgán?

Mit tapasztaltak a bizottságok a tanári alkalmassági vizsgán? Sági Matild Nikitscher Péter Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, tudományos főmunkatárs, PhD Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, kutató-elemző Mit tapasztaltak a bizottságok a tanári alkalmassági vizsgán?

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján)

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján) E L E M Z É S A fővárosi i projekt értékelése (a ben végzett tanulók eredményei alapján) Kérdőíves vizsgálat 2010. január Kákonyi Lucia és Kormos László elemzésének felhasználásával Összeállította Südi

Részletesebben

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció A magyar gazdaság igényei

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0433 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-2010 2011 2012 A i zárónapon

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás

A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán Hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV Testnevelési Egyetem Doktori Iskola 2014. 1 1. A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája kiemelkedő professzorok, kutató-személyiségek körül

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 1. A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul EvaSys Pécsi Tudományem 2014 2014 Válasz megjelölése: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Alapokmánya. Készült: Sopron, 2004. február 24.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Alapokmánya. Készült: Sopron, 2004. február 24. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Alapokmánya Készült: Sopron, 2004. február 24. 1. Fejezet száma, megnevezése 2. Költségvetési szerv a. Azonosító adatok XX Oktatási Minisztérium Törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Felsőfokú szakképzésen végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk!

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk! MISKOLCI EGYETEM Minőségbiztosítási Iroda Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében

Részletesebben

(Második akkreditációs értékelés)

(Második akkreditációs értékelés) A REFERENS, ill. az LB által használt LB JELENTÉS MINTA Adott intézményre (karra) aktualizált változatát a kitöltési útmutató szerint a (kari) INTÉZMÉNYI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

Debreceni álláspont. 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsôoktatás. M ezôgazdaság! Ez az (egyik) téma, amihez hazánkban mindenki

Debreceni álláspont. 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsôoktatás. M ezôgazdaság! Ez az (egyik) téma, amihez hazánkban mindenki 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsôoktatás DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MÛSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA 140TH ANNIVERSARY OF ECONOMIC AND AGRICULTURAL HIGHER EDUCATION IN DEBRECEN 2008. OKTÓBER SZERKESZTETTE:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015

VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015 VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015 a felmérést és elemzést a és a munkacsoportja készítette. 1. Bevezető 2015-ben ismét lezajlott a vezetési tanácsadói díjak hazai felmérése, hasonlóan a 2014-ben

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben